Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 15. april 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-13 Sagsbehandler: Hanne Ortvad  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Blandet bymæssige formål Vestergade - Fredensgade, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møder henholdsvis den 5. marts 2012 pkt. nr. 40 og  den 19. november 2012 pkt. nr. 155 at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan for den nordlige del  af gældende lokalplan nr. 13.C5.1 område til blandet bymæssige formål i karreèn Fredensgade, Dalgas Allè, Lykkesvej og Vestergade.

 

Tillæg nr. 4 er udarbejdet for at bringe forslag til lokalplan nr. 11.C28.1  for blandet bymæssige formål Vestergade, Fredensgade i overensstemmelse med Herning Kommuneplan (behandles som efterfølgende punkt på dagsordenen).

 

Sagsfremstilling

I tillæg nr. 4 hæves, for bebyggelse langs Vestergade, etageantal og bygningshøjde fra 3 etager til 4 og højden fra 12m til 15m.
 
Derudover reduceres kravet til opholdsarealer for matrikel 1129b for at muliggøre en ændring af eksisterende bebyggelse fra erhverv til boliger for etagerne over stueplan.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 4 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-13 Sagsbehandler: Hanne Ortvad  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 11.C28.1 Område til blandet bymæssige formål ved Vestergade, Fredensgade i Herning.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møder henholdsvis den 5. marts 2012 pkt. nr. 40 og

den 19. november 2012 pkt. nr. 155 at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan for den nordlige del af gældende lokalplan nr. 13.C5.1 område til blandet bymæssige formål karreen Fredensgade, Dalgas Alle, Lykkesvej og Vestergade. Oplæg til lokalplanen foreligger nu.
 

Sagsfremstilling

Det som lokalplanen ændrer i forhold til bestemmelserne i gældende lokalplan nr. 13.C5.1 er, at den 4 etages Codanhus-bygning i etagerne over stueplan også kan anvendes til boliger. Dog må der kun indrettes en hel etage til enten boliger eller til erhverv. Boliger og erhverv på samme etage må ikke forekomme. Udeopholdsarealet skal suppleres med altaner til de enkelte boliger. I forbindelse med altaner/franske altaner skal der ske en bearbejdning af facaden der mindsker indbliksgener. Der må ikke etableres altaner/franske altaner på den nordlige facade på 4 etages-bygningen.

 

Bebyggelse Vestergade 7- 23 kan opføres i 3 etager samt en 2m tilbagetrukket etage eller tagterrasse. Der er bestemmelser om, at der skal ske en opdeling af facaden af hensyn til skalaen i området. Over matrikel nr. 1143c er der tinglyst en færdselsret, som sikre færdsel fra Codanhus`p-areal, matrikel nr. 1129b, til Vestergade. Det betyder, at lokalplanens byggefelt på matrikel nr. 1143c ikke kan udnyttes, med mindre den på ejendommen tinglyste færdselsret er aflyst. Endvidere gælder for ejendommen samt alle øvrige ejendomme i lokalplanområdet langs Vestergade, at byggefeltet kun kan udnyttes, såfremt ejer påviser alternativ tinglyst vejret via tinglyst deklaration med Herning Kommune som påtaleberettiget.

 

Ved nybyggeri og ændret anvendelse skal der udlægges areal til parkering svarende til 1 plads pr. bolig og 1 plads pr. 50m2 erhverv. Såfremt det nødvendige antal p-pladser ikke kan etableres på egen grund af opfyldelse af krav til friarealer o.l. kan Herning Byråd tillade, at der indbetales for max 25 % af de enkelte ejendommes p-krav til Herning Kommunes Parkeringsfond i henhold til reglerne herom i Regulativ for Herning Kommunes Parkeringsfond. Minimum 75 % af p-kravet skal opfyldes på egen grund.  

 

Delområde I, ved hjørnet af Vestergade/Fredensgade, udlægges fortsat til offentlige formål og må kun anvendes til torveplads o. lign. Området må ikke bebygges.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 11.C28.1 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P16-2-12 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2013-2024

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplan 2013 til 2024 fremsendes til Byrådet til endelig vedtagelse med indstillinger fra de respektive fagudvalg til de indkomne bemærkninger fra offentlighedsfasen.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplan 2013-24 fremsendes til endelig vedtagelse efter at de indkomne bemærkninger fra offentlighedsfasen har været til behandling i fagudvalgene. Fagudvalgenes indstillinger fremgår af bilaget.

Der er i alt indkommet 103 høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024. Heraf er to ledsaget af underskriftsindsamlinger vedrørende ny skole i øst.

 

Sammenfatning af de enkelte høringssvar med kommentering og indstillinger fra fagudvalg er samlet i bilag 1, ” Indstillinger til høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024”. Høringssvarene findes i deres fulde længde i bilag 2. 

 

Punkterne mærket med 0 er forhandlet på teknisk plan med Naturstyrelsen, hvor relevante forvaltninger har været inddraget i de enkelte punkter. Naturstyrelsens veto hæves, hvis indstillingerne følges, ellers forestår en ny forhandling. Kommuneplanen kan ikke vedtages endeligt før Naturstyrelsen har ophævet sit veto.

 

Vedlagt som bilag er også et forslag til sammenfattende redegørelse til miljøvurdering af Kommuneplan 2013-24.

 

Forslaget til kommuneplan kan ses på www.kommuneplan.herning.dk.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplan 2013-24 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til endelig vedtagelse med de foreslåede anbefalinger fra fagudvalgene til de indkomne bemærkninger fra offentlighedsperioden samt

 

at forslag til sammenfattende redegørelse indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes, dog således at der vedr. pkt. nr. 91 i bilaget med fagudvalgsindstillinger indstilles:

 

at der ikke foretages ændringer i kommuneplanen, men at det henset til evt. vækst i boliger skal vurderes, om der er et øget behov for boldbaner i Aulumområdet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 for erhvervsområde på Vejlevej 1-3

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 18. december 2012 forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024. Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 61.E7.1 for Erhvervsområde på Vejlevej 1 - 3 i Lind.

Forvaltningen indstiller kommuneplantillægget til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 har sammen med forslag til lokalplan 61.E7.1 for Erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 i Lind været offentligt lagt frem fra den 9. januar til den 6. marts 2013. Der er i denne periode indkommet to bemærkninger til planforslagene. Bemærkningerne er behandlet i dagsordenen til endelig vedtagelse af lokalplan 61.E7.1. Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne  ikke giver anledning til ændringer i forslag nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 ved den endelige vedtagelse.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for at placere virksomheder i miljøklasse 1 - 3.

 

Da området er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsopland må der ikke placeres virksomheder, der kan være en trussel for grundvandet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 til endelig vedtaglse.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet den 18. december 2012 forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde på Vejlevej 1 - 3 i Lind samt forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024. Planforslagene har været offentligt fremlagt fra den 9. januar til den 6. marts 2013, og der i høringsperioden indkommet to bemærkninger i til planforslagene.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 61.E7.1 giver mulighed for at placere erhverv i miljøklasse 1 - 3 i området, det vil sige virksomheder, der kun giver anledning til ubetydelig eller mindre pavirkning af omgivelserne i forhold til støj og lignende. Da lokalplanen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, må der kun placeres virksomheder, der ikke er en trussel mod grundvandet.

 

I den offentlige høring af forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde på Vejlevej 1 - 3 samt tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er indkommet to bemærkninger:

 

Bemærkning fra Energi Midt

Energi Midt gør opmærksom på, at de har elanlæg og / eller fiberbredbåndsrør i området. Da det medsendte kort viser, at anlæggene ikke er i strid med lokalplanens muligheder for byggeri m.m. giver bemærkningen ikke anledning til ændringer.

 

Bemærkning fra Herning Vand

Herning Vand gør opmærksom på, at de har en hovedvandledning indenfor lokalplanens område som vist på medsendte kortbilag. Forvaltningen vurderer, at hovedvandledningen ikke er i konflikt med de byggefelter, der er udlagt i lokalplanforslaget. Forvaltningen vurderer også, at der er plads til at plante de i § 11 beskrevne træer langs Messevejen mellem vandledningen og byggefeltet. Forvaltningen indstiller, at vandledningen tegnes ind på lokalplanens kortbilag 2, og at det tilføjes til lokalplanens § 6, at der ikke må beplantes med træer med dybtgående rødder i en afstand af 2 meter på hver side af vandledningen, så træerne ikke plantes for tæt på vandledningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at der til § 6 tilføjes: Der må ikke plantes med træer eller buske med dybtgående rødder i en afstand af 2 meter på hver side af den på kortbilag 2 viste hovedvandledning.

 

at hovedvandledningen indtegnes på kortbilag 2.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 01.OF4.1 for Aulum Kristne Friskole og Børnehave

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
  x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 20. november 2013 forslag til lokalplan 01.OF4.1 for område til skole, institutioner og offentlige formål på Østergade i Aulum. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 29. november 2012 til den 23. januar 2013, og der er i denne periode indkommet i alt 4 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Da Aulum Kristne Friskole i forbindelse med den offentlige høring har fremlagt ønske om en udvidelse af byggefelterne, er der gennemført en ekstra 14 dages høring for naboerne i perioden 11. - 25. marts 2013. Der er i denne høringsperiode ikke indkommet yderligere kommentarer eller indsigelser.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for byggeri til skole-, institutions- og fritidsformål på Aulum Kristne Friskoles nuværende areal på Østergade 11 samt et område på cirka 5000 m2 umiddelbart øst for skolens nuværende areal. Aulum Kristne Friskole ønsker at købe dette areal for at kunne opføre permanente bygninger og anlægge udeareal til en børnehave. Aulum Kristne Børnehave er pr. 1. januar 2013 åbnet i en midlertidig pavillon på Aulum Kristne Friskoles nuværende areal, og Herning Kommune og Aulum Kristne Børnehave har indgået en låneaftale om, at børnehaven kan benytte arealet øst for skolen til legeplads.

 

Aulum Kristne Børnehave har den 7. januar 2013 afholdt orienteringsmøde om den nye børnehave for naboerne i Grønbækparken. Repræsentanter fra Herning Kommunes Planafdeling deltog i mødet for at orientere om lokalplanforslagets indhold og procedure for udarbejdelse af lokalplan og kommuneplan.

 

Der er i høringsperioden indkommet 4 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget. Bemærkningernes og indsigelsernes hovedpunkter og forvaltningens kommentarer til dem er beskrevet i et selvstændigt indsigelsesnotat, se bilag. En gruppe af borgere i området har både gjort indsigelse mod forslag til kommuneplan for 2013 - 2024, hvor rammeområde OF4 udvides for at give plads til udvidelse af skole og institutioner, og lokalplanforslaget. Da de to indsigelser indholdsmæssigt stort set er sammenfaldende behandler forvaltningen begge indsigelser under lokalplansagen. På de punkter, hvor der ikke er overensstemmelse mellem indsigelserne, betragter forvaltningen indsigelsen mod lokalplanen som indsigernes nuværende holdning, da det er den, der er indsendt sidst.

 

Forvaltningen vurderer, at kommueplanramme OF.1 bør tilpasses, så den har en afgrænsning mod øst, der stemmer overens med afgrænsningen for lokalplan 01.OF4.1

 

Da Aulum Kristne Friskole i forbindelse med den offentlige høring har fremlagt ønske om en udvidelse af byggefelterne, er der gennemført en ekstra 14 dages høring af naboerne i perioden 11. - 25. marts 2013. Det udsendte brev med bilag er vedhæftet dagsordenen som bilag 1. Der er ikke indkommet bemærkninger til dette brev.

 

Alle indsigelser og bemærkninger er samlet i bilag 2. Forvaltningen har kommenteret og vurderet de indkomne bemærkninger og indsigelser i et samlet indsigelsesnotat, se bilag 3. Forvaltningen vurderer, at indsigelserne og bemærkningerne giver anledning til at tage stilling til nedenstående ændringer af lokalplanforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse.

 

Lokalplanområdets afgrænsning og disponering

En række borgere i området ønsker at bevare det grønne og åbne udtryk, som landskabskilen ved Grønbækparken har i dag, og ønsker derfor ikke, at der bliver mulighed for ny bebyggelse øst for Aulum Kristne Friskoles nuværende grund. Forvaltningen vurderer, at en ny lokalplan nødvendigvis skal give mulighed for at anlægge bebyggelse og friareal på arealet øst for skolens nuværende areal, hvis Aulum Kristne Friskole og Børnehave skal sikres tilstrækkelige fremtidige udvidelsesmuligheder. Samtidig vurderer forvaltningen, at selvom en mindre del af den grønne kile inddrages til bebyggelse, vil landskabet omkring Tved Bæk fortsat opleves som grønt og åbent. Lokalplanen indeholder bestemmelser om etablering af beplantning, som sikrer en harmonisk afslutning af skolens og institutionernes areal mod den grønne kile.

 

For at give større fleksibilitet i forhold til byggeri indenfor lokalplanens område anbefaler forvaltningen, at byggefelterne udvides som vist på forslag til nyt lokalplankort - se bilag 5.  En udvidelse af byggefeltet langs Østergade fastholder lokalplanens princip om, at bebyggelse placeres langs Østergade, mens friarealerne placeres mod nord. En udvidelse af byggefeltet mod nordvest grænser udelukkende op mod Herning Kommunes ejendom, der er udlagt til friarealer og parkering og vil blive indrammet af beplantning. Forvaltningen vurderer derfor, at en udvidelse af byggefelterne ikke vil være til gene for den eksisterende og forventede fremtidige anvendelse af naboarealerne.

 

For at sikre fleksibilitet i forhold til en fremtidig disponering af området anbefales det, at det tilføjes til lokalplanens § 4.2:

Der skal udlægges areal til parkering som vist på kortbilag 2. Ubebyggede arealer indenfor byggefelterne kan udlægges til parkeringsareal.

 

Bebyggelsens omfang og placering

For at gøre lokalplanen mere fleksibel i forhold til placering af mindre bygninger, som for eksempel cykelskure, vurderer forvaltningen, at det skal tilføjes til § 6 at: Der kan etableres mindre bygninger som for eksempel cykelskure i en maksimai højde af 4 meter uden for byggefelterne.

 

Bebyggelsens højde og udseende 

Forvaltningen vurderer, at bestemmelserne i lokalplanens § 7 sikrer, at ny bebyggelsen i sin udformning og i sit materialevalg tilpasses det eksisterende byggeri i området samt at tekniske installationer og lignende integreres i arkitekturen.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil tilpasse et nyt byggeri til den grønne kile, hvis der øst for Aulum Kristne Friskoles eksisterende bygninger maksimalt må bygges i en højde af 1 etage og 6,5 meter, da det vil være med til at bevare et mere åbent udtryk og tilpasse det nye byggeri til højden det eksisterende byggeri i området. Det indstilles derfor, at det i § 6.2 og 6.3 beskrives, at bebyggelse i den østligste del af området må opføres i maksimalt 1 etage og 6,5 meter, mens der i den resterende del af området må opføres bebyggelse i maksimalt 2 etager og 8,5 meters højde. Se forslag til nyt lokalplankort (bilag 5) for afgrænsning af byggefelter med forskellige højder.

 

Beplantning

Forvaltningen vurderer, at den eksisterende beplantning i den vestlige del af lokalplanområdet kan fjernes, hvis der i stedet plantes ny rumskabende beplantning som vist på forslag til nyt lokalplankort. Det anbefales derfor, at § 9.8 om bevaring af eksisterende bevaringsværdig beplantning slettes, og der i stedet tilføjes en ny § 9.8: For at afgrænse området mod vest skal der etableres rumskabende beplantning efter princippet som vist på kortbilag 2.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplanens kortbilag 2 ændres som vist på forslag til nyt lokalplankort.

 

at der til § 4.2 tilføjes: Ubebyggede arealer indenfor byggefelterne kan udlægges til parkering.

 

at § 6.2 ændres til: Bebyggelse må højest opføres i 2 etager indenfor byggefelt A og i 1 etage indenfor byggefelt B som vist på kortbilag 2.

 

at § 6.3 ændres til: Bebyggelse må have en højde af maksimum 8,5 meter indenfor byggefelt A og 6,5 meter indenfor byggefelt B som vist på kortbilag 2.

 

at der tilføjes en ny § 6.7: Der kan etableres mindre bygninger som for eksempel cykelskure i en maksimal højde af 4 meter uden for byggefelterne.

 

at 9.8 "Eksisterende beplantning mod vest skal bevares som vist på kortbilag 2 ændres til: "For at afgrænse området mod vest skal der etableres rumskabende beplantning som vist på kortbilag 2.

Beslutning

Tiltrådt, dog således at udvalget ønsker – med henblik på at sikre, at nybygningen sker indefra og ud – at godkende projektet inden grunden sælges.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-19-10 Sagsbehandler: Marius Reese  

Principbeslutning om ændring af lokalplan for et område til hotel og boliger i Jyllandsgade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog i april 2011 lokalplan nr. 11.C2.2 for karreen Dalgasgade, Fredensgade, Bredgade og Jyllandsgade. Lokalplanen blev i sin tid udarbejdet fordi der bl.a. var ønske om at kunne etablere et hotel i Jyllandsgade, samt andre ønsker til nybyggeri i karreen. I forbindelse med lokalplanforslagets offentliggørelse indkom der en del bemærkninger og indsigelser til forslaget, særligt vedr. bygningshøjder, bebyggelsesprocent og parkeringsforhold.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 11.C2.2 for karreen Dalgasgade, Fredensgade, Bredgade og Jyllandsgade, har bl.a. til formål at give mulighed for en bred vifte af traditionelle centerfunktioner, men karreen er også karakteriseret ved at der er relativt mange boliger, hvilket for en del år siden førte til at Byrådet gennemførte en omfattende byfornyelse og boligforbedring af karreens boliger og friarealer.
 
Bebyggelsesprocenten for karreen under ét er på 150% hvilket er relativt højt selv i Herning centrum. Dette hænger bl.a. sammen med at lokalplanen også blev udarbejdet med det formål at skabe mulighed for flere boliger i området.
 
Lokalplanen giver også mulighed for at etablere et hotel i op til fem etager i den nordlige del Jyllandsgade, men lokalplanen er også udformet således, at i samme område kan opføres boliger i to etager med udnyttet tagetage. Det vurderes, at der indenfor lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser for denne del af karreen kan opføres op til 120 hotelværelser og 25-30 almindelige boliger. Parkeringskravet vil i disse tilfælde være henholdsvis én parkeringsplads pr værelse + 10% til personale, og én parkeringsplads pr. bolig.
 
Det konsortium, som i sin tid ønskede at etablere hotel i Jyllandsgade har henvendt sig til Herning Kommune på ny, fordi det p.g.a. den økonomiske situation i samfundet har vist sig meget vanskeligt at tilvejebringe den fornødne økonomi til at kunne realisere projektet. Hotel projekter er dog ikke opgivet, men man ønsker en tilkendegivelse fra Herning Kommune, om det vil være muligt at ændre lokalplanen således at der kan opføres boliger i op til fem etager i byggefelterne langs Jyllandsgade. Parallelt med at plangrundlaget evt. kan blive ændret, vil konsortiet fortsat arbejde på at realisere hotelprojektet, men hvis dette skulle vise sig umuligt, ønsker man at opføre boliger i stedet.

 

Vurdering.
Fra projektets arkitekt er der fremsendt en række skitser til boligprojektet med 27 boliger, som i facadeudtrykket i realiteten er en lettere bearbejdning af det oprindelige hotelprojekt i 5 etager.
 
Efter Planafdelingens vurdering er projektet set som boligbyggeri ikke tilpasset området på en arkitektonisk hensigtsmæssig måde. Bebyggelsen virker meget høj og dominerende i gaderummet i Jyllandsgade, selvom der i den nordlige del af gaden er bebyggelse i næsten samme højde. Der bør såvel arkitektonisk som i byggeriets højde ske en ret omfattende bearbejdning af projektet, bl.a. bør etageantallet reduceres til max. 4 etager.
 
Bebyggelsens adgangsforhold for såvel gående som kørende trafik er fint løst, ved at al gående trafik til bygningen kan ske fra gadesiden, og al kørende trafik kan ske fra gårdsiden. Der etableres parkeringskælder under bygningen til 20 køretøjer, de resterende placeres på terræn i carport. Over en del af parkeringskælderen etableres fælles friareal til bebyggelsen.
 
Planafdelingen finder tanken om at opføre boliger meget sympatisk i forhold til det der bl.a. var intentionen at skabe mulighed for fortætning i karreen. Et boligprojekt i op til 4 etager vil være et godt bidrag til at forøge boligantallet i bymidten, hvor disse boliger vurderes at få en attraktiv beliggenhed. Der kan indrettes gode udendørs friarealer og de sædvanlige parkeringsproblemer der ofte opstår ved nybyggeri i de tætte byområder kan løses på en ganske overbevisende måde.
 
Arkitektonisk bør projektet bearbejdes således at byggeriet skalamæssigt i forhold til den omgivende bebyggelse og i forhold til anvendelsen, i højere grad afspejler at der er tale om en boligejendom.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til ønsket om at ændre planlægningen i Jyllandsgade, herunder 

 

at der sker en arkitektonisk bearbejdning af projektet 

 

at etageantallet fastsættes til max. 4 etager

Beslutning

Udsat med de faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-30-08 Sagsbehandler: Marius Reese  

Annulering af Lokalplan for et område til fritidshuse ved Golfbanen i Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Byråd har i 2010 vedtaget lokalplan nr. 85.S5.1 Fritidshuse ved Feldbergvej øst for Trehøje Golfklub. Initiativtagerne til projektet med et antal fritidshuse ved Golfbanen har fremsendt anmodning om at lokalplanen henlægges.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2010 Lokalplan 85.S5.s for Fritidshuse ved Fjeldbergvej øst for Trehøje Golfklub. En gruppe lokale grundejere stod bag projektet til et større antal fritidshuse, men i forbindelse med lokalplanforslagets tilblivelse, blev projektet reduceret i omfang, bl.a. på baggrund af indsigelser fra det daværende Miljøcenter.

 
Ansøger anmoder om at lokalplanen annulleres, da det ikke har været muligt at realisere projektet. Ansøger anfører følgende årsager til dette:

Manglende interesse fra entreprenører/investorer til at opføre projektet p.g.a. manglende finansiering. I forbindelse med udbuddet er initiativtagerne blevet mødt med argumenter om, at projektet er for tyndt, idet der til et bæredigtigt fritdsområde kræves yderligere faciliteter - ekselpelvis badeland og restaurant m.v.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og de 3 ejendomme, som afgiver areal til lokalplanprojektet, er landbrugsejendomme, hvoraf 2 fortsat har landbrugsproduktion. I forbindelse med planer om udvidelse af den eksisterende produktion, er Ole Jacobsen blevet opmærksom på, at lokalplanen kan begrænse/hindre ønske om udvidelse af landbrugsproduktionen.
 
Vurdering.
Det er planafdelingens vurdering, at et manglende økonomisk grundlag for at et projekt ikke kan realiseres, i sig selv ikke er tilstrækkelig begrundelse for at en lokalplan ophæves. Såvel tilvejebringelse, som ændring og ophævelse af en lokalplan skal kunne  begrundes efter planlovens bestemmelser.
 
I Den konkrete sag finder Planafdelingen dog, at der kan findes relevant planlægningsmæssig begrundelse for at ophæve lokalplanen.
 

 1. Planloven, herunder de statslige udmeldinger til kommunerne om kommuneplanlægningen, giver ikke længere mulighed for at etablere fritidshuse i områder som ikke i den overordnede planlægning er udpeget til sådanne formål,

 2. Projektet kan lægge begrænsninger på landbrugsejendomme i området, hvilket skal søges hindret gennem planlægningen,

 3. Der er ikke umiddelbart mulighed for, planlægningsmæssigt at udvide projektet således at det kan rumme nye funktioner,

 4. I den overordnede kommuneplanlægning skal der i den kommende planperiode udarbejdes forslag til retningslinjer eller egentlige rammer for etablering af ferie og fritidsanlæg i det åbne land, således a disse anlæg planlægges og etableres i et samlet interesseafvejning.

 
Såfremt lokalplanen annulleres må det dog forudses at kunne blive overordentlig vanskeligt at få etableret lignende projekter i det åbne land.
 
Annulleringen af lokalplanen skal offentliggøres i 8 uger forinden det kan henlægges af Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvlaget indstiller Lokalplan 85. S5.1 henlægges efter forudgående offentlig høring.

Beslutning

Der tages stilling til eventuel ændring af Lokalplan 85. S5.1 ved næste kommuneplanrevisionsproces.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.01.00-P17-1-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Landsplandirektiv for 20.000 m2 detailhandel ved Legoland/Lalandia Billund samt tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Naturstyrelsen har fremlagt forslag til landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i Billund. Landsplandirektivet åbner mulighed for placering af op til 20.000 m2 udvalgsvarehandel i forbindelse med Lalandia Billund. Billund Kommune har udarbejdet tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune.
 
Landsplandirektivet er i offentlig høring indtil 29. april 2013 og forslaget til kommuneplantillæg indtil 7. maj 2013.
 
En realisering af landsplandirektivet gennem udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan i Billund Kommune forventes at kunne få negativ betydning for omsætningen i detailhandlen i Herning Kommune på omkring 25 mio. kr. I forhold til detailhandelsanalysens opgøreslse af den samlede omsætning for Herning Kommune svarer dette til en nedgang på 1,3 %.
 
Det er forvaltningens vurdering at landsplandirektivets udpegning af et detailhandelscenter på 20.000 m2 i Billund ikke vil få væsentlig betydning for Herning Kommunes udvikling.
 
Der er for kommuneplantillæg nr. 21 ikke udarbejdet Miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer hvilket må betragtes som en retlig fejl, da alene planens størrelse gør, at der skal udarbejdes miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Landsplandirektivet giver mulighed for etablering af i alt 20.000 m2 detailhandel til udvalgsvarer, hvor den enkelte butik ikke må overstige 500 m2. Der må ikke etableres dagligvarehandel. Centeret placeres i sammenhæng med Lalandia, hvortil der forventes etableret direkte adgang under forudsætning af at der ligeledes senere etableres en Skidome.
 
Den til landsplandirektivet medfølgende detailhandelsanalyse fastslår en nedgang i omsætningen for Herning Kommune på ca. 25 mio kr. (Se bilag)
 
Til grund for landsplandirektivet ligger planlovens § 5 m, stk. 6, nr. 2.
»Stk. 6. Miljøministeren kan for kommuner, hvor ingen by har mere end 20.000 indbyggere, fastsætte regler efter § 3, stk. 1, og § 3, stk. 2, 1. pkt., der uanset stk. 1, 1. pkt., udlægger arealer i et område til udvalgsvarebutikker uden for bymidten, når
2) der er et turistmål, som har mindst 75.000 besøgende pr. år, og som tiltrækker international turisme,

 
Miljøministeren har den 7. februar 2013 fremsat et planlovsforslag hvor ovenstående § 5m forventes fjernet således det ikke længere er muligt at planlægge for detailhandelscentre udenfor byen. Planlovsændringen forventes ikke at få betydning for landsplandirektivet, da lovforslaget muliggør en færdiggørelse af allerede igangsat planlægning efter den på tidspunktet gældende lovgivning.
 
Når Billund Kommune udarbejder kommuneplantillæg og lokalplan vil Herning Kommune have mulighed for at gøre indsigelse mod planforslagene, jf planlovens § 29b, hvis planerne vurderes at have væsentlig betydning for kommunens udvikling. Det må forventes, at der ved udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdes miljøvurdering af planerne og VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for det konkrete projekt.

 

Der er for kommuneplantillæg nr. 21 ikke udarbejdet Miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer hvilket betragtes som en retlig fejl, da alene planens størrelse gør, at der skal udarbejdes miljøvurdering. I forhold til at landsplandirektivet er miljøvurderet og det er vurderet til ikke at have væsentlig betydning for Herning Kommune, er der ikke grund til at gøre indsigelse mod den manglende miljøvurdering. Det bør dog oplyses overfor Billund Kommune at der efter Herning Kommunes vurdering bør udarbejdes miljøvurdering af den konkrete lokalplan, der skal ligge til grund for et egentligt byggeri således at Herning Kommune har mulighed for at vurdere, hvorvidt planen vil få væsentlig betydning for Herning Kommune udvikling.


Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
Lovens § 3 fastslår hvornår der skal udarbejdes en miljøvurdering. Begrundelsen for at Billund Kommune ikke har foretaget miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 21 fastlægges i § 3 stk. 2, kan fritage en kommune for at lave miljøvurdering, hvis der er tale om planer for mindre områder på lokalt plan.


§ 3. Når en myndighed tilvejebringer følgende planer og programmer, eller foretager ændringer deri, skal der udarbejdes en miljøvurdering, da disse planer og programmer antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet:
1) Planer og programmer, som tilvejebringes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse, og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4.
2) Andre planer og programmer, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
3) Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, når myndigheden vurderer, at planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Stk. 2. Hvis planer og programmer som nævnt i stk. 1, nr. 1, fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 


Det er forvaltningens vurdering at tillæg nr. 21, der alene for detailhandel muliggør 20.000 m2 byggeri under tag, ikke kan betragtes som et ”mindre område på lokalt plan”. Det må desuden antages at den samlede byggeret bliver større, når der også gives mulighed for restauration og serviceerhverv. Den forventede trafik, herunder den trafik, der må forventes at blive skabt over kommunegrænsen, jf. miljøvurderingen af landsplandirektivet, kan få betydning for både menneskers sundhed og socioøkonomiske forhold, hvorfor der alene af den grund skal udarbejdes miljøvurdering.
 
Billund Kommunes beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klagefrist er 9. april 2013. Det er dog forvaltningens vurdering at en miljøvurdering af tillægget ikke vil give væsentlig andre konklusioner end de der er nævnt i miljøvurderingen for landsplandirektivet. Det kan overvejes om man overfor Billund Kommune vil anbefale, at der udarbejdes miljøvurdering af den konkrete lokalplan, der skal ligge til grund for et egentligt byggeri.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Landsplandirektivet tages til efterretning

 

at der tages stilling til om det overfor Billund Kommune skal anbefales, at der udarbejdes miljøvurdering af den efterfølgende lokalplan samt evt. tilhørende kommuneplantillæg.

Beslutning

Landsplandirektivet tages til efterretning.


Byplanudvalget ønsker at der orienteres om sagen på Budgetkonferencen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P17-1-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Landsplandirektiv samt forslag til kommuneplantillæg nr. 34 og lokalplan nr. 271 for Erhvervs- og butiksområde på 25.000 m2 ved Bestseller Brande

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Naturstyrelsen har fremlagt forslag til landsplandirektiv for udvalgsvarehandel ved Brande. Landsplandirektivet åbner mulighed for placeringen af op til 25.000 m2 udvalgsvarehandel i nærhed til virksomheden Bestseller på modsatte side af motorvejen. Ikast-Brande Kommune har udarbejdet tillæg nr. 34 til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 og Lokalplan nr. 271 for Erhvervs- og butiksområde, Kåremagervej, Brande, for at realisere landsplandirektivet.
 
Planforslagene er i offentlig høring indtil 29. april 2013.
 
Der er udarbejdet miljøvurdering af planerne og VVM for projektet der viser at omsætningen for detailhandlen forventes at falde med 78 mio. kr. i Herning Kommune, hvis hele projektet realiseres. Det svarer i følge miljøvurderingen til ca. 7 % i nedgang i omsætning for beklædning og boligudstyr.
 
Miljøvurderingen er efter forvaltningens vurdering ikke udarbejdet på et tilstrækkeligt  grundlag, da det forudsættes at Herning Kommune opfører 27.000 m2 shoppingcenter i bymidten. Derfor bør Herning Kommune gøre indsigelse mod planforslagene jf. planlovens § 29b, da planerne vurderes at have væsentlig betydning for Herning Kommunes udvikling.
 
En indsigelse kan frafaldes, hvis miljøvurderingen udarbejdes med de rigtige forudsætninger og miljøvurderingen viser, at planforslagene ikke får væsentlig indflydelse på Herning Kommunes udvikling.

Sagsfremstilling

Landsplandirektivet giver mulighed for placeringen af op til 25.000 m2 udvalgsvarehandel i nærhed til virksomheden Bestseller på modsatte side af motorvejen. Den enkelte butik må ikke overstige 2000 m2. Specifik for butikscenteret nævnes at:
Mindst 75 % af bruttoetagearealet til detailhandelsformål skal til enhver tid udgøres af detailhandel med brands helt eller delvis ejet af virksomheden, som butiksområdet etableres i tilknytning til, mens den øvrige del af bruttoetagearealet kan anvendes til andre udvalgsvarebutikker, der etableres i butiksområdet som
midlertidige testbutikker, for at virksomheden kan teste kundeadfærd, synergieffekter ved samt lokalisering m.v.  


Til grund for landsplandirektivet ligger planlovens § 5 m, stk. 6, nr. 1.
»Stk. 6. Miljøministeren kan for kommuner, hvor ingen by har mere end 20.000 indbyggere, fastsætte regler efter § 3, stk. 1, og § 3, stk. 2, 1. pkt., der uanset stk. 1, 1. pkt., udlægger arealer i et område til udvalgsvarebutikker uden for bymidten, når
1) opførelse af udvalgsvarebutikkerne vil være en integreret del af en større, allerede etableret virksomhed med særlig erhvervsmæssig betydning,  


Miljøministeren har den 7. februar 2013 fremsat et planlovsforslag, hvor ovenstående § 5m forventes fjernet, således det ikke længere er muligt at planlægge for detailhandelscentre udenfor byen. Planlovsændringen forventes ikke at få betydning for det fremlagte landsplandirektiv, da lovforslaget muliggør en færdiggørelse af allerede igangsat planlægning efter den lovgivning, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelse af planforslagene. 


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 og forslag til Lokalplan nr. 271 er en konkretisering af landsplandirektivet. Udover butikker med udvalgsvarer giver lokalplanen mulighed for restauranter og serviceerhverv, som normalt er en del af et butikscentet, samt hotelvirksomhed i tilknytning til Bestseller.
 
I forudsætningerne for beregningerne i miljøvurderingen er inkluderet et nyt shoppingcenter på 27.000 m2 i Herning Bymidte med forventet 1. drift år i 2015. Herning Byråd har i efteråret taget beslutning om at opføre et nyt bibliotek i stedet for det shoppingcenter, der omtales i miljøvurderingen. Derudover har der ikke været fastlagt et tidspunkt for idriftsættelse af det pågældende shoppingcenter.
 
På baggrund af de fejlagtige forudsætninger til miljøvurderingen bør der gøres indsigelse mod planforslagene. Forvaltningen vurderer at omsætningen i detailhandlen i Herning Kommune sandsynligvis vil falde mere end 7 %, når et nyt shoppingcenter i Herning er medtaget i beregningerne. Planforslagene vurderes derfor at kunne få en væsentlig betydning for udviklingen i Herning Kommune.
 
Lov om planlægning:
§ 29 b. En kommunalbestyrelse kan fremsætte indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling.
Stk. 2. En kommunalbestyrelse i hovedstadsområdet kan fremsætte indsigelse over for planforslag fra andre kommuner i hovedstadsområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling.
Stk. 3. Uafklarede spørgsmål efter stk. 1 og 2 kan af parterne indbringes for regionsrådet, der træffer afgørelse. Er kommunerne ikke beliggende i samme region, træffes afgørelsen af miljøministeren.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvlaget indstiller at der gøres indsigelse mod Landsplandirektivet fra Naturstyrelsen i forhold til beregningerne

 

at der jf planlovens § 29 b gøres indsigelse mod Ikast-Brande Kommunes kommuneplantillæg nr. 34 og lokalplanforlag nr. 271.

Beslutning

At Byplanudvalget indstiller overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet at der ikke gøres indsigelse mod hverken Landsplandirektivet, Ikast-Brande Kommunes kommuneplantillæg nr. 34 eller loklanplanforslag nr. 271.
Idet Naturstyrelsen dog opfordres til at opdatere datagrundlaget.
Byplanudvalget ønsker endvidere sagen drøftet på Budgetkonferencen.
 
Peter Villadsen ønsker at beslutte sagen som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-13 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Principgodkendelse af solfangeranlæg nord for Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra Vildbjerg Varmeværk om opstilling af et solfangeranlæg nord for Vildbjerg som supplement til værkets øvrige energikilder. Ansøger foreslår et område beliggende i landzone, men tæt på den eksisterende byzonegrænse.

 

Det ansøgte projekt betyder, at der skal udarbejdes tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 samt lokalplan.

Sagsfremstilling

Baggrunden for ansøgningen er et ønske om:

 • at fortrænge fossilt brændsel og dermed nedsætte CO2 udledningen,

 • at fastlåse værkets energipris på 20 % af det årlige forbrug ,

 • at sikre en stabil varmepris fra værket.

Solvarmen vil fortrænge en del af værkets forbrug af naturgas. Gasbesparelsen udgør ca. 1.170.000 m³ naturgas årligt, svarende til ca. 2.000 ton CO2.

 

Projektbeskrivelse

Det ansøgte projekt omfatter opstilling af 20.000 m² solfangeranlæg på arealet. Se bilag 1.

 

Arealet ligger ved Finlandsvej. Det er ca. 7 ha og rummer mulighed for en udvidelse af anlægget på ca. 25 %. Arealet er privatejet af flere forskellige ejere.

 

Solfangerne, der er belagt med antirefleksbehandlet glas, og derfor ikke reflekterer sollyset, opstilles på betonbjælker med en indbyrdes afstand på ca. 2,5-3 meter. Totalhøjden på solfangeranlægget er ca. 1,75 meter. Solfangerne forbindes med varmeværket via kabler, der fører varmen direkte ind i værket. Alle tilslutninger foretages på værket. Vekslerstation og glykoltank opstilles i værkets eksisterende bygninger eller på værkets grund.

 

Et solfangeranlæg indeholder glykol, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Glykoltanken placeres i et betonkar til opsamling af eventuelt spild. Skulle der opstå lækage på rørene, enten i en solfanger eller i rørføringen til/fra anlægget, vil et advarselssystem og afværgeforanstaltninger træde i kraft.

 

Det er ikke nødvendigt at opstille hegn rundt om solfangerne. Der kan dog stilles krav om etablering af levende hegn med henblik på visuel afskærmning.

 

Planforhold

Arealet er ikke udlagt i eksisterende eller kommende kommuneplan.

 

Arealet er beliggende i landzone og vil i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan forblive i landzone. Det betyder, at lokalplanen medtager bestemmelser om, at området ved ophør af aktiviteten skal tilbageføres til natur eller landbrugsdrift. 

 

Lokalplanen kan medtage bestemmelser om levende hegn samt refleksionsgrad fra solfangerne.

 

Planafdelingen vurderer umiddelbart, at der er grundlag for at udarbejde miljøvurdering, da anlægget forventes at medføre en påvirkning af omgivelserne. Indholdet af miljøvurderingen vil blive fastlagt i en scoping.

 

Planafdelingen vurderer, at arealet er egnet til det ønskede formål.  

 

Planafdelingen anbefaler, at arbejdet med udarbejdelse af lokalplan samt kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et solfangeranlæg nord for Vildbjerg igangsættes.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udarbejdes kommuneplantillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2013-2024 samt lokalplan nr. 81.T1.1 for et solfangeranlæg nord for Vildbjerg for området ved Finlandsvej.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Principgodkendelse af udstykning af boliggrunde på Østergade i Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om udstykning af to til tre grunde til boligformål langs Østergade i Vildbjerg. Området er beliggende i landzone og udlagt til erhvervsformål i kommuneplanen.

Hvis ansøgningen imødekommes, skal der udarbejdes tillæg til kommuneplanen samt en lokalplan. Ansøgningen fremlægges hermed til principgodkendelse.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om udstykning af to grunde på ca. 2250 m2 pr. stk, eller tre grunde på ca. 1500 m2 pr. stk. på nuværende matrikel nr. 3x, Vildbjerg Præstegaard, Vildbjerg Sogn. Ønsket om udstykning er med henblik på boligformål. Der ønskes vejadgang til boliggrundene direkte fra Østergade.

Arealet er mod nord afgrænset af lokalplanområde 157, mod vest af ansøgers egen bolig med autoværksted (Østergade 62), mod syd af markareal ned mod Herningvej og mod øst af naboejendommen (Østergade 60). Ansøgers autoværksted er det eneste erhverv i området syd for Østergade.

 

Planmæssige forhold

Det ansøgte areal er beliggende inden for kommuneplanramme 81.E4, der må anvendes til erhvervsvirksomheder, der ikke eller i kun ubetydeligt omfang forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik. Der må inden for området etableres virksomheder i miljøklasse 1-3. Der må ikke etableres boliger i området. Området er beliggende i landzone. 

Området er ikke lokalplanlagt, men umiddelbart nord for området er "Lokalplan 157 for område til bolig- og rekreative formål, Østergade, Vildbjerg" gældende. Dette lokalplanområde må andevendes til åbenlav boligbebyggelse samt rekreative formål som fx idrætsanlæg. 

 

Forvaltningens vurdering

Da det ansøgte areal dels er beliggende i et erhvervsområde dels i landzone, kan der med den gældende planlægning ikke tillades udstykning af to til tre boliggrunde. Hvis det ansøgte skal imødekommes, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der ændrer rammeområdet til boligformål. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan for at overføre grundene til byzone.

 

Rammeområde 81.E4 ligger som et lille erhvervsområde mod Herningvej uden sammenhæng med Vildbjergs øvrige erhvervsområder. Mod nord og vest er rammeområdet nabo til område til boligformål og rekreative formål. Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre rammeområdet til boligformål, så der opnås en sammenhæng med boligområderne umiddelbart nord herfor.

 

Forvaltningen anbefaler endvidere, at der for hele rammeområdet udarbejdes en lokalplan for at opnå et sammenhængende boligområde, der med veje, stier og grønne områder er tænkt sammen med boligkvarterene mod nord. Der kan dog ikke udstykkes boliggrunde med de ansøgte arealer, da dette er i strid med kommuneplanens retningslinjer. I henhold til gældende kommuneplan skal der i nye boligområder etableres 10 grunde pr. ha. Dette er dog ændret i "Forslag til Herning Kommune 2013-2024" til 7 grunde pr. ha. Muligheden for direkte vejadgang fra Østergade skal undersøges nærmere i forbindelse med en eventuel lokalplanproces.

 

Den eksisterende virksomhed på Østergade 62 kan give støjgener og er umiddelbart ikke forenelig med et boligområde. Endvidere kan nærheden til Herningvej give støjgener for fremtidige boliger i området. Udfordringerne med støj skal belyses i en eventuel lokalplanproces.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principgodkender muligheden for boligformål syd for Østergade i Vildbjerg på betingelse af, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for hele rammeområde 81.E4

Beslutning

At Byplanudvalget principgodkender muligheden for boligformål syd for Østergade i Vildbjerg på betingelse af, at der udarbejdes kommuneplantillæg for hele rammeområde 81.E4 og lokalplan for det blå markerede delområde med 2 boliggrunde.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P15-1-13 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Generel vurdering af mulighed for opstilling af vindmøller i erhvervsområder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

På baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af en vindmølle i et erhvervsområde, har forvaltningen foretaget en screening af Herning kommunens erhvervsområder, for at vurdere, hvorvidt der er mulighed for at planlægge for vindmøller i disse områder.
 
Screeningen viser, at der kun er ganske få områder, hvor vindmøller kan være en mulighed, og kun i kraft af ændrede retningslinjer i forhold til Vindmølleplanen.
 
Forvaltningen vurderer, at det generelt ikke er ønskeligt at planlægge for vindmøller i erhvervsområder, da det ikke er ønskeligt at bryde med principperne i vindmølleplanen, sammenholdt med de enkelte områder, hvor vindmøller kan komme på tale.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om opstilling af en vindmølle i et erhvervsområde, til brug for virksomhedens eget elforbrug.
 
På den baggrund har forvaltningen foretaget en generel screening og vurdering af alle kommuneplanrammer udlagt som erhvervsområder i kommunen. Screeningen tager ikke udgangspunkt i Herning Kommunes Vindmølleplan, der foreskriver minimum tre vindmøller på minimum 100 meter totalhøjde. I denne screening tages der udgangspunkt i mindst 1 vindmølle med en totalhøjde på mindst 80 meter. Dette gøres i erkendelse af, at ingen erhvervsområder vil kunne leve op til kravene i Vindmølleplanen.
 
Screeningen er baseret på følgende parametre:

 • mindst 1 vindmølle,

 • mindst 80 meter totalhøjde,

 • afstand til eksisterende boligbebyggelse på mindst 4x80 meter,

 • eksisterende planmæssige forhold (fx kommuneplanrammer og lokalplaner, der giver mulighed for etablering af boliger).

 
En lang række erhvervsområder er sorteret fra med baggrund i afstandskrav til eksisterende boliger. Endvidere er flere områder sorteret fra med baggrund i de eksisterende planforhold for området og omkringliggende arealer.
 
De resterende områder er efterfølgende blevet gennemgået ved besigtigelse. Besigtigelsen har lagt vægt på følgende forhold:

 • samspil med eksisterende vindmøller,

 • skalaforhold,

 • landskabelige hensyn.

 
På baggrund af besigtigelsen er yderligere områder blevet sorteret fra, blandt andet med begrundelse i negativt samspil med eksisterende vindmøller og landskabelige hensyn. Der er således en håndfuld erhvervsområder tilbage, hvor det, på baggrund af denne overordnede screening, ville være muligt at opstille en vindmølle i tilknytning til virksomheden.
 
Realiseringen af vindmøller i disse områder vil først og fremmest kræve, at virksomheden på en af de mulige lokaliteter udviser interesse for at opstille en vindmølle. Dernæst vil det kræve samme planlægning som for de store vindmølleprojekter, med udarbejdelse af VVM og miljøvurdering, kommuneplantillæg og lokalplan.
 
Den konkrete ansøgning er ikke blandt de ovennævnte områder, hvor der kan være mulighed for at opstille vindmøller. Dette område blev frasorteret på baggrund af nærhed til støjfølsom arealanvendelse samt uheldigt visuelt samspil med eksisterende vindmøller.
 
På baggrund af forvaltningens arbejde vurderes det, at opstilling af vindmøller i erhvervsområder generelt ikke er ønskeligt. Det indstilles derfor, at byplanudvalget træffer en generel afgørelse om, at vindmøller i erhvervsområder er uønsket.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der ikke bør planlægges for vindmøller i erhvervsområder.

Beslutning

Byplanudvalget ønsker at der med baggrund i konkrete ansøgninger, kan planlægges for opstilling af vindmøller i erhvervsområder.

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-994-11 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Regnskab 2012 - budgetoverførsler 2012-2013 på Byplanudvalgets område.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2012 har forvaltningen for serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse og serviceområde 09 Trafik udarbejdet forslag til regnskab og overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2012 til 2013.
 
I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedrørende drift og restrådighedsbeløb vedrørende anlæg. I følge reglerne for overførsler mellem budgetår (drift) kan der som hovedprincip ikke overføres mere, end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der, som hovedprincip, skal ske overførsel af et eventuelt merforbrug på serviceområdet.

Sagsfremstilling

Regnskab 2012 og overførsler fra 2012 til 2013
Overførsler fra 2012 til 2013 på Byplanudvalgets område vedrører alene anlæg på serviceområderne 03 og 09.
 
Regnskab drift
Driften på serviceområde 03 viser et forbrug på 637.000 kr. Det betyder, at der er et mindreforbrug på 12.000 kr., hvilket beløb indstilles at tilgå kassen. 

[image]

 

Regnskab anlæg
Det fremgår af nedenstående tabel, at regnskabet på anlægssiden viser et samlet forbrug på netto 3,888 mio. kr. fordelt med hhv. -514.000 kr. på serviceområde 03 og 4,402 mio. kr. på serviceområde 09. Resultatet på serviceområde 03 skyldes dels et afventende projekt (Kirkestien) og dels at tiltag, der udspringer af byfornyelsesstrategien (politisk godkendt i maj 2012), først faktureres i 2013.  

[image]

Der indstilles overførsel fra 2012 til 2013 af i alt netto 4,529 mio. kr. til færdiggørelse af planlagte og igangværende projekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender regnskabet for drift for serviceområde 03.

 

at Byplanudvalget godkender regnskab og overførsler fra 2012 til 2013 for anlæg for serviceområderne 03 og 09.

 

at regnskabet med de godkendte overførsler efter udvalgsbehandling sendes til Koncern Økonomi, hvorfra det samlede regnskab samt overførsler fra 2012 til 2013 sendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.10.00-S00-1-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Frigivelse af rådighedsbeløb - Bygningsforbedringsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Byplanudvalget har nedsat et bygningsforbedringsudvalg til at behandle ansøgninger om støtte til istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme med anvendelse til privat beboelse.

 

Der søges nu om anlægsudgifts- og anlægsindtægtbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb for 2012 og 2013.

Sagsfremstilling

Bygningsforbedringsudvalget fordeler støtte til istandsættelse af private, bevaringsværdige boliger. Istandsættelsesprojekterne forløber fra der er ansøgt, til støttebeløbet er udbetalt over 1½ til 2 år. I 2012 blev der givet tilsagn til flere istandsættelseprojekter, men der var ikke projekter til udbetaling. Derfor søges der nu om frigivelse af rådighedsbeløb for både 2012 som 2013.

 

På stednr. 015097 til bygningsforbedringsudvalget er der afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 305.000 kr. i 2012 og 310.000 kr. i 2013, ialt 615.000 kr, som hermed søges frigivet. Der er i henhold til Lov om Byfornyese 50% refusion fra staten på beløbet, som skal frigives. Det vil sige, at der skal meddeles anlægsudgiftsbevilling samt frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb på 1.230.000 kr. Ligeledes skal der til refusion meddeles anlægsindtægtsbevilling samt frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb på 615.000 kr. 

 

Forvaltningen anbefaler, at der ultimo 2013 evalueres på Bygningsforbedringsudvalgets arbejde og antal ansøgninger i forhold til det årligt reserverede beløb til formålet.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.230.000 kr. i 2013 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, nyt stednr., Bygningsforbedringsudvalget 2013 - 2014,

 

at der til refusion meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 615.000 kr. i 2013 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, nyt stednr, Bygningsforbedringsudvalget 2013 – 2014. Refusionen medfinansierer anlægsudgiften,

 

at anlægsudgiften herudover finansieres af afsat rådighedsbeløb på 305.000 kr. i 2012 og 310.000 kr. i 2013 på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015097 Bygningsforbedringsudvalget. Rådighedsbeløbet på 305.000 kr. i 2012 overføres i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-91-13 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Dispensation

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl