Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: Hotel Eydes mødelokale

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P15-1-14 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 for et område ved Tjørringparken

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 har sammen med forslag til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken været i 8 ugers offentlig høring. Da der ikke er indkommet indsigelser til kommuneplantillægget indstilles det til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Da forslag til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken ikke var i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Kommuneplantillægget sammenlægger rammerne 41.BL1 og 41.BL2 for blandet bolig og erhverv i Tjørring og tilføjer til den nye, sammenlagte ramme, der benævnes 41.BL1, at der kan etableres hotelvirksomhed.  

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 10. september til den 5. november 2014, og der er i høringsperioden indkommet 3 kommentarer til lokalplanforslaget. Disse kommentarer er behandlet under sagen om endelig vedtagelse af lokalplan 41.BL1.3, og da de ikke vedrører kommuneplanforhold, anbefaler forvaltningen, at kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 til endelig vedtagelse uden ændringer

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-14 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 26. august 2014, pkt. 249, forslag til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken i Tjørring.

 

Lokalplanforslaget har sammen med det medfølgende tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 været i offentlig høring fra den 10. september til den 5. november 2014, og der er i høringsperioden indkommet tre bemærkninger.

 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 41.BL1.3 udlægger Tjørringparken til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse. I lokalplanens delområde II og III, ved indkørslen fra Vildbjervej, er der desuden mulighed for erhverv i form af hotel, Bed and Breakfast, kontorer, liberale erhverv, butikker samt offentlige formål.

 

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene er der i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

1. Kabelplan fra Energi Midt af 11. september 2014

Energi Midt gør opmærksom på, at de har ledninger i området. Da ledningerne ikke er til hinder for gennemførelse af lokalplanens byggemuligheder, vurderer forvaltningen, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

2. Oplysninger om jordforurening fra Region Midtjylland af 26. september 2014

Region Midtjylland gør opmærksom på, at et areal på matr. nr. 2ch Tjørring, Herning Jorder er registreret som mulig forurenet. Da det skal fremgå af lokalplanens redegørelse, hvis der er registreret en mulig forurening, indstiller forvaltningen, at registreringen i form af tekst og illustration kommer til at fremgå af lokalplanens redegørelse.

 

3. Bemærkning om oversigtsforhold fra Midt- og Vestjyllands politi af 20. oktober 2014

Midt- og Vestjyllands Politi mener, at det bør fremgå af planen, at der skal sikres tilstrækkelige oversigtsforhold ved udkørsel fra adgangsveje. Herning Kommunes vejafdeling har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen besigtiget området og vurderet, at der ved Tjørringparkens tilslutning til Vildbjergvej er tilstrækkelige oversigtsforhold, da der er fortov langs Vildbjergvej.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at oversigtsforholdene er sikret, og at bemærkningen  ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanen ved den endelige vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at det kommer til at fremgå af lokalplanens redegørelse, under afsnittet om jordforurening, at matr. nr. 2ch Tjørring, Herning Jorder er registreret som mulig forurenet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P19-11-14 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Principgodkendelse - bebyggelsesprincip for nyt byggeri på Grøndahlsvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christian Stenbro Eriksen

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 22. september 2014, pkt. 165, en ansøgning om principgodkendelse af byggeri af to højhuse på Grøndahlsvej i Herning og besluttede, at der skulle arbejdes videre med forskellige forslag til højder frem mod den foreløbige vedtagelse af en ny lokalplan for området.

 

Forvaltningen har skitseret 3 forskellige scenarier for bebyggelsesprincipper i forskellig højde og vurderet deres kvaliteter i forhold til Hernings skyline, sammenhængen med den øvrige bebyggelse i området og muligheden for at skabe gode og attraktive boliger.

Sagsfremstilling

Den eksisterende lokalplan 14.BL6.2 giver mulighed for at bygge i alt 5 bygninger på linje i 8 etagers højde langs Grøndahlsvej, foruden to højhuse for enden af Thrigesvej. Det ene af højhusene på Thrigesvej er opført i 11 etagers højde.

 

Byplanudvalget har på mødet den 22. september besluttet, at der med udgangspunkt i  bygherres ønske om at opføre 2 bygninger på 14 etager på Grøndahlsvej, skal arbejdes videre med forskellige forslag til højder frem mod den foreløbige vedtagelse af en ny lokalplan for området. Byplanudvalget udtrykte desuden ønske om en diversitet i bygningshøjden.


Forvaltningen har derefter arbejdet videre med mulige scenarier for en ny bebyggelse, som beskrevet nedenfor. I vurderingen af scenarierne er der lagt særlig vægt på, hvordan projekterne forventes at påvirke Hernings skyline set fra syd, da al bebyggelse over 4 – 5 etager vil være synlig fra både Chr. Ydes Vej og messemotorvejen syd for Herning og dermed være vigtigt for det indtryk, gæster får af byen. Ud over påvirkning af skyline er scenarierne også vurderet i forhold til potentialet for gode boliger, sammenhængen med den øvrige bebyggelse i Thrigesvej-kvarteret samt muligheden for at skabe gode rum mellem bygningerne i sammenhænge med naturområdet Knudmosen, umiddelbart syd for den nye bebyggelse.


Der vil i alle tre scenarier være mulighed for at øge etagearealet set i forhold til den nuværende lokalplan.

 

Scenarierne er illustreret i vedhæftede bilag.


Scenarie A – højhuse på række
Dette scenarie tager udgangspunkt i den eksisterende lokalplans byggefelter, men med en større bygninghøjde på 10 – 14 etager som i det ansøgte projekt.


I Herning Kommunes højhuspolitik er dette scenarie beskrevet som ”Høje huse i grupper – tæt formation”, og om denne typologi hedder det blandt andet: ”Den enkelte bygning er ikke så fremtrædende, men den samlede bygningsstruktur bør udtrykke vor tids arkitektur- og byplanidealer.” Det vil sige, at de forskellige bygherrer inden for området skal være indstillet på, at den enkelte bygning skal underordne sig nogle overordnede principper for at opnå et sammenhængende udtryk for den høje og tætte bebyggelse, både i forhold til den øvrige nye bebyggelse og højhuset på Thrigesvej.


Da byggefelterne ligger forholdsvis tæt vil byggeriets skyline fra mange vinkler blive opfattet som en ”mur” i stedet for enkeltstående tårne. Forvaltningen vurderer desuden, at der med en bebyggelse af højhuse på række ikke på samme måde som i den øvrige del af Thrigesvej-kvarteret vil være mulighed for at skabe gode byrum mellem bygningerne.
 
Scenarie B – 5 - 6 bygninger i skiftevis 10 – 14 etager og 4 – 6 etagers højde
Dette scenarie tager udgangspunkt i at, at placeringen af de eksisterende byggefelter fastholdes, men at byggefelterne udformes, så der skiftevis er et forholdsvis lille byggefelt med mulighed for høj bebyggelse i 10 - 14 etager og større byggefelt med mulighed for bebyggelse i 4 – 6 etagers højde, som den øvrige bebyggelse i Thrigesvej-kvarteret.


Med dette scenarie vil de høje bygninger ikke komme til at ligge så tæt, og de vil derfor fra flere vinkler opfattes som enkeltstående tårne i byens skyline.


Derudover vil der være mulighed for flere forskellige typer af boliger, og for at tilpasse den lave del af bebyggelsen til den øvrige bebyggelse i Thriges-vej kvarteret.
 
Scenarie C – 3 projekter med varierende højder
Med dette scenarie gentænkes byggefelterne i den eksisterende lokalplan, så det ikke længere er 5 eller 6 bygninger på række, men 3 byggefelter, der giver mulighed for projekter i varierende højder mellem 4 og 14 etager.


På denne måde vil det både være muligt at tilpasse bebyggelsesstrukturen til den øvrige bebyggelse i Thrigesvej-kvarteret i forhold til højde og rumligheder, samtidig med, at der enkelte steder vil være muligheder for høj bebyggelse, der kan markere Hernings skyline mod syd. Ligeledes vil der med denne form for bebyggelse give mulighed for et varieret udbud af boligtyper, ligesom der vil være mulighed for forskellige typer byrum mellem bygningerne i sammenhæng med Knudmosen umiddelbart syd for området.


Forvaltningen vurderer også, at en bebyggelse af denne type vil være en tidssvarende måde at opdatere den oprindelige masterplan for Thrigesvejkvarteret.

 

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at der indgås en dialog med bygherrerne i området om at videreudvikle scenarie C som grundlag for en ny lokalplan for området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at der arbejdes videre med Scenarie C – 3 projekter med varierende højde som grundlag for en ny lokalplan for et område ved Grøndahlsvej

Beslutning

Udsat idet Byplanudvalget fastholder det grundlæggende princip, med variation mellem 8 og 14 etager.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-4-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Principgodkendelse af ændret anvendelse af ejendommen Knudsvej 10-12 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune ønsker at sælge ejendommen Knudsvej 10-12. For ud for udarbejdelse af udbudsmateriale fremsendes hermed en principgodkendelse af ejendommens fremtidige anvendelse. Efter udbud udarbejdes ny lokalplan i samarbejde med ejendommens nye ejer.

Sagsfremstilling

Ejendommen Knudsvej 10-12, matrikelnummer 1ad Holtbjerg, Herning Jorder er ejet af Herning Kommune og skal sættes til salg. Ejendommen har et areal på 2982 m² med et bebygget areal på 827 m². Ejendommen er mod syd afgrænset af motorvejen, mod vest af lokalplanområde 12.E10.1, mod nord af boligkvarteret Holtbjerg og mod øst af et grønt område.


I dag har en husflidsforening til huse i den ene del af bygningen, som har fundet anden placering fra 2015. Den anden del af bygningen står tom, men har tidligere været anvendt af Herning Billedskole. 

 

Planmæssige forhold
Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 12.R7. Af rammebestemmelserne fremgår det, at arealet, på grund af dets nære beliggenhed ved motorvejen, skal anvendes til offentligt grønt område. I området kan etableres ikke støjfølsomme anvendelser, som f.eks. klub- og foreningsaktiviteter, busterminal, garager og oplagring. Aktiviteter må ikke støjmæssigt eller visuelt være til gene for Holtbjerg områdets boliger.
Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 15. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager og bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 meter. Området skal friholdes for støjfølsomme anvendelser og skal have en grøn karakter.


Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.
  
Forvaltningen anbefaler, at ejendommen udbydes til salg med et vilkår om, at køber fremkommer med en plan for påtænkt anvendelse af ejendommen, samt at kommunen i forbindelse hermed er indstillet på en lokalplansprocedure. Forvaltningen foresIår, at der af udbudsmaterialet bør fremgå, hvilke fremtidige anvendelsesmuligheder, der er for ejendommen overordnet set. Forvaltningen vurderer, at kommuneplanens rammebestemmelser for område 12.R7 kan suppleres med liberalt erhverv. Her skal det dog bemærkes, at området umiddelbart vest for ejendommen er omfattet af lokalplan 12.E10.1. Af denne fremgår det, at der ved bebyggelse af området på hjørnet af Silkeborg vej og Knudsvej skal ske en lukning af vejadgang fra Silkeborgvej. Der vil derefter være vejadgang fra Valdemarsvej, Thyrasvej eller Silkeborgvej med indkørsel ved Netto.

 

Ved en eventuel tilføjelse af liberalt erhverv som anvendelsesmulighed, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Endvidere skal der efter salg af ejendommen vurderes, om der skal udarbejdes en lokalplan for et eventuelt nyt projekt på ejendommen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der tages stilling til, om der i en kommende planlægning kan tilføjes liberalt erhverv som anvendelsesmulighed.

Beslutning

Tiltrådt. Der arbejdes efter en mulig bebyggelsesprocent på 50.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-14 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Orientering om indkaldelse af idéer og forslag forud for VVM-redegørelse for vindmøller i område T22 ved Timlundvej, nordøst for Stakroge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Kommune har igangsat projektplanlægningen for opstilling af 4 vindmøller på
én række med en totalhøjde på op til 150 meter i og nordvest for vindmølleområde T22 ved Stakroge.
 
Debatoplægget har nu været i offentlig høring i perioden fra den 10 september til den 1. oktober 2014.Der er ligeledes gennemført en partshøring, af ejerne af de eksisterende vindmøller i T22, da disse ikke ejer jord i projektområdet og derfor ikke er kontaktet direkte i debatfasen. Denne høring er løbet fra den 5. november til den 26. november 2014.
 
Det næste skridt i processen, er udarbejdelsen af en VVM-redegørelse, forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for projektet. Disse sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. I denne periode vil der ligeledes blive afholdt borgermøde i lokalområdet, omkring vindmølleprojektet.

Sagsfremstilling

Der er i debatfasen indkommet idéer og forslag til, VVM-redegørelses indehold
fra Trafikstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, en borger bosiddende 10 km fra projektområdet, to ejere af jord og to boliger nær vindmølleområdet.
Der er i partshøringen indkommet en bemærkning fra ejerene af eksisterende vindmøller, Felding Mose Vindmøllelaug I/S.
 
Alle de indkomne bemærkninger er samlet i Bilag 1.
 
Bemærkningerne går på følgende temaer:

 • Krav til luftfartsafmærkning

 • Jagt og rekreative interesser i området

 • Brev fra Energistyrelsen omkring vindmøller i område T22

 • Landskabelig vurdering af de nye og eksisterende vindmøller, herunder nedtagning af de

 • eksisterende vindmøller

 • Værditab på ejendom

 • Støj og lavfrekvent støj

 • Visualiseringer

 • Forholdet til kommuneplanens rammer og placeringen af vindmøller uden for vindmølleområdetT22

 • Natur og dyreliv

 • Det større uforstyrrede landskab

 • Radiokæder

 • Vindmølleprojekt ved Knaplund

 • Positivitet over for alternativ energi

 • Annoncering i avisen

 • Anmodning om ny høring og borgermøde

 • Alternative opstillingsmuligheder

 • Påvirkningerne af de eksisterende vindmøller

 • Tilladelse til eksisterende vindmøller.

Forvaltningen har behandlet de indkomne bemærkninger og henvist til den kommende
VVM-redegørelse for projektet, hvor problemstillingerne vil blive behandlet, og så vidt muligt svaret på spørgsmål.
 
Se forvaltningens kommentarer til de indsendte bemærkninger i bilag 2.
 
Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne bemærkninger til debatoplægget er forventelige på nuværende stadie i planlægningsprocessen, og at en kommende VVM-redegørelse vil belyse de forskellige forhold og besvare de indsendte spørgsmål.
 
Den kommende VVM-redegørelse vil bl.a. indeholde følgende:
 
- Beskrivelse af projektet, herunder aktiviteter i anlægs- og driftsfasen.
- Landskabelige forhold, herunder visualiseringer af projektet og en landskabelig vurdering af projektet i forhold til de eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22.
- Forholdet til de eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22, herunder de nye vindmøllers påvirkning af de eksisterende vindmøller.
- Miljøkonsekvenser ved naboer, herunder visuel påvirkning, påvirkning fra støj og
skyggekast.
- Øvrige miljøkonsekvenser, herunder for bl.a. grundvand og natur.
- Andre forhold, herunder bl.a. 0-alternativet (situationen, hvor projektet ikke gennemføres), forhold til lufttrafik og belysning af vindmøllerne.
- Sundhed, afværgeforanstaltninger og overvågning, herunder blandt andet påvirkning
af sundheden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1673-10 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Godkendelse af anlægsregnskab for byfornyelse i Kibæk og Sdr. felding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for stednr. 015091 Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding fremsendes til godkendelse. Puljen har været anvendt til bygningsfornyelse i forlængelse af områdefornyelse i de to byer.

Sagsfremstilling

På Byrådets møder d. 22.juni 2010 pkt. 202, 14. december 2010 pkt. 359, 5. marts 2013 pkt. 95 og 4. marts 2014 pkt. 109 er der samlet givet anlægsudgiftsbevilling på 307.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 154.000 kr. - stednr. 015091.

 

Bevillingen er anvendt til at give støtte til bygningsfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding i forbindelse med udført områdefornyelse i begge byer.

 

Der er forbrugt 306.359 kr. og indkommet 154.437 i indtægt - refusion fra staten på 50 %.

 

Stednr.
Anlæg
U/I
Bevilling
Forbrug
Forskel
015091
Byfornyelse i Kibæk og Sdr. felding
U
307.000 
306.359
641
 
 
I
-154.000
-154.437
437
Netto
 
 
 
 
1078

 

I det bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Byplanudvalget.

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.00.00-P19-4-14 Sagsbehandler: Marius Reese  

Principgodkendelse om opførelse af højhus

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl