Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 12. september 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 62 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Trøstrupgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 26. april 2016 under pkt. 91 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplan nr. 62 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 28. april 2016 til den 23. juni 2016. Der er i høringsperioden indkommet 16 bemærkninger/indsigelser til planforslaget. Behandlingen af disse fremgår af dagsorden til endelige vedtagelse af lokalplan nr. 14.B14.1 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning.

Sagsfremstilling

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 1375e og 181b Herning Bygrunde og del af vejlitra 7000vcæ. Området udgør et samlet areal på ca. 5.400 m2.

Rammeområdet ligger i den sydlige del af Herning og en del af området lige syd for Frilandsmuseet. Mod øst og vest afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Trøstrupsgade. Rammeområdet ligger i byzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 62 sikrer at der kan bygges henholdsvis tæt-lav og etageboliger på det grønne område som tidligere var en del af den grønne park omkring Herning Museum og Frilandsmuseet.

 

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Lokalplanen medtager også bestemmelse om at der etabelres en stiforbindelse til Museumsgade.Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller: 15. august 2016, pkt. 143:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 62 for et boligområde ved Trøstrupsgade til endelig vedtagelse med ændring til 2 etager med en tilbagetrukken 3-die etageByplanudvalget, 15. august 2016, pkt. 143:

Udsat

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 62 for et boligområde ved Trøstrupsgade til endelig vedtagelse med ændring til 2 etager med en tilbagetrukken 3-die etage

Beslutning

Tiltrådt.

 

Johs Poulsen og Jørn Vedel Eriksen kan ikke tiltræde at der bygges i 3 etager.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 14.B14.1 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 26. april 2016 pkt. 92 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan nr. 14.B14.1 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. april 2016 til den 23. juni 2016. Der er i høringsperioden indkommet 17 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

Sagsfremstilling

 

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Herning og en del af området lige syd for Frilandsmuseet. Mod øst og vest afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Trøstrupsgade. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 5.400 m2 og ligger i byzone.

Lokalplanen sikrer, at der skabes et spændende og attraktivt boligmiljø i den sydlige del af Herning, samtidig med at der tages særlige hensyn til håndtering af overfladevand i forbindelse med klimatilpasning, sikker trafikafvikling, stiforbindelse til Museumsgade og der kan skabes gode opholdsarealer.

 

Lokalplanområdet kan bebygges med henholdsvis tæt-lav boligbyggeri, hvor der kan opføres 7 boliger i maksimalt 2 etager samt to etageblokke i henholdsvis 2 og 3 etager med lejligheder i varierende størrelse. Området rummer særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 62 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. april 2016 til den 23. juni 2016, og der er indkommet 17 indsigelser i høringsperioden.

 

På Byplanudvalgest møde den 15. august blev sagen udsat. Der er siden udvalgets behandling af sagen indkommet et supplement til en af indsigelserne og en indsigelse som var glemt indgår nu blandt bilagene og det udarbejdede indsigelsesnotat. Projektudvikleren er på baggrund af en dialog med forvaltningen endvidere fremkommet med forslag til ændring af byggeriet, med henblik på at imødekomme dele af indsigelserne.

 

Indkommende indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:

Indsigelserne og bemærkningerne behandles i indsigelsesbilaget, hvor også indsigelserne kan ses i fuld længde.

 

Hovedvægten af indsigelserne går på en markant modstand mod etageboligbebyggelse i en højde af op til 12 meter eller 3 etager, da flere indsigere mener at det ikke er en del af områdets nuværende karakter som villa- eller parcelhusområde.

 

Indsigerne mener at bebyggelsen maksimalt bør tillades i 2 etager eller 8,5 meter. Samtidig ønsker man en tilbagerykning af bebyggelse fra skel, så bebyggelsen er minimum 8 meter fra skel mod øst.

 

Mod vest, mener naboerne, at der maksimalt må bygges én etage. Der er blandt indsigerne stort fokus på indbliksgener og skyggevirkninger fra den kommende bebyggelse, hvis den tillades i 3 etager.

Flere af indsigerne bemærker, at de i årevis har kontaktet museet for at få beskåret/trimmet/fældet træerne, men er blevet mødt med at træerne er bevaringsværdige, så derfor kunne det ikke lade sig gøre. Man konstaterer at nu, hvor museet ønsker at sælge grunden, kan det åbenbart lade sig gøre at fjerne træerne for at maksimere udbyttet. Indsigerne ønsker at træerne skal bevares for at sikre områdets grønne karakter og at ny bebyggelse skal opføres med størst mulig hensyntagen til den eksisterende beplantning. Samtidig mener indsigerne, at hvis der skal bebygges skal ny bebyggelse tage udgangspunkt i konteksten (både Frilandsmuseets bygninger og Trøstrupsgade-/Museumsgadekvarteret) og ikke i en maksimering af udbyttet af grunden.

En del af indsigerne giver udtryk for at Herning Kommune i det aktuelle situation "udtynder" Hernings kulturarv og og derfor mener man at "Museumsmarken" skal bevares og åbnes mere op, så den bliver en aktiv del af Hernings historie.

 

Forvaltningens vurdering.

Lokalplanforslaget er i høj grad et udtryk for det muliges kunst, på den ene side i forhold til at sikre de stedlige kvaliteter i området, både dem der knytter sig til museet og dets historie, og kvaliterene i boligområdet, og på den anden side ønsket om, at der i området kan opføres en ny bebyggelse, som både understøtter disse kvaliteter og giver et positivt bidrag til området. Da der er tale om et centralt byområde er der tale om en lidt højere og mere intensiv udnyttelse end i det normalt ses i forstads villabebyggelser, som tilsyneladende er referencen for de fleste af indsigerne. Med disponeringen af bebyggelsen er det tilstræbt, at der er god afstand til skel til naboer, og at eventuelle indblikgener minimeres mest muligt. Men det er umuligt helt at undgå, at kan forekomme indblik fra ejendom til ejendom, men i det konkrete omårde er det ikke i større omfang end normalt. Den højeste bygning i op til tre etager vil få de primære opholdrum mod syd, således at disse ligger ud mod gaden og ikke ind mod naboer. Den øvrige bebygelse er i to etager, hvilket er normalt i villaområder og en generel mulighed efter byggeloven.

 

Det kan overvejes, om bygningshøjden skal fastsættes til maksimalt 10,5 meter for bebyggelse i op til 3 etager, da bygherren har oplyst at bebyggelsen ikke forventes at opføres højere. Det kan endvidere overvejes om 3 etage skal opføres som en tilbagetrukket etage mod Trøstrupsgade og i gavlene mod øst og vest.

 

Flere indsigere peger på afsanden fra bebyggelse til skal bør øges. De angivne afstande er alle minimumsafstande, som ved en detailprojektreing måske kan blive større, hvilket normalt vil være i en bygherres interesse. Det kan dog være en vanskelig opgave, da grunden er gennemskåret af store ledningsanlæg, som er meget styrende for byggefelternes placering.

 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller: 15. august 2016, pkt. 144:

at Byplanudvalget fastætter den maksimale bygningshøjde til 10.5 m for bebyggelse i op til 3 etager

at 3. etage i bebyggelse mod Trøstrupsgade skal opføres som en tilbagetrukket tagetage i minimum 1,2 meter fra facade på facader mod øst, syd og vest,

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 14.B14.1 for et boligområde ved Trøstrupsgade til endelig vedtagelse med de foreslåede ændringer


Byplanudvalget, 15. august 2016, pkt. 144:

Udsat

 

Byplanudvalget, 12. september 2016.

I de supplerende indsigelser redegøres der for, at indsigerne finder bebyggelsen for høj og for tæt på skel. Endvidere er der modstand mod, at der kan fældes træer i området. I stedet ønkes en bebyggelse som efter indsigers opfattelse skal være mere i samklang med den øvrige bebyggelse i området og frilandsmuseet. I den ene indsigelse bebuder indsigerne at man har fundet en invester til et byggeri på grunden, som efter det oplyste vil udarbede et andet projekt, som skulle opfylde indsigernes synspunkter. Der er dog ikke fremkommet et andet projekt til behandling.

 

Supplerede oplysninger fra bygherre:

På møde den 30. august 2016 er projektudvikleren og forvaltningen nået frem til et forslag med følgende ændringer, med henblik på at søge at imødekomme indsigelserne:

 • Byggeriet, i lokalplanen benævnt byggefelt C og D, flyttes 2 meter mod vest, således der bliver 7 meter til skel.
 • I en afstand fra skel på ½ - 1 meter kan der derfor etableres en række nye træer med en indbyrdes afstand på 5 meter. Træernes krone forventes ikke bliver højere end 6 meter og de kan klippes mod skel, hvis beboerne i Trøstrupshave måtte ønske det.
 • Bebyggelsen indenfor byggefelt C får en maksimal højde på 10,5 meter med indrykket 3 etage, så skyggevirkningen mod Trøstrupshave mindskes.
 • Bebyggelsen indenfor byggefelt D får en maksimal højde på 7 meter.
 • Bebyggelsen indenfor byggefelt C kan fravige den angivende facadebyggelinje med op til 1,2 meter ved f.eks. karnapper, frontispice, altaner, indgangsparti eller lignende.
 • Bebyggelsen opføres i blank murværk og med mindre bygningsdele samt den indrykkede 3 etage kan udføres i andre materialer som f.eks. zink.
 • at vejadgangen flyttes længere mod vest (jfr. situtionsplanen der er vedhæftet som bilag).

 

På den baggrund forslås følgende ændringer til lokalplanens bestemmelser:

 

§7.5 ændres til "Bebyggelse inden for byggefelt C skal opføres som etagebyggelse og må højest opføres i 3 etager i en maksimumshøjde på 10,5 meter. 3. etage i bebyggelse mod Trøstrupsgade skal opføres som en tilbagetrukket tagetage, minimum 1,2 meter fra facade på facader mod øst, syd og vest"

§7.6 ændres til "Bebyggelse inden for byggefelt D skal opføres som etagebyggelse og må højest opføres i 2 etager og med en maksimumhøjde på 7 meter."

§8.2 ændres til "Bygninger inden for lokalplanens område skal have ydervægge, der fremstår i blank murværk. Mindre beyningsdele samt 3 etage kan desuden udføres i træ, zink, stål, beton, kobber eller aluminium"

 

Der er i forlængelse af mødet med projektudvikler den 30. august 2016, udarbejdet skyggediagrammer for henholdsvis eksisterende forhold og fremtidige forhold. Disse er vedhæftet nærværende dagsorden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at §7.5 ændres til "Bebyggelse inden for byggefelt C skal opføres som etagebyggelse og må højest opføres i 3 etager i en maksimumshøjde på 10,5 meter. 3. etage i bebyggelse mod Trøstrupsgade skal opføres som en tilbagetrukket tagetage, minimum 1,2 meter fra facade på facader mod øst, syd og vest"
at §7.6 ændres til "Bebyggelse inden for byggefelt D skal opføres som etagebyggelse og må højest opføres i 2 etager og med en maksimumhøjde på 7 meter."
at §8.2 ændres til "Bygninger inden for lokalplanens område skal have ydervægge, der fremstår i blank murværk. Mindre beyningsdele samt 3 etage kan desuden udføres i træ, zink, stål, beton, kobber eller aluminium"
at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 14.B14.1 for et boligområde ved Trøstrupsgade til endelig vedtagelse med de foreslåede ændringer

Beslutning

Tiltrådt dog således at der i byggefelt A og B kun må bebygges i én etage med udnyttet tagetage.

 

Johs Poulsen og Jørn Vedel Eriksen kan ikke tiltræde at der må bygges i 3 etager.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 13.OF9.2 for ny daginstitution ved Brændgårdskolen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 13.OF9.2 for offentligt område til skole- og institutionsformål mellem H P Hansens Vej og Brorsonsvej har været i offentlig høring fra den 19. maj til den 4. august 2016. Der er i denne periode indkommet én bemærkning til forslaget. På baggrund af bemærkningen anbefaler forvaltningen, at bestemmelserne omkring sikre stiforbindelser til Brændgårdskolen ændres ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. Derudover indstiller forvaltningen, at der sker en mindre udvidelse af ankomstarealet og parkeringsarealet ved det nye byggeri til daginstitutionen Galaxen. 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets indhold

Forslag til lokalplan 13.OF9.2 omfatter området ved Brændgårdskolen, Herning HF og VUC og VIAs ejendom samt ungdomsboligerne på A I Holms Vej. Lokalplanforslaget giver blandt andet mulighed for at opføre nyt byggeri til daginstitutionen Galaxen ved Brændgårdskolen. For at give mulighed for at bygge daginstitutionen sammen med skolen kan de tidligere tjenesteboliger på Brorsonsvej 6 og 8 (nuværende SFO) nedrives eller ombygges.

 

Lokalplanen skal give mulighed for en sikker og smidig afvikling af trafikken for både biler, cyklister og fodgængere. Adgangen via H P Hansens vej og A I Holms Vej fra nord ændres ikke. Det er planen, at adgangsvejen fra Brorsonsvej (syd) til Brændgårdskolen skal lukkes, så skole og daginstitution kan bygges sammen. Lokalplanforslaget giver både mulighed for at anlægge nye parkeringspladser til skole og institution med adgang fra nord (A I Holms Vej) og syd (Brorsonsvej). For at give sikker adgang til skole og daginstitution for cyklister og fodgængere stiller lokalplanen krav om, at der anlægges stier fra nord og vest.

 

Lokalplanen fastlægger, at de mange store træer i området bevares. De giver legemuligheder for skole og institution, læ på idrætsbanerne og er et flot, grønt element i byen.

  

Høringssvar fra Aktiv Centret på Brorsonsvej af 25. juli 2016

Aktiv Centret gør opmærksom på, at elever på Brændgårdskolen bruger parkeringspladsen nord for Aktiv Centret som genvej mellem Porsvænget / Fruehøjvej og skolen. Vareindlevering til centralkøkkenet i Madservie Herning sker via parkeringspladsen. Det kan særligt om morgenen i den mørke tid give farlige situationer med bakkende lastbiler og fodgængere / cyklister. Derudover bliver parkeringspladsen brugt af personale med stort kørselsbehov samt ældre og handicappede bilister.

 

Aktiv Centret anbefaler, at den eksisterende sti fra Fruehøjevej, umiddelbart nord for parkeringspladsen, føres gennem diget ved boldbanerne. Det vil give mulighed for en sikker stifobindelse uden om parkeringspladsen over boldbanerne til Brændgårdskolen.

 

Forslag til stiforbindelser

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være en god idé at føre den eksisterende sti gennem diget og langs sportspladsen hen til Brændgårdskolen / Galaxen. Samtidig vurderer forvaltningen, at det også vil være en god idé at føre en sti fra A I Holms Vej, forbi VIAs bygning, til Brændgårdskolen / Galaxen. Sammen med nye stiforbindelser fra H P Hansens Vej (fra punkterne a2 og a3) til A I Holsm Vej vil det give sikre stiforbindelser til Brændgårdskolen fra nord og vest.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at bryde gennem diget de to viste steder uden det vil svække helhedsindtrykket af den bevaringsværdige beplantning på diget. Det vil primært være underbeplantning og andre træer end egetræer, der skal fjernes. Forvaltningen anbefaler dog, at det tilføjes til lokalplanens bestemmelser, at der så vidt muligt tages hensyn til den bevaringsværdige beplantning ved anlæg af nye stier.

 

Ønske fra styre- og arbejdsgruppe om udvidelse af ankomst- og parkeringsareal

Mens lokalplanforslaget har været i offentlig høring har styre- og arbejdsgruppen for byggeri af daginstitutionen Galaxen ved Brændgårdskolen arbejdet med at fastlægge mere detaljerede principper for placering af byggeri, parkeringspladser med mere. Galaxen har en specialgruppe, hvor en del af børnene har fysiske handicaps. Der er behov for at kunne aflevere disse børn med taxa / minibus så tæt på indgangen til Brorsonsvej 8 som muligt. Forvaltningen anbefaler derfor, at parkerings- og ankomstområdet udvides.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 13.OF9.2 for offentligt område til skole- og institutionsformål mellem H P Hansens Vej og Brorsonsvej i Herning til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at § 4.7 ændres fra: Der skal etableres stiforbindelse fra punkterne a1 og a2 til b til:Der skal etableres forbindelser for cyklister og fodgængere fra H P Hansens og Fruehøjvej fra punkterne a1, a2 og a3 til b som vist på kortbilag 2.

 

at der til § 13 tilføjes:Ved anlæg af stier inden for de på kortbilag 2 markerede grønne arealer med bevaringsværdig beplantning skal der i så høj grad som muligt tages hensyn til de bevaringsværdige træer

 

at punkterne a1 og a2 med angivelse af stiforbindelser ændres, og at der tilføjes et punkt a3 som vist på det vedhæftede kortbilag 2

 

at parkerings- og ankomstområdet udvides hen nord for Brorsonsvej 8 som vist på det vedhæftede kortbilag 2

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 77 for boligområde i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 77 for at give mulighed for at Herning Vand kan etablere et regnvandsbassin i et område, som i en lokalplan er udlagt til boligformål. Kommuneplantillægget ophæver kommuneplanramme 73.B4 og arealerne tilbageføres til landzone.

 

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 23. juni 2016 til den 18. august 2016. Der er i høringsperioden ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 77 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplanramme 73.B4 kan anvendes til boliger. Bebyggelsen skal have åben-lav karakter. I området må der etableres visse erhvervstyper, når disse ikke er til gene for omgivelserne. Bebyggelsesprocenten må maksimum være 3o. Bebyggelseshøjde er maksimum 8,5 meter og 2 etager.

 

Området er ca. 5 ha og ejet af Herning Kommune.

 

På nuværende tidspunkt er området forpagtet ud til landbrugsformål og planerne for området er ikke realiseret.

 

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin på arealet mod jernbanen. Denne placering af regnvandsbassin er ikke i overensstemmelse med disponeringen i lokalplanen for området.

 

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der ikke er større udgifter vedr. tilbageførsel af arealerne til landzone. Arealet er ejet af Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at kommuneplantillæg nr. 77 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endelig vedtages og arealet tilbageføres til landzone

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Ophævelse af lokalplan for boligområd i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har fået henvendelse fra Herning Vand om placering af regnvandsbassin inden for lokalplan 73.B4.1 i Fasterholt. Den ønskede placering af regnvandsbassinet er ikke i overensstemmelse med principperne i lokalplan 73.B4.1, som er udlagt til boligområde. Der er derfor udarbejdet forslag til ophævelse af lokalplanen for området.

 

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 23. juni 2016 til 18. august 2018. Der er i perioden kommet én bemærkning.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanen ophæves og arealerne tilbageføres til landzone.

Sagsfremstilling

Lokalplan 73.B4.1 giver mulighed for at der kan etableres 24 boliger som åben-lav bebyggelse. Området er ikke optimeret i forhold til udstykningen og arealanvendelsen i området, og der er derved store grønne fællesarealer i lokalplanen.

 

Området er ca. 5 ha og ejet af Herning Kommune. På nuværende tidspunkt er området forpagtet ud til landbrugsformål. Mulighederne i lokalplanen er ikke realiseret.

 

Herning Vand ønsker at etablere regnvandsbassin på arealet mod jernbanen. Denne placering af regnvandsbassin er ikke i overensstemmelse med disponeringen i lokalplanen. Der skal udarbejdes ny lokalplan for området for at give mulighed for placering af regnvandsbassin mod jernbanen. Regnvandsbassinet dækker Fasterholt opland.

 

Der er igangsat udarbejdelse af lokalplan for de tidligere boldbaner ved Fasterholt gamle skole, der giver mulighed for opførelse af boliger.

 

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 23. juni 2016 til 18. august 2018, der er kommet følgende bemærkning:

Banedanmark gør opmærksom på, at de skal høres i forbindelse med etablering af regnvandsbassin i nærheden af banen.

 

Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke har indflydelse på aflysningen af lokalplan 73.B4.1 og tilbageførsel af arealet til landzone. Forvaltningen sender bemærkningen til Herning Kommunes afdeling som skal give tilladelse til regnvandsbassinet samt til Herning Vand, således at Banedanmark bliver hørt i forbindelse med myndighedsbehandlingen af regnvandsbassinet.  

  

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering at der ikke er større udgifter vedrørende tilbageførsel af arealerne til landzone. Arealet er ejet af Herning Kommune.

 

Efter en ophævelse og tilbageførsel til landzone, kan Herning Vand få en landzonetilladelse og etablere regnvandsbassin. Resten af arealet kan udnyttes til landbrugsformål.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplan 73.B4.1 for boligområde øst for Brandevej i Fasterholt ophæves og arealet tilbageføres til landzone.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 70 for offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 17. maj 2016 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 70 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg.

 

Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 19. maj til og med 4. august 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen indstiller tillæg nr. 70 for et offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget

Forslag til kommuneplantillæg nr. 70 ændrer afgrænsningen af kommuneplanramme 81.OF10, og tilføjer i områdets anvendelse institution og plejecenter, herunder også ældreboliger. Derudover tilføjes der krav til parkering på mindst 1 p-plads pr. 50 m2 skole, institution og plejecenter og mindst ½ p-plads pr. ældrebolig samt bebyggelsesprocenten hæves fra 15% til 20% for området som helhed. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget er der sket en reducering af den ”grønne bystruktur”, som er udpeget i Herning Kommuneplan 2013-2024. Dette muliggør, at der kan bygges en ny daginstitution. Derudover er den grønne bystruktur reduceret og tilpasset omkring det eksisterende plejecenter.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 70 har været i offentlig høring i perioden 19. maj til og med 4. august 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget kan vedtages uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 70 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 81.OF10.1 for område til skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 17. maj 2016 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 81.OF10.1 for skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg.

 

Lokalplanforslag 81.OF10.1 – Skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg har været i offentlig høring i perioden 19. maj til og med 4. august 2016. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag 81.OF10.1 – Skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter Vildbjerg Skole i den sydvestlige del af Vildbjerg og er afgrænset mod syd af Bjørnkærvej, mod øst af Bjerregårdvej, mod nord af Lysgårdvej og mod vest af det åbne land med en have tilhørende en gård.

 

Lokalplan 81.OF10.1 giver mulighed for etablering af daginstitution i tilknytning til Vildbjerg Skole. Lokalplanområdet er inddelt i delområder I, IIa og IIb.

 

I delområde I kan der etableres bebyggelse til skole og institutioner inden for det angivne byggefelt, og der er udlagt arealer til parkering og friarealer. Delområde IIa og IIb må kun anvendes til idrætsanlæg.

 

Lokalplankortet

 

Lokalplanen har endvidere til formål at sikre ny bebyggelse, og anlæg indpases i det eksisterende miljø. Med lokalplanen stilles bl.a. krav om, at ny bebyggelse skal opføres i gul tegl for at sikre et udtryk af ensartet bebyggelse inden for lokalplanområdet.

 

Lokalplanen skal sikre afvikling af trafikken i området og tilstrækkelige parkeringspladser til områdets funktioner. Der skal endvidere sikres offentlig tilgængelighed i form af stiforbindelser til de rekreative arealer.

 

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 70 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 70 har været i offentlig høring i perioden 19. maj til og med 4. august 2016. Der er ikke indkommet indsigelser til planforslagene.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 81.OF10.1 for skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg til endelig vedtagelse uden ændringer

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-14 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 31 for et boligområde ved Stensbjergvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 61.B11.1 - Boligområde ved Stenbjergvej i Lind. Forslaget blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 26. april 2016, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 28. april 2016 til den 23. juni 2016. Der er i perioden indkommet 3 bemærkninger og indsigelser til planforslagene, hvoraf 1 omhandler kommuneplantillæget og det forhold at området ændres fra offentligt formål til boligformål.

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i indsigelsesnotatet, og giver efter administrationens vurdering kun anledning til en mindre ændring i forhold til en reducering af rammen på 5 meter i skel mod Stensbjergvej.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget blev udarbejdet med det formål at bringe lokalplan nr. 61.B11.1 - Boligområde ved Stensbjergvej i Lind i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillægget ændrer således anvendelsen af området fra offentlige formål til boligområde. Hvor området før var planlagt til skole, idrætsfaciliteter, børneinstitutioner, kirkecenter, fritidsformål, grønt område eller lignende, skal området fremadrettet anvendes til boliger i form af tæt-lav bebyggelse, dvs. række, klynge eller dobbelthuse.

 

Indsigelser

Indsigelsen vedrørende kommuneplantilægget er fremsendt af Kollund Lind Gymnastikforening (KLG) - fodboldafdeling, og omhandler det forhold, at området ændrer anvendelse fra offentligt areal til boligområde. I følge indsigelsen har KLG ofte mangel på boldbaner bl.a. på grund af den vandlidende jord i området, og mener derfor det er fornuftigt og langsigtet planlægning, at området udlægges til offentlige formål som på sigt kan overgå til boldbaner. Særligt på grund af områdets centrale placering i forhold til Lind Hallerne, omklædningsrummene og klubhuset.

 

Forvaltningens vurdering

For at give mulighed for en bedre afvikling af trafik- og parkeringsforholdene ved boldklubben, vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at reducere lokalplanens afgrænsning med 5 meter mod syd, med det formål at give mulighed for etablering af parkeringspladser langs Stensbjergvej. For at bringe overensstemmelse mellem kommuneplantillæget og lokalplanen betyder det at afgrænsningen for rammen i kommuneplantillæget ligeledes skal reduceres med 5 meter, hvorved arealet langs Stensbjergvej vil være omfattet af en ramme til offentlige formål. Derudover vurderer forvaltningen, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 31 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse med den ændring at afgrænsningen reduceres med 5 meter i skel mod syd.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-14 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 61.B11.1 for Boligområde ved Stensbjergvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 61.B11.1 – Boligområde ved Stenbjergvej i Lind blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 26. april 2016, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 28. april 2016 til den 23. juni 2016. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at imødekomme den stadig stigende efterspørgsel på tæt-lav boliger i Lind.

 

I høringsperioden er der til lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 indkommet 3 bemærkninger og indsigelser fra:

 

- Kollund Lind Gymnastikforening (KLG) – Fodboldafdeling, Midt & Vestjyllands politi og Grundejerforeningen Koustrup Mark.

 

På baggrund af indsigelserne indstiller forvaltningen følgende ændringer til lokalplanforslaget:

 

 • At der i lokalplanens §1 tilføjes følgende til lokalplanens formålsbestemmelse: ” at angive retningslinjer for områdets bebyggelse og udstykning”
 •  At lokalplanområdet deles i to i delområder – et mod nord (Ia) og et mod syd (Ib), hvor det maksimale antal etager i det sydlige delområde reduceres fra 2 til 1 etage med udnyttelig tagetage. Jf. kortbilag 2.  
 • At der indskydes en ny bestemmelse "§ 5 Udstykning" med følgende indhold: "Boliggrunde i delområde Ia og Ib må ikke udstykkes mindre end 300 m2"
 • At lokalplans afgrænsning reduceres med 5 meter i skel mod Stenbjergvej for derved at give mulighed for etablering af parkeringspladser i tilknytning til boldklubben. Jf. kortbilag 1 og 2.
 • At delområde 2 udvides til også at omfatte det sydvestlige hjørne af planområdet, og at det udlagte stiforløb a-b integreres heri. Jf. kortbilag 2.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 61.B11.1 – Boligområde ved Stenbjergvej i Lind omfatter et areal på ca. 3,6 ha. som ejes af Herning Kommune. Arealet ligger i direkte forlængelse af et andet relativt nyt boligområde – Koustrup Mark, og viderefører derved udviklingen af Lind mod øst.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at imødekomme efterspørgslen på tæt-lav boliger i Lind. Således fastlægger lokalplanen, at området skal anvendes til boligområde i form af tæt-lav boliger som række, kæde- og dobbelthuse, samt at bebyggelsen inden for området må opføres i maks. 2 etager med en bebyggelsesprocent på højst 40.

 

Derudover udlægger lokalplanen grønne plantebælter langs forsyningsvejen til Koustrup Mark og Koustrup Allé, samt fastlægger principper for friarealer, fælleshus og vejbetjeningen af området.

 

Offentlig høring

I høringsperioden er der til lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 indkommet 3 bemærkninger og indsigelser fra:

 

1. Kollund Lind Gymnastikforening (KLG) – Fodboldafdeling
Indsigelsen omhandler det forhold, at planområdet overgår fra offentligt formål til boligformål og vedrører således det tilhørende kommuneplantillæg nr. 31.

 

2. Midt & Vestjyllands politi
Vedrørende de trafikale forhold bemærkes, jf. lokalplanens illustrationsplan, at der ved de blinde boligvej skal være vendepladser, og der ved alle udkørsler skal være de nødvendige oversigtsarealer.

 

3. Grundejerforeningen Koustrup Mark (GKM)
Indsigelsen omhandler planens byggemuligheder, arkitekturen i området, bebyggelsens tæthed, vej-, sti- og parkeringsforhold, ladebygningen/fælleshuset og de fælles grønne opholdsholdarealer samt beplantningen i området. 

 

- Planens byggemuligheder

På baggrund af lokalplanens få bestemmelser om områdets disponering, herunder bebyggelsens placering og intern vejbetjening, mener grundejerforeningen ikke, at forslaget til lokalplanen giver mulighed for at forestille sig, hvad de kan forvente i forhold til områdets udformning. GKM efterlyser derfor en mere detaljeret lokalplan.

 

- Arkitektur

GKM efterlyser, at lokalplanen opstiller krav til arkitekturen og kvaliteten af det nye byggeri i området. Derudover bemærkes det, at arkitekturen kun er behandlet under §7.1 og ikke som en del af lokalplanens formålsbestemmelser i §1, hvilket de ønsker ændret. Derudover mener de, at bebyggelse op til 8,5 meter og 2 etager kan virke voldsomt i forhold til bebyggelsen ved Koustrup Mark, som kun er i 1 etage og 4,5 meter højt. GKM mener derfor, at lokalplanen ikke bør tillade bebyggelse med en højde på 8,5 meter og 2 etager i en afstand på 50 meter fra skel mod bebyggelsen på Koustrup Mark.

 

GKM mener desuden, at der bør være forbud mod tagterrasser, da det i så fald vil kunne medføre indbliksgener mod den eksisterende bebyggelse på Koustrup Mark. Således mener GKM at tagterrasser enten bør forbydes i lokalplanen, alternativt at den indeholder bestemmelser der sikrer mod indbliksgener.

 

- Tæthed

GKM ser gerne, at det nye boligområde fremtræder lyst og åbent, og mener ikke at et krav til opholdsarealer på 100% af boligetagearealet er tilstrækkeligt. Der bør stilles krav om yderligere 20% af grundarealet til fælles grønne arealer. Derudover bemærkes det, at lokalplanen foreskriver, at boligveje skal etableres som opholds- og legeområder, og der rejses således spørgsmål til hvordan det sikres, at disse arealer ikke tælles med som en del af krævede opholdsareal.

 

- Vej- sti- og parkeringsforhold

Grundejerforeningen er bekymret for den skitserede vejløsning, hvor den eksisterende forsyningsvej til Koustrup Mark også skal være forsyningsvej til det nye boligområde. De mener ikke planen sikrer hensigtsmæssige trafiksikre og funktionelle adgangs- og tilkørselsforhold, men at det vil være bedre med tilkørsel direkte fra Koustrup Mak eller Stensbjergvej. Derudover er de bekymrede for, at lokalplanen giver mulighed for op til 3 ind- og udkørsler langs Koustrup Mark, og mener kun der bør gives mulighed for 1 adgangsvej.

 

I den sammenhæng gøres der opmærksom på, at udkørslen fra Koustrup Mark til Koustrup Allé af mange opleves som farlig. Dels fordi hastighedsbegrænsning på strækningen er 60 km/t og mange kører hurtigere, men også fordi vejen har en svag krumning, hvilket begrænser oversigtsforholdene i krydset. Dette skal der også tages hensyn til i forbindelse med anlæggelsen af en evt. støjvold.

 

GKM gør opmærksom på, at mange børn anvender stien på Koustrup Mark, og at overgangen på Koustrup Allé er farlig på grund af de dårlige oversigtsforhold og hastigheden. Af lokalplanen fremgår det, at der skal etableres en sti, men den indtegnede sti sikrer ikke gennemgang i området, da den er indtegnet til at stoppe for tidligt. Stien skal enten føres op til Koustrup Mark eller helt op til Koustrup Allé.

 

Lokalplanforslaget stiller krav om 1½ parkeringsplads pr. bolig, hvilket GKM mener er for lidt, da mange i dag har to biler. På baggrund heraf mener de, at kravet om decentrale parkeringspladser er for lavt og bør forhøjes. Alternativt skal der stilles krav om 2 parkeringspladser ved hver boligenhed.

 

Med hensyn til slitage og rengøring på Koustrup Mark i forbindelse med byggeperioden for udbygningen af området rejser GKM spørgsmålet om, hvem der skal afholde udgifterne hertil. GKM forventer at ekstra udgifter til vedligehold af vejen grundet udviklingen af området tilfalder den pågældende projektudvikler og ikke GKM. Derudover ønsker de, at der i byggeperioden af fase 1 etableres en særskilt byggevej.

 

Det er GKM som ejer forsyningsvejen. Efter færdiggørelse af boligområdet forventer de, at fællesudgifter til almindelig vedligehold og rengøring deles forholdsmæssigt på baggrund af en nøglefordeling baseret på antallet af boliger.

 

Langs Koustrup Alle giver lokalplanen mulighed for enten en støjvold eller en grøn støjmur. GKM mener ikke det skal være muligt med en støjmur, kun en støjvold.

 

- Ladebygningen og fælles grønne opholdsarealer

Lokalplan foreskriver, at den eksisterende ladebygning i området skal bevares. I tilknytning hertil oplyser grundejerforeningen, at de ikke ønsker at deltage økonomisk i driften af bygningen og påpeger, at der i planen ikke er en forklaring på hvordan bygningen må anvendes.

 

Derudover mener de, at der er en konflikt mellem det forhold, at lokalplanen udlægger områder til et grønt areal, som ikke må bebygges, og et andet sted giver tilladelse til anlæg til teknisk forsyning. I den sammenhæng bliver det anført, at såfremt der opsættes solcelleanlæg eller lignende på terræn bør der stilles betingelse om afskærmende beplantning.

 

- Beplantning

Grundejerforeningen mener det er uoverensstemmende at ville sikre beplantningen langs Koustrup Mark, når der samtidig gives tilladelse til etablering af et underjordisk spildevandsanlæg til rensning af overfladevand. Derudover mener de, at § 10.9 er problematisk, fordi den giver tilladelse til at gennembryde allé-rækken 3 steder såfremt trærækken stadig fremstår som et samlet forløb. Dette bør justeres ligesom de mener at antallet af vejadgange fra Koustrup Mark bør reduceres til kun 1. GKM finder, at der bør holdes en minimumsafstand på 5 m. fra skel mod Koustrup Mark og ind i lokalplanområdet hvad angår det underjordiske spildevandsanlæg, så beplantningen ikke lider skade. 

 

Forvaltningens vurdering

 

For den fulde besvarelse af indsigelserne henvises til indsigelsesnotatet.

 

Ad 1. - Kollund Lind Gymnastikforening (KLG) – Fodboldafdeling.

Rammeområde 61.OF1 til offentlige formål omfatter et stort areal, som endnu ikke er fuldt udnyttet. Såfremt der fremadrettet skulle vise sig et behov for flere boldbaner, kan dette til stadighed imødekommes inden for den eksisterende kommuneplanramme – også selvom en del af rammeområdet med denne lokalplan overgår til boligformål.

 

For at kunne sikre en mere hensigtsmæssig afvikling af parkeringen i området i forbindelse med kampe og stævner, anbefaler forvaltningen, at lokalplanens afgrænsning mod syd reduceres med 5 meter for derved at give mulighed for etablering af parkeringspladser i tilknytning til boldklubben - Jf. kortbilag 1 og 2.

 

Ad 2. Midt & Vestjyllands politi

Lokalplanen indeholder ikke en udstykningsplan for området, hvorfor vendepladser og oversigtsforhold ikke indgår som en del af lokalplanens bestemmelser. I forbindelse med godkendelsen af en egentlig udstykningsplan, skal der laves et vejprojekt i overensstemmelse med vejloven og vejreglerne, hvor korrekte vendepladser og nødvendige oversigtsforhold vil blive sikret.

 

Ad 3. Grundejerforeningen Koustrup Mark.

På baggrund af indsigelsen vurderer forvaltningen det formålstjenligt også at gøre områdets udformning til en del af formålet med lokalplanen. Således indstilles det, at følgende passage bliver tilføjet som en del af lokalplanens §1 formål:” at angive retningslinjer for områdets bebyggelse og udstykning”

 

Forvaltningen vurderer desuden, at det vil være hensigtsmæssigt, at videreføre planprincipperne for bebyggelsen ved Koustrup Mark. Således vil lokalplanområdets delområde 1 skulle deles i to – et mod nord og et mod syd, henholdsvis 1a og 1b. Bebyggelse i delområde 1a vil til stadighed kunne opføres op til 2 etager, mens bebyggelse i delområde 1b reduceres til 1 etage med udnyttelig tagetage. Jf. kortbilag 2.

 

Med hensyn til delområde 1a, hvor etagehøjden er uændret, vurderer forvaltningen, at det eksisterende boligområde Koustrup Mark er adskilt fra lokalplanområdet af en vej med plantebælter på begge sider og en afstand på 35 meter. Mulige indbliksgener mellem de to områder vurderes derfor at være minimale.

 

Derudover vurderer forvaltningen det hensigtsmæssigt om lokalplanen også indeholder et krav til grundstørrelserne i området. Derfor anbefales det at indføre ”§5 Udstykning”, hvoraf det fremgår, at den enkelte boliggrund ikke må udstykkes mindre end 300 m2 - I øvrigt som i planen for Koustrup Mark.

 

Derudover vurderer forvaltningen, at det kan være hensigtsmæssigt at videreføre beplantningsprincippet fra den nordlige del og udvide delområde 2. Således skabes der dels en bufferzone, som sikrer, at de nye boliger holdes i en acceptabel afstand fra den eksisterende bebyggelse, men det giver også mulighed for at integrere stien i plantebæltet med forbindelse til Koustrup Mark.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der i lokalplanens §1 tilføjes følgende punkt til lokalplanens formålsbestemmelse: ” at angive retningslinjer for områdets bebyggelse og udstykning”

 

at lokalplanområdet deles i to i delområder – et mod nord (Ia) og et mod syd (Ib), hvor det maksimale antal etager i det sydlige delområde reduceres fra 2 til 1 etage med udnyttelig tagetage. Jf. kortbilag 2.  

 

at der indskydes en ny bestemmelse "§ 5 Udstykning" med følgende indhold: "Boliggrunde i delområde Ia og Ib må ikke udstykkes mindre end 300 m2"

 

at lokalplanens afgrænsning reduceres med 5 meter i skel mod Stenbjergvej for derved at give mulighed for etablering af parkeringspladser i tilknytning til boldklubben. Jf. kortbilag 1 og 2.

 

at delområde 2 udvides til også at omfatte det sydvestlige hjørne af planområdet, og at det udlagte stiforløb a-b integreres heri. Jf. kortbilag 2.

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Forslag til nye Herning C projekter og frigivelse af midler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

På Serviceområde 09 Trafik (BYP), er der afsat 5,0 mio kr. til Herning C delprojekter i 2016.

Herning C er en vision om at skabe oplevelser og mere byliv for byens brugere. Herning C-projekter handler primært om at skabe mere leg, kunst, ly og læ, grønt i øjenhøjde og vand.

På Byrådets møde d. 17. maj 2016, pkt. 159, blev der frigivet 1 mio kr. til ly og læ i Bredgade. De resterende 4 000 000 kr. ønskes anvendt til forskønnelse af Torvet, Herning C-elementer i Sølvgade og Banegårdspladsen, Herning C-elementer i Østergade Øst, ny kunst, overdækkede områder, mere grønt på Kousgaards Plads, mere ophold/leg i Tinghushaven og mere grønt på Bethaniagades p-plads.

 

Byplanudvalget bedes drøfte og godkende disponeringen med henblik på at frigive midler og igangsætte udviklingen af de forskellige delprojekter.

 

Sagsfremstilling

"Torvet" handler om at forny Torvet med elementer som leg, ophold og mere grønt. Der ændres ikke på Torvets dimensioner eller belægning, da det er vigtigt, at de store arrangementer fortsat kan afvikles på Torvet.

Projektet skal koordineres med renovering af belysning på Torvet, hvilket der søges om midler til via energirenoveringspuljen. Det er ikke afklaret, i hvilket omfang der skal renoveres rør og ledninger under belægningen, men der må forventes en mindre renovering i enkelte områder.

 

Anlægsarbejdet kan tidligst påbegyndes efter arrangementet "Off Road" som afholdes på Torvet i april 2017.Det må forventes, at enkelte andre arrangementer ikke kan afvikles på Torvet i anlægsperioden.

 

Forvaltningen foreslår at afsætte 1 000 000 kr. til forskønnelsen.

 

"Herning C-elementer i Sølvgade og Søndergade" handler om, at skabe en spændende plads i Sølvgade tæt på Søndergade med kunst, bænke og effektbelysning, samt læskabende grønt på pladsen.

 

Forvaltningen foreslår at afsætte 500 000 kr. til dette projekt, som vil blive koordineret med anlægsprojektet for Sølvgade og udført forår 2017.

 

"Østergade". Forvaltningen foreslår at reservere 500.000 kr. til Herning C-elementer som mere grønt, ophold og kunst.

 

"Ny kunst" handler om, at tilføre mere kunst i bymidten og Banegårdspladsen. Forvaltningen foreslår at afsætte 500.000 kr. til delprojektet.

 

"Overdækkede områder" handler om, at skabe én eller flere lyskabende installationer, der kan overdække et område permanent eller ved særlige behov, i forbindelse med markeder og arrangementer på Poulsens Plads og Tinghuspladsen. Forvaltningen foreslår at afsætte 800.000 kr. til projektet.

 

"Mere grønt på Kousgaards Plads" handler om, at tilføre pladsen mere grønt. Forvaltningen foreslår at anvende 100.000 kr. til indkøb af nye plantekummer med bunddække og mindre træer. Placeringen af plantekummerne skal bl.a. himdre bilister i at køre og parkere på granitfladen, som har vægtbegrænsning, der ikke er beregnet til biltrafik.

 

"Mere leg og ophold i Tinghushaven" handler om, at tilføre pladsen mere fast byrumsinventar, der kan erstatte nogle af de midlertidige installationer i området. Forvaltningen foreslår at afsætte 100.000 kr. til delprojektet.

 

"Mere grønt i Bethaniagades p-plads" handler om, at forskønne en af de større p-pladser i bymidten med mere grønt og skabe et hyggeligt p-område, som for mange er første møde med Herning. Forvaltningen foreslår at afsætte 500.000 kr til delprojektet.  

Økonomi

Der er på serviceområde 09 Trafik (BYP) 4 mio kr. til Herning C-projekter i 2016. Forvaltningen foreslår, at de 4 mio kr. frigives til nyt stednummer for Herning C-projekter i 2016 og disponeres som følgende:

 

DELPROJEKTER

 

BELØB (kr.)

Torvet

Mere leg, grønt og ophold

1.000.000

Sølvgade og Søndergade

Beplantning, kunstnerisk udsmykning, effektbelysning og bænke

500.000

Østergade

Mere grønt, ophold og kunst

500.000

Ny kunst

Ny kunst til bymidten og banegårdspladsen

500.000

Overdækkede områder

I forbindelse med markeder og arrangementer

800.000

Kousgaards Plads

Mere grønt til Kousgaards Plads

100.000

Tinghushaven

Mere leg og bænke til Tinghushaven

100.000

Bethaniagades P-Plads

Mere grønt til Bethaniagades p-plads

500.000

SAMLET

 

4.000.000

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at  disponeringen drøftes og godkendes, 

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 4 mio kr i 2016 på Serviceområde 09 Trafik (BYP), nyt stednr. for Herning C 2016

 

at anlægsudgiften på 4 mio kr. til projektet for Herning C 2016, finansieres af afsat budget på Serviceområde 09 Trafik (BYP)

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-12-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Principgodkendelse af planlægning for et boligområde ved Vestergade og Lundgårdsparken i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en forespørgsel om muligheden for køb og udvikling af et område til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i Aulum. Området omfatter del af matrikelnummer 1a og 1fs, begge Lundgård Aulum, og er beliggende mellem Lundgårdsparken og jernbanen umiddelbart vest for Aulum bymidte. En imødekommelse af forespørgslen er i strid med gældende kommuneplanrammer 01.OF7 og 01.B14 samt lokalplan 1.47, og kræver derfor udarbejdelse af nyt plangrundlag.

Det indstilles, at Byplanudvalget tager stilling til, om den ønskede anvendelse kan principgodkendes, og der dermed igangsættes ny planlægning for området, bl.a. som grundlag for udbud af grunden.

Sagsfremstilling

Der foreligger et ønske om køb og udvikling af et areal til åben-lav og tæt-lav boligbyggeri ved Lundgårdsparken i Aulum. Området, der omfatter del af matrikel nr. 1a og 1fs, begge Lundgård Aulum, er afgrænset af Lundgårdsparken der er et parcelhuskvarter fra 1970'erne mod sydvest og vest; af daginstitutionen "Hobitten" mod nord og af matrikel nr. 1fc, Lundgård Aulum, med Aulum Vandværk mod nordøst og øst. Umiddelbart øst for vandværksgrunden afgrænser et bredt beplantningsbælte området mod jernbanen. Matrikel nr. 1a er et større vejareal, men den del af matrikel nr. 1a, der er forespurgt på, fremstår som et grønt friareal med klippet græs og fodboldmål. Denne del af området er markant afgrænset af en tæt og højt, levende hegn mod matrikel nr. 1fs, der fremstår som uplejet natur. Der er vejadgang til området og Aulum Vandværk fra Vestergade. Fra indkørslen til området og hen langs daginstitutionens sydlige skel findes en græssti til Lundgårdsparken.

 

Luftfoto med matrikler og lokalplanafgrænsning

 

Plangrundlag

Kommuneplanramme 01.OF7 - offentligt område ved Lundgårdsparken

Matrikel nr. 1a og 1fc er omfattet af kommuneplanramme 01.OF7, der fastlægger områdets anvendelse til institutionsbyggeri, vandværk, parkering og rekreativt grønt område. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 25, og bebyggelse må opføres i maksimum 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

 

Kommuneplanramme 01.B14 - boligområde ved A.L. Andersensvej

Matrikel nr. 1 fs er omfattet af kommuneplanramme 01.B14, der fastlægger områdets anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende fællesanlæg samt frialrealer til rekreative formål. Boligbebyggelse skal placeres under hensyntagen til vibrations- og støjgener fra togdriften på nærliggende baneareal. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40, og bebyggelse må opføres i maksimum 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

Der skal etableres minimum 1 p-plads pr. bolig samt opholdsarealer svarende til minimum 80% af boligetagearealet.

 

Lokalplan 1.47 for et område til bolig- og rekreative formål ved det gamle stadion i Aulum 

Matrikel nr. 1fs, 1fc, del af 1a samt del af 3 - alle Lundgård Aulum, er omfattet af lokalplan nr. 1.47 for et område til bolig- og rekreative formål ved det gamle stadion i Aulum. Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til bolig- og offentlige formål herunder etageboligbyggeri, anlæg til vandværks- og jernbanedrift, vandindvinding samt rekreative formål og fredskov. Boligbebyggelse kan opføres inden for et afgrænset byggefelt i op til 8 etager og 30 meter. Intentionen har været opførelse af et højt punkthus med boliger med rekreative arealer omkring. 

 

Forvaltningens vurdering 

Den ønskede anvendelse til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse er i strid med gældende planlægning. Del af matrikel 1a er udlagt til offentlige formål, og matrikel nr. 1fs er udlagt til et højhusbyggeri med tilhørende friarealer. Forvaltningen vurderer, at en udnyttelse til åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse harmonerer fint med de omkringliggende boligområder.

 

Der er forespurgt på både del af matrikel 1a og 1fs til boligformål. Del af matrikel nr. 1a tjener som grønt rekreativt område for det omkringliggende kvarter. Den store plæne er i sin halve længde afgrænset mod Lundgårdsparken med store vejtræer og mod matrikel 1fs med et højt og tæt levende hegn. Det rekreative område fremstår som et fint, veletableret og meget anvendt område i bydelen med mulighed for mange forskellige aktiviteter. Forvaltningen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt for både Lundgårdparken, der ikke rummer fælles friarealer, og retsen af bydelen, hvis dette offentlige areal inddrages til boligformål.

 

Forvaltningen vurderer derimod, at matrikel nr. 1fs kan anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Med områdets størrelse på ca. 13.500 m2 kan der etableres et fint lille boligområde med ca.12-13 åben-lav boliger, og flere hvis det er tæt-lav bebyggelse. Dette boligområde vil også kunne få stor gavn af det offentlige grønne areal, der på denne måde vil være omkranset af boliger. Vejadgangen bør fortsat etableres fra Vestergade, så der ikke tilføres yderligere trafik ind i Lundgårdsparken. Den eksisterende sti langs daginstitutionens sydskel bør ligeledes opretholdes og eventuelt suppleret med med flere stiforbindelser gennem beplantningsbæltet mellem matrikel nr. 1a og 1fs.

 

Forvaltningen anbefaler, at der ved en eventuel igangsætning af ny planlægning for området udarbejdes en lokalplan, der i sit fulde omfang erstatter eksisterende lokalplan 1.47. Det vil sige, at lokalplanen ud over matrikel nr. 1fs og del af 1a også vil omfatte 1fc (vandværksgrunden) og del af 3 (jernbaneareal med fredskov). Begrundelsen for at tage det med i en ny lokalplan er at få revurderet stier, regnvandsbassiner og andre rekreative elementer i området. Der skal ligeledes udarbejdes kommuneplantillæg for rammeområde 01.B14. Hvis matrikel nr. 1a forbliver offentligt areal, skal der ikke ændres på rammeområde 01.OF7.

Der bør i en eventuel kommende planproces også være hensyntagen til vandværkets boringer, der afkaster en hygiejnezone på 25 meter i radius, hvor der ikke må etableres bebyggelse, andre anlæg eller sprøjtes. Endvidere skal der tages højde for vibrations- og støjgener fra den nærliggende jernbane. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området til bl.a. åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

 

at Byplanudvalget tager stilling til, om del af matrikel 1a, det offentlige grønne område, fortsat skal være udlagt til offentlige formål som grønt friareal, eller om området skal inddrages til boligformål

Beslutning

Byplanudvalget igangsætter planlægningen, hvor en del af matrikel 1a, det offentlige grønne område, fortsat skal være udlagt til offentlige formål som grønt friareal.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-13-16 Sagsbehandler: Marius Reese  

Principgodkendelse af byggeri ved Møllegade/Bethaniagade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Der er indkommet ansøgning om principgodkendelse af et boligprojekt i 8 etager i karreen, Rolighedsvej, Carit Etlars Gade, Bethaniagade og Møllegade. Det ansøgte projekt overskrider udlægget af byggefelter i lokalplanen for området. Teknik og Miljøudvalget har afvist at give dispensation til projektet, fordi udvalget har vurderet at dispensatonen er meget vidtgående. Projektudvikleren ønsker, på baggrund af et skitseprojekt, i stedet en principgodkendelse til udarbejdelse af ny lokalplan for projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i marts 2010 lokalplan 11.C14.3 for området ved Møllegade og Bethaninagade. Lokalplanen blev i sin tid udabejdet for at skabe det planlægningsmæssige grundlag for bl.a. en højhusbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Møllegade. Dette projekt er imidlertid ikke realiseret.

 

Projektudvikler søger om at kunne realisere et projekt, som er reduceret i omfang i forhold til etageantal, bygningshøjde og etageareal. Imidlertid ønskes en del af den nye bebyggelse placeret udenfor det byggefelt, som i den gældende lokalplan fastlægger mulighed for bebyggelse i op til 8 etager oven på eksisterende bebyggelse som svarer til 2 etager, eller i princippet i alt 10 etager og en maks bygningshøjde på 35m.

 

Det nye projekt er en boligbebyggelse i 8 etager, som ønskes placeret på et areal øst for den eksisterende bebyggelse mod Møllegade, dog ikke sammenbygget med denne, men adskilt således at adgangsvejen fra Bethaniagade til ejendommen nord for, som bl.a. er tankstation, kan opretholdes.

 

Den nye bebyggelse ønskes opført i 29 m højde, og der ønskes mulighed for, at altaner kan overskride byggefeltet med op til 1,1 m og at friarealet kan etableres på altanerne. Adgangen til boligerne sker via et trappe- og elevatortårn på nordsiden af bygningen. Efter det fremsendte projektmateriale kan parkeringskravet opfyldes på terræn, uden at der skal etableres parkeringskælder.  

Projektudvikler har i ansøgningsmaterialet angivet, at bebyggelsen opføres i blank mur, (tegl) aluminium eller stenmateriale. Der er endvidere vedlagt skyggediagrammer som viser skyggekastet fra bygningen på udvalgte tider af døgnet og året.

 

Den ansøgte bebyggelse ligger delvist indenfor det byggeflet som er udlagt i den gældende lokalplan, men byggefeltet overskrides i øst-vestgående retning med ca 15 m, mod syd og nord placeres bebyggelsens trappe og elevator i nordskellet, hvor der efter den gældende lokalplan er en afstand på ca. 4 m.

 

Vurdering

I forbindelse med den offenlige høring om lokalplan 11.C14.3 kom der indsigelser fra naboerne om bl.a. skygge og indblik. I forbindelse med Teknik og Miljøudvalgets behandling af dispensationsansøgningen kom der i naboorienteringen også mange indsigelser mod de samme forhold. Der blev i forbindelse med dispensationssagen også udarbejdet skyggediagrammer.

 

Det konkrete projekt hvortil der nu søges principgodkendelse, er reduceret i højden med 6 m og to etager, og byggefeltet byggriets omfang - etagearealet (i byggefeltet til højhusbebyggelsen) er reduceret med ca. 40%.

 

Det er forvaltningens vurdering, ud fra skyggediagrammerne, at reduktionen i etageantallet og bygningshøjden har mindre betydning for skyggegenerne, fordi bebyggelsen samtidig er rykket 15 m længere mod øst. Skyggegenerne for de ejendomme som ligger nord og øst for det ansøgte byggeri, vil derfor være næsten de samme som efter den allerede gældende lokalplan.

 

En væsentlig reduktion af skyggegenerne kan først og fremmst ske ved en yderligere reduktion af bygningshøjden, eller ved at den ansøgte bebyggelse sammenbygges med eksisterende bebyggelse modt vest.

 

Såfremt den ansøgte bebyggelse sammenbygges med eksisterende bygning mod vest, kan overskridelsen af byggefeltet i den gældende lokalplan reduceres med 6-8 m., vil give en næsten tilsvarende forbedring af skyggekastet i naboernes haver og facader, hvilket vil have stor betydning særligt i sommerhalvåret. Skyggekast der kan blive opfattet som en gene, kan ikke undgåes i vinterhalvåret, selvom solskinstimerne er begrænsede i den periode.

 

Friarealet til boligerne er begrænset til altanerne, da terrænet optages af parkering. Der kan etableres opholdarealer på terræn, ved at der i et vist omfang etableres kælder under bebyggelsen, eller den nye bebyggelse står på søjler, hvor et antal parkeringspladser kan etableres i stueplanet. Der er dog gennemført boligprojekter i Herning bymidte i de senere år, hvor friarelet er godkendt på altaner og tagterrasser, svarende til ca. 5% af boligarealet, hvis særlige forhold taler herfor, f.eks. hvis der er kort og nem adgang til grønne områder eller boligerne ikke umiddelbart skal fungere som familieboliger.

 

Forvaltningen vurderer, at en ny byggelse som opføres i gedigne og holdbare materialer som f.eks. tegl, kan være godt og positivt bidrag til fornyelsen af området. Arkitektonisk og i forhold til særligt generne ved  skyggekast på naboejendommene, vil den mest optimale løsning dog fortsat være at det ønskede byggeri opføres indenfor rammerne af de udlagte byggefelter i den gældende lokalplan. Ansøger har oplyst, at det ikke er realistisk, bl.a. fordi denne løsning er fordyrende, og den eksisterende bebyggelse bruges og ikke kan rømmes i byggeperioden, uden at projektet bliver økonomisk urealisabelt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om projektet skal nyde fremme gennem udarbejdelse af ny lokalplan for det område som er angivet i bilaget. I givet fald

 

at udvalget tager stilling til, om friarelaet til bebyggelsen kan etableres på altaner

 

at etablering af friareal går forud for etablering af parkering, således

 

at opfyldelse af parkeringskravet kan opfyldes ved indbetaling til parkeringsfonden for max. 30% af parkeringskravet. 

Beslutning

Byplanudvalget principgodkender ikke på det foreliggende grundlag

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Godkendelse af Byfornyelse i Herning 2017-2028 - inkl. tilføjelse om Aftalt grøn byfornyelse og nedrivning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Den 26. april 2016 godkendte Byplanudvalget et udkast til en ny byfornyelsesstrategi, Byfornyelse i Herning 2017-2028 og besluttede, at Aftalt grøn byfornylse skal indgå som et led i den kommunale byfornyelsesindsats og dermed indarbejdes i strategien.

 

Forvaltningen har på den baggrund indarbejdet "Aftalt grøn byfornyelse" i byfornyelsesstrategien som en del af bygningsfornyelsen. Derudover er strategien tilføjet muligheden for, at der i forbindelse med kommende ansøgningsrunder til bygningsfornyelse, udover støtte til istandsættelse, også skal kunne gives støtte til nedrivning (frivillig aftaler). Byfornyelse i Herning 2017-2018 indstilles på den baggrund til godkendelse med ovennævnte tilføjelser.

Sagsfremstilling

Aftalt grøn byfornyelse

Aftalt grøn byfornyelse er en aftale og tilskudmodel for energirenovering i private udlejningsejendomme. Reglerne er fastsat i byfornyelseslovens kap. 6a og forvaltes af Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet.

 

Aftalt grøn byfornyelse er et af hovedelementerne i en energisparepakke, der trådte i kraft den 1. juli 2014, og er en aftale- og tilskudsmodel for energirenoveringer i privat udlejningsbyggeri. Hensigten med ordningen er at øge incitamentet for udlejere og lejere i private lejeboliger til at gennemføre energibesparende foranstaltninger i private boliger. Ordningen bygger grundlæggende på allerede eksisterende tilskudsmuligheder på energiområdet og i Byfornyelsesloven.

 

 Alle former for energibesparende arbejder og følgearbejder er omfattet af ordningen:

 • forbedring af varmeanlæg og el- og vandinstallationer
 • forbedring af klimaskærmen
 • etablering af vedvarende energiformer

 

Både udlejer og lejer kan tage initiativ til at indgå aftale om grøn byfornyelse. En aftale om grøn byfornyelse mellem udlejeren og lejerne (og energiselskabet) kræver ikke kommunens medvirken, men kommunen kan tilskynde udlejere og ejere til at indgå en aftale, og støtte økonomisk op om gennemførelsen.

 

Kommunen kan, inden for byfornyelsesrammen, beslutte at yde indfasningsstøtte til nedsættelse af huslejeforhøjelse, støtte til ejerens udgifter til vedligeholdelse/bygningsfornyelse samt til evt. genhusning.

Såfremt kommunen yder indfasningsstøtte eller støtte til vedligeholdelse/bygningsfornyelse, kan kommunen stille relevante arkitektoniske, miljømæssige eller udførelsesmæssige krav samt krav om gennemførelse af bestemte arbejder.

 

Ydes der indfasningsstøtte til huslejen eller tilskud til vedligeholdese/bygningsfornyelse (efter Byfornyelseslovens kapitel 3), vil arbejderne være omfattet af reglerne om udbud, jf. lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

 

Støtte til nedrivning 

Jf. Byfornyelsesloven kan der gives tilsagn om støtte til nedrivning, når dette er begrundet i bygningens fysiske tilstand eller hensynet til at skaffe rimelig adgang til lys, luft og opholds- eller friarealer for den eksisterende boligbebyggelse beliggende i umiddelbar tilknytning til det ryddede areal.

 

I 2014 og 2015 har Herning Kommune givet tilsagn om søtte til nedrivning med "Pulje til Landsbyfornyelse". Denne pulje har kommunen imidlertid ikke fået del i 2016, og i kommende sager anvendes derfor den ordinære byfornyelsesramme.

 

Herning Kommune får 50% i refusion på bygningsfornyelsen. Ved tilsagn om støtte til bygninger beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere er refusionssatsen forhøjet til 70% (gældende i en 3-årig periode).

 

Forvaltningens anbefaling

Jf. byfornyelsesstrategien skal der igangsættes mindst én ansøgningsrunde om året til bygningsfornyelse. Forvaltningen anbefaler, at der med denne ansøgningsrunde, udover muligheden for at søge søtte til istandsættelse, også gives mulighed for at søge støtte til energirenoveringer i private udlejningsejendomme (jf. Aftalt grøn byfornyelse) samt nedrivning (frivillige aftaler).

 

På baggrund af ovennævnte anbefales det, at der gennemføres en ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i foråret 2017.  

Den ordinære ramme fra staten forventes udmeldt primo 2017.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender byfornyelsesstrategien "Byfornyelse i Herning 2017-2028" med tilføjelse af muligheden for at søge støtte til Aftalt grøn byfornyelse og til nedrivning (frivillige aftaler), jf. ovennævnte, og

 

at Byplanudvalget beslutter, om der i forbindelse med Aftalt grøn byfornyelse skal kunne ydes kommunal støtte til såvel indfasningsstøtte til nedsættelse af huslejeforhøjelse, støtte til ejerens udgifter til vedligeholdelse/bygningsfornyelse samt til evt. genhusning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-156-10 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Sammenlægning af overskydende puljemidler fra Grøn Ordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.

 

 Det  har vist sig, at nogle ansøgninger som er bevilget, er frafaldet af ansøger, hvorfor der resterer midler i puljerne som ikke er brugt.

 

Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til fremadrettet at kunne samle overskydende puljemidler i nye puljer, som efterfølgende annonceres.

Sagsfremstilling

Sigtet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Grøn Ordning giver tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der gives ikke tilskud til allerede igangværende projekter.

 

Herning Kommune har for nuværende tre puljer i gang. I forbindelse med nærmere tilretning af ansøgningerne efter den politiske stillingtagen er der to ansøgere, som har frafaldet deres ansøgning. En enkelt ansøgning har ikke brugt hele det bevilligede beløb. Der er derfor yderligere 321.925 kr. som venter på at blive brugt til initiativer i forbindelse med Grøn Ordning. Forvaltningen foreslår en ny ansøgningsrunde inden udgangen af 2016 for hele Herning Kommune, dog med prioritering af ansøgninger, der kommer fra de vindmølleområder, som i første omgang udløste midlerne (i dette tilfælde Assing og Sunds).

 

Hermed følger et overblik over de enkelte ansøgninger og deres status for hver af de tre puljer:

 

Grøn Ordning Assing (i alt 877.137,50 kr.)

Ansøgning

Bevilliget beløb

Status

Plejehjemmet Sandfeldgården - etablering af lysthus

149.337,50 kr.

Ansøger har færdigmeldt projektet, og Herning Kommune har anmodet Energinet.dk om udbetaling af midlerne.

Kibæk Idrætsforening - renovering af tag på hal

340.000,00 kr.

Afsluttet, og Herning Kommune har modtaget midlerne fra Energinet.dk.

Kibæk Idrætsforening - etablering af outdoor fitness

181.000,00 kr.

Afsluttet, og Herning Kommune har modtaget midlerne fra Energinet.dk.

Grundejerforeningen Klinten - etablering af rekreativt stisystem

121.863,00 kr.

Ansøger har frafaldet sin ansøgning.

Sinding-Ørre Borgerforening - etablering af rekreativt stisystem

85.137,00 kr.

Ansøger har færdigmeldt projektet. Projektet blev billigere end først antaget og endte med at koste 84.875,00 kr. Herning Kommune har anmodet Energinet.dk om udbetaling heraf.

I alt

877.337,50 kr.

- 121.925,00 kr.

 

Grøn Ordning Abilda (i alt 1.056.000,00 kr.)

Ansøgning

Bevilliget beløb

Status

Abildå Forsamlingshus - renovering af forsamlingshus

727.167,00 kr.

Ansøger har færdigmeldt projektet, og Herning Kommune har anmodet Energinet.dk om udbetaling af midlerne.

Abildå Brunkulsleje - udvidelse af skinneareal

21.377,50 kr.

Ansøger har færdigmeldt projektet, og Herning Kommune har anmodet Energinet.dk om udbetaling af midlerne.

Abildå Brunkulsleje - etablering af gavl på madpakkehus

35.875,00 kr.

Ansøger har færdigmeldt projektet, og Herning Kommune har anmodet Energinet.dk om udbetaling af midlerne.

Abildå Borgerforening - etablering af legeplads

98.318,75 kr.

Ansøger har færdigmeldt projektet, og Herning Kommune afventer en revisorerklæring, før Energinet.dk kan anmodes om udbetaling af midlerne.

Ørnhøj Borgerforening - etablering af bålhytte

100.000,00 kr.

Ansøger forventes snart at færdigmelde projektet, da Herning Kommune har modtaget en faktura på det bevilligede beløb.

VindKRAFTEN - etablering af solvarmeanlæg

73.261,75 kr.

Afsluttet, og Herning Kommune har modtaget midlerne fra Energinet.dk.

I alt

1.056.000,00 kr.

0,00 kr.

 

Grøn Ordning Sunds (i alt 880.000,00 kr.)

Ansøgning

Bevilliget beløb

Status

FDF Sunds - etablering af bålhytte

100.000,00 kr.

Herning Kommune afventer, at ansøger indsender nyt tilbud, som derefter skal godkendes af Energinet.dk.

Aage V. Jensens Naturfond - etablering af udsigtstårn

200.000,00 kr.

Ansøger har frafaldet sin ansøgning.

Herning Kommune - inventar til bypark i Sunds

200.000,00 kr.

Ansøger forventes snart at færdigmelde projektet, da Herning Kommune har modtaget en faktura på det bevilligede beløb.

Østre Søvejs Grundejerforening - renovering af bro

100.000,00 kr.

Ansøger afventer, at vandstanden falder før projektet kan realiseres.

Sunds Idrætsforening - etablering af kunststofbane

280.000,00 kr.

Ansøgningen er til behandling ved Energinet.dk.

I alt

880.000,00 kr.

- 200.000,00 kr.

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabeller er der indtil videre 121.925,00 kr. samt 200.000,00 kr. fra henholdsvis Assing og Sunds puljen i overskud. Forvaltningen foreslår derfor at lave en ny ansøgningsrunde med en ny pulje på i alt 321.925,00 kr. inden udgangen af 2016. Ved en ny ansøgningsrunde bør ansøgninger fra Assing og Sunds og tilhørende nærområder prioriteres.

 

Det er ikke usandsynligt, at der fremadrettet vil være ansøgninger, som frafaldes eller bliver billigere end først forventet, så der bliver penge i overskud. Energinet.dk kan vælge ikke at giver tilsagn til en ansøgning, selvom den har politisk opbakning i Herning Kommune.

 

Forvaltningen vil derfor anmode om bemyndigelse til fremadrettet at kunne samle overskydende puljemidler i nye puljer med henblik på at oprette nye ansøgningsrunder, uden at der først skal træffes politisk beslutning herom. Formålet med at oprette nye puljer er at sikre en bedre udnyttelse af de Grøn Ordning midler Herning Kommune har til rådighed, til gavn for borgere i de lokalområder, hvor der opsættes vindmøller. Nye ansøgninger skal som hidtil godkendes af Byplanudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender der gennemføres en ny ansøgningsrunde ultimo 2016 for hele Herning Kommune med de overskydende puljemidler.

 

at Byplanudvalget giver forvaltningen bemyndigelse til fremadrettet at sammenlægge overskydende puljemidler med henblik på at oprette nye ansøgningsrunder,

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-2-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Byplanudvalgets mødedatoer i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Godkendelse af Byplanudvalgets mødedatoer i 2017

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i f.m. budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Byplanudvalget i 2017.  

 

Møderne foreslås afholdt på mandage og påbegyndes kl. 12.00  ligesom tidligere, og er så vidt muligt sammenfaldende med KFU's mødedatoer.  

 

Januar

23

Februar

20

Marts

13

April

18

Maj

22

Juni

19

Juli

ferie

August

14

September

18

Oktober

09

November

valg

December

04

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at mødetidspunkterne tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P00-2-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  
 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl