Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. august 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.00-P19-156-10 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Høringssvar om bortfald af Grøn Ordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Der er fremsendt et udkast til ændringer i ”Lov om fremme af vedvarende energi”, som blandt andet indeholder bestemmelser om Grøn Ordning. Den 20. februar 2018 ophører muligheden for at opnå støtte til initiativer i lokalområdet med Grøn Ordning, da statsstøttegodkendelsen udløber. Det fremgår ikke af lovændringerne, at der vil komme en overgangsordning.

 

Det er således ikke muligt at tilbyde lokalbefolkningen omkring Sandet og Stakroge del i de 1,3-1,5 mio. kr., som vindmølleprojektet ved Stakroge, såfremt det realiseres, ellers ville have udløst gennem Grøn Ordning.

 

Lovændringerne er i høring fra den 30. juni til den 14. august 2017. Der skal afgives høringssvar.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er af Energinet.dk blevet gjort opmærksom på et udkast til ændringer i ”Lov om fremme af vedvarende energi” (VE-loven). VE-loven indeholder bestemmelser for anlæg, der generer vedvarende energi herunder blandt andet solceller, biogas og vindmøller med særligt fokus på disse anlægs tilskudsordninger blandt andet Grøn Ordning, der er en støtteordning til rekreative og landskabelige tiltag - primært anlægsprojekter - der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af vedvarende energi i form af vindmøller.

 

Lovændringerne er en konkretisering af EU-retslige begrænsninger, og har til formål at tydeliggøre, at en række støtteordninger omfattet af EU’s statsstøtteregler er tidmæssigt afgrænset, hvilket betyder, at ordningerne har en udløbsdato i medfør af det bagvedliggende EU-retlige grundlag (jf. Bilag 1 - Udkast til ændringer i VE-loven).

 

En af ændringerne i lovudkastet vedrører Grøn Ordning, som er statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen den 11. marts 2009 (statsstøttesag N354/2008) efter de tidligere gældende retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse (2008/C82/01). Statsstøttegodkendelsen gælder indtil den 21. februar 2018. Dette indebærer, at der fra og med den 21. februar 2018 ikke lovligt kan gives tilsagn om tilskud efter Grøn Ordning. VE-lovens nugældende bestemmelser om tilsagn om tilskud efter Grøn Ordning, jf. §§ 18-20, er ikke tilsvarende tidsmæssigt afgrænset, og udbetaling af tilskud efter den grønne ordning er ikke betinget af, at der er indgivet ansøgning herom inden en bestemt frist.

Der følger af de foreslåede ændringer, at der alene kan gives tilsagn om tilskud efter Grøn Ordning til og med den 20. februar 2018 (indtil udløbet af statsstøttegodkendelsen fra Europa-Kommissionen). Ligeledes bliver det en betingelse for udbetaling af tilskud fra Grøn Ordning, at Energinet.dk har modtaget ansøgning om udbetaling senest den 20. februar 2020.

 

Energinet.dk anbefaler i forbindelse med ovennævnte ændring, at kommunen hurtigst muligt, dog senest den 1. december 2017, fremsender ansøgninger om tilsagn og tilskud, så de kan nå at blive behandlet inden den 20. februar 2018. Der ser således ikke ud til at komme en overgangsordning. Ændringerne i bestemmelserne omkring Grøn Ordning betyder således i praksis en ophævelse af Grøn Ordning pr. den 20. februar 2018.

 

Udkastet til lovændringer vedrører desuden meget kort fortalt nedskæringer i pristillæg/begrænsninger i forhold til balancegodtgørelser og tidsfrister ved vindmøller, solcelleanlæg, små biogasanlæg, særlige biomasseanlæg, bølgekraft, vandkraft og solfangere (jf. evt. Bilag 1 - Udkast til ændringer i VE-loven).

 

Lovændringerne er i høring til og med den 14. august 2017.

 

Vedr. Vindmølleprojektet ved Stakroge

Vindmølleprojektet ved Stakroge er påklaget ved Natur- og Miljøklagenævnet (før navneskift) og der er endnu ikke truffet afgørelse, dog er der truffet en delafgørelse om, at klagen ikke har opsættende virkning. Projektet er således endnu ikke nettilsluttet. Vindmøller skal være nettilsluttet i 3 måneder, før Herning Kommune kan annoncere en tilhørende Grøn Ordning ansøgningsrunde. Nye Grøn Ordning ansøgningsrunder skal jf. vores administrationspraksis annonceres i 3 måneder, og ansøgningerne skal derefter kvalitetssikres inden politisk prioritering.

 

På den baggrund og med lovændringerne in mente vil Sandet og Stakroge lokalbefolkning ikke have mulighed for at udnytte de 1,3 - 1,5 mio. kr., som vindmølleprojektet ved Stakroge udløser efter den nugældende ”Lov om fremme af vedvarende energi”, til tiltag efter Grøn Ordning. Ligeledes gør forvaltningen opmærksom på, at lokalbefolkningen er bevidste om muligheden for Grøn Ordning og har i den forbindelse oprettet arbejdsgrupper, der kan konkretisere og planlægge, hvilke tiltag, de vil ansøge Grøn Ordning om i forbindelse med en ansøgningsrunde.

 

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar. (Bilag 2 - Høringssvar)

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender høringssvaret til Energistyrelsen.

Beslutning

Med den tilføjede skærpelse godkender Byplanudvalget høringssvaret

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Kommuneplantillæg nr. 1 har til formål at udvide Aflastningscenter Herning samt udpege 2 mindre nye aflastningscentre til butikker, der ikke umiddelbart passer ind i bymidten. Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en modernisering af planloven der giver kommunerne mulighed for at udvide og udpege nye aflastningscentre samt på baggrund af konkrete henvendelser fra virksomheder, der ønsker at placere sig i området omkring Aflastningscenter Herning.

 

Kommuneplantillæg nr. 1 er en konkretisering af Debatoplæg om ændringer i detailhandelsstrukturen behandlet på ekstraordinært møde i Byplanudvalget den 8. juni og i Herning Byråd 20. juni. Debatoplægget har været i høring fra 22. juni til den 20. juli 2017 og der er ikke indkommet bemærkninger.

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillægget foreløbigt vedtages, og at Byplanudvalget tager særskilt stilling til muligheden for genbrugsbutikker ved Vesterholmvej og Industrivej Syd.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune har til formål at udvide Aflastningscenter Herning. Området ved Silkeborgvej består i dag af Herning Centret, Bilka og butikkerne på Absalonsvej. Udvidelsen giver mulighed for en omdannelse af butikkerne på Engdahlsvej, der i dag forhandler særligt pladskrævende varer, til egentlige udvalgsvarebutikker. Butikkerne skal dog være på minimum 1000 m2, så de ikke umiddelbart vil kunne placeres i bymidten. Udvidelsen giver ligeledes mulighed for op til 6000 m2 butik nord for nuværende Bauhaus samt op til 10.000 m2 syd for samme butik. Her stilles krav om butiksstørrelser på minimum 1500 m2 for ligeledes at sikre butikkerne er af typer, der ikke umiddelbart kan placeres i bymidten.

I forslaget til kommuneplantillægget gives ligeledes mulighed for op til 3000 m2 detailhandel til udvalgsvarebutikker langs Vesterholmvej og 8000 m2 langs Industrivej Syd i Birk. Udvalgsvarebutikkerne skal være af en type, der i koncept og varesortiment ikke kan indpasses i bymidten eller et bydelscenter. Dette omhandler virksomheder med store bygningsvolumener eller som kan medføre trafikale gener i bymidten. Det kan for eksempel være køkken, tæppe eller hårde hvidevarer, hvor varerne er af særlig pladskrævende karakter. Derudover gives mulighed for webshops med mindre butiksdel og virksomheder med varesortiment, som både er af engrosmæssig og butikskarakter.


Debatoplæg
Forslaget til kommuneplantillægget har til formål at ændre på kommunens detaihandelsstruktur, og derfor har der forud for udarbejdelsen af tillægget været indkaldt til ideer, forslag og synspunkter for at afdække eventuelle emner, som er vigtige at få belyst i forbindelse med tillægget. Debatoplægget har været i høring fra 22. juni til den 20. juli 2017, og der er ikke indkommet bemærkninger.


Konsekvens for detailhandlen

Udvidelse af detailhandelsarealet ved Aflastningscenter Herning får betydning for Herning bymidte og bydelscentre i byen samt et større opland som strækker sig ind i nabokommuner. Overordnet set vurderes der at være rummelighed til en udvidelse af aflastningscenteret, når der ses på den forventede udvikling i omsætning over en 12 årig periode. Der vil dog ske en forskydning i omsætning i år 1 efter etableringen på c. 270 mio. kr fra Herning Bymidte og opland til Aflastningscenter Herning. Det samlede opland vurderes at have en omsætning på ca. 5,8 mia. kr.

 

For at reducere risikoen for at allerede tilstedeværende udvalgsvarebutikker flytter fra fx bymidten til aflastningscenteret, stilles der i tillægget krav om mindste størrelser for de nye butikker på henholdsvis 1000 og 1500 m2. Minimums butiksstørrelsen sikrer, at det kun er butikker, der ikke kan placeres i bymidten, der placeres i området.

 

Det vurderes, at udvidelsen af aflastningscenteret vil medvirke til lavere priser. Detailhandelsredegørelsen beskriver en skønnet prisreduktion på 0,9 % baseret på gennemsnitspriser. Forvaltningen vurderer dog, at det nærmere er tilstedeværelsen af flere butikskoncepter inden for udvalgsvarehandlen, som vil sikre lavere priser gennem tilstedeværelsen af et større udbud. Et større udbud af udvalgsvarebutikker vil ud over lavere priser måske også medvirke til at modvirke en forskydning af handel til internettet.

 

Udvidelse af detailhandelsareal ved Silkeborgvej nord for Bauhaus

Med kommuneplantillægget udlægges 6000 m2 til udvalgsvarer mellem Åvænget og Motorvej E18 mod øst. Arealudlægget udnytter arealet maksimalt i forhold til parkeringskravet, om at der minimum skal etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal, herunder at en del af de eksisterende parkeringspladser nedlægges eller overdrages til de nye butikker. En del af arealet, primært ved Åvænget, er kommunalt ejet. En udnyttelse af de 6000 m2 forudsætter en aftale med ejer af ejendommen, hvor der ligger et større byggemarked.

 

Alternativt til at etablere 6000 m2 kan der udlægges 4000 m2, som vil give en bedre mulighed for at etablere yderligere parkeringspladser til butikkerne. Det vil dog betyde en risiko for, at den resterende del af Åvænget ikke omdannes til erhverv. Det er forvaltningens vurdering, at der er mulighed for at realisere de 6000 m2 til udvalgsvarebutikker, og at hele området kan forventes omdannet.

 

Butikstyper på Vesterholmvej og Industrivej Syd

Områderne udpeges i tillægget til udvalgsvarebutikker af en type, der i koncept og varesortiment ikke kan indpasses i bymidten eller et bydelscenter. I debatoplægget blev også outlet nævnt som en butikstype, der kunne placeres i området. På baggrund af udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 1 er det dog forvaltningens vurdering, at der ikke skal gives mulighed for outlet butikker. Dette begrundes med, at outlet i dag, til forskel fra da konceptet opstod, ikke kun sælger varer af 2. sortering eller varer fra sidste års kollektion mm. I dag er det et markedsførings begreb, som er blevet synonym med billige varer. Outlet butikker ses derfor i dag også i bymidter og bydelscentre. Der gives derfor ikke mulighed for outlet på Vesterholmvej og Industrivej Syd, da det vurderes at få negativ betydning for Herning Bymidtes udvikling på grund af et stort sammenfald af varer og butikskoncepter.

 

Det er ligeledes forvaltningens vurdering at der ikke skal gives mulighed for dagligvarebutikker, herunder typer der er engro-, outlet-, eller fabrikssalgslignende, da varesortiment i denne type butikker er sammenfaldende med de varer, som sælges i bymidten og bydelscentrene. Mulighed for dagligvarehandel på Vesterholmvej og industrivej Syd vil derfor betyde en svækkelse af den eksisterende decentrale handelsstruktur for dagligvarer, som giver mulighed for lokalt at købe sine dagligvarer.

 

Genbrugsbutikker

Genbrugsbutikker især dem med salg af møbler ligger typisk placeret uden for bymidter og bydelscentre. Genbrugsbutikkers kendetegn er salg af brugte varer. Der er typisk tale om butikker drevet af foreninger med et velgørende formål men også enkelte er drevet rent kommericielt. Planloven giver ikke mulighed for at skelne mellem kommericielt og foreningsdrevne genbrugsbutikker, hvorfor begge skal betragtes som udvalgsvarebutik.

Det er forvaltningens vurdering, at der langs Vesterholmvej og Industrivej Syd i nogle situationer kan gives mulighed for genbrugsbutikker, da disse kan have et varesortiment og et arealbehov, der gør, at de ikke umiddelbart kan indpasses i bymidten. Der skal dog være tale om varer, som tidligere har været solgt til private, og genbrugsbutikker, der grundet for eksempel møbelsalg har et særligt pladsbehov.

 

Kommuneplanrammernes anvendelsbestemmelser om udvalgsvarebutikker uden for bymidten kan foreslås formuleret som nedenfor:

"Det omhandler virksomheder med store bygningsvolumener eller som kan medføre trafikale gener i bymidten. Det kan for eksempel være køkken, tæpper eller hårde hvidevarer, hvor varerne er af særlig pladskrævende karakter. Derudover gives der mulighed for genbrugsbutikker med særligt pladsbehov, webshops med mindre butiksdel og virksomheder med varesortiment, som både er af engrosmæssig og butiks karakter."

 

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 1 udarbejdet en miljøvurdering, der indeholder en overordnet vurdering og beskrivelse af hvilke miljømæssige konsekvenser planen vil få. Miljøvurderingen fokuserer på tillæggets indvirkning på detailhandelstrukturen, menneskers sundhed og de lokale miljøkonsekvenser ved nye arealudlæg af detailhandel. Størst påvirkning sker på kommunens grønne struktur omkring Herning, hvor det grønne bånd langs Herningsholms Å indskrænkes til en 25 meter bred korridor syd for Silkeborgvej langs kommuneplanramme 12.E18. I samme korridor udlægges en økologisk forbindelseslinje til at sikre sammenhængen fra syd til nord langs Herningholms Å.

 

Offentlig høring

Kommuneplantillægget skal i offentlig høring i minimum 8 uger, herunder skal der på grund af udvidelsen af aflastningscenter foretages en særskilt høring af samtlige nabokommuner.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal gives mulighed for genbrugsbutikker langs Vesterholmvej og Indstrivej Syd.
at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrædes idet der skal gives mulighed for genbrugsbutikker langs Vesterholmvej og Indstrivej Syd.

Samtidig bestilles der i høringsperioden en beregning af, på hvilket niveau en evt. fraflytning til boks-butikker vil blive erstattet af specialhandel og serviceomsætninger i bymidten.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 12.E19.1 for et erhvervsområde ved Golfvej, silkeborgvej og Engdahlsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 8. juni 2017 besluttet at igangsætte planlægning for erhvervsområdet ved Engdahlsvej på baggrund af en henvendelse fra ejeren af Engdahlsvej 2.

 

Lokalplanen giver mulighed for en omdannelse af området fra virksomheder med salg af særligt pladskrævende varer til egentligt detailhandelsområde med udvalgsvarer. Dog kun for butikker på over 1000 m2.

 

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 1, der omhandler ændring af detailhandelsstrukturen.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget har på mødet den 19. juni 2017 truffet beslutning om at igangssætte planlægning for erhvervsområdet beliggende ved Golfvej, Silkeborgvej og Engdahlsvej i Herning. Samtidigt blev der via dispensation givet mulighed for, at en konkret virksomhed kunne få en midlertidig tilladelse, i op til 3 år, til at drive detailhandel fra Engdahlsvej 2.

 

Lokalplanen giver mulighed for en omdannelse af området fra virksomheder med salg af særligt pladskrævende varer til egentligt detailhandelsområde med udvalgsvarer. I lokalplanen begrænses de nye butikker til at have en størrelse på minimum 1000 m2 for at sikre, at butikkerne bliver af en type, der ikke umiddelbart kan placeres i bymidten.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages af kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune.


Lokalplanens disponering

Lokalplanen er opdelt i tre byggefelter med fastlagt byggelinje mod syd, der sikrer et ensartet udtryk mod Silkeborgvej. For delområde II ligger byggelinjen oven på eksisterende bygning, så ny bebyggelse ved udnyttelse af byggeretten dermed rykkes længere tilbage fra vejen. Dermed gives også bedre plads til afvikling af trafik syd om bygningen. For delområde III fastlægges byggefelt længere mod vest end ved nuværende bygning. Ved nybyggeri eller væsentlige ændringer af nuværende bygning skal denne således flyttes. Dette sikrer en bedre afvikling af trafik øst om bygningen og betyder, at vejbyggelinje fra motorvejen repekteres samt, at fremtidige bygninger følger samme byggelinjer som bygninger syd for Silkeborgvej.

 

Nuværende adgangsveje til området fastholdes dog med en begrænsning af adgangsvejene fra Golfvej, så disse kun må benyttes som indkørsler. Mulighed for udkørsel fjernes for at sikre en bedre afvikling af trafikken på Golfvej i spidsbelastningsperioder. Internt i området er fastlagt vejforbindelser, der sikrer den interne afvikling af trafik syd og vest om bygningerne. Der er ligeledes tinglyst vejret på matriklen nord for lokalplanområdet, som sikrer afvikling af trafikken ud af området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 12.E19.1 for erhvervsområde ved Golfvej, Silkeborgvej og Engdahlsvej til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et centerområde syd for Åvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

På baggrund af en forventning om en ny planlov og en liberalisering af detailhandelsloven besluttede byplanudvalget på møde den 15.8.2016 at igangsætte ny planlægning af området syd for Åvænget i Herning med det formål at give mulighed for opførelse af butikker med udvalgsvarer.   

 

Den ny planlov blev bekendtgjort den 15. juni 2017 og lovgrundlaget for at sende lokalplanen i høringen er således til stede.

 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 10.000 m2 til butikker med udvalgsvarer i området syd for Åvænget i Herning. 2.500 m2 skal placeres i området med de eksisterende regnvandsbassiner syd for Åvænget, mens de resterende 7.500 m2 skal placeres i området syd for byggemarkedet ud mod motorvejen. Lokalplanen giver derudover mulighed for opførelse af butikker med særlig pladskrævende varegrupper, restauranter og liberale erhverv - dog kun såfremt de etableres på 1. sal. Bebyggelsen i området syd for byggemarkedet skal opføres i samme facadelinje som byggemarkedet, og der gives mulighed for at området i mellem byggelinjen og motorvejen kan anvendes til forsinkelse af overfladevand inden det ledes til Hammerum Å

 

Lokalplanen sikrer endvidere mulighed for en videreførelse af Åvænget frem til området syd for byggemarkedet. Derudover sikrer den mulighed for en ny adgansvej til området gennem udlæg af areal til en øst-vestgående vejforbindelse mellem Åvænget og Valdemarsvej ved Holtberg for derved at kunne aflaste krydset ved Silkeborgvej, som ellers ville være den eneste adgang til området.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 1 til kommuneplan 2017-2028.  

Sagsfremstilling

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er den ny Planlov af 15. juni 2017, som gør det muligt at planlægge for detailhandel med udvalgsvarer i området syd for Åvænget. På baggrund heraf er der fremkommet henvendelser fra flere butikskæder og projektudviklere, som finder området syd for Åvænget attraktivt. Dette skyldes dels områdets placering i tilknytning til et allerede veludbygget centerområde, men også nærheden til Herningmotorvejen og den høje tilgængelighed og eksponeringsværdi der er forbundet hermed. Udviklingen af området til butiksformål er dog begrænset af to eksisterende regnvandsbassiner, som i sig selv optager et attraktivt areal til butiksformål, men også gør det vanskeligt at skabe adgang til et stort ubebygget areal direkte ud til motorvejen umiddelbart syd for byggemarkedet.

 

En forudsætning for en udvidelse af butiksområdet ved Åvænget er, at regnvandsbassinerne kan flyttes til et areal i umiddelbar nærhed. En anden forudsætning er, at regn- og overfladevand kan bringes under kontrol, da området ligger meget lavt. I udviklingen af området skal det således sikres, at såvel nye som eksisterende butikker i området ikke oversvømmes, samt at situationen andre steder ikke forværres på grund af udviklingen i området - eksempelvis på golfbanen længere mod nord. Derfor er det rekreative område ved Holtbjerg også en del af udviklingsprojektet, da regnvandsbassinerne skal kunne flyttes til et areal i dette område, ligesom åen skal kunne forlægges hertil. Derudover vil der her være gode muligheder for at kunne imødekomme de klimamæssige udfordringer med regn- og overfladevand. Derved opstår der en mulighed for at hæve kvaliteten af det rekreative område ved Holtbjerg, hvorved området kan få karakter af en (klima)park med en række rekreative tilbud. Dette vil desuden være i god tråd med de mange øvrige social- og sundhedsfremmende tiltag, der arbejdes med i bydelen Holtbjerg. 

Den samlede udvikling af området kom således til at omfatte 3 områder og 3 lokalplaner. En for det eksisterende butiksområde ved Åvænget, en for det nye butiksområde syd for Åvænget og en for det rekreative område ved Holtbjerg. Lokalplan 12.E18.1 skal således ses som en af tre planer for en samlet udviklingen af området ved Åvænget og det rekreative område ved Holtbjerg.

 

Lokalplanen 12.E18.1 omfatter et område syd for butikkerne langs med Silkeborgvej. Den overordnede disponering af området sker igennem udlæg af 4 delområder bestemt af deres anvendelsesformål og beliggenhed.

 

 

Delområde 1 omfatter vejudlæg til en forlængelse af Åvænget samt en øst-vestgående vejforbindelse mellem Åvænget og Valdemarsvej, der som en ekstra vejadgang til området kan aflaste krydset ved Silkeborgvej, som ellers ville være eneste adgang til området. I området ligger i dag en cykelbane, som i forbindelse med vejen realisering vil blive genetableret i det rekreative område syd for.

 

Delområde 2 og 3 omfatter nye byggefelter syd for de to byggemarkeder i området ved Åvænget og kan anvendes til restaurant og detailhandel til udvalgsvare af en sådan type og karakter, som ikke lader sig indpasse i bymidten. Endvidere kan det anvendes til liberale erhverv, men kun såfremt de etableres på 1. sal. Inden for områderne kan der opføres et bruttoetageareal på henholdsvis 2.500 m2 og 7.500 m2 til butikker, hvor den enkelte butik skal have en størrelse på mindst 1.500 m2. Parkeringsnormen er fastsat til 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal, hvilket generer et samlet parkeringskrav på 200 p-pladser. Det vurderes at disse pladser kan findes inden for de to delområder.

 

Bebyggelsen i området kan opføres i 2 etager med en højde på maks. 12 meter. For delområde 3 gælder endvidere at bebyggelsen skal placeres med den ene facade i byggelinjen udlagt i forlængelse af facaden på byggemarkedet umiddelbart nord for. Herved sikres et homogent udtryk ud mod motorvejen. Da tagfladen er meget eksponeret fra motorvej stiller lokalplanen krav om at tekniske anlæg på tagfladen afskærmes eller indpasses i arkitekturen. Af samme grund stiller lokalplanen også krav om, at vareindlevering i delområde 3 skal finde sted fra nordsiden af bebyggelsen.

 

Med hensyn til skiltning giver lokalplanen mulighed for at opsætte 1 skilt pr. facade. Skiltet må maksimalt have en størrelse på 10% af det respektive facadeareal og skal som minimum have 0.5 meter fri facade på alle sider - der kan således ikke skiltes over murkrone. Lokalplanen giver endvidere mulighed for opsætning af 1 flagstang pr. butik samt 1 flagstang pr. påbegyndt 1.500 m2 salgsareal. Såfremt der er mere end 1 flagstang skal de stilles i grupper af maks. 3 med en indbyrdes afstand på højst 5 meter. Skiltepyloner kan opstilles i delområde 2 og 3 og må have en bredde på maks. 1,6 meter og en højde på maks 5 meter. Der må kun skiltes med navn og/eller logo

 

Delområde 4 udlægges til grønt område med mulighed for etablering af nye regnvandsbassiner til forsinkelse af overfladevand fra butiksområdet inden det ledes til Hammerum Å umiddelbart syd for delområdet. Delområde 2 og 3 til butiksformål ligger generelt lavt, og for at undgå oversvømmelse i området giver lokalplanen mulighed for etablering af en række foranstaltninger, som kan imødekomme de klimamæssige udfordringer. Det drejer sig blandt andet om regnbede, åbne grøfter på p-pladserne, åbne og lukkede regnvandsbassiner, forhøjede kantsten samt mulighed for at hæve terrænet hvor der bygges.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 12.E18.1 - for et centerområde syd for Åvænget i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Åvænget og Silkeborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

På baggrund af en forventning om en ny planlov og en liberalisering af detailhandelsloven besluttede byplanudvalget på møde den 15. august 2016 at igangsætte ny planlægning for butiksområdet ved Åvænget i Herning med det formål at give mulighed for opførelse af butikker med udvalgsvarer.   

 

Den ny planlov blev bekendtgjort den 15. juni 2017 og lokalplanforslaget kan således sendes i høring.

 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 6.000 m2 til butikker med udvalgsvarer i området øst for Åvænget og på p-pladsen foran et stort byggemarked ud mod Silkeborgvej. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at varegården i tilknytning til et mindre byggemarked vest for Åvænget kan flyttes til sydsiden af bygningen, og området ud mod Åvænget kan anvendes til parkering. Lokalplanen giver derudover mulighed for opførelse af butikker med særlig pladskrævende varegrupper, liberale erhverv samt restaurationer.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 1 til kommuneplan 2017-2028.

 

Sagsfremstilling

 

 

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er den ny Planlov af 15. juni 2017, som gør det muligt at planlægge for detailhandel med udvalgsvarer i området syd for Åvænget. På baggrund heraf er der fremkommet henvendelser fra flere butikskæder og projektudviklere, som finder området syd for Åvænget attraktivt. Dette skyldes dels områdets placering i tilknytning til et allerede veludbygget centerområde, men også nærheden til Herningmotorvejen og den høje tilgængelighed og eksponeringsværdi der er forbundet hermed.

 

Udviklingen af området blev igangsat i forbindelse med fremlæggelsen af forslaget til den ny planlov, og en forventning om en vedtagelse i sommeren 2017. Udviklingen af området til butiksformål er dog begrænset af to eksisterende regnvandsbassiner, som i sig selv optager et attraktivt areal til butiksformål, men også gør det vanskeligt at skabe adgang til et stort ubebygget areal direkte ud til motorvejen umiddelbart syd for det store byggemarked.

 

En forudsætning for en udvidelse af butiksområdet ved Åvænget er, at regnvandsbassinerne kan flyttes til et areal i umiddelbar nærhed. En anden forudsætning er, at regn- og overfladevand kan bringes under kontrol, da området ligger meget lavt. I udviklingen af området skal det således sikres, at såvel nye som eksisterende butikker i området ikke oversvømmes, samt at situationen andre steder ikke forværres på grund af udviklingen i området - eksempelvis på golfbanen længere mod nord. Derfor er det rekreative område ved Holtbjerg også en del af udviklingsprojektet, da regnvandsbassinerne skal kunne flyttes til et areal i dette område, ligesom åen skal kunne forlægges hertil. Derudover vil der her være gode muligheder for at kunne imødekomme de klimamæssige udfordringer med regn- og overfladevand. Derved opstår der en mulighed for at hæve kvaliteten af det rekreative område ved Holtbjerg, hvorved området kan få karakter af en (klima)park med en række rekreative tilbud. Dette vil desuden være i god tråd med de mange øvrige social- og sundhedsfremmende tiltag, der arbejdes med i bydelen Holtbjerg.

 

Den samlede udvikling af området omfatter således 3 områder og 3 lokalplaner. En for det eksisterende butiksområde ved Åvænget, en for det nye butiksområde syd for Åvænget og en for det rekreative område ved Holtbjerg. Lokalplan 12.E18.1 skal således ses som en af tre planer for en samlet udviklingen af området ved Åvænget og det rekreative område ved Holtbjerg.

 

Lokalplanen omfatter et område øst og vest for Åvænget. Den overordnede disponering sker igennem udlæg af 5 delområder bestemt af deres anvendelsesformål og beliggenhed.

 

 

Delområde 1 omfatter den grønne kile omkring Herningsholm Å, delområde 2 omfatter det eksisterende lille byggemarked og en fastfoodrestuarant vest for Åvænget, mens delområde 3 omfatter området øst for Åvænget samt den nordlige del af parkeringspladsen ved det store byggemarked. Delområde 4 omfatter den sydlige del af parkeringspladsen og byggemarkedet og delområde 5 omfatter det grønne bælte mod nord ud mod Silkeborgvej samt mod øst.

 

I delområde 1 sikrer lokalplanen, at den grønne kile omkring Herningsholm Å friholdes for bebyggelse samt afskærmende beplantning mod de tilstødende butiksområder.

 

I delområde 2 giver lokalplanen mulighed for at varegården til byggemarkedet kan flyttes til bygningens sydfacade så området ud mod Åvænget kan overgå til parkering i tilknytning til butikken. Dette forudsætter dog at regnvandsbassinerne flyttes og Herningsholm Å forlægges. Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til særlig pladskrævende varegrupper, restaurant og liberale erhverv. Der kan inden for delområdet opføres et bruttoetageareal på 2.000 m2, hvor butikker til særlig pladskrævende varegrupper skal have en størrelse på mindst 1.000 m2. Området er allerede udbygget, men lokalplanen efterlader en restrummelighed på ca. 500 m2, som kan blive aktuel, såfremt byggemarkedet beslutter at overdække en del af en ny varegård.

 

I delområde 3 giver lokalplanen mulighed for opførelse af butikker med særligt pladskrævende varegrupper, restaurant og detailhandel med udvalgsvarer af en sådan type og karakter, som ikke umiddelbart kan indpasses i midtbyen. Endvidere tillades liberalt erhverv i området, men kun såfremt det etableres på 1. sal. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et bruttoetageareal på 8.000 m2 hvoraf højst 6.000 m2 må være til detailhandel med udvalgsvarer. Lokalplanen fastsætter en minimumsgrænse for butiksstørrelsen på 1.500 m2 og et maksimum på 6.000 m2. Inden for delområdet kan der således opføres op til 4 butikker af 1.500 m2. Derudover kan der opføres restauranter og liberalt erhverv, som dog kun kan etableres på 1. sal.

 

For at sikre et helhedsudtryk langs Silkeborgvej udlægger lokalplanen i delområde 2 og 3 en facadebyggelinje på 31 meter fra skel mod Silkeborgvej. Bebyggelse i disse områder skal placeres med den ene facade i byggelinjen. Derudover skal bygningerne orienteres ud mod Silkeborgvej.

 

For delområde 4 med det store byggemarked overfører lokalplanen i store træk bestemmelserne fra den eksisterende lokalplan. Der gives således mulighed for etablering af 15.000 m2 til særlig pladskrævende varegrupper.

 

Delområde 5 omfatter det grønne areal mellem parkeringspladserne langs Silkeborgvej og vejskel. I dette område sikrer lokalplanen, at det eksisterende beplantningsprincip med træer langs Silkeborgvej fastholdes, men også at den eksisterende bøgehæk forbliver som afskærmende beplantning mod p-pladserne. Hækken må ikke have en højde på mere end 80 cm.

   

Lokalplanen fastsætter en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal. Med eksempelvis 3 nye butikker af 2.000 m2 i delområde 3 og 15.000 m2 i delområde 4 genererer det et parkeringskrav på 420 parkeringspladser, hvilket vurderes at være realistisk at etablere i området.

 

Med hensyn til skiltning i området gives der for hver af de butikker, som ligger i facadebyggelinjen ud mod Silkeborgvej mulighed for at opstilling af 1 pylon. Pylonerne skal have en størrelse på 1,6 meter i bredden og 5 meter i højden og placeres på en linje 3 meter fra vejskel mod Silkeborgvej. Pylonerne skal derudover placeres inden for den midterste tredjedel af den respektive butik. På pylonerne må der kun skiltes med navn og/eller logo. Såfremt den eksisterende pylon til det store byggemarked skal flyttes, giver lokalplanen mulighed for en ny placering i delområde 3 – altså syd for bøgehækken. Samtidig må den ikke placeres foran en anden butiksfacade.

 

Lokalplanen giver også mulighed for at opsætte 1 skilt pr. facade. Skiltet må maksimalt have en størrelse på 10 % af det respektive facadeareal og skal som minimum have 0.5 m. fri facade på alle sider. Der kan således ikke skiltes over murkrone. Lokalplanen giver endvidere mulighed for flagstænger. Der kan opsættes en flagstang pr. butik samt 1 flagstang pr. påbegyndt 1.500 m2 salgsareal. Såfremt der er mere end 1 flagstang skal de stilles i grupper af maks. 3 med en indbyrdes afstand på højst 5 meter. Afstanden mellem flaggrupperne skal være mindst 30 meter. 

 

Illustration af planens muligheder jf. lokalplanen.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 12.E13.2 - for et centerområde syd for Åvænget i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige og rekreative formål ved Holtbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

På baggrund af en forventning om en ny planlov og en liberalisering af detailhandelsloven besluttede byplanudvalget på møde den 15.8.2016 at igangsætte ny planlægning for området ved Åvænget i Herning med det formål at give mulighed for opførelse af butikker med udvalgsvare. En forudsætning for denne udviking er dog, at de eksisterende regnvandsbassiner i området flyttes, at Herningsholm Å omlægges samt at regn- og overfladevand i området bringes under kontrol. Formålet med lokalplan nr. 12.R3.1 er derfor at give mulighed at disse forudsætninger kan imødekommes.

 

Samtidig er formålet med lokalplanen at give mulighed for at hæve kvaliten af de rekreative område, således at området i højere grad får karakter af en bypark / klimapark, herunder udnytte de store mængder af overskudsjord der må forventes at komme i forbindelse med udviklingen af områderne omkring Åvænget. Lokalplanen giver således mulighed for at indarbejde en lang række forskellige natur- og fritidstilbud.

 

Tilgængeligheden til området øges desuden igennem etableringen af en ny hovedsti, som løber langs med Valdemarsvej og kobler sig på den eksisterende stiforbindelse i den sydlige del af området og videre ud mod Birk. Midt i området udlægger lokalplanen desuden et område til offentlige formål, som omfatter den eksisterende institution samt et område som endnu ikke er bebygget.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 1 til kommuneplan 2017-2028.  

 

Sagsfremstilling

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er den ny Planlov af 15. juni 2017, som gør det muligt at planlægge for detailhandel med udvalgsvare i området syd for Åvænget. På baggrund heraf er der fremkommet henvendelser fra flere butikskæder og projektudviklere, som finder området syd for Åvænget attraktivt. Dette skyldes dels områdets placering i tilknytning til et allerede veludbygget centerområde, men også nærheden til Herningmotorvejen og den høje tilgængelighed og eksponeringsværdi der er forbundet hermed. Udviklingen af området ved Åvænget er dog begrænset af to eksisterende regnvandsbassiner, som i sig selv optager et attraktivt areal til butiksformål, men også gør det vanskeligt at skabe adgang til et stort ubebygget areal direkte ud til motorvejen umiddelbart syd for Bauhaus.

 

En forudsætning for en udvidelse af butiksområdet ved Åvænget er, at regnvandsbassinerne kan flyttes til et areal i umiddelbar nærhed. En anden forudsætning er, at regn- og overfladevand kan bringes under kontrol, da området ligger meget lavt. I udviklingen af området skal det således sikres, at såvel nye som eksisterende butikker i området ikke oversvømmes, samt at situationen andre steder ikke forværres på grund af udviklingen i området - eksempelvis på golfbanen længere mod nord.

 

Derfor spiller det rekreative område ved Holtbjerg en central rolle i udviklingsprojektet, da regnvandsbassinerne skal kunne flyttes til et areal i dette område, ligesom åen skal kunne forlægges hertil. Derudover vil der her være gode muligheder for at kunne imødekomme de klimamæssige udfordringer med regn- og overfladevand. Derved opstår samtidig en mulighed for at hæve kvaliteten af det rekreative område ved Holtbjerg, hvorved området kan få karakter af en (klima)park med en række rekreative tilbud. Dette vil desuden være i god tråd med de mange øvrige social- og sundhedsfremmende tiltag, der arbejdes med i bydelen Holtbjerg.

 

Den samlede udvikling af området omfatter således 3 områder og 3 lokalplaner. En for det eksisterende butiksområde ved Åvænget, en for det nye butiksområde syd for Åvænget og en for det rekreative område ved Holtbjerg. Lokalplan 12.R3.1 skal således ses som en af tre planer for en samlet udviklingen af området ved Åvænget og det rekreative område ved Holtbjerg.

   

Lokalplanens overordnede formål er således at sikre et stort sammenhængende rekreativt område med mulighed for etablering af et varieret udbud af natur- og fritidstilbud, hvor klimaløsninger i forhold til håndtering af regn- og overfladevand kan indarbejdes på et niveau, som hæver områdets rekreative kvalitet. Mere præcist giver lokalplanen mulighed for etablering af nye regnvandsbassiner

 

Lokalplanens overordnede disponering er fastlagt ud fra områdets specifikke anvendelse samt de klimamæssige udfordringer som planlægningen for området skal imødekomme. Således udlægger lokalplanen tre delområder:

 

Delområde 1 omfatter hovedparten af det rekreative område og giver mulighed for etablering af rekreative natur- og fritidstilbud, samt klimaløsninger i forhold til håndtering af regn- og overfladevand og vandløbene i området herunder en forlægnig af Herningsholm Å. Delområde 2 omfatter et beskyttet engareal ud mod motorvejen, mens delområde 3 omfatter et område udlagt til offentlige formål med mulighed for opførelse af bebyggelse til eksempelvis vuggestue, børnehave, fritidshjem, multihal etc.

 

Som en del af det rekreative element i området er formålet med lokalplanen også at give mulighed for at kunne optage en del af den overskudsjord der kommer fra såvel dette lokalplanområde som de tilstødende udviklingsområder. Her tænkes på udgravning af nye regnvandsbassiner, klimaløsninger, ny vej mellem Åvænget og Valdemarsvej, nye regnvandsbassiner ved motorvejen samt byggemodning af nye butiksområder. Derudover skal den store jordvold ved motorvejen - umiddelbart syd for byggemarkedet også flyttes. Lokalplanen giver mulighed for at disse store mængder jord kan anvendes i området og indgå som en del af de udvalgte klimaløsninger og/eller som spændende terrænformationer / bakker i området

 

Lokalplanen sikrer endvidere mulighed for etablering af en ny hovedsti gennem området. Stien løber langs med Valdemarsvej for derefter at skære igennem området og koble sig på den eksisterende sti, som går under motorvejen og videre ud til Birk. I det afstanden fra krydset ved Silkeborgvej til universitet i Birk er samme som afstanden langs hovedvejen, vil en sådan forbindelse kunne bidrage til flere gennemkørende cyklister hvilket vil bidrage til livet i området.

 

På baggrund af ovenstående er klimatilpasning i forhold til hvordan vandet i området håndteres og ledes bort et centralt aspekt. Den umiddelbart bedste løsning vil være blot at aflaste de to vandløb og således mindske vandmængden ind i området. Løsninger af denne karakter er dog meget omfattende, og lokalplanen er derfor nødt til at forholde sig til det scenarium, at det i perioder vil være nødvendigt at tilbageholde vand i området som en kontrolleret oversvømmelse. Lokalplanen giver mulighed for etablering af sådanne anlæg i delområde 1.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 12.R3.1 - for et område til offentlige- og rekreative formål i Holtbjergparken til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 for Holing Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 15.R4.2 for Holing sø mellem Tjørring og Gullestrup er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Det ledsages derfor af tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af kommuneplanrammerne, så de passer til det nye udlæg af Holing sø. Muligheden for at bygge etageboliger nord for den nye sø bliver også taget ud af rammebestemmelserne. 

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 omfatter rammeområde 15.R14 for rekreativt område ved Holing sø og kommuneplanrammerne 15.B14 og 41.B18 for boligområder nord for søen ved Gulletrup og Tjørring.

 

Tillægget justerer afgrænsningerne mellem områderne, så de passer til den form, Holing sø får, når den gravet ud i sin fulde størrelse.

 

Inden for boligområderne 15.B14 og 41.B18 udgår muligheden for at bygge etageboliger i op til henholdsvis 5 og 6 etager. Der vil fortsat være mulighed for at opføre åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager samt tagterrasse.

 

Rammeområde 15.R14 for Holing sø skal ligge i landzone, mens boligområderne skal ligge i byzone. Kommuneplantillægget giver derfor mulighed for at tilbageføre områder fra byzone til landzone samt overføre arealer fra landzone til byzone. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028, Holing Sø til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Holing Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har besluttet at Holing sø mellem Tjørring og Gullestrup skal have et andet udlæg end oprindeligt planlagt. Der er derfor udarbejdet et nyt forslag til en lokalplan for Holing sø og de omkringliggende områder i overensstemmelse med den nye form på søen.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at anlægge Holing sø, boligområder nord for søen, offentlige rekreative områder samt vej- og stiforbindelser.

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning Byråd vedtog i 2010 lokalplan 15.R4.1 for Holing sø. Lokalplanen gav blandt andet mulighed for at udgrave en 2 km lang sø mellem Tjørring og Gullestrup. Søen var planlagt med en størrelse og udformning, så den kunne anvendes til afvikling af internationale rostævner. Da der ikke længere var ønske om en sø af den størrelse, vedtog Herning Byråd den 21. juni 2011 en ny og mindre udformning af Holing sø.

 

På baggrund af den nye udformning af søen meddelte Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2011 dispensation til lokalplan 15.R4.1 i forhold til:

 • at tilrette boligområderne til den vedtagne søprofil
 • at ændre kurverne på Løvbakkevejs forlægning
 • at ændre boligområdernes principielle vejføringer
 • at forskyde boligafsnit A og B henholdsvis 40 meter og 20 meter mod øst.

Dispensationerne er efterfølgende beskrevet og forklaret i et notat og indtegnet på to situationsplaner. Notatet og de to planer er tinglyst på lokalplanområdet.

 

Det har vist sig uhensigtsmæssigt at administrere byggeansøgninger i forhold til de tinglyste dispensationer. Der er derfor udarbejdet et nyt forslag til lokalplan 15.R4.2 for Holing Sø.

 

Kortbilag til lokalplan 15.R4.2 med lokalplanens område og delområder.

 

Holing sø - delområde I

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udgrave en sø på i alt 45 ha mellem Tjørring og Gullestrup. Den første etape på 9 ha er udgravet umiddelbart øst for Tjørring. Søen får en fliget, naturpræget kant mod nord og en retlinet promenade mod syd. Søen får en størrelse, så den kan anvendes til afvikling af stævner for kano- og kajaksport.

 

Rekreative områder - delområde II

Vest, øst og syd for søen er der udlagt offentlige, rekreative områder. Nord for søen danner tre landskabskiler forbindelse mellem den nye Løvbakkevej og søbredden. I de rekreative områder må der anlægges adgangsveje, stier, offentlige parkeringspladser og regnvandsbassiner. Der må også anlægges legepladser, bålpladser, grillpladser og lignende, der understøtter den offentlige og rekreative brug af området.

 

Vest for søen er der udlagt et byggefelt til klubhus, bådhus, bådebro m.m. Der kan opføres i alt 1.000 m² bebyggelse i op til 4 meters højde inden for byggefeltet. Inden for delområde IIB må der opføres bebyggelse og anlæg, der er nødvendige ved afvikling af rostævner, med en højde på 8,5 meter. Midlertidige anlæg som tribuner og lignende må have en større højde, hvis det er nødvendigt.

 

Boligområder nord for søen - delområde III

Nord for søen er der udlagt tre boligområder. I lokalplan 15.R4.1 var der fire boligområder. Det fjerde område er udgået, fordi det blev taget ud af kommuneplanen ved den endelige vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Første etape af det vestligste boligområde, ved Tjørring, er udstykket og delvist bebygget. Det er derfor ikke med i denne lokalplan. Det østligste boligområde, ved Gullestrup Kirke, er tilpasset den nye udformning af søen. Da der ikke længere er planlagt sø syd for området, er boligområdet udformet, så der bliver udsigt over de åbne engarealer.

 

De nordlige boligområder, IIIA, IIIB og IIIC må anvendes til tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Boligerne må opføres i op til 2 etager samt tagterrasse og med en højde på 8,5 meter. I områderne nærmest søen må der kun opføres åben-lav bebyggelse i 2 etager og 6,5 meters højde. Samtidig må bebyggelse inklusiv carporte og garager maksimalt fylde 70% af grundens bredde. Det sikrer, at så mange boliger som muligt får udsigt til søen.

 

I lokalplan 15.R4.1 var der mulighed for at opføre etageboliger og sokkelhusbebyggelse nord for søen. Denne mulighed er taget ud i det nye lokalplanforslag.

 

I forbindelse med den offentlige høring af Herning Kommuneplan 2017 - 2028 har Grundejerforeningen Løvbakkerne og Lokalrådet i Gullestrup gjort indsigelse mod byggeri i delområde IIIC, syd for Skovbakken og Egebakken. Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 15.R4.2 fastlægger, at der maksimalt kan bygges i op til 8,5 meters højde syd for Gullestrup. Forvaltningen anbefaler, at mulighden for at bygge boliger i delområde IIIC fastholdes, da det sikrer fremtidige udvikllingsmuligheder for boligbyggeri i Gullestrup.

 

Blandede byfunktioner ved Vesterholmvej og Gullestrupvej - delområde IV

Delområde IV kan anvendes til blandede byfunktioner som etageboliger, lettere erhverv, hotel, ferieboliger, kulturelle formål og lignende. Forslag til lokalplan 15.R4.2 er en rammelokalplan for delområde IV. Det vil sige, at der skal udarbejdes en mere detaljeret lokalplan for området, inden det kan udstykkes og bebygges.

 

Veje og stier

Boligområderne vejforsynes fra nord ad en ny vej mellem Tjørring og Gullestrup. Første etape af vejen, nærmest Tjørring, er anlagt. Vejen anlægges med et profil med trærækker og stier på begge sider af kørebanen.

 

Langs søens sydlige bred udlægges en sti som offentlig promenade. Nord for søen skal der anlægges en sti gennem boligområdet som forbindelse mellem Tjørring og Gullestrup. Der skal desuden anlægges et 5 meter bredt areal langs søens nordlige bred, så søbredden kan vedligeholdes. 2 meter af dette areal skal anvendes til trampesti. Der skal desuden anlægges stier øst og vest for søen, med forbindelse til det eksisterende stinet.

 

Området syd for søen vejforsynes fra syd, fra den eksisterende Vesterholmvej.

 

Landzone og byzone

Søen med tilhørende rekreative arealer skal ligge i landzone, mens boligområderne skal ligge i byzone. Lokalplanen overfører derfor mindre arealer fra landzone til byzone og tilbagefører en række andre arealer fra byzone til landzone. Samtidig tilbageføres det areal, der er taget ud af kommuneplanen, til landzone.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 15.R4.2 Holing Sø til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-19-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 for boligområde vest for Sunds Hovedgade i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 vedrørende et boligområde vest for Sunds Hovedgade i Sunds er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds.

 

Kommuneplantillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Kommuneplanramme 21.B1 gælder for det meste af Sunds by, vest for Sunds Hovedgade. Den primære bebyggelse inden for dette område er og ønskes fortsat at være bebyggelse af åben-lav karakter.

 

Luftfoto af kommuneplanramme 21.B1s geografiske afgrænsning. På kortudsnittet er matrikel 1 go, Sunds Præstegård, Sunds, ligeledes markeret. Matrikelafgrænsningen er tilsvarende lokalplanområdet i forslag til lokalplan 21.B1.1.

 

Forslag til lokalplan nr. 21.B1.1 giver mulighed for enten tæt-lav bebyggelse, som er i uoverensstemmelse med den nuværende kommuneplan, eller åben-lav bebyggelse, som er i overensstemmelse med kommuneplanen. Tæt-lav bebyggelse afspejler de faktiske forhold (eksisterende lovlig anvendelse) inden for lokalplanområdet. Ligeledes vurderes en tæt-lav bebyggelse at være den type bebyggelse, der bedst tilpasser sig området - både i forhold til lokalplanområdets disponering og udnyttelse og fordi bebyggelsestypologien bedst forholder sig til plejecentrets volumen. Herning Kommune ønsker således at give mulighed for at fastholde den eksisterende bebyggelsestypologi, da den skaber den bedste overgang mellem boligområdet og det offentlige område med Sunds Kirke og Plejecenter Søglimt.

 

For at give mulighed for at bibeholde de faktiske forhold for matrikel nr. 1 go, Sunds Præstegård, Sunds, tilføjes muligheden for at etablere bebyggelse med tæt-lav karakter inden for matriklen. Sammen med denne anvendelsesbestemmelse tilføjes desuden krav til parkeringspladser, opholdsarealer og bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse, så lokalplanforslaget bliver i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Derudover udgår bestemmelsen vedrørende Birkevej under Bebyggelsesforhold, da Birkevej ikke ligger inden for kommuneplanrammens geografiske afgrænsning.

Der ændres ikke yderligere i kommuneplanrammens bestemmelser, og kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres ikke. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 30 for et boligområde vest for Sunds Hovedgade i Sunds til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Nørrevang i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at sælge grunden og give mulighed for etablering af nyt byggeri i form af enten tæt/lav eller åben/lav boligbebyggelse.

 

Forslag til lokalplan 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Sunds – tæt på Skivevej/Sunds Hovedgade og Sunds Sø. Området afgrænses mod nord af Sunds Præstegård og daginstitutionen

Børneliv, mod øst af Nørrevang, mod syd af eksisterende parcelhusbebyggelse og mod vest af Præstegårdvej. Området har et areal på ca. 2.100 m2.

 

Området er ved lokalplanens udarbejdelse offentligt ejet, og har været anvendt til beskyttede boliger i tilknytning til Plejecenter Søglimt. Bebyggelsen anvendes dog i dag som lejeboliger.

 

Luftfoto fra 2016, hvor lokalplanforslagets afgrænsning er markeret med sort, og afgrænsningen af den eksisterende lokalplan 4.14.4 er markeret med gul.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen disponeres som et samlet område uden delområder. Inden for området kan der etableres enten tæt/lav bebyggelse med lodrette lejlighedsskel eller åben/lav bebyggelse. Der skal etableres parkering på terræn i forbindelse med vejadgangen til området. Lokalplanen stiller desuden krav om etablering af stiforbindelse og udendørs opholdsareal m.m.

 

Bebyggelse kan opføres i maksimum 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering, udtryk og materialer.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Præstegårdvej og Nørrevang. Der må ikke etableres gennemgående veje i området.

 

Der skal etableres en gennemgående stiforbindelse langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning, som en forlængelse af Skalmejestien.

 

Der er tinglyst en kloakledning på tværs af området, som skal friholdes fra bebyggelse i en afstand af 2 meter på hver side af ledningstraceet.

 

Der skal etableres udendørsopholdsareal svarende til 100% af boligbebyggelsen. Arealet kan etableres som mindre altaner, private haver og fælles friareal.

 

På grund af eventuelle støjgener fra daginstitutionen Børnelivs legeareal giver lokalplanen mulighed for at etablere en støjmur langs den nordlige skelgrænse.

 

Plangrundlag

Kommuneplanramme 21.B1

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til bebyggelsestypen, da kommuneplanramme 21.B1 fastlægger området til boligområde, hvor bebyggelsen skal have åben-lav karakter.

 

Lokalplanen giver mulighed for enten tæt/lav bebyggelse, som er i uoverensstemmelse med kommuneplanen, eller åben/lav bebyggelse, som er i overensstemmelse med kommuneplanen. Muligheden for at etablere tæt/lav bebyggelse afspejler de faktiske forhold (eksisterende lovlig anvendelse) inden for lokalplanområdet. Lokalplanen ledsages derfor af et tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2017-2028, der giver mulighed fro bebyggelse af tæt/lav karakter inden for lokalplanområdet (matrikel nr. 1 go, Sunds Præstegård, Sunds).

 

Lokalplan 4.14.4

Området er omfattet af den eksisterende lokalplan 4.14.1 for et område ved Sunds Kirke og plejehjem, der har til formål at give mulighed for en udvidelse af plejehjemmet, opførelse af beskyttede boliger i forbindelse med plejehjemmet, opførelse af kirkecenter, samt opførelse af bygninger til andre offentlige formål. Lokalplanen har desuden til formål at bevare stuehuset til Sunds Præstegård, sikre kirkens omgivelser i henhold til en udarbejdet kirkeomgivelsesregistrering, at bevare og udbygge værdifuld beplantning og slutteligt at etablere et offentligt parkområde.

 

Forslag til lokalplan 21.B1.1 vil aflyse denne lokalplan for det område, som er omfattet af nærværende lokalplanforslag ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

 

  

Forvaltningen fremsender hermed forslag til lokalplan 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds til foreløbig vedtagelse. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 23 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede at igangsatte ny planlægning for området ved Herning Park camping på Ringkøbingvej i Herning på mødet den 23. januar 2017. For at give mulighed for en omdannelse til boliger, erhverv og foreningsformål udarbejdes der kommuneplantillæg for området.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtages. 

Sagsfremstilling

For at give mulighed for at den tidligere Herning Park camping kan omdannes til bolig- erhvervs- og foreningsformål udarbejdes der kommuneplantillæg for området.

 

Området skal anvendes til blandet bolig-, forenings- og erhvervsområde.

Det er muligt at etablere liberale erhverv, virksomheder, der ikke forurener på det vestlige areal mod Teglvænget inden for virksomhedsklasse 1-2.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at bebyggelse til erhvervs- og foreningsformål kan opføres med en bebyggelsesprocent på 50%. Ved boligbebyggelse kan bebyggelsesprocenten være 60 %.

Bebyggelseshøjden i området er 15 meter.

 

Boligbebyggelse kan opføres i 2-4 etager og kan ske som tæt-lav eller etagehus bebyggelse.

 

Der skal som minimum etableredes 1 p-plads pr. bolig og mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til forenings- og erhvervsformål.

 

Der kan etableres autocamperplads i området.

 

Beplantningskarakteren og søen i området skal bevares som karakteristiske landskabstræk og danne overgang mod det nordligende rekreative anlæg med boldbaner.

 

Områdets særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer skal bevares som karaktergivende element for området.

 

Kommuneplantillæg nr. 23 er det planmæssige grundlag for lokalplan 14.BL2.1 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede at igangsatte ny planlægning for området ved Herning Park Camping på Ringkøbingvej i Herning på mødet den 23. januar 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslag 14.BL2.1 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning foreløbig vedtages, og at forslag til vejnavne godkendes.

Sagsfremstilling

Lokalplanen for området med den tidligere Herning Park Camping skal give mulighed for, at området kan omdannes og anvendes til bolig-, forenings- og erhvervsformål.

 

Området ligger rundt om den gamle Teglværkssø med en meget karaktergivende beplantning, som danner grundlag for områdets omdannelse. Her er der mulighed for at bo tæt på centrum og midt i naturen.

 

Lokalplanområdet inddeles i 5 delområder.

 

 

Delområde I kan anvendes til boliger eller foreningsformål. Boligerne skal opføres som klynge- eller rækkehuse i 2 til 3 etager. Arkitekturen er enkel med facader i tegl, træ samt lette pladematerialer. Tagene er enkle som flade, saddeltag eller ligesidet taghældning. Boligerne skal udføres med et så lille aftryk på terrænet så muligt. Der er mulighed for et lille privat uderum til hver bolig. Området etableres med fælles parkering med mulighed for carporte.

 

Delområde II kan anvendes til boliger eller foreningsformål. Boligerne skal opføres som punkthuse i 2 til 4 etager. Her er der ligeledes mulighed for et lille privat uderum samt altaner og terrasser integreret i boligernes arkitektur.

Der er derudover mulighed for, at der kan etableres et fælleshus til området. Fælleshuset kan placeres helt ned til søen. Materialerne er ligeledes tegl, træ samt lette pladematerialer. Tagene er enkle som flade, saddeltag eller ligesidet taghældning. Området etableres med fælles parkering med mulighed for carporte.

 

Delområde III kan anvendes til erhvervs- eller foreningsformål. Bebyggelse kan opføres i op til 3 etager. Der er en påbudt facadelinjen mod Ringkøbingvej og arealet mod vejen skal fremstå som et åbent grønt areal med spredt beplantning.

Langs Teglvænget skal der plantes træer mod vejen for at skabe en grøn ankomst til Teglvænget.

 

Delområde IV anvendes til offentligt areal med sø og grønt område mod Ringkøbingvej. Her er der mulighed for mindre bygninger som understøtter områdets anvendelse som offentligt areal på op til 50 m² samt etablering af mindre autocamperplads på den tidligere rasteplads.

 

Delområde V anvendes til parkering og adgangsvej for boligområde i delområde II. Den eksisterende p-plads er indarbejdet i lokalplanen. Beplantningen omkring parkeringspladsen kan tyndes og gøres mere åben.

 

Beplantning:

Beplantningen med de mange store træer er indarbejdet i lokalplanen som et karaktergivende element. Boligerne kommer til at ligge med karakteren af at bo i en skov tæt på naturen. Beplantningens karakter er markeret som bevaringsværdig beplantning i lokalplanen.

 

Trafikale forhold:

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en ny vejadgang til lokalplanens delområde I fra Ringkøbingvej. Hermed fjernes den nuværende vejadgang, som løber gennem Herning Fremads p-plads.

En anden vejadgang er fra Teglvænget. Her betjenes erhvervsområdet samt boligerne i delområde II.

Lokalplanen giver mulighed for en stiforbindelse a-b nord om området. Stien løber i kanten ud mod Herning Fremads arealer. Stien giver mulighed for en stiforbindelse mellem Herning og Snejbjerg.

 

Navngivning:

Området skal navngives. Det foreslås at lokalplanområdets delområde I med indkørsel fra Ringkøbingvej kommer til at hedde Teglværks Lunden og lokalplanens delområde II kommer til at hedde Teglværks Næsset. Lokalplanens delområde III får adressen Teglvænget, som det øvrige erhvervsområde.

 

Der er udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 14.BL2.1 Blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning til foreløbig vedtagelse

 

at lokalplanens delområde I får navnet Teglværks Lunden

 

at lokalplanens delområde II får navnet Teglværks Næsset

Beslutning

Tiltrådt idet §8.2, §8.8 ændres således lette materialer udgår, ligeledes tilføjes materialebegrænsninger i område III.

For delområde I og II skal der bruges ”jordfarver”.

I §7.1 reduceres det bebyggede areal til maksimalt 2000 m2 og det samlet etageareal til maksimalt 6.000 m2.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 for et boligområde i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 24. januar 2017 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 4 til Herning kommuneplan 2017-2028 for Boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding.

 

Kommuneplantillæg nr. 4 giver mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40.

 

Kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring i perioden 26. januar 2017 til 23. marts 2017. Der er indkommet én indsigelse til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler af kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 4 giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40, da der i det nuværende rammeområde 95.B1 kun er muligt at have en bebyggelsesprocent på 30.

 

Kommuneplantillægget har derudover til formål at fjerne muligheden for detailhandel i rammeområde 95.B1. Detailhandlen samles derved i rammeområde 95.C2.

 

Der er indkommet én indsigelse til planforslaget fra Erhvervsstyrelsen.

1.    Indsigelsen omhandler antallet af boliger i området, da området ligger inden for konsekvenszone for Borris skydeterræn. Indsigelsen underbygger indsigelse til lokalplanforslag 95.B1.1 fra Forsvarets Ejendomsservice omkring antallet af boliger i området.

 

Ad. 1.

Indsigelsen omhandler antallet af boliger i området. Der har i forbindelse med lokalplan 95.B1.1 været en dialog mellem forvaltningen og Forsvarets Ejendomsservice. Der er i lokalplansagen redegjort for ændringer i lokalplanen som svar på Erhvervsstyrelsens indsigelse med antallet af boliger i området.

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endelig vedtages uden ændringer.

 

Kommuneplantillæg nr. 4 er det planmæssige grundlag for lokalplanforslag 95.B9.1 Boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 95.B9.1 for boligområde ved Torvegade i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 24. januar 2017 foreløbig vedtaget lokalplanforslag 95.B9.1 for boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding.

 

Lokalplanforslag 95.B9.1 for boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding har været i offentlig høring i perioden 26. januar 2017 til 23. marts 2017. Der er indkommet 2 indsigelser og én bemærkning til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslag 95.B9.1 for boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding endeligt vedtages med ændringer omkring grundstørrelser.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Sdr. Felding mellem Torvegade og Vestergade og lige vest for Sdr. Felding kirke.

 

 

Lokalplanen inddeles i 4 delområder.

I delområde Ia, Ib og IIb kan der opføres åben-lav boligbebyggelse med en grundstørrelse på 700 m². I delområde IIb kan området også udstykkes som mindre grunde med en størrelse på 400-500 m². Bebyggelsesprocenten for delområderne er 30 og bygningshøjden er maksimum 8,5 meter.

 

I delområde IIa kan der enten påføres åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Her er bebyggelsesprocenten for tæt-lav 40 og for åben-lav 30. Bygningshøjden er maksimum 8,5 meter. Grundstørrelser til åben-lav er 700 m² og tæt-lav er 300 m².

 

Adgang til de enkelte delområder skal ske fra Vestergade. Lokalplanen opretholder en eksisterende stiforbindelse mellem Torvegade og Vestergade og udlægger en ny stiforbindelse, som ligeledes gør det muligt at krydse området på tværs.

Der er ved lokalplanens udarbejdelse en parallelvej langs en del af Torvegade. Lokalplanen giver mulighed for at vejarealet kan udnyttes til boligformål.

 

Der er en eksisterende beplantning mod kirken, som kræves bevaret i lokalplanen, som afgrænsning mellem boligområde og kirken.

 

Indsigelser og bemærkning til planforslaget:

1.    Viborg Stift har meldt tilbage at de ingen bemærkninger har, i det forslaget ikke ses at have en væsentlig påvirkning af kirkernes miljø.

2.    Ejer og lejer Torvegade 11, 15 og Vestergade 13. Der gøres indsigelse mod adgangsforhold fra Torvegade og muligheden for at nedlægge adgangsvejen til de eksisterende virksomheder. Ligeledes gøres der opmærksom på, at der kører busser på arealet. De bakker op om, at der skabes mulighed for, at der kan etableres boliger i de nedlagte erhvervsbygninger.

3.    Indsigelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse omkring antallet af boliger i området, da lokalplanområdet ligger inden for støjkonsekvensområdet for Borris Skydeterræn, hvor støjkonsekvenszonen er fastlagt af hensyn til planlovens formål om at forebygge støjulemper.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse finder, at lokalplanforslagets bestemmelser for delområde IIa skal ændres således, at der kun kan opføres åben-lav bebyggelse med en minimums grundstørrelse på 700 m².

Ligeledes gør de indsigelse mod grundstørrelserne i lokalplanens delområde IIb, hvor der er mulighed for åben-lav på 700 m² eller åben-lav på 400-500 m².

 

Ad. 1.

Viborg Stifts kommentar tages til efterretning.

 

Ad. 2.

Forvaltningen vurderer, at de trafikale forhold i området kan opretholdes i en periode efter lokalplanens vedtagelse. Det er muligt at lukke en af indkørslerne ved udvikling af området, mens den anden indkørsel opretholdes i en periode. Det eksisterende vejareal på parallelvejen er så bredt, at det er muligt at vende i personbil eller mindre varevogn og derved benytte én indkørsel.

Indsiger bemærker, at der kører busser på parallelvejen. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for, at der kører busser på parallelvejen, da busstoppestedet er placeret ud mod Torvegade og ikke inde på parallelvejen. Det er forvaltningens vurdering, at indsigelsen ikke bør imødekommes, men at der ses på løsningsmuligheder i forbindelse med en udvikling af området for at imødekomme indsigers behov.

 

Ad. 3.

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelsen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse omhandler antallet af grunde i området. Forvaltningen har været i dialog med indsiger og er nået til enighed omkring en løsning som kan tilgodese mulighederne i lokalplanen dog med en ændring af grundstørrelser.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen vedtages med ændring i grundstørrelser i delområde IIb hvor der herefter er mulighed for åben-lav boligbebyggelse med en grundstørrelse på minimum 700 m². Dermed udgår bestemmelser omkring åben-lav med en grundstørrelse på 400-500 m².

Forvaltningen anbefaler ligeledes, at der sker ændringer i grundstørrelser i delområde IIa, hvor grundstørrelsen ved tæt-lav på 300 m² ændres til 600 m². Grundstørrelsen for åben-lav fastholdes på de 700 m² for delområdet.

Indsigelse til kommuneplantillæg nr. 4 fra Erhvervsstyrelsen omhandler ligeledes antallet af boliger i området og er imødekommet med de forslåede ændringer beskrevet ovenfor.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 95.B9.1 for boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding til endelig vedtagelse med følgende ændringer;

 

at § 3.2 ændres til ”Bebyggelse inden for delområde Ia, Ib og IIb skal ske som åben-lav boligbebyggelse.

 

at § 5.3 ændres til ”Grunde til tæt-lav må ikke udstykkes mindre en 600 m². Boligens opholds- og friarealer skal være indeholdt i de 600 m². Der må kun etableres én bolig pr. grund”.

 

at § 5.6 omhandlende grundstørrelser på 400-500 m² i lokalplanens delområde IIb, udgår af lokalplanen.

 

at § 5.7 omhandlende grundstørrelser på 400-500 m² i lokalplanens delområde IIb, udgår af lokalplanen.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 for et boligområde nord for Rolighedsvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har den 4. april 2017 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde nord for Rolighedsvej.

Tillægget og det tilhørende lokalplanforslag har været i offentlig høring i perioden fra den 6. april 2017 til den 1. juni 2017.

Kommuneplantillæg nr. 9 for et boligområde nord for Rolighedsvej fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 11.B8.1 for et boligområde ved Rolighedsvej i Herning skal blandt andet give mulighed for etablering af tæt-lav bebyggelse i Herning midtby. Rammeområde 11.B8 ændres for at give mulighed for en tættere bebyggelse. Tillægget ændrer bestemmelser om bebyggelsesforhold, bebyggelsesprocent og friareal.

Tillægget og det tilhørende lokalplanforslag har været i offentlig høring i perioden fra den 6. april 2017 til den 1. juni 2017. Der er indkommet tre høringssvar til lokalplanforslaget. Høringssvarene omhandler primært lokalplanforslaget, og er behandlet og vurderet i dagsordenen for lokalplanforslaget. De indkomne høringssvar medfører ingen ændringer til kommuneplantillægget.

Kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2027 er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Boligområde ved Rolighedsvej i Herning til endelig vedtages uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Rolighedsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

  

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 4. april 2017 (punkt 79) foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 11.B8.1 for et boligområde ved Rolighedsvej i Herning. Planforslaget har været i offentlig høring fra den 6. april 2017 til den 1. juni 2017. Der er indkommet 3 høringssvar til lokalplanforslaget, hver med flere punkter. Høringssvarene kan sammenfattes i følgende temaer:

 

 • 1. Forslag til ny afgrænsning af lokalplanområde.
 • 2. Indsigelse imod vejbetjening via Nørgaards Allé samt skygge- og indbliksgener.
 • 3. Tilbud om køb af Herning Kommunes matrikler.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanforslag nr. 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning indstilles til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Herning, syd for Herning Sygehus - Herning+. Lokalplanområdet afgrænses af Nørgaards Allé, Rolighedsvej og Overgade. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 6.500 m2.

 

Luftfoto over lokalplanområdet med matrikelnumre og matrikelafgrænsning

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

 

Området er omfattet af kommuneplanramme 11.B8 - Boligområde nord for Rolighedsvej i Herning. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocent, etageantal samt krav om friareal og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Området er endvidere omfattet af Lokalplan 12.B25.2 Boligområde nord for Rolighedsvej, som aflyses i sin helhed ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplanforslag.

 

Lokalplanområdet indgår i helhedsplanen for Herning+. Af helhedsplanen fremgår et ønske om en kompakt og tæt bydel med byggeri af høj kvalitet. Forslag til ny bebyggelse i området vil have særlig eksempelværdi for kommende projekter i området, der vil indgå i et følsomt bymiljø, der er vigtig for Herning.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse i form af "townhouses", og imødekommer ønsket om fornyelse og fortætning af området.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er opdelt i 2 delområder. I delområde I kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse i minimum 2 etager og maksimum 2,5 etager. Bebyggelse kan udføres med fladt tag, sadeltag og fladt tag med tilbagetrukket penthouse. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse er maksimalt 120.

 

I delområde II kan der opføres åben-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse er maksimalt 35.

 

Vejadgang

Vejbetjening til delområde I kan ske via Rolighedsvej, Nørgaards Allé og Overgade. Vejbetjening til delområde II kan ske via Overgade og Nørgaards Allé.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 6. april 2017 til den 1. juni 2017. Der er indkommet 3 høringsvar til lokalplanforslaget, hver med flere punkter. Den fulde ordlyd og behandlingen af høringssvarene fremgår af indsigelsesdokumentet, Bilag A.

 

Høringssvarene kan sammenfattes i følgende temaer:

 

 • 1. Forslag til ny afgrænsning af lokalplanområdet
 • 2. Indsigelse imod vejbetjening via Nørgaards Allé og skygge- og indbliksgener til Rolighedsvej 12
 • 3. Tilbud om køb af Herning Kommunes matrikler og opførsel af bygninger jf. eksisterende lokalplan nr. 12.B25.2

 

Forvaltningens bemærkninger

 Ad 1.

Helhedsplanen for Herning+ inddrager sygehusgrundens randområder, herunder karréen Nørgaards Allé, Rolighedsvej og Overgade, og imøder ønsket om fornyelse og fortætning af området for at forbedre det som boligområde.

 

Idet lokalplanen har til hensigt at indarbejde ønsket om fornyelse og fortætning, vurderer forvaltningen, at det er uhensigtsmæssigt at indskrænke lokalplanområdet. Ved at afskære lokalplanområdet i vest forsvinder muligheden for et samlet boligprojekt. Forvaltningen anbefaler, at den nuværende afgrænsning af lokalplanområdet fastholdes.

 

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at indsigers bekymring om ejendomsforhold kan imødekommes fuldt ud, ved at indskrænke lokalplanområdet. Det er forvaltningens vurdering, at et boligprojekt på nuværende tidspunkt er realiserbart på matrikel nr. 880, 881, 882 og 884. Såfremt lokalplanområdet skal indskrænkes anbefaler forvaltningen, at lokalplanområdet indskrænkes til matrikel nr. 879b, 880, 881, 882, 884 og 876a. Matrikel 879b medtages, for at give mulighed for et samlet boligprojekt langs Rolighedsvej. Matrikel 884 og 876a medtages, idet lokalplanen fastsætter bevarende bestemmelser for ejendommene herpå. Begge ejendomme indgår i fin sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse, og er med til at bidrage til udtrykket i gadeforløbet Nørgaards Allé, som er en vigtig forbindelse til Herning+.

 

Ad 2.

Lokalplanen kan give øget skyggegener og indkig fra øst og vest til Rolighedsvej 12. Det er forvaltningens vurdering, at øget skyggekast er en gene, som følger med fortætning, og som må forventes i bymidten.

 

Det er forvaltningens vurdering at etablering af vejadgang via Rolighedsvej kan skabe en vis afstand og dermed delvist kan imødekomme indsigers bekymring om skyggekast og indkig til ejendommen beliggende Rolighedsvej 12.

 

Forvaltningen har desuden efter nærmere undersøgelser vurderet, at en vejadgang med en kørebanebredde på 2,75 meter ad Nørgaards Allé er uhensigtsmæssig. Forvaltningen imødekommer indsiger og anbefaler at § 4.3 og 4.11 slettes, således at:

 

§ 4.3 Vejareal udlagt til indkørsel og/eller udkørsel fra Nørgaards Allé skal udlægges i en bredde af minimum 2,75 meter med en kørebanebredde på minimum 2,75 meter. Udgår, og

 

§ 4.11 Der kan etableres ind- og udkørsel fra Nørgaards Allé som vist på kortbilag 2. Udgår og

 

Endvidere ændres § 4.10 til:

 

§ 4.10 Der skal etableres ind- og udkørsel fra Rolighedsvej som vist på kortbilag 2.

 

Ad 3.

Det er forvaltningens vurdering, at eksisterende lokalplan nr. 12.B25.2 Boligområde nord for Rolighedsvej delvist er i uoverensstemmelse med intentionerne i Herning+ og ønsket om en tæt bydel. Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 11.B8.1 endeligt vedtages. Kommunens arealer skal i offentligt udbud. Indsiger kan efter lokalplanens endelige vedtagelse byde på kommunens areal.

  

Øvrige ændringer

Forvaltningen har erfaret, at den tilladte højde i lokalplanområdet jf. kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028 For et boligområde nord for Rolighedsvej, delvist er i uoverensstemmelse med nærværende lokalplan. Forvaltningen indstiller derfor,

 

at § 7.7 ændres til: "Bebyggelse skal minimum være 2 etager og 6 meter højt, og maksimum 2,5 etager og 12 meter højt mod Rolighedsvej og maksimum 2 etager og 8,5 meter højt mod Overgade."

 

Højden for åben-lav bebyggelse i delområde II ændres fra 12 meter til 8,5 meter.

 

§ 7.12 ændres til: "Bebyggelse må opføres med en maksimum højde på 8,5 meter."

 

Forvaltningen vurderer, at en højde på 12 meter for åben-lav bebyggelse ikke vil være hensigtsmæssigt for områdets karakter. Endvidere er en en højdeændring fra 12 meter til 8,5 meter mod Overgade i overensstemmelse med ønsket om bebyggelse i forskellige højder jf. Herning+.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, hvorvidt lokalplan 11.B8.1 vedtages i sit fulde omfang eller reduceres til at omfatte matrikel nr. 879b, 880, 881, 882, 884 og 876a,

 

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at § 4.3 og 4.11 slettes,

 

at § 4.10 ændres til: "Der skal etableres ind- og udkørsel fra Rolighedsvej som vist på kortbilag 2."

 

at § 7.7 ændres til: "Bebyggelse skal minimum være 2 etager og 6 meter højt, og maksimum 2,5 etager og 12 meter højt mod Rolighedsvej og maksimum 2 etager og 8,5 meter højt mod Overgade."

 

at § 7.12 ændres til: "Bebyggelse må opføres med en maksimum højde på 8,5 meter."

Beslutning

Byplanudvalget beslutter at lokalplan 11.B8.1 vedtages i reduceres til at omfatte matrikel nr. 879b, 880, 881, 882, 884 og 876a.

 

Derudover rettes lokalplanen som indstillet ovenfor.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 har sammen med forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg været i offentlig høring fra den 6. april til den 1. juni 2017. Der er ikke kommet indsigelser til kommuneplantillægget i den offentlige høring. Forvaltningen indstiller derfor kommuneplantillægget til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Forslag til okalplan 51.B12.4B for et område udlagt til boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg ikke er i overensstemmelse med kommuneplane. Lokalplanen ledsages derfor af tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 -2028.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for vejadgang til lokalplanområdet fra Nørretanderupvej.

 

Der ændres ikke på anvendelsen for rammeområdet. Rammeområde 51.B12 skal bruges til boliger. Det kan være en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. For at forbedre boligmiljøet skal området afgrænses af et 15 meter bredt beplantningsbælte mod Messemotorvejen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 51.B12.4B for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg har været i offentlig høring fra den 6. april til den 1. juni 2017. Der er ikke kommet indsigelser til lokalplanforslaget. Forvaltningen anbefaler derfor, at lokalplanforslaget vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 51.B12.4B giver mulighed for at bygge boliger på en grund mellem Munkgårdkvarteret og Messemotorvejen i Snejbjerg. Vest for området ligger Snejbjerg Skole, og mod øst ligger boligområdet Stenbjergkvarteret.

 

Den nordlige del af lokalplanområdet må anvendes til åben-lav bebyggelse. Den sydlige del af lokalplanområdet må enten anvendes til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Hvis hele området udstykkes til åben lav bebyggelse, er der plads til 15 grunde.

 

Mod Nørretanderupvej er der udlagt et fælles grønt friareal for hele lokalplanområdet. Mod syd skal et 15 meter bredt beplantningsbælte i delområde danne grænse mod Messemotorvejen. Hvis der er behov for det, kan der anlægges en støjvold sammen med beplantningen.

 

Inden for hele lokalplanområdet kan bygninger opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Ved åben-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent 30%. Ved tæt-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent for byggeri i én etage 35%. Ved tæt-lav bebyggelse i to etager med lodrette lejlighedsskel er den maksimale bebyggelsesprocent 40%.

 

Lokalplanområdet har vejadgang fra vest via Nørretanderupvej. En sti til Stenbjergkvarteret, øst for lokalplanområdet, skaber sammenhæng med det øvrige stisystem i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 51.B12.4B til endelig vedtagelse uden ændringer

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 73.E1.3 - Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt. Forslaget blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 7. marts 2017, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017.

 

Der er i perioden indkommet 9 indsigelser, men ingen vedrører kommuneplantillægget. Indsigelserne til lokalplanen er behandlet i indsigelsesnotatet til.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget blev udarbejdet med det formål at bringe lokalplan nr. 73.E1.3 - Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Baggrunden for udarbejdelse af tillæg nr. 7 til kommuneplan 2017-2028 er et ønske om at give en eksisterende virksomhed i erhvervsområdet ved Solsortevej i Fasterholt mulighed for at udvide deres aktiviteter, men samtidig sikre, at den eksisterende forsyningsvej ikke belastes yderligere, da den løber langs et boligområde. Således er formålet med tillægget at udvide den eksisterende ramme mod øst og syd.

 

Endvidere skal tillægget korrigere bebyggelsesprocenten for området, således den ikke beregnes for området som helhed, men for den enkelte matrikel samt sikre mulighed for etablering af bassiner til forsinkelse og/eller nedsivning af overfladevand i området. Sidst skal tillægget redurcere afgrænsningen mod øst således at hovedparten af området til beskyttet hedeareal ikke er omfattet af et rammeområde til erhvervsformål.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-24-07 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 73.E1.3 – Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt blev foreløbig vedtaget på byrådets møde den 7. marts 2017, og har efterfølgende været i høring i perioden fra den 9.marts til den 4. maj 2017.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at imødekomme et behov fra en virksomhed i området, om at kunne udvide deres aktiviteter.

 

I høringsperioden er der til lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 7. indkommet 9 indsigelser / bemærkninger. På baggrund heraf indstiller forvaltningen lokalplanen til endelig vedtagelse med 5 ændringer. 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 73.E1.3 – Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt omfatter et areal på ca. 17 ha. umiddelbart øst for Fasterholt.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er en henvendelse fra en virksomhed i området, som ønsker mulighed for at udvide deres aktiviteter. Den eksisterende lokalplan for virksomheden er fuldt udbygget og efterlader ikke mulighed for yderligere udvidelser. Derudover vejbetjenes virksomheden langs et boligområde, og baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er derfor også, at finde en alternativ og mere hensigtsmæssig måde at vejbetjene virksomheden på.

 

Byrådet ønsker generelt at understøtte erhvervsudviklingen i mindre byer som Fasterholt for dermed at fastholde lokale arbejdspladser. Derfor blev det besluttet at imødekomme henvendelsen og udarbejde en lokalplan for området.

 

 

Offentlig høring

I høringsperioden er der til lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 indkommet 9 indsigelser / bemærkninger:

 

1.     Solsortevej - nr. 1,2,3,6,8,11,14,20,22,24,26,28,30,40,42,44,52

2.     Solsortevej nr. 1 v. Jens Hallundbæk

3.     Solsortevej nr. 3 v. Peter Flø Pedersen

4.     Fasterholt Maskinfabrik v. Peter Flø Pedersen

5.     Ejstrupvej nr. 26 v. Tellus advokater på vegne af Leif Rønn Olsen

6.     Solsortevej 45 v. Per Jensen

7.     Aquador v. John Juul Warberg (indkom efter høringsfristens udløb)

 

Derudover er der indkommet bemærkninger til forslaget fra Eniig og Herning Vand.

 

Indsigelserne omhandler overordnet følgende 2 emner:

 

1. Lokalplans krav til en ny forsyningsvej mellem Ejstrupvej og Aqua D´or herunder dens linjeføring/placering, dens udformning og afskærmning samt

lokalplanens krav til hvornår den skal anlægges.

 

I flere indsigelser peges der på, at det vil være mere hensigtsmæssigt om den ny forsyningsvej til Aqua D ór føres ind fra Dørslundvej mod øst via en eksisterende markvej. Årsagen hertil er dels Aqua D´ors placering og udvidelsesplanerne mod syd, hensynet til Ejstrupvej 26, men også at Fasterholt Maskinfabrik i modsat fald vil blive lukket inde mellem 2 veje uden mulighed for at udvide deres aktiviteter. Maskinfabrikken urimligt, at én virksomheds behov for at udvide medfører, at en anden virksomhed bliver lukket inde, og de er derfor meget utilfredse med forslag 73.E1.3 i forhold til placeringen af en ny forsyningsvej til Aqua D'or.

 

Tidspunktet for vejens anlæggelse bemærkes også i flere indsigelser. Flere mener at vejen bør anlægges før der gives tilladelse til udvide Aqua D´or, eller at der som minimum bør sættes en tidfrist for, hvornår vejen senest skal anlægges. Vejens realisering ikke skal knyttes op på virksomhedens udvikling.

 

Aqua D´or mener den forslåede forsyningsvej i delområde 3 vil medføre store omkostninger, som vil være kritiske for en virksomhed af deres størrelse. De anser derfor ikke lokalplanens krav til den alternative forsyningsvej som noget egentlig alternativ. Derudover mener de at linjeføringen er problematisk, da den er placeret ind over det beskyttede hedeareal, som i dag ejes af Aqua D´or, men indgår i et mageskifte med et jordstykket længere mod syd.

 

Forvaltningens vurdering

Formålet med den første udvidelse af virksomheden er at øge lagerkapaciteten, så der ikke i samme grad er behov for kørsel frem og tilbage til eksterne lagre. Den første udvidelse af virksomheden, som lokalplanen giver mulighed for, uden krav om en alternative vejadgang vil derfor mindske antallet af transporter på Solsortevej. Derfor stiller lokalplanen først krav om ny adgangsvej såfremt der opføres bebyggelse i delområde 4 - uanset om det er til lager eller produktion.   

 

Forvaltningen vurderer, det ikke vil være hensigtsmæssigt at flytte adgangen til den nye forsyningsvej til Dørslundvej. Dels vil den få en længde på ca. 840 m., hvilket er mere end 500 meter længere end den i lokalplanforslaget, ligesom den kun vil betjene denne ene virksomhed. Ud fra et planmæssigt synspunkt vurderer forvaltningen derfor, at den fremlagte linjeføring er den mest hensigtsmæssige. Dels er det den direkte vej, men den vil på sigt også kunne fungere som adgangsvej, såfremt erhvervsområdet skal udvides længere mod øst.

 

Med hensyn til Fasterholt Maskinfabriks udviddelsesmuligheder bemærkes, at maskinfabrikken ikke ejer den jord, hvorpå de påtænker at udvide deres aktiviteter. Derudover vurderer forvaltningen, at den ny vej ikke behøver begrænse Fasterholt Maskinfabriks udvidelsesmuligheder, idet det vil være muligt at krydse den nye vej. Lokalplanen stiller først krav om anlæggelsen af vejen, såfremt der bygges i lokalplanens delområde 4, hvilket potentielt kan tage flere år. Såfremt Fasterholt Maskinfabrik erhverver sig et jordstykke mod øst og ønsker at udvide deres aktiviteter før vejen er anlagt, vil der kunne ansøges om udarbejdelse af en ny lokalplan, som fastlægger en anden linjeføring og sikrer Fasterholt Maskinstation et sammenhængende areal. Ønsker Fasterholt Maskinfabrik at udvide deres arealer efter vejen er anlagt, skal de enten krydse denne vej mellem deres arealer, eller eventuelt sikre Aquador en anden forsyningsvej – eventuelt længere mod øst.

 

Forvaltningen vurderer, at kravet om en ny forsyningsvej som beskrevet i lokalplanen ikke er urimeligt. Der er tale om et vejforløb på ca. 300 m med en bredde på ca. 6 meter og dens anlæggelse vil have stor betydning for beboerne på Solsortevej.

 

Med hensyn til linjeføringen forholder lokalplanen sig ikke til de private aftaler der er indgået vedrørende et eventuelt mageskifte, men forvaltningen ser ikke umiddelbart nogen grund til, at aftalen ikke kan gennemføres på baggrund af den nye situation.

 

På baggrund af overstående finder forvaltningen ikke anledening til at ændre på linjeføringen af forsyningsvejen.

 

2. lokalplanens afgrænsning i forhold til det faktum at de fire boliger øst for Solsortevej medtages i lokalplanen, og dermed udlægges til erhvervsområde, hvilket begrænser ejernes muligheder for om- og tilbygninger og giver en usikkerhed i forhold til salg, vurdering og skat.

 

To af de fire ejere har i deres indsigelser givet udtryk for at de ikke ønsker at være omfattet af lokalplan 73.E1.3 til erhversformål, da de ikke kan overskue hvilke konskevenser det kan have fremadrettet.

 

Forvaltningens vurdering

Området øst for Solsortevej, herunder de fire boliger langs Solsortevej har helt tilbage fra Kommuneplanen i 1989 været rammelagt til erhvervsområde. Det betyder at det igennem de sidste mange år har været planen, at dette område på sigt skulle overgå til erhverv. Solsortevej skulle være den planmæssige grænse mellem boligområde og erhvervsområde. Dette skal også ses i lyset af de miljømæssige konflikter der er mellem erhvervs- og boligområder. En enkelt bolig kan medføre at en virksomhed ikke kan overholde grænseværdierne for støj, lugt  m.m. hvilket kan have store økonomiske konsekvenser for virksomheden. I planlægningen bestræber man sig derfor på så vidt muligt at adskille erhvervsområder fra boligområder.

 

Mht. til grundpris, skat etc. må det antages kommuneplanen har dannet grundlag for de tidligere vurderinger. Lokalplanen viderefører i princippet blot indholdet i bestemmelserne fra den tidligere ramme for området. Selvom boligerne øst for Solsortevej nu omfattes af en lokalplan, som giver mulighed for erhverv, vil de eksisterende boliger til stadighed kunne fungere som boliger – som lovlig eksisterende anvendelse.

 

Alligevel finder forvaltningen det hensigtsmæssigt at reducere lokalplanafgrænsningen så de fire boliger øst for Solsortevej ikke er omfattet. Et af formålene med lokalplanen er på sigt at aflaste Solsortevej, således den kan få karakter af boligvej og i den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt med boliger på begge sider af vejen. Området vil stadig være omfattet af en kommuneplanramme til erhverv og situationen for de fire boliger øst for Solsortevej er derfor uændret.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplan nr. 73.E1.3 – Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt vedtages endeligt med følgende ændringer:

 

at lokalplanens afgrænsning reduceres således de 4 boliger øst for Solsortevej ikke er omfattet af lokalplanen.

 

at der i lokalplanens sydlige del - delområde 4 - udlægges et areal som reserveres til forsinkelse og/ eller nedsivning af overfladevand inden det ledes til kloak.

 

at delområde 4 kan befæstes og anvendes til manøvreareal uden det vil udløse krav om etablering af ny forsyningsvej.

 

at ejendommen Ejstrupvej 26 og 28 eventuelt vil kunne vejbetjenes fra den ny vej, mod at den eksisterende vejadgang ved Ejstrupvej fjernes.

 

at den nye forsyningsvej skal udformes uden mulighed for parkering af lastbiler langs vejen.   

Beslutning

Tiltrådt, dog således at der tilføjes bestemmelse om at en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse forudsætter etablering af ny forsyningsvej.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-14-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Ny planlægning for Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for etagebebyggelse med boliger for området ved Dæmningen i Herning.

 

Ansøgningen omfatter et projekt med 36 boliger fordelt på 2 tårne af 6 etager hver. Projektet er udover etagebebyggelsen disponeret med fælles opholdsarealer, parkering og støjvold.

 

Forvaltningen fremsender hermed skitseprojektet til godkendelse inden udarbejdelse af ny lokalplan for området. 

Sagsfremstilling

Projektet

Arkitec har på vegne af AA Ejendomme fremsendt et skitseprojekt for et boligprojekt på Dæmningen i Herning.

 

Projektet er skitseret til at omfatte 36 boliger, fordelt på 2 tårne i 6 etager med 3 boliger på hver etage.

Området er opmålt til 7900 m², og afgrænses mod øst af butiksområdet ved Dæmningen, der indeholder dagligvarebutikkerne Meny og Aldi. Mod syd afgrænses området af jernbanen, mod nord af et mindre erhvervsområde og mod vest af det eksisterende boligområde Kikkenborg. Skitseforslaget har en bebyggelsesprocent på 52.

 

De to koncentrerede volumener giver mulighed for at etablere forholdsvis store, grønne fælles opholdsarealer. Området tænkes afskærmet mod jernbanen og butiksområdet med en beplantet vold for at begrænse trafikstøjen samt evt. uheldige gener fra fremtidige varegårde eller lign.  

 

Området er disponeret med 1½ parkeringsplads pr. bolig, som i skitseforslaget er integreret i volden mod øst som vognly, carporte eller garager.

 

Ansøger foreslår en maksimal bebyggelsesprocent på 60%, og et etageantal på 6 med en maksimal bygningshøjde på 21 meter, hvilket vil kunne give lidt fleksibilitet i forhold til det endelige projekt.  

 

Projektskitse af to boligtårne på 6 etager med tilhørende parkering og opholdsarealer.

 

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af den eksisterende lokalplan 14.C3.2 for et center- og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning, der er vedtaget i 2014. Kommuneplanramme 14.C3 snitter områdets nordøstlige afgrænsningen. Området er ligeledes omfattet af kommuneplanramme 14.E2.

 

Oversigtskort over projektområdet og dets forhold til kommuneplanrammerne 14.C3 og 14.E20.

 

Kommuneplanramme 14.C3 for et centerområde ved Dæmningen

Området må anvendes til detailhandel og ubemandet tankanlæg med bilvask. Derudover kan området anvendes til lager, ikke genegivende produktion, serviceformål, kontorvirksomhed og lignende i tilknytning til områdets øvrige anvendelse. Området kan også anvendes til hoteldrift, forlystelser, f.eks. bowlingcenter, og kontorvirksomhed.

 

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for området som helhed, og bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager eller overstige en højde på 12 meter. Det samlede detailhandelsareal for området må maksimalt være 2000 m2.

 

I henhold til oversigtskortet oven for overlapper det ansøgte projektområde med kommuneplanramme 14.C3 i den sydvestlige del. Det ansøgte projekt vurderes ikke at have betydning for andet end den geografiske afgrænsning af kommuneplanramme 14.C3.

 

Kommuneplanramme 14.E20 for et erhvervsområde ved Dæmningen

Området må anvendes til detailhandel med særligt pladskrævende varer og ubemandet tankanlæg med bilvask. Derudover kan området anvendes til lager, ikke genegivende produktion, serviceformål, kontorvirksomhed og lignende i tilknytning til områdets øvrige anvendelse. Området kan også anvendes til hoteldrift, forlystelser, f.eks. bowlingcenter, og kontorvirksomhed.

 

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for området som helhed, og bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager eller overstige en højde på 12 meter. Det samlede detailhandelsareal for særligt pladskrævende varer for området må maksimalt være 7000 m2.

 

Det ansøgte projekt vil udover en geografisk indskrænkning af kommuneplanramme 14.E20 betyde en nedskrivning af det maksimalt tilladte antal m2 detailhandel for særligt pladskrævende varer, som kommuneplanramme 14.E20 giver mulighed for.

 

Lokalplan 14.C3.2 for et center- og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning

Lokalplanens formål er at muliggøre ændring af ejendommenes anvendelse fra erhvervsformål til blandet erhvervs- og butiksformål. Området er disponeret i sammenhæng med den allerede etablerede dagligvarebutik, som er beliggende umiddelbart nordøst for lokalplanområdet, i form af fælles vejforsyning til begge områder. Desuden skal parkering etableres, således at områderne kommer til at udgøre en helhed. Lokalplanområdet er opdelt i 2 delområder, med delområde 1 til dagligvare- og udvalgsvarebutikker og delområde 2 til detailhandel med særligt pladskrævende varer. I delområde 2 kan desuden etableres kontor med videre. Opdelingen svarer til den opdeling der sker i kommuneplanen i 2 rammeområder.

 

Lokalplan 14.C3.2 – kortudsnit med markering af det ansøgte projektområde.

 

Det ansøgte projekt er placeret inden for delområde 2. Projektet vil betyde, at den eksisterende lokalplan ikke kan udnyttes fuldt ud, da projektet stort set halverer arealet, der i lokalplanen er disponeret til byggefelt til detailhandel med særligt pladskrævende varer eller kontor med videre. Projektet vil ligeledes betyde en fjernelse af det reserverede areal til jordvold og vejudlæg til varekørsel for byggefeltet i delområde 2. Det ansøgte projekt har ikke betydning for den fælles vejforsyning, der er udlagt i lokalplan 14.C3.2.

 

Øvrige forhold

Der er registreret to diger inden for projektområdet, som ligger parallelt med hinanden. Digerne er dog ikke beskyttet i den eksisterende lokalplan. Da de ligger inden for byzonen, og ikke umiddelbart er til at aflæse, når man står i området, vurderes digerne ikke længere at eksistere og de er derfor uden betydning for det ansøgte projekt.

 

Området er omfattet af en skovbyggelinje, men da der er bebyggelse tættere på arealet med skov end det ansøgte projekt, vurderes det ikke at få betydning for projektet.

 

Projektområdet ligger i umiddelbar nærhed til Dronningens Boulevard og flere jernbanestrækninger, herunder som direkte nabo til jernbanestrækningen Herning-Skjern, hvilket medfører særlige krav til afstand og støjdæmpende foranstaltninger. Det ansøgte projekt overholder en afstand på mere end de 25 meter, som fremgår af Miljøstyrelsens vejledning om støj og vibrationer fra jernbaner. Afstandskravet skyldes primært risiko for vibrationer fra jernbanen. Projektet er ligeledes disponeret med støjvolde til gavn for de store, fælles opholdsarealer, der er beliggende på terræn.

 

Terrænet i området varierer forholdsvist meget. Der bør gives tilladelse til at foretage de nødvendige terrænreguleringer i forbindelse med opførelse af byggeri.

 

Forvaltningens vurdering

Hvis kommuneplanramme 14.C3 sammenholdes med lokalplan 14.C3.2, bør kommuneplanrammens geografiske afgrænsning indskrænkes, så den stemmer overens med lokalplanens delområder. Det ansøgte projekt har således ikke reel betydning for kommuneplanramme 14.C3 udover en geografisk tilretning.

 

En imødekommelse af det ansøgte projekt vil indskrænke den geografiske afgrænsning af kommuneplanramme 14.E20 markant, hvilket i dette tilfælde ligeledes betyder en nedskrivning af det maksimalt tilladte antal m2 detailhandel for særligt pladskrævende varer, som kommuneplanrammen bør give mulighed for.

 

Det ansøgte projekt vil betyde et tillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028, som tilføjer en ny kommuneplanramme til boligformål i form af etagebebyggelse med afgrænsning i henhold til det ansøgte projektområde. Da området er en omdannelse af et allerede udlagt område og derfor ikke et nyt arealudlæg til boligformål, vurderes det ansøgte projekt ikke at medføre et veto fra Erhvervsstyrelsen.

 

Den eksisterende lokalplan for området er vedtaget i september 2014, men da det ansøgte projektområde endnu ikke er realiseret i henhold til lokalplanens intentioner, og desuden i dag henlægger som et ubebygget areal, vurderer forvaltningen at der kan igangsættes ny planlægning for området.

 

Området er på grund af flere støjkilder i nærområdet ikke velegnet til boliger, men der er i dag eksisterende boliger, der ligger tættere på støjkilderne end det ansøgte projekt. Desuden tager det ansøgte projekt flere foranstaltninger med henblik på at minimere støj- og vibrationsgener inden for projektområdet.

 

Det ansøgte projekt forholder sig godt til området i forhold til verdenshjørner, og placeringen nord for de eksisterende boliger i nærområdet gør, at de omkringliggende boligejere ikke mister sol i deres boliger eller på deres opholdsarealer på trods af projektets foreslåede etageantal.

 

De 2 boligtårne er forholdsvis store volumener, hvilket forvaltningen vurderer vil passe fint ind i overgangen mellem og boligområdet syd for og de eksisterende funktioner herunder detailhandel nord for projektområdet. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der igangsættes ny planlægning for et boligområde ved Dæmningen i Herning i overensstemmelse med ansøgte skitseprojekt.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-9-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Ny planlægning for boliger ved Granly i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

En privat bygherre ønsker at etablere boliger i form af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse på Granly 4 i Sunds. Etablering af det ønskede projekt kræver udarbejdelse af lokalplan.

 

Der er tidligere, for samme område, udarbejdet forslag til lokalplan 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds. Lokalplanforslaget blev dog henlagt i november 2014 i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen. Byrådet begrundede henlæggelsen med en vurdering af, at lokalplanens mulighed for etablering af boliger ville begrænse de omkringliggende virksomheders udviklingsmuligheder.

 

Der er på den baggrund foretaget en aktuel vurdering af de pågældende virksomheders indflydelse på planlægning for boliger på Granly 4. Det kan konkluderes, at etablering af det ønskede boligområde ikke vil give yderligere begrænsninger i virksomhedernes udviklingsmuligheder eller fortsatte, lovlige anvendelse.

 

Det indstilles, at Byplanudvalget godkender igangsættelse af lokalplan for boliger på Granly 4.  

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Området omfatter Granly 4, matr. nr. 47a og 51 Thorup By, Sunds, og er ca. 0,5 ha. Området henligger ubebygget.

 

Området ligger i den sydøstlige del af Sunds tæt på Hovedgaden. Området afgrænses af Baneparken med Alhedestien mod sydøst, Ilskovvej, en tankstation og boliger mod nordøst og en enkelt bolig og krydset Sundsvej/Ilskovvej mod sydvest.

 

 

Plangrundlag

Området er omfattet af kommuneplanamme 21.BL1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sunds Hovedgade med følgende retningslinier:

 

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40.
 • Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2,5 etager.
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 meter.
 • Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. bolig.
 • Der skal etableres opholdsareal svarende til mindst 50% af boligetagearealet.

 

Lokalplanen kan holdes inden for den eksisterende kommuneplanramme.

 

Der er ikke eksisterende lokalplan for området.

 

Lokalplanens indhold og disponering

Bygherre har fremsendt 3 udkast til disponering af bebyggelse i området (se bilag 1).

Lokalplanen skal på den baggrund give mulighed for etablering af enten åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

Det vurderes, at der kan etableres ca. 5 boliger i form af åben/lav bebyggelse med grundstørrelser på 800-950 m2.

Det vurderes, at der kan etableres 8-14 boliger i form af tæt/lav bebyggelse (f.eks. som seniorboliger).

Området disponeres med vejadgang fra Granly.

 

Der er en række bindinger, som vil have betydning for disponeringen af området.

Der ligger en vejbyggelinje på Ilskovvej, som berører den nordlige del af lokalplanområdet. Desuden er der en vejret over lokalplanområdet til matr. nr. 47b, som skal fastholdes.

Derudover skal lokalplanen give mulighed for etablering af støjafskærmning mod såvel Ilskovvej som erhvervsområdet på Thorupvej.

Der skal desuden etableres gennemgang i form af stiforbindelse gennem lokalplanområdet fra Granly til Baneparken.

 

Vurdering af virksomheder

I erhvervsområdet på Thorupvej (rammeområde 21.E2) ligger der en virksomhed, der kan være i konflikt med etablering af boligområde. De væsentligste påvirkninger fra virksomheden er støj og lugt. Afstanden til lokalplanområdet ca. 40 meter.

 

I henhold til gældende kommuneplanramme 21.E2 må området kun anvendes til erhvervsvirksomheder, der ikke, eller kun i ubetydeligt omfang, forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik.

Den mindste tilladte miljøklasse er 2. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m. Den maksimalt tilladte miljøklasse er 3. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

 

Virksomhedsmiljø har i april 2017 udarbejdet et notat med en vurdering af de virksomheder i rammeområde 21.E2, som kan have indflydelse på planlægning af boliger ved Granly 4 i Sunds. Notat er afgrænset til at omfatte Ret-Lak Thorupvej 11D (se bilag 2). Konklusionen er, at eftersom virksomheden Ret-Lak allerede er placeret inden for en afstand af 100 meter fra et forureningsfølsomt område, er virksomheden allerede i dag begrænset i sine udvidelsesmuligheder. Etablering af boligområde ved Granly vil således ikke give yderligere begrænsninger i virksomhedens muligheder for at fortsætte eller udvide sine aktiviteter. Der kan blive tale om, at der skal etableres en form for støjværn, der sikrer, at støjgrænserne i boligområdet kan overholdes, hvis virksomhedens støjbidrag overstiger grænseværdierne for blandet bolig og erhverv.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender igangsættelse af ny af lokalplan for boliger på Granly 4 i Sunds.

Beslutning

Udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Bygningsfornyelse 2017 - godkendelse af tilsagn samt frigivelse af anlægsbevillinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen, Thomas Frydensbjerg, Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Af Herning Kommunes byfornyelsesstrategi "Byfornyelse i Herning 2017-2028" fremgår det, at der skal gennemføres mindst én ansøgningsrunde til bygningsfornyelse årligt gældende for hele kommunen.

 

Der er på den baggrund gennemført ansøgningsrunde fra den 1. februar til den 20. april 2017 og afholdt informationsmøde den 16. marts.

Der er indkommet 16 ansøgninger om støtte til istandsættelse og 6 ansøgninger om støtte til nedrivning samt fjernelse af rod, skrot og affald.

Forvaltningen har behandlet ansøgningerne, og forvaltningens anbefalinger indstilles hermed til godkendelse. Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 834.000 kr. til formålet.

 

Herudover anmodes der om frigivelse af anlægsudgiftsbevillinger på henholdsvis 100.000 kr. til indeklima- og skimmelsvampssager samt 205.000 kr. til ansøgning og udarbejdelse af program for områdefornyelse i hhv. Kibæk og Haderup. 

Sagsfremstilling

 Ansøgninger

Forvaltningen har modtaget 6 ansøgninger om støtte til nedrivning samt fjernelse af rod, skrot og affald og 16 ansøgninger om støtte til istandsættelse, som er vurderet i henhold til byfornyelsesloven. Ansøgningskriterierne kan ses i "Bilag 1 - Ansøgningskriterier".

 

Nedrivning samt fjernelse af rod, skrot og affald

Det anbefales, at 6 ansøgninger meddeles tilsagn om støtte til nedrivning samt fjernelse af rod, skrot og affald i henhold til nedenstående.

 

Ejendom

Ansøgt beløb

Anbefalet maks. støtte

Grønlundvej 34, 7330 Brande

310.750 kr.

 310.750 kr        (100% af det ansøgte beløb)

Ilderhedevej 7, 7270 Stakroge

62.500 kr.

 62.500 kr.         (100% af det ansøgte beløb)

Lergravvej 23, 7490 Aulum

119.750 kr.

 119.750 kr.       (100% af det ansøgte beløb)

Lundbyvej 18, 7490 Aulum

172.500 kr.

 172.500 kr.       (100% af det ansøgte beløb)

Skjernvej 238, 6973 Ørnhøj

87.500 kr.

 87.500 kr.         (100% af det ansøgte beløb)

Vestermosevej 32, 7400 Herning

81.250 kr.

 81.250 kr.         (100% af det ansøgte beløb)

 

 

 

I alt (inkl. moms)

834.250 kr.

 834.250 kr.

 

Istandsættelse (se bilag)

Det anbefales at 10 ansøgninger meddeles tilsagn om støtte til istandsættelse i henhold til nedenstående.

Anbefalingen, og den procentvise støtte, er i tråd med kommunens praksis hidtil, om at bevaringsværdige bygninger får en procentvis højere støtte til istandsættelse end ejendomme, der ikke er bevaringsværdige.

 

Ejendom

Ansøgt beløb

Anbefalet maks. støtte

Egelundvej 3, 7470 Karup

424.890 kr.

 140.214 kr.       (33 % af det ansøgte beløb)

Grovevej 4, 7451 Sunds

435.125 kr.

 143.591 kr.       (33 % af det ansøgte beløb)

Gl. Landevej 34, 7400 Herning

59.525 kr.

 19.643 kr.         (33 % af det ansøgte beløb)

Bjerregårdvej 10, 7400 Herning

275.513 kr.

 90.919 kr.         (33 % af det ansøgte beløb)

Kingosvej 27, 7400 Herning

272.938 kr.

 68.235 kr.         (25% af det ansøgte beløb)

Troldtoftvej 1, 6990 Ulfborg

747.500 kr.

 246.675 kr.       (33 % af det ansøgte beløb)

T H Nielsensgade 16, 7400 Herning

372.448 kr.

 93.112 kr.          (25% af det ansøgte beløb)

Gl. Landevej 72, 7400 Herning

1.121.000 kr.

 369.930 kr.        (33 % af det ansøgte beløb)

Brandevej 3, 7330 Brande

118.450 kr.

 29.613 kr.          (25% af det ansøgte beløb)

Nørre Allé 14, 7280 Sdr. Felding

193.995 kr.

 48.499 kr.         (25% af det ansøgte beløb)

 

 

 

I alt (inkl. moms)

 4.021.383 kr.

 kr. 1.250.431 kr.

 

De resterende 6 af de ialt 16 ansøginger om støtte til istandsættelse opfylder ikke kravene til støtte i henhold til byfornyelsesloven. Der kan ikke gives støtte til projekter med karakter af almindeligt vedligehold eller istandsættelse af meget ombyggede, uoriginale bygninger. Desuden må istandsættelesarbejdet ikke være påbegyndt. Det anbefales derfor, at der meddeles afslag om støtte til istandsættelse til følgende ejendomme:

 

 • Østre Kirkevej 13, 7400 Herning
 • Sjællandsgade 94, 7400 Herning
 • Søndergade 8, 7400 Herning
 • Svendlundvej 4, 7400 Herning
 • Møllevænget 19 (A), 6933 Kibæk
 • Møllevænget 19 (B), 6933 Kibæk

 

 Forvaltningen indstiller på den baggrund, at der meddeles tilsagn om støtte til istandsættelse og nedrivning samt fjernelse af rod, skrot og affald på i alt op til 2.084.681 kr.

Herning Kommune kan få hhv. 50 og 70 % refusion på tilsagnene i henhold til byfornyelsesloven. Herning Kommunes statslige refusionsramme i 2017 er dog på i alt 400.000 kr.

 

Støtten til nedrivning samt fjernelse af rod, skrot og affald vil, med ovennævnte anbefaling på 834.250 kr. samt støtten til nedrivning af Banevænget 17 ab i Ørnhøj på 120.000 kr. og til Sports Allé 1 i Vildbjerg (Vildbjerg Rideklub) på 310.000 kr. (jf. beslutning hhv. den 20. juni og den 12. juni 2017), beløbe sig til i alt 1.264.250 kr. brutto. 

Økonomi

Der er på serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015083 en samlet pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima, hvor der tidligere er frigivet 1.250.000 kr. til udgifter samt 400.000 kr. i alt til indtægter fra refusion. De 1.250.000 kr., der allerede er frigivet, blev oprindeligt frigivet til bygningsfornyelse. Da antallet af ansøgninger de foregående år, og dermed behovet for udbetaling af støtte, ikke blev så stort som forventet, anbefales det hermed, at midlerne anvendes til bygningsfornyelse i 2017.

 

Herudover er der afsat et restrådighedsbeløb på 40.000 kr. på stednr. 015083 i 2017. Der anmodes om, at beløbet frigives. Der er således i alt 1.290.000 kr. til udgifter til istandsættelse samt nedrivning og fjernelse af rod, skrot og affald på dette stednr.

 

Den resterende anlægsudgift på 794.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, hvor der er afsat 1.099.000 kr. i 2017.

 

Der forventes herudover udgifter på ca. 100.000 kr. til indeklima- og skimmelsvampssager. Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling til formålet på et nyt stednr. Udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på stednr. 015099 i 2017.

 

Der anmodes om, at det resterende rådighedsbeløb på 205.000 kr. i 2017 på stednr. 015099 frigives til ansøgning og udarbejdelse af program for områdefornyelse i hhv. Kibæk og Haderup, på nyt stednr.

  

Byfornyelsesmidler - status

På bagggrund af ovennævnte vil den samlede disponering af de kommunale byfornyelsesmidler i 2017, til hhv. istandsættelse, nedrivning samt fjerneles af rod, skrot og affald, indeklimasager og ansøgning og udarbejdelse af program for områdefornyelse, beløbe sig til i alt 2.819.000 kr. brutto

 

Til orientering forventes der iøvrigt, jf. arbejdet med investeringsoversigten for 2018-2021, at være i alt 3.200.000 kr. til rådighed på stednr. 015099 i 2018-2021 til gennemførelse af byfornyelsesaktiviteter - f.eks. områdefornyelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender anbefalingerne og meddeler tilsagn om støtte på ialt op til 2.084.681 kr., og

 

at der meddeles anlægsudgiftsbeviling på 834.000 kr. samt en forhøjelse af rådighedsbeløbet på 794.000 i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015083 pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima, og

 

at anlægsudgiften finansieres delvist med 40.000 kr. afsat på samme stednr. i 2017, og

 

at anlægsudgiften finansieres delvist med 794.000 kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder. Rådighedsbeløbet flyttes til stednr. 015083, og

 

at der til udgifter til indeklima- og skimmelsvampssager meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr. Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima 2017, og

 

at anlægsudgiften på 100.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2017,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 205.000 kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr. Områdefornyelse i Kibæk og Haderup, til udgifter til ansøgning og udarbejdelse af program for områdefornyelse i hhv. Kibæk og Haderup,

 

at anlægsudgiften på 205.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2017. 

Beslutning

Tiltrådt dog gives der ikke tilskud til nedrivning af Lergravvej 23, 7490 Aulum og Vestermosevej 32, 7400 Herning, da disse to nedrives med henblik på opførelse af nye stuehuse.

 

Knud Nielsen og Anders Madsen deltog ikke i punktets behandling

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendelse af skitseprojekt for Søndergade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Sagsresume

Renoveringen af de centrale gader og pladser i Herning bymidte er i fuld gang, og der er afsat 8,077 mio. kr. på investeringsoversigten for 2017-20 til renoveringen af Søndergade i 2018.

På Byrådets møde d. 16. maj 2017 pkt. 111, blev det besluttet at frigive midler til projektudvikling af Søndergade, med henblik på en godkendelse af skitseprojektet i efteråret 2017.

Skitseprojektet er nu klart og vedlagt ligger en illustrationsplan og visualiseringer af den nye Søndergade.

 

Byplanudvalget bedes godkende skitseprojektet, som bliver grundlaget for det videre arbejde med hovedprojekt og udbudsmateriale, der skal være klart til udbud i november.

 

Herning Kommunes belægnings -og inventarprojekt skal udføres efter en omfattende renovering af kloak, vand, varme og andre ledninger som forventes påbegyndt tidligst muligt i 2018.  

Sagsfremstilling

Indledning

Søndergade er med sin centrale placering en vigtig forbindelse mellem Herning Banegård, Torvet og den primære gågade. En forskønnelse af Søndergade skal forsøge at knytte de to områder sammen, samt give gaden nye og forbedrede forhold både under og over jorden. Renoveringen af Søndergade vil ligesom andre nyrenoverede gader i bymidten, bestå af en omfattende kloak-, vand-, varme -og ledningsrenovering foretaget af de forskellige ledningsejere, inden Herning Kommune retablerer med ny belægning, træer, belysning og inventar.

 

Søndergade består af blandet bolig og erhverv, og er både bilgade og gågade.

På baggrund af erfaringer og ønsker for den nye Søndergade, foreslår forvaltningen at funktionen med bilgade og gågade bevares som i dag.

Den nye Søndergade skal forbedre forholdene for alle, så p-pladser, færdselszoner, muligheder for vareudstilling, områder til offentlig ophold, belægningen og beplantningen bliver endnu bedre.

 

Kommentarer fra det første møde med brugerne er indarbejdet. Fra dette møde var det specielt ønsket om at bevare så mange p-pladser som muligt, trampolinerne og fremkommelighed i anlægsfasen som stod højt på listen.

 

De første møder med ledningsejerne er afholdt, og der skal renoveres mere under end over jorden. Der ligger et virvar af ledninger og kloak i 5 m dybde som vil være tidskrævende i projektet. Forventet anlægsperiode er fra start 2018 til slut 2019, hvor renoveringen inddeles i underetaper for at sikre fremkommelighed på bedste måde. En nærmere anlægstidsplan bliver planlagt i slutningen af 2017, i samarbejde med entreprenøren når denne er valgt, samt med de andre entreprenører for andre ledningsejere.

 

Projektbeskrivelse

Søndergade skal renoveres så den æstetisk hænger sammen med gågaderne i nord og Sølvgade/Herning Banegård i syd. Materialerne fra Sølvgade bliver brugt i den sydlige del og materialerne fra Østergade i den nordlige del. I den sydlige del anvendes granitten enkelte steder, for at skabe sammenhæng og særpræg i Søndergade.

 

Søndergade syd fortsætter med ensrettet køreretning med hastighed på max 30 km/t. Cyklisterne cykler på vejbanen og fodgængerne færdes i begge sider, bag p-pladser, træer, cykelstativer og bænke i hver side. Der bliver etableret 20 p-pladser i projektet, mod de 14 registrerede p-pladser i dag.

 

Søndergade nord bliver gågade, og tillader kun særlig kørsel. Gågaden ønskes afspærret med hæv -og sænkbare pullerter.

 

Træerne i Søndergade er gamle, trætte bytræer og har det ikke godt. Pga. renoveringen af kloak og ledninger (i stor dybde og mængde), kan træerne ikke blive stående i anlægsperioden og skal fældes. Der bliver plantet nye træer med ca. samme placering eller i skel, dog lidt flere i den nordligste del af Søndergade end i dag, hvor der kun er træer i den ene side.

 

I hele Søndergade placeres cykelstativer og opholdsbænke jf. illustrationsplan. Bænkene i den sydlige del er smalle plinte som passer ind i vejprofilet, mens bænkene i den nordlige del vil minde om de "grønne bænke" fra Bredgade med større siddeareal og beplantning.

 

Der er indarbejdet to legeområder. Trampolinerne genbruges og placeringen er ca. den samme som nuværende. Lidt længere mod nord i gaden er der vurderet at være plads til et lidt mindre legeområde med andre elementer.

 

Belysningen renoveres med nyt armatur på nye master samt pullerter ved behov.

 

Koordinering og Kommunikation

En renovering af Søndergade er et projekt der involverer mange parter, både dem der er bygherrer på de forskellige dele af projektet, dem der udfører arbejdet og dem, der skal få hverdagen til at fungere under arbejdet. Koordinering og kommunikation er vigtige dele både før og under arbejdet og skal prioriteres højt for alle parter. Der ønskes skabt jævnlige møder på byggepladsen for interresserede, hvor de aktive bygherrer og entreprenører fortæller om igangværende arbejde, kommende arbejde og evt. udfordringer.

 

Så snart skitseprojektet er godkendt bliver projektet sendt i høring, og der afholdes et infomøde i den forbindelse. Her kan man få præsenteret projektet, få en snak om de gode idéer og evt. løse udfordringer. Herefter foregår kommunikationen om projektet fra de aktive bygherrer og entreprenører via mails eller møder på byggepladsen.  

Økonomi

Det estimerede budget for renoveringen af Søndergade er ca. 8 mio. kr. Projektet forventes at kunne udføres for det afsatte beløb. Er beløet ikke tilstrækkeligt, kan det blive nødvendigt med mindre ændringer. Det afsatte beløb på investeringsoversigten for 2017-20 på 8,077 mio. kr. til renoveringen af Søndergade i 2018, søges frigivet samtidig med orientering om hovedprojektet i slutningen af 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at det samlede skitseprojekt godkendes

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.12.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Fornyet behandling om forslag af ændring af status på kolonihaver fra ikke varig til varig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Vivi Kjær

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede sagen i sit møde den 19. juni pkt. 94 og besluttede at udsætte sagen med henblik på at få kortlagt de nuværende kolonihaveforeninger. Kortlægningen er vedlagt dette punkt som bilag.

Kolonihaveforbundet i Danmark har rettet henvendelse til Herning Kommune og påpeget at Herning Kommune uretmæssigt har opkrævet for stor husleje i forhold til en kontraktlig forpligtigelse til at genforhandle husleje. Genforhandlingen er tilsyneladende ikke foretaget. Kolonihaveforbundet kan i princippet kræve det for meget betalte beløb tilbagebetalt. Kolonihaveforbundet vil, hvis der er politisk vilje til at gøre området til varige kolonihaver være klar til at forhandle om lejen – både bagudrettet og fremadrettet. Byrådet besluttede i 2001 at kolonihaverne i Herning Kommune er ikke-varige. 

Sagsfremstilling

Der er indgået tidsbegrænsede lejekontrakter med kolonihaveforeningerne i perioden 1990 – 1992. Den oprindelige tidsbegrænsning var til 31. december 2010, hvorefter der kunne genforhandles. Den 1. november 2001 blev samtlige lejekontrakter forlænget til den 1. november 2031.

 

Prisfastsættelse af lejen, fremgår af tillæg 1 til lejekontrakterne. Af tillægget fremgår, at Kolonihaveforbundet for dispositionsarealet yder en basislejepris på 0,60 kr./m2.

 

Regulering af lejeprisen, fremgår ligeledes af tillægget: ”Lejeprisen er gældende for indeværende byrådsperiode, hvorefter den genforhandles. Første gang for lejeåret 1995. Lejeprisen for årene efter 1994 kan dog aldrig blive lavere end basislejeprisen 0,60 kr./m2”.

 

Forvaltningen har gennem årene reguleret lejen, således at der i 2016 er opkrævet 1,024 kr./m2.

 

Kolonihaveforbundet har på vegne af kolonihaveforeningerne kontaktet forvaltningen og har anfægtet, at genforhandlingen om lejeprisen er sket.

 

Ifølge Forældelsesloven kan der stilles krav tre år tilbage i tiden.

 

Kolonihaveforeningerne påpeger, at kommunen har opkrævet en for høj leje, men er indstillet på, at indgå i en forhandling omkring dette - imod tilsagn fra kommunalbestyrelsen om, at foreninger i Herning Kommune bliver "varige kolonihaver" efter Kolonihavelovens kap. 3.

 

Hvis et ikke-varigt kolonihaveområde ændres til et varigt, betyder det bl.a., at kolonihaveområdet kun kan nedlægges med tilladelse fra byrådet, og kun hvis

·       Væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen, og

·       Der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges, jf. kolonihavelovens § 4.

 

Meddelelsen om, at et ikke-varigt kolonihaveområde skal være varigt, er bindende for ejeren (i dette tilfælde Herning Kommune) og alle fremtidige ejere fra og med datoen for modtagelsen af meddelelsen i Erhvervsministeriet. Kolonihaveområdet vil altså ikke på et senere tidspunkt kunne opnå status som ikke-varigt igen.

 

I forbindelse med indgåelse af lejemålene er det politisk besluttet at gøre kolonihaveområdet til et ikke-varigt kolonihaveområde, da det var et ønske at kunne inddrage kolonihaveområderne i planlægningen til andre formål, hvis der på lang sigt kunne opstå behov for dette.

 

Miljø og Energiministeriet svarede den 28. august 2001 på en forespørgsel fra Herning Kommune om fjerkrækolonier, at fjerkrækolonier er så speciel en anvendelse, at de efter ministeriets vurdering ikke er omfattet af lov om kolonihaver.  

 

Lov om kolonihaver blev vedtaget i 2001.

Byrådet vedtog den 18. september 2001 at bibeholde kolonihaveområderne som ikke-varige. 

 

Planafdelingen vurderer, at der ikke er sket ændringer i de planlægningsmæssige forhold omkring kolonihaver, som skulle berettige til at de udpeges som varige.

Byplanudvalget besluttede i sit møde den 19. juni 2017, pkt. 94 at udsætte sagen med henblik på at få kortlagt de nuværende kolonihaveforeninger. Kortlægningen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at kolonihaverne i Herning kommune fastholdes som ikke-varige. Sagen videresendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Udsættes og oversendes til Teknik og Miljøudvalget med henblik på at rette opkrævningsfejlen og sikre kolonihavearealerne fremadrettet gennem genforhandlingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl