Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 16. september 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P17-1-13 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Principgodkendelse af ansøgning om ændring af lokalplan nr. 14.E4.1

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om ændring af lokalplan nr. 14.E4.1, Erhvervsområde ved Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej i Herning. Ansøgningen drejer sig om mulighed for at ændre anvendelse af en ejendom på Poppelvej fra lettere erhverv til vandrehjemslignende overnatning/motel, og udlejning til medarbejdere, der i kortere eller længere tid arbejder eller uddanner sig i det midtjyske. Overnatningsfaciliteterne er også tænkt at understøtte aktiviteter i relation til MCH, opførelse af det nye hospital og byggeri af den kommende motorvej til Holstebro.

Ansøger har siden 2007 forgæves forsøgt at sælge sin ejendom som er indrettet til kontorformål.

Sagsfremstilling

Rammeområde 14.E4 tillader virksomheder i klasse 1 - 3.

 

Området fremstår slidt med enkelte tomme og dårligt vedligeholdte bygninger.

Der er ringe efterspørgsel efter erhvervsejendomme og erhvervslejemål til kontorformål i området.

 

En mulighed for at vende udviklingen i området kunne være at ændre anvendelsen af området til boligformål eller definere en bredere vifte af anvendelsesmuligheder som. f. eks. et blandet bolig- og erhvervsområde med mulighed for hotelvirksomhed dog uden mulighed for selvstændig bolig.

 

I december 2008 vedtog Byrådet en lokalplan for randbebyggelsen mod Dronningens Boulevard og Messevejen. Den pågældende lokalplan er en erhvervslokalplan med mulighed for hotelvirksomhed. Denne lokalplan blev udarbejdet efter anmodning fra en større revisionsvirksomhed som ønskede at opføre et kontordomicil til virksomheden. Domicilbyggeriet er nu under opførelse. Muligheden for hoteldrift i lokalplanområde 14.E4.2 udnyttes for nuværende.

 

Forvaltningen anbefaler at ansøgningen imødekommes ved at ændre kommuneplanrammen og udarbejde en ny lokalplan for den karré, hvor ansøgers ejendom ligger. Lokalplanen skal give mulighed for at etablere den ønskede hotelvirksomhed.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen og lokalplan for området med mulighed for hotelvirksomhed.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-G01-3-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Principgodkendelse af boligbyggeri på Tjørringparken 2 i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Ejeren af Tjørringparken 2 i Tjørring har sendt en ansøgning om at opføre et projekt med 10 tæt - lav boliger. Da projektet er lokalplanpligtigt skal Byplanudvalget tage stilling til, om der skal udarbejdes en ny lokalplan med mulighed for at realisere projektet.

Sagsfremstilling

På hjørnet af Vildbjergvej og Tjørring Hovedgade ligger Tjørringparken 2. På ejendommen ligger en bygning, der tidligere har været anvendt til en mindre dagligvareforretning. Da ejeren vurderer, at der ikke er behov for yderligere butikker langs Tjørring Hovedgade, ansøger ejeren om at få udarbejdet en ny lokalplan, som giver mulighed for at opføre et projekt med 10 tæt-lav boliger.

 

Ejendommen ligger i kommuneplanramme 41.BL2, der er udlagt som blandet bolig og erhvervsområde. Der må opføres bebyggelse i op til 2 etager og 8,5 meters højde med en samlet bebyggelsesprocent på 40%. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.Kommuneplanen fastlægger desuden, at Tjørring Hovedgade gennem beplantning skal søges gjort mere attraktiv.

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 2.01.3 for Tjørring nord fra 1981. Lokalplanen giver indenfor delområde II, hvor Tjørringparken 2 ligger, kun mulighed for anvendelse til erhvervsformål med tilladelse til at etablere én bolig pr. erhvervsparcel.

Det vil sige, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen, hvis den skal anvendes til tæt-lav boligbebyggelse.

 

Tjørring Hovedgade er indfaldsvej til Herning fra nordvest, og er derfor forholdsvis trafikeret. Når forlængelsen af Vesterholmvej og den vestlige omfartsvej er anlagt, forventes det, at trafikmængden på Tjørring Hovedgade vil falde, men der vil sandsynligvis stadig være behov for at skærme ny boligbebyggelse mod trafikstøj.

Forvaltningen vurderer, at projektet med fordel kan bearbejdes, så det bliver tilpasset til at ligge på en hjørnegrund ved en indfaldsvej. Det kan for eksempel gøres ved at bearbejde projektets arkitektur, beplantning og friarealer, så det kommer til at fremstå som en samlet helhed, der er tilpasset en hjørnegrund. Ved en bearbejdning af projektet skal behovet for støjafskærmning også undersøges nærmere.

 

Hvis Byplanudvalget beslutter, at der skal udarbejdes en lokalplan for projektet, anbefaler forvaltningen, at der, som beskrevet i kommuneplanen, udarbejdes en samlet plan for beplanting langs Tjørring Hovedgade.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes en ny lokalplan, som giver mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse på hjørnet af Tjørring Hovedgade og Vildbjergvej

Beslutning

Der udarbejdes ny lokalplan.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P16-2-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Principgodkendelse lokalplan og kommuneplantillæg for flytning af møbelbutik fra Orebygårdvej 16 til 11 i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Årstiderne Arkitekter har på vegne af møbelbutikken MUUBS ansøgt om at flytte virksomheden fra Orebygårdvej 16 til Orebygårdvej 11, da virksomheden ønsker at udvide. En flytning af virksomheden forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for møbelbutik på Orebygårdvej 11.

 

Møbelbutikker betragtes, i forhold til planloven, normalt som detailhandel, men kan placeres udenfor bymidter, bydelscentre og aflastningscentre som særligt pladskrævende varer, hvis der særskilt kan redegøres for behovet for at placere den der.

 

Placeringen af MUUBS på Orebygårdvej 16, i september 2010, skete på baggrund af en vurdering af, at butikken var særligt pladskrævende og ikke kunne indpasses i bymidten. En flytning af butikken ændrer ikke på dette forhold, og det er forvaltningens vurdering, at en flytning kan muliggøres ved at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Møbelbutikken MUUBS ønsker at udvide og vil i den forbindelse gerne flytte virksomheden fra Orebygårdvej 16 til Orebygårdvej 11 i Tjørring.

 

Butikken er på nuværende adresse omfattet af lokalplan 41.E7.1, som kun omfatter én matrikel. Lokalplanen giver mulighed for at placere en møbelbutik, der ikke kan indpasses i bymidte, bydelscenter eller aflastningscenter.

 

Butikken ønskes flytttet til Orebygårdvej 11, der er omfattet af kommuneplanramme 41.E4. Kommuneplanrammen giver mulighed for placering af butikker med særligt pladskrævende varer med et areal på op til 2500 m2.

 

En flytning af virksomheden kræver udarbejdelse af ny lokalplan samt kommuneplantillæg, hvor der særskilt skal redegøres for, at der kan placeres en møbelbutik jf planlovens § 5n pkt 3 og § 11e stk 7:

 

§ 5 n. Uden for bymidter og bydelscentre kan der

3) udlægges arealer til butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler (særlig pladskrævende varer), jf. dog § 11 e, stk. 7

 

§ 11 e. Kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger, herunder om:

Stk. 7. Redegørelsen for den del af kommuneplanen, der indeholder rammer for etablering af møbelbutikker uden for bymidten, jf. § 5 n, stk. 1, nr. 3, skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor placering i bymidten ikke lader sig gøre. Redegørelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse af mulighederne for placering i et bydelscenter og, hvis denne placering ikke viser sig mulig, for placering i et aflastningsområde med overskydende rummelighed og, hvis denne ikke viser sig mulig, for placering i et område udlagt til brug for særlig pladskrævende varegrupper. I beskrivelsen skal indgå en vurdering af alternative placeringsmuligheder, herunder ved udvidelse af bymidten, ved ændring af projektets størrelse og udformning og ved forskellige trafikale løsninger. I vurderingen af de alternative placeringsmuligheder skal indgå overvejelser om konsekvenser for bymiljøet og tilgængeligheden for forskellige trafikarter og parkeringsmuligheder.

 

Det er forvaltningens vurdering, at projektet kan realiseres gennem udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, da butikken, efter forvaltningens vurdering, har et koncept med udemøbler og herunder haveanlæg lavet af anlægsgartner, der kræver særlig plads og derfor ikke kan indpasse i bymidte, bydelscenter eller aflastningscenter. Derudover er der tale om flytning/udvidelse af eksisterende møbelbutik allerede planlagt efter planlovens §5 n og 11e stk 7. En udvidelse af butikken ændrer ikke på, at virksomheden vurderes til ikke at kunne indpasses i bymidte, bydelscenter eller aflastningscenter.

 

Ved realisering af projektet forudsættes, at der udarbejdes lokalplan for begge adresser og tinglyses på Orebygårdvej 16, at der ikke længere kan drives møbelbutik fra denne adresse, således det sikres, at der ikke længere kan drives møbelbutik på Orebygårdvej 16.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den 18. juni 2013, punkt nr. 204, og fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. juni 2013 til den 21. august 2013. I høringsperioden er der i alt indkommet en indsigelse til kommuneplantillægget.

Indsigelsen er indgivet af Naturstyrelsen og har derfor opsættende virkning.

 

Kommuneplantillægget har derfor ikke kunnet endelig vedtages, før der foreligger en aftale med Naturstyrelsen.

 

Hermed foreligger hermed forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 3 udlægger et nyt rammeområde – T23 - for et teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85.

 

Kommuneplantillæg rammelægger et areal på ca. 4,3 hektar. Ændringen af kommuneplanen giver muligheder for opsætning af solcelleanlæg i det åbne land.

 

Naturstyrelsen valgte at gøre indsigelse mod kommuneplantillægget, da de har vurderet, at der ikke i tilstrækkelig grad er redegjort for den foreslåede placering. Der mangler således en redegørelse for følgende: Begrundelse for en placering i det åbne land, redegørelse for landskabsinteresser og naturinteresser (herunder økologiske forbindelser), uddybning af redegørelsen for bilag IV arter samt redegørelse for OSD (særlige drikke-/grundsvandsinteresser).

 

Der hevises til indsigelsesbilaget for en nærmere redegørelse.

Der vil blive indarbejdet en uddybende redegørelse i kommuneplantillægget.

Der er parallelt med kommuneplantillæg nr. 3 udarbejdet forslag til lokalplan 69.T23.1 for et Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund.

 
Det bemærkes, at indsigelsen (veto) fra Naturstyrelsen forventes ophævet på baggrund af den supplerende redegørelse som er udarbejdet og fremsendt til Naturstyrelsen, inden sagen behandles i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 endelig vedtages med følgende ændringer:

 

at der indsættes en uddybende redegørelse for placeringen i det åbne land, herunder en redegørelse de landskabs- og naturinteresserne (herunder de økologiske forbindelser), samt uddybende redegørelse for bilag IV arter og redegørelse for OSD

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-12 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 69.T23.1 for Solcelleanlæg ved Kollund Byvej 85, Kollund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Kommune modtog i begyndelsen af 2013 en ansøgning om opstilling af et solcelleanlæg, vest for Kollund Byvej 85, Kollund.

 

I februar 2013 under punkt nr. 17 principgodkendte Byplanudvalget, at der blev udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan for opstilling af et solcelleanlæg.

Lokalplanforslag nr. 69.T23.1 – Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund, blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den 18. juni 2013, punkt nr. 205.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 3.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 26. juni 2013 til den 21. august 2013. I høringsperioden er der i alt indkommet 3 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Baggrund:
Lokalplanen er udarbejdet for at åbne mulighed for at udlægge området til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg med de nødvendige installationer. 


Lokalplanområdet:

Forslag til lokalplan nr. 69.T23.1 omfatter et areal på cirka 4,3 hektar sydøst for Lind og vest for Kollund Byvej 85. Området ligger umiddelbart syd for Kollund Byvej.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanområdet er ikke pålagt landbrugspligt.

Lokalplanområdet, hvor solcelleanlægget ønskes opstillet, er i dag afgrænset af skov mod vest, Kollund Byvej mod nord og spredt træbeplantning mod syd og øst. Cirka 90 meter øst for lokalplanområdet ligger ejendommens beboelsesbygning.

Området anvendes ved lokalplanens udarbejdelse til græsarealer, med en naturlig vegetation, omgivet af beplantningsbælter. 


Lokalplanforslaget:
Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, som skal sikre disponeringen af området, samt anvendelsetil et teknisk anlæg i form af solceller. Herudover indeholder lokalplanen en række bestemmelser, der skal sikre, at området tilbageføres til naturen, når driften af anlægget ophører.   

 

Indkomne indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:

Indsigelserne og bemærkningerne behandles i indsigelsesbilaget. I det følgende behandles bemærkninger og indsigelsen i resumeform.

 
Nr. 1 - Bemærkning til lokalplanen af 15. august 2013 fra Region Midtjylland
Bemærkning fra Region Midtjylland vedrører jordforurening og at der på arealerne syd og vest for lokalplanområdet er registreret V2-kortlagt jordforurening, da der er registeret en losseplads (Skærbæk Losseplads). Derfor ønsker Regionen, at lokalplanen medtager relevante passus vedr. jordforurening. 


Nr. 2 - Bemærkning til lokalplanen af 2. juli 2013 fra EnergiMidt
Bemærkning fra EnergiMidt vedrører, at der er ledningsanlæg liggende i randen af lokalplanområdet langs med Kollund Byvej. EnergiMidt ønsker, at lokalplanen medtager de forhold der gør sig gældende i forhold til eventuelle skader på og/eller flytning af ledningsnettet i forbindelse med lokalplanens realisering.
 
Nr. 3 - Indsigelse til kommuneplantillæg og lokalplanen af 21. august 2013 fra Naturstyrelsen (veto)

Naturstyrelsen har i juni udsendt en vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg. Vejledningen indeholder en præcisering og uddybning af de overordnede statslige interesser vedr. tekniske anlæg, der gælder for solenergianlæg i lighed med andre tekniske anlæg, der ikke er afhængige af en placering i det åbne land. Det er en statslig interesse at sådanne anlæg skal søges placeret i tilknytning til eksisterende byområder. Der skal gives en særlig begrundelse for en placering i det åbne land, redegørelse for landskabs- og naturinteresser (herunder økologiske forbindelser), uddybning af redegørelse for bilag IV arter samt redegørelse for OSD (særlige drikke- og grundvandsinteresser).

Endvidere ønsker Naturstyrelsen, at området forbliver uindhegnet for at sikre dyrelivets frie færden. Samt en redegørelse for solcellernes forankring i jorden.
 
Forvaltningens vurdering af bemærkninger:

 
Ad. 1 - Bemærkning:

Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen er relevant og den manglende passus indarbejdes i lokalplanen inden bekendtgørelsen af lokalplanen.

 
Ad. 2 – Bemærkning:

Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen er relevant og at der indarbejdes et afsnit i lokalplanen om ledningsnettet samt at ledningerne indtegnes på lokalplankortet.

 
Ad. 3 – Indsigelse:

Det er forvaltningens vurdering, at det pågældende område egner sig til opsætning af solenergianlæg, da der på arealerne syd og vest for området er registreret losseplads.

Der foretages løbende kontrolboringer indenfor området for at sikre, at der ikke sker en udsivning fra lossepladsen. Området er ikke underlagt landbrugspligt. Der er ikke særlige drikke-/grundsvandsinteresser (OSD) i området.
 
I kommuneplantillægget og lokalplanen tilføjes en uddybende redegørelse for de landskabs- og naturinteresser (herunder de økologiske forbindelser), samt uddybende redegørelse for bilag IV arter og redegørelse for OSD. 

Det er forvaltningens vurdering, at Naturstyrelsens ønske om, at lokalplanområdet ikke indhegnes er relevant, hvorfor alle referencer til indhegningen udgår fra lokalplanen.
 
Der indsættes en skitse i lokalplanen, der viser hvordan solcellerne tænkes forankret på jordspyd som skydes ca. 1,5 meter ned i jordbunden.

 

Det bemærkes, at indsigelsen (veto) fra Naturstyrelsen forventes ophævet på baggrund af den supplerende redegørelse som er udarbejdet og fremsendt til Naturstyrelsen, inden sagen behandles i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplan nr. 69.T23.1 bliver endelig vedtaget med følgende ændringer:

 

at der tilføjes afsnit om jordforurening i lokalplanens redegørelse

 

at der tilføjes afsnit om EnergiMidts ledningsnet i redegørelsen

 

at der indsættes § 6.3 Hvis det i forbindelse med lokalplanens virkeliggørelse viser sig nødvendigt at flytte på EnergiMidts elanlæg og/eller fiberbredbånd afholdes udgifterne hertil af bygherre

 

at EnergiMidts ledningsnet indtegnes på kortbilag 2

 

at der i redegørelsen indsættes en skitse der viser, hvordan solcellerne tænkes forankret i jordbunden

 

at der i redegørelsen indsættes en uddybende redegørelse for de landskabs- og naturinteresserne (herunder de økologiske forbindelser), samt uddybende redegørelse for bilag IV arter og redegørelse for OSD
at alle referencer til at området skal indhegnes med trådhegn fjernes fra lokalplanens redegørelse

 

at bestemmelsen §11.3 "Området med solceller og transformatorbokse indhegnes med trådhegn", udgår

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-45-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Godkendelse af salg af areal ved Aulum Kristne Friskole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 14. maj 2013 lokalplan 01.OF4.1 for Aulum Kristne Friskole og Børnehave.


Aulum Kristne Friskole ønsker at købe et areal af Herning Kommune for at kunne realisere en del af lokalplanen.
 I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen blev det besluttet, at ny bebyggelse skal ske efter princippet indefra og ud. Byplanudvalget kunne på mødet den 12. august 2013 derfor ikke anbefale salg af arealet på baggrund af det indkomne projekt fra Aulum Kristne Friskole.

 

Aulum Kristne Friskole og Børnehave ønsker at råde over arealet til brug for friareal, parkering m.m. Byplanudvalget skal derfor tage stilling til, om salg af arealet kan anbefales, hvis det sker på betingelse af, at det først kan bebygges, når der er bygget på skolens nuværende areal.

Sagsfremstilling

Dagsordenstekst til mødet den 16. september 2013

Forvaltningen har haft en dialog med Aulum Kristne Friskole og Børnehave omkring mulighederne for den fremtidige udnyttelse af det areal, som Aulum Kristne Børnehave har lånt af Herning Kommune på en midlertidig låneaftale. I overensstemmelse med både den tidligere og nuværende lokalplan for arealet er der etableret en legeplads til Aulum Kristne Børnehave, der har til huse i en midlertidig pavillon på Aulum Kristne Friskoles nuværende areal.

 

Det er forvaltningens vurdering, at Aulum Kristne Friskole og Børnehave har behov for at råde over arealet, hvis det skal være muligt at opføre permanente bygninger til den nye børnehave på skolens nuværende areal, da byggeriet udløser krav til etablering af friarealer, parkering m.m. Når der skal bygges indefra og ud, vil der også være behov for at flytte nogle af skolens eksisterende funktioner som legeplads og skur for at få plads til et nyt byggeri til børnehaven.

 

Hvis det skal være muligt at opføre permanente bygninger til Aulum Kristne Børnehave, vurderer forvaltningen derfor, at det vil være det mest hensigtsmæssige, at Herning Kommune sælger arealet med en betingelse om, at det først må bebygges, når arealet tættest på de eksisterende bygninger er bebygget. Dermed vil Aulum Kristne Børnehave fortsat kunne anvende arealet til legeplads med de legeredskaber, der er opstillet, og der vil kunne drænes og etableres parkering til børnehaven.

Hvis Aulum Kristne Friskole og Børnehave køber arealet, bliver der i udbudsvilkårene stillet krav om, at de skal plante levende hegn mod nord og øst. Hermed vil skolens og børnehavens areal blive afgrænset af beplantning mod den grønne landskabskile omkring Tved Bæk og boligområdet Grønbækparken.

 

Dagordenstekst fra mødet den 12. august 2013

Herning Byråd har den 14. maj 2013 endelig vedtaget lokalplan 01.OF4.1 for Aulum Kristne Friskole og Børnehave. Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre en permanent bygning til børnehave med tilhørende legeplads og parkering ved Aulum Kristne Friskole, samt for på sigt at give mulighed for at udvide skolen. Lokalplanen omfatter et areal, som Aulum Kristne Friskole ejer i dag, samt et areal øst for skolen, som de har ønske om at købe for at kunne etablere permanente anlæg i form af børnehave og legeplads.

 

Arealet har været offentligt udbudt til salg fra 5. - 26. juni 2013 og Aulum Kristne Friskole har afgivet købstilbud, hvor disponering af arealet og rækkefølge for byggeri og anlæg er beskrevet. Disponeringen af arealet er i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

 

Som første del af projektet etableres P-plads mod Østergade, på den sydligstede del af det areal, der er udbudt til salg. Denne parkeringsplads skal betjene børnehaven "Prærien". Børnehaven er startet op i en midlertidig pavillon på Aulum Kristne Friskoles areal, og børnehaven har indgået låneaftale med Herning Kommune om at etablere en midlertidig legeplads øst for skolens nuværende areal, på en del af det areal, der er udbudt til salg. Første fase af byggeriet forventes at komme til at omfatte ca. 420 m2 permanent bebyggelse, til børnehaven "Prærien". Bygningen placeres på det areal, der er til salg, markeret med rødt på kortbilaget. Byggeriet til børnehave placeres her, så der på et senere tidspunkt kan blive mulighed for at udvide skolen mod øst,og i den forbindelse mulighed for at sammenbygge skole og børnehave. En udvidelse af skolen forventes at omfatte et byggeri på ca. 360 m2. Parkeringspladser til en udvidelse af skolen kan placeres mod Østergade, som vist på kortbilaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om arealet kan sælges med en betingelse om, at der først må bygges på det, når der er bygget på skolens nuværende areal, så der bygges indefra og ud.

Beslutning

Byplanudvalget anbefaler at arealet sælges, og at bebyggelsesprincippet tinglyeses på ejendommen som vilkår for salget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P05-1-13 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Produktion, CO2-besparelse og arealforbrug for solceller, solfangere og vindmøller

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der sammenholder produktion, CO2-besparelse og arealforbrug for henholdsvis solceller, solfangere og vindmøller, med henblik på at danne grundlag for en diskussion af fordele og ulemper ved de forskellige metoder til fremstilling af grøn energi.

Sagsfremstilling

Der er flere metoder til fremstilling af grøn energi, der hver især rummer fordele og ulemper. I notatet er der foretaget en sammenligning af tre forskellige metoder; solceller (strøm), solfangere (varme) og vindmøller (strøm). Det forsøges at give et overblik over produktiviteten af disse metoder, sammenholdt med CO2-besparelse og ikke mindst arealforbrug.

 

Det bør understreges, at metoderne ikke umiddelbart kan sammenlignes, da vilkårene ikke er de samme. Samtidig er alle nævnte tal estimater, og kan variere fra projekt til projekt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager notatet til orientering.

Beslutning

Notatet er taget til efterretning

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-10 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Anlægsregnskab for Studsgård Torv

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Studsgård Torv fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 9. november 2010, pkt. 305 vedr. efterårsopfølgningen, blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 145.000 kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 46.125 kr. til ”Grøn Byfornyelse” i Studsgård som en del at et projekt støttet af Social- og Indenrigsministeriet.
 
Udgifter og refusion vedrørende hovedprojektet med Social- og Indenrigsministeriet er afholdt på stednr. 222017: Bymidteplanen, hvor Studsgård Torv er del af afrapporteringen, der har udløst den samlede refusion fra ministeriet. Det er årsagen til at den bevilgede indtægt ikke er bogført på stednr. 222072: Studsgård Torv.
 
Forbruget på anlægsprojektet er i alt 30.705 kr. Herudover har Genbrug og Affald finansieret 50.000 kr., som deres bidrag til forsøgsordning vedr. affaldshåndtering.
 
På møde den 27. august 2013, pkt. 240, besluttede Byrådet at omplacere restbevilling for Studsgård Torv på 68.000 kr. med henholdsvis 30.000 kr. til et projekt på hjørnet af Østergade/Bredgade i Vildbjerg, samt med 38.000 kr. til projektet på Lind Torv/Skjoldpladsen. 
 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling
Forbrug
Forskel
222072
Studsgård Torv
U
31.000
30.705
       
 295
Netto
 
 
31.000
30.705
295

 
Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er under 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger ikke fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1822-10 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Anlægsregnskab for Byfornyelsesprojekter - Byfornyelsesstrategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for byfornyelsesprojekter 2010 vedr. strategiplanen fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 21. september 2010, sag nr. 272, blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 554.000 kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 277.000 kr. til blandt andet udarbejdelse af byfornyelsesstrategi.

 

Den 8. februar 2010 beslutter Byplanudvalget at overflytte 75.000 kr. til projekt for undersøgelse af skimmelsvamp, stednr. 015094.
 
I forbindelse med budgetopfølgningen medio 2010 beslutter Byrådet den 21. september 2010, pkt. 297, at overføre 347.000 kr. fratrukket indtægtsbevilling på 277.000 kr. (manglende indtægt fra staten, idet udgifter til udarbejdelse af strategi ikke er tilskudsberettiget), ialt netto 70.000 kr. til rådighedsbeløb for diverse anlægsarbejder, stednr. 015099.

 

Der har været et forbrug på ialt 131.915 kr. til udarbejdelse af den fremtidige byfornyelsesstrategi for Herning Kommune.

 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling
Forbrug
Forskel
015089
Byfornyelsesprojekter 2010
U
I
132.000
131.915
85
Netto
 
 
 
 
85

 

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er under 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger ikke fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-502-08 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Anlægsregnskab for Bethaniagades p-plads og opfølgning på kloakprojekter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Bethaniagades P-plads og opfølgning på kloakprojekter, omhandlende midlertidige byrum, fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 27. januar 2009, pkt. 10, blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til projektering og anlæg af Dalgaspassagen v. Queens Corner (sted nr. 222018).


Den 22. juni 2009, pkt. 179, beslutter Byrådet i f.m. manglende finansiering til byfornyelsesprojekter i Sdr.Felding, Kibæk samt skimmelsvampundersøgelse, at overføre 683.000 kr. til stednr. 015099, som et ”lån”således at pengene tilbageføres til stednr. 222018 hen over årene 2010-2012.
 
I mellemtiden er det blevet vurderet, at projektet for Dalgaspassagen er et regulært vejprojekt og ikke omfattet af ”Bymidteplanen”, og derfor blevet anlagt af Vejafdelingen. Den 20. april 2010, pkt. 90, beslutter Byrådet derfor at frigive anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 232.000 kr. og stednr. 222018 omdøbes til ”Bethaniagades P-plads og opfølgning på kloakprojekter”, idet bevillingen nu ønskes anvendt også til event- og formidlingsprojekter i henhold til Byplanudvalgets drøftelser om handlingsplan for Bymidten, som f.eks. Spor Herning og midlertidige byrum på Bethaniagades p-plads sommeren 2010.


Den 14. december 2010, pkt. 361, beslutter Byrådet at overføre 1.263.000 kr. som del af finansiering af renovering af arealer omkring p-huset v. Føtex (stednr. 223091).


Der har været et forbrug på ialt 308.567 kr. til udarbejdelse af handlingsplaner ”Spor i byen” og ”Midlertidige byrum”, herunder visualiseringen som små parker i forskellige baggårde.
 
Merforbruget på 22.567 kr. skyldes, at Drift ultimo 2010 har bogført udgifter til vanding og pasning af ”miniparkerne”.
 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling
Forbrug
Forskel
222018
Bethaniagades p-plads
U
I
286.000
          0
308.567
          0
-22.567
         0

 
Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er under 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger ikke fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendes sammen med det samlede årsregnskab for 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-08 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Anlægsregnskab for Kousgaards Plads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Kousgaards Plads, omhandlende anlæggelse af plads foran DGI-huset oven på ny p-kælder, fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 26. august 2008, pkt. 190, frigives 500.000 til foreløbige undersøgelser og projektering af pladsen foran DGI-Huset, som efterfølgende navngives Kousgaards Plads.
 
På Byrådets møde den 27. januar 2009, pkt. 10, blev der givet yderligere en udgiftsbevilling på 2.000.000 kr. til projektering, og på møde den 3. november 2009, pkt. 276 godkender Byrådet en anlægsudgiftsbevilling på 8.144.000 kr. til gennemførelse af projektet.


Der har hen over årene 2008 til 2013 været et forbrug på ialt 10.631.435 kr. til anlæg af pladsen i henhold til den af Byplanudvalget den 9. marts 2009, pkt. 52, godkendte principskitse.
 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling
Forbrug
Forskel
222047
Kousgaards Plads
U
 
10.644.000
               
10.631.435
               
12.565        

 
Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-520-12 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Genfremlæggelse af ansøgning om nedrivning af Mindegade 4 samt etablering af p-plads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Forvaltningen modtog i september 2012 ansøgning om nedrivning af ejendommen Mindegade 4 i Herning med henblik på etablering af p-pladser i stedet. Sagen har været fremlagt på Byplanudvalgets møde d. 19. november 2012, hvor udvalget gav afslag på ansøgning om nedrivning, da formålet med gældende lokalplan er, at der opføres en sammenhængende randbebyggelse i skel mod vej.

 

Forvaltningen er imidlertid gjort bekendt med, at huset er i særdeles dårlig stand, og ikke står til at istandsætte i sin nuværende form. Derfor genfremlægges sagen med forvaltningens anbefaling af, at huset kan tillades nedrevet.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om nedrivning af ejendommen Mindegade 4, Herning. Bygningens bevaringsværdi er 5 – middel. Bygningen, der er sammenbygget med Mindegade 2, anvendes som bolig. Arealet, hvor bygningen er beliggende, ønskes sammenlagt med nuværende parkeringsareal og anvendt som sådan. Ansøgningen har i forbindelse med tidligere sagfremstilling været i offentlig høring i 4 uger i henhold til Lov om Bygningsfredning, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

 

Efter Byplanudvalgets beslutning i november 2012 har ejer ladet udarbejde en bygningsgennemgangsrapport, der dokumenterer, at det vil være uforholdsmæssigt omkostningskrævende at vedligeholde og istandsætte ejendommens bygning, således den vedvarende kan tjene som bolig i en nutidig stand i henhold til gældende bygningsreglement.

 

Forvaltningen har besigtiget ejendommen med det formål at give en samlet vurdering af bygningens bevaringsværdi.  Mindegade 4 er opført i 1897 og er et byhus i 1½ etage med kælder. Huset fremstår højst sandsynligt i sin oprindelige form i facadeopbygning og ornamentik og er et fint eksempel for sin type og tid. Der er dog isat nye vinduer, dør og ovenlysvinduer. Huset er i sig selv ikke af høj arkitektonisk værdi, men harmonerer med sine omgivelser i husrækken på Mindegades vestside.

 

Ved nedrivning af huset med henblik på fremtidig anvendelse til parkeringsareal, vil der opstå et hul i det ellers harmoniske gadebillede. Der bør i den forbindelse stilles krav om en afgrænsning af matriklen mod Mindegade i form af en mur, smedejernsgitter, et træ el.lign. for at fastholde gaderummets urbane karakter. Endvidere bør det sikres, at gavlen på ejendommen Mindegade 2 reetableres, så denne fremstår i harmoni med husets originale arkitektur.

 

Det er ud fra en arkitektonisk vurdering fortsat forvaltningens vurdering, at bygningen kan undværes i gadebilledet på vilkår af, at der etableres en afgrænsning i form af en mur, smedejernsgitter, et træ el.lign.i skel mod fortov, og at gavlen på ejendommen Mindegade 2 reetableres.

 

På baggrund af bygningsgennemgangsrapporten opretholder ejer sin ansøgning om nedrivning af bygningen med henblik på etablering af p-pladser i stedet. Ejer har fremsendt skitsemappe med forslag til et eventuelt fremtidigt parkeringsareals indretning, arealets afgrænsning mod Mindegade samt reetablering af gavlen på ejendommen Mindegade 2.

 

Der er er i fremsendte skitsemappe fem forslag til afgrænsningen i naboskel mod Mindegade 6, mod Mindegade og ny gavl A-E:

 

Forslag A - Mur på 1,8 meter i rød tegl i skel til nr. 6 samt mod Mindegade og gavl i rød tegl

Forslag B - Hvidpudset mur på 1,8 meter i skel til nr. 6 samt mod Mindegade og hvidpudset gavl

Forslag C - Hvidpudset mur på 1,8 meter i skel til nr. 6, høj hvidpudset portal mod Mindegade (flugtende ornamentbånd under gesims på Mindegade 2 - ca. 4 m høj) og hvidpudset gavl

Forslag D - Hvidpudset mur i skel til nr. 6, høj hvidpudset portal mod Mindegade (flugtende ornamentbånd under gesims på Mindegade 2 - ca. 4 m høj)

og gavl i rød tegl

Forslag E - Hvidpudset mur i skel til nr. 6, høj zinkbeklædt portal mod Mindegade (flugtende ornamentbånd under gesims på Mindegade 2 - ca. 4 m høj)

og hvidpudset gavl

 

Forvaltningen vurderer, at den arkitektonisk smukkeste løsning ved reetablering af gavlen på Mindegade 2 er en hvidpudset overflade, da det vil være meget svært at finde en rød sten, der kan matche den originale facadesten. For at opnå en arkitektonisk sammenhæng mellem gavl og mur, anbefaler forvaltningen endvidere, at mur i skel mod Mindegade 6 og mod Mindegade også fremstår hvidpudset. For at opnå en diskret, men rumdannende virkning i gaderummet, anbefaler forvaltningen, at muren opføres i max 1,8 meters højde med et stort træ umiddelbart bag muren mod gaden.  

Derfor anbefaler forvaltningen ved en eventuel nedrivning af Mindegade 4 med henblik på etablering af parkeringsareal i stedet, at ejer etablerer forslag B.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at ejendommen Mindegade 4 tillades nedrevet

 

at forslag B skal være retningsgivende for reetablering af gavl på Mindegade 2 og etablerning af mur mod Mindegade 6 og mod Mindegade

Beslutning

Ansøgningen skal i høring efter lov om Bygningsfredning, inden ansøgningen genbehandles i Byplanudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 16. september 2013