Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 15. august 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.03-P15-3-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til kommuneplan 2017-2028

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Tanja Henriksen, Joan Berentzen.

Sagsresume

På baggrund af bidrag fra de enkelte fagudvalg er der udarbejdet et samlet forslag til Kommuneplan 2017-2028. Forslaget fremlægges til offentlig høring i perioden 5. oktober til 7. december 2016.  Der er i offentlighedsfasen planlagt syv borgermøder. Der er udarbejdet et Resuméhæfte, der sammenfatter de foreslåede ændringer i forhold til den gældende kommuneplan.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplanen er udarbejdet på baggrund af bidrag fra de respektive fagudvalg. De forskellige forvaltninger og fagudvalg har bidraget i forhold til de pågældendes ansvarsområder.

I forhold til de tidligere kommuneplaner er denne kommuneplan specielt ændret i forhold til arealudlæg til en ny bydel ved Gødstrup og ændrede rammer for lokalplanlægningen for Herning+, den nuværende sygehusgrund i Herning by. Da Herning kommune sammenlagt har store arealudlæg til erhverv foreslås en del arealer, der ikke har været efterspørgsel på i en årrække udtaget af kommuneplanen. Der udlægges et nyt erhvervsareal langs motorvejen i Aulum til transporttunge erhverv og arealer til erhverv ved DNV Gødstrup.

 

Der foreslås udlagt to nye områder til vindmøller og ti områder til biogasanlæg. Der indarbejdes ikke et vindmølleområde øst for Sinding, da ansøger har frafaldet ansøgningen.

 

Nye politikker og strategier, der er vedtaget i planperioden, er indarbejdet i forslaget til kommuneplan. Der er også foretaget mindre ændringer i Landdistriktspolitikken på baggrund af høring i fagudvalgene. Forslaget til arkitekturstrategi, der har været behandlet i Byplanudvalget, er indarbejdet i forslaget til kommuneplan.

 

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” har Herning Kommune udarbejdet en miljørapport som beskriver de mulige miljøpåvirkninger af Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028. Ændringerne fra Herning Kommuneplan 2013-2024 til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028 vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Forslaget til kommuneplan og forudsætningsredegørelse foreligger i en digital udgave: kommuneplan2017.herning.dk    

Der er udarbejdet et Resuméhæfte, hvor ændringerne i forhold til de gældende planer er sammenfattet.   Det samlede materiale er i offentlighedsfasen desuden tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside. Resuméhæftet udgives også i en trykt udgave.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Forslag til Kommuneplan 2017-2028 til godkendelse og fremlæggelse til offentlig høring i perioden 5. oktober til 7. december 2016.

Beslutning

Tiltrådt med de faldne bemærkninger

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.15-P20-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Smukke indfaldsveje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med tidligere politiske behandlinger af projekt Smukke indfaldsveje resterer der projektmidler der ikke er afsat til konkrete projekter. Der foreligges nu forslag til projekter på de resterende projektmidler.

 

Forvaltningen anbefaler et udsmykningsprojektet på Silkeborgvej, samt belysning på cykelbroen ved Lind, godkendes og igangsættes. 

Sagsfremstilling

Der er projektmidler for 724.000 kr. i Smukke indfaldsveje, som ikke tidligere er afsat til konkrete projekter.

 

Projekterne omhandler udsmykning af Silkeborgvej ved detailhandelsområdet og motorvejsafkørslen ved Birk og belysningsprojekt på cykelbroen ved Lind.

 

Silkeborgvej - udsmykning

Silkeborgvej er en vejstrækning hvor der dagligt kører ca. 12.000 biler som også er adgang til motorvejen og Birk. Projektet strækker sig over 620 meter i midterhellerne. Det er ikke muligt at bryde asfalten op. Derfor er der udarbejdet et projekt som etableres oven på de store asfaltheller.

Udsmykningsprojektet indgår i et samspil med projektet omkring effektbelysningen under motorvejsbroen.

 

Det forslås at den asfalterede midterhelle forskønnes med en enkelt grafisk udsmykning i form af bemaling og beplantning. Som inspiration er der taget afsæt i én af Hernings egne kunstnere, Else Alfelt, og hendes abstrakte, geometriske figurer.

Ud over at Else Alfelts billedunivers har givet inspiration til det rent kreative afsæt for skitseforslaget er der også arbejdet ud fra anlægstekniske forudsætninger. Herunder i valg af materialer og farver, og en enkelt geometrisk udformning under hensyn til hvad der udførelsesmæssigt er muligt indenfor den givne anlægsøkonomi.

 

Geometrien i den grafiske udsmykning af asfalthellerne består af linier der strækker sig ud over asfalten, krydser hinanden og derved tegner et mønster som minder om bjergformationer.

Cirkulære plantekummer tegner på planen de runde sole og måner. Beplantningen i plantekummerne foreslås som mindre træer og bunddække i klare farver, der understøtter motivet på fladen.

 

Ved etablering af plantekummer er der en forventet merudgift på drift på ca. 15.000 kr. årligt, da de kræver vanding mm. Bemalingen på asfalten kræver minimal drift, eventuel vaskning af fladen. Den anslåede merudgift på drift er ikke med i Teknik- og Miljøs driftsbudget.

 

Det fremsendte skitseforslag forventes godkendt af politiet til udvalgets behandling af sagen. Det forventes at det er muligt at optimere økonomien ved udbud af projektet.

 

Økonomi: Anslået 430.000 kr.

 

Belysningsprojekt cykelbro ved Lind

Broen ligger på motorvejen syd om Herning (rute 15) og lige inden afkørslen til Lind. Broen har en flot og enkel form i landskabet og ved en oplysning af betonfladen vil man kunne se den buede form når man ankommer fra øst og når man kører igennem fra vest.

 

Der arbejdes med belysning af den flotte buede form på broen. Der er en betonflade som på afstand kan markerer sig i landskabet. Fladen kan oplyses med et mønster med effektbelysning. Her er det muligt at designe belysningen via mønstre og andre former på fladen.

Belysningen skal fremstå enkelt og ikke virke forstyrrende på trafikken.

I dag er broens håndliste oplyst med led-lys, som fint vil indgå med den forslåede effektbelysning.

 

Broen og vejen er Vejdirektoratets, og projekt udføres på deres bygværk. Projektet skal derfor godkendes af Vejdirektoratet inden det kan igangsættes.

 

Økonomi: Anslået 294.000 kr.

 

Sagen er til behandling i Teknik- og Miljøudvalget vedrørende driften..

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender de fremlagte projekter med den fremlagte økonomi                  

Beslutning

”Belysningsprojektet cykelbro ved Lind” godkendes.

Der ønskes et revideret projekt til Silkeborgvej uden det grafiske element, men med træer.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-14 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 28 til kommuneplan 2013-2024 for teknisk anlæg, vindmøller ved Timlundvej, nord for Stakroge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

På møde den 6. oktober 2015 godkendte Byrådet et debatoplæg for fem vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter ved Stakroge, som igangsætning for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag samt VVM-redegørelse med miljørapport.

 

Bemærkninger fra debat er inddraget i arbejdet med planforslag og VVM-redegørelse med miljørapport, i det omfang det har været relevant.

 

Vindmølleprojektet ligger delvist udenfor rammeområde 99.T22. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 28 som giver mulighed for etablering af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på op til 150 meter. Samtidig udvides og tilpasses kommuneplanrammen for område 99.T22 til det konkrete projekt.

 

I Herning Kommuneplan 2013-2024 er et større areal nordøst for vindmølleområdet udpeget til at være et større uforstyrret landskab. Det er i VVM-redegørelsen vurderet at en mindre del af det større uforstyrret landskab vil blive påvirket væsentligt ved opsætning af vindmøllerne. Derfor reduceres udpegningen af det større uforstyrret landskab med omkring 1,5 km2 med tillæg nr. 28.

 

Forslag til tillæg nr. 28 danner rammerne for forslag til lokalplan nr. 99.T22.1 – Vindmølleområde ved Timlundvej nord for Stakroge.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 28 med VVM-redegørelse og miljørapport foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

 

Sagsfremstilling

I december 2013 besluttede Byplanudvalget, at der kunne arbejdes med et projekt, der ligger uden for det eksisterende rammeområde 99.T22. I august 2015 besluttede Byplanudvalget at give mulighed for at udvide kommuneplanens rammeområde 99.T22, så det kan rumme fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter i området mellem Sandet og Stakroge.

 

Vindmølleprojektet ligger delvist udenfor kommuneplanramme 99.T22. Dette er muligt, da ejendommen Timlundvej 16B, Stakroge ikke længere anvendes til beboelse. Herning Kommune har derfor ændret boligens status i BBR-registret efter den faktiske anvendelse jf. Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings og Boligregistret. Der er i den forbindelse foretaget en partshøring af ejeren af ejendommen.

 

Tillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som udvider og tilpasser kommuneplanramme 99.T22 til det konkrete projekt. Se bilag 1.

 

Da projektet er delvist i overensstemmelse med kommuneplanen er Herning Kommune forpligtet til at fremlægge og foreløbigt vedtage VVM-redegørelse og planforslag for projektet jf. planloven.

 

Eksisterende vindmøller

Der står fem vindmøller fra 2001 i det nuværende rammeområde 99.T22. Med ændringen af rammeområde 99.T22 vil det ikke længere være muligt at opsætte nye vindmøller, når de eksisterende vindmøller ikke længere er i drift.

 

Med en typisk teknisk levetid på 20 år, må det forventes at møllernes restlevetid er begrænset til en kortere årrække på 3-5 år. Det er dog ikke givet, at vindmøllerne nedtages efter 20 år, og ved god vedligeholdelse kan de reelt have en længere levetid.

 

Forudgående debat

Byrådet har på mødet den 26. august 2014 godkendt et debatoplæg for et projekt omhandlende fire vindmøller. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 10. september til den 1. oktober 2014. Der indkom i alt 10 bemærkninger i debatperioden. Fra den 5. november til den 26. november 2014 var der desuden en ekstra partshøring af ejerne af de 5 eksisterende vindmøller inden for rammeområde 99.T22.

 

Byplanudvalget er blevet orienteret om de indkomne bemærkninger fra debatfasen den 15. december 2014 og 5. januar 2015.

 

Byrådet har den 6. oktober 2015 godkendt debatoplæg for projektet omhandlende fem vindmøller. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 8. oktober til den 5. november 2015. Der indkom i alt 6 bemærkninger. Byplanudvalget er blevet orienteret om de indkomne bemærkninger fra debatfasen den 21. december 2015.

 

Bemærkningerne er inddraget i planlægningen for projektet i det omfang det har været relevant.

 

VVM

Da vindmølleprojektet omfatter vindmøller med en størrelse på mere end 80 meters totalhøjde, er projektet VVM-pligtigt i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”.

 

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument: ”VVM-redegørelse og miljørapport, Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge, April 2016”. Se bilag 2.

 

I rapporten belyses et hovedforslag og et 0-alternativ. 0-alternativet beskriver situationen som den vil være i området, hvis projektet ikke gennemføres. Der er ikke opstillet yderligere alternativer, da der ikke findes yderligere placeringsmuligheder.

 

Hovedforslaget består af fem ens vindmøller i traditionelt dansk design med en totalhøjde på op til 150 meter, opstillet på en lige række. Vindmølleprojektet er på i alt ca.15 MW, hvilket svarer til ca. 25 % af Byrådets målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi inden 2030. Indtil nu er der gennemført vindmølleprojekter på i alt 42 MW og 70 % af Byrådets målsætning om ny vindmølleenergi.  

 

Der er lavet et ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse og miljørapport. Dette kan ses i VVM-redegørelsens kapitel 2 eller i forslag til kommuneplantillæg nr. 28. Rapportens vigtigste konklusioner er gengivet i de nedenstående afsnit.

 

Landskabspåvirkning

Landskabet omkring projektområdet er et stor og mellem-skala landbrugslandskab, der på mange måder er velegnet til opstilling af møller. Der er megen beplantning i form af levende hegn, mindre skovbevoksninger og plantager, der opdeler landskabet i små visuelle rum.

 

Opdelingen betyder, at møllerne ofte enten ikke er synlige eller vil have et samspil med eksisterende landskabselementer, der mindsker deres visuelle påvirkning. Synligheden af møllerne bliver grundet nærtliggende beplantningsbælter, skov og plantager koncentreret til et mindre område tæt på møllerne, hvorfra den visuelle påvirkning kan være betydelig, da møllerne fra steder hvor der kun er ringe skærmende bevoksning vil opleves som meget synlige og dominerende.

 

I forhold til de særligt værdifulde landskabsområder, vurderes påvirkningen ikke være væsentlig, primært grundet den ringe synlighed af møllerne i det visuelt opdelte landskab.

 

Samspil med andre vindmøller

Inden for 28 gange møllehøjden findes to mindre vindmølleanlæg, hhv. fem eksisterende vindmøller umiddelbart sydøst for projektområdet opstillet i 2001, samt yderligere to vindmøller ca. 3 km sydøst for projektområdet på Bøvl Mark opstillet i 1999.

 

Der er kun mindre områder i landskabet hvor de eksisterende og nye møller kan ses i samspil.

 

Fra en vejstrækning på Herningvej, omkring Herningvej 101, vil der være udsyn til både de nye vindmøller og de fem eksisterende vindmøller umiddelbart sydøst for projektområdet. Samspillet vurderes herfra uklart og rodet. Trods en rodet geometri i opstillingsmønstrene set fra denne vejstrækning, vurderes påvirkningen fra samspillet mellem de eksisterende og nye møller samlet at være ubetænkeligt.

 

For alle visualiseringspunkter hvor nye og eksisterende møller ses i sammenhæng, vurderes samspillet således at være landskabeligt ubetænkeligt.

 

Det større uforstyrrede landskab

I Herning Kommuneplan 2013-2024 er et større areal nordøst for vindmølleområdet udpeget til at være et større uforstyrret landskab. Kommuneplantillæg nr. 28 giver mulighed for etablering af fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter i vindmølleområdet.

 

Projektet vurderes ikke at påvirke hovedparten af det større uforstyrrede landskab. Hovedbegrundelsen for denne vurdering er den generelle ringe synlighed af de nye møller inden for landskabsudpegningen, kombineret med den lille relative størrelse af møllerne, de steder hvorfra de kan ses.

 

En mindre, begrænset del af det uforstyrrede landskab svarende til ca. 1,5 km2 vil dog blive påvirket væsentligt og dermed forstyrret. Udpegningen af det uforstyrrede landskab vil derfor blive reduceret med tillæg nr. 28.

 

Afgræsningen af det større uforstyrrede landskab.

 

Kulturarv

Projektet har ingen direkte påvirkning af kendte fund, fortidsminder eller tilknyttede beskyttelseszoner. Heller ikke adgangsvejens tilstedeværelse vil berøre kendte arkæologiske interesser. Der er ingen kirker, kulturmiljøer og bebyggelsesmønstre, fredede og bevaringsværdige bygninger, der påvirkes af projektet.

 

Naturpåvirkning

Møllerne opstilles på landbrugsjord i omdrift og ingen arealer med natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, påvirkes af projektet. Levesteder for dyre- eller plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV vurderes ligeledes ikke at blive påvirket negativt af mølleopsætningen.

 

Miljøpåvirkning

Det planlagte mølleanlæg vurderes således ikke at udgøre nogen risiko for hverken grund- eller overfladevand.

 

De fem vindmøller vil have en samlet produktion på ca. 48.200 MWh svarer til strømforbruget i ca. 14.950 boliger. Projektet vil mindske Danmarks årlige CO2 udledning med ca. 26.000 ton. Endvidere vil møllerne bidrage til at reducere udledningen til atmosfæren af svovl og andre partikler fra f.eks. kulfyrede kraftværker til gavn for folkesundheden.

 

Påvirkning af menneskers sundhed

Generelt vil vindmøllerne have en positiv påvirkning af mennesker på grund af den besparede CO2 samt positive følgegevinster ved at fortrænge el produceret på kulfyrede kraftværk.

 

Påvirkning af naboer

Afstanden mellem vindmøller og nærmeste naboboliger skal være minimum fire gange vindmøllernes totalhøjde, i dette tilfælde minimum 600 meter. Dette er opfyldt for alle naboboliger til projektet. Den nærmeste bolig ligger i en afstand af 625 meter fra den nærmeste vindmølle.

 

En væsentlig del af Sandet by (ca. 25 boliger) ligger inden for 1 km fra møllerne. For boligerne i Sandet by er den nærmeste bolig udvalgt som repræsentativ for området. I det åbne land findes 10 naboboliger inden for 1 km af møllerne. Disse naboboliger vil kunne opleve gener i form af støjpåvirkning, skyggekast samt visuelle gener af vindmøllerne i forskelligt omfang.

 

Visuel påvirkning af naboer

Graden af visuel påvirkning for den enkelte nabobolig afhænger i høj grad af, hvorvidt der findes skærmende landskabselementer i området mellem boligen og møllerne. Hvor der er beplantning tæt på en naboejendom, fx træer og større buske/hække i forbindelse med haver, vil beplantningen ofte fremstå så højt i synsvinklen, at den helt eller delvist kan dække for udsynet til møllerne. Hvor der ingen beplantning eller andre skærmende landskabselementer findes mellem naboboligen og mølleområdet, vil møllerne omvendt fremstå fuldt synlige og som markante, visuelt dominerende landskabselementer.

 

Støjpåvirkning

Projektet overholder alle de lovgivningsmæssige støjkrav. Dog er støjgrænsen ved 6 m/s for en enkelt bolig (nabobolig P) beliggende i Døvling Plantage ca. 350 meter nord for de eksisterende vindmøller overholdt uden margin. Her er det højeste støjniveau beregnet ved en vindhastighed på 6 m/s til 42,0 dB(A) svarende præcis til det lovgivningsmæssige krav. Støjbidraget ved en vindhastighed på 8 m/s er beregnet til 43,7 dB(A) hvilket er under det lovgivningsmæssige krav ved 8 m/s på 44 dB(A).

 

Foruden nabobolig P vil støjpåvirkningen være størst ved nabobolig B (41,8 dB ved 8 m/s), nabobolig G (40,5 dB ved 8 m/s), og nabobolig F (40,3 dB ved 8 m/s).

 

Herning Kommune vil kræve, at der udføres en støjmåling og beregning af støjniveauerne for at sikre, at støjkravene bliver overholdt. Målingerne vil blive foretaget, når vindmøllerne er sat i drift. Hvis støjmåling og beregninger viser, at vindmøllerne ikke overholder støjkravene, skal de støjdæmpes eller sættes i bero.

 

Støjkonsekvenszone

Omkring vindmøllerne udlægges en konsekvenszone til hindring af opførelse af beboelse i det åbne land (zone A) samt støjfølsom arealanvendelse (zone B).

 

 

Støjkonsekvenszonen i Herning Kommune.

 

Skyggekast

Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger sig hen over en flade, hvor man opholder sig. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere. Fire naboboliger modtager teoretisk over 10 timer udendørs og indendørs skyggekast om året. Herning Kommune vil stille krav om at vindmøllen stoppes, så ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året. Dette gøres ved at der installeres et ”skyggestop program” i vindmøllerne.

 

VVM-tilladelse

Byrådet tager først endelig stilling til om vindmølleprojektet skal kunne realiseres eller ej, efter at plangrundlaget for vindmølleprojektet har været i offentlig høring i minimum 8 uger. De fremsendte bemærkninger og indsigelser til projektet vil indgå i Byrådets beslutning om projektet skal endeligt vedtages.

 

Hvis vindmølleprojektet endeligt vedtages, kræver projektets gennemførelse blandt andet en VVM-tilladelse fra Herning Kommune.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en VVM-tilladelse til projektet. Se bilag 3. VVM-tilladelsen giver udtryk for hvilke krav vindmølleprojektet i givet fald skal leve op til, på baggrund af VVM-redegørelsen for projektet. VVM-tilladelsen skal ligeledes i partshøring i 2 uger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 28. til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

 

Knud Nielsen kan ikke tiltræde, da han ikke ønsker vindmøller inden for 1000 meter fra menneskebolig.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 99.T22.1 for vindmøller ved Timlundvej, nord for Stakroge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 10. august 2015 besluttet at arbejde videre med fem vindmøller med en maksimum totalhøjde på 150 meter nordøst for Stakroge. Vindmølleprojektet ligger delvis uden for den eksisterende kommuneplanramme 99.T22 i Herning Kommuneplan 2013-24.

 

Herning Byråd godkendte på et møde den 6. oktober 2015 et debatoplæg for fem vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter ved Stakroge, som igangsætning for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag samt VVM-redegørelse med miljørapport. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 8. oktober til den 5. november 2015.

 

Bemærkninger fra debat er inddraget i arbejdet med planforslag og VVM-redegørelse med miljørapport, i det omfang det har været relevant.

 

Der er blevet udarbejdet et forslag til lokalplan 99.T22.1 – Vindmølleområde ved Timlundvej nord for Stakroge.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 99.T22.1 foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 99.T22.1 er beliggende i det åbne land mellem Stakroge og Sandet. Nordvest for lokalplanområdet ligger Sandet i en afstand af ca. 750 meter, ca. 400 meter mod øst ligger Døvling Plantage og ca. 1,5 kilometer mod sydvest ligger Stakroge.

 

 

Kort, som viser lokalplanområdets beliggenhed

 

Forslag til lokalplan 99.T22.1 giver mulighed for, at der opstilles fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på under 150 meter og en minimum højde på 130 meter. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Timlundvej. Den eksisterende markvej forlænges og udvides.

 

Lokalplanforslaget medtager bestemmelser om vindmøllernes placering, højde og farve. Inden for lokalplanområdet kan der endvidere opføres tre teknikbygninger med et samlet areal på op til 40 m2 til servicering af vindmøllerne.

 

Lokalplanen stiller endvidere krav om, at ved ophør af elproduktion, skal vindmøller, fundamenter, tekniske anlæg og installationer, arbejdsarealer og veje, som alene anvendes til vindmøllerne, fjernes senest et år efter driften er ophørt. Arealer, som før var landbrugsarealer, skal reetableres til landbrugsmæssig drift. Omkostningerne i forbindelse med fjernelse af vindmøller med videre og reetablering af landbrugsarealer skal ske uden udgift for det offentlige.

 

Kommuneplantillæg

Opstilling af vindmøller ved Timlundvej nord for Stakroge er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, bl.a. hvad angår afgrænsning og maksimum totalhøjde. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 28 til kommuneplanen.

  

VVM-redegørelse og miljørapport

Opstilling af vindmøller med en totalhøjde på over 100 meter er et VVM-pligtigt anlæg, og der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse med miljørapport jf. ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.”

 

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen med miljørapport er samlet i et dokument: ”Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge, juli 2016”. VVM-redegørelsen og miljørapportens væsentligste konklusioner er gengivet i det forrige dagsordenpunkt vedr. foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 99.T22.1 – Vindmølleområde ved Timlundvej nord for Stakroge til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

 

Knud Nielsen kan ikke tiltræde, da han ikke ønsker vindmøller inden for 1000 meter fra menneskebolig.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 68 centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede den 25. januar 2016 at igangsætte udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan for et centerområde med mulighed for en dagligvarebutik ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg.

 

Forslag til tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 81.C3.1 for et centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg.

 

Kommuneplantillægget udvider den eksisterende rammeområde 81.C3 og derved afgrænsningen af bymidten i Vildbjerg.

 

Forvaltningen indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.  

Sagsfremstilling

Området ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg ligger inden for rammeområde 81.BL1 og er i dag udlagt til blandet bolig og erhverv.

 

Kommuneplantillægget overfører en del af kommuneplanramme 81.BL1 til centerområde med henblik på at opføre en dagligvarebutik. Området er ejet af Danespo som ønsker, at arealet kan overgå til anden anvendelse som f.eks. detailhandel.

 

I den eksisterende kommuneplanramme 81.C3 kan det samlede detailhandelsareal udvides med 4229 m². Bruttoarealet for den enkelte dagligvarebutik må højest være 3500 m² og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 2000 m².

 

Afgrænsningen af den eksisterende kommuneplanramme 81.C3 og bymidteafgrænsningen ændres, så der gives mulighed for dagligvarebutik og handel med udvalgsvarer ved Industrivej og Bredgade.

 

Eksisterende afgrænsning af 81.C3              Fremtidig afgrænsning af 81.C3

 

Siden principgodkendelsen i Byplanudvalget den 25. januar 2016 er ejeren blevet kontaktet af en lokal virksomhed, der har ansøgt om muligheden for at flytte ind på matrikel 1z. Virksomheden har karakter af at være detailhandel med udvalgsvarer. Forvaltningen har vurderet det hensigtsmæssigt at indarbejde muligheden for butik med udvalgsvarer i kommuneplantillægget, da det kan indeholdes i anvendelsesbestemmelser for kommuneplanramme 81.C3.

 

Forvaltningen vurderer endvidere, at en udvidelse af bymidten kan være med til at sikre et større detailhandelsudbud i Vildbjerg og medvirke til at fastholde den kommunale decentrale detailhandelsstruktur og derved fastholde lokal handel i Vildbjerg by. Omvendt kan udlægget af areal til nye butikker i periferien af Vildbjerg detailhandelsområde måske gøre det vanskeligt at fastholde de butikker der allerede er i byen og få etableret nye butikker i f.eks. tomme butikslokaler.

 

Det bemærkes, at området ligger unden for det område som i den gældende kommuneplan er udpeget som "detailhandelsbymidte". Udvidelsen af Vildbjergs detailhandelsområde må derfor forventes at skulle godkendes af Styrelsen.

 

Forslag til kommuneplantillæg ændrer kravet til etablering af udendørs opholdsareal til erhverv til minimum 5% af bruttoetagearealet. Derudover gives der ikke længere mulighed for at bygge enkelte bygninger i syv i etager i rammeområdet, da det er vurderet ud fra en helhedsbetragtning, at bebyggelse i syv etager ikke er hensigtsmæssigt i kommuneplanramme 81.C3. Endvidere er anvendelsesbestemmelserne blevet revideret, så de afspejler den faktiske anvendelse i rammeområdet. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter hvor vidt forslag til kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024 skal indstilles til foreløbig vedtagelse 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 81.C3.1 for Centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har d. 25. januar 2016 besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan for området ved Industrivej og Bredgade i Vildbjerg.

 

Baggrunden for lokalplanen er et konkret ønske om at udlægge et nyt område til etablering af en ny dagligvarebutik på hjørnet af Bredgade og Industrivej i Vildbjerg.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 81.C3.1 for et nyt centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg og tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag 81.C3.1 for centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 81.C31 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren af ejendommen Industrivej 12 om at nedrive en del af de eksisterende bygninger og opføre en dagligvarebutik på en del af ejendommen. I lokalplanen medtages yderligere to ejendomme langs Industrivej for at sikre en samlet omdannelse af området fra erhvervsområde til centerområde.

 

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 15.000 m², som ligger i den nordlige del af bymidten i Vildbjerg. Området ligger i byzone og området anvendes i dag til erhverv.

 

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Industrivej og mod øst af Bredgade. Mod syd afgrænses området af boligområde ved Birke Allé og en dagligvarebutik, og mod vest af to boliger med erhverv langs Vestergade. Inden for lokalplanområdet er der eksisterende bebyggelse, som oprindeligt er opført til kartoffelpakkeri. Denne produktion er lukket, og dele af bebyggelsen forudsættes derfor nedrevet i forbindelse med realisering af lokalplanens byggemuligheder.

 

Kommuneplan:

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-24, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Kommuneplantillægget udvider det eksisterende rammeområde 81.C3.

 

Lokalplanens indhold:

Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen til at være centerområde i form af dagligvarebutik, udvalgsvarebutik og erhverv. Lokalplan nr. 81.C3.1 fastlægger en zonering for, hvor den enkelte dagligvarerbutik, udvalgsvarerbutik og erhverv kan placeres. I forhold til grundens beskaffenhed, nærheden til bymidten og afviklingen af de trafikale forhold har forvaltningen fastsat en samlet størrelse på maksimum 2000 m2 brutto for den enkelte dagligvarebutik og udvalgsvarerbutik.

 

Delområder:

Området er disponeret med tre delområder, hhv. delområde I, delområde II og delområde III.

 

Delområde I:Inden for delområde I må der kun etableres detailhandel med dagligvarer. Den enkelte butik må være maksimalt 2000 m².

 

Delområde II: Inden for delområde II må der etableres butik med udvalgsvarer. Den enkelte butik må være maksimalt 2000 m².

 

Delområde III: Inden for delområde III fastsættes anvendelsen til erhverv i virksomhedsklasse 1-3, dvs. at der kan etableres f.eks. kontorer, håndværksprægede virksomheder, lager, bygningstømrer mv.

 

Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 40 % for den enkelte ejendom. Bebyggelse må opføres i maksimalt to etager og bygningshøjden må være maksimalt 8,5 m. Bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne, som vist på lokalplanens kortbilag nr. 2.

 

Til dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt erhverv stiller lokalplanen krav om1 p-plads pr. 50 m² etageareal til detailhandel og erhverv.

 

For at give lokalplanområdet et grønt præg skal der etableres beplantning ved parkeringsarealerne. Der skal desuden etableres et grønt forareal langs Bredgade og Industrivej.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter hvor vidt lokalplanforslag nr. 81.C3.1- Centerområde ved Bredgade og Industrivej i Vildbjerg skal indstilles til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 73 til kommuneplan - Boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Da lokalplan 51.B12.4 for et område udlagt til boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Kommuneplantillægget overfører en mindre del af det offentlige område 51.OF7 til boligområdet 51.B12.

 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 51.B12.4 for et boligområde ved Nørretanderupvej skal give mulighed for at udstykke  et område mod Messemotorvejen til boliggunde. For at give mulighed for en optimal udnyttelse af det nye boligområde overfører kommuneplantillæg nr. 73 en mindre del af rammeområde 51.OF7 til rammeområde 51.B12. Det giver mulighed for at udstykke boliggrunde helt ned til vejbyggelinjen langs motorvejen. Der vi fortsat ligge et offentligt område mellem (51.OF7.1) mellem det nye boligområde og Messemotorvejen.

 

Der ændres ikke på rammebestemmelserne for hverken rammeområde 51.OF7 eller rammeområde 51.B12. Rammeområde 51.B12 skal bruges til boliger. Det kan være en blanding af åben - lav og tæt - lav bebyggelse. For at forbedre boligmiljøet skal området afgrænses af et 15 meter bredt beplantningsbælte mod Messemotorvejen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 51.B12.4 for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   x

 

  x

    x

 

Sagsresume

Ejeren af et areal ved Nørretanderupvej i Snejbjerg ønsker at udstykke området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Denne anvendelse er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et forslag til en lokalplan for området med mulighed for boligbebyggelse. Lokalplanområdet er det sidste område langs Snejbjergs sydlige grænse, der ikke er bebygget.

 

Sagsfremstilling

 Lokalplanområdet er vist tyk, stiplet linje

 

Forslag til lokalplan 51.B12.4 giver mulighed for at bygge boliger på en grund mellem Munkgårdkvarteret og Messemotorvejen i Snejbjerg. Vest for området ligger Snejbjerg skole og mod øst ligger boligområdet Stenbjergkvarteret.

 

Lokalplanens område er delt ind i tre delområder. Mod nord ligger delområde I. Her kan der udstykkes 8 nye grunde til åben-lav boligbebyggelse. Inden for delområde II kan der enten opføres tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Ved tæt-lav bebyggelse kan der maksimalt udstykkes 16 eller 17 grunde med en størrelse på 300 m². Ved åben-lav bebyggelse kan der maksimalt udstykkes 7 grunde inden for delområdet.

 

Delområde III er udlagt til friareal og beplantningsbælte. Mod Nørretanderupvej er der udlagt et fælles grønt friareal for hele lokalplanområdet. Mod syd skal et 15 meter bredt beplantningsbælte danne grænse mod Messemotorvejen. Hvis der er behov for det, kan der anlægges en støjvold sammen med beplantningen. Plantebælte skal have samme udtryk som beplantningen mod Messemotorvejen i naborkvarteret har.

 

Inden for hele lokalplanområdet kan bygninger opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Ved åben-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent 30%. Ved tæt-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent for byggeri i én etage 35%. Ved tæt-lav bebyggelse i to etager med lodrette lejlighedsskel er den maksimale bebyggelsesprocent 40%. Boligerne kan opføres med ydervægge i tegl, pudset mur, beton eller natursten. Mindre partier kan udføres med andre lette materialer.

 

Lokalplanområdet har vejadgang fra øst, via Stenbjergkvarteret. Den eksisterende lokalplan 51.B12.2 for Stenbjergkvarteret giver mulighed for vejadgang til det nye lokalplanområde fra øst. En sti til Nørretanderupvej giver forbindelse for fodgængere og cyklister til blandet andet Snejbjerg skole.

 

Den eksisterende bolig på Nørretanderupvej 25 har midlertidig vejadgang fra Nørretanderupvej. Der er tinglyst en servitut som sikrer, at den midlertidige vejadgang lukkes, når udstykningen i den nye lokalplan realiseres og boligen kan få vejadgang fra øst, via Stenbjergkvarteret. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 51.B12.4 for boligområde ved Nørretanderupvej til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt, idet det tilføjes til §12, at der skal anlægges støjvold

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, Boligområde i Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade i Sinding, er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 42.B3.2 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 74 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 74, udvider det eksisterende rammeområde 42.B3, og udlægger et nyt rammeområde 42.T1 nord for Sinding Hovedgade.

 

Bestemmelserne for rammeområde 42.B3 ændres kun i "Områdets anvendelse". Formuleringen: "Området skal bruges til boliger beliggende på store grunde", ændres til: "Området må kun anvendel til boligformål". De øvrige bestemmelser i rammeområde 42.B3 er uændrede.

 

Bestemmelserne for det nye rammeområde 42.T1 Teknisk anlæg nordøst for Sinding Hovedgade er:

 • Der må kun opføres de til anlægget nødvendige installationer og bebyggelse for anlæggets drift, samt mindre sekundære bygninger og anlæg, der understøtter arealets arealets anvendelse som grønt område og græsningsområde.
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage.
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 3 meter. Dog må bebyggelse for anlæggets dtift, opføres med en maksimal bygningshøjde på op til 6 meter.

 

Rammeområdet tilbageføres til landzone.

 

Den overordnede mening er, at aflyse den boligudstykning der er på området. Arealet kan i stedet anvendes til for eksempel regnvandsbassin eller anlæg til klimasikring. Driften af arealet kan klares af 9 moderfår med lam. Herved undgår kommunen at have driftsudgifter på området.

 

Kommuneplantillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 42.B3.1 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 42.B3.2 Boligområde syd-vest for Sinding Hovedgade, Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har besluttet, at der skal være et større udbud af byggegrunde i Sinding. Derfor udarbejdes forslag til lokalplan nr. 42.B3.2 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding.

Udviklingsplan for Sinding-Ørre fra 2010, peger på områder ved Søvndalvej og Hjortehøj, som områder til nye byggegrunde.

 

Lokalplan nr. 42.B3.2 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding, sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udbudet af salgsbare byggegrunde i Sinding, er reduceret til nogle få grunde. Derfor har Byrådet besluttet, at der skal igangsættes planlægning, med henblik på, at der kan udbydes flere byggegrunde i Sinding.

For at tilgodese et fortsat udbud af byggegrunde i byen, inddrages arealet øst for udstykningen Hjortehøj til byudvikling. Byudvikling her, er i overensstemmelse med Udviklingsplan for Sinding-Ørre fra 2010.

 

Plangrundlag

Anvendelsen af området, er ikke i overensstemmelse med de eksisterende planer for området. Derfor er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 74, og nærværende forslag til lokalplan nr. 42.B3.2 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding.

 

Lokalplanen

Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder. Delområde I, nordøst for Sinding Hovedgade, er en gammel boligudstykning, som ikke har kunnet sælges, da arealet er meget vandlidende. Derfor udlægges området til tekniske anlæg og anlæg til klimasikring, samt afgræsning af får som drift af arealet.

Delområde II sydvest for Sinding Hovedgade, må kun anvendes til boligformål i form af åben /lav bebyggelse og fælles friareal. Bebyggelsesprocenten må højest være 30. Bebyggelsen må højest være i 2 etager + kælder. Den maksimale højde på bebyggelsen må være 8,5 m.

Der er et beskyttet jord- og stendige i det vestlige skel. Med lokalplanen bestemmes, at der ikke må etableres bebyggelse og anlæg inden for en afstand på 5 m fra digets midte. Befæstelsesgraden for den enkelte grund, må ikke overstige 50 %. På en del af lokalplanområdet falder terrænnet meget. Med lokalplanen bestemmes, at niveauforskelle skal optages i bebyggelsen, ved hjælp af forskudte niveauplaner. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 m, og ikke nærmere skel end 1 m.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 42.B3.1 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 75 for erhvervsområde ved Birk Centerpark og Fastrupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende erhvervsområde ved Birk Centerpark og Fastrupvej, er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 33.E5.1 Erhvervsområde mellem Uldjydevej og jernbanen i Birk.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 75 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 75, udlægger et nyt rammeområde 33.E5 til erhvervsområde ved Birk Centerpark og Fastrupvej i Birk. Bestemmelserne for det nye rammeområde er:

 • det skal være muligt at etablere liberale erhverv og let erhverv i virksomhedsklasse 1 - 2
 • der må ikke være detailhandel i området
 • der må ikke være spillehaller i området
 • bebyggelsesprocent højest 50, for området under ét
 • bebyggelseshøjde må ikke overstige 12 meter
 • 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal og 1 p-plads pr. 100 m2 lageretageareal
 • opholdsarealer, mindst 10 % af erhvervsetagearealet

 

Den overordnede mening er at skabe mulighed for, at en virksomhed der arbejder med udvikling og salg af planteavlsprodukter, kan etablere sig i området, og have tilstrækkelige udvidelsesmuligheder i mange år.

 

Kommuneplantillæg nr. 75 til Herning Kommuneplan 2013 -2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 33.E5.1 Erhvervsområde mellem Uldjydevej og jernbanen i Birk.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 75 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, erhvervsområde ved Birk Centerpark og Fastrupvej til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 33.E5.1 for erhvervsområde mellem Uldjydevej og jernbanen i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra en virksomhed, der arbejder med udvikling og salg af planteavlsprodukter, om mulighed for at etablere virksomheden i den syd-østlige del af Birk. Virksomheden ønsker at etablere administration, forskning, laboratiorier, lagerfunktioner og væksthuse.

 

For at give mulighed for ovennævnte, er der udarbejdet lokalplanforslag nr. 33.E5.1 Erhvervsområde mellem Udljydevej og jernbanen i Birk. Lokalplanforslaget sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den pågældende virksomhed er trængt arealmæssigt på den nuværende lokalitet. De har undersøgt mulighederne for udvidelse, og resultatet er, at de er nødt til at flytte til et sted, hvor der er plads nok til at samle de fleste af virksomhedens funktioner, og have mulighed for senere udvidelser.

 

Plangrundlag

Området hvor virksomheden tænkes etableret, ligger i den syd-østlige del af Birk, og indgår i "Masterplan for Birk" fra februar 2012. Lokalplanområdet ligger i landzone, og er ikke omfattet af en kommuneplanramme. Derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 75 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 samt nærværende lokalplanforslag nr. 33.E5.1 Erhvervsområde mellem Uldjydevej og jernbanen i Birk. Planforslagene er udarbejdet i overensstemmelse med hovedanslagene i "Masterplan for Birk"

 

Lokalplanen

Med lokalplanen bliver området overført til byzone. Bebyggelsesprocenten for området fastsættes til 50. Der udlægges nord-sydgående skovplantningsbælter og grønne parkeringspladser samt nord-sydgående byggefelter. Bebyggelseshøjden må i byggefeltet i midten af området være højest 1 etage og højest 8,5 meter. I byggefeltet i den østlige del af lokalplanområdet må bebyggelseshøjden være højest 3 etager og max. 12 meter. Området kan anvendes til erhverv i virksomhedsklasse 1 og 2. På grund af, at området er nitratfølsomt område og indvindingsopland, er det væsentligt at virksomheder, hvor grundvandsskadelige stoffer anvendes, ikke forekommer i området. Der er en byggelinje 15 meter fra Uldjydevejs sydlige vejskel. Befæstelsesgraden må højest være 50 %. Hvis befæstelsesgraden overstiger 50 %, skal der på grunden ske tilbageholdelse af overfladevand fra befæstede arealer, ud over de 50 %.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 33.E5.1 Erhvervsområde mellem Uldjydevej og jernbanen i Birk til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 01.B16.2 Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har besluttet at der skal være et større udbud af byggegrunde i Aulum. Derfor udarbejdes forslag til lokalplan nr. 01.B16.2 Boligområde syd for Grønbækparken i Aulum. Byudvikling syd for Grønbækparken, er med til at understrege planen om, at udvikle byen i en ring omkring bymidten.

 

Lokalplan nr. 01.B16.2 Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal igangsættes planlægning med henblik på, at der kan udbydes flere byggegrunde i Aulum.

For at tilgodese et fortsat udbud af byggegrunde i byen, inddrages arealet syd for Grønbækparken til byudvikling. Byudvikling syd for Grønbækparken er i overensstemmelse med planen om at udvikle byen i en ring omkring bymidten.

 

Plangrundlag

Den påtænkte anvendelse er i overensstemmelse med de gældende planer for området. Området er omfattet af kommuneplanramme 01.B16, som fastlægger anvendelsen af området til boligformål med kollektive anlæg, for eksempel beboerhus, rekreative friarealer, samt let erhverv.

Der er ingen lokalplan på området. Derfor er der udarbejdet lokalplan nr. 01.B16.2 Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum.

 

Lokalplanen

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres boliger i form af åben/lav bebyggelse i op til 2 etager. Det er muligt at etablere liberalt erhverv, så længe det er forenligt med områdets karakter af boligområde. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30, og bebyggelsen må have en højde af maksimum 8,5 m.

 

I Aulum er der meget store friarealer af forskellig karakter, til fri afbenyttelse. Derfor er der i lokalplanområdet udlagt areal til nærlegeplads, og ikke noget fælles friareal.

 

Geoteknik 

I en geoteknisk rapport fra 2009, påpeges at den vestligste del af lokalplanområdet, ud mod Tved bæk, er blødbundsområde og uegnet til bebyggelse. Geoteknikkerne har anbefalet en byggelinje ca. 35 m fra bækken. For at udnytte området optimalt, er de vestligste grunde meget store. Den anbefalede byggelinje er indtegnet, og der kan på disse grunde, kun bebygges på arealet mellem byggelinjen og vejen. Der er ingen byggelinje på de øvrige grunde i lokalplanområdet.

 

Der er i området kun ringe mulighed for nedsivning af overfladevand. Derfor er befæstelsesgraden fastsat til 45 %.

Funderingsforholdende i området er usikre. Der kan visse steder blive tale om ekstra funderingsudgifter.

Grundvandet står meget højt i området. Det betyder, at der, for at imødegå vand i haverne, skal indbygges sandpude, for at hæve terrænet 1 - 1,5 meter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 01.B16.2 Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forløbig vedtagelse af lokalplan ved Herningsholm Erhvervsskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 15. oktober 2015 principgodkendt at der udarbejdes lokalplan for et område syd for Herningsholm Erhvervsskole, som skal muliggøre at der kan opføres skolehjemsboliger i området. Lokalplanforslaget er udarbejdet ud fra det indsendte projekt.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 15.OF5.5 for Offentligt område med boliger på Nørholmvej i Herning, foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Området ligger mellem Herningsholm Erhvervsskoles eksisterende skolebygninger mod nord og øst samt parcelhuskvarteret Engkrogen mod syd.

Mod vest ligger flere grønne arealer og Lillelund Engpark.

 

 

Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres skolehjemsboliger i området, samt bebyggelse til undervisningsformål i tilknytning til erhvervsskolen.

Bebyggelsen kan være op til 2 etager og med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten for området er på maksimum 40.

Arkitekturen skal være enkelt og fremstå med lette facader som f.eks. træ, glas, zink, stål, natursten, kobber og aluminium.  Altaner, trapper eller lignende skal ligge inden for bygningens facade, de skal ligeledes indgå i samspil med bygningernes facadepartier.

Der er stillet krav til at hvis der opføres boliger skal den enkelte bygning opføres som punkthuse og have et maksimalt grundareal på 180 m².

 

Der er i lokalplanen udlagt arealer til byggeri, parkering og grønt engareal.

Der kan etableres parkering mod Nørholmvej, hvor det er muligt at udvide en eksisterende p-plads.

Mod boligområdet ved Engkrogen er der et eksisterende beplantningsbælte som bevares i lokalplanen og derudover er der i lokalplanen lagt et grønt areal ind, som skal fremstå med engkarakter med grupper af beplantning i form af buske og træer. Inden for det grønne område må der ikke etableres opholdsarealer. Opholdsarealer skal etableres inden for byggefeltet.

 

Dele af området kan til tider være vådt og lokalplanen giver derfor mulighed for at man kan styre overfladevandet via landskabsbearbejdningen. Lokalplanen giver mulighed for at der kan terrænreguleres +/- 1 meter. Terrænreguleringen skal tilpasses det naturlige terræn. Der er dermed muligt at hæve bygninger, opholdsarealer og interne stier i området for at sikre det mod overfladevand.

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 12.OF5.5 for offentligt område med boliger på Nørholmvej i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C18.2 for Tinghuskarréen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 11.C18.2 for Tinghuskarréen i Herning har været i offentlig høring fra den 28. april til 23. juni 2016. Der er indkommet 1 bemærkninger og 1 indsigelse til lokalplanen.

 

Indsigelsen er fra Kriminalforsorgen og fremsat efter planlovens § 28. Det vil sige, at det er et veto. Lokalplanforslaget kan derfor først vedtages, når der er enighed mellem Kriminalforsorgen og Herning Kommune om de nødvendige ændringer. Forvaltningen forventer, at der er indgået en aftale om de nødvendige ændringer inden Byplanudvalgets møde.

 

Bemærkningen er fra Midt- og Vestjyllands politi. Forvaltningen vurderer, at den bør give anledning til at sikre fodgængere mod bakkende lastbiler ved etablering af dagligvarebutikker.

 

Sagsfremstilling

 Forslag til lokalplan 11.C18.2 har til for formål at sikre et flot og levende bymiljø omkring Tinghuskaréen i Herning bymidte. Derfor giver det både mulighed for nyt byggeri og sikrer de bevaringsværdige bygninger i området. Det er hensigten, at gårdrummet skal være grønnere, og at der skal være gode stiforbindelser på tværs af karréen.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at rive en del af tidligere retsbygning på Nygade ned. Der kan i stedet bygges nyt og anlægges parkeringspladser.

 

I forbindelse med den offentlige høring er der kommet følgende bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget:

 

Bemærkning af 24. maj 2016 fra Midt- og Vestjyllands politi

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere butikker. Herunder dagligvarebutikker på op til 750 m². I perioden 2009 - 2013 er der registeret 8 dræbte og 35 tilskadekomne personer ved ulykker, hvor bakkende lastbiler krydser fodgængertrafik. Midt- og Vestjyllands politi vil derfor gerne sikre, at bakkende lastbiler til dagligvarebutikker ikke kommer til at krydse fodgængertrafik inden for lokalplanens område.

 

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at det tilføjes til § 4:

Ved etablering af  dagligvarebutikker skal det sikres, at  varetilkørsel kan ske, uden  bakkende lastbiler krydser fodgængertrafik.

 

Indsigelse af 21. juni 2016 fra Kriminalforsorgen efter planlovens § 28 (veto)

Kriminalforsorgen har nedlagt veto mod lokalplanforslaget, da de vurderer, at en realisering af lokalplanforslagets anvendelse og byggemuligheder vil gøre det vanskeligt fortsat at drive arrest på Østergade 9 i Herning. Der vil blandt andet være større risiko for følgende:

 • Indsmugling af narkotika, våben, mobiltelefoner og lignende.
 • Ulovlig kommunikation mellem indsatte og andre borgere
 • Hjælp udefra til indsatte, der vil stikke af
 • Angreb på indsatte, for eksempel i forbindelse med bandeopgør
 • Uønsket overvågning af Kriminalforsorgens og politiets arbejde
 • Manglende anonymitet for indsatte på gårdtur, ved transport og lignende
 • Manglende personlig sikkerhed og integritet for ansatte og indsatte

 

Indsigelse af 15. juni 2016 fra Herning Arresthus

Kriminalforsorgens veto er ledsaget af et brev fra Enhedschefen for Herning Arresthus. Ud over de oven for nævnte risici ved at drive arrest på Østergade 9 ved realisering af lokalplan 11.C18.2 vil der ifølge enhedschefen også være problemer med:

 • Brug af mobilscannere - kan ikke anvendes, hvis der er fodgængere med mobiltelefoner tæt på.
 • Tilkørselsforhold for politi, brandvæsen, varetransport og ansatte, transport af indsatte samt besøg udefra. Arresten har i dag fælles parkering og vejadgang sammen med politiet fra Østergade.

 

 Svar på kommunes redegørelse afventes, og forventes at foreligge forud for byplanudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller følgende bestemmelse tilføjes til § 4: "Ved etablering af  dagligvarebutikker skal det sikres, at  varetilkørsel kan ske, uden  bakkende lastbiler krydser fodgængertrafik."

Beslutning

Tiltrådt, idet ændringer jf. mødenotat af 10. august 2016 fra møde mellem forvaltningen og kriminalforsorgen indarbejdes. Dog således, at der sikres mulighed for stipassage mellem matr. nr. 634 og 562a

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 62 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Trøstrupgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 26. april 2016 under pkt. 91 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplan nr. 62 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 28. april 2016 til den 23. juni 2016. Der er i høringsperioden indkommet 16 bemærkninger/indsigelser til planforslaget. Behandlingen af disse fremgår af dagsorden til endelige vedtagelse af lokalplan nr. 14.B14.1 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning.

Sagsfremstilling

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 1375e og 181b Herning Bygrunde og del af vejlitra 7000vcæ. Området udgør et samlet areal på ca. 5.400 m2.

Rammeområdet ligger i den sydlige del af Herning og en del af området lige syd for Frilandsmuseet. Mod øst og vest afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Trøstrupsgade. Rammeområdet ligger i byzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 62 sikrer at der kan bygges henholdsvis tæt-lav og etageboliger på det grønne område som tidligere var en del af den grønne park omkring Herning Museum og Frilandsmuseet.

 

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Lokalplanen medtager også bestemmelse om at der etabelres en stiforbindelse til Museumsgade.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 62 for et boligområde ved Trøstrupsgade til endelig vedtagelse med ændring til 2 etager med en tilbagetrukken 3-die etage

Beslutning

Udsat

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 14.B14.1 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 26. april 2016 pkt. 92 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan nr. 14.B14.1 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. april 2016 til den 23. juni 2016. Der er i høringsperioden indkommet 16 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

Sagsfremstilling

 

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Herning og en del af området lige syd for Frilandsmuseet. Mod øst og vest afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Trøstrupsgade. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 5.400 m2 og ligger i byzone.

Lokalplanen sikrer, at der skabes et spændende og attraktivt boligmiljø i den sydlige del af Herning samtidig med at der tages særlige hensyn til håndtering af overfladevand i forbindelse med klimatilpasning, sikker trafikafvikling, stiforbindelse til Museumsgade og skabes gode opholdsarealer.

 

Lokalplanområdet kan bebygges med henholdsvis tæt-lav boligbyggeri, hvor der kan opføres 7 boliger i maksimalt 2 etager samt to etageblokke i henholdsvis 2 og 3 etager med lejligheder i varierende størrelse. Området rummer særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 62 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. april 2016 til den 23. juni 2016, og der er indkommet 16 indsigelser i høringsperioden.

 

Indkommende indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:

Indsigelserne og bemærkningerne behandles i indsigelsesbilaget, hvor også indsigelserne kan ses i fuld længde.

 

Hovedvægten af indsigelserne går på en markant modstand mod etageboligbebyggelse i en højde af op til 12 meter eller 3 etager, da flere indsigere mener at det ikke er en del af områdets nuværende karakter som villa- eller parcelhusområde.

 

Indsigerne mener at bebyggelsen maksimalt bør tillades i 2 etager eller 8,5 meter. Samtidig ønsker en tilbagerykning af bebyggelse fra skel, så bebyggelsen er minimum 8 meter fra skel mod øst.

 

Mod vest, mener naboerne, at der maksimalt må bygges én etage. Der er blandt indsigerne stort fokus på indbliksgener og skyggevirkninger fra den kommende bebyggelse, hvis den tillades i 3 etager.

Flere af indsigerne bemærker, at de i årevis har kontaktet museet for at få beskåret/trimmet/fældet træerne, men er blevet mødt med at træerne er bevaringsværdige, så derfor kunne det ikke lade sig gøre. mankonstaterer at nu, hvor museet ønsker at sælge grunden, kan det åbenbart lade sig gøre at fjerne træerne for at maksimere udbyttet. Indsigerne ønsker at træerne skal bevares for at sikre områdets grønne karakter og at ny bebyggelse skal opføres med størst mulig hensyntagen til den eksisterende beplantning. Samtidig mener indsigerne, at hvis der skal bebygges skal ny bebyggelse tage udgangspunkt i konteksten (både Frilandsmuseets bygninger og Trøstrupsgade-/Museumsgadekvarteret) og ikke i en maksimering af udbyttet af grunden.

En del af indsigerne giver udtryk for at Herning Kommune i det aktuelle situation "udtynder" Hernings kulturarv og og derfor maner man at "Museumsmarken" skal bevares og åbnes mere op, så den bliver en aktiv del af Hernings historie.

 

Forvaltningens vurdering.

Lokalplanforslaget er i høj grad et udtryk for det muliges kunst, på den ene side i forhold til at sikre de stedlige kvaliteter i området, både dem der knytter sig til museet og dets historie, og kvaliterene i

boligområdet, og på den anden side ønsket om, at der i området kan opføres en ny bebyggelse, som både understøtter disse kvaliteter og giver et positivt bidrag til området. Da der er tale om et centralt byområde er der tale om en lidt højere og mere intensiv udnyttelse end i det normalt ses i forstads villabebyggelser, som tilsyneladende er referencen for de fleste af indsigerne. Meddisponeringen af bebyggelsen er det tilstræbt, at der er god afstand til skel til naboer, og at eventuelle indblikgener minimeres mest muligt. Men det er umuligt helt at undgå at kan forekomme indblik fra ejendom til ejendom, men i det konkret omårde er det ikke i større omfang end normal. Den højes bygning i op til tre etager vil få de primære opholdrum mod syd, såledees at disse ligger ud mod gaden og ikke ind mod naboer. Den øvrige bebygelse er i to etager, hvilket er normalt i villaområder og en generel mulighed efter byggeloven.

 

Det kan overvejes, om bygningshøjden skal fastsættes til max. 10.5 m for bebyggelse i op til 3 etager, da bygherren har oplyst at bebyggelsen ikke forventes at opføres højere. Det kan endvidere overvejes om 3 etage skal opføres som en tilbagetrukket etage mod Trøstrupsgade og i gavlene mod øst og vest.

 

Flere indsigere peger på afsanden fra bebyggelse til skal bør øges. De angivne afstande er alle minimuafstande, som ved en detailprojektreing måske kan blive større, hvilket normalt vil være i en bygherres interesse. Det kan dog være en vanskelig opgave, da grunden er gennemskåret af store ledningsanlæg, som er meget styrende for byggefelternes placering.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget fastætter den maksimale bygningshøjde til 10.5 m for bebyggelse i op til 3 etager
at 3. etage i bebyggelse mod Trøstrupsgade skal opføres som en tilbagetrukket tagetage i min. 1.2 m fra facade på facader mod øst, syd og vest,
at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 14.B14.1 for et boligområde ved Trøstrupsgade til endelig vedtagelse med de foreslåede ændringer

Beslutning

Udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 for skole, institutioner og idræts- og fritidsformål ved Hammerum-Gjellerup til Herning Kommuneplan 2013-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 17. maj 2016 under pkt. 137 foreløbig vedtaget forslag til kommuneplan nr. 50 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016. Der er i høringsperioden indkommet 5 bemærkninger/indsigelser til planforslaget. Behandlingen af disse fremgår af lokalplanens dagsorden.

Sagsfremstilling

Rammebestemmelser for 31.OF8 giver mulighed for at bygge en ny skole ved siden af den eksisterende Hammerum Hallen. Samtidig muliggør bestemmelserne, at Hammerum Hallen kan udvides og at der kan anlægges nye parkeringsmuligheder. Herudover bliver der mulighed for at anlægge nye fodboldbaner samt etablerer rekreative muligheder til kreativ leg og læring.

 

Rammeområdet ligger i både by- og landzone. Fra rammeområde 31.R5 arealoverføres et areal på ca. 3.600 m2 fra byzone til landzone, da området er en del af den grønne kile mellem Hammerum og Gjellerup. De nye rammebestemmelser for 31.R5 giver endvidere mulighed for at etablere indkørsel fra Tolstedvej samt en mindre parkeringsplads til skolen og hallen. Herudover er der mulighed for at opføre mindre bygninger og anlæg til leg og læring. 

 

Endvidere sikrer kommuneplantillægget der skal etableres gode parkerings- og trafikforhold samt grønne ude- og opholdsarealer.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 7b, 12fæ og 22ø Gjellerup By, Gjellerup og 1b, 1h, 1ha, 2dæ, 2fq, 2hi, 6l, 7ao og 12hn Hammerum By, Gjellerup samt del af litra 7000ag og 7000p Gjellerup By, Gjellerup og litra 7000an og del af litra 7000af Hammerum By, Gjellerup. Området udgør et samlet areal på ca. 30 ha.

 

Rammeområdet som er beliggende mellem Hammerum og Gjellerup, er afgrænset mod nord af Tolstedvej, mod øst af Frølundvej, mod syd af Palle Fløes Vej og mod vest af K. Møllers Vej og Ny Gjellerupvej. Igennem den sydlige del af området er der mulighed for at færdes på Hammerumskolestien.

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. institutioner m.v., hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

 

Miljørapport

Den sammenfattende redegørelse er indsat som bilag i dagsorden for lokalplan nr. 31.OF8.1. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup til endelig vedtagelse

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 31.OF8.1 for skole, institutioner og idræts- og fritidsformål ved Hammerum-Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 17. maj 2016 under pkt. 138 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016. Der er i høringsperioden indkommet 5 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre ny skole i sammenhæng med den eksisterende Hammerum Hallen, samt dagsinstitutioner og kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i den grønne kile mellem Hammerum og Gjellerup. Gennem lokalplanen tilstrøbes at der sikres en god og sikker tilgængelighed til området via stiforbindelser fra de omkringliggende boligområder. Lokalplanen skal sikre gode parkeringsforhold og en sikker afvikling af trafikken i området. Lokalplanen strækker sig over et areal på cirka 30 hektar.

 

Lokalplanen skal bl.a. sikre bevaringsværdig beplantninger, herunder træer og læhegn samt at der kan etableres nye vådområder, herunder søer til tilbageholdelse af regnvand. Herudover giver lokalplanen mulighed for at foretage landskabsbearbejdning, så der skabes et rekreativt landskab til leg og læring. Lokalplanen skal endvidere sikre at del af området overføres fra landzone til byzone og en mindre del overføres fra byzone til landzone.

 

Plangrundlag

Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Lokalplanforslaget er heller ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet, som er beliggende mellem Hammerum og Gjellerup, er afgrænset mod nord af Tolstedvej, mod øst af Frølundvej, mod syd af Palle Fløes Vej og mod vest af K. Møllers Vej og Ny Gjellerupvej. Igennem den sydlige del af området er der mulighed for at færdes på Hammerumskolestien.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er disponeret ud fra de eksisterende forhold, hvor skolen placeres i nær tilknytning til hallen. Boldbanerne samles mod øst.

Der udlægges nye adgangsveje fra Frølundvej og Tolstedvej. Palle Fløes Vej beholdes som adgangsvej fra syd, dog kan parkeringspladsen kun udnyttes til parkering ved særlige lejligheder. Stierne i området bevares og udbygges, så der skabes sammenhæng og rekreative forbindelser.

 

På de eksisterende boldbaner nord for Hammerum Bæk udlægges et større område til opmagasinering af regnvand. Hele området planlægges som et rekreativt område med mulighed for leg og læring for skolen og lokalområdet. Da den nye skole skal placeres i umiddelbar tilknytning til Hammerum Hallen, vil det være muligt at opføre nye bygninger sammen med eksisterende bygninger. Inden for byggefelterne kan der desuden etableres legeplads og lignende, samt parkering. De øvrige institutioner inden for delområde I kan også udbygges, hvis det på sigt skulle vise sig nødvendigt.

Det samlede etageareal for hele lokalplanområdet må maksimum være 28.500 m2.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016, og der er indkommet 5 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden. Endvidere er der indkommet kommentar fra Miljø og Klima som indarbejdes i Miljørapportens sammenfattende redegørelse.

 

Indkommende indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:
Indsigelserne og bemærkningerne behandles i indsigelsesbilaget, hvor også indsigelserne kan ses i fuld længde.

 

1. Bemærkning fra Herning Vand om at de ønsker at holdes skadefri i forbindelse med evt. ændring af eksisterende bassin syd for Tolstedvej. dog forventes de at blive inddraget i processen

 

2. Bemærkning fra Stadioninspektøren om placering af kunstgræsbanerne.

Kommentar: Vurderes til at være en mindre ændring til arealudlægget af fodboldbaner nord for bækken. Ændringen medfører derfor alene en mindre ædring i kortbilag 2.

 

3. Bemærkning fra Børneby Øst vedr. areal til placering af gokartbane.

Kommentar: Banen eksisterer allerede, men skal flyttes en smule i forbindelse med ændringen af fodboldbanen nord for bækken. Forvaltningen anbefaler derfor at der udlægges et areal til banen på lokalplankortet og der medtages bestemmelser i lokalplanen som sikrer at banen kan etableres.

 

4. Indsigelse fra Ernst Brüchle Knudsen som anfører at han mener der er mangler i miljørapporten omkring miljørisici ved kunststofbaner.

Kommentar: Forvaltningen anbefaler at lokalplanen medtager den nødvendige beskrivelse i redegørelsen og lokalplanbestemmelseren samt at Miljørapportens sammenfattende redegørelse medtager redegørelse for kunststofbaner herunder særligt overfladevandts afledning til kloak. Der .........

 

5. Bemærkning fra Beboerforeningen Vestergård Hammerum, som stiller en række spørgsmål om betydningen af de ændringer som lokalplanen medfører i forhold til dem. F.eks. at et område tilbageføres til landzone, fjernelse af kælkebakken samt lukning af adgang for hallen via Palle Fløes Vej.

Kommentar:

 

Miljørapport

Den sammenfattende redegørelse er indsat som bilag.

 

 Ændringer til lokalplanen

For at sikre at lokalplanen medtager det nødvendinge bestemmelser for kunststofbanerne anbefales det at lokalplanen justeres til at medtage et afsnit i redegørelsen vedr. kusnststofbanen samt følgende bestemmelser:

 

Redegørelsen – afsnit om bebyggelse og anlæg medtages følgende:

Kunstofbanerne placeres på et areal, der i dag er udlagt til grønt område. I forbindelse med etablering af nye boldbaner skal der etableres et drænsystem for effektiv dræning af banerne.

Drænsystemet skal tilsluttes kloaksystemet..

 

Bestemmelserne § 1. Formål medtages følgende:

1.10 at muliggøre anlæg af en kunstgræsbane med tilhørende lysmaster og hegn,

 

Bestemmelserne §6. Tekniske anlæg medtager følgende:

6.10 Der etableres de nødvendige dræn i forbindelse med anlæg af kunststofbaner som sikrer at overfladevandet fra kunststofbanerne tilføres kloaksystemet.

 

Bestemmelserne § 11. Hegn og beplantning medtages følgende:

11.6 Boldbanen må anlægges med jord/grus/græs eller som kunstgræsbane med infill materiale af gummigranulat.

 

Bestemmelserne § 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af medtages følgende:

12.8 de i §6.1 nævnte tilslutninger til kloaksystemet ved anlæg af kunstgræsbane er etableret.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for et offentligt område til skole, daginstitutioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter mellem Hammerum og Gjellerup til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at lokalplankort 2 medtager justeringer i forhold til arealudlæg til henholdsvis fodboldbaner nord for bækken samt areal til gokartbane,

 

at redegørelsen medtager de relevante bemærkninger om kunststofbanerne,

 

at bestemmelserne § 1. Formål medtages følgende: 1.10 at muliggøre anlæg af en kunstgræsbane med tilhørende lysmaster og hegn,

 

at bestemmelserne §6. Tekniske anlæg medtager følgende: 6.10 Der etableres de nødvendige dræn i forbindelse med anlæg af kunststofbaner som sikre at overfladevandet fra kunststofbanerne tilføres kloaksystemet..

 

at bestemmelserne § 11. Hegn og beplantning medtages følgende: 11.6 Boldbanen må anlægges med jord/grus/græs eller som kunstgræsbane.

 

at bestemmelserne § 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen medtages følgende: 12.8 de i §6.1 nævnte tilslutninger til kloaksystemet ved anlæg af kunstgræsbane er etableret.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for offentlig institution på Valdemarsvej i Herning til Herning Kommuneplan 2013-2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 17. maj 2016 under pkt. 139 foreløbig vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 69 for et offentligt område ved Valdemarsvej i Herning.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

Kommuneplantillægget foreligger hermed til endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

For at sikre der kan etableres krisecenter på Valdemarsvej 20 er der udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan for området.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 1al Holtbjerg, Herning Jorder og del af vejlitra 7000c. Området udgør et samlet areal på ca. 10.000 m2.

 

Rammeområdet ligger i den østlige del af Herning by. Mod syd løber jernbanen og syd for den ligger motorvejen Herning – Silkeborg på en dæmning. Mellem motorvejen og jernbanen ligger en mindre skovbeplantning. Mod øst forsætter jernbane mod Birk og de grønne områder. Nord for lokalplanområdet ligger boligbebyggelsen Holtbjerg. Rammeområdet ligger i byzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 69 sikrer at der kan etableres institution-, kultur- og fritidsformål inden for rammeområdet samt at der kan ske en yderlig udbygning af de eksisterende ejendomme. Endvidere sikre kommuneplantillægget der skal etableres gode parkerings- og trafikforhold samt grønne ude- og opholdsarealer.

 

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. institutioner m.v., hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen medtager derfor bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for område til offentlige formål ved Valdemarsvej i Herning til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagselse af lokalplan nr. 12.OF2.1 for område til offentlige formål på Valdemarsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 17. maj 2016, pkt. 140 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1 for et offentligt område til institutions-, kultur- og fritidsformål ved Valdemarsvej i Herning.

 

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til planforslaget.  

Sagsfremstilling

Plangrundlag

Området var ikke omfattet af en eksisterende lokalplan. Dermed er der også udarbejdet tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende på Valdemarsvej i den østlige del af Herning by. Mod syd løber jernbanen og syd for den ligger motorvejen Herning–Silkeborg på en dæmning. Mellem motorvejen og jernbanen ligger en mindre skovbeplantning. Mod øst ligger Birk. Nord for lokalplanområdet ligger boligbebyggelsen Holtbjerg.

Lokalplanområdet er ca. 10.000 m2. Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må ikke overstige 40.

 

Der ligger i dag to bygninger inden for lokalplanområdet; Holtbjerg Vuggestue, Valdemarsvej 20 og Holtbjerghuset, Valdemarsvej 24. Begge bygninger er opført i gule teglsten med sort tag og er vurderet til middel bevaringsværdi.

 

Området fremstår i sin helhed som et grønt område med masser af fine rammebeplantninger og træer som skal bevares og videreføres.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet inddeles i 2 byggefelter samt fri- og parkeringsarealer.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

 

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, farver og arkitektonisk udtryk, ligesom der skal skabes en harmonisk overgang mellem den nye bebyggelse og det tilgrænsende boligkvarter. Derfor stiller lokalplanen krav om, at nybyggeri skal udføres i gult murværk, og at synlige tagflader skal beklædes med sort tagmateriale.

 

Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af nye veje og vejbetjenes som i dag fra Valdemarsvej.

 

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Derudover anbefaler lokalplanen at der etableres cykelparkering.

 

Lokalplanen giver endvidere mulighed for at der kan udstykkes i alt 3 grunde ud fra et udstykningsprincip som fremgår af lokalplanens kortbilag 2.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. maj 2016 til den 14. juli 2016, og der er ikke indkommet bemærkninger/indsigelser i høringsperioden. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 12.OF2.1 for område til offentlige formål ved Valdemarsvej i Herning til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-21-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 64 for erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring, er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 4. maj 2016 til den 29. juni 2016. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 64, udlægger et nyt rammeområde 41.E5.1 til erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring. Bestemmelserne i det nye rammeområde giver mulighed for virksomheder i klasse 1 - 3, en bebyggelsesprocent på 55 og maks. byggehøjde på 8,5 m.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 4. maj 2016 til den 29. juni 2016. Der er ikke indkommer indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage Lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej , Tjørring

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 41.E5.1 for erhvervsområde ved Michael Jensensvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. april 2016, foreløbig vedtaget lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 4. maj 2016 til den 29. juni 2016. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring, sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanforslaget giver den pågældende virksomhed på stedet, mulighed for at frastykke og sælge ca. halvdelen af ejendommens areal. Muligheden opstår, ved at forhøje bebyggelsesprocenten på området, så virksomheden kan fortsætte som hidtil på et mindre areal.

 

Plangrundlag

Den ansøgte anvendelse, er ikke i overensstemmelse med den gældende planlægning for området. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, samt nærværende lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring.

 

Lokalplanen

Med lokalplanen bliver bebyggelsesprocenten for området hævet til 55. Området kan fortsat anvendes til erhverv i virksomhedsklasse 1 - 3. Bebyggelse må Højest opføres i 2 etager, med en højde på maksimalt 8,5 m. Parkeringskravet er 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal, og befæstelsesgraden er højest 60 %.

 

Offentlig Høring

Lokalplanforslaget har været i ofentlig høring fra den 4. maj 2016 til den 29. juni 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-19-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 65 til kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde nord for Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 26. april 2016 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde nord for Aulum. Formålet med tillægget er at aflyse en del af rammeområde 09.E1. Dette er ensbetydende med at området ikke længere kan anvendes til virksomheder i klasse 5-7.

 

Forslag til tillæg nr. 65 har været i 8 ugers høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.  

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 65 endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået en henvendelse fra virksomheden som ejer matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum. Virksomheden ønsker at anvende arealerne til råstofgravning.

 

Anvendelse til råstofgravning, og efterfølgende genetablering af området til natur, er ikke i overensstemmelse med planlægningen for området. Det kræver at kommuneplanramme 09.E1 ændres, at lokalplan nr. 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (afstand til boliger) og/eller stort transportbehov (miljøklasse 5-7) aflyses samt arealerne inden for lokalplanområdet tilbageføres fra byzone til landzone.

 

Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for

Erhvervsområde nord for Aulum som udtager området af kommuneplanrammen. Formålet

med tillægget er at aflyse en del af rammeområde 09.E1.

 

 

 

Kortene viser den nuværende kommuneplanramme 09.E1 og den fremtidige kommuneplanramme 09.E1, ved endelig vedtagelse af tillæg nr. 65.

 

Tillæg nr. 65 ændrer ikke på de nuværende bestemmelser for den øvrige del af rammeområde 09.E1.

 

Sagen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 65 følger sagen om endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan nr. 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborg.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2013-24 for Erhvervsområde nord for Aulum til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Herning Byråd vedtog den 26. april 2016 at ophæve lokalplan 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og/eller stort transportbehov.

 

Beslutningen om at ophæve lokalplanen og tilbageføre arealerne fra byzone til landzone har været i 8 ugers høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til ophævelse af lokalplanen endeligt vedtages uden ændringer og at arealerne tilbageføres til landzone. Ophævelsesdokumentet er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået en henvendelse fra virksomheden som ejer matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum. Virksomheden ønsker at anvende arealerne til råstofgravning Anvendelse til råstofgravning, og efterfølgende genetablering af området til natur, er ikke i overensstemmelse med planlægningen for området.

 

Det kræver at kommuneplanramme 09.E1 ændres, at lokalplan nr. 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (afstand til boliger) og/eller stort transportbehov (miljøklasse 5-7) ophæves samt at arealerne inden for lokalplanområdet tilbageføres fra byzone til landzone.

 

Lokalplanområdet er ikke udnyttet, og planlægningen findes derfor ikke længere nødvendig. Det er vurderet at lokalplan 5.06 skal ophæves i sin helhed, da det planlægningsmæssigt ikke er hensigtsmæssigt at en lille del af området bibeholdes. Dette er ensbetydende med, at lokalplanområdet ikke længere kan anvendes til virksomheder i klasse 5-7.

 

Ved ophævelse af lokalplanen benyttes planlovens § 33 stk. 1, hvor lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig.

 

Ved tilbageførsel af arealer fra byzone til landzone, benyttes planlovens § 45, stk. 1.

Det drejer sig om følgende arealer:

- Matr. nr. 2ab Lergrav Hgd Aulum (hele matriklen).

- Matr. nr. 2ac Lergrav Hgd Aulum (hele matriklen).

- Matr. nr. 2b Lergrav Hgd Aulum (en del af matriklen).

- Matr. nr. 2o Lergrav Hgd Aulum (en del af matriklen).

 

Forslag om ophævelse af lokalplan 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej nord for Aulum og beslutningen om tilbageførsel af byzonearealer til landzone, har været i 8 ugers høring fra den 28. april til den 23. juni 2016.  

 

Ved ophævelse af lokalplan 5.06 og tilbageførsel af arealerne til landzone vil fremtidig administrationen af byggeansøgninger ske med udgangspunkt i planlovens landzonebestemmelser og bygningsreglementet. Lokalplanområdets anvendelse ændres fra virksomheder med særlige beliggenhedskrav og virksomheder med stort transportbehov til at være byggeri og anlæg i overensstemmelse med gældende bestemmelser for byggeri i landzone.

 

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Reglerne i planlovens § 46, giver mulighed for ejere at fremsætte krav om erstatning for faktisk afholdte udgifter med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone, når denne tilbageføres til landzone. Reglen begrænser erstatningen til positive udgifter, som er afholdt som følge af ejendommens placering i byzone. En eventuel mistet spekulationsgevinst kan ikke kræves erstattet efter bestemmelsen.

 

Oplysning om mulighed for erstatning har været fremsendt sammen med den offentlig høring af forslag til tillæg nr. 65, ophævelse af lokalplan 5.06 og tilbageførsel af byzonearealer til landzone. Krav skulle fremsættes skriftligt over for kommunalbestyrelsen senest 12 uger efter, at ejerne har fået meddelelse om kommunalbestyrelsens beslutning. Krav om erstatning skulle være Herning Kommune i hænde senest den 28. juli 2016.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag om ophævelse af lokalplan nr. 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og/eller stort transportbehov endeligt vedtages.

 

at lokalplanområdet tilbageføres fra byzone til landzone.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-16 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 26. april 2016 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2013-2024 samt lokalplan nr. 51.B13.3 for et boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er kommet én indsigelse til lokalplanforslaget, som behandles i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 51.B13.3 for et boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg. Tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2013-2024 indstilles hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanforslaget er et konkret ønske om at udlægge et område ved Toustrupvej i snejbjerg til åben/lav boligbebyggelse.

Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 63.

Det gældende rammeområde 51.0F5 er i dag udlagt til offentlig anvendelse med mulighed for kirke, meningshus og parkeringsplads.

Med kommuneplantillægget åbnes mulighed for, at opføre tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i lokalplanområdet.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er kommet én indsigelse til lokalplanforslaget, som er behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 51.B13.3 for et boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 51.B13.3 for et boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 26. april foreløbigt vedtaget lokalplan 51.B13.3 for et boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg og tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016, og der er kommet én indsigelse til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanen indstilles hermed til endelige vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for etablering af ca. 20 boliger i form af åben-lav bebyggelse. Desuden indeholder lokalplanen bestemmelser om etablering af veje og stier, grønt friareal samt et plantebælte som afskærmning af området mod nord.

 

Indsigelser/bemærkninger

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er kommet én indsigelse i høringsperioden, som er behandlet nedenfor.

 

Indsigelse fra Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret, den 11. maj 2016 (se bilag):

Indsiger (grundejerforeningen i boligområdet vest for lokalplanområdet) finder det uhensigtsmæssigt, at vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Toustrupvej og mener, at trafikafviklingen på dette sted allerede er uhensigstmæssig. Indsiger foreslår at etablere vejadgang fra det eksisterende boligområde Munkgårdkvarteret.

Indsiger efterlyser iøvrigt, at fortovet langs Toustrupvej færdiggøres, så der ikke opstår farlige situationer.

 

Forvaltningens vurdering af indsigelsen:

Forvaltningen og Vej og Trafik vurderer, at den trafikale løsning, der fremgår af lokalplanen er den mest hensigstmæssige på stedet, og at indsigelsen derfor ikke giver anleding til ændringer af lokalplanen.

Det kan oplyses, at etableringen af fortov vil ske på baggrund af vejbidraget, når lokalplanområdet er udstykket.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 51.B13.3 for et boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P16-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 - Sportscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. april 2016 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 72 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende miljørapport for Sportscenter Herning ved Holingknuden i Herning.

 

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 28. april 2016 til og med 23. juni 2016. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser og bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 72 endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af Sportscenter Herning, er der udarbejdet en udviklingsplan som skitserer principperne for den videre udvikling af området omkring sportscenteret. En del af udviklingsplanen er placering af ny bebyggelse og parkering. I udviklingsplanen er nærværende område øst for den nuværende bebyggelse i sportscenteret, ud mod Gullestrupvej udlagt til parkering og erhverv.

 

Den eksisterende kommuneplanramme giver ikke mulighed for at etablere erhverv i nærværende område øst for den nuværende bebyggelse i sportscenteret, ud mod Gullestrupvej. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 72 til kommuneplan 2013-24 som giver mulighed for at udnytte området til erhvervsbebyggelse, i overensstemmelse med principperne i udviklingsplanen. 

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 13.E2 til liberalt erhverv, serviceerhverv samt offentlige formål. Det kunne eksempelvis være fysioterapeuter, fitnesscenter, klinikker for sundhedsydelser og lignende i relation til sport, sundhed og wellness.

Der kan opføres bebyggelse i 4 etager og med en bygningshøjde på 16 meter. I det nordøstlige hjørne mod Gullestrupvej og Vesterholmvej kan der opføres bebyggelse i op til 10 etager og 40 meters højde.

 

Rammebeskrivelsen for rammeområde 13.OF26 er tilrettet i forhold til trafik og bebyggelse.

 

Kommuneplantillæg og miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 72 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og miljørapport. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen. 

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en miljørapport til kommuneplantillægget og lokalplanen. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 og lokalplan 13.OF26.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger. Der er ingen ændringer i forhold til miljørapporten og den sammenfattende redegørelse, da der ikke er indkommet indsigelser eller ændringer til lokalplanforslaget..

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 72 for Sportscenter Herning til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 13.OF26.1 for Sportscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. april 2016 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 13.OF26.1 med tilhørende miljørapport for Sportscenter Herning ved Holingknuden i Herning.

 

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 28. april 2016 til og med 23. juni 2016. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser og bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 13.OF26.1 for Sportscenter Herning ved

Holingknuden i Herning endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanen opdeler området i 5 delområder.

 

Delområde I

Her kan der opføres bebyggelse til idrætsformål, sportscollege, daginstitution, vandrehjem samt parkering og ankomstplads. Bebyggelses kan opføres i op til 4 etager og have en maksimum bygningshøjde på op til 16 meter.

Der kan opføres 55.000 m² etageareal inden for delområdet.

 

Delområde II

Her kan der opføres bebyggelse til liberalt erhverv, serviceerhverv samt offentlige formål. Det kunne eksempelvis være fysioterapeuter, fitnesscenter, klinikker for sundhedsydelse og lignende i relation til sport, sundhed og wellness.

Bebyggelses kan opføres i op til 4 etager og have en maksimum bygningshøjde på op til 16 meter. I det nordøstlige hjørne mod Gullestrupvej og Vesterholmvej kan der opføres bebyggelse i 10 etager og en maksimum bygningshøjde 40 meter.

Der kan opføres 20.000 m² etageareal inden for delområdet.

 

Delområde III

Området udlægges til parkering og i den vestlige del kan der etableres regnvandsbassin.

 

Delområde IV

Området udlægges til ny adgangsvej, idrætsrambla, aktivitetsbånd og natur langs Holing bæk.

 

Delområde V

Området udlægges til naturområde med aktivitetsbånd. Der er mulighed for ridebane og hestefolde inden for området.

 

Trafik

Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres en ny adgangsvej til sportscenter fra Gullestrupvej. Adgangsvejen er en del af tanken omkring orientering af sportscenteret mod Herning by. I forbindelse med den nye vejadgang kan der etableres en ankomstplads.

Der kan etableres en ny adgangs vej fra Vesterholmvej til den eksisterende p-plads nord for centeret, mod vest. Den eksisterende vejadgang ændres i lokalplanen til sekundær adgangsvej.

Lokalplanen stiller krav om at der skal etableres parkeringspladser til områdets brugere og besøgende. Parkeringsarealerne kan etableres i delområderne I, II og III.

Herning by bindes sammen med Sportscenteret med en ny ”idrætsrambla”.

Idrætsramblaen er primær tænkt som en forbindelse for de bløde trafikanter, herunder eleverne på Søndagerskolen og brugere af Herning svømmehal. Idræts ramblaen er en kombination af gangsti, cykelsti, vej og motions- og legeelementer.

Lokalplanen giver mulighed for et aktivitetsbånd som skaber forbindelse mellem Lillelund Engpark i øst og Fuglsang Sø i vest, via sportscenterområdet. Langs aktivitetsbåndet er der mulighed for at etablere ”pitstops” som kan etableres med anlæg til idræt, leg eller ophold.

 

Landskabet

Et vigtigt element i lokalplanen er, at der stilles krav til bearbejdningen af "kanten" mellem centeret og landskabet. Kanten skal være med til at danne rum og overgang mellem bebyggelsen og landskabet. Kanten kan bestå at bygningsfacader eller beplantning, eller en kombination at begge elementer. Beplantningen mod landskabet skal bestå af en 2 rækker træer eksempelvis elm, hvidpil eller poppel. Karakteren af beplantningen skal være let, men markant i kraft af sin højde.

De eksisterende træer mellem Ishockeyhallen og sportscenteret skal i det omfang det er muligt bevares. De skal derfor indgå som element i ankomstpladsen. Træerne langs den nuværende Brændgårdvej nord for den nye adgangsvej, søges i videst mulig omfang bevaret.

Beplantningsstrukturen på den eksisterende p-plads mod Vesterholmvej fastholdes i lokalplanen, og danner forbillede for senere udvidelser.

Lokalplanen er ikke til hinder for at Kærbo rideklub kan blive i området, der gives mulighed for at deres nuværende ridebane kan flyttes syd for den eksisterende ridehal for at give plads til idrætsramblaen.

 

Kommuneplantillæg og miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 72 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og miljørapport. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en miljørapport til kommuneplantillægget og lokalplanen. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 og lokalplan 13.OF26.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (vedhæftet som bilag). Den sammenfattende redegørelse beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger. Der er ingen ændringer i forhold til miljørapporten og den sammenfattende redegørelse, da der ikke er indkommet indsigelser eller ændringer til lokalplanforslaget..

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 13.OF26.1 for Sportscenter Herning ved Holingknuden i Herning til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtalgelse af kommuneplantillæg 67 for solceller ved DNV Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har den 26. april 2016 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for teknisk anlæg til solceller ved Det Nye Hospital i Vest Gødstrup.

 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen indstiller tillæg nr. 67 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udlægger kommuneplanramme 54.T1 til solceller vest for Det Nye Hospital i Vest Gødstrup. I alt 6,4 ha. Der er i kommuneplantillægget udlagt et større areal til solceller end der lokalplanlægges for på nuværende tidspunkt. Dette gøres for at sikre at der også på sigt er reserveret nok areal til eventuelle udvidelser af DNV Gødstrup og dermed et stigende strømbehov.

 

Arealet der rammelægges til solceller er afgrænset af jernbanen mod nord, ny motorvej vest om Herning samt Næstholtvej mod øst og en bolig mod syd.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan 54.T1.1 for Energipark ved DNV Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har den 26. april 2016 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 54.T1.1 for solcelleanlæg ved Det Nye Hospital i Vest Gødstrup.

 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 28. april til den 23. juni 2016. Der er indkommet en bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen indstiller lokalplan 54.T1.1 til endelig vedtagelse med mindre mindre ændringer i forhold til vejudlæg.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende nordvest for DNV Gødstrup ved Næstholtvej. Området afgrænses af jernbane mod nord, Næstholtvej mod øst samt beskyttelseslinjer om gravhøje og bolig mod syd. I alt ca. 2,4 ha.

 

Lokalplanens grænser er fastlagt ud fra de fremtidige veje i området, herunder flytning af Næstholtvvej og forskydning af jernbanen i forbindelse med motorvejsbyggeriet. Der er derfor ikke direkte overensstemmelse mellem det eksisterende vejnet og matriklerne på matrikel- og lokalplankortet.

 

Bemærkning

Der er indkommet en bemærkning fra Vejdirektoratet til lokalplanforslaget i høringsperioden.

 

Bemærkningen omhandler vejudlæg til adgangsvej syd om lokalplanområdet. Vejdirektoratet ønsker vejudlæg ændret fra 5 til 6 meter for at give bedre plads til til landbrugskøretøjer. Det ønskes sikret, at der via bestemmelserne præciseres, at der kan etableres vejadgang til landbrugsbygninger syd for området. Endvidere ændres, at beplantningen skal kunne brydes til ledningsanlæg til Herning Vand hvis denne ikke kan lægges i vejen. Der må ikke etableres beplantning ovenpå ledningsanlægget.

 

Forvaltningens bemærkninger

Det er forvaltningens vurdering, at Vejdirektoratets bemærkninger bør efterkommes, da der er tale om en præcisering af lokalplanens bestemmelser, der er med til sikre den fornødne adgang til markerne vest for lokalplanområdet samt adgang til eksisterende bygninger nær lokalplanområdet.

 

Beskrivelse af vejudlæg ændres i redegørelsen side 5 fra 5 til 6 m. Bestemmelsen i §4.2 ændres fra 5 til 6 m i minimumsbredde og bestemmelse 4.2 tilføjes: "Der kan i linjen A-B etableres en vejadgang til landbrugsbygninger syd for lokalplanområdet."

 

§4.2 ændres dermed til: "§4.2 Der skal sikres plads til en vej på minimum 6 meters bredde i linjen A-B, som vist på kortbilag 2. Der kan i linjen A-B etableres en vejadgang til landbrugsbygninger syd for lokalplanområdet.

 

For at sikre at beplanting ikke skal brydes på baggrund af placering af ledningsanlæg til Herning Vand præciseres på kortbilag 2, at vejudlæg linje A-B placeres syd for beplantning langs lokalplanens sydlige afgrænsning.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 54.T1.1 for solcelleanlæg ved Det Nye Hospital i Vest Gødstrup til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at §4.2 ændres til: "§4.2 Der skal sikres plads til en vej på minimum 6 meters bredde i linjen A-B, som vist på kortbilag 2. Der kan i linjen A-B etableres en vejadgang til landbrugsbygninger syd for lokalplanområdet."

 

at vejudlæg linje A-B placeres syd for beplantning langs lokalplanens sydlige afgrænsning på lokalplanens kortbilag 2.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 91.OF1.1 for offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet vedtog den 17. maj 2016 forslag til lokalplan 91.OF1.1 for offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk.

 

Forslag til lokalplan 91.OF1.1 for offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk har været i offentlig høring i perioden fra 19. maj til 4. august 2016. Der er i denne periode ikke indkommet indsigelser til lokalplanforslaget. Da der ikke er indkommet indsigelser og da lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme 91.OF1, kan forslag til lokalplan 91.OF1.1 endeligt vedtages af Byplanudvalget.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 91.OF1.1 for offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk endeligt vedtages. 

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplan 91.OF1.1 for offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk giver mulighed for etablering af daginstitution i tilknytning til Kibæk Skole. Lokalplanområdet omfatter Kibæk Skole samt Kibæk Krydsfelt i den nordlige del af Kibæk og er afgrænset mod syd af Møllegaardsvej, mod nordvest af Velhustedvej, og mod øst af den sti, der afgrænser boligområdet Møllegaarden mod vest. 

 

 

Lokalplanen har til formål at udlægge et område på Velhustedvej i Kibæk til offentlige formål i form af skole, bibliotek, institutioner, halbyggeri og friarealer. Desuden skal lokalplanen sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken i området samt tilstrækkeligt med parkeringspladser til områdets funktioner. Lokalplanen skal desuden sikre gode og rekreative friarealer.

 

Lokalplanen skal give mulighed for at opføre ny bebyggelse til skole-, biblioteks-, fritids- og institutionsformål med tilhørende administrative funktioner, og sikre at den fremtidige udbygning af området sker under hensyntagen til de omkringliggende områder og med henblik på at skabe et helhedspræg gennem en overordnet disponering af området.

Lokalplanen skal også sikre håndtering af overfladevand i forhold til klimatilpasning.

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til placering af byggefelt, friareal, adgangs- og parkeringsareal, det er dog ikke muligt at etablere adgangs- og parkeringsarealet i delområde II i samme niveau som det eksisterende adgangs- og parkeringsareal i delområde I på grund af den dybde, den tværgående afløbsledning er etableret i. Derfor skal parkeringsarealet i delområde II terrænreguleres i det omfang, det er muligt uden at beskadige afløbsledningen. Terrænreguleringen er med til at holde adgangs- og parkeringsarealet i delområde II adskilt fra friarealerne.

 

Lokalplanområdet er inddelt i delområder I og II, hvoraf delområde I må anvendes til bebyggelse, udearealer, beplantning samt adgangsvej og parkering mens delområde II kun må anvendes til udearealer, beplantning og parkering. Bebyggelsesprocenten inden for det samlede lokalplanområde må maksimum være 40. Lokalplanforslaget fastsætter desuden den maksimale byggeret for hver matrikel.

 

Erfaringerne fra trafiksikkerhedsforløbet mellem Kibæk Skole og Herning Cykler er medtaget i lokalplanens udlæg af adgangs- og parkeringsareal.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at bearbejde terrænet med henblik på at kunne tilbyde en bred vifte af leg- og læringsmuligheder, der sammen med nærheden til Kibæk Krydsfelt understøtter daginstitutionens image som natur- og idrætsinstitution.

 

Forslag til lokalplan 91.OF1.1 er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og er omfattet af rammeområde 91.OF1.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. maj til og med den 4. august 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 91.OF1.1 for et offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-15 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplan 12.B22.1 for Herning Kirkehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på møde den 26. januar 2016 foreløbig vedtaget lokalplan 12.B22.1 for Herning Kirkehus.

Planen har været i offentlig høring fra den 28. januar til den 24. marts 2016. Der er kommet to indsigelser i høringsperioden.

 

På mødet den 23. maj 2016 besluttede Byplanudvalget dog at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 12.B22.1 for Herning Kirkehus.  

Udvalget udsatte sagen med henblik på at: 1) byggeretten reduceres, 2) der sker en bedre arkitektonisk tilpasning til området, 3) parkering i større omfang løses på egen grund og 4) at der laves en bedre trafikal afvikling. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til justering af projektet for Herning Kirkehus (forslag F, 29. juni 2016).

 

Byplanudvalget skal beslutte, om det justerede projektforslag skal danne baggrund for den endelige vedtagelse af lokalplanforslag 12.B22.1for Herning Kirkehus.  

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag 12.B22.1 for Herning Kirkehus skal muliggøre en udvidelse af det eksisterende kirkehus på baggrund af et konkret projekt.

 

Lokalplanområdet inddeles i 5 byggefelter samt et fri- og parkeringsareal.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal højde på 8 meter. Der kan etableres kælder under en del af bebyggelsen.

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, farver og arkitektonisk udtryk, ligesom der skal skabes en harmonisk overgang mellem den nye bebyggelse og det tilgrænsende villakvarter. Derfor stiller lokalplanen krav om, at nybyggeri skal udføres i rødt murværk, og at synlige tagflader skal beklædes med rød vingetegl. Vinduesrammer, døre mv. skal udføres i samme diskrete farve, så der opnås en helhedsvirkning. Facaden mod øst, langs Østre Kirkevej, skal brydes med vinduespartier og mønster eller anden form for variation i murværket.

Der må ikke plantes træer i lokalplanområdet. Sammenhængen med Kirkepladsen og karakteren af åbent byrum skal bevares, og de eksisterende, store træer på Kirkepladsen skal fortsat være den karaktergivende beplantning i området.

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af Østre Kirkevej 1B, der i dag fungerer som kirkebetjentbolig, og har middel bevaringsværdi.

Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af nye veje og stier, og vejbetjenes som i dag fra Nørre Allé og Østre Kirkevej.

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Lokalplanen giver mulighed for indbetaling til p-fonden for det antal p-pladser, der ikke kan etableres inden for lokalplanområdet. Der stilles desuden krav om cykelparkering.

Da lokalplanområdet er en del af et bevaringsværdigt bymiljø med stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, stiller lokalplanen desuden krav om, at retablering af plads og fortovsareal samt nybyggeri og skiltning skal ske efter et projekt, der skal godkendes af Herning Kommune. 

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. januar til den 24. marts 2016. I høringsperioden er der kommet to indsigelser; én fra grundejer Nørre Allé 4 og én fra flere grundejere på Nørre Allé og Østre Kirkevej (ialt 19 husstande). Indsigelserne er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).

 

De indkomne indsigelser vedrører:

 • de trafikale forhold - herunder parkeringsforholdene,
 • de arkitektoniske forhold - herunder forholdet til bevarende lokalplan 12.B12.6 for Østre Kirkevej og Nørre Allé,
 • de økonomiske/beliggenhedsmæssige forhold,
 • støj- og skyggegener, samt
 • bevaringsværdig beplantning.

 

På baggrund af indsigelserne vedrørende de trafikale forhold, skal det bemærkes, at det er Vej og Trafiks vurdering, at det ikke kan lade sig gøre at sikre yderligere parkeringspladser og/eller afsætningsmulighed som forholdene er i dag.

Dog kan en ensretning af Østre Kirkevej (alternativt Nørre Allé) skabe mulighed for parkering i begge sider af vejen eller afsætningsbane i siden ind mod kirkepladsen - alternativt afsætning i en tidsperiode og parkering i den resterende tidsperiode.

Alternativt kan der muligvis etableres en afsætningslomme til private biler ved indgangen til Kirkehuset mod Østre Kirkevej (ved flytning af pullerter til en del af Kirkepladsen). Dette er dog ikke umiddelbart en optimal løsning hverken æstetisk eller trafikalt, og kræver yderligere undersøgelser.   

 

På baggrund af indsigelsen vedrørende den bevaringsværdige beplantning, skal det bemærkes, at der umiddelbart uden for lokalplanområdet, på Kirkepladsen og i nabohaver mod nord og vest (Nørre Allé 4), findes store, bevaringsværdige træer. Natur og grønne områder, Herning kommune vurderer, at disse træer sandsynligvis kan blive påvirket af byggeri i lokalplanområdet, og det er derfor meget vigtigt, at man i byggefasen træffer de nødvendige foranstaltninger, så træerne skånes mest muligt, hvilket fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Da træerne ikke står inden for lokalplanområdet, kan der desværre ikke tages direkte forholdsregler med lokalplanen, og bygherre er derfor gjort opmærksom på problematikken.

 

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelserne ikke giver anledning til konkrete ændringer i lokalplanforslaget.

 

Udtalelse fra den kongelige bygningsinspektør

I forbindelse med det første lokalplanforslag for Herning Kirkehus i 2010 kom den kongelige bygningsinspektør med en udtalelse. Da projektet siden da er ændret en del, bl.a. i forhold til facadeudtrykket, har forvaltningen anmodet om en ny udtalelse i forbindelse med behandlingen af sagen den 23. maj 2016. I henhold til denne udtalelse kan den kongelige bygningsinspektør anbefale forslaget, men henstiller til, at man overvejer at rette op på facadeflugten mod Østre Kirkevej.

 

Bilag IV-arter

Forvaltningen har modtaget en bemærkning fra Natur og Miljø, Herning Kommune vedr. beskyttelse af bilag IV-arter, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Baggrunden for bemærkningen er, at et planforslag efter planloven ikke kan vedtages, hvis gennemførelsen af planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyr der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Der findes store, ældre træer umiddelbart uden for lokalplanområdet, som kan være yngle- eller rasteplads for bilag IV-arter (flagermus).

 

Det er forvaltningens vurdering, at denne bemærkning ikke har direkte betydning for lokalplanforslaget, dels da træerne i området ikke står inden for lokalplanområdets afgrænsning, og dels da det fremgår af lokalplanen, at det er vigtigt at man ved nybyggeri forsøger at skåne træerne og deres rødder, og dermed passe på de gamle træer.

 

Forslag til justering af projektet for Herning Kirkehus (bilag 1 - forslag F, 29. juni 2016)

På baggrund af Byplanudvalgets beslutning på mødet den 23. maj 2016 er projektet for en til bygning til Herning Kirkehus justeret som det fremgår af nedenstående punkter.

 

1.  Reduceret byggeret
Arealet af den samlede tilvækst af bygning er reduceret fra 297 m² til 283 m² (i det oprindelige forslag fra 2010 var den samlede tilvækst 361 m²).
Byggefelt B reduceres fra maksimalt 8 meter til maksimalt 7,5 meter. Byggefelt E, der skal muliggøre etablering af et skur i skel nord for Kirkehuset, ændrer placering (men ikke omfang) for at skabe plads til en flugtvej nord om Kirkehuset. Den primære indgang til Kirkehuset flyttes fra sydsiden af bygningen til østsiden ud mod Østre Kirkevej - bl.a. for at give plads til parkering på grunden.

 

2.  Bedre arkitektonisk tilpasning til området
Ved bearbejdning af facaderne er der søgt bibeholdt et stilfærdigt/neutralt udtryk. Materialevalget og proportioneringen af tilbygningen er i højere grad tilpasset omgivelserne;
antallet af retninger i bygningen er reduceret til to - én fra den oprindelige bygning og én fra gaden, hvilket er med til at understrege det stilfærdige udtryk.
Desuden er der med en justering af planløsningen skabt større åbenhed i facaden i gadeplan mod Østre Kirkevej.
 

3.  Parkeringsforhold
I forbindelse med det reducerede bygningsareal og tilpasning af byggeriet er det muligt at reducere antallet af parkeringspladser der nedlægges.

Der er ialt 10 eksisterende p-pladser ved Kirkehuset. Med det justerede projektforslag nedlægges én plads så der ialt er 9 p-pladser. Tilbygningen på 283 m² udløser 6 p-pladser (lokalplanen stiller krav om 1 p-plads pr. 50 m²). Dertil kommer den ene p-plads som nedlægges. Det betyder, at der skal indbetales til p-fonden for i alt 7 p-pladser.

Derudover er der skitseret mulighed for etablering af 5 p-pladser i forbindelse med Kirkepladsen på Nørre Allé og Østre Kirkevej - udenfor lokalplanens område.

 

4.  Bedre trafikal afvikling
Der er skitseret en trafikplan med mulighed for gennemkørsel syd for Kirkehuset fra Østre Kirkevej til Nørre Allé.
Dette er primært for at skabe en bedre trafikafviklingen i forbindelse med aflevering og afhentning ved ærinder til Kirkehuset.
Forslaget til trafikplanen sker på bekostning af cykelparkeringen, der reduceres fra 50 til 40. Desuden reduceres omfanget af de eksisterende plantebede på stedet.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanforslag 12.B22.1 for Herning Kirkehus kan endelig vedtages (på baggrund af det justerede projekt) uden genfremlæggelse med en indskrænkning af lokalplanens afgrænsning (bilag 2 - lokalplanens afgrænsning). I så fald vil den foreslåede trafikplan (jf. bilag 1) skulle etableres i henhold til eksisterende lokalplan 12.B12.4 for Herning Kirke og Kirkeplads, hvilket der ikke vurderes at være formelle hindringer for.

 

I forhold til det justerede projekt, vil det dog betyde, at lokalplanens krav om etablering af minimum 50 cykelparkeringspladser umiddelbart vil ske på bekostning af én til to af de skitserede p-pladser ved Kirkehuset. Derudover vil den skitserede flytning af den primære indgang fra syd til øst (ud mod Østre Kirkevej) ikke være mulig, hvilket umiddelbart vil betyde at én til to af de skitserede p-pladser ved Kirkehuset ikke kan etableres. Desuden vil der evt. skulle gives en dispensation til byggefelt E, såfremt den skitserede placering af skur nord for Kirkehuset skal fastholdes for at skabe plads til en flugtvej. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om det justerede projektforslag skal danne baggrund for den endelige vedtagelse af lokalplanforslag 12.B22.1, og

 

at Byplanudvalget i så fald indstiller lokalplanforslag 12.B22.1 for Herning Kirkehus til endelig vedtagelse med den anførte ændring af lokalplangrænsen, jf. Bilag 2. 

Beslutning

Udsat.

 

Projektet er tilstrækkeligt tilpasset i forhold til parkering og trafik, men ikke i forhold til arkitektonisk tilpasning til området og reduktion af byggeretten.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-7-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Principgodkendelse af jordhotel ved Mørupvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra Midtconsult på vegne af Kølkær Entreprenør A/S, om et jordhotel og jordrenseanlæg på matrikel 1y, Mørup, Rind, ved Mørupvej i Herning.

 

Området er beliggende i landzone. Der kan ikke gives en landzonetilladelse til det ansøgte, derfor skal der udarbejdes et nyt plangrundlag gennem tillæg til kommuneplanen og lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Ansøgning

Kølkær Entreprenør A/S ønsker at etablere en modtageplads for ren og muligt forurenet jord (jordhotel) samt faciliteter for biologisk rensning af benzin- og olieforurenet jord (jordrenseanlæg) på et areal langs Messemotorvejen ved afkørsel til Dronningens Boulevard mellem Herning og Snejbjerg. Endvidere skal anlægget evt. modtage erhvervsaffald til sortering og genbrug, ligesom der evt. kan sælges sten, grus, sand m.v. fra pladsen.

 

 

Anlægget forventes at optage et areal på ca. 2 ha. Den foreslåede placering på matrikel 1y, Mørup, Rind, har nogle udfordringer i forhold til en vejbyggelinje samt ledninger og fortidsminder, men da matriklen har et areal på 37.278 m2 (3,7 ha) vurderes der at være plads til det ansøgte projekt.

 

Jordhotellet skal modtage jord med ikke kendte forureningsniveauer, som undersøges, behandles og/eller slutdeponeres i forhold til den konstaterede indhold af forurenede stoffer. Jordrenseanlægget skal behandle olieforurenet jord indenfor nærmede definerede kategorier.

 

For at sikre naboer mod støv- og støjgener og for at forbedre det visuelle indtryk af pladsen særligt fra motor-/motortrafikvejen anlægges en støjvold på 5 – 6 meters højde omkring pladsen. Til opbygning af støj-/visuel vold omkring anlægget påtænkes (i stedet for rene materialer) anvendt ren og let forurenet jord. Mellem den rene og den let forurenede jord udlægges markeringsnet, og volden afsluttes med græs eller lave buske.

 

Placeringen er valgt på grund af tilkørselsforhold fra den østgående motorvej samt for kommende motorvejsforbindelse mod Holstebro. Denne placering minimerer såvel energiforbrug på transporten som støjgener for evt. naboer. Grunden er desuden beliggende udenfor indvindingsopland for almen vandforsyning og udenfor Område med Særlige Drikkevandsinteresse (OSD). Det forventes, at anlægget skal godkendes som et potentielt grundvandstruende anlæg.

 

Det påtænkte jordhotel er vigtigt for at sikre en miljørigtig håndtering af forurenet overskudsjord. På anlægget vil jorden blive renset og/eller slutdeponeret miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og ulovlig og miljømæssigt uforsvarlig deponering eller henkastning af jord modvirkes. Uhensigtsmæssig påvirkning af jord og grundvand imødegås ved at al forurenet regn- og drænvand opsamles og ledes til lukket bassin, og anlægget anses derfor for at været en miljømæssig stor gevinst for området og for at være en bæredygtig løsning på håndtering af forurenet jord.

 

Plangrundlag

Det påtænkte areal ligger i landzone, men er en naturlig forlængelse af det allerede udpegede erhvervsområde ved Mørupvej. Anlægget kategoriseres som særligt pladskrævende og transporttung, da der skal være plads til oplæg af jord, som desuden skal fragtes med tunge køretøjer.

 

Der ligger en vejbyggelinje for motorvejen på langs af området, og det skal derfor undersøges om anlægget må ligge inden for denne vejbyggelinje og om der i en deklaration er fastsat højdegrænser for byggeri og anlæg, som kan være i konflikt med anlæggets støjvold. Dette vil være et opmærksomhedspunkt, som skal undersøges nærmere i forbindelse med i det videre planarbejde og i dialog med Vejdirektoratet.

 

Endvidere skal muligheden for at sælge sten, grus, sand m.v. fra pladsen undersøges nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan.

 

Der er behov for, hvis projektet skal kunne realiseres, at udarbejde et tillæg til Herning Kommuneplan 2017 - 2028, og en lokalplan for området.

 

Miljøvurdering

Planafdelingen har vurderet, at der sammen med planerne, skal udarbejdes en miljøvurdering, da anlægget skal modtage og håndtere forurenet jord. Endvidere skal der vurderes på den visuelle landskabelige og arkitektoniske indflydelse, som anlægget vil medføre, særligt med hensyn til oversigtsforholdende ved motorvejen.

 

Miljøvurderingen skal udarbejdes og vedtages sammen med den foreløbige vedtagelse af planerne, og i offentlig høring sammen med planerne.

 

 

Forvaltningen anbefaler, at Byplanudvalget beslutter, at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen og lokalplan for området ved Mørupvej.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering for jordhotel og jordrenseanlæg ved Mørupvej i Herning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-9-16 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Principgodkendelse inden evt. udarbejdelse af lokalplan for ny dagligvarebutik i Sønder Felding midtby

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en henvendelse fra Sdr. Felding Brugsforening om muligheden for at opføre en ny dagligvarebutik i midtbyen. Butikken skal opføres på hjørnet af Bredgade og Strøget på modsatte side af den eksisterende butik, som herefter skal nedrives med henblik på etablering af parkeringspladser og et nyt bytorv.

 

Planafdelingen vurderer, at det er godt projekt, som rummer flere elementer som vil øge kvaliteten af bymiljøet Sdr. Felding midtby.   

 

Sagsfremstilling

Dagli´ Brugsen i Sdr. Felding har en central placering i midtbyen på hjørnet af Søndergade og Bredgade. De gamle butikslokaler er dog blevet for små og utidssvarende, ligesom forholdene for parkering og vareindlevering ikke er optimale i forhold til det der kræves af en moderne og funktionsdygtig dagligvarebutik.

 

Brugsforeningen har derfor opkøbt ejendommene på modsatte side af vejen, Bredgade nr. 25 og Strøget nr. 4, med henblik på at nedrive de eksisterende ejendomme og opføre en ny dagligvarebutik. Ved at opføre en ny, fremfor at renovere eller ombygge den eksisterende, vil det i hele byggeperioden være muligt at opretholde en fuld funktionsdygtig dagligvarebutik i Sdr. Felding, hvilket er særdeles vigtigt for projektets realisering og den samlede økonomi.

 

Når den nye butik er indflytningsklar, vil bygningen med den eksisterende butik blive nedrevet med henblik på etablering af parkeringspladser til dagligvarebutikken. Pladsen har dog en central placering i byen, som betyder, at den skal udformes med omtanke så den kan danne rammen om andre formål end blot parkering og derved få karakter af et bytorv. Pladsen ligger i øvrigt med direkte tilknytning til Skjern Å, hvilket også bør indarbejdes i udformningen af pladsen.

 

Plangrundlag

Området er kommuneplanlagt og omfattet af ramme 95.C2 til centerformål, og det ønskede projekt er i overensstemmelse med rammebestemmelserne.

 

Vurdering

Planafdelingen vurderer at det samlede projekt rummer mange elementer der samlet set øger kvaliteten af bymiljøet i Sdr. Felding:

 

- Byen får en moderne dagligvarebutik, hvilket er vigtigt for udviklingen af en by i denne størrelse

- De eksisterende bebyggelser Bredgade nr. 25 og Strøget 4 står tomme, og er ikke i en stand som bidrager til bymiljøet.

- Den eksisterende butik er ligeledes i en stand, som gør den svær at integrere i byen.

- Der skabes en central plads i byen, som ud over parkering kan danne rammen om mange andre aktiviteter

- Der skabes en tættere kontakt mellem byen og åen.

 

Når bygningen med den eksisterende butik nedrives, er det ud fra en arkitektonisk betragtning vigtigt, at hjørnet mellem Søndergade og Bredgade markeres, således at krydsets karakteristiske vejforløb opretholdes, eksempelvis med beplantning, kunst eller lign.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udarbejdes en lokalplan for området ved Søndergade / Bredgade i Sdr. Felding med det formål at give mulighed for at opføre en ny dagligvarebutik, et bytorv med p-pladser, samt et rekreativt areal ned mod åen.

 

at der gives tilladelse til at nedrive bebyggelserne på Bredgade 25 og Strøget 4 samt den eksisterende dagligvarebutik med henblik på etablering ny butik og parkeringspladser / bytorv.

 

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-10-16 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Principgodkendelse inden evt. udarbejdelse af lokalplan for boligområde ved Torvegade i Sønder Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Herning kommune har fået en henvendelse om udvikingen af et område mellem Torvegade og Vestergade i Sønder Felding. Området er omfatte af 2 lokalplaner som ikke længere er tidsvarende og ikke giver mulighed for den ønskede udvikling til åben - og tæt-lav boligbebyggelse. På baggrund af områdets centrale placering i forhold til midtby, skole og hal vurderer Planafdelingen, at det er hensigtsmæssigt at erstatte de 2 eksisterende lokalplaner med en ny lokalplan, som give mulighed for at udvikle området med åben- og tæt-lav boligbebyggelse.

 

Sagsfremstilling

Planafdelingen har modtaget en henvendelse vedrørende den fremtidige udvikling af området ved Torvegade og Vestergade i Sønder Felding. Konkret drejer henvendelsen sig om Torvegade nr. 9 og 11 samt Vestergade nr. 13. Området har tidligere været anvendt, som et mindre "centerområde" med butikker, bank og lignende, men er nu ubenyttet. Udformningen af den eksisterende bebyggelse og den centrale placering gør det velegenet at omdanne bygningerne til tæt-lav boligbebyggelse, men på baggrund af det nuværende plangrundlag er dette ikke muligt.

 

Umiddelbart syd for ejer Herning Kommune desuden er vejareal ud mod Tovegade, som nu blevet overflødigt, hvorfor det vil hensigtsmæssigt at lade det indgå som en del af planen i området til tæt-lav bebyggelse.

 

Umiddelbart øst for dette område ligger desuden et større ubebygget areal på ca. 13 ha. Området har en central placering i Sdr. feling med kort afstand til såvel midtbyen som skole og hal og god adgang til Skjern å. Området kan således være et attraktivt boligområde til åben-lav boligbebyggelse og det vil være hensigtsmæssigt at inddrage det i planlægningen.

 

 

 

Plangrundlag

Området er omfattet af lokalplan nr. 5.39 - Center, institutions- og boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding og Partiel byplanvedtægt nr. 4 - Center - og institutionsområde i Sdr. Felding. De to planer er fra henholdsvis 1973 og 1987, og der er således tale om meget gamle planer, hvis formål ikke stemmer overens med den ønskede udvikling for byen, men heller ikke giver mulighed for at udvikle området i den ønskede retning. Derfor er det hensigtsmæssigt at erstatte de to lokalplaner med en ny, som giver mulighed for den ønskede anvendelse.

 

En del af lokalplanområdet er kommuneplanlagt til centerområde, men vil blive ændret i kommuneplan 2017-2028, og optaget som en del af det omkringliggende rammeområde til boligformål.

 

Vurdering

Planafdelingen vurderer, at det giver god mening at udarbejde et nyt plangrundlag for området, som giver mulighed for at opføre boliger til både og åben- og tæt-lav boligbebyggelse. Det vurderes dog at planen for området til tæt-lav boligbebyggelse, også bør give mulighed for åbent-lav boligbebyggelse for dermed at sikre en mere robust planlægning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udarbejdes en ny lokalplan for området mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding med det formål at give mulighed for at opførelse af åben- og tæt-lav boligbebyggelse.

 

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-11-16 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Principgodkendelse inden evt. udarbejdelse af lokalplan for aquador, Solsortevej, fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Kildevandstapperiet Aquador ønsker at udvide deres virksomhed i Fasterholt. I første omgang med 3.000 m2, men på længere sigt vil der formodentligt komme flere udvidelser. I den forbindelse har virksomheden rettet henvendelse til Herning Kommune med henblik på af få deres muligheder belyst. Den eksisterende lokalplan er fuldt udnyttet, og udvidelsen kan således ikke rummes inden for det eksisterende plangrundlag. En realisering af projektet vil derfor kræve udarbejdelse af ny lokalplan, hvor også virksomhedens udviklingsplaner på længere sigt sikres. 

Sagsfremstilling

Aquador i Fasterholt ønsker at udvide deres virksomhed. I første omgang er der tale om en udbygningen på 3.000 m2, men såfremt virksomheden fastholder sin vækst, vil der komme flere udvidelser. Virksomheden arbejder derfor med en overordnet plan for, hvordan den løbende kan udbygges, og den første udvidelse på 3.000 m2 kan således betragtes som 1. etape i denne plan.

 

Virksomheden ejer arealet umiddelbart syd for den eksisterende virksomhed, og det er tanken at de fremtidige udvidelser skal ske i denne retning langs med Solsortevej. Derudover ønsker de et mere regulært grundareal, hvorfor det kan blive aktuelt at foretage et mageskifte / jordkøb med ejeren af naboejendommen mod øst.

  

Aquador er en transporttung virksomhed med 3.000-4.000 transporter pr. år svarende til 10-12 pr. dag. Den første udvidelse på 3.000 m2 er dog tænkt som en udvidelse af lagerkapaciteten, og vil i følge dem selv, ikke generere flere transporter. Hvordan de eventuelle fremtidige udvidelser vil påvirke transportmønstret er dog mere usikkert. Fordi adgangsforholdene til virksomheden løber i kanten af et boligområde, skal lokalplanen derfor forholde sig til det scenarium, at det på sigt kan blive nødvendigt at etablere en alternativ adgangsvej for den tunge transport.  

 

Plangrundlag

Virksomheden er i dag omfattet af lokalplan nr. 73.E1.e fra 1997. Lokalplanen er fuldt udbygget og en del af den sidste udvidelse blev givet på baggrund af en landzonetilladelse. En ny lokalplan skal således erstatte den eksisterende, samt omfatte et areal umiddelbart syd for, herunder en del af det naboareal som eventuelt tænkes at indgå i et mageskift.

 

En stor del af lokalplanområdet er ikke kommuneplanlagt, men vil blive optaget i kommuneplan 2017-2028 som et nyt rammeområde. Her vil rammebestemmelserne være en videreførelse fra den eksisterende ramme, dog vil bebyggelsesprocenten blive hævet til 50, og være for den enkelte ejendom og ikke for området som helhed.  

 

På grund af de mange transporter kategoriseres virksomheden som en miljøklasse 4, hvilket den vil vedblive at være.

 

 

 

Vurdering

Planafdelingen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at imødekomme henvendelsen, og tilvejebringe det planmæssige grundlag for at Aquador kan udvide deres aktiviteter mod syd - også på langt sigt. Som et led i planlægningen bør der desuden arbejdes med en alternativ vejadgang til Ejstrupvej, som kommunen kan kræve anlagt såfremt antallet af transporter overstiger et i planen fastlagt niveau. 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udarbejdes en lokalplan for området ved Aquador i Fasterholt med det formål at give virksomheden mulighed for at udvide deres aktiviteter mod syd.

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-16 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Renovering af Sølvgade, godkendelse af projekteringsgrundlag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose, Edith Blynning, Marius Reese

Sagsresume

På Byrådets møde d. 17. maj 2016, pkt. 159, blev det godkendt, at igangsætte projektet for renoveringen af Sølvgade. Projektet finansieres med ca. 1,5 mio kr. fra 09 Trafik (BYP), samt ca. 1,5 mio kr. fra 09 Trafik (TMU). Derudover blev der informeret om muligheden for at indarbejde Herning C-elementer i projektet med finansiering fra Herning C-puljen.

 

Siden beslutningen d. 17. maj 2016, er der udarbejdet et dispositionsforslag som projekteringsgrundlag for projektet, som hermed fremlægges til politisk godkendelse i BYP og TMU.

 

Dispositionsforslaget tager udgangspunkt i at Sølvgade er en integreret del af Banegårdspladsen og terminalområdet, hvor det er tilstræbt at arealet får en sammenhængende udformning i materialer, beplantning og inventar. På en måde vil hele området opfattes og anvendes som et "shared space"-område, hvor området og pladsen så at sige deles mellem de forskellige trafikanter. Hvis der i detailplanlægningen viser sig behov for at lave særlige markeringer i belægningen til fodgængere og cyklister, kan det ske med materialeskift eller grafiske symboler.

 

Dispositionsforslaget er ligeledes blevet brugt i dialog med naboer.   

Sagsfremstilling

Den nye bybusterminal og banegårdsplads står færdig i løbet af 2016 og en renovering af Sølvgade vil være med til, at opgradere hele området. For mange er dette område ankomsten og første møde med Herning. Projektet for Sølvgade skal forsøge at skabe en sammenhæng med bybusterminalen/Banegårdspladsen, Fonnesbechsgade og Dalgasgade.

 

Renoveringen af Sølvgade starter med rør -og ledningsfornyelse i september, og afsluttes primo december. Herefter holdes en vinterpause, hvor den resterende del af rør -og ledningsfornyelsen færdiggøres forår 2017 og bagefter afsluttes med ny belægning og inventar. Denne opdeling giver mindst mulig gener for bustrafikken, og gør at man kan tage den nye busterminal i brug til december når terminalen er klar.

 

Herning kommunes projekt indeholder ny vejbelægning, ny fortovsbelægning, nye cykelstier, belysning, inventar, bænke, affaldsspande, cykelstativer, fodgængerfelt, nye træer, nyt grønt, Herning C kunst/oplevelse og midlertidig opstribning omkring bybusterminalen.

 

Sølvgades vejprofil er kun lige bred nok til at kunne etablere to vejbaner, to cykelstier og fortov i nordsiden. Det nye fortov ønskes udført med brug af de samme materialer som er anvendt i Fonnesbechsgade og Dalgasgade, en kombination af granitflækker og betonfliser. Vejbanen etableres med kraftig bindelag og slidlag, for at kunne modstå tung trafik og vrid fra busserne på kørebanen. Cykelstien males på vejbanen som helfarvede flader eller hvide linier jf. gældende anbefalinger.

 

For at krydse Sølvgade ved Søndergade og terminalbygningen, er der fra arkitektkonkurrencen en idé om at anvende samme betonbelægning som på Banegården. Denne løsning er imidlertid dyr. Forvaltningen anbefaler som et alternativ, at de to fodgængerovergange med almindelig termoplast, evt. med en grafisk form eller en anden særlig farvemarkering.

 

Belysningen foreslås udskiftet til et nyere LED-armatur, samme som i Dalgasgade.

 

Eksisterende træer i området bevares og der foreslås nye træer og beplantning på Sølvgades sydside ved busbaner. Et alternativ kan være en grøn væg eller hæk, se bilag.

 

For at skabe en mere opholdsvenlig plads ved Biografen, foreslås cykelstativerne flyttet til Søndergade. Det er undersøgt om der kan fjernes to eller fire p-pladser, men to af pladserne tilhører Jyske Banken via tinglyst servitut. Det foreslås, at 2 korttidspladser nedlægges for at give mere plads til fodgængerfærdsel og kunst foran Biografen. De fire pladser bruges tit som "Kiss'n ride" og kortere besøg. Biografen er tilfredse med tanken om at få mere plads foran, da det kan gøre det lidt mere hyggeligt for gæster og give mulighed for røde løbere og markere en filmpræmiere udenfor.

 

Pladsen foreslås udsmykket med nyt byrumsinventar, beplantning og kunstnerisk udsmykning, samt en stemningsbelysning om aftenen, som gør det ekstra trygt og hyggeligt at færdes i området.

 

Der er snakket om hvordan projektet evt. kan opleves fra Dronningens Boulevard, hvilket effektbelysningen måske kan bidrage til. Der er også tanker om at gå i dialog med ejeren af Søndergade 30, om evt. gode idéer på ejerens gavl og havemur ud mod Sølvgade, se bilag.

 

Alle disse idéer, projekteringsgrundlag, fremsendes hermed til politisk drøftelse og godkendelse, hvor der snarest bagefter skal udarbejdes detaljer og indhentes tilbud.  

Økonomi

Projektet for Sølvgade har en kommunal ramme på ca. 3 mio kr., hvor der vil blive indarbejdet elementer fra Herning C til kunst, beplantning, bænke, effektbelysning mm. som en option.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at projekteringsgrundlaget drøftes og godkendes med henblik på at der udarbejdes projekt som udbydes til realisering fra september  i år
at projektet starter op til september med rør -og ledningsfornyelse og færdiggøres i 2017 efter vinterpause og opstart af ny bybusterminal

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Regelforenkling inden for Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Orientering om foreslåede temaer til regelforenkling i By, Erhverv og Kultur, gældende for Byplanudvalget.

Sagsfremstilling

På Budgetkonferencen 25. april 2016 blev Byrådet præsenteret for temaer, som administrationen har indsamlet i forbindelse med processen omkring regelforenkling.

 

De temaer, som har med vores område at gøre, og som administrationen i By, Erhverv og Kultur ønske at arbejde videre nu, kan primært gruppers under følgende overskrifter:

 • Koordinering
 • Ekstern dialog
 • Dokumentation

 

Forslagene er markeret med grønt i vedhæftede skema. Derudover er der nogle forslag, som administrationen eventuelt kan arbejde videre med senere samt forslag, som administrationen vurderer, at der ikke skal arbejdes videre med nu. Disse er markeret med henholdsvis gult og rødt i skemaet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til orientering

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Orientering om bed i Sunds Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Som en del af det igangværende områdefornyelsesprojekt i Sunds er der i april 2016 etableret et bed i Sunds Hovedgade foran Superbrugsen på Coops matrikel.

På baggrund af klager over passagen omkring bedet, har forvaltningen vurderet, at bedet skal fjernes og den tidligere belægning retableres. 

 

Byplanudvalget orienteres hermed om sagen.

 

Sagsfremstilling

Bedet er en del af den samlede forskønnelse af hovedgaden, og en del af ideen om at tilføre en række grønne elementer i hovedgaden på udvalgte steder, hvor det har været muligt i forhold til areal, ledningsejere osv. Nedenfor ses en visualisering af de planlagte bede i hovedgaden.

 

 

De tiltag, der er del af forskønnelsesprojektet, er besluttet på baggrund af et længerevarende samarbejde med borgerne i arbejdsgrupper under områdefornyelsen. Brugsuddeleren i Superbrugsen har, som repræsentant for Coop, godkendt tiltagene på arealet ved Superbrugsen (men har ikke været en del af arbejdsgruppen). Landskabsarkitekten/forvaltningen har derfor løbende haft dialog med brugsuddeleren, og der er forud for anlægsfasen foretaget justeringer af tiltagene på baggrund af ønsker fra Coop - bl.a er et par planlagte træer taget ud af projektet.

 

Efter etableringen af bedet er der imidlertid kommet klager fra brugsuddeleren/Coop og enkelte borgere, der har haft svært ved at passere med barnevogne og lign. på arealet mellem bedet og cykelparkeringen langs Superbrugsens facade. Landskabsarkitekten har, efter brugsuddelerens godkendelse af projektet, foretaget en mindre justering af bedet ved at gøre det en smule mindre en oprindeligt skitseret, hvilket må betragtes som en forbedring i forhold til det godkendte og det, der efterfølgende er klaget over - nemlig afstanden til passage mellem bedet og cykelparkeringen.

 

Forvaltningen har sammen med landskabsarkitekten afholdt møde med brugsuddeleren med henblik på at finde en løsning på en justering af bedet og en forbedring af passagen. Det har dog ikke umiddelbart være muligt at opnå accept fra brugsuddeleren/Coop af en løsningsmodel. Forvaltningen har desuden drøftet sagen med borgerforeningen, der har vurderet, at den bedste løsning vil være at fjerne bedet og retablere belægningen. På den baggrund har forvaltningen meddelt brugsuddeleren, at det nyanlagte bed vil blive fjernet og den oprindelige belægning retableret. Retableringen vil som udgangspunkt ske i begyndelsen af august. Hvis det er muligt vil entreprenøren dog forsøge at nå det inden ferien.

 

Nedenfor ses det nyanlagte bed foran Superbrugsen.

 

 

Økonomi:

Udgifterne til fjernelse af bedet/retablering afholdes af projektet. Entreprenøren har oplyst nedenstående udgifter i forbindelse med etablering af bedet samt fjernelse/retablering. 

 

Etablering af bed:      18.000,- + moms

Fjernelse af bed/retablering: 18.000,- + moms

 

Status på anlægsprojektet:

Det kan iøvrigt oplyses, at det igangværende anlæsgprojekt med etablering af Byparken og forskønnelsen i Sunds Hovedgade overordnet forventes afsluttet den 15. juli. Dog er der dele af projektet, som af driftsmæssige årsager ikke kan afsluttes inden sommerferie; såning af græs, træplantning samt plantning af stauder. Derudover kan legeredskaberne til den nye legeplads først leveres og opstilles i uge 32. Den planlagte udskiftning af belysningen i hovedgaden sker i et samarbejde med EnergiMidt og planlægges herefter.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.11.00-S55-1-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 30. juni 2016 og det forventede regnskab for 2016.

 

Sammenfattende viser opfølgningen:

 • Vedr. driften på serviceområde 03 og 09 holder det forventede regnskab for 2016 sig inden for budgetrammen.
 • Vedr. anlæg på serviceområde 03, 04 og 09 forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 4,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder: drift og anlæg.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2016 på serviceområde 03 og 09 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. juni 2016 fremgår af skemaet herunder:

 

 

Som det ses af tabellen, holder det forventede regnskab sig inden for det korrigerede budget pr. 30.06.2016. Det forventede mindreforbrug er på 4.166.000 kr.

Der er omplaceret 1 mio. kr. af det budgetlagte beløb på 5 mio. kr. på serviceområde 09 Trafik til anlæg til finansiering af projekt Læ og ly i Herning. Det er desuden forventningen, at det resterende beløb på 4 mio. kr. i løbet af året også vil blive omplaceret til anlæg til finansiering af konkrete anlægsprojekter i forbindelse med udviklingen af midtbyen i Herning med fokus på byrum og byliv. Herefter er det reelle mindreforbrug på 166.000 kr.

 

Med hensyn til sanktionslovgivningen giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2016 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. juni 2016 fremgår af skemaet herunder:

 

 

 

Det fremgår af tabellen, at der mellem det korrigede budget på godt 27,1 mio. kr. og det forventede anlægsregnskab på godt 21,5 mio. kr. ved budgetopfølgningen forekommer en afvigelse i form af et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

Det angivne mindreforbrug stammer fra serviceområderne 03 Kommunale ejendomme og 09 Trafik.

 

Specifikatoner vedrørende anlægsprojekterne på hvert af de tre serviceområder fremgår af bilag vedlagt sagen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 på Byplanudvalgets område tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august og i Byrådet den 30. august 2016.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.01-A00-1-16 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ekspropriation

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-8-16 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Principgodkendelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser