Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 16. september 2019
Mødested: ”Broen” A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Mette Berggreen, Trine Eide, Kaare Hjorth

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2019, at der skal laves en fuld revision af kommuneplanen, og at strategi for Lokal Agenda 21 skal indgå i Planstrategi 2019, herunder at FN's verdensmål indgår som en del af Agenda 21, hvor det er relevant. I samme omgang blev det besluttet, at der skal ske en kondensering af den nuværende vision, så den bliver kortere og skarpere.

 

Forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi har været til drøftelse i de forskellige fagudvalg fra den 12. august til og med den 21. august 2019. Fagudvalgenes bemærkninger er indarbejdet i forslaget, som hermed fremsendes til foreløbig vedtagelse sammen med oplæg til offentlighedsfase.

 

Sagsfremstilling

I henhold til planloven skal Byrådet inden udgangen af 2019 have offentliggjort en strategi for kommuneplanlægningen samt for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt lokal Agenda 21.

 

Formålet med udarbejdelse af Planstrategi 2019 er at give en samlet præsentation af strategien for henholdsvis en ny kommuneplans udarbejdelse og indhold samt for arbejdet med en bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21).

 

Disse to strategier er lovpligtige efter planloven og skal offentliggøres til høring blandt borgerne i minimum 8 uger.

 

Planstrategi 2019 er disponeret i fem hoveddele (jf. Bilag 1 - Forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi):

1. Revision af kommuneplanen

2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

3. Udviklingstemaer – til debat

4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 – til debat

5. Godt på vej

 

Dertil kommer et bilagsafsnit med redegørelse for den udførte planlægning siden vedtagelsen af kommuneplanen og en oversigt over FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Ad 1. Revision af kommuneplanen

Der er lagt op til en fuld revision af kommuneplanen, da det giver størst frihed til at foretage ændringer. Planperioden forlænges til 2032. Ændringerne omhandler i hovedtræk:

-          Ny vision

-          Byudviklingen og boligudbygningen revideres, og mulighed for nye boformer
           undersøges

-          De nye politikker/planer og strategier indarbejdes

-          Grønt Danmarkskort indarbejdes

-          Kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer revideres og forenkles

-          Oversvømmelsestruede arealer udpeges og retningslinjer ajourføres

-          Rammebestemmelserne gennemgås og opdateres

-          Retningslinjer for konsekvenszoner om produktionserhverv opdateres

 

Ad 2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

Kernefortællingen er den korte historie om Herning Kommune nu (vedtaget i 2017), mens visionsfortællingen er historien om, hvordan Herning Kommune gerne vil være i fremtiden. Fundamentet for visionsfortællingen er fortsat ”Her er alle muligheder åbne”. Den nye visionsfortælling er et operationelt værktøj, der både forener fokusområder, forholdet til kernefortællingen og sammenhængen til det politiske arbejdsgrundlag og budgetlægningen i kommunen. Visionsfortællingen vil være paraplyen over al den planlægning, der igangsættes i alle dele af organisationen.

 

Ad 3. Udviklingstemaer (debatafsnit)

Udviklingstemaerne kommer fra arbejdet med visionen. Da Herning Kommune lægger meget vægt på tværfagligt samarbejde, vil der være flere overlap imellem de forskellige udviklingstemaer også selvom det ikke er nævnt konkret alle steder. De fem udviklingstemaer er:

-    Spændende uddannelsesby

-    Klima

-    Fremtidens erhverv

-    Det gode liv

-    Fremtidens ældre

 

Hvert udviklingstema tager afsæt i den nye visionsfortælling og omhandler forskellige problemstillinger, hvor mulige løsninger skal undersøges og integreres i den kommende planperiode. Temaerne er suppleret med enkelte konkrete indsatser, der udpeger en retning for kommunens måde at arbejde på, og afsluttes med en lille reference til FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

 

Ad 4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 (debatafsnit)

Herning Kommunes lokale Agenda 21-strategi omhandler indsatser og vigtige redskaber til at fremme bæredygtighed både for Herning Kommune som virksomhed og for den samlede kommune, og den viser, på hvilken måde Herning Kommune lever op til planlovens fem retningslinjer for en Agenda 21-strategi.

 

Der er i forbindelse med strategien indsamlet input på tværs af Herning Kommune om indsatser og mål, der understøtter FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for at synliggøre eksisterende indsatser. Derudover lægges der op til, at Herning Kommune i en kommende proces vil undersøge, hvordan og i hvilket omfang det giver mening at arbejde med verdensmålene i en kommunal kontekst.

 

Ad 5. Godt på vej

Visionen fastlægger, hvordan Herning Kommune vil prioritere i fremtiden. En lang række initiativer peger dog allerede i den rigtige retning. Godt på vej indeholder billeder for nogle af disse initiativer.

 

 

Tilbagemelding fra fagudvalg og direktion

Tekstgrundlaget har været til drøftelse i fagudvalgene. Der blev som udgangspunkt taget godt i mod forslaget til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategien, dog med nogle få ændringer fra alle udvalg. Der er foretaget redaktionelle ændringer i teksten, og enkelte underafsnit har byttet plads for at opnå en mere logisk rækkefølge ved gennemlæsning. Forslag til ændringer fra fagudvalg omfatter i hovedtræk:

 

Ny tekst om Herning bys og kommunens overordnede struktur foreslås tilføjet til introduktionen af udviklingstemaerne.

 

Under ”Spændende uddannelsesby” foreslås indledningen uddybet.

 

Under ”Klima” foreslås det, at skoler og dagtilbud skal fremstå tydeligere, og der er tilføjet et fokus på proaktiv planlægning for vedvarende energi. Derudover foreslås afsnittet om Grønt Danmarkskort tilføjet en tydeliggørelsen af ligevægten mellem beskyttelse og benyttelse.

 

Under ”Fremtidens erhverv” foreslås tilføjet en tekst om at anerkende og styrke de eksisterende erhverv, som har mange arbejdspladser i kommunen.

 

Under ”Det gode liv” foreslås tilføjet en tekst om foreningslivet i Herning Kommune, og i afsnittet om socialt arbejde foreslås, at der er fokus på helhedstænkning og sammenhæng og at det gælder både for land og by. Derudover foreslås et øget fokus på at inddrage borgerne under ”Handicap og psykiatri”-afsnittet.

 

Udviklingstemaet ”Fremtidens ældre” foreslås ændret, så der er færre spørgsmål, og så det bliver mere sammenligneligt med de øvrige udviklingstemaer.

Formålet med ”Vild med Vilje” er tilrettet under ”Fremme af biologisk mangfoldighed”. Sydbyprojektet er desuden foreslået tilføjet som et eksempel på social og sundhedsmæssig bæredygtig byudvikling sammen med de øvrige eksempler på indsatser, der har afsæt i intentionen bag verdensmålene.

 

 

Offentlighedsfase

Offentlighedsfasen omfatter den traditionelle offentlige høring af 8 ugers varighed, hvor publikationen udgives i trykte eksemplarer, som er tilgængelig på rådhuset og biblioteket. For at gøre offentlighedsfasen mere nærværende suppleres den traditionelle høring med følgende tre tiltag (for en uddybning af de tre tiltag henvises til Bilag 2 - Oplæg til offentlighedsfase):

 

1.    Der inviteres til en debataften, hvor der arbejdes med at relatere til de fem udviklingstemaer i planstrategien, så de kan blive endnu mere vedkommende for de fremmødte borgere. Efter et indledende oplæg vil der være gruppedialog, der tager udgangspunkt i debatten om det gode liv ud fra fire på forhånd definerede emner, som suppleres med relevante spørgsmål.

 

2.    ”Pop-up”-kontor på biblioteket i november, hvor to planmedarbejdere får arbejdsplads og kan svare på spørgsmål om planstrategien. Dette kan danne grundlag for en ”1 til 1”-dialog med borgerne, og planmedarbejderne kan samtidig hjælpe med at udfylde høringssvar, hvis der er behov for det.

 

3.    Landsbykontaktudvalget, centerbykontaktudvalget og citykontaktudvalget besøges på et af de ordinære møder, hvor der ligeledes arrangeres en debataften med udgangspunkt i det pågældende udvalgs interesseområder.

 

 

Forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi til foreløbig vedtagelse med de indarbejdede forslag fra fagudvalgene

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-28 for Udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager forslag til lokalplan nr. 84.OF1.1 for Udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem.

Planforslagene skal muliggøre udvidelsen i form af en tilbygning, nordvest for det eksisterende plejehjem, samt en ændring af trafikale adgangs- og parkeringsforhold.

Byplanudvalget har imødekommet ansøgning om ny planlægning for udvidelse af friplejehjem i Ørnhøj, den 17. december 2018.

Ændringen af de trafikale adgangs- og parkeringsforhold er afstedkommet ved et ligeligt fordelt mageskifte med et kommunalt ejet jordstykke, som er en del af matr.nr. 7000d.

 

Forslag til tillæg nr. 90 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanrammerne 84.OF Offentligt område ved Skolen og rammeområde 84.B1 Boligområde Vads Dal, Sønderparken Falkevej og Kjærs Vej.

Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocent, bebyggelseshøjde og infrastruktur, ledsages den af tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget justerer en del af indholdet i den eksisterende ramme 84.OF Offentligt område ved Skolen vedrørende bebyggelsesprocent, bebyggelseshøjde og vejforhold.

 

Den geografiske afgrænsning af de eksisterende rammer, ændres en smule i omfang idet ramme 84.B3 afgiver matr.nr. 22ei, til ramme 84.OF1.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Efter et ønske om en udvidelse med flere ældreboliger for Ørnhøj Friplejehjem, Hovedgaden 36, 6973 Ørnhøj, er der udarbejdet et forslag til lokalplan 84.OF1.1 samt tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planforslagene skal muliggøre udvidelsen i form af en tilbygning nordvest for det eksisterende plejehjem, samt en ændring af trafikale adgangs- og parkeringsforhold.

Byplanudvalget har imødekommet ansøgning om ny planlægning for udvidelse af friplejehjem i Ørnhøj, den 17. december 2018.

Ændringen af de trafikale adgangs- og parkeringsforhold er afstedkommet ved et ligeligt fordelt mageskifte med et kommunalt ejet jordstykke, som er en del af matr.nr. 7000d.

 

Lokalplanforslaget indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

 

Lokalplanområdet omfatter matr.nr.: 22ei, 22eo samt del af matr.nr. 7000d. Området har et areal på ca. 5.492 m2, og er beliggende i den østlige del af Ørnhøj.

Mod nord grænser området op til et boligområde og Ørnhøj Hallen med idrætsanlæg.

Mod øst grænser Ørnhøj Skoles arealer op til lokalplanområdet, og Hovedgaden afgrænser syd for.

Mod vest, afgrænses området af et boligområde med enfamiliehuse.

 

Disponering af området (lokalplanens kortbilag 2).

 

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget giver mulighed for en udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem, med flere ældreboliger. Herudover gives mulighed for udvidelse af parkeringsareal og ændrede tilkørselsforhold, med vejadgang fra Hovedgaden, til en fælles parkeringsplads. Denne skal betjene både skole, idrætshal og en del af plejehjemmets parkeringsbehov.

Den nuværende vejadgang fra Halkjærvej til skolen og idrætshallens parkeringsplads nedlægges til disposition for etablering af grønt areal til området.

 

Lokalplanområdet opdeles i to delområder:

 

 • Delområde I omfatter området med det eksisterende plejehjem, samt området for udvidelsen mod nordvest.
 • Delområde II omfatter ny fælles adgangsvej og fælles parkeringsareal.

 

Indenfor delområde I giver lokalplanen mulighed for udvidelsen af det eksisterende friplejehjem.

Der må opføres bebyggelse i op til 2 etager og med en højde på maksimalt 9,5 meter.

Den maksimale bebyggelsesprocent indenfor delområdet er 75.

Delområde II må kun anvendes til fælles vej- og parkeringsanlæg, for friplejehjem, skole og idrætshal.

Bebyggelsen indenfor lokalplanområdet skal fremstå som en samlet helhed.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 84.OF Offentligt område ved Skolen, og rammeområde 84.B1 Boligområde Vads Dal, Sønderparken Falkevej og Kjærs Vej.

Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocent og vejforhold, er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 90.

Tillægget justerer en del af indholdet i den eksisterende ramme 84.OF i forhold til bebyggelsesprocent og bygningshøjde, samt ændrer eksisterende adkomstforhold til fælles parkeringsareal for skole, og idrætshal.

Således er bebyggelsesprocenten hævet fra 40 til 75% og bygningshøjden er hævet fra 8,5 til 9,50 meter, for at imødekomme muligheden for en udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem. Derudover gives mulighed for at etablere en ny adgangsvej fra Hovedgaden.

 

Retningslinjer for Kommuneplanramme 84.B1 ændres ikke. Den geografiske afgrænsning af de eksisterende rammer ændres en smule i omfang, idet rammen afgiver matr.nr. 22ei, samt en del af vejareal 7000d til rammeområde 84.OF. Arealforøgelsen giver mulighed for at kunne realisere tilbygningen til friplejehjemmet, samt udvide de grønne fællesarealer indenfor lokalplanområdets delområde I.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 84.OF1.1 for Udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan for boliger på Præstegårdvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at give mulighed for at opføre boliger på Præstegårdvej 22 i Sunds er der udarbejdet tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 21.B1.2 for boliger på Præstegårdvej 22 i Sunds er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Lokalplanen ledsages derfor af tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Tillægget sikrer, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Præstegårdvej 22 i Sunds har tidligere været anvendt til daginstitution. Da denne anvendelse er ophørt, er der ønske om at sælge ejendommen og give mulighed for at anvende den til boliger.

 

Ejendommen overføres derfor fra rammeområde 21.OF2, der giver mulighed for offentlige formål, til rammeområde 21.B1, der giver mulighed for boliger. Det tilføjes desuden til bestemmelserne for rammeområde 21.B1, at Præstegårdvej 22 må anvendes til tæt-lav boliger. Det giver mulighed for, at der enten kan opføres åben-lav eller tæt-lav boliger på Præstegårdvej 22.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for boligområde på Præstegårdvej 22 i Sunds til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Præstegårdvej 22 i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at give mulighed for at nedrive den tidligere daginstitution og i stedet bygge boliger er der udarbejdet forslag til lokalplan 21.B1.2 for boliger på Præstegårdvej 22 i Sunds.

Sagsfremstilling

Præstegårdvej 22 i Sunds har tidligere været anvendt til daginstitution. Denne anvendelse er ophørt og ejendommen skal sælges. For at give mulighed for at nedrive den eksisterende bebyggelse og bygge boliger er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan.

 

Lokalplanens område ligger syd for Sunds kirke og sognegård og har et areal på 2.000 m².

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre boliger i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Boligerne kan enten opføres som rækkehuse eller parcelhuse. Grunde til rækkehuse skal minimum være 300 m². Grunde til parcelhuse må være mellem 650 m² og 1.000 m².

 

De nye boliger skal opføres i en facadebyggelinje 5 meter fra skellet mod Præstegårdvej. Mindst halvdelen af arealet mellem vejen og facadebyggelinjen skal fremstå som et grønt areal med græs, lave buske eller lignende. Boligerne skal opføres i tegl eller med pudset mur. Mod nord skal området afgrænses af en bøgehæk mod sognegårdens arealer. Disse bestemmelser sikrer, at den nye bebyggelse kommer til at passe ind i området.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 21.B1.2 for boliger på Præstegårdvej i Sunds til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 97 for et erhvervsområde ved Sundsvej syd for Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på mødet den 18. marts 2019, pkt. 43, at der igangsættes ny planlægning for et område i landzone til erhvervsområde ved Sundsvej syd for Sunds.

 

I den forbindelse er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 97, idet det ansøgte projekt ikke er omfattet af en eksisterende kommuneplanramme, og derfor ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 97 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 97 er at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplan nr. 39.E17.1 for et erhvervsområde ved Sundsvej syd for Sunds.

Planområdet ligger langs Sundsvej og omfatter ca. 25.000 m2. Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslaget er en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed ved Sundsvej. Det ansøgte projekt omhandler en udvidelse med to nye haller pa ca. 4000 m2. Derudover ønsker virksomheden på sigt at udvide med en ekstra etage på omkring 1400 m2 oven på den eksisterende bebyggelse.

 

Syd for de eksisterende bygninger ønsker virksomheden at etablere en ny vejadgang fra Sundsvej.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 39.E17 til erhverv ved Sundsvej syd for Sunds, som følger samme afgrænsning som lokalplanområde 39.E17.1.

 

Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 97 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde ved Sundsvej syd for Sunds til foreløbig vedtagelse.

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Sundsvej syd for Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den. 18 marts 2019, pkt. 43, godkendt, at der igangsættes planlægning for et område i landzone til et erhvervsområde ved Sundsvej syd for Sunds.

Forslag til lokalplan nr. 39.E17.1 efterfølger forslag til kommuneplantillæg nr. 97 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er omfattet af en eksisterende kommuneplanramme, og derfor ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om udvidelse fra en virksomhed ved Sundsvej.

Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

 

Forvaltningen fremsender hermed forslag til lokalplan nr. 39.E17.1 for et erhvervsområde ved Sundsvej syd for Sunds til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning samt nære omgivelser

 

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslaget er et konkret ønske om udvidelse fra en eksisterende virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds. Virksomheden er omfattet af matrikel 19b Gjellerup Lund By, Gjellerup og udgør i dag en samlet bygningsmasse på ca. 1730 m2. Lokalplanområdet omfatter ca. 25.000 m2 og ligger i det åbne land. Lokalplanområdet er omgivet af landbrugslodder og mod vest afgrænses det direkte af Sundsvej.

 

Virksomheden har behov for øgede distributions- og lagerfaciliteter. De har derfor søgt om mulighed for udvidelse med to haller på ca. 4000 m2 inden for virksomhedens matrikel, nord for de eksisterende bygninger. På baggrund af den ønskede udvidelse er der behov for at etablere en ny vejadgang fra Sundsvej, syd for virksomhedens eksisterende bygninger, på en mindre del af nabomatrikel 19a Gjellerup Lund By, Gjellerup. Idet Vejdirektoratet er vejmyndighed for Sundsvej, kræver etablering af ny vejadgang syd for virksomheden Vejdirektoratets godkendelse.

 

Derudover ønsker virksomheden på sigt at udvide med ekstra etage på omkring 1400 m2 oven på den eksisterende bebyggelse.

 

Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, da området ligger i landzone og ikke er rammelagt som erhvervsområde. For at bringe det ansøgte projekt i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 er der udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 39.E17.1 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 97 for et erhvervsområde ved Sundsvej syd for Sunds, jf. Lov om Planlægning.

 

Udover at give mulighed for udvidelse af den eksisterende virksomhed ved Sundsvej, stiller lokalplanforslaget krav til bebyggelses udformning, ydre fremtræden og afskærmende beplantning, for at sikre virksomhedens indpasning i nærmiljøet og det omkringliggende landskab. Lokalplanforslaget stiller desuden krav om adgangsveje, for at sikre en sikker afvikling af områdets trafik.

 

Desuden har lokalplanforslaget til formål at forebygge miljøkonflikter og fastholde lokalplanområdet i landzone.

 

Forvaltningen fremsender hermed forslag til lokalplan nr. 39.E17.1 for erhvervsområde ved Sundsvej syd for Sunds til foreløbig vedtagelse.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 39.E17.1 for et erhvervsområde ved Sundsvej syd for Sunds til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 92 for et erhvervsområde ved Reseenborgvej ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 25. juni 2019, pkt. 125, at foreløbig vedtage forslag til tillæg nr. 92 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 92 har været i offentlig høring fra den 27. juni 2019 til den 8. august 2019, hvor der ikke er indkommet indsigelser til forslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 92 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endelig vedtages uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 92  har til formål at muliggøre udvidelsen af den eksisterende virksomhed i området ved Resenborgvej ved Kølkær.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 92 har været i offentlig høring fra den 27. juni 2019 til den 8. august 2019. Der er i den periode ikke indkommet indsigelser.

   

Forvaltningen indstiller kommuneplantillæg nr. 92 til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 92 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 25. juni 2019, pkt. 126, at foreløbig vedtage forslag til lokalplan nr. 79.E16.1 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 27. juni 2019 til den 8. august 2019, hvor der ikke er indkommet kommentarer eller indsigelser til forslaget.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse unden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af nærværende lokalplanforslag er en ansøgning fra en virksomhed ved Kølkær. Med et areal på ca. 27 000 m2 har virksomheden ved Resenborgvej ved Kølkær oplevet en større vækst de sidste par år. Dette har resulteret i et behov for øgede produktionsfaciliteter og bygningsmasse til produktion. I den forbindelse har virksomheden søgt om mulighed for udvidelse med en ny hal på ca. 1000 m2. Idet lokalplanområdet ikke er rammelagt som erhvervsområde, udarbejdes nærværende lokalplanforslag samt et forslag til kommuneplantillæg, for at bringe projektet i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning samt nære omgivelser

 

Det er lokalplanens formål at fastlægge bestemmelser vedrørende vejadgang samt etablering af afskærmende beplantning omkring lokalplanområdet. Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 27. juni 2019 til den 8. august 2019. Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 79.E16.1 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-19 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af rammelokalplan for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning. Etape II af Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 25. juni 2019 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 12.BL5.2 for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 27. juni 2019 til den 8. august 2019. Der er ikke kommet indsigelser/ bemærkninger til planforslaget i høringsperioden.

 

Forslag til lokalplan nr. 12.BL5.2 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger umiddelbart nord for Herning bymidte, og området benyttes i dag til sygehus. Lokalplanens formål er at danne grundlag for omdannelse af området fra sygehus til en del af Herning+. Lokalplanen skal fastlægge overordnede rammer for områdets struktur og udvikling som grundlag for en opfølgende byggeretsgivende lokalplan. Området udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål. Lokalplanen skal desuden muliggøre nedrivning af bevaringsværdig bygning.

 

Lokalplankort.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 27. juni 2019 til den 8. august 2019, og der er ikke kommet indsigelser/ bemærkninger i høringsperioden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget endeligt vedtager rammelokalplan for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af aflysning af lokalplan 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning byråd har den 25. juni 2019 vedtaget forslag til aflysning af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj.

 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 27. juni til den 8. august 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i perioden.

 

forvaltningen anbefaler, at lokalplan nr. 118 aflyses.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til ophævelse af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdvej ved Ørnhøj. Lokalplanen ønskes ophævet, da den sætter begrænsninger for nærliggende landbrug i forhold til landbrugets udvidelsesmuligheder. Den gældende lokalplan indeholder bestemmelser om rekreative anlæg ud over den egentlige funktion til skydebane. Det betyder, at det nærliggende landbrug ikke kan udvide grundet skærpede lugtgenekrav til rekreative anlæg.

 

Efter ophævelse af lokalplan nr. 118 vil området stadig kunne benyttes som skydebane, nu bare beliggende i landzone. Skydebaneanlægget er udpeget i Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen anbefaler en aflysning af lokalplan nr. 118

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender aflysning af lokalplan nr. 118 for flugtskydebane ved Baunsgårdcej ved Ørnhøj

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-21-19 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Ny planlægning for udstykning ved Østergade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for udstykning til åben-lav boligbebyggelse ved Østergade i Vildbjerg.

 

Forvaltningen fremsender hermed beskrivelse af projektet til godkendelse inden udarbejdelse af ny planlægning for området. 

Sagsfremstilling

Området

Projektområdets størrelse er ca. 1,6 ha og omfatter en del af matr. nr. 3ab Burgård, Vildbjerg. Området ligger i tilknytning til den tidligere gård, som i dag udelukkende fungerer som privat bolig for ejeren. Mod nord og øst grænser området op til marker/ græsarealer og mod vest ligger et nyere parcelhusområde. Syd for området er der beboelse, som ligger ud til Østergade.

 

Projektområdet anvendes i dag som græsareal.

 

Ortofoto fra 2018 med afgrænsning af projektområdet.

 

Projektet

Projektet omfatter et areal ved Østergade i Vildbjerg, der ønskes udstykket til ca. 10 parcelhusgrunde på ca. 800-1200 m2. Ansøger ønsker at etablere vejadgang til området fra Merrildvej langs det eksisterende læhegn. Læhegnet skal gennembrydes ved vejadgangen.

 

Eksisterende planforhold

Området er ikke lokalplanlagt. Områdets vestlige del er omfattet af kommuneplanramme 81.B5 Boligområde ved Soldalen og Tranholm Bæk. Området ligger i landzone og der er landbrugspligt på ejendommen.

 

Kommuneplanramme 81.B5 for boligområde ved Soldalen og Tranholm Bæk

Området må anvendes til lav boligbebyggelse samt til offentlige og erhvervsformål, der ikke er til gene for omgivelserne. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager og bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. Der skal etableres opholdsareal svarende til minimum 100 % af boligetagearealet, og der skal etableres minimum én parkeringsplads pr. bolig.  

 

Forvaltningens vurdering

I forhold til det eksisterende plangrundlag vil det ansøgte projekt betyde et tillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028, som udvider den eksisterende kommuneplanramme 81.B5 eller udlægger en ny kommuneplanramme i henhold til projektområdets afgrænsning. Endvidere skal området ved lokalplanlægning overføres til byzone, og ejer skal særskilt ansøge Landbrugsstyrelsen om ophævelse af landbrugspligten på ejendommen.

 

Forvaltningen vurderer, at området vil være egnet til åben-lav boligbebyggelse, som kommer til at ligge sammen med tilsvarende boligbyggeri og i forlængelse af den eksisterende by. Halvdelen af området er omfattet af kommuneplanramme 81.B11, som med den nuværende afgrænsning ikke vil være mulig at udnytte, og det vil således være hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for at kunne udvikle hele projektområdet.

 

I forhold til regnvandshåndtering skal der foretages nærmere undersøgelser for at vurdere områdets nedsivningsegnethed, og det er vurderet, at der muligvis skal etableres et mindre regnvandsbassin i områdets vestlige del. Indenfor området, og evt. i tilknytning til et muligt regnvandsbassin, kunne der med fordel etableres et grønt fællesareal med mulighed for at opstille bænke, legeredskaber m.v.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der igangsættes ny planlægning for udstykning ved Østergade i Vildbjerg.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-24-19 Sagsbehandler: Marius Reese  

Ny planlægning for boliger og detailhandel ved Gavnøvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Grisell

Sagsresume

Et konsortium har fremsendt skitseforslag med ansøgning om gennemførelse ny planlægning for etablering af boliger og butikker ved Gavnøvej I Tjørring, som bl.a. omfatter det tidligere Lundgårdcenter. Der søges om ny planlægning for gennemførelse af et projekt, som indeholder ca. 50 boliger som etagebyggeri samt omdannelse og nyetablering af ca. 3700 m2 butiksareal.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om ny planlægning for en meget omfattende omdannelse af centerområdet ved Gavnøvej i Tjørring. Projektet omfatter nedrivning af en stor del af den eksisterende bebyggelse, med henblik på at den ersattes af nye butikker til dagligvarer og udvalgsvarer. Det ansøgte butiksareal udnytter den ramme til butikker, der er fastlagt i kommuneplanen. De ansøgte detailhandelsbutikker etableres mod Holstebrovej, med adgang via en ny ind og udkørsel, som dog kun giver mulighed for indkørsel fra syd og udkørsel mod nord.

 

Parkeringspladserne er placeret mellem Holstebrovej og nybyggeriet, som er placeret tilbagetrukket på grunden. Det er tanken, at der også kan placeres et tankanlæg og vaskehal på parkeringsarealet.

 

Projektet indeholder endvidere et projekt til 54 nye etageboliger i op til 3 etager. Boligerne tænkes opført i 4 blokke med 12-15 boliger i hver. I ansøgningsmaterialet er vist to forslag til placering af boligerne på grunden. Alle boliger i stueplan har små private haver og terrasser, øvrige boliger har altaner, som alle er syd eller vestvendte. Bebyggelsesprocenten for boligerne er ca. 55.

Al parkering til boligerne etableres på terræn.

Adgangen til boligerne sker primært via Gavnøvej og Knuthenborgvej. Der er ingen kørende adgang mellem detailhandelsområdet og boligområdet.

 

Planforhold

Området er omfattet af rammeområde 41.C2, hvor det bl.a. er fastlagt, Området skal fortsat bruges til centerområde med butikker, liberale erhverv og mindre fremstillingsvirksomheder, der ikke er til gene for omgivelserne. Visse offentlige institutioner, som f.eks. posthus, daginstitutioner, plejeboliger, ældrecenter kan placeres i området.

Arealerne mod Holstebrovej søges gjort mere attraktive ved beplantning. Bebyggelse kan opføres i max. 2 etager.

 

Ejendommene er reguleret af lokalplan 41.C2.4, vedtaget af Byrådet i 2005. Det ansøgte projekt kan for så vidt bygningernes placering på grundene i forhold til byggefelterne, adgangsforhold, bebyggelsens højde mv ikke etableres på det gældende plangrundlag, men forudsætter tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan.

 

Vurdering

Det ansøgte projekt vil betyde et løft for dette centrale centerområde i Tjørring, som gennem en årrække har været præget af forfald. De overordnede intentioner i kommuneplanen er fulgt med det ansøgte projekt. Det vurderes dog, at der i en eventuel efterfølgende detailplanlægning vil være behov for en bearbejdning af parkeringsarealerne foran butikkerne, hvor det vil være hensigtsmæssigt at butikkerne rykker frem til byggelinjen mod Holstebrovej, og parkering placeres mellem de nye bygninger eller bag disse.

 

Boligerne er i beliggenhedsplanen vist som en ret traditionel etageboligbebyggelse, som dog er godt disponeret i forhold til solorientering, adgangsforhold og parkering. Parkeringsarealerne virker dog meget store og ubearbejdede, særligt i "Plan B". I en videre bearbejdning af projektet kunne der med fordel tages udgangspunkt i "Plan A", hvor parkerings- og friarealer forekommer mere hensigtsmæsssigt disponeret.  

 

Administrationen vil anbefale, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen for det samlede område, og at der udarbejdes lokalplan for henholdsvis detailhandelsprojektet og boligprojektet, da de to projekter forventeligt vil blive realiseret tidsmæssigt forskudt. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender,

 

at der igangsættes udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen for rammeområde 41.C2 i Tjørring, og

 

at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan for et område ved Gavnøvej og Tjørring Hovedgade til butiksformål, og

 

at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan for et område ved Gavnøvej og Knuthenborgvej til boligformål

Beslutning

Byplanudvalget igangsætter planlægning for boliger og detailhandel ved Gavnøvej i Tjørring, idet der tages afsæt i plan A for boligdelen, og således at detailhandelen trækkes frem i byggelinjen langs Holstebrovej med parkering imellem.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-25-19 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for etablering af jorddepot

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om mulighed for at etablere et bakkelandskab/udsigtspunkt af ren overskudsjord syd for Kollund i umiddelbar nærhed til nuværende og aktiv råstofgrav.

 

Teknik- og Miljøudvalget har på et møde d. 3. juni 2019, punkt 115, behandlet en ansøgning om landzonetilladelse til etablering af bakkelandskabet. Teknik- og Miljøudvalget ønskede ikke, at der igangsættes proces for landzonetilladelse på grund af projektets store landskabelige påvirkning.

 

Projektet har siden gennemgået en landskabelig bearbejdning og fremsendes hermed til Byplanudvalget til beslutning om der skal igangsættes ny planlægning for et ansøgte projekt.

Sagsfremstilling

Flere af de lokale vognmænd i Herning Kommune tilkendegiver, at de muligheder, der i øjeblikket er i kommunen for at aflevere overskudsjord er ved at blive en stigende udfordring for branchen og indirekte også for de lokale bygge- og anlægsprojekters muligheder for at blive realiseret under konkurrencemæssige konditioner. Alternativet er en forholdsvis lang transport til f.eks. andre kommuner eller en arbejdskrævende proces, hvor der laves særlige aftaler med landbrug, der har mulighed for at udlægge den rene jord på deres marker.

 

På den baggrund foreslår en lokal lodsejer og vognmand, at der kan etableres et større bakkelandskab i forbindelse med nuværende grusgrav syd for Kollund. Der er ansøgt om landzonetilladelse til etablering af et bakkelandskab/udsigtspunkt af ren overskudsjord fra private og kommunale bygge- og anlægsprojekter på den vestlige del af matrikel 4m Okkels, Rind. Ansøgningen blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget på et møde d. 3. juni 2019, men blev afvist, da udvalget mente, at landskabspåvirkningen var for stor.

 

Luftfoto over området

 

Forvaltningen har nu modtaget en landskabsbearbejdning og graveplan som supplement til den oprindelige ansøgning om mulighed for at etablere et bakkelandskab på den pågældende matrikel med henblik på udarbejdelse af nyt plangrundlag for området. Af den nye landskabsbearbejdning fremgår det, at der er ønske om at skabe et bakkelandskab med en udsigtshøj, der kan anvendes til rekreative formål. Landskabsbearbejdningen er tilpasset graveplan for et område, der er udpeget til råstofindvinding umiddelbart syd for eksisterende grusgrav. Således vil bakkelandskabet komme til at ligge på kanten af et udgravet område, hvilket vil understrege bakkelandskabet yderligere. Der er i landskabsbearbejdningen arbejdet med en udsigtshøj med en højde på 30 meter og en aflang bakke med en højde på 20 meter.

Arealet til jordtip er ca. 125.000 m2, og ved tilførsel af 1.425.000 m3 jord, svarer det til, at arealet hæves med gennemsnitlig 12 meter.

Samlet efterbehandlingsplan for grusgravene

 

Det kan endvidere fremhæves fra ansøgningen, at det er intensionen at etablere en ny midlertidig vejadgang via Stokkildhovedvej, der vil minimere tung trafik gennem Kollund i den tid bakkelandskabet etableres. Herudover er ansøger indstillet på at udforme et bakkelandsskab, der tilgodeser rekreative muligheder med beplantning og stier.

 

På den østlige del af matrikel 4m Okkels, Rind og en del af matrikel 2a Okkels, Rind, har lodsejer ansøgt Region Midtjylland om tilladelse til indvinding af råstoffer. Arealerne ligger indenfor et allerede udlagt råstofgraveområde i råstofplanen 2016-2020. Lodsejer vil i minimum 10 år have lov til indvinde råstoffer herfra. Etableringen af bakkelandskabet/udsigtspunktet vil foregå i samme periode som råstofindvindingen og har derfor en transportmæssig synergi. Arealet hvorpå, der ønskes jordtip er også udlagt til råstofindvinding. Dette ønsker lodsejeren, at Herning Kommune søger ophævet hos Region Midtjylland.

 

Vurdering

Kommunen har pligt til at anvise overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i kommunen til private eller kommunale jordmodtagere, fordi lovgivningen betragter al jord, som indehaveren skiller sig af med, som affald – dog som affald, der kan nyttiggøres i forskellige projekter til gavn for borgerne i kommunen. Forvaltningen har tidligere anvist overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder i kommunen til bl.a. den kommunale etablering af skov- og fritidslandskabet mellem Messemotorvejen og Koustrupparken i Lind, og til to råstofgrave i kommunen med dispensation fra forbuddet mod tilførsel af jord i råstofgrave (§ 52 i Jordforureningsloven). I perioden 2011-2014 blev skov- og fritidslandsskabet ved Koustrupparken ved Lind færdigetableret. I samme periode ændrede Natur- og Miljøklagenævnet med flere afgørelser praksis, således at Herning Kommunes to aktive råstofgrave ikke længere kunne få dispensation til tilførsel af jord.

  

Herning Kommune har i øjeblikket ingen større kommunale byudviklingsprojekter, der gør det muligt, at modtage ren overskudsjord fra private- og kommunale bygge- og anlægsprojekter. Etablering af fritids- og bakkelandskab ved Løvbakkerne og i Sunds med overskudsjord fra forestående anlægsprojekter mellem Tjørring og Gullestrup er i øjeblikket under myndighedsbehandling.

  

Foranlediget af lodsejerens kontakt til lokalområdet har forvaltningen den 22. april 2019 modtaget en underskriftsindsamling fra formanden for Kollund Borgerforening. Borgerforeningen henstiller til Herning Kommune, at kommunen stiller krav til at tung trafik til og fra den nye grusgrav/oplag af overskudsjord, skal ske fra syd via Stokkildhovedvej og Fjederholtvej.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det kan give god mening at optimere den kørsel, der er i området, så lastbiler, der afleverer jord samtidig, kan tage sand/grus fra råstofgraven med retur. Denne ressourceoptimerende tankegang er sammen med en landskabelig bearbejdning af bakkelandskabet/udsigtspunktet ligger fint i forlængelse af en bæredygtige jordhåndteringsstrategi, hvor jord udnyttes som en ressource frem for affald, og der er synergi mellem projektområde og transport.

 

Såfremt der i nærmeste fremtid opstår et behov for større udnyttelse af overskudsjord til byudviklingsprojekter. Så som fritidslandskaber og støjeafskærmninger, vil mulighederne for realisering heraf blive påvirket, hvis den aktuelle ansøgning om placeringen ved råstofgraven i Kollund bliver realiseret. Det bør derfor vurderes, om der er andre mere bynære områder i Herning Kommune, hvor overskudsjord kan udnyttes bedre til f.eks. støjvolde og rekreative fritidslandskaber til glæde og gavn for mange mennesker end syd for Kollund, som ligger relativt langt fra større bymæssig sammenhæng.

 

Der er arbejdet med selve udformningen af projektet i sammenhæng med i en samlet plan for efterbehandling af de to råstofområder.

Forvaltningen vurderer dog, at det ansøgte bakkelandskab er en så markant ændring af det eksisterende landskab, at der skal udarbejdes tillæg til kommuneplanen samt lokalplan for området, hvis projektet skal nyde fremme. I forbindelse med udarbejdelse af et eventuelt nyt plangrundlag vurderer forvaltnignen, at der skal udarbejdes en miljørapport, hvori der skal foretages en grundigere landskabsanalyse af planen. I en eventuel planproces, skal der endvidere tages højde for, at en stor del af arealet til ønsket jordtip ligger inden for en skovbyggelinje. Endvidere findes der to gravhøje øst for bakkelandskabet i området for ny råstofindvinding.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om evt. ny planlægning for et jorddepot ved Kollund skal afvente vedtagelse af en "Strategi for Bæredygtig Jordhåndtering", alternativt

Beslutning

Der igangsættes ikke planlægning for jorddepot ved Kollund.

Der igangsættes arbejde med Strategi for Bæredygtig Jordhåndtering for hele Herning Kommune.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Debatoplæg for udvidelse af Studsgård biogasanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg fra 230.000 tons biomasse pr. år til 400.000 tons pr. år. Anlægget er placeret på Ørneborgvej 11, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en langt større mængde biomasse end det gør i dag, primært husdyrgødning, men også industriel biomasse samt storkøkkenaffald. Anlægget får en størrelse der gør, at der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldt VVM redegørelse) forud for at projektet kan realiseres.

 

Byplanudvalget behandlede den 18. marts 2019 igangsætning af planlægning for udvidelse af biogasanlægget.

 

Forvaltningen anbefaler, at debatoplæg forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport sendes i høring.

Sagsfremstilling

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Studsgård Biogasanlæg fra 230.000 tons biomasse pr. år til 400.000 tons pr. år. Anlægget får en størrelse der gør, at der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldt VVM redegørelse) forud for at projektet kan realiseres.

 

På baggrund af det ansøgte projekt er udarbejdet udkast til afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensens indhold, se bilag med udkast til afgrænsningsnotat. Miljøkonsekvensrapporten forvente at skulle omhandle:

 • Trafik
 • Lugt og støj
 • Visuel påvirkning
 • Natur, fauna og flora
 • Overfladevand

 

Der er udarbejdet debatoplæg med udgangspunkt i afgrænsingsnotatet. Debatoplægget har til formål, at sikre offentlighedens inddragelse i planlægningen, ved at indkalde til ideer og forslag til det videre arbejde. Debatopllægget sende i 4 ugers offentlig høring, se bilag med debatoplæg.

 

Forvaltningen anbefaler at debatoplæg forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport sendes i høring.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller debatoplæg for udvidelse af Studsgård Biogasanlæg sendes i offentlig høring.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Godkendelse af anlægsregnskab for kondemnering og nedrivning af Albækvej 33 i Albæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Anlægsregnskab for kondemnering og nedrivning, Albækvej 33, stednr. 015079, på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme fremsendes hermed til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på deres møde den 19. marts 2018, pkt. 58, at Herning Kommune skulle afholde udgifterne til kondemnering og nedrivning af ejendommen Albækvej 33 i Albæk efter en henvendelse fra beboere i Albæk. På Byrådets møde den 17. april 2018, pkt. 84, blev der derfor givet en anlægsudgiftsbevilling på 170.000 kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 119.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015079, Kondemnering og nedrivning af Albækvej 33. Anlægsudgiftsbevillingen er givet ud fra en anslået udgift på 120.000 kr. til selve nedrivningen, og udgifter til tekniske og juridiske ydelser samt materialeprøver for miljøfarlige stoffer, kørsel og skimmelprøver, på i alt ca. 50.000 kr. Anlægsindtægtsbevillingen er udregnet ud fra en procentsats på 70% af den anslåede anlægsudgift, som er gældende for projekter under Pulje til landsbyfornyelse 2015. 

 

I løbet af en periode fra maj 2018 til august 2019 er der foretaget partshøring, truffet beslutning om kondemnering og udstedelse af nedrivningspåbud, udsendt udbudsmateriale, ansøgt om nedrivningstilladelse, indhentet tilbud, valgt entreprenør, foretaget nedrivning af ejendommen, afholdt slutopgørelse for projektets udgifter og indhentet statsrefusion fra Pulje til landsbyfornyelse 2015.

 

Økonomi

 

Stednr.

Anlægsprojekt

U/I

Bevilling

Forbrug

Difference

015079

Kondemnering og nedrivning, Albækvej 33

U

170.000

140.208

29.792

 

 

I

-119.000

-95.456

-23.544

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt:

51.000

44.752

6.248

 

Forbruget afspejler de faktiske omkostninger, som er blevet lidt lavere end estimeret - dog svarer indtægterne ikke helt til 70%, da juridisk bistand ikke kan anmeldes til refusion.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Godkendelse af projekt for offentlig stiforbindelse ved Tinghuset

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall, Peter Vallentin

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til skitseprojekt for etablering af en offentlig stiforbindelse mellem Østergade 7a (privat ejendom) og Østergade 9 (Tinghus/arrest) i Herning.

 

Forvaltningen indstiller, at Byplanudvalget godkender skitseprojektet. 

Sagsfremstilling

Baggrund

Stiforbindelsen udarbejdes på baggrund af lokalplan 11.C18.3 for centerområde ved Østergade og Nørregade i Herning, som blev vedtaget i august 2018.

For at sikre passage for fodgængere fra Østergade til karréens indre fastlægger lokalplanen, at der skal anlægges ny sti for fodgængere mellem Østergade 7A (matr. nr. 634 Herning Bygrunde) og Østergde 9 (matr. nr. 562a Herning Bygrunde) som vist nedenfor. Stiforbindelsen skal bl.a. være med til at skabe flow mellem de forskellige kulturelle institutioner i området og skabe forbindelse til Tinghuspladsen, som er en central og levende plads i bymidten.

 

 

Luftfoto med markering af stiforbindelsen mellem Østergade 7a og Østergade 9.

 

Projektforslag

Forvaltning har, i samarbejde med parterne, ejeren af Østergade 7A og lokale repræsentanter for kriminalforsorgen, udarbejdet et skitseforslag til etablering af stiforbindelsen (bilag 1).

 

Overordnet omfatter projektet:

 

 • fjernelse af eksisterende mur ud mod Tinghuspladsen og gennembrud af eksisterende betonhegn mellem de to ejendomme
 • retablering af belægning på Tinghuspladsen (hvor muren fjernes) - primært i form af brosten.
 • ny belægning i passagen i form af betonfliser og granit ("flækker").
 • ny belysning i passagen i form af toldbodarmatur på master.
 • nyt betonhegn i passagen med klatrende beplantning og dekoration af corten-stål.
 • Etablering af trådhegn i op til 4 meters højde ovenpå betonhegnet ind mod arresten. Hegnet er et krav så længe arresten har til huse i Tinghuset.
 • afblænding med corten-stål af eksisterende vinduer mod stien på den østlige facade af Østergade 7a.
 • afskræmning med cortenstål af eksisterende trappeskakt mod øst og nord ved Østergade 7a.
 • isætning af ny ståldør fra passagen til Tinghus/arrest.
 • fjernelse og genplacering af 1 stk. privat parkeringsplads, som skal reetableres eller overdrages af eksisterende offentlige P-pladser i området.

 

Projektet gennemføres på baggrund af frivillige aftaler, som deklareres og tinglyses på ejendommene.

Deklarationen omhandler færdselsret samt anlæg og drift. Overordnet fastlægger deklarationen, at offentligheden har ret til fri og uhindret færdsel på det areal, der udlægges til sti. Derudover fastlægges, at Herning Kommune anlægger og drifter stien med belægning, belysning, hegn, beplantning mm. Det påhviler dog den pågældende ejer at drifte og vedligholde hhv. trådhegnet ovenpå betonhegnet, ståldøren ind til arresten samt afblænding og afskærmning med corten-stål ifm. trappeskakt og facade på Østergade 7a.

Som det fremgår af deklarationen ligger det tinglyste, offentlige færdselsareal i karreen på et parkeringsareal med udbakkende biler til begge sider. Det er Herning Kommunes vurdering, at dette ikke er problematisk.

 

Forvaltningen afventer pt. parternes skriftlige accept af skitseforslaget samt udkast til deklaration.

 

Herning Kommune har afsat i alt 1.399.000 kr. til projektet, som er frigivet. Det skitserede projekt kan udføres inden for de afsatte midler.

Forvaltningen forventer, at projektet igangsættes ultimo 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender udførelsen af stiforbindelsen mellem Østergde 7A og Østergade 9 i Herning på baggrund af skitseprojektet.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 04.03.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Marius Reese  

Godkendelse af revideret legeplads-projekt på Torvet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Det er på Byplanudvalgets møde den 12. august 2019 besluttet, at udsætte godkendelse af legepladsen med henblik på yderligere bearbejdning af legeelementernes farve, således at de tilpasser sig Torvets æstetik bedre. Der er således arbejdet videre med at integrere rutchebane og gynge bedre i legepladselementerne, og der er ligeledes foreslået en mørk/sort nuance til bogstaverne samt den røde nuance fra tidligere.

 

Forvaltningen anbefaler, at Byplanudvalget igangsætter projektet med et af de to farveforslag til legepladselementerne (se Bilag 01_Farveoplæg 2).

Sagsfremstilling

Det er på Byplanudvalgets møde den 12. august 2019 besluttet, at udsætte godkendelse af legepladsen med henblik på yderligere bearbejdning af legeelementernes farve, så de tilpasser sig Torvets æstetik på en mere integreret måde. Det er ligeledes besluttet, at der indarbejdes mulighed for at afmontere og flytte legepladsen ved store arrangementer, og at der arbejdes videre med at integrere gynge og rutsjebane mere i bogstaveselemnterne.

 

Der er på denne baggrund udarbejdet et nyt farveforslag til legepladselementerne med bogstaver i en sort nuance, og der er ligeledes vedhæftet et farveforslag med et tidligere forslag i rød farve. Begge forslag er bearbejdet i forhold til at integrere gynge og rutsjebane mere i bogstaveselemnterne, ved at gøre træelementerne kraftigere og bogstaverne mere enkle i udtrykket (se Bilag 01_Farveoplæg 2). Der er indarbejdet mulighed for at afmontere og flytte legepladsen ved store arrangementer.

 

Den sorte nuance tilpasser sig Torvets æstetik ved at have et mere neutralt og ensartet udtryk, mens den røde farve tilpasser sig de ældre murstensbyggerier rundt om Torvet, og giver lidt farve til pladsen.

 

 

Forvaltningen vurderer

Forvaltningen vurderer, at den sorte nuance på legepladselementerne vil virke mere neutral på Torvet og underordne sig torvets æstetik, men de mørke legepladselementer der placeres på et mørkt underlag, kan måske få legepladsen "forsvinde" i helheden, og aflæseligheden og ideen med bogstaverne HR9NG kan blive sløret.

 

Omvendt vil den røde farve få legeelementerne til at fremstå meget markant og måske for dominerende i helhedsindtrykket af Torvet. Da der også er tale om en legeplads, sender den røde farve et klart signal til børn i målgruppen på 4-10 år, om at "Her er en legeplads".

 

Med den seneste opdatering af Torvet med nye siddeelemnter, beplantning omkring springvandene, flytning af kunst og nye belysning, som kommer senere på året, er den oprindelige, og meget fine  og unikke arkitektoniske ide for Torvet, blevet opdateret til den brug der er af pladsen i dag til bl.a. meget store arrangementer, samtidig med at cafelivet og bylivet på pladsen, har fået nye rammer med mere grønt.

  

Torvet i Herning har en særlig betydning for herninggenserne, som byens centrale plads, hvor man mødes til store begivenheder i byen. Torvets udformning har i flere år efter anlæggelsen, været genstand for meget debat og diskussion blandt borgerne, bl.a. fordi pladsens arkitektur var et meget moderne nybrud med den måde torve og pladser hidtil var blevt indrettet på i Danmark.

 

I dag fremstår Torvet stadig med en stærk og umiddelbart letopfattelig ide, i gode og solide materialer, som klart signalerer at Torvet er Hernings vigtigste plads blandt byens rum. Derfor anbefales en afdæmpet farvesætning af legepladsen i mørke nuancer, som den æstetisk bedste løsning for helheden på Torvet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at det godkendes at igangsætte legepladsprojketet med mørke og sorte nuancer.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-152-19 Sagsbehandler: Søren Kirkegaard  

H.N. Andersens Vej 13 - Dispensation til lokalplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Marius Reese

Sagsresume

Der er på H.N. Andersens Vej 13, 7400 Herning søgt om tilladelse til opførelse af etageboliger i op til 4 etager samt tilladelse til en samlet bebyggelsesprocent på 100.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til opførelse af boligerne som ansøgt og med afledte dispensationer til bebyggelsesprocent og etageantal og bygningshøjde.

Sagsfremstilling

Der er på ejendommen H.N. Andersens Vej 13, Herning, søgt om tilladelse til at opføre etageboliger i op til 4 etager.

På byggefelt B ønskes de 17,5 meter tættest på H.N. Andersens Vej opført i 4 etager – den resterende del bliver på 3 etager som svarer til lokalplanen.

På byggefelt C ønskes de 23 meter tættest på H.N. Andersens Vej opført i 4 etager – den resterende del bliver på 3 etager som svarer til lokalplanen.

Den samlede bebyggelsesprocent for ejendommen bliver 100.

 

 

 

 

Området er omfattet af lokalplan 14.BL6.1, som udlægger området til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse i form af tæt/lav- eller etagebebyggelse. Bebyggelsesprocenten for hele lokalplanområdet er jf. §7.1 fastsat til 70. Der søges om tilladelse til en bebyggelsesprocent for de to byggefelter på 100.

Der er i lokalplanen (§7.3) fastlagt, at bebyggelse maksimalt må opføres i 3 etager og med en samlet højde på 12 m. Det ansøgte er mod H.N. Andersens Vej delvis i 4 etager og med en samlet højde på 13 m.

Lokalplanen fastlægger 3 byggefelter (A, B og C). Nærværende ansøgning omhandler dele af byggefelt B samt byggefelt C. Det ansøgte holder sig inden for de fastlagte byggefelter.

 

Da projektet kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser har projektet været sendt i naboorientering. (Naboorientering er vedhæftet som bilag)

 

Der er i forbindelse med naboorienteringen kommet flere indsigelser/bemærkninger til projektet. Se bilag ”Samlet høringssvar”. Bemærkningerne er samlet under følgende hoved overskrifter:

 

 • Overskridelse af lokalplanens §7.1 bebyggelsesprocent, der giver en forøget trafik på vejen, som vil medføre en værdiforringelse af naboejendommen og begrænse mulighederne for gennemførelse af fremtidig projektudvikling.
 • Overskridelse af lokalplanens §7.3, som vil give indbliksgener som følge af den ekstra etage mod H. N. Andersens Vej.
 • Økonomi som argument kontra værdiforringelse af de omkringliggende boliger.
 • Bekymringer omkring anvendelse af det resterende byggefelt på H. N. Andersens Vej 11.
 • Kan afvigelserne karakteriseres som ”af mindre omfang” – som der kan dispenseres til ?

 

Forvaltningens vurdering:

Overskridelse af lokalplanens §7.1 bebyggelsesprocent, der giver en forøget trafik på vejen, som vil medføre en værdiforringelse af naboejendommen og begrænse mulighederne for gennemførelse af fremtidig projektudvikling.

Der vurderes ikke, at der vil være en større trafikmængde i området som følge af, at der opføres 36 relativt store boliger. Såfremt der opføres 36 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 79 m2, vil bebyggelsesprocenten overholdes, men dette vil ikke nødvendigvis skabe en væsentlig mindre trafikbelastning i området.

 

Der er i lokalplanen fastsat en maksimal bygningshøjde på 12 m. Den del af bygningerne der opføres i 4 etager får en samlet bygningshøjde på 13 m., mens den resterende del bliver i 3 etager og dermed en del lavere end den tilladte bygningshøjde. Det ansøgte er ligeledes placeret inden for de i lokalplanen angivne byggefelter, hvorfor den samlede bygningsmasse i projektet ikke væsentlig overskrider det der er beskrevet i lokalplanen.

 

En eventuelt værdigforringelse af naboejendommen som følge af den mulige øgede trafik, vurderes ikke at være indenfor kommunens kompetenceområde. Der henvises i stedet til en privatretlig afgørelse ved domstolene.

 

Overskridelse af lokalplanens §7.3, som vil give indblik- og skyggegener som følge af den ekstra etage mod H. N. Andersens vej.

Der vurderes ikke at være indbliksgener for boliger langs Gl. Vejlevej som følge af, at der ikke er vinduer i gavle mod øst. Der vurderes ligeledes, at være så stor afstand fra vinduer i den østlige facade af boligfløj langs H.N. Andersens Vej til Gl. Vejlevej, at indbliksgener ikke er aktuelle.

 

I forhold til indblik- og skyggegener Sabroesvej 3 A og B, er der tale om en forøgelse af den samlede højde fra 12 til 13 m. Det vurderes ikke at medføre væsentlig forøgede indblik- og skyggegener for området. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at bygningerne på den modsatte side af H.N. Andersens vej er i 5 og 6 etager.

Bygningernes udformning med 4 etager tættest på H.N Andersens Vej og kun 3 etager i den østlige del af byggefeltet medvirker til en naturlig nedtrapning af bebyggelsen i området over mod det grønne område øst for Gl. Vejlevej. Det er således forvaltningens vurdering, at der ikke vil være væsentlig forøgede skygge- og indbliksgener ved det ansøgte projekt.

 

Økonomi som argument kontra værdiforringelse af de omkringliggende boliger.

Forhold omkring rentabilitet og om projektet er realiserbart er argumenter fremført af ansøger. Herning Kommune har ikke forholdt sig til disse forhold i vurderingen af sagen.

 

Bekymringer omkring anvendelse af det resterende byggefelt på H. N. Andersens Vej 11 (Matrikel 230ar).

Det ansøgte projekt er placeret inden for de på lokalplanens kortbilag nr. 2 angivne byggefelter. Ptojektet forholder sig ikke til, hvordan en eventuel senere ansøgning om opførelse af nybyggeri på H.N. Andersens Vej 11 vil kunne udformes.

 

Kan afvigelserne karakteriseres som ”af mindre omfang” – som der kan dispenseres til ?

Det ansøgte projekt er placeret inden for de på lokalplanens kortbilag nr. 2 angivne byggefelter. Der er i lokalplanen givet tilladelse til bygninger i op til 12 m. Den del af det ansøgte projekt der vender mod H.N. Andersens Vej får en samlet bygningshøjde på 13 m, mens den resterende del bliver en del lavere. Det samlede bygningsvolumen i det ansøgte projekt afviger således ikke væsentlig fra det der er fastlagt i lokalplanen. Bestemmelserne i lokalplanens §1 og 3 omkring lokalplanens formål og områdets anvendelse er endvidere opfyldt med det ansøgte projekt. Det er således forvaltningens vurdering, at afvigelserne er af mindre omfang og at der kan dispenseres hertil.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter, om den ansøgte dispensation kan gives. Herunder hvilke vilkår der evt. stilles for dispensationen.

Beslutning

Der gives afslag på ansøgningen om dispensation.

Derudover mener udvalget, at projektet ville blive bedre med en arkitektonisk bearbejdning af facadeudtrykket.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Godkendelse af Byplanudvalgets møder i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Godkendelse af Byplanudvalgets mødedatoer for 2020.

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i f.m. budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Byplanudvalget i 2020.  

 

Møderne foreslås afholdt på mandage og påbegyndes kl. 12.30  ligesom tidligere, og er så vidt muligt sammenfaldende med KFU's mødedatoer.  

Ligeledes er der mulighed for at holde fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget, da de også holder deres møder på mandage.

 

Januar

Ingen

Februar

03.

Marts

09.

April

14. (tirsdag p.g.a. Påske)

Maj

11.

Juni

02.

Juli

ferie

August

10.

September

14.

Oktober

19.

November

16.

December

14.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at mødetidspunkterne for 2020 godkendes

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-9-19 Sagsbehandler: Marius Reese  

Dispensation til overskridelse af byggefelt mm til lokalplanen for MKF Brændgårdvej 4

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede i 9. april en ansøgning fra Midtjyllands Kristne Friskole (MKF) til opførelse af bl.a. en idrætshal mm, med henblik på, om der skulle udarbejdes ny lokaplan for den ønskede udvidelse af skolen. Byplanudvalget besluttde ikke at igangsætte ny lokalplan.

 

Forvaltningen har modtaget et revideret ansøgningsmateriale fra MKF for etablering af en idrætshal, nye faglokaler og lokaler til garage, opbevaring mv. i et samlet "halbyggeri", som forudætter dispensation til den gældende lokalplan.

 

Arealet er omfattet af lokalplan nr. 13.OF24.2 for område til skole- og fritidsformål på Brændgårdvej i Herning, som blev endelig vedtaget den 28. april 2015. Halbyggeriet forudsætter dispensation til gældende lokalplan hvad angår lokalplanens bebyggelsens omfang og placering. 

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets beslutning i april har MKF revurderet projektet, som nu er reduceret i omfang, således at det gennem nogle dispensationer kan realiseres inden for rammerne af den gældende lokalplan.

 

Den ansøgte dispensation vedrører overskridelse af byggefeltet mod syd med op til ca. 7 m. til et redskabsrum og et musiklokale. Den ansøgte dispensation kan betyde at et bevaringsværdigt træ skal beskæres, også i rodnettet. Det er usikkert, om træet kan overleve denne beskæring. Ansøger angiver at der plantes 7 nye træer, som forskønnelse på bl.a. parkeringspladserne til skolen.

 

Skolen har et stort ønske om, at musiklokalet og redskabsrummet kan rykkes længere mod vest, således at musiklokalet også kan fungere som scene i idræthallen. Dette ønske betyder, at et eksisterende bevaringsværdigt træ skal fældes. Træet kan erstattes af et nyt træ øst for bygningen.

 

Vurdering

Den ansøgte dispensation ligger indfor rammerne af, hvad der kan dispenseres til i en lokalplan. Overskridelsen af byggefeltet vedrører ikke principelle forhold i lokalplanen, idet kravene til friarealer og parkering fortsat kan opfyldes på ejendommen.

 

Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte dispensation til overskridelse af byggefeltet ikke vil forringe hensynet til at bevare beplantningen i området, som det har været en del af intentionen med lokalplanen. Der vil kunne opnås en god helhedsvirkning mellem bygeriet, beplantning og udearelerens disponering. Den viste bebyggelse falder hensigtsmæssigt ind i den helhed, som også er en del af formålet med lokalplanen.

 

Der er ikke andre interessenter i dispensationen end Herning Kommune som planmyndighed, hvorfor der ikke er gennemført nabo- eller partshøring.   

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til ønsket om at flytte musiklokalet og redskabsrummet mod vest,
at Byplanudvalget meddeler dispensation til det ansøgte.

Beslutning

Der gives afslag til dispensation, idet udvalget mener, at byggeriet kan realiseres inden for lokalplanens rammer.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl