Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Online

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide, Fie-Salhøj-Abel

Sagsresume

På baggrund af bidrag fra de enkelte fagudvalg er der udarbejdet et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Forslaget fremlægges til offentlig høring i perioden 11. februar 2021 til den 8. april 2021. Der er i offentlighedsfasen planlagt fem borger- og temamøder. Der er udarbejdet et Resuméhæfte, der sammenfatter de foreslåede ændringer i forhold til den gældende kommuneplan.


Forvaltningen anbefaler, at kommuneplan 2021 vedtages som forslag.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplanen er udarbejdet på baggrund af bidrag fra de respektive fagudvalg. De forskellige forvaltninger og fagudvalg har bidraget i forhold til de pågældendes ansvarsområder, se notat om fagudvalgsbehandlinger.


I forhold til de tidligere kommuneplaner er afsnittene omstruktureret med ønsket om at skabe en mere forenklet kommuneplan hvor mål og retningslinjer tydeliggøres. Enkelte afsnit vil dog stadigt fremstå særligt tekniske på grund af formkrav fra den bagvedliggende lovgivning.


Nye politikker og strategier, der er vedtaget i planperioden, er indarbejdet i forslaget til kommuneplanen. Af særlige emner kan nævnes, at der er udarbejdet nye retningslinjer for Grønt Danmarkskort, produktionserhverv og strategisk planlægning for landsbyer. Der er derudover foretaget arealudlæg til boliger, erhverv, solceller og nyttiggørelse af jord.


I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)” har Herning Kommune udarbejdet en miljørapport som beskriver de mulige miljøpåvirkninger af Forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Ændringerne fra Herning Kommuneplan 2017-2028 til Forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Se bilag med miljøvurdering.


Med kommuneplanen fastlægges ligeledes det forventede boligbyggeprogram. Boligforsyningsplanen detaljerer kommuneplanens arealudlæg og rækkefølge for udbygning. Boligforsyningsplanens formål er blandt andet at fastlægge områder til aktuel bebyggelse på en sådan måde, at der sker en koordineret byggemodning, se bilag med boligbyggeprogram.


Der er udarbejdet et Resuméhæfte, der sammenfatter de foreslåede ændringer i forhold til den gældende kommuneplan. Resumehæftet sammen med den digitale kommuneplan, kommuneplan2021.herning.dk, giver det samlede overblik over kommuneplanforslaget, se bilag med udkast til resumehæfte.


Kommuneplanforslaget forventes fremlagt til offentlig høring i perioden 11. februar 2021 til den 8. april 2021. Der forventes afholdt fem borger- og temamøder fordelt i kommunen baseret på kommunens geografi og med temaerne, boliger, erhverv og Grønt Danmarkskort. Plan for afholdelse af møderne fremgår af resumehæftet. Det forventes, at der på baggrund af risiko for restriktioner i antallet der må fremmøde, vil blive forsøgt live-streaming af møderne for på den måde at give flest mulige mulighed for at deltage.


Forvaltningen anbefaler, at kommuneplan 2021 vedtages som forslag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Forslag til Kommuneplan 2021-2032 godkendes og fremlægges til offentlig høring i perioden 11. februar 2021 til den 8. april 2021.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 12. august 2019 at igangsætte ny planlægning for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning.


For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan nr. 14.B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning, er der udarbejdet et tillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 107 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning indstilles hermed til foreløbig vedtagelse

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 14.B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår anvendelsen til boligformål, etageantal og bygningshøjde.


Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag1).


Redegørelse for ændringer

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 107 ændrer eksisterende rammeområde 14.E3 for erhvervsområde ved Kikkenborg til nyt rammeområde 14.B16 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning.


Områdets anvendelse ændres fra erhverv til boligformål. De nuværende bestemmelser om at bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal bebyggelseshøjde på 12 meter ændres, så der fremover må opføres etageboligbebyggelse i op til 11 etager og maksimalt 35 meters højde.


Formålet med ændringerne

Formålet med ændringerne er at give mulighed for at udvikle området til etageboligbebyggelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-20 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig- og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning (Etape 2 af Herning+)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XX


X


Sagsresume

Herning Byråd besluttede d. 31. marts 2020 at sælge 8.500 m2 af det nuværende hospital i Herning bymidte til byudvikling. For at give mulighed for at realisere købers projekt for området er der udarbejdet forslag til den byggeretsgivende lokalplan 12.BL5.4 for etape 2 af Herning+.


Der er udarbejdet forslag til lokalplan 12.BL5.4 for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning (bilag).


Lokalplanen giver mulighed for at udvikle området til blandet bolig og erhverv samt offentlige formål, og giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til fire etager i den eksisterende karréstruktur.


Forslag til lokalplan 12.BL5.4 for et blandet bolig- og erhverv indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund

Regionshospitalet i Herning flytter til det nybyggede hospital i Gødstrup i 2021. Herning Kommune har købt sygehusgrunden i bymidten og sælger den videre til byudvikling. I september 2019 vedtog Herning Kommune en rammelokalplan for det sydøstlige hjørne af sygehusgrunden, som benævnes som etape 2 af Herning+. Rammelokalplanen fastlægger den overordnede struktur og anvendelse for området.


Herning Kommune har i efteråret 2019 udbudt størstedelen af rammelokalplanens område til salg. Et mindre areal på ca. 180 m2 er ikke solgt med, da arealet er en del af Plusset (det offentlige centrale byrum i Herning+). For at kunne realisere det valgte tilbud på grunden, skal der vedtages en byggeretsgivende lokalplan for området. Med udgangspunkt i rammelokalplanen, det valgte tilbud og helhedsplanens principper er der udarbejdet et forslag til en byggeretsgivende lokalplan for et areal på ca. 9.000 m2 af sygehusgrunden.


Herning Byråd vedtog den byggeretsgivende lokalplan for etape 1 af Herning+ (den nordlige og centrale del af Herning+) d. 10. november 2020.


Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger umiddelbart nord for Herning Bymidte. Forslag til lokalplan 12.BL5.4 omfatter del af matrikel 860a Herning Bygrunde, og udgør et areal på ca. 9000 m2 og er afgrænset mod nord af den bevaringsværdige bebyggelse i etape 1 (den ældste del af sygehuset), mod vest af Plusset og mod øst og syd af eksisterende boligbebyggelse henholdsvis langs Skolegade og Nørgaards Alle.


Lokalplanområdet anvendes i dag primært til hospital, herunder psykiatrien, og parkeringspladser.


Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning


Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 12.BL5.4 (bilag 1) giver mulighed for at omdanne og udvikle en del af sygehusgrunden i Herning til nye anvendelser i form af blandet bolig- og erhvervsbebyggelse samt offentlige formål. Der kan i alt bygges maksimum 8.000 m2 indenfor lokalplanområdet.


Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder.Lokalplankortet - Skal opdateres


Delområde I er en del af det centrale byrum på Herning+ og skal derfor indgå i en sammenhæng med den resterende del af ”Plusset”. Den resterende del af ”Plusset” er indeholdt i lokalplan 12.BL5.3, som er den byggeretsgivende lokalplan for etape 1 af Herning+. Bestemmelserne for delområde I er derfor enslydende med de bestemmelser, der er i lokalplan 12.BL5.3 for delområde I, som udgør ”Plusset”.


Delområde II må anvendes til boligbebyggelse i 3-4 etager, hvor stueetagen mod ”Plusset” i den nordlige del skal anvendes til publikumsorienterede funktioner. Den sydlige del af bebyggelsen ud mod ”Plusset” kan anvendes til publikumsorienterede funktioner og boliger. De øvrige etager og bebyggelser skal anvendes til boliger. Lokalplanen udlægger byggefelter for at sikre, at byggeriet danner en karréstruktur, som muliggør et grønt gårdrum.


Delområde III skal anvendes til sti-, vej- og parkeringsareal. I delområdet er den eksisterende offentlig tilgængelige stiforbindelse sikret, som fremadrettet vil forbinde ”Plusset” med Skolegade.


Bevaringsværdig bebyggelse

Lokalplanen giver mulighed for at nedrive den eksisterende bebyggelse, heriblandt en bevaringsværdig bebyggelse. Den bevaringsværdige bygning er fra 1939 og er i dag sammenbygget med den ældste del af sygehusets bygninger. De mange om- og tilbygninger har i nogen grad udvisket bygningens oprindelige arkitektur. Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive denne bygning, hvilket også var en mulighed i rammelokalplanen. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser for, hvordan bygningen skal istandsættes og renoveres i tilfælde af, at bygningen ikke nedrives.


Arkitektur

Lokalplanen beskriver, at ny bebyggelse primært skal opføres i røde tegl for at skabe sammenhæng til de ældste, bevaringsværdige bygninger i Herning+. Facaderne på de nye bygninger skal også varieres med detaljer i murværket med inspiration fra den ældste bebyggelse. Derudover skal varierende højde i 3-4 etager samt fremspring og tilbagetrækninger i facaderne skabe variation. Lokalplanen åbner mulighed for, at mindre partier i facaderne kan udføres med f.eks. listebeklædning i træ for at skabe variation. Lokalplanen indeholder bestemmelser om placering af vinduer, som skal placeres i en letopfattelig rytme og placeres i vertikale bånd for at opnå ensartet og sammenhængende udtryk i bebyggelsen.


Alle tage skal udføres med taghældning, som sikrer et slægtskab til den bevaringsværdige bebyggelse nord for lokalplanområdet. De fleste tagflader skal udføres med ”grønne tage” med stenurter, mos og lignende. De steder, hvor bebyggelsen ikke er udført med grønne tage skal tagene være i teglsten eller betontagsten i en rødbrun farve, som harmonerer med den røde tegl.


Vej, stier og parkering

Der er adgang for biler til lokalplanområdet fra Skolegade. Derudover har fodgængere og cyklister også adgang til området via Plusset.


Inden for lokalplanens område skal der anlægges parkeringspladser til at opfylde behovet for parkering til boliger, butikker, erhverv med mere.


Inden for delområde III kan der anlægges et større, sammenhængende areal med parkeringspladser og et mindre areal mod syd med parkeringspladser. Derudover kan der anlægges parkeringspladser som længdeparkering langs ankomstvejen.


Krav til antallet af parkeringspladser følger Herning Kommunes sædvanlige krav til parkeringspladser for funktioner i bymidten, med undtagelse af ældreboliger. Her er kravet til boliger på op til 63 m2 ½ parkeringsplads pr. bolig, hvor det normalt gælder for boliger på op til 50 m2. Derudover er der givet mulighed for at dobbeltudnytte parkeringspladser til butikker til udvalgsvarer, hvis det kan sandsynliggøres, at de anvendes på andre tidspunkter end parkeringspladser til boliger. De ovenstående parkeringskrav svarer til de samme parkeringskrav, som der er stillet i forbindelse med den byggeretsgivende lokalplan for etape 1 af Herning+.

Friarealer og beplantning

Lokalplanen stiller krav til udformning af gårdrummet i bebyggelsen for at sikre at den eksisterende geometri i det eksisterende haveanlæg bevares. For at sikre et grønt udtryk i gårdrummet stiller lokalplanen krav om, at der skal plantes træer i gårdrummet og etableres bede. I bedene skal en 1/3 af beplantningen være stedsegrøn.


Inden for lokalplanområdet står et større ahorntræ ved ankomstvejen. Ahorntræet skal som udgangspunkt bevares af hensyn til biodiversisten og lokalplanen giver mulighed for bl.a. beskæring af træet, da det står uhensigtsmæssigt i forhold til områdets fremtidig anvendelse og byggefasen. Hvis træet bliver sygt eller går ud, stiller lokalplanen krav om plantning af et nyt træ. Et nyt træ behøver ikke at blive plantet på præcis samme placering.


For at sikre et grønt udtryk af bl.a. parkeringsarealet stiller lokalplanen krav om beplantning på parkeringsarealet samt langs med ankomstvejen.


Lokalplanen fastsætter koter inden for delområde I og II af hensyn til den fremtidige udformning af ”Plusset”. For at sikre en sammenhæng med det konkrete projekt, herunder at sikre en niveaufri adgang til boligerne i stueplan giver lokalplanen mulighed for at terrænregulere mere end de almindeligvis +/- 0,5 meter udvalgte steder. Der er endvidere behov for at terrænregulere mod skel ved den bevaringsværdige bebyggelse nord for lokalplanområdet.

Herning Kommuneplan

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, da den er i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 100.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 12.BL5.4 for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Alle til foreløbig vedtagelse og sendes i offentlig høring i otte uger.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 16. december 2019 (pkt. 185) godkendt, at der igangsættes ny planlægning for et centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind, med mulighed for boliger og detailhandel.


Da området i dag reguleres af kommuneplanramme 61.B7 til boliger, giver kommuneplanen ikke mulighed for detailhandel. Derfor vil etablering af et centerområde ved Lind Hovedgade kræve, at Kommuneplanen skal tilføjes en ændring i hovedstrukturen for detailhandel i Lind.


Inden Byrådet foretager en væsentlig ændring i Herning Kommuneplan, såsom ændring i hovedstrukturen for detailhandel i Lind, skal forslag til ændringen beskrives og indarbejdes i et debatoplæg, som skal sendes i offentlig høring.

Byrådet har på mødet den 6. oktober 2020 godkendt, at debatoplægget sendes i offentlig høring. Debatoplæg vedrørende ændring i Hovedstrukturen for detailhandel i Lind har været i offentlig høring mellem 22. oktober og 19. november. Der er ikke indkommet bemærkninger til dette.


Hermed fremsendes forslag til lokalplan nr. 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind til foreløbig vedtagelse.


Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om etablering af et centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind. Området anvendes i dag som erhvervsområde men ønskes udviklet som center- og boligområde, bestående af detailhandel samt boliger, der kan medvirke til at markere indgangen til Lind.


Der er inden for lokalplanområdet tre gamle haller som anvendes til lager og spedition. Hallerne lå tidligere i udkanten af byen, men som følge af byens vækst er erhvervsområdet blevet helt omkranset af boliger.


Planforslagene giver mulighed for at det gamle erhvervsområde kan udvikles som centerområde, herunder boliger og detailhandel.


Lokalplanområdet disponeres med to delområder: delområde I til boliger i form af tæt-lav bebyggelse eller etagebebyggelse i den nordlige del af lokalplanområdet og delområde II til etablering af detailhandel i den sydlige del af arealet. Desuden er der mulighed for etablering af boliger på første sal i den sydligste del af delområde II.


Boligområdet forventes at skulle omfatte 80-90 boliger i en blanding af etageboliger og rækkehuse i 1-3 etager på op til ca. 8.600 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 40%. Lokalplanområdet er indtænkt som en naturlig udvidelse af den omkringliggende bystruktur.


Det foreslås, at boligområdet vejbetjenes via en stamvej fra Koustrup Allé, som vil følge et cirkelslag centralt i boligområdet. Den foreslåede placering af fordelingsvejen forventes at skabe en viftestruktur, der vil muliggøre etablering af fem små kvarterer (byggefelter). I de tre byggefelter langs Lind Hovedgade/Vejlevej foreslås boligerne opført i 2-3 etager, mens der i de to bagvedliggende byggefelter ved Koustrup Mark kan opføres boliger i 1-2 etager. Derudover vil disponering med de fem byggefelter skabe rum og muliggøre etablering af grønne friarealer og stiforbindelser imellem de forskellige kvarterer.


Delområde I foreslås vejbetjent fra Koustrup Allé. Dagligvarebutikken inden for delområde II foreslås vejbetjent fra Lind Hovedgade, mens arealet til detailhandel med mulighed for boliger på første sal i den sydligste del af delområde II foreslås vejbetjent fra Svinget.

Af hensyn til lokalplanområdets nærhed til skolen stilles med lokalplanen krav om etablering af en ny stiforbindelse fra busstoppestedet ved Vejlevej mod Stensbjergvej igennem lokalplanområdet, så der sikres en nem og tryg færdsel igennem lokalplanområdet. Boligvejene foreslås koblet via fordelingsvejen og placeret centralt i byggefelterne.

Der gives mulighed for op til 2.200 m
2 detailhandel, herunder 1.200 m2 til en dagligvarebutik, og 1.000 m2 detailhandelsareal til etablering af mindre butikker, med mulighed for boliger på første sal.

Placering af butikker ved Lind Hovedgade, forventes at understøtte handelen i Linds centrum.


Forvaltningen indstiller lokalplanforslaget til foreløbig vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 61.C4.1for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Dispensation til lokalplan nr. 6.14.1 til midlertidig udvalgsvarebutik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet 19. oktober 2020 dispensationsansøgning til lokalplan nr. 6.14.1 for midlertidig placering af detailhandel på Engdahlsvej 17-19.


Beslutningen har været i partshøring fra den 20. oktober til den 6. november 2020. Der er indkommet to bemærkninger i forbindelse med partshøringen. De omhandler begge de trafikale forhold ved Engdahlsvej. Dertil er indkommet supplerende oplysnigner fra ansøger.


Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til lokalplanen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til lokalplan nr. 6.14.1 til udvalgsvarebutikker. I forbindelse med en ombygning på Valøvej/Gavnøvej i Tjørring ønskes de eksistende butikker i byggeperioden midlertidigt flyttet til Engdahlsvej 17-19. Anvendelsen til udvalgsvarebutik i dette område er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i lokalplan nr. 6.14.1.


Det var forvaltningens vurdering, at der kan gives dispensation til det ansøgte under forudsætning af, at der kun er tale om midlertidig anvendelse, og at det kun er de to konkrete butikker fra Valøvej og Gavnøvej som placeres på Engdahlsvej 17-19 i en tidsbegrænset periode.


Byplanudvalget træf på den baggrund beslutning om at meddele dispensation til lokalplan nr. 6.14.1 til udvalgsvarebutik i op til 2 år, såfremt der ikke indkom bemærkninger hertil fra partshøringen.


Dispensationen har været i partshøring fra den 20. oktober til den 6. november 2020. Der er indkommet to bemærkninger i forbindelse med partshøringen, den ene på vegne af flere ejere og brugere i området.


Fælles for de indkomne bemærkninger er bekymring for trafikforholdene i krydset mellem Golfvej og Engdahlsvej samt i lyskrydset Golfvej/Silkeborgvej. I høringssvaret fra One Open Sky med flere, stilles også forslag om at åbne for trafik til H. C. Ørstedsvej samt forslag til alternativ placering af de midlertidige butikker.


Der er ligeledes kommet supplerende oplysninger fra ansøger. For den ene virksomhed er der fundet andet midlertidigt lejemål.

Det er forvaltningens vurdering, at yderligere butikker og derfor flere kunder i området naturligvis vil bidrage til øget trafik. I forhold til trafikafviklingen fra området vil trafiksituationen betragtes som værende uændret i hverdagene med en øget periode fredag og lørdag med spidsbelastning, hvor lyskrydset ved Golfvej/Silkeborgvej og udkørslen ved Engdahlsvej vil fungere ved kapacitetsgrænsen. Det er forvaltningens vurdering, at fordelen ved det øgede antal kunder i området bør opveje, at der kommer et øget pres på vejnettet.


På den baggrund er det forvaltningens anbefaling, at der gives dispensation til lokalplan nr. 6.14.1.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles dispensation til lokalplan nr. 6.14.1 til udvalgsvarebutik i op til 2 år.

Beslutning

Tiltrådt


Torben Clausen deltog ikke i punktets beslutning

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-1591-20 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Lykkesvej 1C, Herning - Dispensation til etageantal og facademateriale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume


På ejendommen Lykkesvej 1C, Herning, søges om dispensation til at udføre et kommende etageboligbyggeri i 3 etager + tagetage samt anvende træ som facademateriale på store partier af bygningens facader.


Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til det ansøgte.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af et nyt etageboligbyggeri på Lykkesvej 1C, Herning, er der søgt om dispensation til etageantallet og til at benytte træ på facaderne i et større omfang end angivet i lokalplanen.


Området er omfattet af lokalplan 11.C28.2, som udlægger området til centerformål med mulighed for boliger. Lokalplanen fastsætter, at bebyggelsen ikke må opføres i mere end 3 etager og 12 meter i højden (§7.2 og 7.3) og at det kun er mindre bygningsdele samt trappetårnet, som må opføres i andet end teglsten, natursten eller beton (§8.2 og 8.8)Byggeriet ønskes opført med 3 boligetager og en fælles tagterrasse for at sikre bedre udearealer til beboerne, da grunden er ret lille med begrænsede muligheder for at indrette brugbare opholdsarealer. På tagterrassen placeres en udhusbebyggelse mod nord og syd, så denne kan danne en naturlig afskærmning for indblik til og fra naboerne. Den samlede bebyggelse incl. udhusene på tagetagen, holdes under de tilladte maksimale 12 meter.


Byggeriet ønskes opført som et bæredygtigt byggeri i trækonstruktioner og dette ønske afspejles på facaderne via større felter med træbeklædning. Facaderne udføres med en ramme af teglskaller og et centralt felt med træbeklædning. Begge gavle udføres i teglskaller. (Se illustration i bilag)


Da ovenstående ikke overholder lokalplanens bestemmelser, er sagen sendt i høring ved de berørte naboer (se bilag).


Der er i forbindelse med naboorienteringen kommet en samlet indsigelse fra Vestergade 23/25/Lykkesvej 1B samt fra ejerforeningen Vestergade 27-29.


Bemærkningerne går primært på følgende:

  • At lokalplanens bestemmelse om etageantal og højde bør overholdes
  • At en tagterrasse vil kunne medføre støj
  • At der trods de afskærmende udhuse vurderes at være indblik til naboernes lejligheder og (tag)terrasser.


Der er ingen indvendinger mod træbeklædningen.


Etageantal og højde

Det fremsendte projekt indeholder 3 boligetager og en tagterrasse. En tagterrasse betragtes i planmæssig forstand som en etage og byggeriet er dermed i 4 etager.

Højden af bygningen overholder lokalplanens bestemmelse om maksimalt 12 meter og der er dermed ikke tale om en øget bygningsvolumen i forhold til det tilladte.

Det samlede etageareal holder sig også under lokalplanens tilladte 775 m².


Støj fra tagterrasse

Eventuel støj fra en tagterrasse er ikke reguleret af planloven. En tagterrasse ville umiddelbart være tilladt, hvis bygningen efter lokalplanen kunne have været i 3 etager.

Der er derfor ikke taget yderligere stilling til dette punkt.


Indbliksgener

Indretning af tagterrassen er udformet, så der ikke forekommer udsyn mod nord. Der vil være udsyn mod vest, men primært til et parkeringsareal og en erhvervsejendom.


Der placeres en sammenhængende udhusbygning langs tagterrassens nordlige ende. Fra udhuset til facaden opsættes en afskærmende væg, så det ikke er muligt at komme ud til hverken gavlen mod nord eller syd.

Udhuse og afskærmning placeres indenfor facadevæggen, som føres op og danner værn omkring hele tagterrassen.

Udhuset vil ikke skærme for udsyn mod vest.

Forvaltningens vurdering


Bygningen overholder højden angivet i lokalplanen. Det betyder, at bygningsvolumen ligger indenfor det, som lokalplanen tillader. Der er således ikke øgede skyggegener forbundet med projektet.


Forvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til den ekstra etage, da bygningsvolumen ligger indenfor det tilladte, herunder at både bygningshøjden og det tilladte etageareal ikke overskrides.

Forvaltningen vurderer ikke, at der er tale om særlige indbliksgener fra tagterrassen Mod nord er der netop foretaget afskærmning mod naboejendommens tilsvarende opholdsarealer. Mod vest vurderes afstanden til de nærmeste udendørsopholdsarealer at være så stor (40 m), at der ikke er større indbliksgener end der kan forventes i et tæt bebygget boligområde i bymæssig bebyggelse. Det bemærkes samtidig, at dispensationen ikke går på etablering af tagterrasse, men derimod etageantallet.


Forvaltningen vurderer også, at der kan gives dispensation til at anvende træbeklædning som facademateriale, da det understøtter anvendelsen af naturlige og bæredygtige byggematerialer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der gives dispensation til 4 etager, hvor 4. etage skal være en tagterasse
at der gives dispensation til træbeklædning i større felter på facaden

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-1601-20 Sagsbehandler: Malene Jensen  

Holing Engpark - Dispensation til enfamiliehus i etplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om dispensation fra §7.16 i lokalplan 13.B19.1 vedr. ejendommene Holing Engpark 15 - 23 og 35.
Bestemmelsen angiver, at bebyggelsen i delområde III (åben-lav boligbebyggelse) skal opføres i 2 etager.


Forvaltningen har også modtaget en mundtlig forespørgsel om dispensation fra §5.1 i lokalplan 13.B19.1 vedr. Holing Engpark 29.

Bestemmelsen angiver, at byggeretten uanset den faktiske grundstørrelse, udregnes ud fra en grundstørrelse på 700 m2.


Forvaltningen har givet tilladelse til opførelse af enfamiliehuse i 2 etager på Holing Engpark 25, 27, 31 og 33 til samme grundejer.
Forvaltningen har tidligere givet afslag til opførelse af et enfamiliehus i 1½ plan med henvisning til lokalplanens bestemmelser.


På baggrund af de aktuelle ønsker og fortilfælde anbefaler forvaltningen, at der tages beslutning om dispensations ønskerne.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 13.B19.1 udlægger området til boligområde, som skal sikre en harmonisk overgang til det omkringliggende landskab.
Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I, II, III, IV, V, VI, VII, som er en blanding af tæt-lav, etagebebyggelse, åben-lav, regnvandsanlæg og legeområder.


Der ønskes dispensation fra lokalplanens §7.16 vedrørende boligbebyggelsen i delområde III. Lokalplanen angiver, at der skal bebygges åben-lav eller tæt-lav i 2 etager. Ved åben-lav bebyggelse er der en bebyggelsesprocent på 30%. Bebyggelsen må have en højde på maksiumum 8,5 meter. Ingen bebyggelse må placeres tættere end 5 meter fra eksisterende beplatningsbælte syd for lokalplanområdet.


Derudover ønskes der dispensation fra lokalplanens §5.1 vedr. beregning af bebyggelsesprocenten for Holing Engpark 29. Lokalplanen angiver, at der ved grunde over 700m2 udregnes efter en grundstørrelse på 700m2, som var målet for grundstørrelserne i området.


Ejeren af 10 ud af 11 grunde ønsker at opføre enfamiliehuse i et plan på grundene Holing Engpark 15 - 23 og 35 jf. de røde markeringer på kortet.

De grønne markeringer på kortet angiver de grunde, hvor ejeren har fået byggetilladelse til enfamiliehuse i 2 etager.
Den gule markering angiver grunden, som ønsker en anden udregning af bebyggelsesprocenten. Grunden er den eneste som ovenstående ejer p.t. har solgt.Ejeren oplyser at baggrunden for dispensationsansøgningen til §7.16 er, at interessen for enfamiliehuse i 2 etager angiveligt er mindre end for étplanshuse, og at matriklerne derfor er svære at få afsat.

Ifølge ejer har de haft 11 grunde til salg i 1½ år, hvor det kun er lykkedes at sælge Holing Engpark 29. Ejer mener det skyldtes kravet om, at der skal bygges i 2 etager.

Flere købere har været interesseret, men grundet begrænsningerne, er der fortsat ikke solgt mere end 1 grund.
Ejer har selv sat opførelsen af 4 huse i 2 etager i gang (Holing Engpark 25, 27, 31, og 33), hvor det endnu ikke er lykkedes at sælge husene i 2 etager.


Ejer mener, at der er en større interesse for étplanshuse, idet at han har vurderet at kommunens grunde på Sønderagerskolen er blevet solgt langt hurtigere, til trods for en grundpris som er 10-15% over priserne på grundene i Holing Engpark.


Ejer ønsker således dispensation for de sidste 6 grunde (Holing Engpark 15 - 23 og 35) således, at de kan opføres i 1 etage.

Grundejer af Holing Engpark 29 har mundtlig oplyst, at de ønsker, at anvende byggeretten i forhold til den faktiske grundstørrelse og derved få dispensation fra § 5.1. Bebyggelsen bliver meget tæt på midten af grunden, hvor de store grunde typisk har små skæve arealer tilknyttet for, at opnå en grundstørrelse over de 700 m2. Den aktuelle sag har en grundstørrelse på 886 m2 og vil i henhold til beregning efter lokalplanen få en bebyggelsesprocent på 34,8%. Ved beregning med den aktuelle grundstørrelse, vil bebyggelsesprocenten dermed blive 27,5 %. Der er et boligareal på 208 m2 heraf er 16 m2 anvendelig 1.sal (udvendig måler 1.salen 21m2 idet der er åben ned til køkkenalrummet), der er en integreret garage på 67 m2 og en overdækning på 19 m2. I denne sag har man for at opretholde lokalplanens bestemmelser om 2 etager valgt at etablere en mindre 1. sal og to store tagterrasser.


Forvaltningen mener ikke det er anbefalelsesværdigt, at give en dispensation til §7.16, idet bebyggelse efter lokalplanens hensigt er påbegyndt.
Hensigten for området var 2 etager, hvor der er lagt vægt på overgangen fra landskab til boligbebyggelse.

Forvaltningen vurderer ikke at en fuld tagterrasse, for at overholde bestemmelsen om 2 etager, modsvarer lokalplanens intensioner. Det er vurderingen, at der må opføres en fuld visuel etage for at opfylde lokalplanens bestemmelser.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter de ansøgte ønsker i forhold til loklaplanens §5.1 og de tilladelser der tidligere er givet i området .Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der ikke meddeles dispensation til § 7.16
at der meddeles dispensation til § 5.1 for så vidt angår Holing Engpark 29

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-1537-20 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.OF1.3 - Banegårdspladsen 6A i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.OF1.3 for Banegårdspladsen i Herning. Ansøgningen har været i naboorientering fra den 6. november 2020 til og med den 20. november 2020. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Banegårdspladsen 6A har ansøgt om at indrette boliger på 1. sal i den vestlige halvdel af pågældende ejendom, hvor der tidligere har været fitnesscenter. Det er et areal på 589 m2, der ønskes indrettet til 10-12 små lejligheder. Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af lokalplan 11.OF1.3 for Banegårdspladsen i Herning - delområde 2. Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelser om, at boliger kun må etableres på 2., 3. og 4. sal. 1. sal i ejendommen kan i henhold til lokalplanens bestemmelser anvendes til offentlige formål, boliger, liberalt- og serviceerhverv, detailhandel, hotel, vandrerhjem, restaurant, stations- og jernbaneformål.


Den del af ejendommen Banegårdspladsne 6A, der ønskes indrettet til boliger er

markeret med en hvid prik-signatur.


Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller hvis dispensationen tidsbegrænses i op til 3 år. Dette fremgår af planloven (§19, stk.1). Da anvendelsesbestemmelserne er en del af lokalplanens principper, kan dispensationen kun gives midlertidigt. De ejere og lejere, som kan blive berørt af dispensationen, skal have mulighed for at komme med deres bemærkninger, inden kommunen kan dispensere fra lokalplanen. Dette fremgår af planloven (§20, stk.1). Ansøgningen om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.OF1.3 har været sendt til naboorientering fra den 6. november 2020 til den 20. november 2020. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.


Forvaltningens vurdering

Boliger på 1. sal i den pågældende ejendom vil være ensidigt belyste fra syd med en fordelingsgang i den nordlige side af bygningen. Endvidere vil udendørs friareal være på en tagterrasse, der skal deles med de øvrige boliger i ejendommen.

Forvaltningen vurderer, at der kan dispenseres midlertidigt med henblik på udarbejdelse af en ny lokalplan inden for tre år, da anvendelse til boliger på ejendommens 1. sal er i tråd med anvendelse af naboejendommen mod vest, hvor der ligeledes er boliger på 1. sal.

Forvaltningen vurderer dog, at dispensationen bør meddeles med vilkår om, at der ved byggeansøgning gøres redde for tilstrækkeligt dagslys i de ensidigt belyste lejligheder samt tilstrækkeligt og egnet udendørs friareal til de nye boliger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om der skal meddeles midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.OF1.3 for at muliggøre boliger på 1. sal i ejendommen Banegårdspladsen 6A på vilkår at boligen ikke må være ensidigt belyst kun fra nord.


Beslutning

Der meddeles midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.OF1.3 for at muliggøre boliger på 1. sal i ejendommen Banegårdspladsen 6A på vilkår at boligen ikke må være ensidigt belyst kun fra nord.


Johs Poulsen og Lone Børlum kan ikke tiltræde, at der indrettes boliger på første sal.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-16-20 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Dispensation til lokalplan 33.E8.1 for Erhvervsområde vest for Egetæpper i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til lokalplan nr. 33.E8.1 til placering af en offentlig funktion på Industrivej Nord 9A i Birk. Den gældende lokalplan udlægger området til lettere industri. Den konkrete ejendom er kontorbyggeri som er opført før lokalplanens vedtagelse. Den ønskede anvelser kan ikke placeres inden for de gældende anvendelsesbestemmelser i lokalplanen. Det er forvaltningens vurdering, at der kan gives dispensation til de ansøgte som midlertidig anvendelse i op til 3 år. Der bør på sigt udarbejdes lokalplan så dispensationen kan gøres permanent

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til lokalplan nr. 33.E8.1 for erhverv vest for Egetæpper i Birk. Lokalplanen udlægger området til lettere industri vest for Egetæpper. Lokalplanområdet fungerer som en buffer mellem produktionsehverv ved Egetæpper og boligerne længere mod vest. Inden for lokalplanområdet ligger bygninger og virkomheder som har ligget der fra før lokaplanen blev vedtaget, herunder kontorvirksomheden på Industrivej Nord 9A.


Det er anvendelse, som kan betragtes som en offentlig funktion, der ønsker at placere sig på adressen.


Lokalplanens anvendelsesbestemmelser giver ikke mulighed for offentlige funktioner. Planlovens §19, stk. 1 giver kommunen mulighed for midlertidigt at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan i op til 3 år under forudsætning af, at der er tale om ibrugtagning af eksisterende bygninger samt, at kommunen kan stille vilkår om at fjernelse af bygninger, anlæg m.v. ved dispensationens udløb uden udgift eller andre omkostninger for det offentlige.


Det er forvaltningens vurdering, at der kan gives dispensation til det ansøgte under forudsætning af, at der stilles vilkår om, at det er ansøgers ansvar at foretage eventuel nødvendig støjdæmpning i forhold til støj fra naboejendommene.


På baggrund af Byplanudvalgets stillingtagen til dispensationsansøgningen vil der blive foretaget en partshøring forud for at dispensationen gives.


Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles dispensation til lokalplan 33.E8.1 til offentlig funktion i op til 3 år såfremt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger hertil fra partshøringen

Beslutning

Tiltrådt


Torben Clausen deltog ikke i punktets beslutning

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Godkendelse af anlægsregnskab for pulje til bygningsfornyelse 2012-2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Bygningsfornyelse 2012-2015, stednr. 015087, fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 015087 Bygningsfornyelse 2012-2015 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Byrådet bevilgede på møde den 28. august 2012, pkt. 228, en anlægsudgiftsbevilling på 1.858.000 kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 929.000 kr. til Bygningsfornyelse 2012-2015 med tilhørende statsrefusion. Anlægsbevillingerne er efterfølgende på byrådsmøde den 12. november 2019, pkt. 235, nedskrevet med henholdsvis 1.272.000 kr. til udgifter og 593.000 kr. til indtægter i forbindelse med godkendelse af belysningsprojekt på Torvet. De samlede anlægsbevillinger til Bygningsfornyelse 2012-2015 er således henholdsvis 586.000 kr. til udgifter og 336.000 kr. til indtægter.

Bygningsfornyelse 2012-2015 omfatter aktiviteter inden for bygningsfornyelse og er en pulje, der i tråd med byfornyelsesaktiviteterne, løber over flere år. Puljen er brugt til ansøgningsrunder til bygningsfornyelse (herunder istandsættelse og nedrivning) i henhold til kommunens daværende byfornyelsesstrategi. Byfornyelsesaktiviteterne er delvist finansieret med refusion fra staten.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

015087

Bygningsfornyelse 2012-2015

U

586.000

585.529

471I

-336.000

-335.508

-492N

250.000

250.021

-21


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes.


Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.00.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Arkitekturpolitik i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx

Øvrige sagsbehandlere: Christian Stenbro Eriksen

Sagsresume

Herning Kommune har en lang tradition for en dialogbaseret byudvikling, hvor innovative områder og smukke byggerier af høj kvalitet skabes i fællesskab mellem offentlige og private aktører. Det lokale erhvervsliv spiller en vigtig rolle i denne proces.


Herning Kommune har fokus på at skabe bæredygtig vækst og udvikling for at sikre de rammer, vi skal leve i og af i nu og i fremtiden.


Forvaltingen anbefaler derfor, at der med udgangspunkt i Herning Kommunes arkitekturstrategi fra 2016 udarbejdes et konkret dialogredskab for udviklingen af smukke og bæredygtige erhversområder og -byggerier i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

I Herning Kommune er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe de rammer, vi skal leve af og de rammer vi skal leve i.

Arkitektur og design er vigtige byggesten i Hernings DNA.


Arkitektur omfatter alle de rammer vi lever og dagligt færdes i - veje og stier, byrum, grønne områder, bygninger samt landskabet og naturen omkring os.


Arkitekturen skaber oplevelser, stemninger og livskvalitet i hverdagen. Vi har derfor fokus på, hvordan vi i dialog med erhvervsliv og borgere skaber de bedste rammer om det gode liv.


Herning Kommune vil gå forrest med at skabe bæredygtig vækst og byudvikling. Arbejdet med FNs verdensmål kan bidrage til at udvikle og indfri nye potentialer i vores fysiske miljø.


Herning Kommunes arkitekturstrategi fra 2016 er udarbejdet som et dialogredskab, der kan understøtte processen med udvikling af rammerne om det gode liv. Arkitekturstrategien lægger op til, at bygge- og anlægsprojekter forholder sig til et steds kvaliteter for at skabe identitet og mangfoldighed. Med fokus på bæredygtighed kan vi i samarbejde med borgere og erhvervsliv skabe en ny fælles ramme for lokalt forankrede og visionære projekter af høj kvalitet.


FNs verdensmål 11 - Bæredygtige byer og bysamfund samt verdensmål 17 - Styrk partnerskaberne er særligt relevante for arbejdet med at skabe bæredygtige rammer om det gode liv i Herning kommune.

Verdensmål 11 har blandt som delmål at sikre inkluderende byplanlægning, skabe grønne og inkulderende byrum samt beskytte vores fælles kulturarv. Verdensmål 17 lægger op til, at byudviklingen sker i partnerskaber mellem offentlige og private aktører samt ved inddragelse af civilsamfundet.


Arkitektforeningen og Foreningen Realdania har i samarbejde med en række kommuner set på kommunernes arkitekturpolitikker og deres praksis for at arbejde med kvaliteten i den fysiske planlægning og det byggede miljø. På baggrund af undersøgelsen er der udarbejdet to hæfter med anbefalinger til kommunerne. Det første hæfte "Arkitekturpolitik i kommunen – hvorfor?" henvender sig til politikere og opfordrer byrådene til at tage ansvar for det byggede miljø og have en aktiv arkitekturpolitik.


Hæftet "Arkitekturpolitik i praksis – hvordan?" henvender sig primært til arkitekter og planlæggere i den offentlige forvaltning. Det giver en række anbefalinger til og konkrete eksempler på, hvordan forskellige kommuner arbejder med arkitekturpolitik. Arbejdet med arkitekturpolitik øger kvaliteten i det byggede miljø og styrker dialogen mellem kommune, bygherrer, udviklere og deres rådgivere.

Begge publikationer er vedlagt sagen som bilag og hæftet "Arkitekturpolitik i kommunenn - hvorfor?" er udleveret som et fysisk hæfte til Byplanudvalgets medlemmer.


Formand og næstformand for Byplanudvalget i Herning, en række lokale bygherrer og rådgivere samt medarbejdere fra administrationen er blevet interviewet i forbindelse med undersøgelsen. Essensen af disse interviews er opsummeret på side 48 og 49 i "Arkitekturpolitik i praksis - hvordan?" I Herning er der en lang tradition for, at bygherrer og rådgivere henvender sig tidligt til kommunen med en idé til et projekt, og at projektet udvikles i en dialog med kommunen. Mange af de interviewede bygherrer giver udtryk for, at deres projekt er blevet bedre gennem den dialogbaserede proces, og den vurderes derfor også at have værdi for dem.


Forvaltningen anbefaler, at denne praksis for dialog fortsætter, og styrkes med et konkret dialogværktøj til udvikling af bæredygtige og smukke erhvervsområder i Herning Kommune.


Herning Kommune har en lang tradition for innovative og smukke institutions- og erhvervsbyggerier. Ved bygningspræmiering og andre arrangementer på Arkitekturens Dag er der rettet fokus på det gode eksempel, der kan inspirere kommende bygherrer til at gennemføre interessante projekter af høj kvalitet.


Det lokale erhvervsliv er også en vigtig aktør og samarbejdspartner i opfyldelsen af Herning Kommunes mål for en bæredygtig udvikling. Det anbefales derfor, at der udarbejdes et dialogværktøj for smukt og bæredygtigt erhvervsbyggeri i Herning Kommune. Både i forhold til den overordnede planlægning, udvikling og omdannelse af erhvervsområder samt det enkelte erhvervsbyggeris potentiale til at bidrage til den grønne omstilling og kvaliteten i det fysiske miljø. Dialogværktøjet bør udvikles i et bredt og tæt samarbejde med nøgleaktører fra erhvervslivet. Både for at afdække behov og potentialer samt for at sikre en bred forankring blandt erhvervslivets aktører.


En af anbefalingerne fra hæfterne er at søge inspiration i eksempler på fremsynet byudvikling og godt byggeri. Byplanudvalget og Planafdelingen har tradition for og haft stort udbytte af at have en fælles referenceramme ved at tage på studieture til inspirerende steder. Der findes mange gode eksempler på innovative og bæredygtige boligmiljøer i de danske byer. Det anbefales, at Byplanudvalget besøger en række af disse projekter, som inspiration for det fremtidige arbejde med udvikling og planlægning af bæredygtige boligmiljøer i Herning Kommune.


Forvaltningen vil desuden have øget fokus på at opsøge og anvende viden om bæredygtighed, både i den strategiske og fysiske planlægning samt aktuelle anlægsarbejde. Denne viden skal sammen med potentialet i de stedlige kvaliteter sikre en smuk og bæredygtig udvikling af Herning Kommune.


En medarbejder fra Planafdelingen vil på mødet gennemgå anbefalingerne fra "Arkitekturpolitik i kommunen - Hvorfor"?

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om arbejdet med at udvikle et dialogredskab til at fremme udviklingen af smukke og bæredygtige erhvervsområder- og byggerier i Herning Kommune skal sættes i gang.

Beslutning

Der igangsættes arbejde med at udvikle et dialogredskab til at fremme udviklingen af smukke og bæredygtige erhvervsområder- og byggerier i Herning Kommune.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Sine Dall  

Frigivelse af projektudviklingsmidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Renoveringen af de centrale gader og pladser i Herning bymidte er i fuld gang, og der er i 2021 afsat anlægsmidler til renovering af Mindegade. Derudover er der flere skitseprojekter, der er ved at blive detailudviklet.


Med henblik på at der skal udarbejdes skitse- og detailprojekt for Mindegade i 2021 og at der er detailprojekter på vej for tunnellen under banegården, skatertrail samt forskønnelsesprojekter, søges der om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 628.000 kr., der er afsat på investeringsoversigten til projektudvikling i 2020 og 2021.

Sagsfremstilling

Projektudviklingsmidler til Mindegade:

En renovering af Mindegade er budgetlagt til 2021. Forvaltningen er i gang med at se på, hvordan gaden skal udformes og hvordan gaden kan blive en flot og indbydende. Der er fokus på adgangen til de erhvervsdrivende i gaden og gadens sammenhæng med Torvet.


Forvaltningen anbefaler at, projektudviklingsmidler på 312.000 kr. afsat i 2020 prioriteres til projektudvikling af Mindegade.


Der er ingen detailtidsplaner for projektet endnu, disse fastlægges i arbejdet med skitseprojektet.


Projektudviklingsmidler til tunnel under banegården, skatertrail og forskønnelse:

Skitseprojektet for tunnelen under banegården og skatertrail langs banen er ved at blive udviklet og i den sammenhæng er der behov for yderligere rådgivning i forhold til detailprojekteringen. Derudover foreslås det, at der prioriteres projektudviklingsmidler til detailudvikling af forskønnelsesprojekter.


Forvaltningen anbefaler, at projektudviklingsmidler på 316.000 kr. afsat i 2021 prioriteres til detailudvikling af tunnelprojektet under banegården, skatertrail samt forskønnelsesprojekter.

Økonomi

Udgifter til udarbejdelse af skitse- og udbudsprojekt for Mindegade foreslås finansieret af Projektudviklingsmidler på 312.000 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 i 2020. Rådighedsbeløbet overføres til 2021 i den samlede sag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021.


Anlægsprojektet i Mindegade har et estimeret anlægsbudget på 5,270 mio. kr., der finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten på Serviceområde 09 Trafik i 2021. Disse midler søges frigivet senere i en særskilt sag, når skitseprojektet foreligger.


Udgifter til udarbejdelse af detailprojekt for tunnellen under banegården, skatertrail og udvikling af forskønnelsesprojekter foreslås finansieret af Projektudviklingsmidler på 316.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 i 2021. Beløbet forventes fordelt med 200.000 kr. til tunnel under banegården samt skatertrail og 116.000 kr. til forskønnelsesprojekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der til projektudvikling af Mindegade, tunnel under banegården, skatertrail samt forskønnelsesprojekter meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 628.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 04 projektudvikling 2021,


at anlægsudgiften på 628.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på 312.000 kr. i 2020 og 316.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler. Afsat rådighedsbeløb på 312.000 kr. i 2020 overføres til 2021 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Maja Søndergaard Eg  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget