Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. september 2015
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til Planstrategi 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Forslaget til Planstrategi 2015 er første led i udarbejdelsen af en ny kommuneplan, idet det heri fastlægges, hvilken strategi Byrådet vil lægge for udarbejdelsen af den kommende kommuneplan 2017-2028.

Forslaget omfatter også en strategi for Agenda 21.

Visionsdelen indgår denne gang ikke i debatoplægget, men fungerer som indledende tekst. Visionen er blevet opdateret blandt andet ved konsekvensrettelse i forhold til, hvad vi arbejder med. Sidst i Planstrategi 2015 er et kort afsnit om, hvad vi allerede har gjort eller er i fuld gang med for at arbejde os hen imod visionen.

Sagsfremstilling

I henhold til planloven skal Byrådet inden udgangen af 2015 have offentliggjort en strategi for kommuneplanlægningen samt for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt lokal Agenda 21.

 

Formålet med udarbejdelse af Planstrategi 2015 er at give en samlet præsentation af strategien for henholdsvis en ny kommuneplans udarbejdelse og indhold samt for arbejdet med en bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21).

 

Disse to strategier er lovpligtige efter planloven og skal offentliggøres til høring blandt borgerne i minimum 8 uger.

 

Planstrategi 2015 er disponeret i fem hoveddele:

1. Revision af kommuneplanen

2. Visioner for fremtidens Herning

3. Udviklingstemaer – til debat

4. Strategi for en bæredygtig udvikling – Agenda 21 – til debat

5. Godt på vej

 

Dertil kommer et bilagsafsnit med redegørelse for den udførte planlægning siden vedtagelsen af kommuneplanen.

 

Der er lagt op til en fuld revision af kommuneplanen, da det giver størst frihed til at tilføje ændringer.

 

Visionen har gennemgået en lille opdatering. Da det ikke er en ny vision, har vi valgt at skære ned i selve indledningen, ellers består opdateringen primært i små ændringer i forhold til sprogbrug og sætningsopbygning, samt enkelte steder konsekvensrettelser af hvad vi arbejder med og hen imod. Det gælder for eksempel afsnittet Store erhvervspotentialer, hvor de erhverv som vi vil satse på har skiftet fokus fra viden-erhverv til produktion. I forhold til selve visionen er der tilføjet et afsnit under Hel kommune i vækst, der sætter fokus på, at vi i Herning Kommune skal være bedre til at italesætte de kvaliteter, som vores natur tilbyder. Afsnittet hedder En mere synlig natur.

Der er også tilføjet et afsnit under Rammen om det gode liv, der omhandler sociale investeringer. Afsnittet hedder Nye veje til bedre velfærd. Under Kraftcenter (tidligere Kraftcentret i vest) er afsnittene En folkeskole i topklasse samt Satsning på oplevelser og events blevet tilføjet.

 

Da visionen er paraplyen over al den planlægning, der igangsættes i alle dele af forvaltningen, er udviklingstemaerne denne gang oplistet under en tilhørende visionsdel. Mange udviklingstemaer kan placeres under flere visionsdele, men de er i Planstrategi 2015 placeret, hvor de har størst fokus. Eftersom vi i Herning Kommune lægger meget vægt på tværfagligt arbejde, vil der unægtelig være en del overlap imellem de forskellige udviklingstemaer også selvom det ikke er nævnt konkret alle steder.

 

Agenda 21-strategien skal ifølge planloven indeholde målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende fem områder:

- Mindskelse af miljøbelastning og ressourceforbrug,

- Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse,

- Fremme af biologisk mangfoldighed,

- Borgerinddragelse i det lokale Agenda 21-arbejde,

- Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

 

Visionen fastlægger, hvordan Herning Kommune vil prioritere i fremtiden. Vi er dog allerede i gang med en lang række initiativer, der peger i den rigtige retning. Godt på vej indeholder korte beskrivelser for nogle af disse initiativer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslaget til Planstrategi 2015 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt idet omegnsbyerne indskrives som en del af planstrategien.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50, Herning, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning.

 

Kommuneplantillægget som er nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 ændrer en del af rammeområde nr. 12.B10 til rammeområde 12.BL3.1. Den overordnede idé er at tilføje boligformål til anvendelse af den tidligere jobformidling; og at tilføje mulighed for let erhverv ved Nørregade 48 og 50.

 

Kommuneplantillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50, Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Marius Reese var ikke til stede under behandlingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte 13. april 2015 en ansøgning om at udvide et lokalplanudkast for ejendommen Nørregade 44, til også at omfatte ejendommene Nørregade 46 - 50. Lokalplanudkastet var under udarbejdelse for at give mulighed for at den tidligere arbejdsformidling kunne anvendes til boligformål.

 

Lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning er det udvidede lokalplanudkast som hermed sendes til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Historik og baggrund

Ejendommen Nørregade 44 har huset kommunens jobcenter, men bygningen står i øjeblikket tom. Ejeren fik i juni 2014 principgodkendelse til at bygningen på ejendommen, gennem ny lokalplan, kan ændres til boliger. Projektet omfatter energirenovering af bygningen og nyindretning af boliger.

 

På naboejendommen Nørregade 48-50 har Natur og Miljøklagenævnet afgjort en klage over Teknik og Miljøudvalgets tilladelse til udvidelse af tandlægeklinik på ejendommen.

Tilladelsen er påklaget af en beboer i området, som har fået medhold i, at der ikke kan gives tilladelse til udvidelse af en eksisterende tandlægeklinik, da udvidelsen bl.a. betyder en tilbygning på en del af ejendommen. Som en del af tilladelsen skal ejendommene Nørregade 48 og 50 matrikulært sammenlægges.

 

Afgørelsen betyder, at der skal udarbejdes ny lokalplan for ejendommen, med henblik på at lovliggøre den udvidede tandlægeklinik.

 

Det har været hensigtsmæssigt, og fagligt forsvarligt, at samle de to planmæssige hændelser i en lokalplan.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 12.B10 Boligområde vest for Sjællandsgade. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til muligheder for anvendelse og bebyggelsesprocent. For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er der udarbejdet et tillæg nr. 46.

 

Lokalplanområdet er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 15 for karéen H C Ørstedsvej - Monradsgade - Th Nielsensvej - Nørregade. Efter den endelige vedtagelse og bekendtgørelse af nærværende lokalplanforslag, ophæves Byplanvedtægt nr. 15 for den del der er omfattet af lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 ændrer anvendelsen af ejendommen Nørregade 44 til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte boligformål som etagebebyggelse med en bebyggelsesprocent på 100 %, højest 3 etager og en maksimum højde på 12 m. Endvidere bliver anvendelsesmulighederne for ejendommene Nørregade 48 og 50 udvidet til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte let erhverv i virksomhedsklasse 1, en bebyggelsesprocent på 45 %, højest 2 etager og en maksimun højde på 8 m.

 

Den aktuelle kloakering i Nørregade har ikke kapasitet til at bortlede mere regnvand end det allerede er tilfældet. Derfor bliver der, udover ovennævnte regnvandsforsinkelse, stillet krav om klimatilpasning i form af anlæg til forsinkelse af regnvandet ved 20 - års hændelser.

 

Der er kommet et ønske fra ejer- /investorside om mulighed for at kunne bygge i 4 etager. 

 

Forvaltningen anbefaler jf. drøftelserne i f.m. principgodkendelsen bebyggelse i højest 3 etager som en nedtrapning mellem bebyggelsen i 5 etager i Nørregade syd for lokalplanområdet, og villakvarteret i op til 2 etager nord og øst for lokalplanområdet.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-15 Sagsbehandler: Nina Hastrup  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr.49 til Herning Kommuneplan for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

Sagsresume

4. maj 2015 principgodkendte Byplanudvalget udarbejdelse af ny lokalplan nr. 52.E1.1 for Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup. Den nye lokalplan skal muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed inden for lokalplanområdet.

 

Lokalplan 52.E1.1 for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup stemmer ikke overens med kommuneplanen. Derfor sendes tillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.

 

Kommuneplantillægget udlægger en del af det eksisterende rammeområde 52.BL.1 for blandet bolig og erhverv til et nyt rammeområde 52.E1 for erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Det eksisterende rammeområde er beliggende i den østlige del af Haunstrup By.

 

Eksisterende kommuneplanramme 52.Bl.1 for blandet bolig og erhverv

 

Kommuneplantillæg

Med kommuneplantillæg nr. 49 (bilag 1) ændres en del af områdets anvendelsesmuligheder fra blandet bolig og erhvervsområde til alene at omfatte erhverv. Ændringerne foretages for at sikre en eksisterende virksomhed mulighed for at udvide ved opførelse af produktionshaller.

 

Med tillægget ændres afgrænsningen af det eksisterende rammeområde 52.BL1 og en del af området, hvor den eksisterende virksomhed er beliggende, overføres til nyt rammeområde 52.E1.

 

 

Fremtidige kommuneplanrammer 52.E1 for erhverv og 52.BL.1 for bolig og erhvervsområde

 

Området der overføres til nyt rammeområde 52.E1, udlægges til erhvervsformål inden for virksomhedsklasse 1- 4. Kommuneplanrammen fastsætter bestemmelser om, at lokalplanlægningen skal disponere mulig placering af virksomhedsklasser inden for rammeområdet. Disponeringen skal forebygge uhensigtsmæssig miljøpåvirkning både inden og uden for området.

 

Med forslaget ændres bebyggelsesforholdene i det udtagne område væsentligt med hensyn til bebyggelsesprocent i kommuneplanramme 52.E1, der for området som helhed er maksimalt 60%.

 

Kommuneplantillægget fastlægger desuden retningslinjer for miljøforhold.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. I miljørapporten beskrives og vurderes den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse. Planafdelingens vurdering beror på, at en metalvarefabrik som udgangspunkt klassificeres som tilhørende virksomhedsklasse 4, hvortil den anbefalede planlægningsafstand til beboelse er 100 m. Der findes inden for lokalplanområdet og i tilgrænsende områder i alt 39 boliger inden for en afstand af 100 m fra virksomheden. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 49 og forslag til lokalplan 52.E1.1 udarbejdet en miljørapport (bilag 2).

 

Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder virksomhedens påvirkning af omgivelser med støj- og luftforurening, vibrationer og trafik.

 

Den eksisterende virksomhed er omfattet af en miljøgodkendelse, hvori der fastlægges støjgrænser for virksomheden. Ved udvidelse af virksomheden skal denne miljøgodkendelse fornyes. Miljørapporten konkluderer på den baggrund, at planlægningen ikke vil medføre støjpåvirkninger ud over Miljøstyrelsens gældende grænseværdier.

 

I miljørapporten vurderes, at planernes realisering kan medføre, at trafikken til og fra området og virksomhedens produktion vil medføre emissioner til luften. Den nuværende emission fra virksomheden er fastlagt i den gældende miljøgodkendelse. Miljørapporten fastslår, at den begrænsede trafik og virksomhedens miljøgodkendelse samt områdets placering betyder, at de begrænsede emissioner vil spredes og fortyndes før luftkvaliteten belastes væsentligt.

 

Området er særligt sårbart over for nedsivning af miljøskadelige stoffer, da det er registreret som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO). Miljørapporten vurderer, at der med lokalplanens krav til belægninger ikke vil være væsentlig påvirkning af jord og grundvand ved lokalplanens realisering. På samme baggrund vurderes det i miljørapporten, at planlægningen tager hensyn til NFI- og OI-områderne og at planlægningen ikke udgør en væsentlig miljøbelastning af bække eller søer i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 49 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-15 Sagsbehandler: Nina Hastrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 52.E1.1 for erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Den 4. maj 2015 principgodkendte Byplanudvalget udarbejdelse af en ny lokalplan, der muliggør udvidelse af en eksisterende virksomhed i Haunstrup By.

Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan 52.E1.1 - Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup.

Lokalplan nr. 52.E1.1 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet:

Forslag til lokalplan nr. 52 E1.1 – Erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup omfatter et areal på ca. 8.200 m2 og er beliggende nord for Haunstrup Hovedgade i den østlige del af Haunstrup By.

Mod syd afgrænses arealet af Haunstrup Hovedgade, mod nord af Skibbildvej, mens området mod øst og vest ligger op til eksisterende boliger. Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i byzone.

 

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er det vurderet hensigtsmæssigt at udvide lokalplanområdet med ejendommene beliggende mod øst og vest. Lokalplanen udlægger området til erhverv uden bolig, hvilket betyder at boligejendommene ikke kan udvides yderligere ved tilbygning og lignende. Der er ikke knyttet handlepligt til lokalplanen ligesom lokalplanen ikke hindrer, at boligejendommene kan vedligeholdes og istandsættes.

 

Lokalplanområdet

 

Hovedparten af området anvendes i dag af en eksisterende virksomhed. Virksomhedens hovedaktivitet i forbindelse med produktionen er svejsning, laserskæring, fræsning og anden bearbejdning af metal. Lokalplanområdet omfatter desuden en ejendom med lejeboliger vest for fabrikken og en villa øst for fabrikken.

 

Lokalplanområdet grænser op til 25 meter fredningsbælte til Haunstrup Vandværks boring og ligger i 300 meter beskyttelseszonen til Haunstrup Vandværk. Desuden er lokalplanområdet beliggende inden for nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) og indsatsområde (IO). Lokalplanområdet ligger derfor i et meget vigtigt og sårbart grundvandsområde.

 

Lokalplanforslaget:

Lokalplanområdet er disponeret i tre delområder med mulighed for at etablere erhvervstyper i virksomhedsklasse 1-4. Denne disponering skal forebygge uhensigtsmæssig miljøpåvirkning i området, både internt og eksternt.

 

Lokalplanområdet er opdelt i delområde I, II og III

 

Der kan i delområde I, som grænser op til et område der anvendes til boliger, kun etableres virksomhed inden for virksomhedsklasse 1-2. Virksomheder i disse klasser har ikke natdrift og giver kun i ubetydeligt eller mindre omfang anledning til miljøpåvirkninger af omgivelserne. Virksomheder i klasse 1-2 kan eksempelvis være lager- og engrosvirksomhed, elektronikvirksomhed og anden håndværkspræget indendørs maskinvirksomhed.

Virksomheder der kan etablere sig inden for delområde II skal ligge i virksomhedsklasse 3-4. Det vil sige, at delområdet kan anvendes af virksomheder der i mindre omfang giver anledning til miljøpåvirkninger af omgivelserne, herunder de mindre belastende produktionsvirksomheder som for eksempel håndværkspræget virksomhed, mindre fremstillingserhverv og lignende.

 

Inden for delområde III, der grænser op til 25 meter beskyttelseszone til Haunstrup Vandværks boring samt et område der anvendes til boliger, kan der kun etableres erhverv i virksomhedsklasse 1. Virksomheder i denne klasse har ikke natdrift og giver kun anledning til ingen eller ganske ubetydelig påvirkning af omgivelserne. Virksomhederne kan eksempelvis være kontor, lager samt elektronik- og metalværksteder.

 

Lokalplanen fastlægger desuden, at det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at den eksisterende vejadgang fra lokalplanområdet til Skibbildvej lukkes af hensyn til boligområdet nord for lokalplanområdet.

 

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse og tilbygning inden for den enkelte ejendom. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser, der omfatter støjdæmpende foranstaltninger, hvis det vurderes påkrævet.

 

Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af et beplantningsbælte langs virksomhedens afgrænsning mod det åbne land, samt etablering af beplantet afskærmning eller støjdæmpende foranstaltning langs Skibbildvej og lokalplanområdets vestlige afgrænsning. Ved etablering af støjdæmpende foranstaltninger skal disse beplantes og fremstå grønne. For at sikre sammenhæng med tilstødende områders grønne karakter, stiller lokalplanen desuden krav om bevaring af tre bevaringsværdige træer inden for lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 49.

 

Miljørapport

Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. I miljørapporten beskrives og vurderes den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved planens gennemførelse. Planafdelingens vurdering beror på, at en metalvarefabrik som udgangspunkt klassificeres som tilhørende virksomhedsklasse 4, hvortil den anbefalede planlægningsafstand til beboelse er 100 m. Der findes inden for lokalplanområdet og i tilgrænsende områder i alt 39 boliger inden for en afstand af 100 m fra virksomheden. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 49 og forslag til lokalplan 52.E1.1 udarbejdet en miljørapport (bilag 2).

 

Miljørapporten konkluderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder virksomhedens påvirkning af omgivelser med støj- og luftforurening, vibrationer og trafik.

 

Den eksisterende virksomhed er omfattet af en miljøgodkendelse, hvori der fastlægges støjgrænser for virksomheden. Ved udvidelse af virksomheden skal denne miljøgodkendelse fornyes. Miljørapporten konkluderer på den baggrund, at planlægningen ikke vil medføre støjpåvirkninger ud over Miljøstyrelsens gældende grænseværdier.

 

I miljørapporten vurderes, at planernes realisering kan medføre, at trafikken til og fra området og virksomhedens produktion vil medføre emissioner til luften. Den nuværende emission fra virksomheden er fastlagt i den gældende miljøgodkendelse. Miljørapporten fastslår, at den begrænsede trafik og virksomhedens miljøgodkendelse samt områdets placering betyder, at de begrænsede emissioner vil spredes og fortyndes før luftkvaliteten belastes væsentligt.

 

Området er særligt sårbart over for nedsivning af miljøskadelige stoffer, da det er registreret som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO). Miljørapporten vurderer, at der med lokalplanens krav til belægninger ikke vil være væsentlig påvirkning af jord og grundvand ved lokalplanens realisering. På samme baggrund vurderes det i miljørapporten, at planlægningen tager hensyn til NFI- og OI-områderne og at planlægningen ikke at udgør en væsentlig miljøbelastning af bække eller søer i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr 52.!1.1 for et erhvervsområde ved Haunstrup Hovedgade i Haunstrup til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 11.C27.2B for Vestergade 41 og 43

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

På mødet 1. september 2014 behandlede Byplanudvalget forslag til lokalplan 11.C27.2B for Vestergade 41 og 43 i Herning til foreløbig vedtagelse. Byplanudvalget besluttede, at foreløbig vedtagelse af lokalplanforslaget skal afvente et forslag til konkret bebyggelse på Vestergade 43.

 

Ejeren af Vestergade 43 har fremsendt et forslag til nedrivning og nybyggeri på ejendommen med ønske om at få sagen genoptaget og lokalplanforslaget foreløbigt vedtaget.

 

På mødet den 10. august 2015 besluttede Byplanudvalget, at sagen skulle udsættes til 14. september 2015 med henblik på en bearbejdning af arkitekturen.Der er derfor fremsendt et mere detaljeret projekt med principper for indretning og udseende af byggeriet. Ejeren har også redegjort for, hvorfor de ikke vurderer, at kunne udnytte ejendommen, hvis villaen mod Vestergade skal bevares.

Sagsfremstilling

HK Midt Vest ønsker at have mulighed for at udvide sit kontor på Vestergade i Herning. De eksisterende bygninger på Vestergade 43 er hverken indrettet til moderne kundebetjening eller store nok til flere kontorarbejdspladser. Derfor ønsker de at nedrive en del af den nuværende bebyggelse og opføre en ny bygning mod Vestergade. Nedrivning og placering af ny bebyggelse er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen til Byplanudvalgets møde den 10. august 2015. HK Midtvest oplyser desuden, at nedrivning af den eksisterende bygning længst mod syd på grunden vil give mulighed for at udnytte den mellemste bygning bedre.

 

HK Midtvest har undersøgt mulighederne for at bevare villaen mod Vestergade som beskrevet i det vedhæftede notat. De vurderer ikke, at det vil være muligt at bevare villaen fordi:

 • De eksisterende bygninger er opført og sammenbygget af flere omgange, og der er meget spildplads i form af gange og mellembygninger.
 • En stor del af facaden mod vest er opført i naboskel uden vinduer. Det betyder, at der ikke kan indrettes flere kontorpladser med tilstrækkeligt dagslys.
 • Hvis villaen bevares, og der opføres ny bebyggelse mod syd, vil der stadig være meget spildplads i form af gangareal og lignende
 • Ny bebyggelse mod syd vil heller ikke give mulighed for en samlet og overskuelig indgang for kunder fra Vestergade.
 • Hvis der opføres nyt byggeri syd for villaen skal de eksisterende parkeringspladser flyttes, så de kommer til at ligge mod Vestergade, mellem de to bevaringsværdige villaer.
 • Nyt byggeri syd for villaen vil gøre det vanskeligt at ensrette færdslen på parkeringspladsen som lokalplanforslaget lægger op til.

 

HK Midtvest har forsøgt at sælge og leje bygningen ud. Det har ikke være muligt, da potentielle lejere og købere har vurderet, at der er for meget spildplads i bygningen.

 

For at give et indtryk af, hvordan et nyt byggeri kan komme til at se ud fra Vestergade har HK Midtvest fået udarbejdet forslag til tegninger. Tegninger med byggeriet set både fra øst og vest er vedhæftet som bilag.

 

Forslag til nyt byggeri på Vestergade 43 set fra øst mod vest.

 

For at passe til den tilbageværende kontorbygning på Vestergade 41 og villaen på Vestergade 43 er den nye bygning tænkt opført i rødt tegl. Mod Vestergade og parkeringspladsen øst for bygningen består stueetagen primært af glas. Det giver bygningen et åbent og gennemsigtigt udtryk. Her kan funktioner til kundebetjening som indgang, reception og medlemskontorer placeres. De store glasarealerr vil også give mulighed for at få lys ind i den vestlige del af bygningen, hvor det ikke er muligt at sætte vinduer i.

 

Første sal af bygningen har facade i tegl med vinduer og karnapper i samme højde, men med forskellig bredde. Mellem vinduerne står murstenene på højkant og er trukket lidt tilbage fra den øvrige facade. I den del af stueetagen, hvor der ikke er vinduer, er der også arbejdet med at skabe reliefvirkning med murstenene. Tilsammen giver de forskellige detaljer liv og variation i facaden.

 

På tegningen er det vist, hvordan der kan placeres bede med beplantning mod Vestergade øst for bygningen. Det er også med til at give liv og variation. Forvaltningen vurderer, at det også med fordel kan undersøges, om den lukkede facade mod vest kan begrønnes med klatrende planter eller lignende.

 

Forvaltningen vurderer, at det forslag til nyt byggeri med sine proportioner, materialer og detaljer er hensigtsmæssigt tilpasset den øvrige bebyggelse langs Vestergade.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 11.C27.2B for Vestergade 41 - 43 i Herning til foreløbig vedtagelse med tilføjelse om, at facaden mod vest skal begrønnes med klatrende planter eller lignende.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Jørn Vedel Eriksen og Johs Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-2-14 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 for erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet har på mødet 28. april 2015 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg. Herefter har planmaterialet været i offentlig høring i perioden 30. april til og med 25. juni 2015.  

 

Det vil sandsynligvis ikke være muligt for lokalbefolkningen at købe andele i vindmølle-projektet. Hvis vindmøllen opføres som prototypemølle eller ombygningsmølle til forsøg, som ønsket, vil den ikke være omfattet af køberetsordningen under VE-loven.

 

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 30 for erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at opstille en vindmølle med en totalhøjde på 100 meter ved virksomheden Herning Varmforzinkning A/S på Sverigesvej i Vildbjerg.

 

Der skal tages stilling til, om der ved planernes realisering, skal stilles vilkår om at begrænse skyggekast ved naboejendomme i erhvervsområdet hvor vindmøllen ønskes opstillet, da flere virksomheder med projektet årligt vil udsættes for et højt antal skyggetimer.

Sagsfremstilling

Projektområdet ligger i den nordlige del af et erhvervsområde i Vildbjerg. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 gives mulighed for opsætning af en vindmølle i det nye rammeområde 81.E6.

 

Virksomhedsklasserne tilpasses de faktiske forhold i erhvervsområdet, og ændres fra 2-3 til 2-4 inden for kommuneplanramme 81.E1 og til 5-6 inden for kommuneplanramme 81.E6.

 

Parkeringskravet for kommuneplanramme 81.E6 fastsættes til det antal parkeringspladser, som til enhver tid opfylder parkeringsbehovet for medarbejdere, kunder og besøgende. Dog minimum en parkeringsplads pr. beskæftiget på virksomheden. Dette er en afvigelse i forhold til det normale parkeringskrav, som er en parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i offentlig høring i perioden den 30. april til og med den 25. juni 2015. Der blev afholdt borgermøde om projektet hos Herning Varmforzinkning A/S i Vildbjerg den 27 maj 2015 med deltagelse af virksomheden, konsulenten på VVM-redegørelsen, Energinet.dk, formanden for Byplanudvalget og repræsentanter for forvaltningen i Herning Kommune. Omkring 18 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet 7 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. De samlede bemærkninger er vedlagt i bilag 1. Bemærkningerne omhandler blandt andet VE-lovens krav om udbud af andele til naboer, ledningsforløb over ejendommen, jordforurening, kumulativ støjgene fra eksisterende og ny vindmølle ved Vildbjerg, og projektets påvirkning af boligsalget i Vildbjerg.

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder den lovpligtige sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllen samt baggrunden for, at vindmølleprojektet indstilles til endelig vedtagelse.

 

Vindmøllen

VVM-redegørelsen behandler et hovedforslag med en vindmølle med en totalhøjde på 100 meter. Der er ikke redegjort for andre alternativer i VVM-redegørelsen foruden 0-alternativet, da der ikke er andre alternativer.

 

Vindmøllen vil sandsynligvis blive etableret som en prototypemølle eller en ombygningsmølle til forsøg. Dette påvirker ikke vindmøllens udseende, men omfatter en teknisk styring af vindmøllen, der sikrer, at den producerede strøm kan udnyttes eller lagres til senere brug i virksomheden. Vindmøllen skal som udgangspunkt ikke kobles til el-nettet.

 

Hvis vindmøllen opføres som prototypemølle eller ombygningsmølle til forsøg, så vil vindmøllen ikke være omfattet af køberetsordningen under VE-loven. Det vil derfor ikke være muligt for lokalbefolkningen at købe andele i projektet.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen indstiller hovedforslaget til endelig vedtagelse med følgende begrundelse:

 

Vindmøllens årlige produktion er beregnet til 4.190 MWh. Det svarer cirka til Herning Varmforzinknings årlige elforbrug eller godt 1.200 husstandes årlige elforbrug. Denne produktion resulterer i en reduktion af CO2-udledningen fra konventionelle kræftværker på cirka 3.250 ton pr. år eller op til 65.000 ton i vindmøllens tekniske levetid.

Vindmøllen ved Herning Varmforzinkning i Vildbjerg vil bidrage med ca. 3,33 % af Herning Kommunes mål om ny vindenergi.

 

Hovedforslaget er valgt ud fra en afvejning af gener sammenholdt med muligheden for at fastholde virksomheden Herning Varmforzinkning i Vildbjerg og fremme vedvarende energi i produktionserhvervet. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det bedste forslag.

 

Status er, at der er realiseret projekter i 4 af de 9 områder udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2013- 2024, svarende til i alt 37,65 MW og ca. 63 % af Byrådets målsæt-ning om ny vindmølleenergi inden 2030. I 2 af de 9 udlagte vindmølleområder i kommu-neplanen står der eksisterende møller i forvejen. Dette projekt vil bidrage med 3,33 % af Byrådets målsætning.

 

VVM-tilladelse

Før realisering af vindmølleprojektet skal der gives en VVM-tilladelse. I VVM-tilladelsen kan Herning Kommune stille vilkår til vindmølleprojektet på baggrund af VVM-redegørelsen. Herunder krav om forhold vedrørende anlæg, drift og nedtagning af vind-møllen.

 

Herning Kommune vil i VVM-tilladelsen stille krav om, at der bliver installeret et "skygge-stopprogram" i den nye vindmølle, så ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året. Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger sig hen over en flade, hvor man opholder sig. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere - det skal være blæsevejr.

 

Der er ingen lovgivningsmæssige eller vejledende grænseværdier for skyggekast i erhvervsområder. To til tre af de omkringliggende virksomheder vil teoretisk modtage mere end 10 timers udendørs skyggekast om året. Se kort med skyggelinjer fra VVM-redegørelsen nedenfor.

 

Kort med skyggelinjer fra VVM-redegørelsen.

 

Her vil særligt to virksomheder være udsat for et højt antal skyggetimer. Endvidere udsættes en ubebygget erhvervsgrund vest for den planlagte vindmølle med mere end 25 timers udendørs skyggekast om året. Der vil derfor blive stillet krav om, at vindmølleopstilleren skal levere en detaljeret beregning af det præcise skyggekast for virksomhederne i erhvervsområdet, hvis projektet endeligt vedtages. Disse beregninger kan være med til at danne grundlag for fastsættelse af vindmøllens skyggestop, hvis der er politisk ønske om at begrænse skyggekast ved naboejendomme i erhvervsområdet. Et krav om skyggestop fastsættes efter den endelige vedtagelse af plandokumenterne, i projektets VVM-tilladelse. Et vilkår for projektet kunne være at virksomheder i erhvervsområdet ikke må modtage mere end 10 timers skyggekast om året, tilsvarende de vejledende grænseværdier for boliger. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der ikke er behov for skærpede krav i forbindelse med skyggekast i erhvervsområdet, grundet virksomhedernes type, som er tungere produktionserhverv og industri.

  

Projektet overholder alle de lovgivningsmæssige støjkrav. De beregnede støjværdier ligger dog på grænseværdien på 37 dB(A) ved støjfølsom arealanvendelse ved en vindhastighed på 6 m/s ved nabobolig 10 og meget tæt herpå ved nabobolig 9.

 

Vindmøllen vil skulle køre i støjreduceret tilstand for at kunne overholde støjkrav ved alle naboer. Støjdæmpningen af vindmøllen betyder, at kildestøjen for både den almindelige og den lavfrekvente støj sænkes med op til 4 dB(A). Herning Kommune vil i VVM-tilladelsen kræve, at der udføres en støjmåling og beregning af støjniveauerne for at sikre, at støjkravene bliver overholdt. Målingerne vil blive foretaget, når vindmøllen er sat i drift. Hvis støjmålingen viser, at vindmøllen ikke overholder støjkravene, skal den støjdæmpes yderligere eller sættes i bero.

 

Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse, drift og nedtagning.

 

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 30 for erhvervsområde og vindmølle i Vildbjerg til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at opstille en vindmølle med en totalhøjde på 100 meter ved virksomheden Herning Varmforzinkning A/S på Sverigesvej i Vildbjerg.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse, således at VVM-redegørelsens hovedforslag med en vindmølle med en totalhøjde på op til 100 meter ved Herning Varmforzinkning i Vildbjerg kan realiseres.

 

at Byplanudvalget godkender, at der ikke stilles skærpede krav om skyggestop i erhvervsområdet hvor vindmøllen opstilles.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 81.E6.1 - Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Lokalplan 81.E6.1 – Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg blev foreløbig vedtaget på Byplanudvalgets møde 28. april 2015. Lokalplanen giver mulighed for opstilling af en vindmølle i tilknytning til en virksomhed samt udvidelse af den eksisterende virksomhed.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 30. april 2015 til 25. juni 2015, hvor der er indkommet 7 bemærkninger og indsigelser. Derudover blev der afholdt et borgermøde 27. maj 2015 på virksomheden Herning Varmforzinkning i Vildbjerg.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 81.E6.1 – Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg endelig vedtages med en enkelt tilføjelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for, at der i delområde I kan opsættes en vindmølle med en totalhøjde på maksimum 100 meter målt fra terræn til vingespids i øverste position. Vindmøllen kan kun etableres som et produktionsaggregat til virksomheden, dvs. vindmøllen ikke kan opstilles uden at have tilknytning til virksomheden.

 

Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at den eksisterende virksomhed kan udvide i delområde II. Lokalplanen fastsætter, at der kan etableres erhverv i virksomhedsklasse 5-6 i overensstemmelse med den faktiske anvendelse.

 

Kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som er ledsaget af en VVM-redegørelse med miljørapport som er samlet i et dokument: ”Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej, Vildbjerg”. VVM-redegørelse betyder Vurdering af Virkning på Miljøet og knytter sig til det konkrete anlæg, da vindmøller over 80 meter er et VVM-pligtigt anlæg. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Offentlig høring

Planerne med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i offentlig høring fra 30. april 2015 til 25. juni 2015. Der har været afholdt et borgermøde om planerne på virksomheden Herning Varmforzinkning i Vildbjerg 27. maj 2015 med deltagelse af Herning Varmforzinkning (opstiller), Vildbjerg Tekniske Værker, PlanEnergi (konsulent på VVM-redegørelsen), Energinet.dk, repræsentanter fra forvaltningen og formanden for Byplanudvalget. Omkring 18 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet syv bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. De samlede bemærkninger, kommentarer og indsigelser er samlet i bilag 1.

 

Bemærkningerne omhandler blandt andet ledningsforløb over ejendommen, jordforurening, støjgener og påvirkning af boligsalget i Vildbjerg. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.

 

Forslag til ændringer

EnergiMidt har gjort opmærksom på, at de har et 10 kV ledning i området. Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der i lokalplanens redegørelse i afsnittet ”Øvrige forhold” tilføjes følgende afsnit: ”Inden for lokalplanområdet finderes der el-anlæg og/eller fiberbredbåndsrør. Ved flytning og/eller omlægning af disse anlæg er det bygherre, som skal afholde omkostningerne.”

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument: ”Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej, Vildbjerg”. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan 81.E6.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3). Den sammenfattede redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllen og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilledes til endelig vedtagelse.

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 81.E6.1 endelig vedtages, og med redaktionel tilføjelse i  lokalplanens redegørelsesdel ”Inden for lokalplanområdet findes der el-anlæg og/eller fiberbredbåndsrør. Ved flytning og/eller omlægning af disse anlæg er det bygherre, som skal afholde omkostningerne.”

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 81.E6.1 – Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 for solcelleområde ved Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har 26. maj 2015 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr 40 til Herning Kommuneplan 2013-24. vedr. solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg samt lokaplan 89.T29.1A og Alternativ B for solcelleanlæg ved Vildbjergvej ved Kilde nordvest for Vildbjerg og lokalplan 89.T30.1 for solcelleanlæg ved Røddingvej og Videbækvej vest for Vildbjerg.

 

Planerne har været i offentlig høring fra 28. maj 2015 til 13. august 2015. Der er i perioden indkommet 2 indsigelser til kommuneplantillægget og til lokaplan 89.T29.1 A og B. Indsigelserne behandles i forbindelse med kommuneplantillægget og vedtagelse af lokalplan 89.T29.1, da begge indsigelser omhandler denne lokalplan.

 

Komuneplantillæg 40 indstilles til endelig vedtagelse. Byplanudvalget skal tage stilling til afgrænsning af kommuneplantillægget i forhold til lokalplan 89.T29.1.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 40 indeholder to projektområder med et samlet areal på ca. 96 ha  og følges af lokalplanforslag nr. 89.T29.1 samt nr. 89.T30.1. De 96 ha svarer til ca. 39 MW strøm til produktion af vedvarende energi eller forbruget for ca. 8500 husstande årligt.

 

 

Indsigelserne til kommuneplantillægget omhandler afgrænsningen af lokalplanplan 89.T29.1 og omhandler begge udsigt til solcellerne og tab af udsigt til det åbne landskab. Se forvaltningens kommentarer i indsigelsesnotatet(Bilag) og de egentlige indsigelser(Bilag). Med lokalplan 89.T29.1 kan opstilles solceller til produktion af i alt ca. 16,2 MW med Alternativ B ca. 9 MW.

 

Etableringen af solcelleparken skal således holdes op mod et overordnet nationalt mål om at skabe yderligere vedvarende energi og de gener dette vil give for nærmeste naboer. Herning Kommunes nuværende klimaplan fastlægger, at der skal opstilles vindmøller til produktion af i alt 60 MW strøm i kommunen. Kommuneplantillæg 40 og de tilhørendelokalplaner omhandler ikke vindmøller, men kan medvirke til at realisere en stor andel vedvarende energi.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den medfølgende miljøvurdering for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå(Bilag).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg 40 til endelig vedtagelse

 

at Byplanudvalget tager stilling til, om kommuneplantillæget skal tilpasses lokalplanforslag 89.T29.1 A eller B.

Beslutning

Tiltrådt idet kommuneplantillæget tilpasses lokalplanforslag 89.T29.1 B

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan 89.T29.1 for solcelleanlæg ved Vildbjergvej ved Kilde nordvest for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har 26. maj 2015 foreløbigt vedtaget lokalplan 89.T29.1 for solcelleanlæg ved Vildbjergvej ved Kilde nordvest for Vildbjerg.

 

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 28. maj 2015 til 13. august 2015. Der er i perioden indkommet to indsigelser til lokalplanen (Bilag).

 

Lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse med en enkelt ændring i forhold til placering af transformerstationer. Byplanudvalget skal tage stilling til om lokalplanen skal afgrænses til lokalplanforslag A eller B. 

Sagsfremstilling

Lokalplanen omhandler et projektområde på ca. 40,6 ha med en effekt på ca. 16,2 MW.

 

Der er i perioden indkommet to indsigelser til lokalplanen. Hovedpunkterne er afgrænsning af lokalplanområdet, støj, beplantning, offentlig privat vej, afgræsning og hegning (Bilag).

 

Afgrænsning af lokalplanområde 

Begge indsigelser omhandler udsigt til solcellerne og tab af udsigt til det åbne landskab. Se forvaltningens kommentarer i indsigelsesnotatet(Bilag). Med lokalplan 89.T29.1 kan opstilles solceller til produktion af i alt ca. 16,2 MW med Alternativ B ca. 9 MW.

 

Etableringen af solcelleparken skal således holdes op mod et overordnet nationalt mål om at skabe yderligere vedvarende energi og de gener dette vil give for nærmeste naboer. Herning Kommunes nuværende klimaplan fastlægger, at der skal opstilles vindmøller til produktion af i alt 60 MW strøm i kommunen. Kommuneplantillæg 40 og de tilhørendelokalplaner omhandler ikke vindmøller, men kan medvirke til at realisere en stor andel vedvarende energi.

 

Støj

Forvaltnignen anbefaler, at der for at sikre mindst mulig risiko for støjgener til naboer tilføjes en ny bestemmelse: "§7.4 Transformerstationer skal placeres i størst mulig afstand til nabobeboelse".

 

Beplantning, offentlig privat vej, afgræsning og hegning

De yderligere indsigelsespunkter efterkommes ikke. Der henvises til forvaltningens bemærkninger i indsigelsesnotatet (Bilag).

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den medfølgende miljøvurdering for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå(Bilag).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om lokalplanen skal afgrænses til lokalplanforslag 89.T291 A eller B.

 

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 89.T29.1 for solceller nordvest for Vildbjerg til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at der i §7 tilføjes ny bestemmelse "Transformerstationer skal placeres i størst mulig afstand til nabobebeboelse".

Beslutning

Tiltrådt idet lokalplanen afgrænses jf. lokalplanforslag 89.T29.1 B

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan 89.T30.1 for solcelleanlæg ved Røddingvej og Videbækvej vest for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har 26. maj 2015 foreløbigt vedtaget lokalplan 89.T30.1 for solcelleanlæg ved Røddingvej og Videbækvej vest for Vildbjerg.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 28. maj 2015 til 13. august 2015. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser til lokalplanen.

 

Lokalplan 89.T30.1 indstilles til endelig vedtagelse med én enkelt ændring i forhold til placering af transformerstationer. 

Sagsfremstilling

Lokalplanen omhandler et projektområde på ca. 55 ha med en effekt på ca. 22 MW.

 

Der er ikke indkommet indsigelser til lokalplanen. Men indsigelse til lokalplan 89.T29.1 gør, at forvaltnignen anbefaler, at der tilføjes en bestemmelse til lokalplanens §7 om bebyggelsens omfang og placering.

 

For at sikre mindst mulig risiko for støjgener til naboer tilføjes en ny bestemmelse: ”§7.4 Transformerstationer skal placeres i størst mulig afstand til nabobeboelse. ”  

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den medfølgende miljøvurdering for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå(Bilag).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 89.T30.1 for solcelleområde vest for Vildbjerg til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at der i §7 tilføjes "Transformerstationer skal placeres i størst mulig afstand til nabobeboelse”.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 35 for Snejbjerg gl. skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 28. april 2015 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 35 for område ved Snejbjerg gl. skole.

 

Der udarbejdes kommuneplantillæg for at give mulighed for at omdanne området fra skole og idrætsområde til boligområde.

 

Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 30. april 2015 til 25. juni 2015, Der er ikke indkommet indsigelser til planforslaget.

 

Kommuneplantillæg nr. 35 anbefaledes endeligt vedtaget uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2013-24 danner det planmæssige grundlag for lokalplan 51.B11.1 som omdanner området fra skole til boligområde.

 

Områdets anvendelse fastlægges i kommuneplantillægget til boligformål som åben-lav bebyggelse som én-familie-hus og tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse.

Der gives mulighed for bebyggelse i 2 etager og med en bygningshøjde på 8,5 meter.

Dele af området kan anvendes til offentlige formål i form af svømmehal, boldbane, legeplads eller lignende samt parkering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 35 for boligområde ved Sydgaden, Skolesvinget og Lergravsvej i Snejbjerg, Snejbjerg gl. skole til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-36-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtaglese af lokalplan 51.B11.1 for Snejbjerg gl. skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 28. april 2015 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 51. B11.1 for Boligområde ved Sydgaden, Skolesvinget og Lergravsvej i Snejbjerg, Snejbjerg gl. skole.

 

Lokalplanen giver mulighed for at Snejbjerg gamle skole kan omdannes fra skole til boligområde med bevaring af Snejbjerg svømmehal i et offentligt område i lokalplanen.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 30. april 2015 til 25. juni 2015. Der er indkommet 3 bemærkninger til planforslaget.

 

Bemærkningerne giver anledning til en tilføjelse i lokalplanens redegørelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 51.B11.1 giver mulighed for at området kan omdannes fra skole til boligområde. I lokalplanen fastholdes den eksisterende svømmehal i området med de nødvenlige parkeringspladser.

 

Lokalplanområdet inddeles i 5 delområder.

Delområde I udlægges til offentligt område med svømmehal og parkering.

 

I lokalplanens delområde II og III kan der opføres boliger som tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse i 1-2 etager. Hvis der opføres boliger i 1 etage er bebyggelsesprocenten 30 og hvis der opføres bebyggelse i 2 etager er bebyggelsesprocenten 40. De forskellige bebyggelsesprocenter er fastsat ud fra at der ved bebyggelse i én etage skal være plads til opholdsarealer, parkering, stier og interne veje.

I delområde II kan der også opføres åben-lav bebyggelse som enfamiliehuse med en bebyggelsesprocent på 30. Hvis der opføres åben-lav bebyggelse kan der ikke opføres tæt-lav bebyggelse inden for delområdet.

 

Delområde IV udlægges som fællesområde med udeaktiviteter, legeplads mm. Der er mulighed for at bevare aulaen og gymnastiksalen og omdanne dem til f.eks. fælleshus for hele lokalplanområdet. En anden mulighed er at bygningerne kan omdannes til hele byens forsamlingshus, så beboerne i Snejbjerg har mulighed for det ”klassiske” forsamlingshus. Lokalplanen stiller ikke krav til at bygningerne skal bevares, der kan også bygges nyt.

Gymnastiksalen inden for lokalplanområdet skal ikke opretholdes til idrætsformål.

 

Delområde V udlægges til grønt område med boldbane og legeplads efter ønske fra en nærliggende daginstitution. Delområdet kan også indgå i lokalplanes fællesområde i sammenhæng med delområde IV.

 

Al bebyggelse inden for lokalplanområdet kan opføres i 1-2 etager og med en bygningshøjde på 8,5 meter.

 

Der er i området flere større træer som bevares i lokalplanen. Træerne står primært i lokalplanområdets kanter og delområde IV som er områdets fællesområde.

 

Kommuneplantillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2013-24 danner det planmæssige grundlag for lokalplan 51.B11.1.

 

Der er indkommet 3 bemærkninger til planforslaget:

 

1.  Bemærkning fra Snejbjerg Borgerforening.

Borgerforeningen er positive over for planforslaget og har drøftet planforsalget på deres møde 3. juni 2015. De er positive omkring, at delområde IV og V beholder sit præg af grønt og rekreativt område ikke alene for de nye beboelser, men også for hele bydelen. Borgerforeningen er positive overfor at omdanne eksisterende gymnastiksal til beboerhus eller forsamlingshus og ønsker i den forbindelse gerne at indgå i dialog med henblik på at afklare behovet for sådan et byggeri.

 

2.  Bemærkning og ændringsforslag fra ejer Snejbjerg Hovedgade 43. Beliggende nordvest for lokalplanområdet.

Der er flere bemærkninger til planforslaget. Først er indsiger positiv overfor at det forsøges at bevare de mange store træer.

Der gøres indsigelse på bygningshøjden på 1-2 etager, der ønskes 1 etage. Der kommenteres på adgangsforhold og antal vejadgange. Der foreslås 2 vejadgange fra Sydgaden og 2 vejadgange til Lergravsvej.

Der kommenteres på bestemmelse omkring opsættelse af antenner, og om der bør være mulighed for opsættelse af antenner.

 

3.  Bemærkning fra Energi Midt, som vedrører el-ledninger i området.

 

Ad.1.

Bemærkningen omkring eksisterende gymnastiksal og omdannelse til beboerhus eller forsamlingshus viderebringes til en eventuel køber, da Herning Kommune pt. har sat størstedelen af lokalplanområdet til salg. Arealet omkring svømmehallen, lokalplanens delområde I, forbliver offentligt område.

 

Ad.2.

Indsigelsen omkring byggeri i 1 etage ønsker forvaltningen ikke at imødekomme. Begrundelse herfor er, at den øvrige bebyggelse i Snejbjerg kan opføres i op til 2 etager. Hvis en projektudvikler ønsker at opføre tæt-lav bebyggelse i 2 etager skal dette være en mulighed. Bebyggelseshøjden er 8,5 meter, som den øvrige bebyggelse i Snejbjerg.

Der er i lokalplanen beskrevet hvordan adgangsveje ønskes udført hvis det er åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Hvis der opføres tæt-lav bebyggelse kan der etableres en adgangsvej fra Lergravsvej og ved åben-lav bebyggelse kan der etableres 2 adgangsveje. Fra Skolesvinget kan der etableres én adgangsvej. Grunden til at der kun kan etableres en adgangsvej ved tæt-lav bebyggelse er at bebyggelsen skal opfattes som ét samlet boligområde.

Bemærkningen omkring antenneforhold giver ligeledes ikke anledning til ændringer i lokalplanen. Det vurderes at der bør være mulighed for at opsætte antenner, men som beskrevet i lokalplanen må de ikke være synlige fra offentlige veje, områder eller parkeringsarealer. Antenner må dermed godt være i området. Der kan ligeledes opsættes parabolantenner, men hvor den samlede højde maksimum må være på 1,5 meter.

 

Ad. 3. Forvaltningen har været i kontakt med Energi Midt vedrørende en el-ledning som løber langs den sydlige og vestlig afgrænsning af delområde II. Ledningen er af ældre dato. Ved en byggemodning af området, vil Energi Midt højst sandsynligt sløjfe ledningen og lægge en ny ledning med en mere hensigtsmæssig placering.

Forvaltningen vurderer, at forholdet omkring ledningen bør beskrives i lokalplanens redegørelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 51.B11.1 for Boligområde ved Sydgaden, Skolesvinget og Lergravsvej i Snejbjerg, Snejbjerg gl. skole til endelig vedtagelse

 

at der tilføjes beskrivelse af forholdet omkring el ledning i lokalplanens redegørelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet har på mødet 26. maj 2015 (pkt. 147) foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde i Gødstrup.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 28. maj 2015 til 13. august 2015.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 59.E2.1 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 59.BL7 for så vidt angår anvendelsen, bebyggelsesprocenten og zoneforhold. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 59.E2 til erhverv for et område, der før var omfattet af kommuneplanramme 59.BL7 til blandet bolig og erhverv. Endvidere inddrages et mindre område i rammen, som før lå i det åbne land, men blev anvendt til erhverv. Det er alene afgrænsningen af kommuneplanramme 59.BL7, som ændres, så de nuværende bestemmelser for kommuneplanramme 59.BL7 fortsætter.

 

Ny afgrænsning af kommuneplanrammerne 59.BL7 og 59.E2 - Ikke målfast

 

Kommuneplanramme 59.E2

De nye rammebestemmelser giver mulighed for anvendelse til erhverv i miljøklasserne 1-3. Bebyggelsesprocenten for området er maksimum 30, og der kan opføres bebyggelse til liberalt erhverv i 2 etager og til lagervirksomhed i 1 etage. Ny bebyggelse må have en højde på op til 8,5 meter. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv; for lagervirksomhed dog 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv. Endvidere skal der etableres opholdsarealer svarende til 10 % af erhvervsetagearealet. Området skal ved vedtagelse af en lokalplan overføres til byzone.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 28. maj 2015 til 13. august 2015.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et erhvervsområde i Gødstrup endeligt vedtages.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 59.E2.1 for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet har på mødet 26. maj 2015 (pkt. 148) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 59.E2.1 for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 28. maj 2015 til 13. august 2015.

 

Der er indkommet 2 bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er beliggende sydvest for landsbyen Gødstrup, og omfatter matriklerne 1ay, 1bf, 1y og 2 – alle Gødstrup Præstegård, Snejbjerg, med et samlet areal på 46.790 m². Det eksisterende lokalplanområde 59.E1.2 er også omfattet af den nye lokalplan 59.E2.1. Intentionen hermed er at planlægge for et samlet erhvervsområde i Gødstrup.

 

Luftfoto over lokalplanområdets afgrænsning - Ikke målfast

 

Det er lokalplanens formål at udlægge området til erhverv. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelse og beplantning i området, samt sikre gode trafikale forhold.

 

Lokalplanområdet udlægges til erhverv i miljøklasserne 1-3. Lokalplanområdet er delt i to delområder. I delområde 1 er der mulighed for liberalt erhverv som f.eks. kontorer, service- og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasse 1-2. I delområde 2 er der mulighed lagervirksomhed, kontorer, service og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasserne 2-3.

 

Der kan ikke etableres detailhandel eller boliger i lokalplanområdet.

 

For at fastholde de særlige landskabelige kvaliteter i bolig- og sommerhusområdet nord for lokalplanområdet og mod det åbne land syd for lokalplanområdet fastsætter lokalplanen den maksimale bebyggelsesprocent for området til 30. Lokalplanen stiller også krav til, hvilke materialer ny bebyggelse må opføres i samt højde og etageantal på ny bebyggelse.

 

Lokalplanen stiller også krav til omfang og udformning af fremtidig skiltning i tilknytning til de virksomheder, der findes og fremtidigt etableres inden for lokalplanområdet.

 

Der er to eksisterende boliger inden for lokalplanområdet. Den eksisterende lovlige anvendelse til bolig kan fortsætte, men da lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål, vil der efter lokalplanens vedtagelse ikke kunne gives tilladelse til at bygge til eller bygge nyt til boligformål.

 

Der findes i området en tidligere stationsbygning, der er registreret med en høj bevaringsværdi på 3 (Gødstrupvej 64). På grund af flere uoriginale tilbygninger har forvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af nærværende lokalplan revurderet bevaringsværdien til 4, middel bevaringsværdi. For at sikre denne bygning fremover indeholder lokalplanen bestemmelser om, at istandsættelse skal udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

 

Lokalplanforslaget blev foreløbigt vedtaget på Byrådsmødet 26. maj 2015 (pkt. 148) og har været i offentlig høring fra 28. maj 2015 til 13. august 2015.

 

Redaktionelle ændringer

Der er i høringsperioden indkommet 2 bemærkninger til lokalplanforslaget (jf. Bilag 1 - Bemærkninger til lokalplanforslag 59.E2.1. Bemærkningerne giver anledning til enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 59.E2.1 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-2-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Principgodkendelse af tilbygning til Herning Kirkehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Sogns Menighedsråd ønsker at udvide Herning Kirkehus på Østre Kirkevej 1. En tilbygning til det eksisterende kirkehus kræver udarbejdelse af en ny lokalplan.

 

På Byplanudvalgets møde 1. juni 2015 besluttede udvalget, at det ansøgte projekt ikke kunne godkendes, og at der skulle udarbejdes et nyt projekt, der i sin arkitektur i højere grad er tilpasset områdets karakter.

 

På den baggrund har ansøger fremsendt et nyt projekt for en tilbygning til Herning Kirkehus, der hermed indstilles til godkendelse forud for udarbejdelse af lokalplan.

Sagsfremstilling

Historik

Den 14. december 2010 foreløbig vedtog Byrådet lokalplan 12.B22.1 Herning Kirkehus. Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra 22. december 2010 til 16. februar 2011. Der kom i alt 3 indsigelser, som repræsenterede flere beboere i området, og primært omhandlede byggeriets påvirkning af og gene for både naboer og det bevaringsværdige villakvarter som helhed, for så vidt angik byggeriets højde, placering i skel samt det arkitektoniske udtryk.

 

Lokalplanforslaget blev ikke endeligt vedtaget, da sagen blev sat i bero på grund af en sideløbende sag mellem Herning Sogns Menighedsråd (Østre Kirkevej 1A) og naboen (Nørre Allé 4).

 

Sagen mellem naboen og Menighedsrådet omhandlede ueninghed om et byggeretligt skel. Den 21. maj 2014 blev Byrettens dom i sagen stadfæstet i Vestre Landsret, og ejeren af Nørre Allé 4 blev pålagt at anerkende den oprindelige tinglysning af et byggeretligt skel.

Dommen betyder, at Herning Kommune kan anerkende det eksisterende Herning Kirkehus som lovligt etableret i skel. På de arealer, der er omfattet af det byggeretlige skel, har det den konsekvens for ejeren af Nørre Allé 4, at der ikke må bebygges på arealet i 2,5 meters afstand fra skel.

 

Med afgørelsen i sagen, ønskede Herning Sogns Menighedsråd at genoptage planerne for udvidelsen af Herning Kirkehus. Da det lokalplanforslag, der blev offentliggjort i 2010, er over tre år gammelt, skal der, jf. Planloven, udarbejdes et nyt lokalplanforslag. Ansøger fremsendte derfor et projekt til godkendelse i foråret 2015.

 

På baggrund af bl.a. de indsigelser, der kom til lokalplanforslaget i 2010, var der sket en mindre tilpasning af projektet i forhold til det projekt, der lå til grund for lokalplanforslaget i 2010.

 

På Byplanudvalgets møde den 1. juni 2015 besluttede udvalget, at det ansøgte projekt ikke kunne godkendes, og at der skulle udarbejdes et nyt projekt, der i sin arkitektur i højere grad er tilpasset områdets karakter.

 

Planlægningsmæssige forhold

Lokalplanområdet, der er ca. 1.100 m² stort, ligger umiddelbart nord for Herning Kirke, på kanten af byens ældste villakvarter, og udgør en del af matr. nr. 570b Herning Bygrunde.

 

En del af lokalområdet er omfattet af eksisterende lokalplan 12.B12.4 For Herning Kirkehus og Kirkeplads, som aflyses for det område, der omfattes af den nye lokalplan, ved dennes endelige vedtagelse.

Området er omfattet af kommuneplanramme 11.OF6 Offentligt område ved Herning Kirke. Af kommuneplanrammen fremgår bl.a. følgende:

 

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 90.
 • Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager.
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 meter.
 • Der skal etableres parkeringspladser svarende til mindst 1 p-plads pr. 8 siddepladser og 1 p-plads pr. 50 m² erhverv.

 

Lokalplanen kan udarbejdes inden for den eksisterende kommuneplanramme.

 

Lokalplanområdet er registeret i Herning Kommuneatlas som en del af et bevaringsværdigt bymiljø med stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi.

 

Der ligger to bygninger inden for lokalplanområdet; det eksisterende Herning Kirkehus (Østre Kirkevej 1A) og kirkebetejntboligen (Østre Kirkevej 1B).

Kirkebetjentboligen, der er en rødstensvilla opført i 1917, har middel bevaringsværdi. Lokalplanen vil muliggøre nedrivning af den bevaringsværdige villa for at give plads til udvidelsen af Kirkehuset.

 

Projekt

Herning Sogns Menighedsråd har i august 2015 fremsendt et nyt, tilpasset projekt for udvidelsen af Herning Kirkehus. Projektet omfatter dels en bevaring og renovering af det eksisterende kirkehus og dels tilføjelsen af en ny fløj langs Østre Kirkevej, hvor kirkebetjentboligen ligger i dag.

 

Med udvidelsen af kirkehuset på ca. 300m² vil kirkehuset blive i alt ca. 921m² + ca. 275m² kælder. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet vil være ca. 85.

 

Det ansøgte projekt beståer af multisal, køkken og toiletter i stueetagen, kontorer, mødelokale og kantine på 1. sal samt toiletter, garderobe og depot/teknikrum i kælderen. Rummene bindes sammen af en åben foyer. Multisalen er fleksibel og kan rumme store arrangementer på op til ca. 150 personer. Der vil dog i daglig brug være tale om en standard opstilling med 72 siddepladser.

 

Det eksisterende kirkehus underordner sig sin nabo, Herning Kirke, på en fin måde med sit enkle, arkitektoniske udtryk, og danner en harmonisk overgang til villakvarteret. Huset er udført i røde teglsten med rødt tegltag. Det ansøgte projekt for udvidelsen af kirkehuset udføres i røde teglsten, glas og kobber i form af en gennemgående kobberstern. Tagfladerne, der udføres med tagpap, er enten flade eller med svag hældning og generelt ikke synlige fra gaden.

 

Den nye fløj består af tre volumener, der højdemæssigt nedtrappes fra ca. 7 meter mod syd tættes på kirken til ca. 5,8 meter mod nord.  

Hovedindgangen til Kirkehuset fra kirkepladsen mod syd markeres af et stort glasparti. Facaderne ud mod Østre Kirkevej er mere lukkede, og brydes af mindre vinduespartier og mønster i murværket. Facaden mod vest fremstår lukket med et enkelt, smalt vindue, og har en maksimal bygningshøjde på 2,5 meter over terræn for så vidt angår den del af bygningen, der er placeret i skel.

 

Det lille gårdrum i skel mod vest skal give lys til foyer og korlokale, og tænkes belagt med chaussésten og indrettet med enkelte stedsegrønne planter samt belyst med lavthængende lamper på kirkehuset.

 

Parkering

Med lokalplanen skal der gives mulighed for indbetaling til p-fonden, da det arealmæssigt ikke er muligt at etablere tilstrækkelig parkering eller anlægge fornuftig adgang til parkeringskælder inden for lokalplanområdet.

 

Der vil med lokalplanen blive stillet krav om etablering af 1 p-plads pr. 50 m² erhverv, jf. kommuneplanrammen. Det ansøgte projekt for udvidelsen af kirkehuset på ca. 300 m² udløser i alt 6 p-pladser. Deruderover nedlægges 4 eksisterende p-pladser. Dvs. der skal etableres i alt 10 p-pladser, som alle forventes etableret ved indbetaling til p-fonden.

 

Der vil med lokalplanen desuden blive stillet krav om cykelparkering.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte projekt er tilpasset området. Det ansøgte vil påvirke åbenheden omkring kirken, især ved ankomsten til området fra nord ad Østre Kirkevej, men tilbygningens overordnede arkitektoniske udtryk fremstår enkelt og "stilfærdigt", og der er skabt en fin sammenhæng med det eksisterende kirkehus med materialevalget og den gennemgående kobberstern.

De østvendte facader mod Østre Kirkevej kan virke dominerende, men er dog brudt med varierende vinduespartier og mønster i murværket, hvilket er med til at tilpasse bygningskroppene skalaen i området.

 

Det anbefales, at projektets synlige tagflader (tagflader med hældning) udføres med rød vingetegl, og at vinduesrammer, døre mv. udføres i samme diskrete farve (mørk grøn, mørk grå eller sort), så der opnåes en helhedsvirkning med det eksisterende kirkehus.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at der udarbejdes lokalplan for Herning Kirkehus på baggrund af det beskrevne projekt (bilag 2).

Beslutning

Tiltrådt idet de store træer syd for bygningen ønskes bevaret.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-457-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Beslutning vedrørende nedrivning af overdækning til Uno-X tankanlæg på Poulsgade 2-4 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Casper Laursen, Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byplanudvalget blev på mødet 10. august 2015 orienteret om en nedrivningssag af Uno-X overdækningen på Poulsgade 2-4 i Herning. Udvalget besluttede at behandle sagen på mødet 14. september 2015 på baggrund af blandt andet en SAVE-vurdering af tankanlægget.

 

Foto af tankanlægget

 

Herning Kommune har modtaget en indsigelse mod nedrivning af Museum Midtjylland. Sagen har desuden dannet grundlag for ivrig debat i Herning Folkeblad.

 

Byplanudvalget skal beslutte, om der skal gives nedrivningstilladelse eller varsles et §14 forbud mod nedrivning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra det rådgivende ingeniørfirma Frandsen & Søndergaard om nedrivning af overdækningen til Uno-X tankanlægget på Poulsgade 2-4 i Herning. Tankanlægget er fra 1986 og tegnet af Utzon Associates. Da tankanlægget er fra 1986, er der ikke foretaget en SAVE-vurdering i forbindelse med udarbejdelsen af Herning Kommuneatlas i 1992.

 

Der ansøges om at nedrive overdækningen, samt at flytte påfyldningspladsen og opføre en ny standard Uno-X overdækning med fladt tag på den nye påfyldningsplads. Relevante dokumenter fra ansøgningen er vedlagt i Bilag 1 – Dokumenter vedrørende Uno-X tankanlæg på Poulsgade 2-4 i Herning.

Overdækningen er blevet sikret midlertidigt, da der er råddannelse i limtræskonstruktionen.

 

Slotsdal Ejendomme ApS ejer matrikel 408a, Herning Bygrunde, som tankanlægget ligger på. Uno-X er lejet ind på matriklen. Selve tankanlægget (bygninger m.m.) er til gengæld ejet af Uno-X, som via det rådgivende ingeniørfirma Frandsen & Søndergaard ansøger om nedrivning af overdækningen. Det er desuden Harly Jørgensen, der driver Uno-X på Poulsgade 2-4 i Herning.

 

Procedure for nedrivningssager

Byplanudvalget skal behandle alle nedrivningssager, der omhandler ejendomme med bevaringsværdi 1-6 (høj og middel), før en evt. nedrivningstilladelse kan gives.

Herning Kommuneatlas redegør dog kun for bevaringsværdier for bebyggelse fra før 1940 i gl. Herning Kommune. Da vi i Herning Kommune har mange gode byggerier, som er opført efter 1940, eller som ikke har tilhørt gl. Herning Kommune, skal planafdelingen høres i alle nedrivningssager med henblik på at vurdere den pågældende ejendoms bevaringsværdi.

 

Bevaringsværdien fastsættes gennem en SAVE-registrering (Survey of Architectural Values in the Environment), hvor der vurderes ud fra 5 parametre: arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand. 

 

Om tankanlæggets arkitektur

Dansk Arkitektur Center

Uno-X tankanlægget er med i Dansk Arkitektur Centers KANON over god arkitektur, selvom den ikke er fredet. Dansk Arkitektur Center skriver, at overdækningen er et eksempel på Utzons særlige konstruktive fantasi. Overdækningen beskrives desuden som et vartegn for Herning.

 

Afsnittet er vedlagt i Bilag 1.

  

Arkitektur Guide Jylland

Tankanlægget har et afsnit i Arkitektur Guide Jylland, der beskriver den som et blikfang for byen. Afsnittet lægger vægt på overdækningen og dens konstruktion som et udtryk for funktionalisme. Desuden fremgår det, at hovedbygningens konstruktion leder tankerne mod en antik søjlekonstruktion, hvorfor tankanlægget kan give vidtstrakte associationer i tid og rum.

 

Afsnittet er vedlagt i Bilag 1.

 

Plangrundlag

Kommuneplanramme 12.E4

Området må kun anvendes til detailhandel til særligt pladskrævende varegrupper samt erhvervsvirksomheder i form af kontorer, liberale erhverv (herunder pengeinstitutter samt forsikrings- og ejendomsmæglervirksomhed), service- og udstillingsvirksomhed samt særlige offentlige formål. Inden for området kan der etableres lettere ikke gene-givende produktion, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang, forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik.

 

Bebyggelsen skal fremstå som en markant afgrænsning mellem boligområdet og Dronningens Boulevard. Bebyggelsesprocenten må højest være 170% for området under ét. Den vestligste del af området må højest bebygges i 4 etager med en bygningshøjde på højest 20 m.

Det samlede detailhandelsareal for særligt pladskrævende varegrupper i området kan udvides med 5000 m2. Det samlede detailhandelsareal for særligt pladskrævende varegrupper i området må maksimalt være 5000 m2. Bruttoetagearealet må for den enkelte butik til særligt pladskrævende varegrupper må højest være 5000 m2.

 

Opholdsarealet skal være mindst 10 % af etagearealet.

 

Der skal etableres parkeringspladser svarende til mindst 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal.

 

Den mindst tilladte miljøklasse er 2, hvilket omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

 

Den maksimalt tilladte miljøklasse er 3, hvilket omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs-eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

 

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer til sortering af affald.

  

Lokalplan 12.E4.1

Tankanlægget er omfattet af Lokalplan 12.E4.1 for erhvervsområde mellem Dronningens Boulevard og Poulsgade. Tankanlægget ligger delvist i byggefelt I, hvor der må opføres 3.500 m2 bebyggelse. Tankanlægget er ikke registreret som bevaringsværdigt i den gældende lokalplan og det fremgår derfor af lokalplanens bestemmelser, at eksisterende byggeri må nedrives for at give mulighed for lokalplanens realisering (jf. §7, stk. 1).

 

Lokalplanens intention med en markant bebyggelse langs Dronningens Boulevard er i dag realiseret med undtagelse af byggefelt 1 på matrikel 408a, hvor tankanlægget ligger.

 

Foto af den markante bebyggelse langs Dronningens Boulevard

 

Udsnit af lokalplanen samt kortmateriale er vedlagt i Bilag 1.

  

SAVE-vurdering af tankanlægget på Poulsgade 2-4 i Herning

Uno-X tankanlægget på Poulsgade 2-4 i Herning er blevet besigtiget og SAVE-vurderet af planafdelingen 24. august 2015. Ifølge Kulturarvsstyrelsens vejledning til SAVE-vurdering af bygninger fremgår det blandt andet, at: Vurderingen af bevaringsværdien bygger på det samlede indtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Bevaringsværdien skal opfattes som en sammenfattende, konkret vurdering af de ovenstående delvurderinger [red. de fem parametre]. Der foretages her en afvejning af, hvilke forhold der vejer tungest og derfor bør tillægges størst vægt i den samlede bevaringsvurdering. Der er således ikke tale om et matematisk gennemsnit af de karakterer, man har givet i delvurderingerne. Almindeligvis vil den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi dog veje tungest.

Ud fra dette er det planafdelingens vurdering, at tankanlægget har bevaringsværdi 2 (høj). Værdien er baseret på nedenstående parametre med tilhørende værdi og kommentar:

 

Arkitektonisk værdi: 2 Tegnet af Utzon Associates i 1986 for Olieselskabet Uno-X. Utzon Associates er et samarbejde mellem Jørn Utzon og sønnerne Jan og Kim Utzon. Tankanlægget bærer flere af de kvaliteter og karakteristika som Utzon er kendt for blandt andet en let aflæselig konstruktion og en ærlighed og forståelse for materialer og deres egenskaber. Hovedbygningens tyngde spiller fint sammen med overdækningens lethed. Overdækningens form og funktion hænger tæt sammen. Tankanlægget har et unikt arkitektonisk udtryk.

Kulturhistorisk værdi: 2 Olieselskabet Uno-X stiftede deres virksomhed i Herning i 1958, og tankanlægget har derfor tidligere været kædet sammen med Tankskibsrederiet Herning, ved Silkeborgvej, som er tegnet af samme arkitektfirma i 1984. Tankanlægget skulle efter sigende have været en prototype for fremtidige Uno-X stationer og et flagskib for olieselskabet.

Miljømæssig værdi: 4 Før opførelsen af kantbebyggelsen langs Dronningens Boulevard var tankanlægget en markør for ankomsten til Herning. Utzon er kendt for at arbejde med sammenhængen til nærområdet - både visuelt og i forhold til skala. Selvom der nu er en meget markant bebyggelse på begge sider af tankanlægget langs Dronningens Boulevard, er tankanlæggets overdækning fortsat en markant bygning i gadebilledet.

Originalitet: 2 Tankanlæggets hovedtræk er originale. Det formodes, at det er de originale vinduer og døre, og vindueshullerne er de oprindelige. Det arkitektoniske udtryk er velbevaret. De to yderste spær på overdækningen (spær nr. 1 og spær nr. 16) er beklædt med et plademateriale på ydersiden, som vurderes ikke at være originalt.

Tilstand: 6 Hovedbygningen virker mere eller mindre intakt, mens overdækningen flere steder er i knap så god stand, og trænger til en renovering. Vurderingen af tankanlæggets tilstand suppleres af nedenstående tilstandsvurdering.

 

Foto af overdækningens ikoniske udtryk

 

Tilstandsvurdering af tankanlægget på Poulsgade 2-4 i Herning

Rambøll har foretaget en uvildig vurdering af tilstanden på det samlede tankanlæg. Rambøll har besigtiget tankanlægget 21. august 2015 efter aftale med ejeren. Nedenfor ses konklusionen af Rambølls vurdering af tankanlæggets tilstand. Vurderingen kan ses i sin helhed i vedlagte Bilag 1.

 

Rambølls vurdering af tankanlæggets tilstand

Klimaskærmen i bygningen er intakt.

Beton- og stålkonstruktioner i overdækningen er intakt.

Glasplader inkl. fastgørelse i overdækningen er ligeledes intakt.

Metalkapsler over limtræsrammerne synes intakte, men det er ikke muligt at besigtige dem i detaljer.

Limtræsrammerne i overdækningen er meget nedbrudte af råd ved understøtningen mod øst (ved samling med stålbeslag). Der kan være tale om snarlig bæreevnesvigt ved f. eks. spær nr. 1,13 og 14.

Limtræsrammerne i overdækningen har herudover generelt mindre revne- og råddannelser i lameller længere væk fra understøtningerne. Det vurderes dog ikke at give anledning til bæreevnesvigt på kort sigt, men en gennemgribende vedligeholdelse anbefales kraftigt.

 

Planafdelingen har per telefon efterfølgende fået Rambølls vurdering uddybet. Det er Rambølls vurdering, at man frem for at udskifte hele overdækningen kan nøjes med at renovere den eksisterende konstruktion. Dette vurderes også at kunne betale sig økonomisk frem for at bygge en ny tilsvarende konstruktion.

  

Brandforhold

Brandmyndigheden har 21. august 1986 meddelt tilladelse til etablering af et salgstankanlæg på adressen. Tilladelsen er givet på betingelse af, at anlægget udføres jf. de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker af 26. april 1985, som var de gældende regler på daværende tidspunkt. Disse regler beskriver bl.a. at tage, der overdækker salgs- og forbrugstankanlæg, skal udføres af ubrændbare materialer, såfremt taget overdækker et areal på mere end 50 m². Det ser ud til, uden at dette kan dokumenteres, at Herning Kommune, via brandmyndigheden, dengang accepterede, at taget blev udført af limtræs-konstruktioner, men der ligger ikke noget på skrift.

 

Skal taget reetableres i dag, vil det være efter Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker af 14. januar 2010. Reglerne i den nye bekendtgørelse er identiske med de gamle regler, hvad krav til overdækninger angår. Lovgivningen i dag giver desuden kommunalbestyrelsen (beredskabsmyndigheden) mulighed for at godkende andre vilkår, såfremt det vurderes, at sikkerhedsniveauet kan bibeholdes. Det vil være op til en rådgiver, på ejer/bygherres vegne, at påvise dette. Ved fravigelse af reglerne vil Brand og Redning Herning, som kommunal brandmyndighed, altid forespørge ved Beredskabsstyrelsen inden de træffer beslutning om at godkende efter andre forskrifter end reglerne tillader.

  

Indsigelse fra Museum Midtjylland

Herning Kommune har 22. august 2015 modtaget en indsigelse fra Museum Midtjylland, der mener, at overdækningen er et historisk vidnesbyrd om Hernings tiltrækningskraft af arkitekter såsom Utzon. Samtidig påpeger Museum Midtjylland tankanlæggets ikoniske blikfang ved den østlige indfaldsvej til Herning. Museum Midtjylland mener derfor ikke, at der bør foretages nedrivning eller kraftig restaurering uden hensyntagen til det eksisterende arkitektoniske udtryk. At flytte overdækningen fra sin nuværende placering vil heller ikke være en mulighed ifølge Museum Midtjylland.

 

Indsigelsen fremgår i sin helhed i vedlagte Bilag 1.

  

En sammenligningsmulighed

I Charlottenlund ved København findes en tankstation, som er tegnet af Arne Jacobsen i 1938. Tankstationen kaldes "Paddehatten" på grund af sin karakteristiske udformning. I 2001 blev den oprindelige paddehat nedrevet og genopstøbt af entreprenørfirmaet Pihl og Søn. Renoveringen af tankstationen blev tildelt den prestigefyldte Europa Nostra arkitekturpris, og bygningen blev fredet.

 

Foto af Paddehatten i Charlottenlund

 

 

Øvrige oplysninger

Vedrørende etablering af diner

Herning Kommune er blevet gjort opmærksom på, at der er et ønske om at etablere en diner i tankanlæggets hovedbygning. Dette er ikke muligt med det gældende plangrundlag og vil heller ikke være en videreførelse af eksisterende lovlig anvendelse. Det vil derfor være nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan, som giver mulighed for at etablere restaurationsvirksomhed i lokalplanområdet, hvis dette ønske skal imødekommes.

 

Vedrørende de juridiske forhold

Hvis tankanlægget bevares gennem en bevarende lokalplan, kan det ikke udelukkes at Herning Kommune kan blive overtagelsespligtige. I Bilag 1 er desuden vedlagt et uddybende notat vedrørende de juridiske forhold.

  

Vurdering

På baggrund af ovennævnte er det forvaltningens vurdering, at der er to mulige scenarier:

 

1) At der varsles et §14 forbud mod nedrivning og dermed skal udarbejdes en bevarende lokalplan, som kan erstatte den eksisterende lokalplan 12.E4.1.

 

2) At ansøger, i kraft af byggeriets funktion som tankstation, gives en nedrivningstilladelse.

 

Det er på baggrund af SAVE-vurderingen forvaltningens opfattelse, at tankanlægget - i kraft af sit unikke arkitektoniske udtryk som flagskib for Uno-X, og i kraft af sin beliggenhed ved Hernings østlige indfaldsvej som et ikon for Herning - er af så stor kulturhistorisk betydning, at det bør søges bevaret. Forvaltningen anbefaler derfor udarbejdelsen af en bevarende lokalplan.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der varsles et §14 forbud mod nedrivning af Uno-X tankanlægget på Poulsgade 2-4 i Herning, og der igangsættes udarbejdelse af en ny bevarende lokalplan for området,

 

at der i en ny lokalplan fastsættes bestemmelser, der giver mulighed for at etablere restaurationsvirksomhed i tankanlæggets hovedbygning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-14 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Debatoplæg for vindmølleområde T22 ved Stakroge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet 2. december 2014 principgodkendt et vindmølleprojekt, der ligger delvist uden for den eksisterende ramme for vindmølleområde T22 ved Stakroge, med baggrund i en konkret ansøgning. Vindmølleprojektet var til offentlig debat i september 2014. Der er gennemført en partshøring af ejerne af de eksisterende vindmøller i T22 i oktober 2014.

 

Byplanudvalget har på mødet 1. juni 2015 taget stilling til en optimering af vindmølleprojektet ved Stakroge efter ønske fra opstiller. Det blev på mødet besluttet, at der skal arbejdes videre med et projekt omhandlende fire nye vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter opsat i en lige linje sammen med de eksisterende fem vindmøller i T22.

 

Byplanudvalget har efterfølgende, i forbindelse med placering af en skovejerbolig i Døvling Plantage, igen taget stilling til vindmølleprojektets udformning og placering på mødet den 10. august 2015. Her blev det besluttet, at de fire vindmøller kan suppleres med en femte vindmølle og at vindmøllerne flyttes og placeres på en ret linje, så projektet overholder afstandskravet til en ny skovejerbolig i Døvling Plantage.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget en opdateret anmeldelse for vindmølleprojektet i overensstemmelse med Byplanudvalgets ovenstående ønsker.

 

Der er på baggrund af ændringerne i projektet, herunder det øgede antal vindmøller og den ændrede placering af vindmøllerne, udarbejdet et debatoplæg til fornyet indkaldelse af forslag og idéer til projektet med henblik på den lovpligtige offentlige debatfase.

 

Forvaltningen anbefaler, at debatoplægget sendes i en offentlig høring, hvorved planlægningen for det konkrete vindmølleprojekt påbegyndes.

Sagsfremstilling

Område T22 ved Stakroge er udlagt i Herning Kommuneplan 2013-2024 til teknisk anlæg i form af vindmøller. Der kan opstilles op til 10 vindmøller i op til to rækker. Der står fem vindmøller fra 2001 med en totalhøjde på 76 meter i området i dag.

 

I henhold til planlovens § 11g skal kommunen indkalde forslag og idéer fra offentligheden til brug for den videre planlægningsproces. Formålet er at supplere forvaltningens

egen viden omkring forhold i lokalområdet, der skal tages hensyn til i planlægningen. Dette gøres gennem et debatoplæg, som sendes i offentlig høring forud for planarbejdet.

 

På baggrund af ændringerne i projektet, herunder det øgede antal vindmøller og den ændrede placering af vindmøllerne, er der udarbejdet et debatoplæg til fornyet indkaldelse af forslag og idéer til projektet med henblik på en offentlig debatfase. Debatoplægget er udarbejdet for et projekt, der omfatter fem vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter, opstillet på en lige linje sammen med de eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22. Debatoplægget er vedlagt i Bilag 1.

 

Som udgangspunkt vil de nye vindmøller blive opstillet sammen med de eksisterende vindmøller. Det landskabelige samspil mellem de nye og eksisterende vindmøller skal undersøges nærmere i en kommende VVM-redegørelse. VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkningen på Miljøet, og har til formål belyse projektets væsentlige miljøkonse-kvenser, inden der tages stilling til om projektet skal realiseres.  

 

Debatoplægget er udarbejdet for et projekt, der ligger delvist uden for det udlagte ramme-område. Projektet er muligt, fordi en ejendom, der blev regnet for bolig i forbindelse med udarbejdelsen af vindmølleplanen, ikke har været beboet i mange år, og derfor ikke skal betragtes som bolig i forbindelse med støjberegninger.

 

Ved endelig vedtagelse af planlægning for projektet vil vindmølleområde T22 blive æn-dret, så det kun omfatter de nye vindmøller. Dette er ensbetydende med, at der ikke kan opsættes nye vindmøller i stedet for de eksisterende vindmøller.

 

Inden for 1 km af projektet ligger landsbyerne Stakroge og Sandet. Stakroge og Sandet skal betragtes som særlig støjfølsom arealanvendelse. Der er desuden ti naboboliger beliggende i det åbne land, heraf tre i Billund Kommune. Projektet overholder gældende støjkrav til boliger i det åbne land og i byer.

 

Kriminalforsorgen har et stort areal umiddelbart nordøst for projektområdet, Pension Lyng. Pension Lyng er en døgninstitution med 37 beboere samt administrativt personale. Byg-ninger tilhørende Pension Lyng, der anvendes til overnatning, skal betragtes som særlig støjfølsom arealanvendelse. Herning Kommune har i samarbejde med Kriminalforsorgen fastlagt områdets og bygningernes anvendelse, således at det ansøgte projekt overholder gældende støjkrav.

 

Nogle af vindmøllerne placeres inden for skovbyggelinjen til Døvling Plantage, hvilket kræver dispensation. Ingen af møllerne placeres inden for § 3-områder (mose), men der kan være vingeoverslag ind over, hvilket ligeledes kræver dispensation.

 

Vindmølleprojektet vil bidrage med 15 MW ny vindenergi, hvilket svarer til ca. 25% af målsætningen i Herning Kommunes Klimaplan om 60 MW ny vindenergi inden 2030. Herning Kommune har indtil videre opnået 63 % af målsætningen fra Klimaplanen.

 

Da projektet omfatter vindmøller på over 80 meter i totalhøjde er projektet omfattet af VVM-pligt. Der skal derfor afholdes en debatfase, hvor et debatoplæg sendes i offentlig høring. Debatoplægget skal orientere borgere og øvrige interesserede om projekt og proces, og gøre opmærksom på muligheden for at komme med ønsker til VVM-redegørelsens indhold.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller at debatoplægget for vindmølleprojektet ved Starkoge udsendes i offentlig høring.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Orientering om anlægsprojekt for bypark ved Sunds Sø og Sunds Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde 22. april 2014 godkendt programmet for gennemførelse af områdefornyelse i Sunds.

 

Det godkendte program indeholder bl.a. idéskitser til en ny bypark ved Sunds Sø samt til fornyelse og forskønnelse af Sunds Hovedgade.

På baggrund af skitserne er der udarbejdet anlægsprojekter for byparken og hovedgaden.

 

Projekterne sendes hermed til orientering i Byplanudvalget.

Sagsfremstilling

Den overordende målsætning for områdefornyelsen i Sunds er at fastholde byen som en attraktiv og rekreativ bosætningsby og tiltrække tilflyttere.

Som en del af hele områdefornyelsesprocesssen har der været omfattende borgerinddragelse med borgermøder og arbejde på tværs af borgere, rådgivere og embedsmænd i temagrupper, workshops mm.

Områdefornyelsen forventes afsluttet i 2018.

 

Programmets indsatsområder er fordelt på fire, overordnede temaer:

 

1. Smuk Hovedgade

2. Nyt liv i byen

3. Generationerne i Sunds

4. Byen ved søen

 

Der er udarbejdet anlægsprojekter for forskønnelse af Sunds Hovedgade under pkt. 1 (Smuk hovedgade) og for en ny bypark ved Sunds Sø under pkt. 4 (Byen ved søen).

Projekterne for hhv. forskønnelse af hovedgaden og den nye bypark ved søen er udarbejdet af landskabsarkitekterne MOVE Arkitektur i tæt samarbejde med borgerne.  

 

Derudover er der med områdefornyelsesmidler igangsat mindre projekter bl.a. under pkt. 3 (Generationerne i Sunds), hvor en gruppe borgere pt. arbejder med etablering af "Generationernes Hus".

Desuden er der udarbejdet skitser til forskønnelse og forbedring af ankomsten til hovedgaden (grønne byporte), og til arealet mellem Sunds Skole og Multicentret, som afsæt for et videre, lokalt arbejde. Udførelsen/anlægget af disse projekter kan dog ikke indeholdes i områdefornyelsens budget. 

 

Projektbeskrivelse - bypark ved Sunds Sø (bilag 1)

Projektet omfatter et eksisterende, rekreativt område ved den sydvestlige bred af Sunds Sø. Arealet er ejet af Herning Kommune (matr. nr. 1bk, 1bd, 1at, 1h og 1o) og Herning Roklub (matr. nr. 1am og 1al ), og projektet er udviklet bl.a. i samarbejde med roklubben. Der udarbejdes en driftsaftale mellem Herning Kommune og roklubben med henblik på koordinering af den fremtidige drift. Hensigten med projektet er at åbne op og gøre området mere tilgængeligt og anvendeligt for alle. Ved valg af materialer og inventar, er der lagt vægt på et diskret og naturligt udtryk i tråd med omgivelserne.

 

Projektet omfatter:

 • udtynding af eksisterende beplantning og plantning af enkelte, nye træer,
 • etablering af sti i slotsgrus,
 • etablering af ny bådbro,
 • etablering af opholdssted med bålplads,
 • etablering af opholdssted på trædæk ved vandkanten,
 • etablering af ny legeplads (erstatter eksisterende legeplads).

 

Projektbeskrivelse - Sunds Hovedgade (bilag 2)

Hensigten med projektet i hovedgaden er at gøre byrummet mere indbydende som ramme om byliv og ophold, hvilket der er gode betingelser for efter omfartsvejens etablering.

Projektet tilfører beplantning og ny, lavere belysning, hvilket er væsentligt for at opnå en bymæssig og mere intim karakter. Belysningen udføres i samarbejde med EnergiMidt, der står for at skulle udskifte armaturer i hovedgaden. Projektet er i øvrigt afstemt med Herning Vand, der forventer at udføre kloakprojekt i hovedgaden i 2020-22.

 

Projektet omfatter:

 • etablering af beplantning i store mobile kummer,
 • udskiftning af master og armaturer på strækningen fra Torvet og nord på til søen,
 • etablering af øer med beplatning samt mindre opholdssted og cykelparkering ved Brugsen,
 • etablering af p-båse (ca. 19 stk.), jævnt fordelt langs hovedgaden.

 

Økonomi

Det samlede budget for områdefornyelsen er på 3.750.000 kr., hvoraf 1.250.000 kr. er statslige midler. Der er afsat 2,3 mio kr. til anlægsprojekterne bypark ved Sunds Sø og Sunds Hovedgade. Derudover er der bevilliget 200.000 kr. fra Grøn Ordning til byparken.

 

Myndighedsbehandling

Projekterne afventer pt. myndighedsbehandling. Projektet for byparken ved søen har fået dispensation til søbeskyttelseslinien og kræver desuden en dispensation til lokalplan 21.B12.1, for så vidt angår anlæg ved søbredden, samt særskilt dispensation hos Fredningsnævnet i forhold til en tinglyst kirkefredning omkring Sunds Kirke. Forvaltningen forventer at få disse dispensationer.

 

Anlæggsstart 

Projekterne fremlægges til orientering for udvalget sideløbende med myndighedsbehandlingen, da projekterne har været i udbud over sommeren, og der er afholdt licitation medio august. Udførelsen af projekterne afventer derfor nu kun de omtalte dispensationer, og det forventes at anlægget kan igangsættes ultimo september/primo oktober 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen om projektet for bypark ved Sunds Sø samt Sunds Hovedgade tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-3-13 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Helstrup/DNV-Gødstrup

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl