Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 16. april 2018
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-26-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 vedrørende centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 vedrørende en centerramme ved den vestlige del af Bethaniagade og Bredgade i Herning og en ny centerramme ved Bredgade og Møllegade i Herning er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning.

 

Kommuneplantillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 udarbejdes tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 11.C1 - Centerområde ved den vestlige del af Bethaniagade og Bredgade i Herning og nyt rammeområde 11.C13 - Centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning.

 

Ny afgrænsning af rammeområde 11.C1 og nyt rammeområde 11.C13.

 

Der udlægges et nyt rammeområde 11.C13 til centerområde i den sydvestlige del af rammeområde 11.C1. Kommuneplanramme 11.C13 muliggør etagebebyggelse i op til 4 etager med en femte etage som tagterrasse, en bebyggelsesprocent på maksimalt 250 og krav om opholdsarealer svarende til 5 % af bruttoetagearealet.

Krav til p-pladser fastsættes til 1 pr. bolig, mindst 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal og 1 pr. 50 m2 butiksetageareal, hvor butikslager ikke medregnes.

Det samlede detailhandelsareal for kommuneplanramme 11.C1 reduceres fra 3.500 m2 til 2.800 m2, og der overføres 700 m2 detailhandelsareal til kommuneplanramme 11.C13. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-41-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 18. september 2017 at igangsætte ny planlægning for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning på baggrund af et konkret projektforslag om udvidelse af Uhrskovhuset med to etager til boliger, samt mulighed for etablering af tagterrasse.

Området er omfattet af lokalplan nr. 11.C1.1, som er en byfornyelsesplan vedtaget i september 1986 for området Bethaniagade, Smallegade, Bredgade og Møllegade i Herning. For at muliggøre en etagebebyggelse i op til 4 etager med en femte etage som tagterrasse, er der udarbejdet forslag til lokalplan 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bl.a. etageantal, krav til opholdsarealer og parkeringspladser, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.  

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Herning Bymidte. Lokalplanområdet ligger på hjørnet af Bredgade og Møllegade, som en del af karréen Bredgade, Møllegade, Bethaniagade og Smallegade. Lokalplanområdet afgrænses mod syd af Bredgade, mod vest af Møllegade, mod nord af en 1½ etages hjørnebebyggelse, der ligger ud til Bethaniagade og mod øst af en 3½ etages bygning, der ligger ud til Bredgade, og som er sammenbygget med den eksisterende bygning i lokalplanområdet.

 

Lokalplanens område udgøres af ejendommen Bredgade 56, Herning, matr. nr. 958 Herning Bygrunde. Lokalplanområdets størrelse er ca. 906 m2.

 

Området benyttes i dag til butik og bolig samt parkering.

 

Luftfoto fra 2017. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvide prikker.

 

Lokalplankort.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at muliggøre etagebebyggelse i op til 4 etager med en femte etage til tagterrasse. Lokalplanen skal fastholde anvendelsen til centerformål, dvs. boliger, butikker, liberale erhverv og forlystelsesetablissementer som f.eks. restauration. Derudover skal lokalplanen sikre, at bebyggelsens udformning indpasses i det omkringliggende bymiljø.

 

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er overordnet set disponeret med byggefelt i den sydlige del og parkering i den nordlige.

 

Byggefeltet må anvendes til etagebebyggelse i op til 4 etager med en femte etage som tagterrasse og med en maksimal bygningshøjde på 18 meter. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bebyggelsens placering, anvendelse og materialer.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Møllegade og Bethaniagade/ Herninglund p-plads via den eksisterende vejføring.

I forhold til vejadgangen fra Møllegade, ligger for matrikel 958 en servitut fra 10. januar 1979, der foreskriver, at vejadgangen fra Møllegade er midlertidig og skal lukkes ved etablering af vejadgang fra Bethaniagade. Da vejadgangen ikke i den forgangne periode er blevet lukket, vurderes servitutten juridisk set forældet, og vejadgangen kan ikke lukkes med henvisning til denne.

 

Vejadgangen har stor betydning for ejer, men såfremt vejadgangen fortsat ønskes lukket af trafiksikkerhedsmæssige årsager, vil det kunne gøres med vejlovens § 50 stk.4, der giver mulighed for at ændre benyttelsen af en eksisterende vejadgang, hvor der konstateres en markant ændring i benyttelsen af denne. Lukning af vejadgangen kan udløse erstatningsansvar.

 

Der stilles krav om etablering af p-pladser i forhold til antallet af boliger samt erhvervs- og butiksetagearealet.

 

Der skal etableres udendørsopholdsareal svarende til 5 % af bruttoetagearealet.

 

Plangrundlag

Kommuneplanramme 11.C1

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til bl.a. etageantal, krav til opholdsarealer og parkeringspladser. I forbindelse med lokalplanen er der derfor udarbejdet et tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-28, der udlægger et nyt rammeområde 11.C13 i den sydvestlige del af rammeområde 11.C1. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Forløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for Møltrup Optagelseshjem ved Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Der er udarbejdet tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager lokalplan nr. 85.OF3.1 Møltrup Optagelseshjem ved Timring.

 

Tillæg nr. 48 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 85.OF3.1 Møltrup Optagelseshjem ved Timring ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til den geografiske afgræsning af rammen, er der udarbejdet et tillæg. Tillægget indskrænker den eksisterende ramme 85.OF3 til kun at omfatte lokalplanområdets afgrænsning. De eksisterende rammebestemmelser bibeholdes dermed, og der sker udelukkende en geografisk ændring af rammen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-48-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Møltrup Optagelseshjem ved Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 85.OF3.1 for Møltrup Optagelseshjem ved Timring. Lokalplanen ledsages af tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2017-2018.

Lokalplanen skal give mulighed for etablering af en multisal og udvidelse med bolig/værelser samt produktionshaller.

 

Forslag til lokalplan nr. 85.OF3.1 for Møltrup Optagelseshjem ved Timring indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund og formål

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er et ønske om at udvide Møltrup Optagelseshjem med en multisal og tilhørende faciliteter. Derudover ønskes mulighed for på sigt at etablere flere boliger/værelser samt udvide med produktionshaller/værksteder.

 

Det er lokalplanens formål at sikre den fremtidige anvendelse til privat instituiton i form af Møltrup Optagelseshjem ved at fastsætte bestemmelser for ny bebyggelse og anlæg og samtidig sikre, at en udvidelse sker til mindst mulig gene for de kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige værdier i området, herunder ikke mindst sikring af Møltrup Hovedgård, som er fredet.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er ca. 21 ha stort og beliggende umiddelbart øst for Timring. Området afgrænses af åbne marker og Møltrupvej mod nord, Riisvej mod vest og af Vorgod Å og ådalslandskabet mod syd og øst, hvor også Albækvej løber i nord-syd gående retning.

 

Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone med lokalplanens udarbejdelse.

 

Møltrup Optagelseshjem består af flere forskellige bygninger og funktioner, der er bygget op omkring Møltrup Hovedgård. Optagelseshjemmet er en privat institution, der blev stiftet i 1912 af fængselspræst Johannes Munck. Optagelseshjemmet, der pt. har plads til 117 beboere, består blandt andet af bolig/værelser, administration, landbrug, værksteder/produktionshaller, gårdbutik mm.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen disponeres i 6 delområder, og giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i form af op til 1.800 multisal og dertilhørende faciliteter (delområde II), op til 1.800 bolig/værelser (delområde VI) og op til 4.000 produktionshaller/værksteder (delområde V).

Bebyggelse må opføres i op til 2 etager med en højde på maksimum 8,5 meter.

 

Ny bebyggelse i tilknytning til det eksisterende gårdanlæg, skal udføres som længehus med mindre sidebygninger. Bebyggelsen skal have ligesidet saddeltag og hvidpudsede ydermure, hvilket skal være med til at sikre, at der skabes sammenhæng med det eksisterende gårdanlæg.

 

Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre ny beyggelse inden for åbeskyttelseslinjen. 

 

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse i form af en rødstensvilla fra 1931, der i dag anvendes til bolig for flere beboere. Villaen, der er et klassisk eksempel på "bedre byggeskik" er blandt andet ombygget med en karnap, der slører det originale arkitektoniske udtryk, og den indgår ikke i miljømæssig sammenhæng med omkringliggende bebyggelse eller skab.

 

Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for allébeplantninger, skovbeplantninger og haveanlæg.

 

Den primære vejadgang skal ske fra Møltrupvej nord for lokalplanområdet. Der kan etableres yderligere én vejadgang fra Møltrupvej samt to vejadgange fra Riisvej vest for lokalplanområdet.

 

 

 

Plangrundlag

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til den geografiske afgrænsning af rammen. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet tillæg nr. 48. Tillægget indskrænker den eksisterende ramme 85.OF3 til kun at omfatte det aktuelle lokalplanområdes afgrænsning. Rammens bestemmelser bibeholdes, og der sker således udelukkende en geografisk ændring af rammen.

Området er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 92 for Institution ved Møltrupvej, Timring. Lokalplan nr. 92 aflyses i sin helhed ved nærværende lokalplans endelige vedtagelse og bekendtgørelse.

Området omkring Møltrup Hovedgård er udpeget som kulturmiljø i kommuneplanen. Lokalplanen bevarer overordnet de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier i området, da der ved placering af ny bebyggelse tages højde for den fredede hovedgård samt haveanlæg mv. Derudover søges ny beyggelse tilpasset den eksisterende arkitektur. Lokalplanen påvirker dermed ikke områdets status som kulturmiljø.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 85.OF3.1 Møltrup Optagelseshjem ved Timring til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 26 for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvad Enge i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 Øvrig sagsbehandler: Marius Reese 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 19. december 2017 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 51.B16.2 for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2017 til og med den 15. februar 2018. Der er i perioden indkommet seks bemærkninger og indsigelser til planforslagene.

              

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 26 endelig vedtages og der tilføjes et afsnit med redegørelse for den grønne struktur og de tilhørende retningslinjer for grøn struktur i kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Lokalplan 51.B16.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bl.a. afgrænsning, anvendelse, bebyggelsesforhold og grøn bystruktur. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028, som justerer i rammen for 51.BL8, i rammerne og afgrænsning af 51.B16 og 51.R7 samt udlægger en ny ramme 51.B14, da afgrænsning af 51.R7 ændres og rammeområde 51.B16 bliver opdelt i to rammer.

 

De fremtidige kommuneplanrammer

 

 

I kommuneplanramme 51.B16 tilføjes, at boligområdet kan bestå af både tæt/lav og åben/lav bebyggelse i stedet for, at der primært kan etableres tæt/lav og regulerer bebyggelsesprocenten som følge deraf.

 

I kommuneplanramme 51.R7 ændres afgrænsningen og anvendelsen til at være naturområde/grøn kile, hvor der kan placeres regnvandsbassiner samt anlæg og faciliteter til legepladser o. lign. Endvidere er der indskrevet i kommuneplanrammen, at den vestlige del af rammeområdet kan danne ramme om en langsigtet byudvikling.

 

I kommuneplanramme 51.BL8 fjernes muligheden for etablering af hotel- og restaurationsdrift, da det ikke er tidssvarende i forhold til områdets eksisterende anvendelse.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2017 til og med den 15. februar 2018. Der er indkommet seks bemærkninger og indsigelser til kommuneplantillægget og lokalplanen, se indsigelserne i det vedlagte bilag. Indsigelserne omhandler bl.a. udvidelse af lokalplanområdet til at omfatte Ringkøbingvej 114, afstand til vej ved Langvadbjergvej 35, udpegning og varetagelse af grøn struktur og naturbeskyttede arealer, deklaration og friholdelse af areal omkring ledninger, lokalplanens delområde IV ikke skal være omfattet af lokalplanen, vejprofil på vej C-D og E-F, bredden på udlægning af areal til stier mv. Forvaltningen har kommenteret de enkelte punkter i indsigelselsesnotatet, som er vedlagt som bilag. Der er dog et punkt i indsigelserne, som relaterer sig til indholdet i kommuneplantillægget, som er grøn struktur og naturbeskyttede arealer.

 

Grøn struktur og naturbeskyttede arealer

Miljøstyrelsen bemærker bl.a., at planforslaget flere steder overlapper udpegningen af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser (grøn struktur ådal i Herning Kommuneplan 2017-2028). Derfor bør der i planen være en vurdering af, hvilke konsekvenser planen eventuelt vil medføre for de interesser, der i henhold til kommuneplanens retningslinjer skal varetages indenfor udpegningen, herunder om funktionen af udpegningerne kan opretholdes.

 

Forvaltningen har været i dialog med Miljøstyrelsen og har udarbejdet en redegørelse, som bl.a. indeholder baggrunden for placering af regnvandsbassiner langs Tyvkær Bæk og forholder sig til kommuneplanens retningslinjer for grøn struktur og naturbeskyttede arealer, herunder hvilke foranstaltninger, der skal indarbejdes i planforslagene. Redegørelsen kan læses i sit fulde omfang i det vedlagte bilag og skal indarbejdes i kommuneplantillægget. Miljøstyrelsen har dog fundet, at redegørelsen bør indeholde en præcisering/uddybning af vurderingen for, hvordan skader på Tyvkær Bæk og naturbeskyttede arealer bedst muligt begrænses og afværges.

 

Herning Kommune er af den opfattelse, at der skal foreligge en konkret ansøgning på den præcise placering af regnvandsbassiner, herunder ansøgning om dispensation til naturbeskyttelseslovens §3, inden der kan foretages en konkret vurdering og stillingtagen til, om der kan gives dispensation til naturbeskyttelseslovens §3. Herning Kommune har ikke modtaget en ansøgning og kan derfor ikke foretage en konkret vurdering, herunder hvilke afværgeforanstaltninger eller hvordan der skal kompenseres, da den præcise placering og omfang ikke er kendt. Herning Kommunes afgørelse om dispensation til §3 i Naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det skal bemærkes, at Miljøstyrelsens bemærkning har karakter af at være en bemærkning og ikke en indsigelse. Derfor har Herning Kommune mulighed for at vedtage planerne endeligt.  

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Miljøstyrelsens bemærkning bør give anledning til ændring, da der skal tilføjes en redegørelse for grøn struktur og de naturbeskyttede arealer, som følge af dialogen med Miljøstyrelsen. Redegørelsen findes i bilaget. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse med følgende ændringer,

 

at i kommuneplantillægget tilføjes et afsnit om redegørelse for grøn struktur. (Redegørelsen fremgår af bilaget) 

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

   

  X 

  X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 19. december 2017 foreløbig vedtaget lokalplan 51.B16.2 og kommuneplantillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2017 til og med den 15. februar 2018. Der er i perioden indkommet seks bemærkninger og indsigelser til planforslagene.

              

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 51.B16.2 endelig vedtages med flere ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Snejbjerg og er afgrænset mod nord af Herning-Holstebro jernbanen og det åbne land mellem Tjørring og Snejbjerg. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af erhvervsområde ved Teglvænget i Herning. Mod syd af Ringkøbingvej.

 

Lokalplanen

Forslag til lokalplan 51.B16.2 giver mulighed for etablering af et boligområde med mulighed for både tæt/lav- og åben/lav-bebyggelse, og en del af lokalplanområdet kan anvendes til institutions- og serviceformål, lettere erhverv samt sikre en landskabelig kile langs Tyvkær Bæk med mulighed for etablering af regnvandsbassiner.

Lokalplankortet fra den offentlige høring

 

Lokalplanområdet er inddelt i fire delområder (I, II, III og IV).

 

Delområde I må kun anvendes til boligformål i form af tæt/lav bebyggelse eller åben/lav bebyggelse, herunder mulighed for åben/lav bebyggelse på små grunde. Delområde I vejbetjenes fra Langvadbjergvej.

 

Delområde II må kun anvendes til grønt område, hvor der gives mulighed for placering af regnvandsbassiner langs Tyvkær Bæk. Inden for delområdet findes arealer, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, som skal friholdes for byggeri og anlæg, der kan dog placeres regnvandsbassiner i de naturbeskyttede arealer, som er vist på lokalplanens kortbilag 2. Dette forudsætter dog en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

 

Delområde III må kun anvendes til institutionsformål med tilhørende boliger f.eks. institutionelle boliger samt lettere erhverv. Delområde III vejbetjenes fra stikvejen Ringkøbingvej.

 

Delområde IV må kun anvendes til grønt område. Lokalplanen beskriver, at området kan være et langsigtet boligområde, som først skal indarbejdes i kommuneplanen og udarbejdes en ny lokalplan før boligområdet kan realiseres.

 

Der er i forbindelse med forslag til lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra i perioden fra den 21. december 2017 til og med den 15. februar 2018. Der er indkommet seks bemærkninger og indsigelser til kommuneplantillægget og lokalplanen, se indsigelserne i det vedlagte bilag. Indsigelserne omhandler bl.a. udvidelse af lokalplanområdet til at omfatte Ringkøbingvej 114, afstand til vej ved Langvadbjergvej 35, udpegning og varetagelse af grøn struktur og naturbeskyttede arealer, deklaration og friholdelse af areal omkring ledninger, lokalplanens delområde IV ikke skal være omfattet af lokalplanen, vejprofil på vej C-D og E-F, bredden på udlægning af areal til stier, maksimal størrelse på garager mv på små grunde, synlighed af antenner fra fællesveje, forudsætning for ibrugtagning for en etapevis udstykning af området, grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af delområde II og udstrækning af fælles friarealer på lokalplankortet. Se behandlingen af alle punkter i indsigelsesnotatet med forvaltningens kommentarer, som er vedlagt som bilag til sagen.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i indsigelserne, som forvaltningen vurderer, at de giver anledning til ændringer i lokalplanen. Der henvises til det vedlagte bilag for supplerende bemærkninger og behandling af resten af punkterne.

 

Grøn struktur og naturbeskyttede arealer

Miljøstyrelsen bemærker bl.a., at planforslaget flere steder overlapper udpegningen af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser (grøn struktur ådal i Herning Kommuneplan 2017-2028). Derfor bør der være en vurdering af, hvilke konsekvenser planen eventuelt vil medføre for de interesser, der i henhold til kommuneplanens retningslinjer skal varetages indenfor udpegningen, herunder om funktionen af udpegningerne kan opretholdes. Miljøstyrelsen finder, at det bør fremgå tydeligt i lokalplanen, hvordan hensynet til naturbeskyttede arealer, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 varetages, herunder at eventuelle tilstandsændringer vil forudsætte dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

 

Forvaltningen har været i dialog med Miljøstyrelsen og har udarbejdet en redegørelse, som bl.a. indeholder baggrunden for placering af regnvandsbassiner langs Tyvkær Bæk og forholder sig til kommuneplanens retningslinjer for grøn struktur og naturbeskyttede arealer, herunder hvilke foranstaltninger, der skal indarbejdes i planforslagene. Redegørelsen kan læses i sit fulde omfang i det vedlagte bilag og skal indarbejdes i lokalplanen. Miljøstyrelsen har dog fundet, at redegørelsen bør indeholde en præcisering/uddybning af vurderingen for, hvordan skader på Tyvkær Bæk og naturbeskyttede arealer bedst muligt begrænses og afværges. Herning Kommune er af den opfattelse, at der skal foreligge en konkret ansøgning på den præcise placering af regnvandsbassiner, herunder ansøgning om dispensation til naturbeskyttelseslovens §3, inden der kan foretages en konkret vurdering og stillingtagen til, om der kan gives dispensation til naturbeskyttelseslovens §3. Herning Kommune har ikke modtaget en ansøgning og kan derfor ikke foretage en konkret vurdering, herunder hvilke afværgeforanstaltninger eller hvordan der skal kompenseres, da den præcise placering og omfang ikke er kendt. Herning Kommunes afgørelse om dispensation til §3 i Naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det skal bemærkes, at Miljøstyrelsens bemærkning har karakter af at være en bemærkning og ikke en indsigelse. Derfor har Herning Kommune mulighed for at vedtage planerne endeligt.  

 

På baggrund af dialogen med Miljøstyrelsen anbefaler forvaltningen, at der tilføjes et afsnit i lokalplanens redegørelse, som tydeliggør, at placering af regnvandsbassiner inden for naturbeskyttede arealer forudsætter dispensation til naturbeskyttelseslovens §3. Derudover anbefales det, at deri lokalplanens bestemmelser indskrives, at der skal være en trace på minimum 25 meter omkring Tyvkær Bæk, som skal friholdes for anlæg og terrænregulering for at sikre en økologisk forbindelse, som følge heraf skal regnvandsbassinet på den vestlige side af Tyvkær Bæk tilrettes. Forvaltningen anbefaler endvidere også på baggrund af dialogen med MIljøstyrelsen, at i lokalplanens bestemmelser tilføjes, at regnvandsbassiner ikke må have karakter af at være teknisk anlæg og bredzonen på regnvandsbassiner skal have udtryk af natur og må derfor ikke fremstå slået eller klippet.

 

Ledninger

Energinet gør opmærksom på, at de har et 150 kV jordkabel Bjørnholt-Herning, en langsgående fiber i samme tracé samt et fiberkabel i lokalplanområdet, som er tinglyste og indeholder derfor restriktioner på arealet omkring ledningerne. Derudover ønsker de, at høje genstande af hensyn til forsyningssikkerheden placeres i en afstand af 50 meter fra respektafstanden langs jordkabelanlæg af hensyn til forsyningssikkerheden.

Forvaltningen anbefaler, at energinets ledning indtegnes på lokalplankortet og der sker en tilretning af regnvandsbassinernes placering og udformning. Derudover vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt, at der i lokalplanens bestemmelser tilføjes en bestemmelse om, at høje genstande f.eks. antenner, lysmaster som minimum skal placeres i en afstand på 50 meter fra respektafstanden langs jordkabelanlæg af hensyn til forsyningssikkerheden samt en bestemmelse om, at der ikke må plantes med dybdegående rødder inden for 7 meter omkring ledningsmidte på 150 kV jordkablet Bjørnholt-Herning.

 

Delområde IV

Ejer af matrikel 6p, Bassumgård, Snejbjerg ønsker, at delområde IV tages ud af lokalplanen, da delområdets anvendelse som grønt område kan misforståes i forhold til, at det er hensigten, at delområdet på sigt kan overgå til boligområde ved indarbejdelse i kommuneplanen og ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Forvaltningen har vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt, at delområde IV tages ud af lokalplanen, da den eksisterende lokalplan så vil være gældende. Den giver mulighed for etablering af golfanlæg i lokalplanforslagets delområde IV. Forvaltningen er forstående over for den nævnte problemstilling og anbefaler derfor, at der i lokalplanforslagets § 3.20 tilføjes en note om, at delområdet anvendes til grønt område indtil, at ny planlægning, som muliggør anvendelsen for et boligområde er vedtaget. På baggrund af intentionen med delområde IV anbefales det, at i lokalplanforslagets §7.16 tilføjes, at etablering af regnvandsbassiner, forsyningsanlæg mv ikke må hindrer eller besværliggør en fremtidig udnyttelse af området.   

 

Vej C-D og E-F

Ejer af matrikel 6p, Bassumgård, Snejbjerg ønsker mulighed for, at vejene C-D og E-F kan anlægges med fællesstier i en bredde af mindst 2,2 meter i begge sider af vejen fremfor, at der skal etableres cykelsti og fortov i begge sider af vejen. Forvaltningen vurderer, at det er vigtigst, at vejudlægget på minimum 14 meter fastholdes, og der er plads til rabatter i begge sider. Derudover kan være hensigtsmæssigt, at intentionen med vejene C-D og E-F, herunder vejbetjening af evt. fremtdige boligområder er beskrevet. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at ændringsforslaget imødekommes.

 

Trampestier

Ejer af matrikel 6p, Bassumgård, Snejbjerg ønsker, at lokalplanen beskriver, at der kan etableres trampestier i arealet mellem grundskel og beplantningsbælter, da det forventes at blive brugt til gåture. Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at lokalplanen beskriver, at der kan etableres trampestier i arealet mellem grundskel og beplantningsbælter.

 

Forudsætning for ibrugtagning

Ejer af matrikel 6p, Bassumgård, Snejbjerg ønsker bestemmelserne omkring forudsætning for ibrugtagning ændret således, at bestemmelserne gælder for en etapevis udbygning, da lokalplanforslaget omfatter en større udstykning, som forventes at blive udbygget i etaper. Ejer ønsker også mulighed for, at der kan stilles garanti for at f.eks. veje bliver etableret, som en del af bestemmelser for ibrugtagning. Derudover ønsker ejer bestemmelsen om, at ubebyggede arealer med beplantning eller belægning er givet et ordentlig udseende (§12.1), bestemmelsen om tilslutninger er etableret (§12.8) og regnvandsbassiner er etableret (§12.9) fjernet, da de henholdsvis ikke er forenelig med realiteterne eller er omfattet af en anden bestemmelse eller måske ikke er hensigtsmæssigt i forhold til forsyningsselskabets udbygning af regnvandsbassiner. Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslagets §12.1 ikke kan fjernes, da det skal sikre, at de omkringliggende ubebyggede arealer er sikret et ordentlig udseende. Forvaltningen vurderer derimod, at lokalplanforslagets §12.8 og §12.9 kan slettes, da de henholdsvis er omfattet af §12.3 og ikke er hensigtsmæssigt i forhold til forsyningsselskabets udbygning af regnvandsbassiner. Forvaltningen anbefaler endvidere, at det bør fremgå af §12.2 og 12.3, at disse bestemmelser er gældende for den enkelte ejendom og ikke for ejendomme.

 

Lokalplankort

Ejer af matrikel 6p, Bassumgård, Snejbjerg ønsker, at der på kortbilag 2 indtegnes en vejadgang til de nordlige regnvandsbassiner fra den nordligste stikvej på Teglvænget. Derudover ønsker ejer, at signaturen som skal vise grønne områder fjernet fra kortbilaget, da den endelige placering og udstrækning først kan fastlægges i forbindelse med den endelige udstykningsplan.

Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at regnvandsbassiner ved Tyvkær Bæk kan vejbetjenes fra nordligste stikvej og at dette indtegnes på lokalplankortet. Lokalplanforslaget foreskriver, at grønne fri- og opholdsarealer skal placeres mellem hver boligklynge omkring hver boligvej efter principperne, som er vist på kortbilag 2. Forvaltningen vurderer, at principperne bag de grønne arealer herunder, at landskabet kiler sig ind mellem hver boligklynge er et vigtigt princip at få illustreret på lokalplankortet. Dog vil forvaltningen anbefale, at der sker en tilpasning af det grønne område for enden af tredje vej på den vestlige side af stamvejen og for enden af den anden øverste vej på den østlige side af stamvejen, som gør planen mere fleksibelt i forbindelse fastlæggelse af den endelige udstykningsplan.

 

Forvaltningens vurdering

Overordnet vurderer forvaltningen, at flere bemærkninger til lokalplanforslaget giver anledning til ændringer, tilføjelser og præciseringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 52.B16.2 til endelig vedtagelse med følgende ændringer,

 

at i lokalplanen tilføjes afsnit om redegørelse for grøn struktur. Redegørelsen fremgår af bilaget.

 

at der tilføjes en bestemmelse med følgende ordlyd: ”Omkring Tyvkær Bæk udlægges et trace på minimum 25 meter, som skal friholdes for anlæg og terrænregulering for at sikre en økologisk forbindelse.”

 

at på kortbilag 2 tilrettes regnvandsbassiner i placering og udformning på baggrund af traceet med 25 meter omkring Tyvkær Bæk og jordkabel samt indtegnes mulig vejadgang til regnvandsbassiner fra den nordligste stikvej ved Teglvænget samt en tilpasning af grønne fri- og opholdsarealer for enden af tredje vej på den vestlige side af stamvejen og for enden af den anden øverste vej på den østlige side af stamvejen.

 

at på kortbilag 2 ajourføres de naturbeskyttede arealer

 

at der tilføjes en bestemmelse med følgende ordlyd: ”Regnvandsbassiner må ikke have karakter af teknisk anlæg og bredzonen på regnvandsbassiner skal have udtryk af natur og må derfor ikke fremstå slået eller klippet.”

 

at i lokalplanens redegørelse afsnit 1.5 bliver tilføjet følgende afsnit: ”Placering af regnvandsbassiner i delområde II inden for de arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 forudsætter dispensation til naturbeskyttelsesloven i form af en konkret vurdering af det planlagte indgreb og områdets naturtilstand jf. gældende regler og praksis.”

 

at der tilføjes en bestemmelse med følgende ordlyd: ”Høje genstande f.eks. antenner, lysmaster som minimum skal placeres i en afstand på 50 meter fra respektafstanden langs jordkabelanlæg af hensyn til forsyningssikkerheden.”

 

at der tilføjes en bestemmelse med følgende ordlyd: ”Der må ikke plantes med dybdegående rødder inden for 7 meter omkring ledningsmidte på 150 kV jordkablet Bjørnholt-Herning.”

 

at i lokalplanens § 3.20 tilføjes en note om, at ”Delområdet anvendes til grønt område indtil ny planlægning evt. ændrer status”. 

 

at i lokalplanforslagets §7.16 tilføjes: ”Dog må disse anlæg ikke hindrer eller besværliggør en fremtidig udnyttelse af området.”  

 

at lokalplanforslagets §4.3 ændres til: ”Vejene C-D og E-F udlægges som adgangsvej til fremtidige boligområder i henholdsvis delområde IV og vest for lokalplanområdet. De skal udlægges i en bredde af minimum 14 meter med en kørebanebredde på minimum 6,5 meter og med cykelsti og fortov i begge sider af vejen på hver minimum 1,5 meter eller med fællessti i begge sider af vejene på minimum 2,2 meter.”

 

at lokalplanforslagets §8.5 præciseres og får følgende ordlyd: "Der må ikke opsættes nogen form for individuelle udendørs antenner til TV- og radiomodtagelse, radioamatørvirksomhed eller lignende, der kan ses fra veje, stier eller andre offentlige tilgængelige arealer."

 

at det præciseres i §12.2 og 12.3, at det er for den enkelte ejendom.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 29 for Centerområde ved Smedegade, Sølvgade og Søndergade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Tillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med lokalplan nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning og blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 19. december 2017, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018. Der er i alt indkommet tre høringssvar / indsigelser til lokalplanforslaget og kommuneplantillæg nr. 29.

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i indsigelsesnotatet, og har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 29.

Sagsfremstilling

Det er på Byplanudvalgets møde den 19. december 2016 besluttet at igangsætte en ny planlægning for den tidligere bybusterminal i Smedegade med henblik på at tillade en bredere anvendelse af stuetagen i bygningen.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i rammeområde 11.C12 i forhold til anvendelse af stueetagen i den tidligere bybusterminal, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget ændrer bestemmelser om anvendelse af stueetagen således, at der gives mulighed for offentlige formål, liberalt- og serviceerhverv, detailhandel, hotel, vandrehjem, restauration og forlystelsesetablissement. Der kan ikke etableres boliger i stueetagen. Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres ikke.

 

 

Offentlig høring

Der er i høringsperioden indkommet tre indsigelserne til lokalplanforslaget, hvoraf den ene indsigelse fra Danish Crown er frafaldet efter præciseringer i lokalplanen. Indsigelserne og de efterfølgende præciseringerne har ingen indflydelse på kommuneplantillægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 19. december 2017, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018. Der er i alt indkommet tre bemærkninger / indsigelser til lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 29.

 

Lokalplanens formål er, at muliggøre en ny anvendelse af stueetagen i den tidligere bybusterminal.

 

De tre indsigelser omhandler alle lokalplanens påvirkning af slagteriet Danish Crown i Herning. Indsigelserne giver anledning til præciseringer og tilføjelser i lokalplanens redegørelse og bestemmelser.   

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning omfatter et areal på ca. 3450 m², og ligger centralt i Herning og består af den tidligere bybusterminal samt de omkringliggende offentlige vejarealer.

 

Baggrunden for lokalplanforslagets udarbejdelse er et ønske om at udnytte stueetagen i den tidligere bybusterminal i Smedegade til andre funktioner end busterminal samt funktioner, der har naturlig tilknytning hertil. Derfor skal den nye planlægning muliggøre at stueetagen kan anvendes til offentlige formål, boliger, liberalt- og serviceerhverv, detailhandel, hotel, vandrehjem, restaurationer og forlystelsesetablissement

 

 

Indsigelser

Der er i høringsperioden indkommet tre indsigelser / bemærkninger til planforslagene fra henholdsvis Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Danish Crown. De tre indsigelser omhandler alle lokalplanens påvirkning af den nærliggende virksomhed slagteriet Danish Crown i Herning. Der har efter indsigelserne er fremsendt til Herning Kommune, været dialog med alle tre indsigere, og der er udarbejdet uddybende redegørelser til Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen samt et udkast til præciseringer og tilføjelser i lokalplanens redegørelse og bestemmelser. I forbindelse med denne afklaring og dialog har Danish Crown frafaldet indsigelsen og godkendt nedenstående forslag til ændringer til lokalplanforslaget.

 

Indsigelserne er beskrevet i det vedhæftede indsigelsesnotat, som ligeledes indeholder uddybende redegørelser.

 

Forvaltningens vurdering

Det er igennem dialog og uddybende redegørelser besluttet at præcisere afsnittet i lokalplanens redegørelse 1.6 Lokalplanens forhold til anden planlægning. Det skal ligeledes præciseres i lokalplanens bestemmelse § 3.5 at stueetagen ikke må anvendes til hotelværelse eller anden form for overnatningsfunktioner, dog med mulighed for recption eller lignende til hotelfunktion.

 

Forvaltningen foreslår, at følgende tekst indarbejdes i lokalplanforslaget:

 

”BEK nr. 371 af 21/04/2016 om planlægning omkring risikovirksomheder:

I henhold til BEK nr. 371 af 21/04/2016 har Herning Kommune forud for denne plan hørt Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen, som er risiko-myndigheder for Danish Crown slagteriet i Herning.

Herning Kommune vurderer, at de nye anvendelsesmuligheder i lokalplan nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning ikke tilfører flere mennesker til lokalplanområdet.

Lokalplanen ændrer ikke omfanget af boliger i området, men giver mulighed for at etablere hotel og vandrehjem i bygningen. Ligesom det ikke er muligt at etablere boliger i stueetagen, bliver det heller ikke muligt at etablere hotelværelser eller andre former for støjfølsom arealanvendelse i stueetagen.

Herning Kommune vurderer, at ændringen i anvendelse af stueetagen ikke tilfører flere mennesker inden for slagteriets konsekvensafstand, da området allerede i dag indeholder boliger, kontorer, kiosk og pizzaria samt er gennemgangsområde mellem gågaden og Herning Station.

Herning Kommune vurderer således, at de sikkerhedsmæssige foranstaltninger i form af arealanvendelse, er acceptable i en risikosammenhæng, da Danish Crown indgår i en bymæssig sammenhæng, og at der ikke tilføres mulighed for flere overnattende personer til området. Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen har bekræftet dette og tager redegørelsen til efterretning.” 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at teksten i lokalplanens redegørelse afsnit 1.6 Lokalplanens forhold til anden planlægning, ændres til ovenstående tekst,

 

at lokalplanens § 3.5 ændres fra, ”Stueetage må ikke anvendes til boliger og parkeringshus” til, ”Stueetagen må ikke anvendes til boliger, hotelværelse eller anden form for overnatningsfunktioner, dog med mulighed for reception eller lignende til hotelfunktion. Stueetagen må ikke anvendes til parkeringshus”.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Gødstrup By

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 54.BL1.1 for Gødstrup By har været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018. Der er indkommet fire indsigelser i perioden.

 

Indsigelserne omhandler byggeriets afstand til skel, bevaringsværdier på ejendomme, materialekrav til byggeriet i delområder samt en stiforbindelse. Indsigelserne giver anledning til mindre ændringer i lokalplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen vedtages endeligt.

 

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde 19. december 2017 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 54.BL1.1 for Gødstrup By.

 

Det er lokalplanens formål at overføre området fra landzone til byzone, at udlægge området til bolig- og erhvervsformål og sikre, at Gødstrup Sø og omgivelser bevarer sin landskabelige kvalitet ved fastlæggelse af søbeskyttelseslinje og bestemmelser for byggeri gennem krav til bebyggelses udformning og ydre fremtræden.

 

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018. Der er indkommet 4 indsigelser i perioden, se bilag "indsigelser samlet". Desuden er der en byggesag vedr. ulovlig opførelse af carport i skel, som afventer den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Indsigelser

Indsigelse 1 omhandler ændring i bestemmelserne for bebyggelsens omfang og placering. I nuværende gældende lokalplan 59.L6.2 stilles krav om at byggeri skal opføres 2,5 m fra skel, dette er ikke med i forslag til ny lokalplan. Bestemmelsen fra lokalplan 59.L6.2 ønskes indarbejdet i forslag til lokalplan nr. 54. BL1.1.

 

Indsigelse 2 omhandler ejendommene på matrikel 6b og 6e, der i lokalplanens redegørelse er beskrevet som middel bevaringsværdige. Indsiger ønsker ejendommen nedrevet og vil derfor have afsnit om bevaringsværdi fjernet fra lokalplanen samt SAVE registreringen fjernet fra bygningerne.

 

Indsigelse 3 omhandler forskellen i krav til materialer fra delområde 1 til delområde 2 og 3. Indsiger ønsker at erhverve en ejendom i delområde 1 og opføre ny bebyggelse i træ. Endvidere ønskes søbeskyttelseslinjen flyttet tættere på søen.

 

Indsigelse 4 omhandler manglende markering af stiforbindelse på lokalplanens kortbilag 2. Placering af sti kan ses af selve indsigelsen.

 

For indsigelsernes nærmere indhold og forvaltningens bemærkninger henvises til Bilaget "indsigelesenotat".

  

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anbefaler, at der stilles krav om, at bebyggelse skal opføres minimum 2,5 meter fra skel for delområde II og III. Dermed sikres indkik til Gødstrup sø for boligerne der ligger i anden række i forhold til søen. Bestemmelsen kan formuleres som følgende: "7.5/7.8 Bebyggelse skal som minimum opføres 2,5 meter fra skel."

 

Som konsekvens heraf skal ulovligt opført carport flyttes.

 

Forvaltningen anbefaler, at følgende tilføjes til lokalplanens redegørelse, med det formål at tydeliggøre at registreringen af bygningers bevaringsværdi ikke har betydning for muligheden for at nedrive bygninger: "SAVE registreringen giver ikke anledning til at der skal optages bestemmelser i lokalplanen om bevaring af bygninger."

 

Forvaltningen anbefaler, at der fastholdes materialekrav om tegl eller pudset mur i delområde 1, området ud mod Gødstrupvej. Der kan dog ske en lempelse af bestemmelsen så der ikke stilles krav om farven på tegl. Bestemmelsen anbefales formuleret som følgende: "8.2 Bebyggelse skal have ydervægge, der fremtræder i tegl eller som pudset. Mindre bygningsdele kan desuden udføres i zink, stål, kobber og aluminium."

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanens kortbilag 2 ændres og medtager stiforbindelsen mellem delområde II og IV, i overensstemmelse med gældende lokalplan 59.L6.2 og ligeledes gældende tinglysning. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 54.BL1.1 for Gødstrup By til endelig vedtagelse med følgende ændringer:
at der tilføjes ny bestemmelse 7.5 og 7.8 med ordlyden "Bebyggelse skal som minimum opføres 2,5 meter fra skel."
at redegørelsens afsnit om bevaringsværdige bygninger tilføjes: "SAVE registreringen giver ikke anledning til at der skal optages bestemmelser i lokalplanen om bevaring af bygninger."
at bestemmelsen 8.2 affattes som: "Bebyggelse skal have ydervægge, der fremtræder i tegl eller som pudset. Mindre bygningsdele kan desuden udføres i zink, stål, kobber og aluminium."
at eksisterende stiforbindelse mellem delområde II og IV tegnes på kortbilag 2.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-11-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Ny planlægning for Hammerum Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Herning Kommune har besluttet at opføre en ny skole, Lindbjergskolen, som skal afløse de eksisterende skoler i Hammerum og Gjellerup. Det forventes, at Lindbjergskolen tages i brug til januar 2020, og der er derfor behov for ny planlægning for de to eksisterende skoler.

 

Byplanudvalget skal godkende igangsætning af ny planlægning for Hammerum Skole med udarbejdelse af en lokalplan for området.

 

Sagsfremstilling

Området er ca. 38.800 m² stort og omfatter Hammerum Hovedgade 1 og 3, matr. nr. 4m og 4t Hammerum By, Gjellerup. Begge matrikler ejes af Herning Kommune.

Området afgrænses af større veje, hhv. Hammerum Hovedgade og Ny Gjellerupvej, mod syd og vest, af et boligområde mod nord og af en uddannelsesinstitution (Agroskolen) mod øst.

 

Den eksisterende bygningsmasse på matr. nr. 4m og 4t har et samlet etageareal på i alt 8.080 m².

 

 

Plangrundlag

Der er ikke gældende lokalplan for området. Af Herning Kommuneplan 2017-2028 fremgår det, at "Området med Hammerum Skole omdannes til et boligområde".

 

Matr. nr. 4m er med kommuneplanen omfattet af rammeområde 31.B6 Boligområde ved gammel Hammerum Skole:

Området skal fortsat anvendes til tæt-lav boligbebyggelse.

Der skal være mulighed for at etablere institutioner til børn og unge i området.

Kommuneatlasset for Herning beskriver en række karakteristiske landskabs-, by- og bygningsstræk, der skal have særlig bevågenhed i planlægningsarbejdet.

Bebyggelse med høj bevaringsværdi i henhold til kommuneatlasset samt anden bebyggelse med høj kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi skal så vidt muligt søges restaureret og bevaret. Områdets særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer bør bevares.

Byens afgrænsning mod vest skal markeres og sikres med en støjvold langs den østlige side af Ny Gjellerupvej.

 

Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.

Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.

 

Matr. nr. 4t er med kommuneplanen omfattet af rammeområde 31.OF2 Offentligt område ved Hammerum Skole 

Området skal fortsat anvendes til undervisningsinstitutioner med tilhørende idrætsanlæg m.v.

Der skal være mulighed for at etablere institutioner til børn og unge i området.

Kommuneatlasset for Herning beskriver en række karakteristiske landskabs-, by- og bygningsstræk, der skal have særlig bevågenhed i planlægningsarbejdet.

Bebyggelse med høj bevaringsværdi i henhold til kommuneatlasset samt anden bebyggelse med høj kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi skal så vidt muligt søges restaureret og bevaret. Områdets særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer bør bevares.

Tilkørsel til Hammerum Landbrugsskole søges flyttet til den nuværende Gjellerupvej.

 

Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager.

Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 m.

Stiforbindelsen fra Højgade skal sikres igennem området til 31.B6.

 

Disponering og anvendelse

Området foreslås disponeret i fire mindre områder: A, B, C og D, som vist nedenfor.

 

Det anbefales, at der etableres boligområde i form af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse i den nordlige del af området (område A) i forlængelse af det eksisterende boligområde på Hammerumholmvej.

De områder, der i dag omfatter skolebygningerne (område B og C), foreslåes anvendt til boliger, liberalt erhverv eller offentlig instiution. Bortset fra den oprindelige skolebygning, der er bevaringsværdig, vil det kræve en nærmere undersøgelse at vurdere, om de øvrige bygninger i området kan genanvendes.

Området mod syd/øst (D) foreslåes anvendt til grønt forareal, der i sammenhæng med havanlægget i område C og det grønne areal foran Agroskolen, vil kunne danne en fin ankomst til Hammerum. Arealet kan samtidig skabe en naturlig afstand mellem bebyggelse og vej.

 

Område A

Grundareal: området er ca. 17.000 m².

Eksisterende anvendelse: området anvendes til boldbaner og rekreativt areal i tilknytning til Hammerum Skole. Der er ikke eksisterende bebyggelse i området.

Forslag til fremtidig anvendelse: området foreslåes anvendt til boliger. Det vurderes, at der kan etableres ca. 15 åben/lav boliger eller ca. 25 tæt/lav boliger - afhængigt af grundstørrelse.

 

Område B

Grundareal: området er ca. 15.000 m².

Eksisterende anvendelse: området anvendes til Hammerum Skole, skolegård, parkeringsareal mm.

Eksisterende bebyggelse: Den oprindelige Hammerum Skole fra 1908 er udbygget af flere omgange, og den eksisterende bebyggelse i område B består af flere tilbygninger primært fra 1950´erne og 60´erne. Bygningerne er alle røde teglstensbyggerier, og har dermed et rimeligt homogent udtryk. Bygningerne er i varierende stand - de ældste fremstår forholdsvis nedslidte. Bygningerne vurderes samlet set at have middel bevaringsværdi. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen giver mulighed for nedrivining af bygningerne.

Forslag til fremtidig anvendelse: området foreslåes anvendt til boliger i form af tæt/lav og/eller etagebebyggelse (herunder plejeboliger/seniorboliger), liberalt erhverv, offentlig institution eller lign. 

 

Bebyggelse i område B

 

Område C

Grundareal: området er ca. 5.700 m².

Eksisterende anvendelse: området anvendes til Hammerum Skole, haveanlæg, parkeringsareal mm.

Eksisterende bebyggelse: Den eksisterende bebyggelse består af den oprindelige Hammerum Skole fra 1908. Den oprindelige bygning er delvist sammenbygget med nyere tilbygninger og indgår i dag som en del af et større bygningskompleks. Bygningen fremstår harmonisk, og det oprindelige arkitektoniske udtryk er forholdsvist velbevaret. Der er dog stor forskel på bygningens for- og bagside både i forhold til originalitet og tilstand, hvor forsiden (facaden mod syd) fremstår mest harmonisk. I tilknytning til bygningen er der etableret et mindre haveanlæg, der fungerer som ankomstareal, og samtidig skaber fin afstand til Hammerum Hovedgade mod syd. Bygningen er SAVE registreret i april 2017 og er bevaringsværdig (høj bevaringsværdi). Forvaltningen anbefaler, at den bevaringsværdige bygning og haveanlægget bevares med lokalplanen.

Forslag til fremtidig anvendelse: Området foreslåes anvendt til boliger (herunder plejeboliger/seniorboliger), liberalt erhverv, offentlig institution eller lign.

 

 

Bevaringsværdig bebyggelse i område C

 

Område D

Grundareal: området er ca. 1.100 m².

Eksisterende anvendelse: området anvendes til skoletandlæge i tilknytning til Hammerum Skole.

Eksisterende bebyggelse: Den eksisterende bebyggelse består af en tidligere lærerbolig fra 1955, der nu anvendes til skoletandlæge i tilknytning til Hammerum Skole. Bygningen er et tidstypisk byggeri, der ikke skiller sig særligt ud arkitektonisk. Bygningen fremstår overvejende original og har bl.a. flere originale vinduer og døre. Bygningen er SAVE registreret i april 2017 og vurderes at have middel bevaringsværdi. Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen giver mulighed for nedrivining af bygningen.

Forslag til fremtidig anvendelse: Området foreslåes anvendt til grønt forareal, der i sammenhæng med haveanlægget i delområde C og det grønne areal foran Agroskolen, vil kunne danne en fin ankomst til Hammerum. Arealet kan samtidig skabe en naturlig afstand mellem bebyggelse og vej.

 

Bebyggelse i område D

 

Proces og tidsplan

Forvaltningen anbefaler, at der på baggrund af ovennævnte forslag til disponering af området, udarbejdes en lokalplan og evt. kommuneplantillæg for området. Det foreslås, at lokalplanforslagets offentlige høringsperiode fastsættes til 8 uger, og at der afholdes et orienterende borgermøde i løbet af høringsperioden. Lokalplanen forventes at kunne endelig vedtages i foråret 2019 med henblik på efterfølgende udbud og salg.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender igangsætning af ny planlægning i form af en lokalplan og evt. kommuneplantillæg for Hammerum Skole, og
at Byplanudvalget beslutter, at den bevaringsværdige bygning i område C skal bevares med lokalplanen, og
at Byplanudvalget beslutter, at bygningen med middel bevaringsværdi i område D kan nedrives med lokalplanen.

 

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-2-18 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Ny planlægning for restaurant ved Golfvej 5 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for en restaurant på Golfvej 5. På ejendommen ligger en eksisterende dagligvareforretning (Bilka). Dansk Supermarked ønsker at placere en restaurant (Carls Jr.) som selvstændigt byggeri ud mod Silkeborgvej.

 

En realisering af projektet forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan, da projektet ligger uden for eksisterende byggefelter og kommuneplantillæg. Eksisterende kommuneplanramme 12.C2 skal tilføjes anvendelsesbestemmelsen restauration.

 

Forvaltningen anbefaler, at udarbejdelse af lokalplanforslag og tillæg til kommuneplan igangsættes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for en restaurant på Golfvej 5. På ejendommen ligger en eksisterende dagligvareforretning (Bilka). Dansk Supermarked ønsker at placere en restaurant som selvstændigt byggeri ud mod Silkeborgvej. Den konkrete restaurant der ønskes placeret er af konceptet Carls Jr., se bilag med facade principper fra byggeri ved Århus.

 

Dansk Supermarked har endnu ikke afklaret den præcise placering af restauranten, men ønsker lokalplanarbejdet igangsat, så de vil have mulighed for at påbegynde nyt byggeri omkring årsskiftet 2018-2019.

 

Det er forvaltningens vurdering, at en restaurant vil være med til at styrke området som handelscenter og at den konkrete restaurantstype passer ind i koncept med allerede etablerede restauranter i området. Det er forvaltningens vurdering, at en ny restaurant skal placeres ud mod Silkeborgvej med krav om primær facade i en byggelinje der vender mod Silkeborgvej. Derudover bør restauranten placeres med sekundær facade enten mod Center Alle ved en vestlig placering, eller mod Golfvej ved en østlig placering. Selve bygningen vil ligge en smule tilbagetrukken fra Silkeborgvej, med byggelinjer som i princippet vist nedenfor: Afstanden til Silkeborgvej kommer på baggrund af ønsket om en Drive-in, der kræver man kan køre rundt om bygningen.

 

Figur - Placeringsprincipper.

 

En vestlig placering vil medvirke til at skabe et ophold i en stor parkeringsflade skabt af parkeringsarealerne til Bilka og HerningCentret. En østlig placering vil samle restaurantfunktioner omkring et kryds, hvor der allerede ligger to andre restauranter. Derudover vil en østlig placering skabe en længere sammenhængende facade med bygninger langs Silkeborgvej og styrke afgrænsningen af krydset Silkeborgvej/Golfvej. Begge placeringer kan derfor medvirke til at opbryde og styrke det bymæssige udtryk langs Silkeborgvej.

 

Trafikalt vil en ny restaurant skulle benytte eksisterende ind og udkørsler fra det nuværende parkeringareal.

 

Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme 12.C2, da denne ikke giver mulighed for anvendelsen til restauration. Projektet er heller ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan, da den udlægger området, hvor restauranten ønskes placeret, til parkeringsarealer. Der skal derfor udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg til gældende kommuneplan.

 

Forvaltningen anbefaler, at udarbejdelse af lokalplanforslag og tillæg til kommuneplan igangsættes, herunder at placering af restaurant fastlægges enten ved konkret byggeret, som sikrer der kun kan opføres én restaurant, eller ved kun at udlægge et byggefelt på en enten østlig eller vestlig placering. Det forventes ligeledes, at der stilles en række krav til facadeudtryk der sikrer en arkitektonisk kvalitet i byggeriet. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget igangsætter udarbejdelse af lokalplanforslag og tillæg til kommuneplan
at Byplanudvalget tager stilling til placering af restaurant

Beslutning

Der igangsættes ny planlægning for placering øst. I forbindelse med planlægning ønskes trafikafviklingen fra Golfvej ud på Silkeborgvej belyst. 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Ny planlægning for solceller i tilknytning til vindmølleprojektet ved St. Soels, nordvest for Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en forespørgsel på opstilling af solceller i forbindelse med et vindmølleprojekt på syv vindmøller ved St. Soels, nordvest for Aulum (se bilag). Byplanudvalget godkendte på mødet den 19. februar 2018 at igangsætte planlægningen for tre vindmøller i Herning Kommune. Økonomi- og Erhvervsudvalget i Holstebro Kommune besluttede den 28. februar at igangsætte planlægningen for fire vindmøller placeret i Holstebro Kommune. 

 

Det ansøgte solcelleprojekt er på 32 ha, og vil bidrage med yderligere ca. 20 MW.

 

Forvaltningen anbefaler, at der indarbejdes mulighed for placering af solceller i miljøkonsekvensrapporten og planlægningen for vindmølleprojektet ved St. Soels.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en forespørgsel på opstilling af solceller i forbindelse med et vindmølleprojekt på syv vindmøller ved St. Soels, nordvest for Aulum (se bilag). Byplanudvalget godkendte på mødet d. 19. februar 2018 at igangsætte planlægningen for tre vindmøller i Herning Kommune med et harmoniforhold på op til 1:1,64. Harmoniforholdet beskriver forholdet mellem rotorens størrelse og tårnets højde (navhøjde). Økonomi- og Erhvervsudvalget i Holstebro Kommune besluttede den 28. februar at igangsætte planlægning for fire vindmølle med et harmoniforhold op til 1:1,64.  

 

Ansøger har arbejdet videre med muligheden for at opstille solceller i forbindelse med vindmølleprojektet, så projektet får karakter af at være et ”hybridprojekt”. Idéen bag et hybridprojekt med vind- og solenergi er, at når solen skinner, så blæser det ofte ikke nok til, at vindmøller kan producere energi, hvorimod solceller har optimale forhold for at producere energi, når solen skinner. Derudover optimerer et solcelleprojekt sammen med et vindmølleprojekt muligheden for at opnå støtte i forbindelse med den nye støttemodel for sol og vind. Solcellerne vil udelukkende blive placeret i Herning Kommune, da de skal placeres syd for vindmøllerne for at undgå skyggekast fra vindmøllerne.

 

Det ansøgte solcelleprojekt er på 32 ha og vil bidrage med 20 MW. Til sammenligning vil vindmølleprojektet alene bidrage med ca. 24 MW. Som udgangspunkt er det område, som er markeret med gul skravering på nedenstående kort, der ønskes at opstille solceller i. I ansøgningsmaterialet er der angivet et projektområde, som er markeret med stiplet linje på nedenstående kort, og som afspejler den jord, som opstiller har til rådighed. Fra ansøgers side er det endnu ikke er afklaret, om der kan opstilles solceller i det resterende del af projektområde. Det forventes afklaret i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport og tilhørende planlægning.

 

 

 

Eksisterende forhold

Størstedelen af området er udpeget til særlig værdifuld landbrugsområde og hvor der kan placeres større husdyrbrug.

 

Der findes flere fredede fortidsminder i området, hvor der ønskes at opstille solceller, hvilket der skal tages højde for i den nærmere planlægning. Fortidsminder er beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven og har en beskyttelseszone på 100 meter, hvor der som udgangspunkt ikke må ske ændringer.

 

På det fremsendte materiale er solcelleanlægget placeret tæt på skov, som er omfattet af skovbyggelinje på 300 meter. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Herning Kommune har mulighed for at dispensere til skovbyggelinje som udgangspunkt ned til 30 meter, men dette kræver dog en konkret vurdering.    

 

Et mindre del af det sydvestlige hjørne, hvor der ønskes opsat vindmøller, er placeret inden for indvindingsopland til Vestforsyningen i Holstebro Kommune.

 

Igennem området løber desuden Lundby Bæk.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at opstille solceller i tilknytning til vindmøller, da vindmøllerne og motorvejen i forvejen ligger begrænsninger på anvendelse af området. Ved opstilling af vindmøller kan jorden dog fortsat bruges til dyrkning. Ved opstilling af solceller vil landbrugsjorden blive inddraget til energianlæg.

 

Forvaltningen vurderer, at et solcelleanlæg af sådan en størrelse sammenholdt med den konkrete vindmølleprojekt på syv vindmøller er VVM-pligtigt og anlæggenes samlede påvirkning af miljøet skal belyses i en samlet miljøkonsekvensrapport, herunder den visuelle påvirkning.      

 

Tæt på vindmølleprojektet og solcelleanlægget er der en faunapassage i form af en bro over motorvejen. Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med udarbejdelse af planlægningen arbejdes videre med at sikre faunapassagen.

 

Forvaltningen vil endvidere anbefale, at såfremt planlægningen for solceller skal igangsættes stilles krav om afskærmende beplantning for at mindske den visuelle påvirkning fra solcellerne.

 

Forvaltningen vurder dog, at langs motorvejen er en strækning, hvor det kan være svært at afskærme solcellerne, da motorvejen er hævet over terræn.

 

Forvaltningen anbefaler endvidere, at der i den nærmere planlægning ikke planlægges for opstilling af solceller syd for nabobeboelser, da det skæmmer udsigten fra naboer, da haver ofte placeres syd for beboelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal planlægges for solceller i tilknytning til vindmølleprojekt ved St. Soels,

 

at såfremt der skal planlægges for solceller, bliver de indarbejdet i en samlet miljøkonsekvensrapport og planlægningen for vindmøller ved St. Soels,

 

at faunapassage sikres opretholdt,

 

at naboejendomme friholdes for solceller mod syd.

Beslutning

Tiltrådt, idet der igangsættes planlægning for solceller.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Østergade øst - proces og projekt i samarbejde med interessenter i gaden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

På Byrådets møde d. 11. oktober 2016 blev der frigivet 500.000 kr. til Herning C-elementer i Østergade øst i Herning (strækningen mellem Kongrescentret og Smedegade).

Forvaltningen har i juni 2017 udarbejdet et forslag om at placere fire kubistiske møbler med integreret lys og læ-skærme til Østergade øst, men Byplanudvalget ønsket i stedet, at man bruger de nye møbler fra Bredgade i hele gågaden og udarbejder et nyt forslag til dette.

 

Forvaltningen har undersøgt mulige placeringer til bænkene og har drøftet dette samt andre emner på et møde med repræsentanter fra de fleste restaurationer i Østergade øst.

 

Udover nye bænke, ønsker repræsentanterne fra gaden, at belysningen bliver bedre, at fodgængerfeltet i Smedegade forbedres og at der kan etableres en scene i gaden. Udover disse emner, var der ønske om caféafskærmning, selvstændig gadeforening og arrangementer. De sidste emner er ikke en del af Herning C projektet for Østergade øst, da disse emner bør varetages og realiseres af de erhvervsdrivende i gaden.

 

Byplanudvalget orienteres hermed om mødet med repræsentanter fra Østergade øst, og bedes drøfte og godkende forvaltningens forslag til placering af bænke i gaden.  

Sagsfremstilling

I forbindelse med Ishockey VM i maj 2018 har forvaltningen i samarbejde med beredskabet lavet en plan for afspærring af de centrale gader i Herning bymidte. Som en del af denne plan har forvaltningen indkøbt 6 store plantekummer fra budgettet på de 500.000 kr. som er afsat til Østergade. Plantekummerne skal placeres længst mod øst i Østergade. Kummerne bliver dermed både afspærring, men også et smukt element med flotte planter. Plantekummerne har reduceret budgettet med ca. 150.000 kr. inkl. planter.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at placere to bænke som dem der er opstillet i Bredgade, i Østergade øst og har foreslået disse placeringer på bilaget. Det skal ved nærmere undersøgelser vurderes, om det vil være nødvendigt at fælde 2 træer de to steder, disse er markeret på skitsen. Dette er af hensyn til, om bænkene fylder for meget og ikke kan være der.

 

Repræsentanterne fra gaden har længe haft ønske om at få bedre belysning i gaden. Forvaltningen har orienteret om, at det er den samme belysning i denne del af gågaden som i den resterende, men er enig i, at gaden virker mørkere. Træerne skygger for lyset, der er færre oplyste butiksfacader, og der er ikke lige så meget lys i forbindelse med udeservering i gaden, som på den vestlige side af Smedegade.

Lyset i de nye bænke fra Bredgade vil bidrage lidt til en bedre lysintensitet, men forvaltningen anbefaler at det undersøges nærmere, hvordan belysningen af gaden kan forbedres.

 

Der er også ønske om at flytte nogle cykelstativer, forbedre fodgængerfeltet over Smedegade både med belægning og belysning og opstille en permanent scene i gaden. Forvaltningen vurderer, at dette ikke kan finansieres af det resterende budget til Østergade, men vil undersøge, om der i driftsbudgettet for gågaderne, kan findes midler til at forbedre overgangen ved Smedegade både med belægning og belysning.

 

I forhold til en scene i Østergade, vil forvaltningen anbefale at denne ikke bliver et permanent element, men bliver lejet af en evt. gadeforening eller andre private aktører, til de forskellige arrangementer hvor det vil være relevant.  

Økonomi

Der er afsat 500.000 til Østergade øst, heraf er anvendt ca. 150.000 til indkøb af blomsterkummer. Bænktypen fra Bredgade koster ca. 130.000 kr. i indkøb, hertil kommer fremføring af el, indkøb af planter og gartnerarbejde. De to bænke inklusiv anlægsarbejde har et estimeret budget på 350.000 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen om gadens ønsker tages til efterretning
at Byplanudvalget godkender forslaget om at placere to store bænke i Østergade samt tilhørende økonomi

Beslutning

Tiltrådt, idet træer skal indgå og ikke "udgå" som noteret på tegningen. Der skal i projektet tillige laves yderligere belysning f.eks. af træerne.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Idéoplæg for det rekreative område ved Holtbjerg – til drøftelse og godkendelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

På Byrådets møde den 6. marts 2018, pkt. 39, blev lokalplanen for et område til rekreative og offentlige formål ved Holtbjerg i Herning endeligt vedtaget.

 

Idéoplægget indeholder 3 elementer; borgerinddragelse, eksisterende anlæg og rekreative tiltag, som skal indarbejdes i det endelige skitseprojekt for området.

 

Forvaltningen indstiller, at idéoplægget for det rekreative område ved Holtbjerg godkendes og indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2019-2022.

Sagsfremstilling

Helhedsplan for håndtering af overskudsjord

Forud for vedtagelsen af lokalplan 12.R3.1 og som baggrundsmateriale til det kommende udbud af arealerne inden for lokalplan 12.E18.1 har Herning Kommune fået udarbejdet en helhedsplan for regnvands- og jordhåndtering inden for lokalplanområdet, jf. Bilag 1 - Helhedsplan.

 

Helhedsplanen viser, hvordan lokalplanområdet kan disponeres og landskabeligt bearbejdes, så de klimamæssige udfordringer for området så vidt muligt imødegås samtidig med at der skabes jordbalance.

 

I forbindelse med klimasikringen indeholder helhedsplanen en forudsætning om, at der ikke tilføres mere vand til golfbanen, der er beliggende nord for Silkeborgvej, og at det eksisterende stålrør i åen fortsat skal anvendes som den begrænsning, der sikrer, at den nuværende situation i området ikke forværres. Såfremt det på et senere tidspunkt er ønskeligt at lave yderligere forbedringer for kamp- og træningsbanen skal stålrøret udvides. Dette vil dog medføre en forværring i forhold til oversvømmelser på golfbanens areal. Derfor er der i helhedsplanen taget udgangspunkt i det nuværende stålrørs kapacitet og de begrænsninger, det giver for håndtering af vand i lokalplanområdet.

 

Af helhedsplanen fremgår 3 nye bassiner mod vest og 2 nye bassiner mod øst. De 2 eksisterende bassiner, der er placeret inden for lokalplan 12.E18.1 skal flyttes for at realisere de endeligt vedtagne planer. De eksisterende bassiner er kun dimensioneret til 2 års hændelser, hvilket betyder, at de i gennemsnit hvert andet år er fuldt udnyttet og giver overløb til de nærliggende arealer, herunder boldbanerne. De nye bassiner er dimensioneret til 5 års hændelser, og vil derfor ikke i samme grad belaste nærområderne, dog vil der ved fuldt udnyttet bassinkapacitet fra de sydlige bassiner fortsat ske overløb til blandt andet kamp/træningsbanen, men da dette er en forbedring af de nuværende forhold vurderer forvaltningen, at det er acceptabelt.

 

Helhedsplanen og lokalplanforslaget belyser ikke specifikke aktiviteter inden for lokalplanområdet. Helhedsplanens realisering er finansieret af afsat budget for Åvænget på serviceområde 01 Byggemodning, herunder:

a) jorddepoter som jordformationer i området,

b) beplantning af jordformationer finansieres gennem et deponeringsgebyr

c) skråningsanlægget langs åens østlige afgrænsning etableres af grundkøber

d) vejprojekt inklusiv vejtræer,

e) flytning af åen

f) bassiner til håndtering af overfladevand i området

g) de 2 primære stiforbindelser (nord-syd og øst-vest) gennem det rekreative område

h) løbebane (hvis den eksisterende løbebane anvendes som interimsvej til jorddeponering)

 

Helhedsplanen dækker et samlet areal på ca. 150.000 m2. Inden for dette areal er der enkelte områder, som der ikke kan rådes over i den videre proces. Dette gælder blandt andet for det ca. 13.500 m2 engareal mod øst, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Derudover er der i områdets sydlige afgrænsning et areal på ca. 19.000 m2 med eksisterende højt og afskærmende beplantning langs jernbanen. De 3 nordlige bassiner har et samlet areal på ca. 11.000 m2. Institutionsområdet udgør et areal på ca. 17.000 m2. Derudover er der reserveret et areal på ca. 22.000 m2 øst for institutionsområdet, hvor der ikke vil blive foretaget terrænreguleringer i forbindelse med byggemodningsprojektet.

  

Idéoplæg

Forvaltningen har som opfølgning på helhedsplanen for Åvænget udarbejdet et idéoplæg for den videre proces med at sikre områdets rekreative værdier og valg af aktiviteter. Idéoplægget bygger videre på de tiltag, som etableres i forbindelse med helhedsplanen, og tager udgangspunkt i de eksisterende forhold ved det rekreative område ved Holtbjerg, og indeholder ligeledes overvejelser for inddragelse af nye tiltag.

 

Idéoplægget indeholder 3 elementer, som skal indarbejdes i det endelige skitseprojekt for området. De 3 elementer er: 1) borgerinddragelse for at klarlægge ønsker til nye tiltag/aktiviteter i området, 2) retablering af eksisterende anlæg og 3) nye rekreative tiltag i området i form af beplantning.

  

Borgerinddragelse

Idéoplægget indeholder et ønske om en borgerinddragelsesproces, hvor de konkrete tiltag/aktiviteter inden for området belyses nærmere. Til dette formål er der i helhedsplanen reserveret et areal på ca. 22.000 m2, som ikke bliver terrænreguleret og hvor der blandt andet kan etableres boldbaner m.m. Den eksisterende kamp/træningsbane udgør ca. 8.200 m2 af dette areal. Den resterende del af området vil være forholdsvis kuperet, men inden for jordformationerne kan der ligeledes etableres nye tiltag/aktiviteter, der egner sig til denne type terræn.

 

Der skal ses nærmere på, hvordan borgerinddragelsen skal foregå, men forvaltningen foreslår en workshop for foreninger og ildsjæle i området. Forvaltningen foreslår denne løsning, da det vil gavne det endelige projekt at bringe de mange interessenter i området sammen for at opnå gensidig forståelse for behov samt i fællesskab at prioritere i de indkomne aktivitetsforslag. Desuden medtages forslagene fra Fællesbo afdeling 025, der er modtaget i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget for området, ligeledes som en del af de tiltag, der skal prioriteres på workshoppen.

 

Det vurderes hensigtsmæssigt at starte borgerinddragelsen op efter vedtagelsen af budget 2019-2022, så der er indarbejdet et konkret beløb til de tiltag, som kommer frem i forbindelse med workshoppen. Indarbejdelsen i budgettet for 2019-2022 er også realistisk i forhold til forventet færdig byggemodning i foråret 2019.

 

Efter workshoppen vil forvaltningen lave en opsamling og indarbejde forslagene i det endelige projekt med budgetoverslag. Dette vil blive fremsendt til politisk godkendelse og frigivelse af midler efter vedtagelsen af budget 2019-2022.

  

Retablering af eksisterende anlæg

Den politiske behandling af den endelige vedtagelse af lokalplanen viste et ønske om at bevare de eksisterende anlæg i området. Ikke nødvendigvis med den nuværende placering, men at bibeholde faciliteterne inden for området i det omfang, det kan lade sig gøre.

 

På grund af det areal, som anvendes til ny tværvej samt de 3 bassiners udformning, er det ikke muligt at opretholde den nuværende placering af FodboldHoldet Hernings træningsareal. Idéoplægget indeholder derfor følgende overvejelser om retablering af de eksisterende forhold, så den nye planlægning ikke bevirker, at de nuværende aktiviteter i området forsvinder.

 

Retablering af eksisterende anlæg indebærer nedenstående anlæg, alt efter omfanget af jorddepoter og byggemodningsprojektets indgriben i de eksisterende forhold:

a) fodbold træningsbane (omfanget af nye bassiner går ind over det eksisterende træningsareal)

b) multibane (hvis den nuværende placering ikke kan opretholdes)

c) klatrevæg (flytning af å og nye bassiner betyder at den eksisterende klatrevæg nedbrydes)

  

Rekreative tiltag

I henhold til lokalplanens intention og den overordnede udvikling af området, skal området bibeholdes som et grønt og rekreativt område med et varieret udbud af natur og fritidstilbud. Den eksisterende vekselvirkning mellem park og natur i området er en kvalitet, som ønskes fastholdt for at sikre både den bymæssige brug og et naturindhold med en mere artsrig og naturlig ådal. Der skal tyndes ud i dele af den eksisterende beplantning og en karakter af skovbryn kan højnes i andre dele. Området kan defineres gennem en markant trærække langs Valdemarsvej, som adskiller området fra boligområdet mod vest, men åbner op for kig mellem træernes rytme.

 

Forvaltningen foreslår, at de konkrete rekreative tiltag planlægges i samarbejde med Herning Kommunes Natur- og Parkteam og indgår i den fælles workshop for området. Fordelen ved denne løsning er, at der samtidig kan tages højde for fremtidigt plejeniveau og afledt drift.

 

Helhedsplanen er med til at anvise placering og udformning af kommende jorddepoter, som efterfølgende skal beplantes. Denne beplantning er finansieret af grundkøber, da grundkøber skal betale et beløb for at deponere jord i området.

 

Forvaltningen anbefaler, at der sammen med budgettet for de nye rekreative tiltag i området ligeledes afsættes til en 3-årig etableringsdrift. 

Økonomi

Ovennævnte tiltag har følgende estimerede budget:

 

Tiltag

Estimeret budget

Eksisterende anlæg, der evt. skal retableres:

 

 - 7 mands træningsbane

600.000 kr.

 - Multibane

420.000 kr.

 - Klatrevæg

80.000 kr.

 

 

Nye anlæg til leg og ophold

1.100.000 kr.

 

 

Beplantning inkl. etableringsdrift

600.000 kr.

 

 

I alt

2.800.000 kr.

 

Tiltagene har et samlet estimeret budget på i alt 2,8 mio. kr. Tiltagene indgår ikke i byggemodningsprojektet for området, og forvaltningen anbefaler derfor, at de indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2019-2022.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender idéoplægget, og
at anlægsøkonomien indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2019-2022.

Beslutning

Tiltrådt, idet der opfordres til, at de kr. 600.000 til en træningsbane afholdes nu inden for byggemodningen og igangsættes nu.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-3-18 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Dispensation til §3 i lokalplan nr 12.E1.1 på Sakskøbingvej 2 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese og Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra Herning Produktionsskole om ændret anvendelse af ejendommen på Sakskøbingvej 2, Herning i en periode på tre år. Herning Produktionsskole ønsker at anvende ejendommen til undervisning i form af lettere værkstedsarbejde samt instruktion af elever.

 

Anvendelsen er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området i henhold til anvendelsesbestemmelsen i §3, som beskriver, at området kun må anvendes til industrivirksomheder.   

 

Forvaltningen vurderer, at ejendommen uden umiddelbare, miljømæssige konflikter kan anvendes til undervisning inden for værkstedstedsfag i en periode på tre år, og at der derfor kan dispenseres til anvendelsesbestemmelsen i lokalplanens §3.

Sagsfremstilling

Herning Produktionsskole har ansøgt om at anvende ejendommen Sakskøbingvej 2 i Herning til undervisning inden for værkstedsfag og instruktion af elever. Herning Produktionsskole har behov for flere kvadratmeter til skolens funktioner på grund af en kommende strukturændring i 2019. Skolen ønsker at tage eksisterende bygning i brug uden ændringer eller ombygninger så hurtigt som muligt.     

 

Eksisterende plangrundlag

Ejendommen Sakskøbingvej 2 ligger inden for lokalplan nr. 12.E1.1 for Erhvervsområde omkring Vesterholmvej i Herning. Ejendommen ligger i lokalplanens delområde 3, som kun må anvendes til industrivirksomheder. Der er udarbejdet nyere lokalplaner på naboejendommene mod øst som bl.a. tillader kontorvirksomheder og undervisning.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der kan gives en treårig dispensation til undervisningsformål, i form af værkstedsfag med instruktion af elever, som Herning Produktionsskole har ønsket. De omkringliggende virksomheder indeholder i øjeblikket ikke industrierhverv.

 

Der gives alene en dispensation til anvendelsesbestemmelsen i lokalplanens §3, og der udarbejdes som udgangspunkt ikke en ny lokalplan. Det overordnede ønske for området er fortsat, at give mulighed for industrivirksomheder med visse afstandskrav. Det skal om senest tre år vurderes om dispensationen skal fornyes eller om der skal udarbejdes en ny lokalplan.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der gives dispensation til anvendelsesbestemmelsen i lokalplanens §3 i forhold til anvendelse til undervisning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lone Børlum deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P25-1-18 Sagsbehandler: Marius Reese  

Ringstedvej 1 - Dispensation til anvendelsen i lokalplan 12.B10.2

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Ejeren af ejendommen søger med henvisning til Planlovens § 19, om dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen til at anvende ejendommen til Burger-bar og Pool-hall.

 

Sagsfremstilling

 Ejendommen er beliggende i et lokalplanområde, der giver mulighed for boligformål jf. lokalplan 12.B10.2. Forud for denne lokalplans vedtagelse – og indtil sommeren 2017 – blev ejendommen anvendt til dagligvarehandel.

 

Da den gældende lokalplan i sin tid blev vedtaget, var det hensigten at etablere ungdomsegnede boliger i området. Ejeren vurderer, at der ikke for nuværedne og i årene fremover vil blive behov for nye ungdomsboliger, da efterspørgslen efter ejerenes vurdering er faldende, bla. siden etableringen af ungdomsboliger på bl. A. Kousgårds Plads.

 

På baggrund af ejendommens placering og de gode P-forhold, har ejeren fået en henvendelse fra en interesseret, der ønsker at etablere et koncept kaldet ”Sharks”, som er en kombination af en burgerbar og en pool-hall, med flere forskellige billard/pool-spil. Lokalerne er efter ejerens vurdereing velegnede til det.

 

Bygningen ligger tæt på uddannelsesinstitutionerne for ungdomsuddannelserne og i relativ nærhed til centrum, hvorfor man mener placeringen er god. Der er ikke tale om en bar der skal etableres, men et aktivitetssted, som giver primært unge en oplevelse i eftermiddags- og de tidlige aftentimer.

 

Baggrunden for at etableringen søges som en dispensation, er den, at ejeren gerne vil afprøve om konceptet er holdbart, inden der evt. søges en permanent ordning med en ændring af lokalplanen.

 

Der søges derfor om en 3-årig dispensation, så der dels er tid til at etablere stedet, afprøve bæredygtigheden og vise at det kan passe ind i området, og endelig herefter evt. at gennemføre en lokaplan, som gør aktivitene permanet.

 

Vurdering.

Den gældende lokalplan blev i sin tid vedtaget for et konkret byggerie til boligformål i form af bolger som er særligt egnet for unge under uddannelse. Projektet blev imidlertid aldrig realisret, da det viste sig at være mulighed for, at den daværede aktivitet til forretning kunne drives videre med en anden daglivarekæde.

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af op til 30 mindre boliger i en bebyggelse på op til 3 etager indenfor et byggefelt, som er placeret i vejskel til Sjællandsgade.

 

Planloven blev sidste år ændret, såldes at der nu kan gives dispensationer til lokalplanens anvendelsesbestemmelse, sålænge dispensationen gives tidsbegrænset i op til 3 år, og dispensationen sker til ændret anvendelse af eksistrende bebyggelse. Den ansøgte dispensation bør kun meddeles, såfremt der ved en naboorientering ikke fremkommer indsigelser eller protester mod den ansøgte anvendelse. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at udvalget tager stilling til dispensation i 3 år til etablering af restaurant og spillehal i eksisterende bygninger på ejendommen Ringstedvej 1, indenfor lokalplan 12.B10.2

Beslutning

Der gives ikke dispensation af planmæssige grunde.

 

Sagsnr.: 01.00.00-P17-2-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Detailhandelsredegørelse Bestseller Village

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ikast-Brande Byråd har den 12. marts behandlet projektet Bestseller Village, herunder detailhandelsredegørelsen for butikscenter på op til 30.000 m2 detailhandel til udvalgsvarebutikker.

Etableringen af Bestseller Village vurderes, i følge en analyse som er udarbejdet af ICP, at betyde en nedgang i detahandelsomsætningen i Herning på samlet 145 mio. kr, svarende til ca. 6 % af den samlede omsætning. Det vurderes at kunne betyde ca. 4 butikslukninger i Herning Kommune. Forvaltningen vurderer, at et nyt centers kundegrundlag ikke er baseret på et lokalt behov men kun opstår på baggrund af centerets etablering og dermed udgør en markant ændring af den eksisterende centerstruktur baseret på byer og bymidter. Især små og mellemstore byer i det nye centers opland vil opleve øget konkurrence, med butikslukninger som konsekvens, på grund af det ændrede omsætningsgrundlag.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Byråd har den 12. marts behandlet projektet Bestseller Village, herunder detailhandelsredegørelsen for butikscenter på op til 30.000 m2 detailhandel til udvalgsvarebutikker. Projektet er fra det blev fremlagt som debatoplæg den 20. september 2017 udvidet fra 25.000 m2 detailhandel til 30.000 m2 detailhandel.

 

Etableringen af Bestseller Village vurderes, i følge ICPs analyse, at betyde en nedgang i detahandelsomsætningen i Herning på samlet 145 mio. kr, svarende til ca. 6 % af den samlede omsætning. Det vurderes at kunne betyde ca. 4 butikslukninger i Herning Kommune.  

 

Figur 1 - Forventet ændring i omsætning i mio. kr. [ICP, 2018]

 

Figur 2 - Forventet ændring i antallet af udvalgsvarebutikker. [ICP, 2018]

 

Forvaltningen vurderer, at et nyt centers kundegrundlag ikke er baseret på et lokalt behov for øget udvalgsvarehandel men kun opstår på baggrund af centerets etablering. Etablering et nyt udvalgsvarecenter udgør dermed en markant ændring af den eksisterende centerstruktur baseret på eksistende byer og bymidter. Især små og mellemstore byer i det nye centers opland vil opleve øget konkurrence, med butikslukninger som konsekvens, på grund af det ændrede omsætningsgrundlag.

 

Figur 3 - Forventet opland for nyt center [ICP, 2018]

 

Tidsplan

Forslag lokalplan og medfølgende miljøkonsekvensrapport sendes forventeligt i offentlig høring fra den 23. maj 2018 til den 25. juli 2018.

 

Forvaltningen forventer at de konkrete planforslag kan behandles på Byplanudvalgets møde den 18. juni 2018.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at udkast til svarbrev godkendes

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P17-1-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering om planlagt 400 kV ledning gennem Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Energinet.dk ønsker at opgradere eksisterende 150 kV luftledning fra Idomlund til Karlsgårde, med ny 400 kV luftledning fra Idomlund til Endrup. Opgraderingen er del af den grønne omstilling hvor der er et stigende behov for at kunne transportere mere strøm over længere afstande.

 

Herning Kommune har særlige landskablige interesser omkring Præstbjerg Plantage og Naturcenter samt Tihøje.

 

Idefasen (første offentlighedsfase) igangsættes 9. april med høringsfrist 9. maj. Anden offentlighedsfase afvikles i foråret 2019 med forventet VVM-tilladelse i sommeren 2019. Endelig etablering og ibrugtagning forventes tidligst med udgangen af 2021.

Sagsfremstilling

Energinet.dk ønsker at opgradere eksisterende 150 kV luftledning fra Idomlund,i Holstebro kommune til Karlsgårde, i Varde Kommune, med ny 400 kV luftledning fra Idomlund til Endrup i Esbjerg Kommmune. Opgraderingen er del af den grønne omstilling hvor der er et stigende behov for at kunne transportere mere strøm over længere afstande.

 

Figur 1 - princip for ny luftledning

 

I forbindelse med projektet skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet som belyser de miljømæssige konsekvenser af etablereingen. Der afvikles to indledende informationsmøder hvor projektet præsenteres. Et i videbæk den 18. april og i Varde den 19. april. Samtidigt afvikles en forhøring/Idefase hvor debatoplæg udsends i start april 2018. Efterfølgende skal udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensrapport for projektet hvor der ligeledes er mindst 8 ugers offentlig høring.

 

Figur 2 - Analyseområde for miljøkonsekvensrapport i Herning Kommune

 

Etableringen af den nye luftledning sikres gennem et landsplandirektiv, der fastlægger ledningsføringen gennem de påvirkede kommuner. Oversigt over projektområdet samt eksisterende 150 kV luftledning gennem Herning Kommune fremgår af bilag 1.

 

Herning Kommune har særlige landskablige interesser omkring Præstbjerg Plantage og Naturcenter samt Tihøje som skal sikres varetaget i forbindelse med udarbejdelse af den konkrete linjeføringsløsning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Orientering om Søndergade licitation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Renoveringsopgaven for Søndergade har været i udbud hos fem entreprenører, herunder fire lokale og én udefra. Licitationen er afholdt, og entreprenør Gustav H. Christensen vandt licitationen med billigste bud og er blevet tilbudt opgaven.

 

Der er i alt frigivet 8,331 mio. kr. til Søndergade, da anlægsprojektet for Søndergade tidligere er estimeret til at have en samlet anlægsøkonomi på ca. 8 mio. kr. Estimatet er baseret på erfaringspriser fra de to belægningstyper og inventar Søndergade er udbudt med.

 

Tilbuddet er blevet dyrere end estimatet og Herning Kommune er nødt til at foretage besparelser ved at finde alternative løsninger. Disse øvelser pågår i øjeblikket i samarbejde med entreprenøren, der vil give tilbud på alternative løsninger, uden at det går på kompromis med kvalitet, funktion og æstetik.

 

For at begrænse besparelserne mest muligt, vil forvaltningen foreslå at overføre evt. ubrugte midler fra andre bymidteprojekter til Søndergade.

 

Byplanudvalget orienteres hermed om situationen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune kan finde besparelser i projektet ved at ændre vejafvanding, træhullernes opbygning, bundopbygning og finde alternative leverandører og dimensioner til belægning, belysning og inventar.

 

For at begrænse disse besparelser, ønsker forvaltningen derfor at overføre det forventede overskud fra Bredgade til Søndergade. Anlægsregnskabet for Bredgade forventes at kunne afsluttes i løbet af 2018 med et overskud på optil 500.000 kr.

 

Ydermere er der frigivet 800.000 kr. fra Herning C puljen til ly og læ i bymidten, som endnu ikke er i spil et konkret sted. Forvaltningen vil foreslå at 300.000 kr. herfra overføres og anvendes til bænke, legeområder og belysning i Søndergade.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at de alternative løsninger skal være af tilsvarende kvalitet og udformning som beskrevet i udbudsmaterialet. 

Økonomi

Udover 8,331 mio. kr. som allerede er frigivet til Søndergade, ønsker forvaltningen derfor at overføre ubrugte midler fra bymidteprojekterne til Søndergade.

 

Kommunal ramme

Beløb

Anlægsbevilling Søndergade

8.000.000

Projektudvikling Søndergade, skitseprojekt, projektering, tilsyn

331.000

Overførsel fra Bredgade

500.000

Overførsel fra Herning C, bænke, legeområder og belysning

300.000

I ALT

9.131.000

 

Det samlede anlægsbudget bliver på denne måde i alt 9,131 mio. kr. Andre besparelser skal findes ved at bruge de alternative løsninger.

Entreprenøren udarbejder i øjeblikket tilbud på alternative løsninger, således at der kan indgås kontrakt med Gustav H. Christensen snarest muligt.

 

Ved evt. overførsler fra Bredgade og Herning C vil der blive udarbejdet en selvstændig sag til et efterfølgende møde, når vi kender de præcise beløb.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl