Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 13. april 2015
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.16.06-P19-2-14 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde og vindmølle i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

 

Sagsresume

Byplanudvalget har den 15. april 2013 besluttet, at der, med baggrund i konkrete ansøgninger, kan planlægges for opstilling af vindmøller i erhvervsområder.

 

Projekt omhandlende en vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S i Vildbjerg blev principgodkendt af Byplanudvalget den 6. januar 2014.

 

Da projektet ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er Herning Kommune ikke forpligtet til at fremlægge eller foreløbigt vedtage VVM-redegørelse og planforslag for projektet jf. planloven.

 

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 30 for en vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej 13 i Vildbjerg (bilag 1), som giver mulighed for opførelse af en vindmølle med en totalhøjde på 100 meter. Samtidig tilpasses kommuneplanrammerne for område 81.E1 og 81.E6 efter de faktiske forhold i erhvervsområdet.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 30 med VVM-redegørelse og miljørapport foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

 

Projektet ligger i den nordlige del af et etableret erhvervsområde. Projektområdet er ikke udlagt til vindmøller i kommuneplanen.

 

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 30 gives mulighed for opsætning af en vindmølle i det nye kommuneplanramme-område 81.E6. Virksomhedsklasserne tilpasses de faktiske forhold i erhvervsområdet, og ændres fra 2-3 til 2-4 inden for kommuneplanramme 81.E1 og til 5-6 inden for kommuneplanramme 81.E6.  

 

Parkeringskravet for kommuneplanramme 81.E6 fastsættes til det antal parkeringspladser, som til enhver tid opfylder parkeringsbehovet for medarbejdere, kunder og besøgende. Dog minimum en parkeringsplads pr. beskæftiget på virksomheden. Dette er en afvigelse i forhold til det normale parkeringskrav, som er en parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal.

 

Omkring vindmøllen udlægges konsekvenszoner til hindring af opførelse af beboelse i det åbne land (zone A) samt støjfølsom arealanvendelse (zone B).

 

 

Vindmølleprojektet

Byrådet har på mødet den 1. april 2014 godkendt debatoplægget for projektet. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 16. april til den 14 maj 2014. Der indkom 14 bemærkninger, hvoraf 10 ingen bemærkninger havde til projektet. Byplanudvalget blev orienteret om de indkomne bemærkninger fra debatfasen den 30. juni 2014. Bemærkningerne er inddraget i planlægningen for projektet i det omfang, det har været relevant.

 

Da vindmølleprojektet omfatter en vindmølle med en totalhøjde på mere end 80 meter, skal der udarbejdes en Vurdering af Virkningen på Miljøet for projektet (en VVM-redegørelse) i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”.

 

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument: "Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej, Vildbjerg” VVM-redegørelse og miljørapport, Marts 2015 (bilag 2).

 

VVM-redegørelsen belyser projektets forventede påvirkninger af natur, miljø og mennesker gennem bl.a. støj- og skyggeberegninger samt visualiseringer af vindmøllens fremtræden i landskabet. Der er lavet et ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse og miljørapport. Dette kan ses i VVM-redegørelsens kapitel 2 eller i forslag til kommuneplantillæg nr. 30.

 

I rapporten belyses et hovedforslag og et 0-alternativ. Hovedforslaget består af en vindmølle i traditionelt dansk design med en totalhøjde på maksimalt 100 meter. Vindmøllen vil sandsynligvis blive etableret som en prototypemølle eller en ombygningsmølle til forsøg. Dette påvirker ikke vindmøllens udseende, men omfatter en teknisk styring af vindmøllen, der sikrer, at den producerede strøm kan udnyttes eller lagres til senere brug i virksomheden. Vindmøllen skal som udgangspunkt ikke kobles til el-nettet.

 

Hvis vindmøllen opføres som prototypemølle eller ombygningsmølle til forsøg, vil vindmøllen ikke være omfattet af køberetsordningen under VE-loven. Det vil derfor ikke være muligt for lokalbefolkningen at købe andele i projektet.

 

0-alternativet beskriver situationen, som den vil være i området, hvis projektet ikke gennemføres. Der er ikke opstillet yderligere alternativer, da vindmøllen ikke kan placeres andre steder, grundet afstandskravet til naboboliger.

 

Vindmølleprojektet er på 2 MW, hvilket svarer til cirka 3,33% af Byrådets målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi inden 2030 i henhold til Herning Kommunes Klimaplan. Indtil nu er der gennemført vindmølleprojekter på ialt 37,65 MW svarende til en opfyldelse af cirka 63 % af Byrådets målsætning.

 

VVM-redegørelsens konklusioner:

VVM-redegørelsen og miljørapportens vigtigste konklusioner på påvirkning af landskab, Vildbjerg by, miljø, natur, mennesker og naboer, samt miljøvurderingen af planerne er gengivet i nedenstående afsnit.

 

Landskabspåvirkning

Fra nærzonen (0-3 km fra vindmøllen) vil vindmøllen ofte være synlig, mere eller mindre skjult bag bevoksning, specielt i sommerhalvåret. Fra nærzonen i det åbne land er det vurderet, at vindmøllen ikke vil påvirke oplevelsen af landskabet i væsentlig grad, men at den visuelle påvirkning kan være moderat. I overgangen mellem land og by kan vindmøllen virke dominerende.

 

Fra mellemzonen (3-7 km fra vindmøllen) vil vindmøllen kunne opleves over bevoksning i et landskab, hvor der ofte er begrænset udsyn. Det er vurderet, at den visuelle påvirkning er moderat til lille fra mellemzonen og fjernzonen (mere end 7 km fra vindmøllen).

 

I fjernzonen, fra nord og vest, vil vindmøllen kun være synlig fra Trehøje. Herfra vil vindmøllen blive oplevet mellem vindmøllerne ved Romvig Gårde og Rødding. Vindmøllen opfattes som en enkeltstående vindmølle, og er let at adskille fra de øvrige vindmøller. Det er vurderet, at udtrykket vil blive mere rodet, men at det ikke er en væsentlig visuel påvirkning af landskabet.

 

Vildbjerg

Vildbjerg er den eneste nærliggende by. Generelt er det vurderet, at vindmøllen oftest vil være synlig fra den nordvestligste del af byen. Den øverste del af vingen vil formentlig også være synlig fra den sydlige del af byen. Vindmøllen vil fra den nordvestlige del af byen primært være synlig, fra gader med retning mod vindmøllen. Fra det nye boligområde ved Nørregade i den nordvestlige del af byen vil vindmøllen være synlig og kan fremstå markant, specielt fra de nordligste haver og fra vejene. Der er ikke fundet steder, hvor det er vurderet, at vindmøllen vil påvirke eller forandre oplevelsen af byen eller boligområder i væsentlig negativ grad.

 

Ofte vil vindmøllen blive oplevet sammen med skorstene, master, store bygninger og andet i forbindelse med erhvervsområdet og vil derfor indgå i det teknisk udtryk, der er i området. I den sammenhæng er det vurderet, at oplevelsen af erhvervsområdet ikke vil blive betydeligt forandret. Dog er en vindmølle ikke et element man normalt finder i et erhvervsområde.

 

Kulturmiljø

Projektområdet er udpeget som kulturarvsareal, hvilket er et kulturhistorisk interesseområde, hvori der kan være skjulte fortidsminder.

 

Vindmøllen vil blive oplevet i landskabet sammen med Vildbjerg Kirke, men det er vurderet, at vindmøllen ikke vil forstyrre oplevelsen af kirken som kulturhistorisk element i landskabet. Vindmøllens øverste vingespids vil være synlig over bevoksningen omkring kirken. Det er vurderet, at det er uden betydning for oplevelsen af kirken og det grønne areal omkring kirken.

 

Naturpåvirkning

Møllen placeres på en industrigrund, hvor der ikke er nogen botaniske interesser. Det er vurderet at projektet ikke vil påvirke naturen, herunder beskyttet natur og Natura2000-områder, i væsentlig grad.

 

Miljøpåvirkning

Der er en minimal risiko for forurening af jord og grundvand under opstilling, drift og nedtagning af vindmøllen. Vindmøllen vil i dens tekniske levetid på 20 år producere ca. 83.800 MWh. Den årlige produktion er beregnet til 4.190 MWh. Det svarer cirka til Herning Varmforzinknings elforbrug eller godt 1.200 husstandes årlige elforbrug. Denne produktion resulterer i en reduktion af CO2-udledningen fra konventionelle kræftværker på cirka 3.250 ton pr. år eller op til 65.000 ton i vindmøllens tekniske levetid.

 

Påvirkning af mennesker og naboboliger

Generelt vil vindmøllen have en positiv påvirkning af mennesker på grund af den besparede CO2 samt positive følgegevinster ved at fortrænge el produceret på kulfyret kraftværk.

 

Afstanden mellem vindmøller og nærmeste naboboliger skal være minimum fire gange vindmøllens totalhøjde. Dette er lige akkurat opfyldt for alle naboboliger til projektet. De to nærmeste naboboliger ligger begge 400 meter fra vindmøllen. Se nedenstående kort fra VVM-redegørelsen.

 

 

Inden for 800 meter fra vindmøllen findes syv boliger i det åbne land, en fritliggende bolig inden for et erhvervsområde, 39 boliger beliggende inden for områder der er udlagt som boligområde i Vildbjerg samt 11 boliger som ligger i områder  udlagt til blandet bolig og erhverv. Disse naboboliger vil kunne opleve gener i form af støjpåvirkning, skyggekast samt visuelle gener af vindmøllen i forskelligt omfang.

 

Projektet overholder alle de lovgivningsmæssige støjkrav. De beregnede støjværdier i de støjfølsomme områder ligger dog mindre end 2 dB under grænseværdien på 37 dB(A) ved støjfølsom arealanvendelse ved en vindhastighed på 6 m/s.

 

Vindmøllen vil skulle køre i støjreduceret tilstand for at kunne overholde støjkrav ved alle naboer. Støjdæmpningen af vindmøllen betyder at kildestøjen for både den almindelige og den lavfrekvente støj sænkes med op til 4 dB(A).

 

Herning Kommune vil kræve, at der udføres en støjmåling og beregning af støjniveauerne for at sikre, at støjkravene bliver overholdt. Målingerne vil blive foretaget, når vindmøllen er sat i drift. Hvis støjmålingen viser, at vindmøllen ikke overholder støjkravene, skal den støjdæmpes yderligere eller sættes i bero.

 

Skyggekast er vindmøllevingens skygge, der bevæger sig hen over en flade, hvor man opholder sig. For at der kan opstå skyggekast, skal solen skinne, og møllevingerne skal samtidig rotere - det skal være blæsevejr.

Tre naboboliger modtager teoretisk over 10 timer udendørs og indendørs skyggekast om året. Herning Kommune vil stille krav om at vindmøllen stoppes, så ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året. Dette gøres ved at der installeres et ”skyggestop program” i vindmøllen.

 

Visuelt vil vindmøllen være mest synlig fra fire naboboliger i det åbne land. Herfra vil vindmøllen kunne opleves som en "markant" til "markant og dominerende" visuel påvirkning af særligt de udendørs opholdsarealer.

Fra naboboliger langs Linde Allé, langs Vestergade og Birke Allé er det vurderet, at vindmøllen ofte kan være helt eller delvist skjult bag bevoksning og foranliggende bebyggelse. I disse områder er derfor ikke fundet steder, hvor det er vurderet, at vindmøllen i væsentlig grad vil påvirke eller forandre oplevelsen af byen.

Fra de øvrige naboboliger vil der sandsynligvis kun være en mindre betydende til markant visuel påvirkning med udsigt til den øverste del af vindmøllen, grundet bevoksning og foranliggende bebyggelse i industriområdet.

 

Påvirkning af erhvervsområdet

Der er ingen lovgivningsmæssige støjkrav for vindmøllestøj i erhvervsområder. Fire til fem af de omkringliggende virksomheder vil blive påvirket med godt 42 dB(A) ved 6 m/s, hvilket svarer til støjkravet ved boliger i det åbne land. Øvrige omkringliggende virksomheder påvirkes med mindre end 42 dB(A) ved 6 m/s.

 

Der er to ubebyggede matrikler i erhvervsområdet og fire erhvervsvirksomheder foruden Herning Varmforzinkning A/S der påvirkes med mere end 42 dB(A) ved 6 m/s. Arealerne anvendes i dag primært til udendørs oplag, overdækkede produktionshaller eller parkering. De to ubebyggede matrikler bliver ligeledes påvirket med mere end 20 dB(A) lavfrekevent støj fra vindmøllen. De to ubebyggede matrikler vil derfor være de mest påvirkede arealer i erhvervsområdet. Det er vurderet at støjen fra vindmøllen, ved de omkringliggende virksomheder, ikke vil medføre uacceptable forhold.  

 

Fastsættelse af grænseværdi for skyggekast i erhvervsområder

To til tre af de omkringliggende virksomheder vil teoretisk modtage mere end 10 timers udendørs skyggekast om året. Her vil særligt to virksomheder være udsat for et højt antal skyggetimer. Endvidere udsættes en ubebygget erhvervsgrund vest for den planlagte vindmølle med mere end 25 timers udendørs skyggekast om året. Der vil derfor blive stillet krav om at vindmølleopstilleren skal levere en detaljeret beregning af det præcise skyggekast for virksomhederne i erhvervsområdet, hvis projektet endeligt vedtages.

 

Disse beregninger kan være med til at danne grundlag for fastsættelse af vindmøllens skyggestop, hvis der er politisk ønske om at begrænse skyggekast ved naboejendomme i erhvervsområdet. Et krav om skyggestop fastsættes efter den endelige vedtagelse af plandokumenterne, i projektets VVM-tilladelse.

 

Før realisering af vindmølleprojektet skal der gives en VVM-tilladelse. I VVM-tilladelsen kan Herning Kommune stille vilkår til vindmølleprojektet på baggrund af VVM-redegørelsen. Herunder krav om forhold vedrørende anlæg, drift og nedtagning af vindmøllen. Herning Kommune vil i VVM-tilladelsen stille krav om at der bliver installeret et "skyggestop program" i den nye vindmølle, så ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timer reel udendørs skyggekast om året.

 

Der er ingen lovgivningsmæssige eller vejledende grænseværdier for skyggekast i erhvervsområder.

 

Miljøvurdering af planerne

Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplanforslag 81.E6.1 fastsætter den maksimale bebyggelsesprocent for Herning Varmforzinkning A/S til 50. Dette giver mulighed for at udvide den eksisterende virksomhed med cirka 14.150 m² nyt erhvervsbyggeri, hvilket er en fordobling i forhold til den eksisterende bygningsmasse.

 

Det er vurderet, at en udvidelse af virksomheden ikke vil medføre væsentlige ændringer eller konsekvenser i nærområdet i forhold til den nuværende anvendelse. Da driften af virksomheden er afhængig af at store arealer fortsat anvendes til materialelager og oplagsplads.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at forslag til kommuneplantillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbigt vedtages

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 81.E6.1 for et erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

    X

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

 

Sagsresume

Ansøgning om opstilling af en vindmølle på 100 meter ved Sverigesvej 13, Vildbjerg blev principgodkendt på Byplanudvalgets mødet d. 6. januar 2014. Det blev besluttet, at planprocessen for en vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S igangsættes.

 

Der er udarbejdet et debatoplæg, som har været i offentlig høring fra d. 16. april til d. 14. maj 2014. Der blev orienteret om de indkomne bemærkninger på Byplanudvalgets møde d. 30. juni 2014, punkt 122.

 

Der er blevet udarbejdet et forslag til lokalplan 81.E6.1 – Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslaget foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

 

Sagsfremstilling

 

Lokalplanforslaget omfatter matrikel 1de og 2s, Ejsingkær, Vildbjerg. Lokalplanområdet er beliggende ved Sverigesvej i et erhvervsområde i den nordlige del af Vildbjerg. Lokalplanforslaget aflyser den eksisterede lokalplan 163 – Område til industri, Pugdalvej nord-vest, Vildbjerg for den del, der er omfattet af det nye lokalplanforslag.

 

 

Lokalplanområdets placering i Vildbjerg

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der i delområde I kan opsættes en vindmølle med en totalhøjde på maksimum 100 meter fra terræn til vingespids i øverste position. Vindmøllen kan kun etableres som et produktionsaggregat til virksomheden, dvs. vindmøllen ikke kan opstilles uden at have tilknytning til virksomheden. Vindmøllen forventes at blive en prototype eller en ombygningsmølle til forsøg. Dog vil møllen stadig ligne en traditionel dansk vindmølle i sin udformning. Grunden til, at vindmøllen klassificeres som en prototype eller en ombygningsmølle er strømstyringen i møllen. Lokalplanforslaget medtager bestemmelser om vindmøllens højde, farve og lysafmærkning. Inden for delområde I kan der endvidere opføres teknikbygning til servicering af vindmøllen.

 

Lokalplanforslaget giver endvidere mulighed for, at den eksisterende virksomhed kan udvide i delområde II. Lokalplanforslaget fastsætter, at der kan etableres erhverv i virksomhedsklasse 5-6 i overensstemmelse med den faktiske anvendelse. Derudover medtager lokalplanforslaget bestemmelser om, at bebyggelsen højest må opføres i 2 etager og ikke må overstige 12 meter i bygningshøjden. Dog kan skorstene, antenner, ventilationsafkast og lignende etableres i en større højde, hvis det er nødvendigt for virksomhedens produktion. I lokalplanområdet er der et eksisterende beplantningsbælte, som skal bevares i videst muligt omfang og have en bredde på minimum 20 meter.      

 

 

Lokalplanens delområder og placering af vindmølle

 

Opstilling af en vindmølle på 100 meter ved Sverigesvej i Vildbjerg er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 30 til kommuneplanen. Området er ikke udlagt som et vindmølleområde. Det blev på byplanudvalgsmødet d. 15. april 2013 besluttet, at der med baggrund i konkrete ansøgninger kan planlægges for opstilling af vindmøller i erhvervsområder.

 

Opstilling af en vindmølle med en totalhøjde på 100 meter er et VVM-pligtigt anlæg, og der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse med miljørapport jf. ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”.

 

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen med miljørapport er samlet i et dokument: ”Vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej, Vildbjerg”. VVM-redegørelsen og miljørapportens væsentligste konklusioner er gengivet i det forrige dagsordenpunkt vedr. foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og derfor kan der ikke stilles krav i lokalplanen om nedtagning af vindmøllen mv., når vindmøllen holder op med at være i drift. Før realisering af vindmølleprojektet skal der gives en VVM-tilladelse. I VVM-tilladelsen kan Herning Kommune stille vilkår til vindmølleprojektet på baggrund af VVM-redegørelsen. Herunder krav om forhold vedrørende anlæg, drift og nedtagning af vindmøllen. Herning Kommune vil i VVM-tilladelsen stille krav om nedtagning af vindmøllen, når den ikke længere er i drift.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at lokalplanforslag 81.E6.1 – Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

 

Beslutning

Tiltrådt  

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Snejbjerg gl. skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte på mødet den 11. august 2014, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for Snejbjerg gl. skole.

 

Der foreligger forslag til kommuneplantillæg til foreløbig vedtagelse, som giver de planlægningsmæssige rammer for at omdanne området fra skole til boligområde.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2013-24 danner det planmæssige grundlag for lokalplan 51.B11.1, som omdanner området fra skole til boligområde.

 

Områdets anvendelse fastlægges i kommuneplantillægget til boligformål som åben-lav bebyggelse som enfamiliehuse og tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse.

Der gives mulighed for bebyggelse i op til 2 etager og med en bygningshøjde på 8,5 meter.

Dele af området kan anvendes til offentlige formål i form af svømmehal, boldbane, legeplads eller lignende samt parkering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 35 for boligområde ved Sydgaden, Skolesvinget og Lergravsvej i Snejbjerg, Snejbjerg gl. skole til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt  

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-36-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 51.B11.1 for Snejbjerg gl. skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte på mødet den 11. august 2014, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for Snejbjerg gl. skole.

 

Der foreligger forslag til Lokalplan, som giver mulighed for at Snejbjerg gl. skole kan omdannes fra skole til boligområde, med bevaring af Snejbjerg svømmehal som et fremtidigt offentligt område i lokalplanen.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 51.B11.1 giver mulighed for, at området kan omdannes fra skole til boligområde. I lokalplanen fastholdes den eksisterende svømmehal i området med de nødvenlige parkeringspladser.

 

I principgodkendelsen blev det besluttet, at området skal udvikles til tæt-lav bebyggelse i den nordlige del og åben-lav bebyggelse i den sydlige del. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der også kan etableres tæt-lav bebyggelse i den sydelige del. Dette er indarbejdet for at give en projektudvikler flere muligheder for udvikling af området.

  

Lokalplanområdet inddeles i 5 delområder. Delområde I udlægges til offentligt område med svømmehal og parkering.

I delområde II og III kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse i 1-2 etager. Hvis der opføres boliger i 1 etage er bebyggelsesprocenten 30 og hvis der opføres bebyggelse i 2 etager er bebyggelsesprocenten 40. De forskellige bebyggelsesprocenter er fastsat ud fra, at der ved bebyggelse i en etage skal være plads til opholdsarealer, parkering, stier og interne veje.

I delområde II kan der også opføres åben-lav som enfamiliehuse med en bebyggelsesprocent på 30. Hvis der opføres åben-lav bebyggelse i delområde II kan der ikke opføres tæt-lav bebyggelse inden for delområdet.

 

Der er mulighed for at bevare aulaen og gymnastiksalen og omdanne dem til f.eks. fælleshus for hele lokalplanområdet. En anden mulighed er at de kan omdannes til hele byens forsamlingshus så beboerne i Snejbjerg har mulighed for det "klassiske" forsamlingshus. Lokalplanen stiller ikke krav til at bygningerne skal bevares, der kan også bygges nyt.

Bygningerne skal orienteres mod lokalplanområdets delområde IV som udlægges til fællesområde med udeaktiviteter, legeplads mm.

Gymnastiksalen skal ikke opretholdes til idrætsformål.

 

Delområde V udlægges til grønt område med boldbane og legeplads efter ønske fra en nærliggende daginstitution. Delområdet kan også indgå i lokalplanes fællesområde i sammenhæng med delområde IV.

 

Al bebyggelse inden for lokalplanområdet kan opføres i 1-2 etager og med en bygningshøjde på 8,5 meter.

 

Der er i området flere større træer som bevares i lokalplanen. Træerne står primært i lokalplanområdets kanter og delområde IV som er områdets fællesområde.

 

Der er lavet prøveboringer i området, og det har vist sig, at det ikke er muligt at nedsive overfladevand.

Befæstelsesgraden for boligområder er normalt 50 %, men for lokalplanområdet er befæstelsesgraden sat til 40 %. Befæstelsesgraden omfatter alle overflader med fast belægning samt arealer med bebyggelse. Befæstelsesgraden er nedsat, da der på nuværende tidspunkt ikke er kapacitet i kloakken til mere overfaldevand og der ellers skulle afsættes areal til regnvandsbassin inden for lokalplanområdet.

Hvis befæstelsesgraden ikke holdes under de 40 % skal der etableres en lokal regnvandshåndtering der sikrer, at regnvand fra befæstede arealer ud over de 40 %, forsinkes i lokalplanområdet. Disse anlæg til regnvand skal etableres som grønne elementer f.eks. som åbne grøfter, lavninger i terrænet, grønne tage eller regnbede. For at mindske arealer med belægninger er der i lokalplanen stillet krav om fællesparkering ved tæt-lav bebyggelse. Ved åben-lav bebyggelse er der krav til en facadelinje på 5 meter fra vejskel, for at mindske længden på indkørsler og derved belægninger.

 

Kommuneplantillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2013-24 danner det planmæssige grundlag for lokalplan 51.B11.1.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 51.B11.1 for Boligområde ved Sydgaden, Skolesvinget og Lergravsvej i Snejbjerg, Snejbjerg gl. skole til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt  

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for boliger på H N Andersens Vej 3-5 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Da lokalplanforslag 14.B13.1 for boliger på H N Andersens Vej 3-5 ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af forslag til tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Kommuneplantillægget erstatter en del af det eksisterende rammeområde 14.B8 Boligområde ved Tietgensgade, og udlægger nyt rammeområde 14 B13 Boligområde ved H N Andersens Vej.

 

Tillæg nr. 41 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2013-2024 udarbejdes, da lokalplanforslag 14.B13.1 for boliger på H N Andersens Vej 3-5 ikke kan indeholdes i den eksisterende kommuneplanramme 14.B8 - Boligområde ved Tietgensgade, for så vidt angår bebyggelsesprocent og friarealprocent samt etageantal og bygningshøjde. Tillægget muliggør en bebyggelsesprocent på maksimum 70 og en friarealprocent på minimum 50. Ny bebyggelses etageantal og højde fastsættes til maksimum 3 etager og 12 meter for at sikre, at der sker en tilpasning til de tilstødende parcelhusbebyggelser.

 

Disse ændringer vurderes at være i tråd med områdets karakter og boligbebyggelser i øvrigt.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt  

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-28-14 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 14.B13.1 for boliger på H N Andersen Vej 3-5 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgård

Sagsresume

På møde den 11. august 2014 godkendte Byplanudvalget, at forvaltningen kunne igangsætte udarbejdelse af lokalplan 14.B13.1 for boliger på H N Andersen Vej 3-5 i Herning.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en privat bygherre om at opføre etageboliger på ejendommen.

 

For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Herning Kommueplan 2013-2024 er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 41.

 

Lokalplanforslag 14.B13.1 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget godkendte på møde den 11. august 2014, at der kunne udarbejdes ny lokalplan for boliger på H N Andersens Vej 3-5, på baggrund af en konkret projektansøgning.

Det ansøgte projekt bestod af en boligbebyggelse fordelt på fire, mindre bygningerne spredt på den pågældende grund.

Byplanudvalget besluttede, at der med udarbejdelse af en ny lokalplan, skulle ske en arkitektonisk bearbejdning af det ansøgte projekt med henblik på at skabe en klart defineret byggelinje mod hhv. Tietgensgade og H N Andersen Vej, skabe et fælles gårdrum med parkering placeret på den østlige del af grunden samt fastholde etageantallet til maksimum 3 etager.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 230 al Herning Bygrunde, Herning og udgør et areal på ca. 4.200 m² . Området ligger i den sydlige del af Herning i Thrigesvej-kvarteret, der er et erhvervsområde under omdannelse. Lokalplanområdet afgrænses af H N Andersens Vej og Tietgensgade mode vest og nord, parcelhusbyggeri mod øst og nyere etageboligbebyggelse mod syd.

 

Det er lokalplanens formål at udlægge området til boligformål i form af etageboliger i op til 3 etager.

Lokalplanen regulerer bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden. Lokalplanen fastsætter vejadgangen til området fra Tietgensgade og disponerer området i et byggefelt langs H N Andersnes Vej og Tietgensgade, så der dannes et indre gårdrum til parkering og fælles friareal. Der kan desuden etableres friareal på altaner og i små, private haver mod syd og vest.

Der er registreret ét bevarinsgværdigt træ i lokalplanområdet, som skal bevares som en del af gårdmiljøet.

Langs lokalplanområdets afgrænsning mod H N Andersens Vej og Tietgensgade skal der etableres afskærmende bøgehæk. Dette er i tråd med den øvrige nyere bebyggelse i området.

 

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse i området, herunder bevaringsværdig bebyggelse, der er registreret med en bevarinsgværdi på hhv. 6 og 7 (jf. SAVE metoden). Den bevarinsgværdige bebyggelse er den tidligere tekstilfabrik "Eibi", der er en del af Tekstilbyen Herning. Tekstilfabrikken blev opført i 1953 og udvidet i 1957 og 1964. Omkring år 2000 blev fabrikken omdannet til kontorformål, og lokalerne står i dag ubenyttet. Lokalplanen giver desuden mulighed for nedrivning af to eksisterende boliger i et dobbelthus i tilknytning til den tidligere tekstilfabrik.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

 

Området er omfattet af kommuneplanramme 14.B8 Boligområde ved Tietgensgade i Herning Kommuneplan 2013-2024. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen i forhold til bebyggelsesprocent og friarealprocent samt etageantal og bygningshøjde. For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 41.

 

Tillægget overfører lokalplanområdet til nyt rammeområde 14.B13 Boligområde ved H N Andersens Vej. Tillægget fastsætter bebyggelsesprocenten til maksimum 70 og friarealprocenten til minimum 50. Etageantallet og bygningshøjden fastsættes til maksimum 3 etager og maksimum 12 meter.

 

Thrigesvej-kvarteret er omfattet af en masterplan. Lokalplanområdet er ikke omfattet af denne masterplan, men ligger i umiddelbar tilknytning til masterplanen, og er derfor, blandt andet i forhold til arkitektur og beplantning, tænkt sammen med masterplanens indhold og den øvrige bebyggelse i området.

 

Grundvandsforhold

Lokalplanområdet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsopland til Nordre Vandværk. Det er derfor et vigtigt grundvandsområde.

Lokalplanen stiller krav om, at veje og pladser, hvor der kører motorkøretøjer eller håndteres miljøfarlige stoffer, skal udføres med en belægning som muliggør, at afstrømmende vand kan opsamles til kontrolleret udledning.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 14.B13.1 for boliger på H N Andersens Vej 3-5 i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt  

 

Torben Clausen deltog ikke i behandling af punktet .Fraværende:
Torben Clausen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde og offentligt grønt område og naturområde ved Tangsøparken i Hammerum Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Erhvervsområde samt offentligt grønt område og naturområde ved Tangsøparken i Hammerum Syd, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd.

 

Kommuneplantillægget som er nr. 43 til Herning Kommuneplan 2013-2024, foreligger hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 43 ændrer rammeområde 31.R6 og en del af rammeområde 31.B4 til rammeområderne 31.E9 og 31.OF9. Den overordnede idé er at skabe mulighed for at udlægge et område til let erhverv som en buffer mellem boligområder ved Hammerum og et erhvervsområde ved motorvejen, og samtidig fastholde et naturområde ved at ændre anvendelsen fra rekreativt område til offentligt grønt naturområde.

 

Kommuneplantillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2013-2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Erhvervsområde samt offentligt grønt område og naturområde ved Tangsøparken i Hammerum Syd til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt  

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 30. juni 2014 (pkt. 118) at tiltræde en anmodning om ændret planlægning ved boligområdet ved Tangsøparken, Hammerum.

 

Baggrunden for at udarbejde lokalplanforslag nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd, er at give mulighed for etablering af lettere erhverv ved Fastrupvej i Hammerum. Erhvervsområdet ligger mellem et erhvervområde ved motorvejen tiltransporttunge virksomheder, og boligområder mod nord og nordøst, samt et mellemliggende grønt, offentligt naturområde.

 

Med lokalplanforslaget udlægges et område til let erhverv som en buffer mellem det støjbelastede erhvervsområde nord for motorvej 15 og boligområderne tættere på Hammerum By.

 

Lokalplanforslaget sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Hammerum. Midt i området mellem Fastrupvej og Kølkærvej.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er i dag omfattet af kommuneplanramme 31.R6 og en del af kommuneplanramme 31.B4. For at skabe det nødvendige plangrundlag for intentionerne med lokalplanforslaget, bliver de nævnte kommuneplanrammer med kommuneplantillæg nr. 43 ændret til rammeområderne 31.E9 og 31.OF9.

 

Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan nr. 31.B4.2 Boligområde i den sydlige del af Hammerum. Efter den endelige vedtagelse og bekendtgørelse af nærværende lokalplanforslag, ophæves lokalplan nr. 31.B4.2 for den del der er omfattet af lokalplanforslag nr. 31.E8.3.

 

Baggrund

I den eksisterende lokalplan er det offentlige, grønne naturområde udlagt som rekreativt areal. Dette betyder ifølge en rapport som Miljø og Klima (Herning Kommune) har fået udarbejdet, at det støjbelastede erhvervsområde ved motorvejen, ikke kan udnyttes efter hensigten, da støjpåvirkningen herfra på det rekreative område vil være for høj.

 

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanforslag nr. 31.E8.3 ændrer det rekreative område til offentligt grønt naturområde, og tilføjer et område til lettere erhverv i virksomhedsklasse 1 - 2 som en buffer mellem erhvervsområdet ved motorvejen og boligområderne nærmere Hammerum By. I erhvervsområdet er grundstørrelserne fleksible, og der kan etableres et regnvandsbassin med mulighed for grønne opholdsarealer langs kanterne.

 

I det offentlige, grønne naturområde er der mulighed for at etablere en gravet sø, friarealer, regnvandsbassiner, vilde engarealer, stier, landskabsbearbejdning ved strategisk udlagte bakkeøer samt skovplantninger.

 

Eventuel overskudsjord, fra blandt andet søudgravning, er foreslået anvendt til de nævnte bakkeøer. Bakkeøerne kan indgå som en lyddæmpende faktor, og især som en forskønnende bearbejdning og brydning af det meget flade landskab.

 

Hovedparten af lokalplanområdet er i byzone. Efter den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget er det kun det nye erhvervsområde, der skal være i byzone. Derfor overføres en meget lille del af lokalplanområdet til byzone, og den største del af lokalplanområdet tilbageføres til landzone.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 31.E8.3 Erhvervs- og naturområde ved Tangsøparken, Hammerum Syd til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt  

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Kollundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den  16. december 2014 foreløbigt forslag til lokalplan 61.B12.2 for et boligområde ved Kollundvej i Lind. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. januar til den 4. marts 2015. Der er i denne periode indkommet 2 bemærkninger og 3 indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Der er indgået udbygningsaftale mellem en grundejer i området og Herning Kommune om fordeling af udgifter til veje, stier og friarealer inden for lokalplanens område. Lokalplanforslaget indstilles nu til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udstykke 34 grunde til enfamiliehuse ved Kollundvej i det østlige Lind. Inden for lokalplanens område ligger tre eksisterende bebyggelser på Kollundvej 48, 50 og 52. Udstykningsplanen giver mulighed for, at de to bebyggelser på Kollundvej 50 og 52 bevares. Bebyggelsen på Kollundvej 48 skal fjernes, hvis hele udstykningsplanen skal gennemføres.

 

I den offentlige høring af lokalplanforslaget er der indkommet 5 bemærkninger og indsigelser. Se bilag 1 - Samlede bemærkninger og indsigelser. De er beskrevet og vurderet i et selvstændigt notat. Se bilag 2 - Indsigelsesnotat. Forvaltningen vurderer, at indsigelserne bør give anledning til ændringer af lokalplanen i forhold til bestemmelser omkring placering af den vestlige boligvej og materialer til tagbeklædning. Alle bemærkninger og indsigelser er kort beskrevet herunder:

 

Ledninger i lokalplanområdet

Energi Midt har ledninger i området. Der er allerede i lokalplanen beskrevet, hvordan en bygherre skal forholde sig, hvis ledningerne skal flyttes i forbindelse med udstykning af lokalplanområdet.

 

Ophævelse af skovbyggelinje

Naturstyrelsen er indstillet på at ophæve skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet efter lokalplanens endelige vedtagelse.

 

Kirkeklokkerne ved Lind Kirkecenter

Rind-Kollund Menighedsråd vil gerne have skrevet ind i lokalplanen, at beboerne i det nye boligområde ikke kan klage over støj fra kirkeklokkerne fra Lind Kirkecenter. Da det ikke er muligt at klage over støj fra kirkeklokker er det ikke nødvendigt at skrive det ind i lokalplanen.

 

Ønske om ekspropriation på grund af højere ejendomsskat

Efter den endelige vedtagelse af lokalplanen vil området blive overført til byzone og beskattet efter de nye muligheder for byggeri af boliger. Da ejeren af Kollundvej 48 ikke har råd til at betale den højere ejendomsskat vil han gerne have Herning Kommune til at ekspropriere sin ejendom. Forvaltningen vurderer, at Herning Kommune hverken har pligt til eller interesse i at overtage ejendommen.

 

Placering af den vestlige boligvej

Ejeren af Kollundvej 50  ønsker, at den vestlige boligvej skal placeres på matr. nr. 22s Lind By, Rind. Da det er meningen, at boligvejen skal placeres der, indstiller forvaltningen, at det præciseres i lokalplanens bestemmelser.

 

Tung trafik tæt på bevaringsværdig bygning på Kollundvej 50

Ejeren ønsker, at der ikke må køre tung trafik på vejen ved den bevaringsværdige bygning på Kollundvej 50. Lokalplanen kan ikke regulere, hvilken type køretøjer, der må bruge de enkelte veje.

 

Maksimal højde på nyt boligbyggeri

Ejeren af Kollundvej 50 ønsker at højden på bebyggelse kun må være 6,5 i stedet for 8,5 meter. Forvaltningen ønsker at fastholde, at der er mulighed for at bygge i op til 8,5 meters højde som i de fleste øvrige områder til enfamiliehuse i Herning kommune.

 

Blankt glaseret tegltag

Ejeren af Kollundvej 50 mener ikke, at det skal være muligt at opføre bygninger med blankt glaseret tegltag. Da blanke tage kan genere naboerne, vurderer forvaltningen, at det skal tilføjes til lokalplanens bestemmelser, at det ikke skal være muligt med blanke tage.

 

Støjvold og udkørsel til Kollundvej

Ejeren af Kollundvej 50 ønsker ikke støjvold mod Kollundvej. Der er også ønske om at bevare den eksisterende udkørsel. Lokalplanen stiller ikke krav om støjvold ud for Kollundvej 50, og forhindrer heller ikke, at den eksisterende vejadgang kan anvendes fremover.

 

Udbygningsaftale

Der er udarbejdet en udbygningsaftale efter Planlovens § 21b. Udbygningsaftalen er indgået mellem ejeren af matr. nr. 22s, byggefirmaet Ivan Mortens A/S, og Herning Kommune. Aftalen sikrer, at byggefirmaet Ivan Mortensen A/S er med til at betale for anlæg af veje, stier og friarealer inden for lokalplanens område. Den underskrevne udbygningsaftale er vedlagt som bilag 3.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 61.B12.2 for et boligområde ved Kollundvej endeligt vedtages med nedenstående ændringer:
at der tilføjes et nyt punkt til § 4 omkring Vej-, sti-, og parkeringsforhold: Den vestlige boligvej skal placeres på matr. nr. 22s Lind By, Rind.

 

at der tilføjes et nyt punkt til § 8 omkring bebyggelsens udformning og fremtræden: Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi.Det betyder for eksempel, at der ikke kan anvendes glaserede tegl. For tagsten må glansværdien maksimalt være 30.  

Beslutning

Tiltrådt  

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-14 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan til skole- og fritidsformål på Brændgårdvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 16. december 2014 (pkt. 357) foreløbigt forslag til lokalplan 13.OF24.2. Lokalplanforslaget vil give mulighed for at bygge en multihal samt skole- og institutionsbyggeri på en del af den tidligere biblioteksgrund på hjørnet af Brændgårdvej og H.P. Hansens Vej. På resten af grunden kan der anlægges boldbaner og andre former for friarealer.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. januar til den 4. marts 2015. Der er i denne periode indkommet 2 bemærkninger og 2 indsigelser til lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget indstilles nu til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

 

Baggrund:

Herning Bibliotek flyttede i august 2014 fra Brændgårdvej til Østergade i bymidten. Midtjyllands kristne Friskole (MkF) har fra oktober 2014 lejet biblioteket. MkF har vist interesse for at købe det gamle bibliotek for at få mulighed for at opføre en multihal og anlægge større friarealer med boldbaner og lignende.

 

Herning Byråd har i december 2014 foreløbigt vedtaget et forslag til en ny, samlet lokalplan for MkFs nuværende ejendom og det gamle bibliotek.

I lokalplanforslaget er der udlagt byggefelter, så der kan ske en mindre udvidelse af MkF mod nord. Syd for MkFs nuværende bygninger er der mulighed for at bygge nyt til multihal, klasselokaler, kontorer, indgangsparti og lignende.

 

I den offentlige høring af lokalplanforslaget er der indkommet 4 bemærkninger og indsigelser. Se bilag 1 - Samlede bemærkninger og indsigelser. Bemærkninger og indsigelser er beskrevet og vurderet i et selvstændigt notat. Se bilag 2 - Indsigelsesnotat. Hovedpunkterne er refereret herunder.

 

Bemærkninger fra Midt- og Vestjyllands Politi samt Energi Midt

De forhold, som Midt- og Vestjyllands Politi gør opmærksom på omkring oversigtsforhold og parkering, reguleres ikke af lokalplanen.

 

Nuværende placering af Energi Midts ledninger samt proceduren ved en eventuel flytning af ledningerne er allerede beskrevet i lokalplanen.

 

Indsigelser fra daginstitutionerne Brændgård og Galaxen

Bestyrelserne for de to daginstitutioner ønsker, at man vurderer, om der er behov for de nye vuggestue- og børnehavepladser, som lokalplanen giver mulighed for. Daginstitutionerne har sammen med Brændgårdskolen tidligere udtrykt bekymring for, hvilke konsekvenser det kan få for dem, hvis MkF får mulighed for at købe det gamle bibliotek.

 

De to daginstitutioner ligger inden for samme pasnings- og skoledistrikt som Midtjyllands kristne Friskole.

 

Herning Kommunes Center for Børn og Læring oplyser, at der inden for distriktet er nok pasningsmuligheder for de 0 - 6 årige i dagpleje, vuggestue og børnehave.

 

Hvis forslag til lokalplan 13.OF24.2 bliver vedtaget i sin nuværende form, og MkF efterfølgende køber det gamle bibliotek i et offentligt udbud vil MkF have mulighed for at bygge i alt cirka 3600 m² til daginstitution, skole, multihal m.m. Lokalplanforslaget fastlægger, at der i alt maksimalt må være 1600 m² byggeri, der anvendes til klasselokaler. Det vil sige, at der er mulighed for 24 klasselokaler á 70 m². Lokalplanforslaget indeholder ikke bestemmelser om, hvor meget byggeri, der må anvendes til daginstitution. MkF har i dag en børnehave med plads til 42 børn. De har meldt ud, at de har ønske om at oprette en privat vuggestue samt en børnehavegruppe mere.

 

Hvis forslag til lokalpan 13.OF24.2 ikke vedtages vil den nuværende  lokalplan 13.OF24.1 stadig gælde. Med lokalplan 13.OF24.1 har MkF  mulighed for at opføre 1750m² ny bebyggelse. Det vil dog være svært for MkF at udnytte denne byggeret med mindre de køber nye arealer, da hele den nuværende grund er udnyttet til bebyggelse, parkering, friarealer med mere.

 

Præcisering af bestemmelser om udstykning og anvendelse

I forbindelse med salget af det gamle bibliotek kan der blive behov for at udstykke den nuværende parkeringsplads som en selvstændig matrikel. Forvaltningen indstiller derfor, at den med kursiv markerede tekst tilføjes til lokalplanens § 5 stk.1: "Der må ske udstykning og matrikulær sammenlægning i overensstemmelse med lokalplanens opdeling i delområder som vist på kortbilag 2. Udstykning og matrikulær sammenlægning må også foretages med udgangspunkt i den eksisterende lovlige anvendelse af lokalplanområdets arealer. "

 

Der er også behov for at præcisere, at der inden for delområde III kun kan opføres anlæg til fritidsformål, men ikke egentlige bygninger. Forvaltningen indstiller derfor, at § 7 stk. 5 ændres fra:

 

Inden for delområde III må der kun opføres mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til fritidsformål som for eksempel multibaner, bålhytter, legeredskaber og lignende. Bebyggelse og anlæg må maksimalt have en højde på 5 meter og skal gennem udformning, farvevalg m.m. fremstå som en del af den samlede bearbejdning af friarealerne.

 

Til:

 

Inden for delområde III må der kun opføres anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til fritidsformål som for eksempel multibaner, bålhytter, legeredskaber og lignende. Anlægggene må maksimalt have en højde på 5 meter og skal gennem udformning, farvevalg m.m. fremstå som en del af den samlede bearbejdning af friarealerne.

 

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at forslag til lokalplan 13.OF24.2  endeligt vedtages med følgende ænderinger:
at der til § 5 stk. 1 tilføjes: Udstykning og matrikulær sammenlægning må også foretages med udgangspunkt i den eksisterende lovlige anvendelse af lokalplanområdets arealer.
at § 7 stk 1 ændres til: Inden for delområde III må der kun opføres anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til fritidsformål som for eksempel multibaner, bålhytter, legeredskaber og lignende. Anlægggene må maksimalt have en højde på 5 meter og skal gennem udformning, farvevalg m.m. fremstå som en del af den samlede bearbejdning af friarealerne.

Beslutning

Tiltrådt, idet §71 stk. 1 ændres til: Inden for delområde III må der kun opføres anlæg, der er nødvendige for bydelens anvendelse til fritidsformål som for eksempel multibaner, bålhytter, legeredskaber og lignende. Anlæggene må maksimalt have en højde på 5 meter, og skal gennem udformning, farvevalg m.m. fremstå som en del af den samlede bearbejdning af friarealerne.

 

Jørn Vedel Eriksen og Knud Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 81.E1.1 Erhvervsområde ved Grønlandsvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslag nr. 81.E1.1 Erhvervsområde ved Grønlandsvej i Vildbjerg, er et ønske fra metalproducentvirksomheden på stedet, om at kunne udvide produktionen med ca. 14.000 m2.

 

Der er ikke indkommet indsigelser og Lokalplanforslaget kan derfor endelig vedtages af Byplanudvalget.

 

 

Sagsfremstilling

I forslag til lokalplan nr. 81.E1.1 bliver anvendelsen fastsat til erhvervsbyggeri i virksomhedsklasse 2 og 3. Et regnvandsbassin skal kunne tilbageholde regnvand fra de nye bygninger, da der kun kan afledes begrænsede vandmængder til recipienten Tranholm Bæk.

 

Herning Kommune har den 17. december 2014 udstedt en dispensation til Naturbeskyttelseslovens §3, så et beskyttet vandhul kan genetableres på et velegnet område nær Tranholm Bæk. Det eksisterende vandhul ligger hvor virksomheden ønsker at udvide produktionshallerne. Dispensationen havde klagefrist til den 15. januar 2015. Dispensationen er ikke blevet påklaget.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 14. januar 2015 til den 11. marts 2015. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget i forbindelse med den offentlige høring.

 

Da der ikke er indsigelser til lokalplanforslaget, og der ikke er et kommuneplantillæg tilknyttet, kan den endelige vedtagelse, i henhold til Byrådets beslutning af 27. januar 2015 ske af Byplanudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget endeligt vedtager forslag til lokalplan nr. 81.E1.1 Erhvervsområde ved Grønlandsvej i vildbjerg

Beslutning

Tiltrådt 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Udvidelse af lokalplanorådet vedr Nørregade 44 til at omfatte nr. 46-48

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte den 30. juni 2014, at der kan udarbejdes ny lokalplan for ejendommen Nørregade 44, (tidliger Jobcenter) med henblik på at ejendommen kan ombyggges til boliger. Natur og Miljøklagenævnet har underkendt en tilladelse på naboejendommen til indretning af tandlægeklinik, og afgørelsen hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Administrationen anbefaler at det lokalplanudkast, som er under udarbejdelse, udvides til også at omfatte Nørregade 46-48, således at der kan etableres tandlægeklinik i ejendommene.

Sagsfremstilling

Ejendommen Nørregade 44 har huset kommunens jobcenter, men bygningen står i øjeblikket tom. Ejeren fik i juni 2014 principgodkendelse til at bygningen på ejendommen, gennem ny lokalplan, kan ændres til boliger. Lokalplanprocessen er sat i bero, da ejerforholdene på ejendommen er uafklarede. Projektet omfatter energirenovering af bygningen og nyindretning af boliger.

 

På naboejendommen Nørregade 48-50 har Natur og Miljøklagenævnet afgjort en klage over Teknik og Miljøudvalgets tilladelse til udvidelse af tandlægeklinik i ejendommen. Tilladelsen er påklaget af en beboer i området, som har fået medhold i, at der ikke kan gives tilladelse til udvidelse af en eksisterende tandlægeklinik i ejendommen, da udvidelsen bl.a. betyder en tilbygning på del af en naboejendom. Som en del af tilladelsen er ejendommen matrikulært sammenlagt med den oprindelige ejendom, hvor klinikken er etableret.

 

Afgørelsen betyder, at der skal udarbejdes ny lokalplan for ejendommen, med henblik på lovliggørelse af den udvidede tandlægeklinik.

 

Ejendommene er reguleret af Byplanvedtægt nr. 15, som trådte i kraft i 1964. Af vedtægtens §3 fremgår bl.a., at:

 

”1. Området må kun udnyttes til åben og lav boligbebyggelse.

(…)

3. På hver parcel må kun opføres een beboelsesbygning med sædvanligt tilhørende udhuse og garager. Be-boelsesbygningen må højst indeholde 2 lejligheder.

4. På ejendommen må ikke drives handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted eller indrettes oplags-plads. Der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde, efter kommunalbestyrelsens skøn, er til gene for de omboende.

5. Det skal dog være tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom foran-dres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes

(…)”

 

Nævntets afgørelse er derfor baseres på, at antallet af erhvervskvadratmeter fra 116 m2 til 370 m2 i forbindelse med om- og tilbygningen. Der er således tale om en markant forøgelse af aktiviteterne med drift af virksomhed. Det øgede antal kvadratmeter medfører alt andet lige mulig-hed for flere ansatte, der kan gennemføre et samlet set større antal behandlinger for flere patienter end inden udvidelsen. Som en konsekvens heraf vil mængden af trafik til og fra ejendommen øges hvilket vil medføre et øget behov for parkeringsmuligheder i området.

Nævnet finder ikke, at den virksomhed, der efter om- og tilbygningen kan drives på ejendommen, normalt kan udføres i beboelseslejligheder, og finder således ikke at kommunen har hjemmel til med anvendelse af kompetencenormen at tillade om- og tilbygningen.

 

Efter administrationens vurdering, er der ikke noget planlægningsmæssigt betænkeligt ved at udvide lokalplanen for Nørregade 44 til også at omfatte naboejenommen Nørregade 46-50, da anvendelsen og omfanget af byggeriet ikke er hverken fremmed eller forekommer uhensigtsmæssigt i forhold til de omkringliggende ejendomme, som overvejende er boliger og enkelte mindre liberale erhverv, herunder tandlægeklinikken, som har været i området gennem mange år. Gennem en samlet lokalplanlægning vil det endvidere være muligt at sikre afskræmende beplantning, og etablering af hensigtsmæssige adgangsforhold til ejendommene.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at den tidligere principgodkendelse til omdannelse af ejendommen Nørregade 44 til boliger udvides til også at omfatte ejendommen Nørregade 46-50 til boliger og lettere erhverv.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Torben Clausen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Planchef Marius Reese var ikke tilstede under udvalgets behandling af sagen.

 Fraværende:
Torben Clausen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P19-2-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  
 

Sagsnr.: 01.01.02-P19-1-15 Sagsbehandler: Marius Reese  
 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl