Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. marts 2016
Mødested: Besøg i Aulum og Sunds (TEMA)

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.00.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

TEMA: Besøg i Aulum og Sunds - Centerbyplaner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Der er tilrettelagt et besøg for Byplanudvalget i centerbyerne Sunds og Aulum. Begge byer har fået udarbejdet centerbyplaner.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besøgte i 2015 tre af kommunens centerbyer og de resterende to er Aulum og Sunds. Her har borgerforeningen fået tilbudt at fortælle om det, de anser for byens udfordringer.

 

Tidsplan og overordnet program:

 

12:00 

Afgang fra Herning, Bethaniagade

12.15

Sunds

13.15

Kørsel til Aulum

13.30

Aulum

14.30

Kørsel mod Herning.

Vi kører over Sinding for at se placeringen af en vindmølleansøgning.

15.20

Ankomst Herning

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at besøgene tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

 

Sagsnr.: 05.01.15-P20-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Smukke indfaldsveje - Projekter 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet, at der skal gennemføres forskønnelse af indfaldsvejene til Herning fra 2016. Der er udarbejdet et forslag til en strategi, der skal sikre, at indfaldsvejene til Herning styrker byens stærke identitet. I strategien vægtes kvalitet i og langs vejarealet og ved byens ankomster.

Herefter er der udarbejdet handlingsplan som byplanudvalget behandlede på møde den 26. oktober 2015, her blev der afsat midler til de enkelte projekter ud fra en samlet budgetramme på 3,044 mio. kr.

 

De enkelte delprojekter er nu bearbejdet og der foreligger forslag til konkrete projekter som udvalget skal godkende.

Sagsfremstilling

De enkelte delprojekter er beskrevet i det vedhæftede bilag, hvor der ligeledes er redegjort for økonomien. Den samlede bevilling på 3.044.000 udnyttes til de forskellige projekter, som beskrevet herunder.

 

Gennemgang af projekter:

 

1. Rundkørsel Dr. Boulevard / Mads Eg Damgaards Vej:

Det foreslås at der plantes spiræa inde i rundkørslen og rød snebær rundt i kanten mellem kørebane og cykelsti.

 

Tidsplan: Udførelse forår 2016.

Økonomi: 100.000 kr.

 

3. Dr. Boulevard – begrønning af plankeværk:

Beplantning med klatrende planter, etableres på nyt hegn som vejafdelingen opsætter.

 

Udførelse: Koordineres med vejafdelingen som opsætter nyt plankeværk.

Økonomi: 40.000 kr.

 

7. Vardevej:

Der er en proces i gang med en arkitektkonkurrence omkring ankomstpladsen foran Boxen og stadion. Projektet Smukke indfaldsveje er indtænkt i konkurrenceprogrammet og derfor anbefales det at projektet afventer konkurrencen.

 

Udførelse: Tidligst efteråret 2016

Økonomi: Den afsatte økonomi på 300.000 kr. fastholdes på projektet.

 

8. Chr. Ydes Vej:

Chr. Ydes Vej er indfaldsvej hvor der er meget hverdagstrafik. Vejrummet fremstår med en stor del af grønt men der er ikke meget farve i beplantningen. Der etableres lysreguleret kryds ved Grøndahlsvej.

Ved ankomsten fra syd foran højhusene forslås det at parkeringspladsen nedlægges og der etableres natur som i Knudmosen, der er mulighed for afgræsning.

Ved krydset Grøndahlsvej etableres træer på vestsiden af vejen. På skråningerne på østsiden af vejen forslås syrener som er med til at give farve til alt det grønne. Poplerne tyndes og skiftes med tiden til spidsløn.

 

Udførelse: Efteråret 2016.

Økonomi: 150.000 kr.

 

9. Rundkørsel Messevejen:

Det forslås at der plantes en lav beplantning i rundkørslen.

I rundkørslen forslås det at der etableres en belagt flade som kan bruges til udsmykninger ved særlige begivenheder.

 

Udførelse: Efterår 2016.

Økonomi: 75.000 kr. til etablering af beplantning og belagt flade til udsmykning.

 

10. Tjørring Hovedgade:

Der etableres plantebede på begge sider langs vejen. Her etableres der træer og underbeplantning. Projektet udføres i samarbejde med vejafdelingen.

 

Udførelse: Renovering udføres i 3 etaper. Etape 1 og 2 udføres august – slut november 2016. Herefter åbnes vejen igen for gennemkørende trafik. Etape 3 udføres marts 2017 – juni 2017.

Økonomi: Der er afsat 500.000 kr. til projektet fra bevillingen til "smukke indfaldsveje".

 

11. Holstebrovej fra H. P. Hansens Vej til Vestergade:

Det forslås det der plantes spiræa i rabatten på østsiden af vejen. Buskene skal skabe et langt sammenhængende element langs vejen.

Der plantes enkelte trægrupper på vestsiden af vejen.

 

Udførelse: Forår 2016. Træerne efterår 2016.

Økonomi: 160.000 kr.

 

12. Vesterholmvej – vest - Holstebrovej til Gullestrupvej:

Der forslås grupper af forskellige egesorter, rødel og skovfyr langs nordsiden af vejen. Afstanden er varierende.

 

Udførelse: Efterår 2016.

Økonomi: 175.000 kr.

  

13. Vesterholmvej – øst - Viborgvej til Gullestrupvej:

Beplantningsprojekt med spredte planteøer fordelt på offentlige og private arealer. Beplantningen placeres efter et princip med en rytme som sikre at der fortsat er kig til virksomhederne.

Der er i alt 39 planteøer, der fordeles med 18 på kommunale arealer inden for den afsatte økonomi, og 21 på private arealer, der venter på økonomi.

 

Udførelse: Efterår 2016.

Økonomi: 400.000 kr.

  

15. Viborgvej:

Der foreslås et beplantningsprojekt som primært koncentrerer sig om vejstrækningen fra Sjællandsgade til Fynsgade/Hans Egedes Vej.

 

Der foreslås 5-6 forskellige slags ahorntræer som understøtter en mangfoldighed i farver, grenopbygning og størrelser. Plantebedene tænkes udformet som stålbede i forskellige længder som giver mulighed for at variere antallet at træer.

Der er i alt 31 plantebede, der fordeler sig med 9 inden for den afsatte økonomi, og 22 der venter på økonomi.

 

Udførelse: Efterår 2016.

Økonomi: 500.000 kr.

  

17. Silkeborgvej – belysningsprojekt:

Der arbejdes med effektbelysning under broen. Belysningen koncentrerer sig om fladerne under broen og vil ikke komme til af have nogen indvirkning på kørebanerne og bilisterne som kører over broen.

Der arbejdes med belysning af de brede søjler, her forslås en belysning som lyser ned af søjlerne på fladen ind mod kørebanen.

Bag søjlerne forslås et linje lys som markere formen på den skrå flade. Mellem linjelyset forslås belysning af den skrå flade med lys i farverne blå, rød og grøn. Lyset skifter løbende så oplevelsen af at køre under broen varieres.

Der er en dialog i gang med Vejdirektoratet omkring projektet, da det er deres bro. Der er endnu ikke givet endelig godkendelse af projektet.

 

Udførelse: Afventer Vejdirektoratet.

Økonomi: 300.000 kr.

 

19. Diverse udtynding af beplantning:

Elia, så der skabes kig fra motorvejen, 50.000 kr.

Gullestrupvej så der skabes kig til svømmehallen, 30.000 kr.

 

Udførelse: Efteråret 2016.

Økonomi: 80.000 kr.

 

20. Udvikling af kunstprojekt langs byens indfaldsveje:

Kunsten og den kunstneriske udsmykning langs byens veje foreslås som lyskunst med fokus på det vil allerede har. Der er flere steder langs de centrale veje der kan opsættes effektbelysning.

Det forslås at der etableres belysning på cykelbroen ved Dronningens Boulevard og rundkørslen fra øst. Her vil broen fremstå som et flot og enkelt element når man ankommer til Herning fra øst.

 

Udførelse: Projekt under udarbejdelse.

Økonomi: 250.000 kr.

 

21. Revision i forhold til de erhvervsdrivenes skiltning og udstilling langs indfaldsveje:

I forbindelse med Arkitekturstrategien og i forlængelse af projektet Smukke Indfaldsveje skal Herning Kommunes Skiltevejledning – Byens Ansigt revideres. Siden den blev vedtaget i 2010 er der kommet nye elementer til langs indfaldsvejene, som Herning Kommunes digitale indfaldsvejsskilte, flagborgene skal medtages og det skal vurderes om der på visse strækninger skal tillades større virksomhedsskilte.

 

Udførelse: Foreløbig tidsplan for revideringen af Byens Ansigt er maj-oktober 2016.

 

I projekterne med beplantning er der i den økonomiske ramme indeholdt 10% til afledt drift over en 3 årig periode.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender de fremlagte projekter med den fremlagte økonomi                 

Beslutning

Projekt 1: gennemføres for maks. kr. 50.000

Projekt 3: gennemføres som beskrevet

Projekt 7: gennemføres som beskrevet

Projekt 8: Maks kr. 50.000 til udtydning af popler og plantning af syrener.

Projekt 9: Gennemføres som beskrevet. Derudover ønskes der kunstbelysning på den tilhørende motorvejsbro og evt. den efterfølgende motorvejsbro over Vardevej (disse to projekter skal selvstændigt godkendes).

Projekt 10: Gennemføres som beskrevet (mest mulig træer).

Projekt 11: Udgår for nuværende.

Projekt 12: Gennemføres, der ønskes flere træer inden for den samme økonomi.

Projekt 13: Gennemføres ikke.

Projekt 15: Gennemføres med andet materialevalg, således der kan laves flere plantebede.

Projekt 17: Gennemføres som beskrevet og sammentænkes evt. med belysningerne i projekt 9.

Projekt 19: Gennemføres. Dog skal der ikke udtyndes langs Brændgaardsvej – skal gøres for et væsentligt mindre beløb.

Projekt 20: Gennemføres som beskrevet

Projekt 21: Godkendt.

 

Der gennemføres en ny runde for de midler, der er taget ud af de forskellige projekter

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendelse af legeinstallationer i Bredgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Der blev til Byplanudvalgets møde d. 23. november 2015 godkendt, at frigive 600 000 kr til legeelementer i Bredgade mellem Torvet og Poulsens Plads. Der er udvalgt 5 områder til mindre legepladselementer fordelt på hele etapen. Placeringerne er valgt ud fra hensyn til behov for mindre butiksudstilling og en jævn fordeling i gaden, for at få hele gaden i spil. Legeudstyret består af mindre elementer der både funktionelt og arkitektonisk spiller sammen med gågadens design. Elementerne udfordrer balancen, kan bestiges, har vippefunktion, kan roteres, kan hoppes på og enkelte har indbygget lyd og/eller lys.

 

Det vedlagte bilag fra Elverdal beskriver produkter og placeringer, samt økonomi.

 

Vedlagte forslag fremsendes til godkendelse i Byplanudvalget. 

Sagsfremstilling

De udvalgte legeelementer er af robust kvalitet, materialet er stål og enkelte dele er belagt med gummi. Elementerne er tænkt placeret jf. tegning i vedlagte tilbud, på steder hvor der i forvejen er begrænset behov for udstillingsvarer, samt jævnt fordelt over hele etapen.

 

Elementerne er valgt ud fra et ønske om, at skulle matche gågadens nye design, såsom belægning og andet inventar, og der har været fokus på at finde elementer der i størrelse, form og funktion passer til den nye Bredgade.

 

Farverne er rustfrit stål og gummibelægninger holdes i neutrale farver.

 

De valgte elementer kræver ikke faldunderlag (elementer over h60 cm kræver faldunderlag), men af sikkerhedsmessige årsager, kunne man overveje at lægge grå gummiasfalt der matcher granitbelægningen under hvert element. Gummiasfalten kan også være med til at afgrænse området, således at udstillingsvarer etc. ikke stilles for tæt på. Gummiasfalten udlægges i et område på ca. 1 m omkring hvert element, hvis dette er ønskelig.

 

Elementerne byder på funktioner som balance, vippe, klatre, hoppe og snurre rundt. 

Økonomi

De fem legeinstallationer har et budget på ca. 600 000 kr., som er frigivet af Byrådet 2. marts 2016

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at legeelementerne godkendes og opsætning kan igangsættes

 

at det drøftes, om der skal anlægges gummiasfalt under legeinstallationer

Beslutning

Tiltrådt idet der ud fra et helhedssyn ikke anlægges gummiasfalt, hvor der ikke er krav.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.04.00-P27-102-14 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Vejnavn til ny vej v. Alpigrunden, Hammerum Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

I forbindelse med anlæggelse af ny sidevej til Fastrupvej, Hammerum Syd til et nyt erhvervsområde, hvor transportvirksomheden ALPI i øjeblikket er ved at opføre nyt byggeri, skal den nye vej navngives.

 

Vejen er beliggende i lokalplanområde nr. 31.E8.3, matr.nr. 2bo m.fl. Agerskov By, Hammerum og der blev ikke taget stilling til vejnavne ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Sagsfremstilling

ALPI der ejer en del af lokalplanens erhvervsområde, har en i dialog med forvaltningen været med ved udarbejdelse af forslag til vejnavne. Der er fremkommet følgende forslag til den nye sidevej:

Europaparken, Herning Main, Mulighedsvej, Fastrupdalen og Fastrup Parken.

 

Kort over området vedlægges som bilag. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget på baggrund af de oplistede forslag vælger et navn til den nye sidevej til erhvervsområdet.

Beslutning

Den nye vej navngives Fastrupdalen

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Orientering om indkomne kommentarer i forbindelse med høring af Bredgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wraa Nielsen

Sagsresume

I forbindelse med renoveringen af Bredgade mellem Torvet og Poulsens Plads, er der gennemført fire uger offentlig høring fra d. 28.01.2016 til d. 25.02.2016 jf. forvaltningsloven §19 og §20.

 

Der er kommet to henvendelser i denne periode, der hermed fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

De to indkomne henvendelser vedr. renoveringen af Bredgade er vedlagt som bilag og beskrevet i korte træk her i sagsfremstillingen.

 

Den ene henvendelse er fra butikken Helm i Bredgade 21, der ønsker at gøre indsigelse mod to træer der er placeret i skel på hver side af forretningen. Begrundelsen er, at de tidligere træer har smidt blade og saft og dermed har misfarvet gadevarerne. Ejeren opfordrer til, at der kun placeres træer ved forretninger der på nuværende tidspunkt ikke har udstillingsvarer.

 

Den anden henvendelse er fra Brand og Redning, der gør opmærksom på at etableringen af udeserveringsøen ved Gøttsche og Frellsen kan have betydning for beredskabets fremkommelighed. Man vil se på øen som en permanent spærring af gågaden og derfor registreres den, således at brandkøretøjer vil blive ledt til den korrekte adresse via GPS.

 

Brand og Redning er i projektets udviklingsfase løbende orienteret og har kommenteret på projektet. Generetl inventar, så som træer, bænke, grøn ø etc. er placeret således, at der til enver tid er fri passage til brand -og redningskøretøjer.

 

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at kommentarerne ikke giver anledning til ændring af projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at de indkomne kommentarer ikke giver anledning til ændringer i projektet

Beslutning

Pojektet igangsættes uden ændringer

Bilag