Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 14. januar 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 14.R3.1 for campingplads på Ringkøbingvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 6. August 2012 besluttet, at der skal udarbejdes ny lokalplan for en udvidelse af eksisterende campingplads ved Ringkøbingvej.

 

Efterfølgende har sagen, på et møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. november 2012 (punkt 393) været fremlagt. Beskrivelsen af et salg har fremgået af sagsfremstillingen men ikke i indstillingen, hvorfor Økonomi- og Erhvervsudvalget ikke har taget direkte stillingtagen til et salg.

 

Lokalplanen danner rammerne for en fremtidig anvendelse af området, og er en forudsætning for at området kan sælges. En sag vedrørende salg og udbud vil fremgå af en selvstændig sag efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen udlægger et område på 4,2 ha til campingformål. Centralt i området er den gamle Teglværkssø, som i dag er registreret som §3 sø.

Lokalplanområdet er inddelt i 3 områder. Delområde I er ankomstområde, delområde II er camping- og hytteområde og delområde III er til autocampere.
 
Vejadgangen flyttes, så campingpladsen får en indkørsel fra Ringkøbingvej hvorved campingpladsen bliver mere synlig. Der kan etableres en sekundær indkørsel til autocampere med indkørsel fra Teglvænget.
 
Der kan opføres ny bebyggelse i op til 2 etager og med en bygningshøjde på 7 meter. Ny bebyggelse skal fremstå i lette materialer og have et moderne arkitektonisk udtryk.
Campinghytter skal placeres i samlede enheder på 6-8 hytter. Lokalplanen giver mulighed for at 1/3 af hver hyttes areal inklusiv terrasse kan føres ud i Teglværkssøen. Det er dog kun 1/4 af søbredden, som kan udnyttes til hytter.

 

De mange træer i området tilfører området historie, stemning, karakter og læ. Det gælder både trægrupperne langs Ringkøbingvej og de fritstående træer på den eksisterende campingplads. En del af træerne er bevaret i lokalplanen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 14.R3.1 for campingplads på Ringkøbingvej i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-365-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 80 boligområde ved Frølundvej i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 9. oktober 2012, punkt 285,  forslag til kommuneplantillæg nr. 80 for et boligområde ved Frølundvej i Hammerum.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 80 har været i offentlig høring fra den17. oktober 2012 til den 12. december 2012. Det er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-2020 ændrer en del af rammeområde 31.E4’s anvendelse fra erhvervsformål til boligformål i et nyt rammeområde 31B.12.
 
Der vil fortsat være et mindre areal tilbage, som er omfattet af rammeområde 31.E4. Her gælder de eksisterende rammebestemmelser fortsat.

Området nordvest for jernbanen i Hammerum består overvejende af boliger med enkelte virksomheder, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang medfører miljøbelastninger. Det er derfor muligt at omdanne det forladte erhvervsområde til et nyt boligområde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at  Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-9-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 31.B9.2 for boligområde ved Frølundvej i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 9. oktober 2012, punkt 286,  forslag til lokalplan 31.B9.2 for boligområde ved Frølundvej i Hammerum.
 
Forslag til lokalplan 31.B9.1 har været i offentlig høring fra den 17. oktober 2012 til den 12. december 2012. Det er kommet én bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i Hammerum nord for jernbanen ved Frølundvej og omfatter et areal på 3,5 ha.
 
Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af etagehusbebyggelse i 2 etager og med maksimum bygningshøjde på 8,5 meter. Det er også mulighed for at udnytte området til tæt-lav bebyggelse. Hvis der bygges i 1 etage er bebyggelsesprocenten 35 og for 2 etager er bebyggelsesprocenten 40.
 
Der er indkommet én bemærkning til lokalplanen i forbindelse med den offentlige høring. Bemærkningen kommer fra en virksomhedsejer, som driver virksomhed  på Tjørnevej umiddelbart sydvest for lokalplanens område. Virksomhedsejeren bemærker, at der drives en vognmandsforretning, hvor der på tider kan forekomme motorstøj.

 

Bemærkningen giver anledning til en tilføjelse i lokalplanens bestemmelser, som beskriver, hvor der kan laves en eventuel støjdæmpende foranstaltning, samt en lille tilretning af lokalplanens kortbilag 2 for at give plads til en støjvold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 31.B9.1 for boligområde ved Frølundvej i Hammerum til endelig vedtagelse med følgende ændring:

 

at der tilføjes under §13, "der skal etableres støjvold mellem intern fordelingsvej og lokalplanområdets afgrænsning mod sydvest, støjvold skal begrønnes med beplantning". Kortbilaget justeres så der er plads til en støjvold.

 

at §12.4 ændres til, "at der er etableret de §13 nævnte støjværn, hvis det er påkrævet for at overholde de vejledende grænseværdier for støj fra jernbane eller ekstern støj fra virksomheder".

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af kommuneplan tillæg nr. 87 for boligområde i Skarrild

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 18. september 2012, punkt 270, forslag til kommuneplantillæg nr. 87 for et boligområde i Skarrild.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 87 har været i offentlig høring fra den26. september 2012 til den 21. november 2012. Det er kommet én indsigelse  til planforslaget, som behandles under lokalplan 92.BL2.1.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan 2009-2020 omfatter en ændring og udvidelse af rammeområde BL2. Rammeændringen giver mulighed for at der i den østlige del også kan etableres tæt-lav bebyggelse, samt at rammeområdets afgrænsning udvides mod øst, for at give plads til vejadgang for ny bebyggelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 92.BL2.1 for boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 18. september 2012, punkt 271, forslag til lokalplan 92.BL2.1 for boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild.  

 

Forslag til lokalplan 92.BL2.1 har været i offentlig høring fra den 26. september 2012 til den 21 november 2012. Det er kommet én indsigelse til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres boliger øst for Søndergaardsvej i Skarrild. Vejadgangen i lokalplanforslaget sker via den eksisterende boligvej Søndergaardsvej.  

 

Lokalplanområdet er ca. 1,4 ha., og er beliggende ned til Nørre kanal i Skarrild. Her er der mulighed for at bebygge et område med ca. 8 grunde i form af åben-lav bebyggelse. En lille del af lokalplanen kan også udnyttes til tæt-lav bebyggelse.  

 

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet én indsigelse fra beboerne på Søndergaardsvej og de har følgende bemærkninger:

 

1. Indsigelse til §4.2 vedr. brug af Søndergaardsvej som tilslutningsvej til lokalplanområdet. Indsiger påpeger bl.a. at vejtilslutning igennem Søndergaardsvej vil medføre en øget risiko for trafiksikkerhed, belastning af infrastrukturen ved udkørsel fra Søndergaardsvej og en negativ påvirkning af grund- og herlighedsværdi af ejendommene på Søndergaardsvej. Trafiksikkerheden synes ikke tilgodeset i lokalplanforslaget og vil pålægge beboerne på Søndergaardsvej, samt de bløde trafikanter som færdes langs Søndergaardsvej unødig fare. Indsiger mener derfor ikke at forslaget i §4.2 om en vejløsning igennem Søndergaardsvej er en bæredygtig og gennemtænkt løsning.

 

2. Indsigelse til kortbilag 2 på vegne af Søndergaardsvej 8 :

Indsiger gør opmærksom på at ejer af matr.nr. 4ag også ejer en del af arealet for enden af Søndergaardsvej, der hvor vejtilslutningen er skitseret på lokalplankortet.

Indsiger stiller ligeledes spørgsmål ved, om der er plads til en vej langs 4ag´s skel, da der i dag er et beplantningsbælte.

3. Indsigelse til kortbilag 2 på vegne af Søndergaardsvej 7:

Indsiger gør opmærksom på at matr.nr. 4ad ejer en del af arealet for enden af Søndergaardsvej, der hvor vejtilslutningen er skitseret på lokalplankortet.

4. Alternativt løsningsforslag til lokalplanforslaget 92.BL2.1, §4:

Indsiger foreslår, at der etableres vejadgang til lokalplanområdet via Skjernvej. Det foreslås, at vejen i stedet føres videre op langs beplantningsbæltet mellem 4ad /4ag og 4a og tilsluttes Skjernvej.

Ligeledes beskriver indsiger, at trafiksikkerhed ligger dem meget på sinde og derfor foreslår de at de bløde trafikanter ledes via Søndergaardsvej og ikke ud på Skjernvej og de oplyser, at der er allerede er en sti igennem beplantningsbæltet, mellem ejendommene 4a og 4ag, som bruges af naturelskere.

 
Ad 1. Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen bør imødekommes således at vejadgangen ikke går gennem Søndergaardsvej.

 

Ad 2 og Ad 3. Forvaltningen har ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget ikke været opmærksom på at de 2 matrikler 4ad og 4ag har et areal for enden af Søndergaardsvej. Det er forvaltningens vurdering, at der er plads til vej og samtidig bevares 5 meter af det eksisterende beplantningsbælte som beskrevet i lokalplanen.

Ad 4. Det er forvaltningens vurdering, at den beskrevne løsning med vejadgang fra Skjernvej og en stiadgang via Søndergaardsvej bør imødekommes.

Forvaltningen har været i dialog med bygherre om ændring af vejadgangen, og bygherre har accepteret forslaget. Der er vedhæftet kortbilag som viser vejændringen.

Det er forvaltningens vurdering, at løsningen med adgangsvej via Skjernvej bør imødekommes. Vejafdelingen oplyser, at vejen som ligger uden for lokalplanens område kan etableres i henhold til vejloven, men den kan også vedtages ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Stiadgangen via Søndergaardsvej bør fastholdes, men det ligger uden for lokalplanens område, så der kan ikke stilles krav i lokalplanen, men der kan redegøres for løsningen i lokalplanens redegørelse, ligesom der kan redegøres for vejtilslutningen til Skjernvej.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 92.BL2.1 for boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild til endelig vedtagelse med følgende ændring:

 

at §4.2 slettes

 

at lokalplankortet tilrettes således at adgangsvejen via Søndergaardsvej slettes, og i stedet anlægges som tilslutning til Skjernvej.

Beslutning

Tiltrådt, således at vejen navngives: ”Lustrupvej”

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1779-10 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den 8. maj 2012 under punkt 136, og efterfølgende udsendt i offentlig høring i perioden fra den 23. maj 2012 til den 1. august 2012. Der er i høringsperioden indkommet én indsigelse til kommuneplantillægget.
 
Indsigelsen er indgivet af Naturstyrelsen og har derfor opsættende virkning. Kommuneplantillægget har derfor ikke kunnet endelig vedtages, før der foreligger en aftale med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har efter forhandling frafaldet deres indsigelse.
 
Hermed foreligger hermed forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan
2009-2020 til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 5 udlægger et nye rammeområder – BL18 for Fårbæk By 
Kommuneplantillæg rammelægger hele landsbyen Fårbæk til blandet bolig og erhverv. Ændringen af kommuneplanen giver muligheder for udvikling af erhvervslivet i Fårbæk. 

Der fortages i forbindelse med rammelægningen af BL18 en mindre justering af eksisterende rammeområde R5, så det følger matrikelgrænserne. 


Naturstyrelsen valgte at gøre indsigelse mod kommuneplantillægget, for den del af området, der lå inden for Natura 2000 fredningerne, herunder EU-habitatområde Karup Å og Karup Å-fredningen. I den forbindelse er det aftalt med Naturstyrelsen, at kommuneplantillægget tilrettes, så det friholdes fra Natura 2000 fredningerne.

Naturstyrelsen har herefter tilkendegivet, at de frafalder indsigelsen mod kommuneplantillæg nr. 5. (se indsigelsesnotatet for en nærmere redegørelse).
 
Der er parallelt med kommuneplantillæg nr. 5 udarbejdet forslag til lokalplan 09.BL18.1 for et erhvervsområde i den nordlige del af Fårbæk by.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009 - 2020 endelig vedtagelse med de ændringer, som der er aftalt i forbindelse med ophævelsen af indsigelsen fra Naturstyrelsen.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-15-08 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 09.BL18.1 - Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Kommune modtog en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed beliggende ved Karupvej i den nordlige ende af Fårbæk by. Der er på den baggrund blevet udarbejdet forslag til lokalplan 09.BL18.1 – Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk, som muliggør en udvidelse af en eksisterende virksomhed. 

Lokalplanforslag nr. 09.BL18.1. blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den
8. maj 2012, punkt nr. 137.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 5.

 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 23. maj 2012 til den 18. juli 2012. I høringsperioden er der i alt indkommet 2 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Virksomheden ønsker at sikre sig mulighed for at udvide produktionen gennem udbygning af virksomhedernes anlæg og udvidelse af arealet.

 

Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre den fortsatte udbygning af en eksisterende virksomhed i den nordlige del af Fårbæk By. Virksomheden har hidtil udvidet på baggrund af landzonetilladelser, men de seneste udvidelsesønsker er lokalplanpligtige.  


Lokalplanområdet:

Forslag til lokalplan 09.BL18.1 - Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk omfatter et areal på ca. 38.000 m2 i den nordlige del af Fårbæk By. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord og vest af det åbne land og mod syd af boligejendomme. Mod øst er lokalplanområdet afgrænset af Karupvej. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone.   Lokalplanområdet anvendes i dag til oplag, sortering og efterfølgende genbrug af glasmaterialer, som afhentes fra store dele af Jylland.  

 

Lokalplanforslaget:

Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed i det åbne land. Inden for lokalplanområdet må der etableres erhverv, som svarer til en virksomhedsklasse 3 - 5, dvs. op til de mere belastende af egentlige produktionsvirksomheder.  


Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse i det åbne land og sammenhæng med den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning langs virksomhedens afgrænsning mod det åbne land.  

   

Indkomne indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:
Indsigelserne og bemærkningerne behandles i Indsigelsesbilaget, hvor også indsigelserne kan ses. 


Nr. 1 – Indsigelse af 27. juni 2012 MiljøInform p.v.a. MFC A/S.

Der gøres blandt andet indsigelse mod visse vendinger som kan misforstås i forhold til virksomhedens drift. Endvidere gøres der indsigelser mod bredden af beplantningsbælter, som skal skærme indsynet til virksomheden fra det åbne land. Der gøres indsigelse mod den bonusvirkning, som indskrives i lokalplaner i det åbne land, således jorden igen kan overgå til landbrugsjord, hvis virksomheden skulle ophøre og ikke videresælges til erhvervsbrug. Der gøres indsigelse mod at man skal indeholde virksomhedens produktionsanlæg i bygninger. Samt mod etableringen af den nødvendige parkering. 


Nr. 2 – Indsigelse af 17. juli 2012 fra Naturstyrelsen (veto)
Naturstyrelsens indsigelser er primært rettet mod kommuneplantillægget og rammeområdets udlæg inden for Natura 2000-området. Herudover meddeler Naturstyrelsen, at lokalplanen skal medtage de nødvendige vurderinger m.h.t. de forhold, som lokalplanen påvirker i forhold til åbeskyttelseslinien, da man ikke ønsker at ophæve åbeskyttelseslininen for de dele af lokalplanområdet, som ligger inden for denne. Samt at bygningehøjden inden for lokalplanområdet ikke må overstige 8,5 meter.
 
Forvaltningens vurdering af bemærkninger:
Ad. 1 - Bemærkning:

Forvaltning vurderer, at det er at ændre de formuleringer, der måske kan misforstås i forhold til virksomhedens drift. De øvrige indsigelser mener forvaltningen ikke bør efterkommes. Se forvaltningens udredning i Indsigelsesbilaget. 


Ad. 2 - Indsigelse:

Vetoet fra Naturstyrelsen blev ophævet den 23. oktober 2012. Der indsættes i henholdsvis kommuneplantillægget og lokalplanen de nødvendige afsnit om planernes forhold til Natura 2000-områderne.
Åbeskyttelseslinien bliver ikke ophævet, hvorfor virksomheden, hvis de ønsker at bygge indenfor denne, skal ansøge om dispensation for åbeskyttelseslinien, og lokalplanen medtager de forhold som lokalplanen påvirker i forhold til denne.

 

Lokalplanen ændres til en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 09.BL1.1 – Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk til endelig vedtagelse med følgende ændringer: 

 

at ”restaffald” erstattes med ”råstoffer” (side 5, spalte 2)

 

at ”begrænses” erstattes med ”overholder de for virksomhedens fastsatte grænseværdier for støj” (side 5, spalte 2)

 

at §7.3 ændres til ”Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter”.

 

at §11.1 ændres fra ”…3-rækket” til ”…7-rækket”.

 

at §11.2 tilføjes ”Beplantningsbæltet skal udføres som et 7-rækket læhegn med løvfældende træer og fremtræde som en sammenhængende tæt beplantning”.

 

at der i lokalplanen indsættes en uddybende forklaring om lokalplanens forhold til Natura 2000 området, hvor der tages stilling til de forhold, som planen påvirker i forhold til Karup Å-fredningen og EF-habitatområdet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-G00-1-08 Sagsbehandler: Marius Reese  

Godsbanevej 1, Herning - principbeslutning om boligbebyggelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Ejeren af Godsbanevej 1 i Herning ønsker at opføre et byggeri på op til 10 etager på ejendommen i henhold til gældende lokalplan 14.E1.2, byggefelt 1. Dog ønsker ejer, at de fire øverste etager skal indrettes til boliger i stedet for liberalt erhverv, og ansøger hermed om principgodkendelse af dette.


Ejers ønske er i strid med gældende kommuneplanramme 14.E1 og lokalplan 14.E1.2, som ejendommen er omfattet af. Der skal derfor udarbejdes tillæg til kommuneplanen
samt en ny lokalplan for ejendommen, hvis projektet skal nyde fremme.
Lokalplan 14.E1.2 blev vedtaget d. 18. maj 2010

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om principgodkendelse af ændret anvendelse af ejendommen Godsbanevej 1, matrikelnr. 221a og 1418, begge Herning Bygrunde.

Ejendommen ligger mellem jernbanen mod nord og Godsbanevej mod syd. Mod vest afgrænses ejendommen af boliger i form af villabebyggelse ved Gl. Vejlevej, og mod øst spidser ejendommen til i en trekant af beplantning mellem banearealet og Godsbanevej. Der findes eksisterende bebyggelse på den vestlige del af ejendommen. Herfra er der adgang til banegårdsbygningen på nordsiden af Dronningens Boulevard via en gangbro. Den østlige del af ejendommen anvendes i dag som parkeringsplads
 
Planmæssige forhold
Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 14.E1, der bl.a. giver mulighed for anvendelse til postterminal, godsterminal, industrivirksomheder, liberalt erhverv og kontor. Der må ikke etableres boliger i området. Endvidere må der ikke etableres detailsalg.


Det er fortrinsvis virksomheder i klase 3 og 4, der kan etableres inden for kommuneplanrammen.


Ejendommen er ligeledes omfattet af lokalplan 14.E1.2, der blev udarbejdet i tæt samarbejde med ejer og endelig vedtaget i maj 2010. Lokalplanen giver mulighed for en anvendelse til liberalt erhverv samt depot, garager og værksted i eksisterende bebyggelse. Der kan ikke etableres boliger inden for lokalplanområdet. Lokalplanen giver endvidere mulighed for opførelse af bebyggelse i op til 10 etager og minimum 8 etager inden for byggefelt 1. Der er mulighed for tagterrasse som 10. etage. Der er i lokalplanen et krav om 1 p-plads pr. 50 m² bebyggelse.
 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan udarbejdet en miljøvurdering hvoraf det blev konkluderet, at de væsentlige miljøpåvirkninger fra planlægningen knytter sig til eksisterende miljøpåvirkninger fra trafik på jernbane og Dronningens Boulevard, som påvirker aktiviteterne inden for planområdet samt risikoen for ulykker på Danish Crown slagteriet; afledt trafik fra aktiviteter i planområdet samt højhusbebyggelses påvirkning af bymiljøet.

 

Der blev ligeledes opstillet en række afværgeforanstaltninger: Konsekvenser af ammoniakudslip og lugt fra Danish Crown slagteriet kan imødegås med konstruktive løsninger i ny bebyggelse; støj og vibrationer i området kan afværges med konstruktive løsninger i bebyggelsen; eventuelle trafikale problemer kan afværges med reguleringer og/eller omlægninger af trafikken, og gener fra vinde omkring højhuset kan begrænse ved at etablere læ med beplantning eller lignende på udearealerne.  

 

Projekt
Det ansøgte projekt omfatter et byggeri på ni etager med liberalt erhverv i de nederste fem etager og boliger i de øverste fire etager. Ansøger mener, at beliggenheden tæt på banegård mod nord og park og grønne områder mod syd er ideel til boligformål. Ansøger mener endvidere, at der er brug for boliger i midtbyen og ikke så stort behov for mere areal til liberalt erhverv.
 
Forvaltningens vurdering
Det ansøgte projekt er i strid med gældende kommuneplanramme og lokalplan, hvad angår bl.a. områdets anvendelse. Da anvendelsen er et af lokalplanens principper, skal der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan, hvis projektet skal nyde fremme.
 
Der skal ligeledes udarbejdes ny miljøvurdering, hvor der tages stilling til bl.a. effekter og afværgeforanstaltninger i forhold til boligformål. Der kan i den forbindelse muligvis blive stillet krav om en bebyggelse uden oplukkelige døre og vinduer som forebyggelse af lugtgener og risiko ved ammoniakudslip fra Danish Crown.
 
Der gøres endvidere opmærksom på, at p-kravet kan blive forhøjet, hvis der gives mulighed for boliger, og disse får et areal over 50 m². De bør også ske en revurdering af udeopholdsarealerne i lokalplanområdet både i omfang og form, da de vil skulle fungere både for boliger og liberalt erhverv.

 

På baggrund af ovenstående vurdering kan forvaltningen ikke anbefale, at ansøgningen imødekommes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget ikke imødekommer ansøgningen

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-5-12 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Anlægsprojekt Østergade/Tinghuspladsen - frigivelse af bevilling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På budget 2013 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.:222086, Bymidtepuljen, er der afsat 5,166 mio. kr. i 2013. 


Med budgetforliget er det besluttet, at midler afsat til Bymidteplanen på budget 2013, skal anvendes til en opgradering og omlægning af Østergade og Tinghuspladsen på baggrund af beslutning om at flytte biblioteket i Herning til Østergade 8.
 
Der er udarbejdet et samlet skitseforslag for området omfattende Bredgade, Tinghuspladsen samt den sydlige del af Nørregade og den del af Østergade, der i dag udgør et af byens væsentligste restaurationsmiljøer.
 
Skitseforslaget udlægger et forslag til entrepriseafgrænsning for en første etape af projektet i henhold til budgetrammen for 2013, og skitserer en anlægsplan for de tilstødende områder.

Sagsfremstilling

Baggrund:
På Budget 2013 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, er der afsat 5,166 mio. kr. til Bymidteprojektet i 2013. Midlerne er, jf. budgetforliget, disponeret til omlægning af Østergade og Tinghuspladsen.
 
Byplanudvalget havde oprindeligt disponeret midlerne til omlægning af Bredgade, på strækningen mellem Poulsens Plads og smøgen til Lille Torv, ved Bredgade 39.
 

Beslutningen om at flytte biblioteket til Østergade 8 bevirker imidlertid, at det samtidig er relevant, at bymidtepuljemidlerne anvendes til en omlægning og opgradering af arealerne udfor det nye bibliotek og Tinghuset, med henblik på at skabe synergi imellem og understøtte de nye byfunktioner i området og skabe liv i Bymidten.
 
Skitseprojekt – beskrivelse
Tinghuspladsen og den del af Østergade, der ligger udfor Tinghuspladsen, det nye Bibliotek og Politistationen er et af Bymidtens væsentligste byrum. Et sted, der har en helt særlig karakter af ro, stemning og rumlig og bebyggelsesmæssig pondus.
 
Det nye Bibliotek i Bymidten ventes at tilføre området et væsentligt antal nye besøgende og brugere. Pladsen søges derfor indrettet til at skabe en mangefacetteret ramme omkring det moderne byliv med fokus på mangfoldighed og udfoldelse – ’Byrum for Alle’.
 
Skitseforslaget tager udgangspunkt i stedets særlige karakter, og søger at fremme stedets potentialer ved at skabe plads for ophold, leg, rekreation, caféliv og stadehandel samtidig med at den gennemgående gågade med Hernings nye belægningsmotiv skaber sammenhæng til resten af Bymidten.
 
Stedets særlige karakter søges også understøttet med et unikt belysningsprojekt, som skal udvikles i samarbejde med EnergiMidt.
 
Entreprisegrænse og faseinddeling af området Østergade/Nørregade
Der er udarbejdet et samlet skitseprojekt for hele gågadestrækningen mellem Smedegade og Søndergade, med henblik på at sikre helhedstænkning i omlægningen af arealerne.
 
Med udgangspunkt i budgettet, er der udarbejdet et forslag til entrepriseafgrænsning af en 1. etape samt faseinddeling af omlægning af hele området, som tager udgangspunkt i en forventet budgetramme på ca. 5 mio. kr. per år i overslagsårene. Det anbefales samtidig, at Bymidtepuljemidlerne anvendes til en samlet omlægning af hele området over de kommende budgetår.
 
Faseinddelingen har en anlægsteknisk baggrund, -idet, det ønskes, at de enkelte etaper kan anlægges uden at gøre skade på allerede anlagte etaper. Derfor foreslås Østergade mellem Nørregade og Smedegade anlagt før Nørregade og parkarealet udfor Politistationen anlægges. (Bilag 1.)
 
Anlægsteknisk procedure for omlægning af Østergade og Tinghuspladsen
Med henblik på, at sikre den størst mulige fremkommelighed for borgere, kunder og handlende i anlægsperioden og samtidig sikre fremdrift i projektet, er det valgt at lave et samlet udbud for henholdsvis Herning Vands kloakprojekt og Herning Kommunes belægningsprojekt.
 
Det indebærer, at Herning Vand laver kloakprojekt i foråret 2013 og Herning Kommune laver belægningsprojekt i efteråret 2013 – med samme rådgiver og samme entreprenør af hensyn til sikker styring af projektet. I projektet er der samtidig lavet en plan, der skal sikre størst mulig fremkommelighed og færrest mulige gener i anlægsperioden:
 

  • Herning Vand udfører kloakprojekt marts – maj 2013

  • Arealet retableres med bundopbygning i stabilgrus og midlertidig overfladebelægning i GAB, med henblik på at sikre afretning og komprimering af bundopbygningen. Metoden medfører samtidig, at der er fuld fremkommelighed på arealerne i størstedelen af anlægsperioden, og at der kun vil være opbrudte arealer i korte perioder udfor de enkelte matrikler, -svarende til en uges arbejde.

  • Herning Kommune udfører belægnings-, beplantnings- og belysningsarbejder i etaper svarende til en uges opbrydning af fast belægning medio august – november 2013.

 
Anlægsøkonomisk estimat
Estimater for etapeinddelingen er givet på baggrund af erfaringspriser. De seneste udbud af plads- og gågadeprojekter med Bymidte finish og granit viser, at den gældende m2 pris på Bymidteprojekterne ligger i størrelsesordenen 3200 – 3300 kr., -inklusive rådgivere, entreprenør, granitindkøb, belysning, træer, brickslot-afvanding, -eksklusiv moms.  


Gågaden er gennemsnitligt 16 - 17 m. bred, hvilket giver en gennemsnitspris pr. lbm. på 53.625 kr. Det betyder, at der kan etableres 18 – 19 lbm. gågade for 1 mio., eller ca. 90 lbm. for 5 mio. kr., som der for indeværende er budgetteret med på årsbasis. Priserne er konjunkturafhængige, og de seneste udbud er gennemført på et, for Herning Kommune, fordelagtigt grundlag.
 
Ligeledes vil mindre projekter typisk have en højere m2 pris. Det skyldes, at der er flere tilslutninger til eksisterende forhold/terræn samt, at der er faste udgiftsposter til bl.a. jordbundsundersøgelser, afsætning, etablering af arbejdsplads, anstilling mv.
 
Fagforvaltningerne udarbejder årligt analyser af behov for revision af gældende investeringsoversigt og oversigter over nye anlægsinvesteringsbehov. Forvaltningens forslag til etapeinddeling af gågadearealerne mellem Smedegade og Søndergade foreligger som Bilag 1 til Byplanudvalgets drøftelse/godkendelse.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender ovenstående forslag til anvendelse af midler afsat til Bymidteprojektet for 2013  

 

at Byplanudvalget godkender skitseforslag for Tinghuspladsen og Østergade, -på strækningen mellem Smedegade og Søndergade 

 

at Byplanudvalget godkender etapeplan for omlægning af gågaden på strækningen mellem Smedegade og Søndergade

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2013 til Serviceområde 09, Trafik, BYP, nyt stednr. på 5,166 mio. kr. til anlæg af Tinghuspladsen og Østergade udfor det nye bibliotek.

 

at anlægsudgiften finansieres af pulje til realisering af bymidteplanen på Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 222086 i 2013.

Beslutning

Tiltrådt, dog således at udbuddet af anlægsarbejdet sker med størst mulig fokus på gennemførelseshastighed og mindst mulig gene for de forretningsdrivende. Ligesom der skal skabes plads til flere stadepladser for de torvehandlende.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-12 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Anlægsprojekt for renovering af gade- og cykelareal i f.m. kloakrenovering på Silkeborgvej fra Kongrescentret til Kaj Munksvej - frigivelse af bevilling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Kloakomlægning af Silkeborgvej har længe været højt prioriteret af Herning Vand. Samtidig trænger såvel vej- som fodgænger- og cykelareler til omlægning og en generel opgradering, da vejen er nedslidt. Silkeborgvej udgør tillige den primære rute mellem Herning Midtby og Herningcentret
 
Med afsæt i ovenstående og i forlængelse af de afsluttede projekter i henholdsvis Østergade og Fonnesbechsgade og fremtidige projekter for omlægning af Kongrescentertorvet og deraf afledte trafikomlægninger, er der blevet udarbejdet skitseprojekt for omlægning af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Silkeborgvej ved Kaj Munksvej.
 
Projektet opdeles i 2 etaper med afsæt i Herning Vands planer for kloakomlægning i området.

Sagsfremstilling

Silkeborgvej er en del af det samlede projekt for omdannelse af Herning Bymidte. Bymidteprojektet skal sikre, at Bymidten fortsat udvikles og understøtter ”Politik for Den Levende By’s” vision om, at Herning skal være en flot by, Herning skal være en levende by og Herning skal have en stærk identitet.

 

Prioriteringen af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munksvej medvirker til at skabe sammenhæng og synergi i by- og detailhandelsudviklingen.

I forlængelse af omlægning af Østergade og Fonnesbechsgade, vil omlægning af Silkeborgvej medvirke til at skabe et nyt sammenhængende handelsgademiljø af høj kvalitet.

 

Silkeborgvej foreslås anlagt med et vejtracé på 6.4 m, gennemgående cykelstier i 1.2 m. bredde, allébeplantning i begge vejsider samt fortov i lyse betonbelægningsten i varierende bredde. (Bilag 1)

 

Tids- og procesplan:

Projektet skal koordineres med Herning Vands omlægning af kloakker på henholdsvis Østergade/Silkeborgvej samt tilstødende gader: Danmarksgade, Grønnegade, St. Blichersvænget, Haraldsgade og St. Blichersgade.

Kloak- og anlægsarbejderne i Østergade og på Silkeborgvej forudsættes gennemført i perioden fra 1. marts – 1. juli, hvor krydset Danmarksgade/Silkeborg retableres og hele gade kan genåbnes for trafik. Kloakarbejder i de tilstødende gader fortsætter frem til medio august 2013. (Bilag 2 – tidsplan)

 

Finansiering:
Anlæg af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munksvej estimeres at kunne udføres for ca. 8,8 mio. kr. 

 

Projektet er med budgetforliget for 2013 finansieret med henholdsvis ca. 1,8 mio. kr. i 2013 og ca. 2,4 mio. kr. i 2014 på Byplanudvalgets budgetramme på Serviceområde 09 Trafik-BYP. Herudover er der afsat ca. 4,6 mio. kr. i 2014 på Teknik- og Miljøudvalgets ramme på Serviceområde 09 Trafik-TMU.

 

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at fremrykke ca. 2,4 mio. kr. til projektet fra 2014 til 2013, med henblik på at kunne udføre første etape af projektet i umiddelbar forlængelse af Herning Vands kloakomlægning.

 

Estimatet er baseret på erfaringspriser fra igangværende og færdige vej- og gågadeanlæg inklusiv fremskrivning til 2013 priser.

 

Bymidteprojektet udbydes i indbudt licitation, hvorfor der tages forbehold for endelig pris, iøvrigt således at anlægsperioden indgår som konkurrenceparameter.

 

Idet vejen skal kloakrenoveres optimeres projektøkonomien ved vejomlægningen, da Herning Vand står for opgravning til kloak og retablering af asfalt i selve vejudlægget.

 

Afledte driftsudgifter af belægning m.v. afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets
budgetramme på Serviceområde 09, Trafik, og vurderes at kunne afholdes indenfor nuværende ramme.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur og direktøren for Teknik- og Miljøudvalget indstiller:

at Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget drøfter/godkender skitseforslag til omlægning af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munksvej, 

 

at Byplanudvalget indstiller, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,830 mio. kr. samt yderligere rådighedsbeløb på 2,436 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr.: 223078, Byrum, torve og Pladsdannelser, Silkeborgvej til anlæg af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Sjællandsgade

 

at Byplanudvalget indstiller anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på hhv. 1,827 mio. kr. på stednr. 223078 i 2013 samt 2,436 mio. kr. på stednr. 223001 i 2014 på Serviceområde 09, Trafik. Sidstnævnte rådighedsbeløb på 2,436 mio. kr. fremrykkes fra 2014 til 2013 og flyttes fra stednr. 223001 til 223078 på Serviceområde 09, Trafik.

 

at Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at den resterende anlægsudgift afholdes af SO 09, Trafik, TMU, stednr. 223099, Silkeborgvej i 2014. Rådighedsbeløbet flyttes til stednr. 223078 i 2014.

Beslutning

Tiltrådt med bemærkning om, at der forud for behandlingen i Økonomi og Erhvervsudvalgs, undersøges om det er muligt at komprimere de forskellige anlægsprojekter i denne sag og sagen om Tinghuspladsen, således der opstår færrest mulig gener for forretningsdrivende og borgere.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-G00-4-05 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Anlægsprojekt vedr. Lind Torv - frigivelse af bevilling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På budget 2011 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.:222034, Lind Torv, er der afsat 0,104 mio. kr. På budget 2013 er der afsat yderligere 0,500 mio. kr. på samme stednummer i 2013.
 
Midlerne er afsat til en omlægning af parkeringspladsen, der støder op til det nye Pleje- og Aktivitetscenter i Lind. Projektet forudsættes programmeret i dialog med Lind Borgerforening.

Sagsfremstilling

Baggrund:
På Budget 2011 var der afsat 0,104 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for Lind Torv. Beløbet er efterfølgende overført til 2012, og søges overført til 2013 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

I budget 2013 er der afsat yderligere 0,500 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednummer 222034, til en omlægning af Lind Torv.
 
I forbindelse med Herning Kommunes opførelse af det nye Lind Pleje- og Aktivitetscenter, har Lind Borgerforening ønsket en omlægning af den tilstødende kommunale parkeringsplads.
 
Indenfor rammen af de afsatte midler vil Herning Kommune tage initiativ til en programmering og omlægning af parkeringspladsen i samarbejde med Lind Borgerforening.
 
Processen forudsættes igangsat primo 2013, med henblik på realisering af projektet i sammenhæng med etablering af de nye udearealer i tilknytning til Pleje- og Aktivitetscentret.
 
Proces og anlæg:
Der foreslås afholdt en dialog-work-shop med Lind Borgerforening primo 2013. Med afsæt i Lind Borgerforenings ønsker til det fremtidige område. Skitseforslag udarbejdes i henhold til Herning Kommunes forpligtigelser i forhold til parkeringsarealer og andre almengældende forhold til pladsens fremtidige udformning og anvendelse.
 
Skitseprojektet vil blive koordineret med de øvrige tiltag, der forudsættes indarbejdet i disponeringen af udearealerne omkring Pleje- og Aktivitetscentret, og forelægges Lind Borgerforening forud for Byplanudvalgets godkendelse af omlægningen.
 
Det tilstræbes, at skitseprojektet indstilles til Byplanudvalgets godkendelse før sommerferien 2013, med henblik på anlæg umiddelbart efter sommerferien, således at anlægget er klar til indvielsen af Pleje- og Aktivitetscentret.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender proces for og anvendelse af midler afsat på stednr: 222034, Lind Torv, Serviceområde 09 Trafik, BYP, 

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.: 222034, Lind Torv på 0,604 mio. kr. i 2013,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 104.000 kr. på samme stednr. i 2012. Beløbet overføres til 2013 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013,

 

at anlægsudgiften herudover finansieres af afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. samme sted i 2013.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-13 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Omlægning af trafikken fra Jyllandsgade via Bredgade til Fredensgade samt åbning af busslusen - frigivelse af bevilling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Med budgetforliget for 2013 – 2017 er det besluttet, at busslusen i Dalgasgade skal nedlægges, samt at der skal udføres trafikomlægninger i området med henblik på at optimere trafikafviklingen i Dalgasgade, Jyllandsgade og Bredgade.
 
På budget 2012 resterer en ramme på 0,232 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.: 223091, Arealer omkring Føtex P-hus.
 
Beløbet foreslås frigivet og anvendt til slutarbejder i projektet samt den ønskede trafikomlægning i området omkring Føtex P-hus og Bredgade.

Sagsfremstilling

Baggrund:
I 2011 og 2012 er der gennemført en omfattende renovering og omlægning af arealerne omkring det nye Føtex P-hus. Projektet omfatter omlægning af p-plads ved Føtex og Lille Torv samt omlægning af den nedre del af Jyllandsgade og Dalgasgade mellem Dalgas Plads og Jyllandsgade, herunder etablering af en bussluse i Dalgasgade.
 
For at etablere busslusen, var det nødvendigt at nedlægge en privat vejadgang. Med genåbning af busslusen for biltrafik ønskes den nedlagte vejadgang spærret for uhensigtsmæssig indkørsel. Samtidig ønsker de private grundejere at medfinansiere en opgradering af den yderste del af den nedlagte vej til en lille plads med Bymidtestandard og –belægninger.
 
De private grundejere finansierer granitbelægning på den yderste del af den nedlagte vej, mens Herning Kommune finansierer vejlukningen i form af etablering af en granitbænk og træplantning.
 
Nedlæggelsen af busslusen medfører samtidig et ønske om at optimere hele trafikafviklingen i området og skaffe flere p-pladser i tilknytning til gågaderne.
 
Der er udarbejdet et første skitseforslag til en optimeret trafikafvikling af området, herunder også den vestlige ende af Bredgade. (Bilag 1)
 
Forslaget vil blive præsenteret for grundejere, lejere og øvrige interessenter på et orienteringsmøde i januar 2013. Efterfølgende forventes endeligt forslag til omlægning indstillet til Byplanudvalget.

 

Afledte driftsudgifter afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets
budgetramme på Serviceområde 09, Trafik.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter skitseforslag til trafikomlægning i Dalgasgade, Jyllandsgade og Bredgade Vest,  

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 223091 på 0,232 mio. kr. til trafikomlægning og vejlukning i 2013, 

 

at beløbet finansieres af det på samme sted til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,232 mio. kr. i 2012. Beløbet overføres til 2013 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-785-07 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Indhold af Byplanudvalgets temamøder i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Forelæggelse af forslag til emner for Byplanudvalgets temadage i 2013.  

Sagsfremstilling

Ud over de ordinære møder i Byplanudvalget er der den 4. marts og den 2. september 2013 afsat temamøder med det formål, at få diskuteret nogle aktuelle emner, der berører Planafdelingens ressortområde.  

 

Forvaltningen har udarbejdet et ikke udtømmende forslag til datoer og emner, der bedes prioriteret:

 

4. marts 2013 kl. 10.00 til 15.00:

Kommuneplan og gl. sygehusgrund

 

27. maj 2013 kl. 12.00 til 16.00:

Helstrup

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslag til temaer godkendes.

Beslutning

Tiltrådt, dog udskydes Helstrup til 2. september.

På mødet den 27. maj temasættes Bymidten i Herning.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl