Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 16. november 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Fagudvalgsbehandling af afsnit til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide, Fie Salhøj-Abel

Sagsresume

Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi blev endeligt vedtaget i byrådet den 3. marts 2020 og ligger til grund for udarbejdelsen af forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Forud for udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag fremsendes afsnittene ”Bymønster”, ” Landsbyer og landdistrikter” og ”Byudvikling” med flere til behandling i udvalget, for at sikre, at udvalget har mulighed for at kommentere på de afsnit, der ligger inden for udvalgets ansvarsområde.


Forvaltningen indstiller, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.

Sagsfremstilling

Herning Kommuneplan revideres hvert fjerde år på baggrund af en vedtaget Planstrategi. Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for kommunen. I kommuneplanen fastlægger byrådet politikken for kommunens udvikling og for byerne og det åbne land for de næste 12 år.


Udarbejdelse af det samlede kommuneplanforslag sker på baggrund af bidrag fra de respektive fagudvalg og de pågældendes ansvarsområder. På baggrund af fagudvalgsbehandlingerne fremlægges et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 for Byplanudvalget, hvorefter den samlede plan fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet til forventet behandling i start 2021. Med en forventet offentlig høring i det tidlige forår 2021.


Idet temaerne i de følgende oplistede afsnit ligger inden for Byplanudvalgets ansvarsområde, lægges der op til at udvalget drøfter og kommenterer på afsnittene. Ud over de enkelte afsnit lægges der også op til, at udvalget også drøfter og kommenterer kommuneplanens introduktionsdel. Forslagene til ændringer vedrører følgende afsnit:


 • Introduktion Herning Kommuneplan 2021-2032
  • I afsnittet præsenteres Byrådets vision og kommunens kernefortælling. Afsnittet indeholder desuden en beskrivelse af hvordan Herning Kommune arbejder med bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål
 • Bymønster
  • Revideret afsnit om kommunens bymønster med fokus på at fremme de enkelte byer og byområders særlige kvaliteter
 • Landsbyer og landdistrikter
  • Revideret afsnit. Det nuværende afsnit i kommuneplan 2017-2028 er i store træk teksten fra ”politik for landdistrikterne” der er fra 2011 (med få ændringer fra revidering af politikken fra 2016). Afsnittet har fået en ny forkortet form, hvor der henvises til den samlede landdistriktspolitik
  • Afsnittet tager afsæt i strategisk planlægning for landsbyer, planlovsændring fra juli 2019, hvor der stilles krav til retningslinjer og redegørelse, ligesom der er fokus på, at vi i den kommende planperiode skal arbejde med strategisk planlægning
  • Anbefalingerne fra Tænketanken er ligeledes skrevet ind i afsnittet i overordnet form
 • Byudvikling
  • Revideret afsnit, som er skrevet på baggrund af den kommende byudvikling i Herning Kommune samt beregninger for bolig- og erhvervsbehov i den kommende planperiode
  • Der er udlagt ca. 22 ha til nye erhvervsområder ved Fastrupdalen, Hammerum og ved Miljøvej, Herning
  • Der er udlagt areal til 150 boliger i Gjellerup, Sunds og Timring
  • Der er udlagt areal på ca. 200 ha til solcelleanlæg ved Gindeskovgaard, øst for Sdr. Feldborg Plantage
  • Der er udlagt areal til jorddepoter ved Lind og Vildbjerg
 • Langsigtet Byudvikling
  • Nyt afsnit der beskriver de forventede byudviklingsretninger som ligger ud over kommuneplanens 12 års bindingsperiode
  • Afsnittet indeholder også forventede fremtidige arealreservationer til vej og tekniske anlæg i et 30 års perspektiv
 • Boliger
  • Revideret afsnit med fokus på udviklingen af boligudbuddet så boligmassen stemmer overens med befolkningsprognosen (2020)
 • Detailhandel (behandles også af Økonomi- og Erhvervsudvalget)
  • Revideret afsnit om detailhandel omhandlende de mere lovtekniske krav til detailhandel i kommuneplanen
  • Den eksisterende detailhandelsstruktur fastholdes dog der i afsnittet tydeliggjort, at der skal være lokale indkøbsmuligheder for dagligvarehandel
  • I afsnittet nævnes, at der i planperioden igangsættes en detailhandelsanalyse med henblik på at undersøge, hvordan detailhandlen kan udvikle sig frem mod 2032
  • Der gives en mulighed for udvidelse af Lind Bymidte til placering af ny dagligvarebutik
 • Placering af virksomheder (behandles også af Økonomi- og Erhvervsudvalget)
  • Revideret afsnit om ”Placering af virksomheder” omhandlende de mere lovtekniske krav til virksomheder i kommuneplanen
  • Produktionsvirksomheder er indskrevet som del af afsnittet. Ved seneste ændring af planloven blev det et særligt krav at vi planlægger for og sikrer plads til produktionsvirksomheder. Der var i kommuneplanen allerede indarbejdet konsekvenszoner for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvilket betyder at den nye udpegning særligt for produktionsvirksomheder ikke betyder nye konflikter i forhold til byudvikling i øvrigt.
 • Byfornyelse
  • Revideret afsnit med afsæt i Byfornyelsesstrategien (2016), der sætter fokus på byfornyelsesindsatser som et redskab til at sikre udviklingen af særligt mindre byer
 • Arkitektur
  • Revideret afsnit med afsæt i Arkitekturstrategien (2016)
  • Afsnittet har et øget fokus på kvaliteten af arkitekturen og bygningspræmiering samt temahæfter til vejledning af byggeri
 • Kulturarv (behandles også af Kultur- og Fritidsudvalget)
  • Revideret afsnit (tidligere kaldet Kulturhistorie), som tager udgangspunkt i de fornyede udpegninger af Herning Kommunes kulturmiljøer og kulturarvsarealer
  • Udpegningerne er klassificeret efter 4 hovedfortællinger: 1) Det gamle kulturlandskab, 2) Opdyrkningen af landskabet, 3) Det moderne by- og industrisamfund samt 4) Kirker, Kirkegårde og kapeller
 • Bevaringsværdige bygninger (behandles også af Kultur- og Fritidsudvalget)
  • Revideret afsnit, som omhandler at værne om Herning Kommunes bevaringsværdige bygninger
  • Yderligere fokus på bevaringshensyn i lokalplaner, hvor de særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier ønskes fastholdt
 • Bynære grønne områder (behandles også af Teknik- og Miljøudvalget)
  • Revideret afsnit med afsæt i parkpolitikken
  • Der lægges op til, at der i den kommende planperiode, i sammenhæng med vores natur- og parkpolitik, sættes fokus på bynatur. Der ses nærmere på muligheder for at skabe mere og bedre natur i byen og på bynære arealer til gavn for både borgere og biodiversitet
 • Energistrategi (behandles også af Teknik- og Miljøudvalget)
  • Revideret afsnit efter den nye opbygning af kommuneplanens afsnit
  • Afsnittet forventes revideret med baggrund i udarbejdelse af en ny strategi for produktion af vedvarende energi
  • Afsnittet er styrende for afsnittene Vindmøller, Biogas, Solceller og Biomasse. I de andre afsnit fastsættes retningslinerne der administreres efter for de enkelte emner
  • Afsnittet ”Strategi for bæredygtig udvikling” udgår af kommuneplanen og er indarbejdet i kommuneplanens introdel, energistrategi afsnittet, samt de afsnit hvor målsætninger fra afsnittet ”Strategi for bæredygtig udvikling” hører til
 • Vindmøller (behandles også af Teknik- og Miljøudvalget)
  • Revideret afsnit efter den nye opbygning af kommuneplanens afsnit
  • Afsnittet forventes revideret med baggrund i udarbejdelse af en ny strategi for produktion af vedvarende energi
 • Biogas (behandles også af Teknik- og Miljøudvalget)
  • Revideret afsnit efter den nye opbygning af kommuneplanens afsnit
  • Afsnittet forventes revideret med baggrund i udarbejdelse af en ny strategi for produktion af vedvarende energi
 • Solceller (behandles også af Teknik- og Miljøudvalget)
  • Nyt afsnit med tilhørende retningslinjer for opstilling af solceller
  • Afsnittet er udarbejdet på baggrund af, at Herning Kommune modtager projektforslag og forespørgsler fra opstillere til nye store solcelleanlæg
  • Afsnittet forventes revideret med baggrund i udarbejdelse af en ny strategi for produktion af vedvarende energi
 • Biomasse (behandles også af Teknik- og Miljøudvalget)
  • Nyt afsnit med fokus på brugen af bæredygtig biomasse
 • Klimatilpasning (behandles også af Teknik- og Miljøudvalget)
  • Revideret afsnit med afsæt i Klimatilpasningsplanen ”Strategi for klimatilpasning” (2018) samt spildevandsplanen (2015-2025)
  • Afsnittet indeholder de nye og aktuelle klimatilpasningsprojekter, samt retningslinjer om, at der ved nye byudviklingsområder skal reserveres areal til at kunne håndtere ekstrem regn hændelser
 • Højspænding og Naturgas
  • Revideret afsnit om kommunens overordnede energi transmissionssystemer.
  • Afsnittet er revideret i forhold til den forventede 400 kV forbindelse mellem Idomlund og Endrup.
 • VVM-pligtige anlæg
  • Uændret afsnit som beskriver de endnu ikke fuldt uudnyttede anlæg efter den gamle VVM-bekendtgørelse
 • Zoneforhold
  • Uændret afsnit som beskriver de byzonearealer der skal overføres til landzone, da det er åbenbart, at de ikke skal bebygges inden for kommuneplanens 12 års periode


De enkelte afsnit er udformet på baggrund af kommunes gældende politikker og strategier. I forhold til den tidligere Herning Kommuneplan 2017-2028 er afsnittene omstruktureret med ønsket om at skabe en mere forenklet kommuneplan hvor mål og retningslinjer tydeliggøres. Enkelte afsnit vil dog stadigt fremstå særligt tekniske på grund af formkrav fra den bagvedliggende lovgivning. Alle afsnit er vedlagt som bilag.


På baggrund af fagudvalgsbehandlingen af de konkrete afsnit udarbejdes et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 som Byplanudvalget præsenteres for på et kommende møde. Ved behandlingen af det samlede forslag vil fagudvalgene indstillinger fremgå.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget diskuterer og kommenterer på kommuneplanens afsnit
at Byplanudvalget tager stilling til de nye retningslinjer i afsnittet ”Landsbyer og landdistrikter”
at Byplanudvalget tager stilling til erhvervs og boligudlæg som beskrevet på Bilag D notat om udlæg
at Byplanudvalget tager stilling til de nye retningslinjer i afsnittet ”Solceller”

Beslutning

Tiltrådt med de faldne bemærkninger og tilpasninger.

Ligesom alle retningslinjer er vedtaget, med den tilføjelse at der ønskes den fornødne lokale opbakning og medejerskab til vindmølleprojekter.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-1536-20 Sagsbehandler: Annemette Vinther Toft  

Helstrupvej 62, Herning - Dispensation til etageantal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: - Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om dispensation fra § 7.15 i lokalplan nr. 54.C1.1. Paragraffen angiver blandt andet, at bebyggelsen i delområde IV (åben-lav boligbebyggelse) skal opføres med minimum 2 etager.

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til, at en begrænset andel af de nye boligudstykninger kan bebygges med enfamiliehuse i én etage på betingelse af, at nugældende bygningsreglements bestemmelse om bebyggelsesprocent overholdes for disse huse.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 54.C1.1 udlægger et nyt område for center-, bolig- og erhvervsformål syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup. Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb, IV, V, VI, VII og VIII som vist på kortbilaget nedenfor. Der ønskes dispensation fra lokalplanens § 7.15 vedrørende boligbebyggelsen i delområde IV. Området skal bebygges med åben-lav bebyggelse på små grunde på maksimalt 600 m².
Lokalplanens § 7.15 angiver følgende for bebyggelse i delområdet:

Bebyggelsen kan have en højde på op til 3 etager og 9,5 meter. Den 3. etage må kun anvendes til tagterrasse samt overdækket adgang hertil. Boligbebyggelsen skal have en højde på minimum 2 etager og 6 meter. Den 2. etage skal have et bruttoetageareal på minimum 75 % af den 1. etage.


Ejer ønsker imidlertid at kunne opføre en del af boligerne i én etage, jf. de røde markeringer på nedenstående tænkte udstykningsplan.Baggrunden for dispensationsansøgningen er, at interessen for enfamiliehuse i flere etager angiveligt er mindre end for étplanshuse, og at matriklerne derfor er svære at få afsat. Byggeri i flere etager er desuden dyrere at opføre, hvilket udelukker flere segmenter af markedet.
Ifølge ejer har der siden lokalplanens vedtagelse (august 2019) været arbejdet med salg af grundene hos mægler såvel som hos typehusfirmaer, men desværre med negativt resultat, til trods for at det kan konstateres, at der - når man ser på omsætningshastigheden på andre nye grunde uden samme begrænsninger i Herning - ér et marked for parcelhusgrunde.

Forvaltningen vurderer, at dispensationen kan imødekommes på betingelse af, at bebyggelsesprocenten på grunde med etplanshuse overholder bygningsreglementets begrænsning på 30 %.
Lokalplanen indeholder ikke en specifik procentangivelse for bebyggelsen i delområde IV, men ifølge § 7.14 må den enkelte bolig maksimalt have et boligetageareal på 250 m² - minimum 75 % af boligetagearealet skal dog ligge i den påkrævede 2. etage, jf. § 7.15.

Lokalplanen har ganske vist blandt andet til formål at sikre en tæt og kompakt bebyggelsesstruktur, hvorfor de enkelte grunde i delområdet ikke må udstykkes større end 600 m². Da lokalplanen blev vedtaget, var det dog ikke hensigten, at samtlige 250 m² bolig skulle kunne placeres på terræn, jf. § 7.15. Hvis nogle af boligerne skal kunne opføres uden 2. etage, vurderes det dermed ikke i overensstemmelse med lokalplanens hensigt, at disse grunde fortsat skal kunne have et boligetageareal på 250 m².


Forvaltningen anbefaler, at de vedrørende grunde fortsat skal kunne bebygges med en tagterrasse (samt overdækket adgang hertil) oven på boligetagen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at grundene i henholdsvis den sydlige boligrække i delområde IVa og den sydlige og nordlige boligrække i IVb, jf. fremsendte situationsplan, kan bebygges med boliger i én etage (med eventuel tagterrasse med overdækket adgang hertil) på betingelse af,
at bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom ikke overskrider 30 %, og
at lokalplanens øvrige krav overholdes, herunder blandt andet § 4.15 om etablering af 2 parkeringspladser pr. bolig, uanfægtet etageantallet.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-672-20 Sagsbehandler: Hanne Agerskov  

Rugvænget 89, deklaration om byggelinje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: -
Hans Eghøj, Marius Reese

Sagsresume

På baggrund af en aktuel forespørgsel om at opføre en ny carport mod vejarealet på ejendommen Rugvænget 89, Herning, ønsker forvaltningen at få en generel drøftelse og stillingtagen til ældre tinglyste servitutter om udlagte byggelinjer mod vejskel.

Spørgsmålet er om servitutterne er tidssvarende, eller om forvaltningen kan bemyndiges til at kunne ændre eller sløjfe servitutterne efter gældende procesregler.

Herudover indgår også, at forvaltningen modtager flere henvendelser på tilsvarende.


Forvaltningen anbefaler, at den konkrete sag danner grundlag for en drøftelse i Byplanudvalget.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny carport ud mod vejarealet på ejendommen Rugvænget 89. Parcelhuskvarteret Rugvænget, Havrevænget og Bygvænget er omfattet af en ældre tinglyst deklaration, der udlægger en 5 m byggelinje mod vejskel.

Ved en gennemgang af overflyvningsbilleder for området kan det konstateres, at stort set alle ejendomme i området har overholdt deklarationen. Kun på Rugvænget 27 og 29 synes byggelinjen at være overskredet.

Ansøger skriver i sin ansøgning, at deres hus er opført i 1965 og ligger "spændt ud" på tværs af grunden mellem naboskel og byggelinjen mod vejskel. Eksisterende carport er meget smal og utidssvarende, og fungerer ikke til en almindelig moderne større bil. Ansøger anmoder derfor om at få deklarationen aflyst i sin helhed eller ændret, så der må opføres sekundær bebyggelse/carport indenfor byggelinjen med følgende argumentation:


 • Det er vores vurdering, at muliggørelse af sekundær bebyggelse/carport inden for byggelinjen mod vejskel ikke vil ødelægge den samlede oplevelse af, at den primære bebyggelse ligger tilbagetrukket fra vejen. De planlægningsmæssige intentioner med vejbyggelinjen vil dermed være intakte.
 • Den ansøgte carport er en enkel, let og åben konstruktion (åben på alle fire sider). Den er ikke bastant eller visuelt skæmmende.
 • Området er et typisk åben/lav boligområde og har samme karakter som nyere åben/lav boligområder, hvor carporte/garager beliggende ud mod vejen er en uundgåelig og naturlig del af gadebilledet.
 • Der er allerede eksempler i området på carporte, der ligger inden for byggelinjen.
 • Ved besigtigelse i området kan det iøvrigt konstateres, at flere huse har små utidssvarende garager/carporte, som derfor ikke benyttes og bilerne parkeres i indkørsler og på vejen foran husene.
 • De nærmeste naboer har iøvrigt ikke indvendinger mod opførelsen af carporten.


Forvaltningen har, på baggrund af ansøgningen, foretaget en naboorientering i området for at høre grundejernes holdning til sagen. Deklarationen omfatter i alt 89 ejendomme som alle er blevet hørt. I forbindelse med naboorienteringen er der indkommet 8 svar fra grundejere. I 5 af de 8 tilbagemeldinger ønsker man deklarationen fastholdt da man sætter pris på de åbne forhaver og brede vejforløb. 2 af de adspurgte ønsker som ansøger, at kunne opføre en let konstruktion i form af en carport ud mod vej og den sidste skriver blot OK, men det fremgår ikke helt til hvad.


Ansøger er selv fremkommet med supplerende kommentarer til naboorientering jv. bilag.


Forvaltningen vurderer, at den tinglyste deklaration har haft til formål at regulere bygningernes placering i området, - tilsvarende hvad en lokalplan ofte regulerer i dag. Det må således antages, at deklarationens formål har været at skabe et ensartet boligområde med et ensartet grønt forhave areal foran boligerne.

Det må medgives, at efterfølgende ændringer i bygningsreglementerne faktisk giver mulighed for at placere garage/carporte placeret mod vejskellet.


På den baggrund kan der i lighed med de indkomne bemærkningerne findes både lovgivning og æstetiske argumenter, der taler for og i mod.

Derfor anbefaler forvaltningen, at der tages stilling til den konkrete sag, og at den i øvrigt danner grundlag for en drøftelse.Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at udvalget tager stilling til, om der i den aktuelle ansøgning kan tillades byggeri af carport indenfor den deklarerede byggelinje, samt
at udvalget taget stilling til, om deklarationen kan aflyses i sin helhed
at udvalget tager stilling til en fremtidig praksis om aflysning af deklarerede byggelinjer forudsat, at der ikke er indsigelser mod det.

Beslutning

Der meddeles afslag til den aktuelle ansøgning om byggeri af carport indenfor den deklarerede byggelinje, samt at deklarationen ikke aflyses i sin helhed.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-G01-12-20 Sagsbehandler: Marius Reese  

Overdækning på Torvet i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om et overdækket udeserveringsareal ud for ejendommen på Torvet 2 i Herning. Projektet kan i den ansøgte form kun realiseres gennem ny lokalplan, nedlæggelse af vejareal efter vejloven og ændring af regulativet for Torvet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget ansøgning om et overdækket udeserveringsareal ud for ejendommen på Torvet 2 i Herning.


Projektet

Ejeren af Restaurant Dyrbyes har fremsendt ansøgning om opførelse af en permanent overdækning af udeserveringsarealet ud for restauranten på Torvet 2. Overdækningen består af en let konstruktion i eloxeret aluminimium, med hæve-sænkbare glaspartier i siderne og et foldbart tag, i et lærreds- eller presenningmateriale. Der opstilles cafeborde indenfor det afskærmede område.

Taget og siderne kan åbnes når vejret tillader det, således at gæsterne i princippet sidder udendørs, f.eks. på varme sommerdage, og indendørs, om aftenen eller på kølige dage i ydersæsonen. Området er uopvarmet. Ansøger ønsker med projektet derfor at kunne forlænge udeserveringssæsonen i forår- og efterårsmånederne.


Plangrundlag:

Torvet i Herning er omfattet af lokalplan 11.C4.1 for Torvet i Herning. Hvor lokalplanens formål, er at skabe grundlag for et centralt bytorv mellem gågaden og Nygade samt bebyggelse rundt om Torvet.


Det område, hvor der ansøges om overdækket udeserveringsareal, er i lokalplanens Friarealområde A som må anvendes til følgende:

§3.7 – Friarealområde A:

Området må kun anvendes til offentlig torveplads med mulighed for aktiviteter der efter byrådets skøn hører til byens torv, herunder opstilling af skulpturer, midlertidig opsætning af scene, stadepladser og udeserveringsarrangementer.


Forvaltningen vurderer, at det ansøgte ikke kan opføres inden for den gældende lokalplan, og ønskes ansøgningen imødekommet, skal der udarbejdes ny lokalplan.


Forvaltningen vurderer, endvidere, at det fremsendte projekt til overdækning af et udeserveringsareal, efter Byggeloven skal anses som en bygning og derfor kræver en byggetilladelse.


I henhold til Vejloven må der ikke opføres bebyggelse på et vejareal, og da denne del af Torvet er udlagt som vejareal betyder det, at vejarealet skal nedlægges som vejareal, for at der kan gives mulighed for at opføre bygningen.


Når det ansøgte betragtes som en bygning, medfører dette ligeledes et parkeringskrav som ejeren skal tilvejebringe. P-kravet for restauranter og caféer er 1 p-plads pr. 12 siddepladser. P-kravet skal normalt etableres på egen grund, eller kan tilvejebringes ved indbetaling til Herning Kommunes P-fond.


Opgradering af Torvet:

En opdatering af Torvet med ny belysning, etablering af legeplads, siddemuligheder mv er netop afsluttet. Belysningen omfatter bl.a. nye master, up-light under alle træer og lys i passagen ved Hedebanken. I forbindelse med torveprojekt skete der en mindre justering af udeserveringsarealerne som bl.a. betyder at der gives mulighed for at gangzoner der ligger langs facaderne kan inddrages og anvendes til udeservering. Arealet med udeservering flyttes dermed tættere på bygningernes facader og det frie areal på Torvet gøres større og bredere.Skitse fra Byplanudvalgsmøde 17. september 2018


Vurdering:

Det ansøgte projekt omfatter et areal på ca. 180 m2, med ca. 100 siddepladser. Projektet betyder i den skitserede form, at der skal tilvejebringes 8 parkeringspladser, som kun kan etableres gennem parkeringsfonden.


Det er forvaltningens vurdering, at det konkrete projekt, som er vist i ansøgningen ikke kan imødekommes, da det vil blive meget dominerende. Det vurderes også at være et problem, at tre af de meget fine kastanietræer, der er plantet i det nuværende udeserveringsområde skal fjernes for at give plads til den viste overdækning. Projektets fysiske udformning bør derfor justeres i størrelse og således at træerne kan bevares eller integreres i bygningens udformning.


Det vurderes i øvrigt, at projektet rummer et interessant perspektiv i forhold til, at "forlænge" udeserveringsperioden i forår- og efterårsmånederne. Det vurderes at være positivt for udviklingen af bylivet i Herning by, og projektet er et relevant og godt supplement til de øvrige restaurationstilbud i byen, og for mange gæster og turister. Lignende overdækkede udeserverings områder ses i dag i mange skandinaviske byer, men også i Sydeuropa.


I forbindelse med en eventuel detailplanlægning af Torvet, bør det endvidere undersøges, om der skal være mulighed for, at der kan opføres lignende overdækkede udeserveringsområder andre steder på torveområdet, naturligvis under hensyntagen til, at der fremover også skal kunne afholdes store udendørs arrangementer på pladsen.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der skal udarbejdes et konkret forslag til overdæknings projektet forud for, at detailplanlægningen igangsættes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.15.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Marius Reese  

Forslag til strategi for bæredygtig jordhåndtering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x


x
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bygge- og anlægsaktiviterne rundt omkring i Herning Kommune, betyder at der opstår betydelige mængder jord som skal deponeres eller genanvendes. I Herning Kommune betrages al overskudsjord som udgraves i forbindelse med byggeri og anlæg, som affald. Ikke forurenet overskudsjord betrages dog ikke som affald, hvis der før opgravningstidspunktet er indgået aftale med en modtager om nyttiggørelse af jorden i et anlægsprojket, f.eks. en støjvold eller lignende. Lettere forurenet og forurenet jord betragtes altid som affald. Op mod 90% af overskudsjorden er uforurenet og kan derfor betrages som en ressource.


Transporten af jord som skal i deponi eller nyttiggøres, er forbundet med et stort transportarbejde, og deraf følgende miljøbelastning, særligt CO2.


Med henblik på at minimere transport og miljøbelastning, og sikre at jord der kan nyttiggøres også bliver det, er der udarbejdet et forslag til "Bæredygtig jordhåndtering" hvor overskudsjord betrages som en ressource, som kan nyttiggøres og genanvendes i forbindelse med byudviklingen, samtidig med at transportarbejdet søges minimeret.


Sagsfremstilling

Byplanudvalget har i 2019 givet afslag til en ansøgning om mulighed for at etablere et bakkelandskab/udsigtspunkt af ren overskudsjord syd for Kollund i umiddelbar nærhed til en aktiv råstofgrav. I samme sag besluttede udvalget, at der igangsættes arbejde med Strategi for Bæredygtig Jordhåndtering for hele Herning Kommune. Strategien skal anvise, om der er andre og mere bynære områder i Herning Kommune, hvor overskudsjord kan udnyttes til f.eks. støjvolde og rekreative fritidslandskaber til glæde og gavn for beboerne i området. Det skønnes, at der være være behov for deponeringsplads til overskudsjord på 266.000-333.000 m3 årligt, hvoraf 80-90% er uforurenet jord, som kan nyttiggøres.


Forvaltningen har, som bilag til sagen, udarbejdet forslag til en strategi, hvor der er peget på relevant områder, hvor der kan etableres nyttiggørelsesprojekter.


I forhold til placering af jorddepoterne vurderes det, at der er 4 væsentlige faktorer, som har betydning:


1. Det skal være områder, der ligger bynært eller i bymæssig sammenhæng

2. Det skal være områder, der ligger tæt på de jordgenererende projekter

3. Områderne må ikke ligge indenfor nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) eller for tæt på boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

4. Det bør være områder, der ligger hensigtsmæssigt i forhold til transport til og fra aktive grusgrave, så vognmændene ikke skal køre med tomme læs.


Med udgangspunkt i forslaget til strategi, anbefaler administrationen, at der i forslag til ny kommuneplan indarbejdes rammer til deponering af overskudsjord i to områder, i henholdvis Vildbjerg og Lind.


Fordelen ved disse to områder er, at de behandler nyttiggørelsesprojekter ud fra to parametre, dels som støjvold, for kommende byggemodningsområder dels som fritidslandskab, der kan højne kvaliteten af boligområderne. I begge projekter kan der arbejdes videre med inspiration fra fritidslandskabet syd for Messemotorvejen, nord for Koustrupparken og Knudmoseparken.


Der skal for begge områder indgås aftale om overtagelse af jord, udarbejdes lokalplan og miljøvurdering af projektet, og projekterne skal desuden projekteres og tilrettelægges, så der kan fyldes jord på over en periode på 10-12 år. Detailplanlægningen kan igangsættes når kommuneplanen er endeligt vedtaget til maj 2021.


Strategien anviser flere områder, som det efterfølgende kan være relevant at inddrage til formålet. Disse områder skal vurderes nærmere, men kan optages i kommuneplanen gennem tillæg, hvis der skulle vise sig behov herfor i kommuneplanperioden. Det er dog administrationens vurdering, at der med projekterne i Vildbjerg og Lind, sammen med de jorddepoter som allerede er i drift, vil være den fornødne kapacitet i et 12 års perspektiv.


Endvidere forventes, at der i området ved Tangsøparken og erhvervsområdet ved Fastrupdalen, vil blive mulighed for at åbne et jorddepot i løbet af 2022-2023 i forbindelse med udgravning af Tangsøen og byggemodningen i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der i forslag til kommuneplan 2021-2032 indarbejdes ramme til jordepoter, i Lind og Vildbjerg, med henblik på at disse kan anlægges og udvikles som støjvolde og rekretive fritidslandskaber, forud for eller parallelt med byggemodning i områderne
at "Forslag til Strategi for Bæredygtig Jordhåndtering" godkendes som grundlag for det fortsatte arbejde med nyttiggørelse af overskudsjord.

Beslutning

Tiltrådt idet Sunds også indgår i kommuneplanlægningen.

 Herudover bemærkes det at jordmængderne fra udgravningen af Holing Sø og Tangsø ikke er medtaget i forhold til den 12 års jordberegning, og skal løses i selvstændige projekter. Det forventes dog at jord fra udgravningen af Tangsø kan placeres lokalt i jorddepot ved Tangsøparken.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Maja Søndergaard Eg  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget