Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: Herning Bibliotek, Østergade 8 - Lokale C

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.14.10-P00-2-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Kunsten i Herning - Registrering og placering af kunstværker (fællesmøde med KFU )

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Kunsten har altid haft en stor betydning for Herning. Og som led i udviklingen af både Herning bymidte, centerbyerne og landsbyerne, er placeringen af kunstværker vigtigt for oplevelsen af Herning kommune som et godt sted at leve, bosætte sig og besøge.

 

Registrerings- og placeringsrapporten indeholder, ud over gængse oplysninger som kunstner, materiale, nuværende placering m.v., også mulighed for at Byplanudvalget, på baggrund af en indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget, kan prioritere mellem forskellige placeringsmuligheder for de af kunstværkerne, som enten står i depot eller hvor skulpturen ved den nuværende placering er vurderet at stå uhensigtsmæssigt.

Sagsfremstilling

Registrerings- og placeringsrapporten er både en opdatering, men også en fornyelse af ”Redegørelse for den kunstneriske udsmykning og placering på udendørsarealer i delområde I” af Mogens Breyen og Hans Edvard Nørregård-Nielsen fra 1996. Fornyelse og opdatering skal ses i lyset af af byen har forandret sig i løbet af de sidste 20 år og derfor kan ikke alle placeringer i kunstrapporten fra 1996 imødekommes.

 

Herning Kommune råder over en række kunstværker, som er placeret eller har stået i Herning bymidte. For øjeblikket er enkelte kunstværker, bl.a. som følge af gågade-projektet og banegårdsprojektet, placeret i depot.

 

Registrerings- og placeringsrapporten har til formål at afdække, om de kunstværker, der er placeret i byen, står hensigtsmæssigt eller om kunstværket kan komme mere til sin ret på en anden placering, ved ny iscenesættelse eller i andre omgivelser.

 

Endvidere har rapporten til formål at angive mulige placeringer for de kunstværker, som for øjeblikket er placeret i depot.

 

Registrerings- og placeringsrapporten gives en vurdering af, om kunstværket ved hjælp af enkelte virkemidler, som f.eks. en ny sokkel, belysning samt evt. rensning eller reparation (hvis det er nødvendigt), vil kunne få et nyt liv og dermed en mere synlig placering i bymiljøet.

 

Der spores en øget interesse fra bl.a. borgere, som ønsker at vide mere om de enkelte kunstværker, hvorfor der i sammenhæng med registrering- og placeringsrapporten bør igangsættes udarbejdelse af f.eks. et selvstændigt site under herning.dk, visitherning.dk og/eller evt.en pjece for Kunsten i Herning, som borgere og gæster m.v. kan printe fra hjemmesiden. Pjecen vil bl.a. indeholde et kort med placering samt en kort beskrivelse af det enkelte kunstværk. Eventuelt også en diskret skiltning ved skulpturerne.

 

Byplanudvalget bedes vurdere, der hvor der er forslåede placeringsmuligheder, og prioritere dem i den foretrukne rækkefølge. De forskellige placeringer, er blevet gennemgået i samarbejde med Lotte Korshøj, Museumsleder ved Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, som har vurderet, at placeringsforslagene vil være en bedre placering end den nuværende eller, der hvor skulpturene står i depot, at forslagende til placeringer vil kunne fungerer for den enkelte skulptur. Lotte Korshøj har endvidere været med til at anbefale, hvorvidt de forskellige skulpturer har brug for ny iscenesættelse i form af ny sokkel, belysning m.v.

Kultur- og Fritidsudvalget har på deres møde den 13. marts 2017 givet deres vurdering i forhold til ny-opstiling af de kunstværker hvor der er fremlagt valgmuligheder.

 

Ved flytning af en skulptur, vil det ofte være nødvendigt at inddrage kunstneren eller dennes efterladte, som er høringspart på den endelig placering.

Økonomi

For at sikre, at der er den nødvendige økonomi til afmontering, flytning, rensning, reparation, ny-opstilling, nye sokler, belysning, formidling m.v. vurderes det, at der skal afsættes et beløb på 100.000 kr. Beløbet foreslås delt ligeligt mellem tre konti; Herning C, Jubilæumsfonden og kontoen for Aktiviteter i Herning Midtby.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget prioriterer de forslåede placeringer for de kunstværker, hvor der i Registrerings- og placeringsrapporten er angivet mulige placeringer

Beslutning

På indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget besluttes det at:

 

Der ønskes en generel oplysningsskiltning ved alle skulpturerne.

 

Placeringer, genplaceringer og flytninger som i notatet, undtagen for nedenstående:

 

Herningstenen: Prisen og muligheden for en evt. flytning til Banegaardspladsen undersøges.

 

Double Form: HEART bedes komme med en udtales om placeringensmuligheder i Birk eller ved Torvet ved Fuglsangsø. 

 

Kuben: Sjællandsgade/Silkeborgvej

Column: Strålerne skal fortsat friholdes fra byrumsinventar, dog kan fartdæmpende foranstaltninger som beskyttelse af værket opsættes.

 

Seated Woman og Willy Ørskovs bronzeskulptur skal have ny iscenesættelse og evt. placering på Torvet laves og genbehandles i forbindelse med projektering af Torvet. 

 

Mytologia: Såfremt Herningstenen genplaceres skal denne overvejes placeret i Kirsebærhaven.

 

Granitrelieffer af Eva Sørensen: Den rette placering blandt de tre foreslåede besluttes sammen med kunstneren.

 

Mirage: Placering ved Godsbanevej, Gl. Vejlevej og Museumsgade.

 

The Same for Everyone: Nuværende placering fastholdes eller skiftende placeringer i hele kommunen.

 

Derudover bør ”Uldkræmmeren” ved Textilforum med i registreringen og det skal undersøges hvor værket ”Den indre svinehund” opbevares, og denne skal der findes en egnet placering til.

 

Alle de besluttede placeringer og flytninger tager forbehold for endelige aftaler med de berørte kunstnere og grundejere.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 for boligområde nord for Rolighedsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 24 oktober 2016 (punkt 195) besluttet at igangsætte planlægning for karreen Rolighedsvej, Nørgaards Allé, Overgade og Carit Etlars Gade, idet der mod Rolighedsvej skal være mulighed for boliger på 2 etager med udnyttet tagetage. Da forslag til lokalplan 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget justerer bestemmelser i rammeområde 11.B8. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 70. Fremtidige opholdsarealer i lokalplanområdet fastsættes til mindst 30 %. Mod Rolighedsvej må boliger i lokalplanområdet højest være to etager med udnyttet tagetage.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et Boligområde nord for Rolighedsvej foreløbigt vedtages.

 

Sagsfremstilling

Eksisterende ramme

Intentionen i det gældende rammeområde 11.B8 er bebyggelse i form af tæt-lav, åben-lav eller etageboliger. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 70. Opholdsarealer er fastsat til 50 % af boligetagearealet langs Møllegade og Rolighedsvej, og 100 % af boligetagearealet langs Overgade, Carit Etlars Gade og Nørgaards Allé.

 

Kort med oversigtig over nuværende rammeområde 11.B8.

 

Forslag til ændring af ramme 

Rammeområde 11.B8 ændres, for at give mulighed for tættere bebyggelse. Ændringen sker på baggrund af et konkret ønske om at udvikle boliger i området. Tillægget ændrer bestemmelser om bebyggelsesforhold, bebyggelsesprocent og friareal.

 

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 9 ændres bebyggelsesprocententet for området som helhed til 120. Fremtidige opholdsarealer fastsættes til mindst 30 % af boligetagearealet. Etagearealet mod Rolighedsvej ændres til højest 2,5 med udnyttet tagetage. Rammeområde 11.B8 ændrer ikke fysisk afgræsning.

 

Tillæg til den nye kommuneplan kan tidligst vedtages endeligt samtidig med kommuneplanen, der forventes endeligt vedtaget i juni 2017. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Torben Clausen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Rolighedsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 24 oktober 2016 (punkt 195) besluttet at igangsætte planlægning for karreen Nørgaards Allé, Rolighedsvej, Carit Etlars Gade og Overgade, idet der mod Rolighedsvej skal være mulighed for boliger på 2 etager med udnyttet tagetage.

  

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning. Lokalplanforslaget giver bl.a. mulighed for at opføre tæt/lav boligbebyggelse i form af "townhouses".

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor den ledsages af kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag nr. 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Herning, nord for sygehusgrunden. Lokalplanområdet afgrænses af Nørgaards Allé, Rolighedsvej, Carit Etlars Gade og Overgade. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 6.500 m2.

  

 

Luftfoto over lokalplanområdet med inddeling i delområder.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

 

Området er omfattet af kommuneplanramme 11.B8 - Boligområde nord for Rolighedsvej i Herning Kommuneplan. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocent, etageantal samt krav om friareal og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Området er endvidere omfattet af Lokalplan 12.B25.2 Boligområde nord for Rolighedsvej, som aflyses i sin helhed ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplanforslag.

 

Lokalplanområdet indgår i helhedsplanen for Herning+. Af helhedsplanen fremgår bl.a. et ønske om en kompakt og tæt bydel med byggeri af høj kvalitet. Forslag til ny bebyggelse i området vil have særlig eksempelværdi for kommende projekter i området, dels fordi byggerierne indgår i et følsomt bymiljø, der er vigtig for Herning.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre tæt/lav boligbebyggelse i form af "townhouses", og imødekommer ønsket om fornyelse og fortætning af området.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er opdelt i 2 delområder.

I delområde I kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse i minimum 2 etager og maksimum 2,5 etager. Bebyggelse kan udføres med fladt tag, sadeltag eller tilbagetrukket penthouse. Individuelle grunde i delområde I må maksimalt have en bredde på 9 meter. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse er maksimalt 120.

 

I delområde II kan der opføres åben-lav boligbebyggelse. I delområde II kan grunde udstykkes med én bolig pr. ejendom. Grunde skal have en minimum størrelse på 500 m2 og en maksimum størrelse på 700 m2. Bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse er maksimalt 35.

 

Friarealer 

Selvom et townhouse er en forholdsvis kompakt bolig på et lille grundareal, er der mange muligheder for at skabe private friarealer i form af altaner og terrasser. Altaner kan for eksempel skabes ved forskydninger i facaden og på tagene.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det hverken skaber attraktive friarealer at etablere gårdrum mod nord på grund af lysforhold, eller små private haver mod Rolighedsvej i syd, grundet støjforhold fra trafikken. For at sikre gode opholdsarealer for bebyggelse mod Rolighedsvej giver lokalplanen derfor mulighed for at etablere syd- og vestvendte friarealer i form af tagterrasser.

 

Idet lokalplanområdet ønskes fortættet, og der både skal etableres en intern fordelingsvej og parkeringspladser, er der begrænset plads til friarealer på terræn. Muligheden for at etablere tagterrasser vurderes derfor også at være nødvendig, for at sikre tilstrækkelige opholdsarealer.

 

Vejadgang og parkering

Vejadgang til et nyt boligområde i delområde I kan ske via Rolighedsvej og/eller Nørgaards Allé.

 

For at skabe plads til friarealer i delområde I giver lokalplanforslaget mulighed for, at parkering kan etableres som parkeringskælder og integreres i bebyggelsen. Parkering i delområde II skal løses individuelt.

 

Bevaringsværdier  

Der er registreret to bevaringsværdige træer i lokalplanområdet, der skal bevares som en del af gårdmiljøet.

 

Nørgaards Allé 7 og Nørgaards Allé 9 er registrerede som bevaringsværdige bygninger. Begge villaer indgår i fin sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse, og er med til at bidrage til udtrykket i gadeforløbet med Nørgaards Allé som en vigtig forbindelse til Herning+.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Torben Clausen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 for et boligormråde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Da lokalplan 51.B12.4B for et område udlagt til boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 -2028. Kommuneplantillægget genfremlægges sammen med forslag til lokalplan 51.B12.2 for at give mulighed for vejadgang til lokalplanområdet fra Nørretanderupvej.

Sagsfremstilling

Afgrænsning af kommuneplanramme 51.B12

 

 

Forslag til lokalplan 51.B12.4B for et boligområde ved Nørretanderupvej skal give mulighed for at udstykke  et område mod Messemotorvejen til boliggunde. Forslag til lokalplan 51.B12.4B er en genfremlæggelse af lokalplan 51.B12.4 med ændret vejadgang. Ved genfremlæggelse af lokalplanforslaget ændres vejadgangen fra Stenbjergkvarteret til Nørretanderupvej. Da det ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Kommuneplantillægget giver mulighed for vejadgang til lokalplanområdet fra Nørretanderupvej.

 

Der ændres ikke på anvendelsen for rammeområdet. Rammeområde 51.B12 skal bruges til boliger. Det kan være en blanding af åben - lav og tæt - lav bebyggelse. For at forbedre boligmiljøet skal området afgrænses af et 15 meter bredt beplantningsbælte mod Messemotorvejen.

 

Kommuneplantillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 kan ikke vedtages endeligt før Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et nyt boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 23. januar 2017 at forslag til en lokalplan for et boligområde ved Nørretanderupvej skulle genfremlægges med mulighed for vejadgang fra vest via Nørretanderupvej, syd for Nørretanderupvej 25.

 

Lokalplanforslaget har i efteråret 2016 været i offentlig høring med mulighed for vejadgang fra øst, via Stenbjergkvarteret. I forbindelse med den offentlige høring indsendte grundejerforeningen i Stenbjergkvarteret en indsigelse mod vejadgang via Stenbjergkvarteret.

 

Ud over den ændrede vejadgang er indholdet af lokalplanforslag 51.B12.4B det samme som det tidligere fremlagte forslag til lokalplan 51.B12.4.

Sagsfremstilling

Lokalplankort 51.B12.4B

 

Forslag til lokalplan 51.B12.4B giver mulighed for at bygge boliger på en grund mellem Munkgårdkvarteret og Messemotorvejen i Snejbjerg. Vest for området ligger Snejbjerg skole og mod øst ligger boligområdet Stenbjergkvarteret.

 

Lokalplanens område er delt ind i tre delområder. Mod nord ligger delområde I. Her kan der udstykkes 8 nye grunde til åben-lav boligbebyggelse. Inden for delområde II kan der enten opføres tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Ved tæt-lav bebyggelse kan der maksimalt udstykkes 16 eller 17 grunde med en størrelse på 300 m². Ved åben-lav bebyggelse kan der maksimalt udstykkes 7 grunde inden for delområdet.

 

Delområde III er udlagt til friareal og beplantningsbælte. Mod Nørretanderupvej er der udlagt et fælles grønt friareal for hele lokalplanområdet. Mod syd skal et 15 meter bredt beplantningsbælte i delområde III danne grænse mod Messemotorvejen. Hvis der er behov for det, kan der anlægges en støjvold sammen med beplantningen. Plantebæltet skal have samme udtryk som beplantningen mod Messemotorvejen i nabokvarteret.

 

Inden for hele lokalplanområdet kan bygninger opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Ved åben-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent 30%. Ved tæt-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent for byggeri i én etage 35%. Ved tæt-lav bebyggelse i to etager med lodrette lejlighedsskel er den maksimale bebyggelsesprocent 40%. Boligerne kan opføres med ydervægge i tegl, pudset mur, beton eller natursten. Mindre partier kan udføres med andre lette materialer.

 

Lokalplanområdet har vejadgang fra vest via Nørretanderupvej. En sti til Stenbjergkvarteret, øst for lokalplanområdet, skaber sammenhæng med det øvrige stisystem i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 51.B12.4B for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhversområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 13. december 2016 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og lokalplan 51.E3.1 for et erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017. Der er i perioden indkommet én indsigelse til kommuneplantillægget og lokalplanen. Indsigelsen vedrører ikke forhold i kommuneplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 66 endelig vedtages uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Lokalplan 51.E3.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024 for bl.a. detailhandelsareal for særligt pladskrævende varer.

 

Tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-28. Endvidere er der tilføjet zoneforhold i kommuneplantillæg nr. 66.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 66 har været i offentlig høring i perioden fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017. Der er indkommet én indsigelse til kommuneplantillægget og lokalplanen, se bilag. Indsigelsen omhandler et bevaringsværdigt hus samt forskønnelse af Ringkøbingvej og Snejbjerg Hovedgade. Forvaltningen har vurderet, at indsigelsen ikke vedrører forhold i kommuneplantillægget. Indsigelsen vil blive behandlet i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan 51.E3.1 – Erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 51.E3.1 – Erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej og kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 har været i offentlig høring fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017, hvor der er indkommet en indsigelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 51.E3.1 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Snejbjerg. Lokalplanområdet er afgrænset af Snejbjerg Hovedgade mod nord, grønt område ved Tyvkær Bæk mod øst, Enggårdvej mod syd og mod vest boligbebyggelse i Snejbjerg.

 

Lokalplanen

Lokalplankortet

 

Forslag til lokalplan 51.E3.1 giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-5 og detailhandel for særlig pladskrævende varer.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge tættere på Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, hvilket har til formål at give en mulighed for udvidelse af de eksisterende virksomheder samt at få skabt en mere bymæssig karakter langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Et af lokalplanens formål er endvidere at fastsætte bestemmelser for placering, omfang og fremtræden af skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, herunder mulighed for, at der kan opstilles højere fritstående skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej end der normalt er mulighed for og lokalplanen fastsætter ligeledes bestemmelser for, at der kun kan opsættes en flagstang pr. ejendom.

 

Der er i forbindelse med forslag til lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017. Der er indkommet en indsigelse. Indsigelsen er vedlagt som bilag.

 

Indsigelsen berører to emner: et bevaringsværdigt hus samt forskønnelse af Ringkøbingvej og Snejbjerg Hovedgade.

 

1)     Bevaringsværdigt hus

Indsiger gør indsigelse mod, at lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bygninger og at der umiddelbart kan gives nedrivningstilladelse til bygninger, som er registeret med bevaringsværdi, herunder bl.a. indsigers ejendom. Indsiger gør opmærksom på, at indsigers ejendom er den ældste eksisterende bygning på strækningen mellem Videbæk og Vestergade i Herning og dele af bygningen kan dateres tilbage til 1800-tallet. De mener ikke, at der er foretaget væsentlige bygningsmæssige ændringer i forhold til det oprindelige byggeri.

 

Ad 1) Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen været på besigtelse og foretaget en SAVE-registering, som ligger til grund for bygningens bevaringsværdi på middel. SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment) er en metode til at kortlægge og registrere bevaringsværdier i byer og bygninger, hvor der vurderes ud fra fem parametre: arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitetsværdi og tilstandsværdi. Forvaltningen har vurderet de forskellige parametre til at være henholdsvis 7, 3, 6 ,7 og 4 på en skala til 1-9, hvor 1 er den højeste værdi. Forvaltningen har samlet givet ejendommen en bevaringsværdi på 6, som er en middel bevaringsværdi, da ejendommen er ombygget og renoveret – formentlig af flere omgange. På baggrund af, at lokalplanen indeholder mulighed for nedrivning af bevaringsværdige bygninger kan Herning Kommune give en nedrivningstilladelse, hvis der ansøges om dette.

 

2)     Forskønnelse af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Indsiger foreslår, at der udarbejdes en mere detaljeret plan for forskønnelse af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbing, hvor den nuværende bygningsmasse er indtænkt i planen. Indsiger ønsker ligeledes, at der indledes en dialog omkring dette.

 

Ad 2) Forvaltningen gør opmærksom på, at forskønnelse af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbing sker inden for den matrikel, hvor vejarealet ligger. Selve forskønnelsen berører således ikke den eksisterende bygningsmasse. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at have boliger i et erhvervsområde og på lang sigt vil lokalplanen være med til at give mulighed for et mere ensartet og bymæssigt udtryk langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. I lokalplanens redegørelsesdel er angivet et principsnit for, hvordan Ringkøbingvej og Snejbjerg Hovedgade evt. kan forskønnes med træer. I forbindelse med det konkrete forskønnelsesprojekt vil der ske en yderligere detaljering, som der arbejdes med på nuværende tidspunkt, hvor der skelnes til de faktiske forhold. Forvaltningen kan oplyse, at der er afsat midler til projektet, som forventes anlagt i 2018. Herning Kommune vil orientere berørte ejere på stækningen om projektet og tidsplanen for udførelse, når tiden for realiseringen nærmer sig.    

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer, at den indkomne indsigelse ikke medfører ændringer til lokalplanforslaget og indstiller derfor lokalplanforslaget til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 51.E3.1 – Erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej til endelig vedtagelse uden ændringer

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-6-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Ny planlægning for udvidelse af HS Westergaard A/S ved Gl. Sundsvej 3 i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af grise- og kreaturtransportvirksomheden H&S Westergaard A/S, der ønsker at etablere en ny omlæsningsstald. Ansøgningen er vedhæftet som bilag 1 og 2.

 

H&S Westergaard A/S er beliggende på Gl. Sundsvej 3, Sunds

 

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes den nødvendige planlægning for den ønskede udvidelse.

Sagsfremstilling

Planmæssige forhold

Westergaard A/S er beliggende på matrikel nr. 8p og 8a Sunds By, Sunds. En udvidelse vil foregå på matrikel 8p. Beggeejendomme er beliggende i landzone og der er ikke i kommuneplanrammer for området.

 

En udvidelse af virksomheden forudsætter, at der bliver udarbejdet lokalplan og kommuneplantillæg.

 

Projektet

Det ansøgte projekt er på i alt 662 m2. Området syd for Gl. Sundsvej indeholder virksomhedens administration sammenbygget med 2 samlestalde, gyllebeholder samt vaskehal til lastbiler.

 

På nordsiden af Gl. Sundsvej findes hovedejendommen med stuehus, ældre staldbygninger og brovægten, som alle lastbiler bliver vejet på, når de kører fra og til ejendommen.

 

Ansøger ønsker at etablere en ny stald, inddrage den ene samlestald til administration og at flytte brovægten til sydsiden af Gl. Sundsvej. Al aktivitet i forbindelse med virksomheden vil derved blive samlet på sydsiden af vejen.

 

Vej

Ved at samle virksomheden på sydsiden af vejen, vil trafiksikkerheden på Gl. Sundsvej forbedres. Ansøger har oplyst, at der i gennemsnit kører 8-10 lastbiler til og fra virksomheden og højest 25 om dagen. Der foreligger ikke trafiktællinger for Gl. Sundsvej.

 

Westergaard vil i forbindelse med projektet afgive et areal på området mod syd, så vejbredden kan udvides.

  

Forvaltningens vurdering

Vejafdelingen har besigtiget Gl. Sundsvej og fundet skader på vejen som følge af tung trafik. Gl. Sundsvej bør forstærkes hvis den tunge trafik øges. Vejafdelingen vurderer at ind- og udkørselsforholdene til virksomheden er uhensigtsmæssige i forhold til trafiksikkerheden på vejen. Der bør foretages trafiktællinger for området og undersøges hvordan ind- og udkørsel kan udføres, så det er mest hensigtsmæssigt.

 

Da en ny lokalplan giver mulighed for udvidelse, og en medfølgende øgelse af trafikken til og fra virksomheden, bør det undersøges, hvorvidt der skal udarbejdes en infrastrukturaftale i henhold til planlovens § 21b mellem Herning Kommune og Westergaard A/S.

 

Da der er tale om en virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med landbrugserhverv, er det vurderet, at virksomheden hører naturligt hjemme i landområdet.

 

Forvaltningen indstiller, at der igangsættes ny planlægning for virksomheden. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget imødekommer anmodningen om et nyt plangrundlag med mulighed for udvidelse af Westergaard A/S,

 

at der skal udarbejdes en infrastrukturaftale mellem Herning Kommune og Westergaard A/S efter planlovens § 21b.

Beslutning

Tiltrådt dog iværksættes trafiktællingen ikke for nuværende.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Ændring af mølletype for vindmøller ved Stakroge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Lokalplan 99.T22.1 og kommuneplantillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende VVM-redegørelse for vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge blev endelig vedtaget på Byrådets møde den 13. december 2016.

 

Planafdelingen har efterfølgende modtaget en mundtlig forespørgsel fra Esmann Energy, om vindmøllerne ved Stakroge kan etableres som V126 i stedet for N117, dvs. med en rotor, som er større end det der er angivet i VVM-redegørelsen ”Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge”.

 

Forvaltningen anbefaler, at Byplanudvalget tager stilling til, om det kan anbefales at Teknik- og Miljø i forbindelse med at der gives byggetilladelse til møllerne, også gives dispensation til harmoniforholdet, som er fastlagt i lokalplan 99.T22.1

Sagsfremstilling

Esmann Energy har kontaktet Planafdelingen og har forespurgt på muligheden for at opstille en V126 i stedet for en N117, som der er gjort rede for i VVM-redegørelsen ”Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge”.

Forskellen på en V126 og en N117 er, at en V126 har en større rotor end en N117, det vil sige ni meter større i diameter. Der er ikke forskel på totalhøjden på de to mølletyper. Navhøjden på en V126 vil være mindre end på en N117 grundet den større rotor.

 

Mølle med blå cirkel er V117 og mølle med rød cirkel er V126. Eksempel på principskitse fra en anden kommune

 

Planafdelingen har været i kontakt med en anden kommune, som har to vindmølleprojekter omhandlende V126. I det ene projekt er planlægningen gennemført for seks vindmøller på V117 og der blev meddelt afslag til V126, da der fra politisk side ikke var interesse for at behandle sagen. I det andet projekt er der planlagt for tre vindmøller på V126 og disse er sat i drift i december 2016. Støjmålinger på møllerne er endnu ikke foretaget.

 

Den anden kommune har i forbindelse med de to sager sammenlignet de to forskellige vindmølletyper og har bl.a. fremsendt en principskitse og en illustration, som viser forskellige harmoniforhold.

 

En umiddelbar vurdering er, at rotoren bliver meget stor på en V126 og nærmest får vindmøllen til at virke uharmonisk, da harmoniforholdet vil ligge på 1:1,45 i stedet for 1:1,28, som der er redegjort for i VVM-redegørelsen. Lokalplanen giver kun mulighed for et harmoniforhold op til 1:1,35. Det vil kræve en dispensation til lokalplanen at etablere en vindmølle, som har et større harmoniforhold.

 

Forskellige forhold mellem navhøjde og rotordiameter (harmoniforhold). Materiale fra anden kommune.

 

VVM-tilladelsen for møllerne ved Stakroge foreskriver, at: "Vindmøllerne skal i al væsentlighed etableres, drives og nedtages inden for de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet i VVM-redegørelsen." Hvis der anmeldes om en anden type, som går ud over de fysiske rammer, så skal der udarbejdes en VVM-screening, hvori det skal vurderes om påvirkningen er større end det der er angivet i VVM-redegørelsen. Hvis det vurderes, at påvirkningen er større, så skal der udarbejdes en ny VVM-redegørelse.

 

Planafdelingen har bedt opstiller om at udarbejde fem visualiseringer for V126 for vindmølleprojektet ved Stakroge (bilag 1). Planafdelingen har udvalgt fem visualiseringspunkter, som repræsenterer forskellige retninger og afstande. Derudover har planafdelingen lagt vægt på, at det skulle være områder, hvor der ikke er meget beplantning og at visualiseringerne er udarbejdet med samme vindretning. Det tilsendte materiale er vedlagt som bilag, hvori visualiseringer for N117 og V126 er opsat, så man direkte kan sammenligne de to typer af vindmøller i det konkrete materiale. Numrene på de tilsendte visualiseringer referer til numrene på visualiseringer i VVM-redegørelsen. Det bør nævnes, at tre ud af de fem visualiseringer i VVM-redegørelsen er udarbejdet som panorama og fylder derfor et opslag. Dette er årsagen til, at visualiseringer virker ”smalle” i det tilsendte materiale.  

 

Som følge af den større rotor vil den landskabelige påvirkning også blive anderledes, da vindmøllen formentlig vil opleves hyppigere at "slå" ned i landskabet og beplantningen og dermed virke mere dominerende, hvilket er tydeligt på visualiseringen fra Sandet (visualisering 5). Dog vil møllen ikke synes større, da den vil have samme højde, som mølletypen der er redegjort for i VVM-redegørelsen.

 

VVM-redegørelsen med de tilhørende visualiseringer er blevet præsenteret for borgerne som en "worst-case" og de har dermed en forventning om, at påvirkningen ikke bliver større end det der er vist i VVM-redegørelsen.

 

Hvis der gives mulighed for en V126 i stedet for en V117 kan dispensationen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. VVM-redegørelsen for vindmøller ved Stakroge er i forvejen blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klager har den 21. februar anmodet om, at klagen får opsættende virkning. Miljø- og Fødevareklagenævnet har derfor bedt Herning Kommune om at holde nævnet løbende orienteret om evt. udstedelse af tilladelser eller lignende til realisering af projektet.

 

Fordelene ved en V126 er, at de har en lavere omdrejningshastighed i forhold til en N117, hvilket vil virke mere beroligende på øjet, der ser. Derudover producerer disse møller mere el og angiveligt er støjen marginalt mindre pga. den lavere omdrejningshastighed. Planafdelingen har modtaget beregninger for produktion, skyggekast og støj, dog ikke for lavfrekvent støj. Beregningerne er samlet i bilag 2 og er udført for fem vindmøller af typen V117 og V126.

 

Fem vindmøller af typen N117 vil producere ca. 48.219 MWh jf. VVM-redegørelsen. Af de fremsendte beregninger fremgår, at fem vindmøller af typen V126 vil producere ca. 56.063 MWh, hvilket er knap 8.000 MWh mere. Fem vindmøller af typen V117 vil producerer ca. 52.169 MWh.   

 

De tilsendte støjberegninger viser, at ved visse punkterer er støjen marginalt mindre ved V126 i forhold til V117 og i andre er tilfælde er den højere. Det samme gør sig gældende i forhold til de støjberegninger, som er foretaget for N117 og angivet i VVM-redegørelsen. Der er dog ingen af de tilsendte beregninger, som overstiger de fastsatte støjgrænser i lovgivningen.

 

I forhold til skyggekast-beregningerne vil der være seks naboer, som får mere end 10 timers udendørs skyggekast ved både V117 og V16. I VVM-redegørelsen er det fem naboboliger, som vil få mere end 10 timers udendørs skyggekast. Der vil under alle omstændigheder blive installereret skyggestop i vindmøllerne, således at ingen naboer for over 10 timers skyggekast.

 

I VVM-tilladelsen er der stillet vilkår om, at vindmøllerne skal overholde støjgrænserne, som er fastlagt i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om støj fra vindmøller (BEK. nr. 1736 af 21. december 2015) og 10 timers skyggekast for udendørs opholdsareal. Dette er fortsat gældende uanset, hvilken mølletype som opstilles.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, hvorvidt det kan anbefales Teknik- og Miljø at meddele dispensation til lokalplan 99.T22.1 § 7.5 om harmoniforhold.

Beslutning

Byplanudvalget anbefaler Teknik og Miljøudvalget at der ikke gives dispensation til lokalplan 99.T22.1 § 7.5 om harmoniforhold.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-P00-1-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Digitale skilte ved centerbyerne (Forskønnelsespuljen)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget afsatte forligetspartierne to mio. kr i både 2018 og 2019 til forskønnelse i center- og omegnsbyerne. Inden for denne økonomiske ramme skal der ses på mulighederne for elektronisk skiltning.

I forbindelse med centerbykontaktudvalgsmøde den 27. oktober 2016 gav Byplanudvalget centerbyerne mulighed for at ansøge om penge til ét digitalt skilt via forskønnelsespuljen.

Sagsfremstilling

Forskønnelsespuljens formål er at gøre ankomsten til byerne og byernes rum til en ekstra positiv oplevelse. Derfor kan der gennem forskønnelsespuljen søges penge til:

 • Ophold og byliv
 • Beplantning
 • Kunst og udsmykning
 • Belysning og effektbelysning

 

Centerbyerne er: Kibæk, Sønder Felding, Vildbjerg, Aulum og Sunds.

 

Digitale skilte er blevet en del af bybilledet - på godt og ondt. Skiltene, hvis brugt rigtig, kan give nyttig information til borgerne om de aktiviteter, der sker i byen, men i takt med at digitale skærme er blevet billigere er der også flere virksomheder, som ønsker at opsætte digitale skærme til at reklamere for deres produkter. Hvilket betyder, at mængden af skilte, i områder med høj butikstæthed, kan gøre det svært at ”se skoven for bare træer”.

 

Herning Kommune vedtog, som den første kommune i landet, et administrationsgrundlag med Retningslinier for Digital Skiltning. De retningslinier har flere kommuner efterfølgende skelet til i forbindelse med opsætningen af digitale skilte. Herning Kommunes model er også blevet kopieret landet over, da det giver kommunerne et godt administrationsgrundlag.

 

Herning Kommunes retningslinier er meget generelle og skabt med det for øje, at de kan anvendes af både kommunen selv og af private aktører i forbindelse med opsætning af digitale skilte ved virksomheder.

 

Som den første by i Herning opsatte Skibbild-Nøvling digitale indfaldsvejskilte i 2011 og erfaringer derfra viser at er er store driftsmæssige omkostninger forbundet med de digitale skilte og at skiltene ikke kan stå alene i kommunikationen og informationen om aktiviteter i byen. Derfor skal den enkelte by eller byområder ”spille på flere heste” i informationen til borgere. Samtidig skal byen også bruge mange ressourcer på at vedligeholde informationen på skiltet.

 

I Skibbild-Nøvling modellen har byen købt deres egne skilte og derfor står de selv for udskiftning, vedligehold og drift, hvilket er en stor økonomisk byrde for byen.

 

Der har været afholdt møde med repræsentanter fra tre af centerbyerne. Ved den lejlighed har de haft mulighed for at fortælle om deres ønsker og behov.

 

En enkelt centerby ønsker skiltet placeret centralt i bymidten, idet de med tiden ønsker, at opsætte flere skilte ved f.eks. golfklubben, indfaldsvejene, sportscenteret m.v. Skiltene skal ud over arrangementer for byen også reklamere for salg af byggegrunde og boliger i området.

 

En anden centerby ønsker, at det digitale skilt skal reklamere for aktiviteter i byen, og placeres derfor ved hovedindfaldsvejen.

 

Den tredje centerby, som var repræsenteret på mødet, var ikke sikker på om de ønskede et digitalt skilt, da de vurderede at udgifter til løbende vedligehold og drift ville være for høje og at der var andre muligheder for at informere borgerne, særligt da erfaringerne viser at et digitalt skilt ikke kan stå alene – at der skal reklameres på andre måder – f.eks. via sms, nyhedsbreve, annoncer i avisen m.v.

 

Erfaringerne fra Skibbild-Nøvling viser også, at det ikke er nok med et skilt, men at der skal opsættes et digitalt skilt ved samtlige indfaldsveje for at "fange" de fleste borgere. Derfor bør der, i sammenhæng med det tilskud som Herning Kommune evt. vil yde, laves et yderlige fundraisingsarbejde af de enkelte borgerforeninger om flere midler til at opfylde det mål.

 

Erfaring fra indfaldsvejskilte ved Herning viser, at det økonomisk er bedre at lave en driftsaftale med en operatør, da der dermed ikke skal betale for løbende reparationer og vedligehold, dog vil der være udgifter til strømforbrug og softwarelicens.

 

Pris ved køb af digitalt skilt (størrelse: 3600 x 1710 x 250 mm)

1 stk. Pylon kr. 151.900,00

1 stk. Pylon kr. 139.900,00 (pr. stk. ved minimum 3 stk. skærme)

 

Hertil kommer tilkøb af serviceaftale på 600 kr. pr. mdr. pr. pylon. Endvidere skal der etableres strøm og netværksforbindelse samt indkøbes softwarelicens.

 

Det anbefales, at Herning Kommune støtter indkøb af ét skilt opsat ved den primære indfaldsvej eller med en central placering i bymidten. At centerbyerne selv skal forestå drift og vedligehold, herunder de økonomiske byrder ved bl.a. servicesaftalen, strømforbrug o. lign. Endvidere skal sikre at skiltene overholder Herning Kommunes Retningslinier for Digital Skiltning.

 

For at styre processen anbefales det, at centerbyerne fremsender konkret ansøgning med placeringsforslag samt redegørelse for at skærmen har en tilpas høj udnyttelsesgrad. Forvaltningen anbefaler, at der skal redegøres for hvor mange spots, herunder ikke vejrudsigt og trafikinformationer, men konkrete aktiviteter i byen. Til orientering kan det oplyses at der er mulighed for at have maksimalt 80 spots på en time. Det anbefales dog at der maksimalt er 7-8 forskellige spots i af gangen, som så kan skifte løbende over en time. At borgerforeningerne/grundejerforeningerne påtager sig den fulde driftforpligtelse af skærmen herunder også fjernelsesforpligtelsen, når skærmen ikke længere er i drift.

 

Et digitalt skilt opsat inden for i f.eks. en sportshal eller lignede falder ikke ind under forskønnelsespuljens formål, da det ikke vil være til gavn for alle borgere i byen, men kun for de der har sin gang på den aktuelle indendørs placeringer.

 

Det anbefales, at ansøgningsrunden er løbende og at Byplanudvalget endeligt godkender de konkrete ansøgninger i hvert enkelt tilfælde.

 

Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at ændre i Herning Kommunes Retningslinier for Digital Skiltning (vedhæftet som bilag) for at opsætter digitale indfaldsvejsskilte ved center- og omegnsbyerne. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Centerbyerne kan arbejde videre med placering af et digitalt skilt,
at indkommende ansøgningen modtages og vurderes løbende,  
at Centerbyerne, for at komme i betragtning, skal redegøre for overtagelse af driftforpligtelsen i forbindelse med ansøgningen,
at Byplanudvalget endeligt godkender de konkrete ansøgninger.

Beslutning

Tiltrådt, herudover bedes forvaltningen om at undersøge mulighed for evt. driftsstøtte.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Projekt ved Sunds skole og multicenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup, Erik Skibsted, Tommy Jonassen, Jacob Philipsen

Sagsresume

Herning Kommune har besluttet, at der fra 2016-2019 vil blive afsat 2 mio. kr. årligt til en forskønnelsespulje. Forskønnelsespuljen formål er at gøre kommunens center- og omegnsbyer smukkere.

 

Byplanudvalget skal godkende projekt, samt økonomi i forhold til Forskønnelsespuljen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med områdefornyelsen i Sunds er der, under emnet "ung i Sunds", afsat midler til at igangsætte et projekt, som skaber bedre forhold for børn og unges i aktivitet i området, binder skole og hal bedre sammen og forskønner udarealerne.

 

Projektet har været drøftet i områdefornyelsens borgergruppe og de helt overordnede ønsker og ideer for området er drøftet på en workshop med de involverede parter, Sunds skole og Multicenter Sunds. De overordnede temaer for projektet er på den baggrund, bedre forhold for de bløde trafikanter, parkering, sammenhæng mellem skole og multicenter samt generel forskønnelse af udearealerne.

 

Efterfølgende har Herning Vand henvendt sig da de i 2017 skal i gang med en kloakrenovering af Idrætsvej, mellem skolen og hallen. Samtidig forventes områdefornyelsen afsluttet med udgangen af 2017, hvorfor et projektet skal igangsættes nu.

 

 

Projektforslag:

Idrætsvej gøres smallere og der etableres parkering langs et stykke af vejen. Vejen renoveres i hele sin længde. Der etableres bedre cykelforhold langs vejen. En fællessti på begge sider af vejen afgrænses mod kørebanen med kantsten. Der etableres ”kiss and ride” med afsætning på skolesiden, ligesom skolebusserne også sætter af på skolesiden, dermed undgås det at der kommer for mange krydsninger på Idrætsvej.

 

Ved skolen etableres en hævet flade (30 km zone) som sammenbindende element mellem skole og multicenter. På skolesiden etableres der et kunstigt landskab med bakker, mønster, træer med stauder og bænke. Mønstret går over den hævede flade og binder skolen sammen med hallen. Som supplement hertil etableres der ny belysning med større karaktergivende lysmaster med spots, som markerer forbindelsen mellem skole og multicenter. Dermed bliver området bedre oplyst i de mørke timer og ankomsten markeres bedre.

 

Der foreslås ekstra parkering på græsarealet syd for multicenterets parkering. Parkeringsarealet etableres med grus belægning. Parterne har ønske om at der etableres asfalt på arealet, sam etableres vejadgang fra syd. Der er forvaltningens vurdering at det ikke er muligt at finde økonomi i projektet til asfalt, men at det med tiden altid kan etableres på grusset.

 

Projektet er økonimisk et fælles projekt mellem Områdefornyelsen, Forskønnelsespuljen, Vej og Trafik, Natur og Grønne områder, Sunds skole og Børn og unge og muligvis Multicenter Sunds. Det er et projekt som skaber synergi mellem flere forskellige partere og brugere.

 

Overordnet budget er som følgende:

Områdefornyelsen 350.000 kr.

Forskønnelsespuljen 350.000 kr.

Sunds skole/Børn og unge 95.000 kr. Derudover etablere skolen selv ny cykelparkering

Natur og grønne områder 50.000 kr.

Budget i alt er 845.000 kr. Derudover kommer vejafdelingens bidrag som omhandler hele Idrætsvej med nyt vejprofil, fortov/cykelsti samt hævet flade.

 

I henhold til skitseforslag vurderes den samlede anlægssum at være at ca. 950.000 kr. Såfremt der skal prioriteres i projektet, udgår en etablering af grusparkering syd for multicenteret, dels da ikke direkte hører under Områdefornyelsen og Forskønnelsespuljen, og dels da det pt. ikke ser ud til af Multicenter Sunds bidrager økonomisk til projektet.

  

Projektet forventes igangsat hurtigst muligt med færdiggørelse efterår 2017.

 

Torvet v. krydset Teglgårdsvej/Sunds Hovedgade i Sunds

På byplanudvalgsmødet 20. juni 2016 (punkt 122) samt på mødet den 21. november 2016 (punkt 216) blev der beskrevet et projekt på Torvet - krydset Teglgårdsvej/Sunds Hovedgade i Sunds, som et muligt projekt i 2017. På nuværende tidspunkt anbefales det at ovennævnte projekt prioriteres og derfor udsættes en forskønnelse af Torvet indtil videre. 

Økonomi

Bevilling på 2 mio. kr. for 2016 er frigivet. Der er tidligere disponeret over midler for 735.000 kr. Med det forslåede projekt i Sunds er det samlede beløb for 2016 på 1.085.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender projektforslag samt den anførte økonomi på 350.000 kr fra Forskønnelsespuljen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S55-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Opfølgning på budgetmål 2016 på Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2016 har forvaltningen udarbejdet opfølgning på de politiske årsmål for 2016 på serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse.

Sagsfremstilling

Målopfølgning - budget 2016

På serviceområde 03 er der i budget 2016 følgende mål, der alle omhandler byfornyelse:

 • Byfornyelsesstrategi 2012-15 revideres medio 2015. Inden for rammen af den reviderede byfornyelsesstrategi igangsættes et antal projekter.
 • Inden for rammen af Byfornyelsesstrategi 2012-15 gennemføres anslægsprojekt i Sunds, jf. det godkendte program for områdefornyelse.
 • Inden for rammen af Handlingsplanen for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald arbejdes videre med kondemnering og evt. påbud om nedrivning.
 • Inden for rammen af Pulje til Landsbyfornyelse 2015 igangsættes mindst fem projekter i 2015/2016.

 

Målopfølgningen angiver, at målene er opfyldt:

 • Der er udarbejdet ny byfornyelsesstrategi gældende fra 2017-2028.
 • Der er givet tilsagn om støtte til i alt 6 projekter med den ordinære ramme til bygningsfornyelse i 2016.
 • Der er givet tilsagn om støtte til i alt 14 projekter med Pulje til landsbyfornyelse 2015.
 • Der er gennemført anlægsprojekt i Sunds, og områdefornyelsesprojektet forventes afsluttet ved udgangen af 2017.

 

Målopfølgningen vil efter udvalgsbehandlingen blive indarbejdet i kommunens samlede regnskab for 2016.

Det bemærkes, at den endelige regnskabsafslutning for 2016 på Byplanudvalgets område bliver behandlet i en særskilt sag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender målopfølgningen for 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-S55-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Regnskab 2016 for Byplanudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2016 har forvaltningen for serviceområderne 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse, 04 Grønne områder og 09 Trafik udarbejdet forslag til regnskab samt overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2016 til 2017.

 

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedrørende drift og restrådighedsbeløb vedrørende anlæg. I følge reglerne for overførsler mellem budgetår (drift) kan der som hovedprincip ikke overføres mere, end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der, som hovedprincip, skal ske overførsel af et eventuelt merforbrug på serviceområdet.

Sagsfremstilling

Regnskab 2016 og overførsler fra 2016 til 2017:

Overførsler fra 2016 til 2017 på Byplanudvalgets område vedrører alene anlæg på serviceområderne 03, 04 og 09.

 

Regnskab drift:

Driften på serviceområde 03 viser et forbrug på 459 t.kr. Det betyder, at der er et mindreforbrug på 207 t.kr., hvilket indstilles at tilgå kassen.

 

 

Angående serviceområde 09 er budgettet på 5 mio.kr. flyttet til anlæg vedrørende udvikling og realisering af projekter i Herning bymidte på serviceområde 9 Trafik. Heraf er 4 mio. kr. flyttet til stednr. 223046 - Herning C og 1 mio. kr. til 223049 - Læ og ly i Bredgade.

 

Regnskab anlæg:

Det fremgår af nedenstående tabel, at regnskabet på anlægssiden viser et samlet forbrug på netto 13,510 mio. kr. fordelt med henholdsvis 1,218 mio. kr. på serviceområde 03; -0,301 mio. kr. på serviceområde 04 og 12,593 mio. kr. på serviceområde 09.

 

 

Der indstilles overførsel fra 2016 til 2017 af i alt netto 17,324 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende og planlagte projekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender regnskabet for 2016 samt de ansøgte overførsler, der efterfølgende fremsendes til viderebehandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S55-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Perspektivnotater 2018 - Byplanudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

I henhold til Herning Kommunes budgetvejledning for 2018 skal der for hvert serviceområde udarbejdes perspektivnotater for 2018. I forhold til den overordnede tidsplan skal Byplanudvalget senest marts måned behandle forslagene med henblik på den videre budgetlægning og budgetkonferencen i april 2017.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har således udarbejdet forslag til perspektivnotater for:

- Serviceområde 03, Kommunale ejendomme - Byfornyelse

- Serviceområde 09, Trafik

 

Desuden administrerer Byplanudvalget "Grøn ordning" på serviceområde 04: Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud efter Grøn ordning til initiativer, som kommer de lokale borgere til gavn. Sigtet med Grøn ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

 

Hvert perspektivnotat inderholder 5 afsnit med hovedoverskrifterne:

 • Faktaoplysninger - fakta om serviceområdet i punktform
 • Fremtidsperspektiver - fremtid, historik, ny lovgivning, nye tiltag/målsætninger
 • Nøgletal - relevante nøgletal for området
 • Økonomi - regnskabs- og budgettal 2015-2018 i tabelform
 • Effektiviseringsmuligheder - beskrivelse af evt. effektiviseringspotentialer

 

Byplanudvalget bedes drøfte forslagene og overveje, om der er andre emner, som skal indarbejdes i notaterne.

 

Til Byplanduvalgets orientering bemærkes, at der i perspektivnotatet for serviceområde 20 er indskrevet følgende om kommunenplanen:

"Kommuneplanen revideres en gang i hver byrådsperiode. Ved den seneste revision er alle kommuneplanens temaer revideret i større eller mindre omfang. Regeringen har i foråret 2017 fremsat forslag til ændring af planloven, som giver kommunerne mulighed for selv at styre planlægningen vedr. detailhandel. Lovændringen betyder, at det vil være relevant at foretage en omfattende revision af detailhandelsplanlægningen gennem et tillæg til kommuneplanen i hele Herning kommune, med henblik på at skabe nye muligheder for et mere varieret udbud af butikker i de forskellige byområder i kommunen.

Lovforslaget giver i beskedent omfang mulighed for at der kan etableres virksomheder i landområderne, som det også kan være relevant at undersøge med henblik på justeringer i kommuneplanen."

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslag til perspektivnotater for 2018 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt, idet at der under SO03 tydeliggørelse at det også vedrøre landsbyernes udvikling.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.03.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Mari Lohne  
 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-5-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Ny planlægning i Gødstrup

 

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Byfornyelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl