Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 12. august 2019
Mødested: ”Broen” A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Fagudvalgsbehandling af Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2019, at der skal laves en fuld revision af kommuneplanen, og at strategi for Lokal Agenda 21 skal indgå i Planstrategi 2019, herunder at FN's verdensmål indgår som en del af Agenda 21, hvor det er relevant. I samme omgang blev det besluttet, at der skal ske en kondensering af den nuværende vision, så den bliver kortere og skarpere.

 

Hermed fremsendes forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi til drøftelse og kommentering forud for foreløbig vedtagelse.

 

Planstrategien fagudvalgsbehandles i august 2019 i Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Forebyggelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og forebyggelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Byplanudvalget. Herefter forventes Byplanudvalget i september 2019, at kunne behandle forslag til Planstrategi 2019 forud for en foreløbig vedtagelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet og efterfølgende offentlig høring. 

Sagsfremstilling

I henhold til planloven skal Byrådet inden udgangen af 2019 have offentliggjort en strategi for kommuneplanlægningen samt for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt lokal Agenda 21.

 

Formålet med udarbejdelse af Planstrategi 2019 er at give en samlet præsentation af strategien for henholdsvis en ny kommuneplans udarbejdelse og indhold samt for arbejdet med en bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21).

 

Disse to strategier er lovpligtige efter planloven og skal offentliggøres til høring blandt borgerne i minimum 8 uger.

 

Fotos indsættes først i publikationen til den foreløbige vedtagelse, det er derfor tekstgrundlaget, der er til drøftelse og kommentering under denne fagudvalgsbehandling. Da planstrategien er Byrådets strategi for kommunens udvikling er den skrevet med Herning Kommune som afsender. Sprogformen er samtidig med til at gøre publikationen mere nærværende for kommunens borgere.

 

Planstrategi 2019 er disponeret i 5 hoveddele:

1. Revision af kommuneplanen

2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

3. Udviklingstemaer – til debat

4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 – til debat

5. Godt på vej

 

Dertil kommer et bilagsafsnit med redegørelse for den udførte planlægning siden vedtagelsen af kommuneplanen og en oversigt over FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Ad 1. Revision af kommuneplanen

Der er lagt op til en fuld revision af kommuneplanen, da det giver størst frihed til at tilføje ændringer. Planperioden forlænges til 2032. Ændringerne omhandler i hovedtræk:

-    Byudviklingen og boligudbygningen revideres, og mulighed for nye boformer undersøges

-    De nye politikker/planer og strategier indarbejdes

-    Eksisterende visioner erstattes af ny visionsfortælling

-    Grønt Danmarkskort indarbejdes

-    Kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer revideres og forenkles

-    Oversvømmelsestruede arealer udpeges og retningslinjerne ajourføres

-    Rammebestemmelserne servicecheckes for eventuelle mangler

-    Retningslinjer for og udpegning af konsekvenszoner om produktionserhverv opdateres

  

Ad 2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

Kernefortællingen er den korte historie om Herning Kommune nu, som blev vedtaget i 2017, mens visionsfortællingen er historien om, hvordan Herning Kommune gerne vil være i fremtiden. Det betyder ikke, at vi ikke allerede rummer visionsfortællingen i dag, men den kan realiseres endnu mere og bliver endnu tydeligere – på samme måde som kernefortællingen heller ikke rummer alt, hvad vi gør og er. Fundamentet for visionsfortællingen er fortsat ”Her er alle muligheder åbne”. Visionsfortællingen favner bredden og de fælles ambitioner for Herning Kommune. Den nye visionsfortælling er et operationelt værktøj, der både samler fokusområder, forholdet til kernefortællingen og sammenhængen til det politiske arbejdsgrundlag og budgetlægningen i kommunen. Visionsfortællingen vil være paraplyen over al den planlægning, der igangsættes i alle dele af organisationen. Byplanudvalget behandlede oplægget til visionsfortælling på deres møde den 27. maj 2019 med anbefaling om godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  

Ad 3. Udviklingstemaer (debatafsnit)

Udviklingstemaerne er udsprunget fra arbejdet med visionen. Da Herning Kommune lægger meget vægt på tværfagligt samarbejde, vil der være en del overlap imellem de forskellige udviklingstemaer også selvom det ikke er nævnt konkret alle steder. De fem udviklingstemaer er:

-    Spændende uddannelsesby

-    Klima

-    Fremtidens erhverv

-    Det gode liv

-    Fremtidens ældre

 

Hvert udviklingstema tager afsæt i den nye visionsfortælling og omhandler forskellige problemstillinger, hvor mulige løsninger skal undersøges og integreres i den kommende planperiode. Af samme grund indeholder de forskellige udviklingstemaer konkrete spørgsmål, som relaterer sig til temaet og lægger op til den offentlige debat. Temaerne er ligeledes suppleret med enkelte konkrete indsatser, der udpeger en retning for vores måde at arbejde på, og afsluttes med en lille reference til FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Der er dog ikke taget stilling til, i hvilket omfang verdensmålene kommer til at indgå i arbejdet med de forskellige udviklingstemaer.

 

Den største ændring i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision bliver en ny og forenklet hovedstruktur, der skal gøre kommuneplanen nemmere at administrere efter og orientere sig i.

 

Planområdet fylder særligt meget i planstrategien, herunder særligt udlæg af de fysiske rammer, der skal muliggøre kommunens ønskede udvikling. I planstrategien er der ikke arbejdet med konkrete udpegninger, men den omhandler de fokusområder, som skal prioriteres ved den kommende revision af kommuneplanen. Blandt referencerne til nye initiativer på planområdet nævner planstrategien Herning Kommunes arbejde med en ny uddannelsesstrategi, der har fokus på at tilføre Herning en bredere uddannelsesprofil. Rammerne for at være en attraktiv uddannelsesby omhandler meget mere end blot de uddannelsestilbud, der er til stede. Det handler også om at kunne tilbyde attraktive bomuligheder, undergrundsmiljøer, café- og handelsliv, idræt- og fritidskultur og gode transportmuligheder.

 

Herning Kommune skal fortsat udlægge attraktive boligområder og revidere boligudbygningen i kommunen i overensstemmelse med efterspørgsel og behov. Planstrategien har særligt fokus på at undersøge nye boformer og –typer, der kan være et supplement til de eksisterende byområder. De nye boformer kan udspringe af fællesskabstanken og måske indgå i arbejdet med at mindske ensomhed blandt ældre. Det kan også indgå som en revitalisering af landdistrikterne og arbejdet med udviklingen af den moderne landsby.

 

Planstrategien lægger ligeledes op til at genbesøge kommunens erhvervsarealer og undersøge nye typer erhverv, særligt inden for følgende fire fagmiljøer: sundhed, e-commerce, moderne produktion samt design og tekstil. Fagmiljøerne skal være samlingspunkter for viden, uddannelse, innovation, iværksætteri og erhverv. Det handler blandt andet om at være på forkant og planlægge for nye forretningsmuligheder, fremtidens arbejdsmarked og tværgående synergier mellem de fysiske butikker og e-handel. Blandt referencerne til nyere initiativer på området nævner planstrategien arbejdet med at fremme erhvervsudvikling med fokus på cirkulær økonomi. Herning Kommune skal desuden udpege konsekvensafstande om de eksisterende produktionserhverv ud fra virksomhedernes miljøgodkendelser og overveje, hvor det strategisk giver mening at udvide eller afvikle eksisterende produktionserhverv, samt i højere grad klassificere, hvilke typer af produktionserhverv, der skal være i et givent område.

 

Herning Kommune skal i forbindelse med kommuneplanrevisionen kortlægge områder, hvor der er risiko for oversvømmelse, og om der er tilstrækkelige arealer til forsinkelse af større regnmængder. Det har betydning for kommunens arealudlæg til boliger, erhverv og offentlige formål, og det stiller krav til en prioritering af vores natur- og landområder samt øvrige interesseområder.

 

Derudover skal der i forbindelse med kommuneplanrevisionen ske en udpegning og opdeling af landskabet i funktioner blandt andet i forhold til, hvor der skal være produktionslandskab, byudvikling samt natur- og rekreative arealer, som en del af arbejdet med Grønt Danmarkskort. Det bliver derfor særligt vigtigt, at der på planområdet overvejes det strategiske sigte med udpegningerne og vægtningen i forhold til den ønskede udvikling af kommunen.

 

Ad 4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 (debatafsnit)

Herning Kommunes lokale Agenda 21-strategi omhandler indsatser og vigtige redskaber til at fremme bæredygtighed både for Herning Kommune som virksomhed og for den samlede kommune, og den viser på hvilken måde Herning Kommune lever op til planlovens fem retningslinjer for en Agenda 21-strategi:

-    Mindskelse af miljøbelastning og ressourceforbrug,

-    Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse,

-    Fremme af biologisk mangfoldighed,

-    Borgerinddragelse i det lokale Agenda 21-arbejde,

-    Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

 

Der er i forbindelse med strategien indsamlet input på tværs af forvaltningerne om indsatser og mål, der understøtter FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for at synliggøres eksisterende tiltag. Derudover lægges der op til, at Herning Kommune i en kommende proces vil undersøge, hvordan og i hvilket omfang det giver mening at arbejde med verdensmålene i en kommunal kontekst.

 

Ad 5. Godt på vej

Visionen fastlægger, hvordan Herning Kommune vil prioritere i fremtiden. En lang række initiativer peger dog allerede i den rigtige retning. Godt på vej indeholder billeder for nogle af disse initiativer. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget som fagudvalg kommenterer på forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi.

Beslutning

Byplanudvalget ønsker at vi i den kommende periode vil se nærmere på kommunens overordnede struktur for udvikling og arealanvendelse, og gentænke bymønstret med inspiration fra ”Herning+” for at opnå mere urbanitet i Herning by.

 

Udvalget ønsker derudover, at sydbyprojektet nævnes som eksempel på social og sundhedsmæssig bæredygtig byudvikling i Agenda 21 strategi.

 

Slutteligt ønsker udvalget et yderligere fokus på proaktiv planlægning for vedvarende energi.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-19-18 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplantiillæg for byudvikling i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen og Kaare Hjorth

Sagsresume

Tillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2017- 2028 for byudvikling i Gødstrup har været i offentlig høring sammen med to lokalplanforslag for byudvikling nord og syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup.

 

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet et ønske fra en projektudvikler i området om mulighed for at opføre et plejehjem i forbindelse med centerområdet syd for Hilmar Sølunds Vej. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der skal overføres en del af rammeområde 54.B1 til rammeområde 54.C1.

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at kravet for opholdsarealet til boliger inden for centerområde 54.C1 reduceres for at sikre en tæt og kompakt bebyggelsesstruktur i den centrale del af bydelen.

Sagsfremstilling

I Herning Kommuneplan 2017-2028 er der udlagt kommuneplanrammer til byudvikling ved det nye regionshospital i Gødstrup.

 

Byplanudvalget har i marts 2018 godkendt en principplan for lokalplanlægningen i Gødstrup. Samtidig blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg for at ændre den sydlige del af rammeområde 54.E1 fra erhverv til boliger.

 

I forbindelse med de to første lokalplaner for byudviklingen i Gødstrup har der vist sig at være behov for yderligere justering af de udlagte kommuneplanrammer. Blandt andet i forhold til håndtering af regnvand, etablering af en forbindelse "Linket" på tværs af Hilmar Sølunds Vej samt konkrete ønsker fra de private udviklere af området. Disse ændringer er samlet i forslag til kommuneplantillæg nr. 54.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 har været i offentlig høring fra den 7. marts til den 2. maj 2019 sammen med forslag til lokalplan 54.E3.1 for erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej og forslag til lokalplan 54.C1.1 for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej.

 

Der er i den offentlig høring indkommet tre bemærkninger og indsigelser. Hovedparten af indsigelserne og bemærkningerne vedrører forslag til lokalplan 54.C1.1 og er opsummeret og kommenteret på denne sag. Ønske om reduktion af friareal i centerområdet og mulighed for plejehjem er medtaget i denne sag, da det også vil kræve en ændring af kommuneplanens rammer at imødekomme dem.

 

Projektudvikleren af området syd for Hilmar Sølunds Vej ønsker, at kravet til opholdsareal til boliger inden for centerområdet reduceres fra de nuværende 50% af boligetagearealet for at sikre en tæt og kompakt bebyggelsesstruktur. Forvaltningen vurderer, at kravet kan nedsættes til 25% af boligetagearealet.

 

Projektudvikleren af området syd for Hilmar Sølunds Vej har i forbindelse med dialog om bebyggelsesplanen for centerområdet forespurgt om muligheden for at opføre plejehjem, det vil sige offentlige formål, inden for et område der i kommuneplantillægget er omfattet af rammeområde 54.B1. Hvis det skal være muligt, skal der ske en overførsel af areal fra rammmeområde 54.B1, der er udlagt til boligformål, til rammeområde 54.C1, der udlagt til centerformål med mulighed for offentlige formål.

 

Forvaltningen har vurderet, at der er tale om en mindre ændring af planen, der kan foretages uden fornyet høring af planforslaget. Da arealet, der ønskes overført fra boligområde til centerområde, grænser op til ejendommen Helstrupvej 64, har ejeren af denne ejendom haft mulighed for at udtales sig om ændringen. Ejeren er ikke kommet med kommentarer til den ønskede ændring.

Byplanudvalget skal tage stilling til, om det skraverede areal skal overføres fra rammeområde 54.B1 til 54.C1 for at give mulighed for offentlige formål i form af plejehjem på arealet.

 

I den opdaterede indsigelse af 26. juni 2019 har projektudvikleren fremført ønske om både at give mulighed for offentlige formål inden for både delområde IIa og V. Forvaltningen vurderer, at overførsel af både delområde IIa og delområde V (Helstrup gamle skole på Helstrupvej 64) til kommuneplanramme 54.C1 vil være en så væsentlig en ændring, at det kræver en genfremlæggelse af lokalplanforslaget, da der samlet set er tale om et areal på over 10.000 m².

 

Miljørapport

Der er udarbejdet en samlet miljørapport for forslag til kommuneplantillæg nr. 54, lokalplan 54.C1.1 og lokalplan 54.E3.1. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den er vedhæftet som bilag til denne sag. Den sammenfattende redegørelse beskriver:

 

1.      Hvordan miljøhensynet er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,

2.      Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og

3.      Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

 

Høringssvar fra Vejdirektoratet beskriver, at de støjplaner der er benyttet i miljørapporten ikke burde referere til motorvejens VVM-undersøgelse, men i stedet nyere viden fra detailbesigtigelse i august 2014. Konklusionerne fra detailbesigtigelsen stemmer overens med dem fra VVM-undersøgelsen. Dette giver derfor ikke anledning til ændring af miljørapportens konklusioner. Endvidere sikres der ved bestemmelser i lokalplanerne, at der etableres den fornødne støjafskærmning til boliger og offentlige funktioner.

 

Høringssvarene i øvrigt giver ikke anledning til ændringer i miljørapportens konklusioner.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at en del af rammeområde 54.B1, som vist på kortet i sagsfremstillingen, overføres til rammeområde 54.C1 for at give mulighed for offentlige formål,

 

at kravet til opholdsareal til boliger inden for rammeområde 54.C1 reduceres fra 50% til 25% af boligetagearealet.

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Herning Byråd har den 5. marts 2019 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 54.E3.1 for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 2. maj 2019. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

 

Lokalplan nr. 54.E3.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i tilknytning til Gødstrup Landsby, vest for Herning By. Lokalplanområdet er afgrænset af Hilmar Sølunds Vej mod syd, Gødstrupvej mod vest og mod nordøst af en sidevej til Gødstrupvej, der også hedder Gødstrupvej. Nordøst for lokalplanområdet ligger Gødstrup Sø og mod vest er det nye regionshospital under opførelse.

 

Kortudsnit viser lokalplanens beliggenhed og afgrænsning.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at udlægge området til et nyt erhvervsområde i sammenhæng med byudviklingen ved Gødstrup. Lokalplanen udlægger området til erhverv i miljøklasse 1-3, uddannelsesformål samt hotel og konferencecenter.

 

Lokalplanen overfører en stor del af området fra landzone til byzone. Lokalplanen skal sikre en bymæssig og landskabelig sammenhæng mellem erhvervsområdet og regionshospitalet samt byudviklingen syd for Hilmar Sølunds Vej, og fastlægger derfor bestemmelser for ny bebyggelses omfang og placering samt etablering af en karakteristisk beplantningsstruktur langs med Hilmar Sølunds Vej. Lokalplanen skal ligeledes sikre trafikale adgangsforhold, samt etableringen af de nødvendige parkeringspladser til betjening af funktionerne inden for lokalplanområdet.

 

Lokalplanen skal forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne, blandt andet gennem regulering af virksomhedsklasser inden for lokalplanområdet og ny bebyggelses placering i forhold til de overordnede veje.

 

Lokalplanen har ligeledes til formål at fastsætte bestemmelser for håndtering af overfladevand, og fastlægger i denne forbindelse, at der skal oprettes en grundejerforening til at varetage drift og vedligehold af de fælles anlæg til håndtering af skybrudsregn samt fælles veje og grønne områder.

 

Overordnet disponering

Lokalplanen forholder sig overordnet til Principplan for Gødstrup, marts 2018. Principplanen udlægger de overordnede veje, bebyggelse og ”grønne og blå” friarealer. Lokalplanen er disponeret med fire delområder, hvoraf de tre kan indeholde bebyggelse og det fjerde delområde er udlagt til tekniske anlæg for håndtering af overfladevand.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 2. maj 2019, og der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er efter den offentlige høring af planforslagene udarbejdet en sammenfattende redegørelse til miljørapporten, der erstatter det ikke-tekniske resumé, jf. Bilag 1 - Miljørapportens sammenfattende redegørelse. Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet 3 bemærkninger/indsigelser til planforslagene, herunder en fra statslig myndighed [Vejdirektoratet]. Høringssvaret fra Vejdirektoratet beskriver, at de støjplaner der er benyttet, i miljørapporten ikke burde referere til motorvejens VVM-undersøgelse men i stedet nyere viden fra detailbesigtigelse i august 2014. Konklusionerne fra detailbesigtigelsen stemmer overens med dem fra VVM-undersøgelsen. Dette giver derfor ikke anledning til ændring af miljørapportens konklusioner. Endvidere sikres der ved bestemmelser i lokalplanerne, at der etableres den fornødne støjafskærmning til boliger og offentlige funktioner. Høringssvarene i øvrigt, giver ikke anledning til ændringer i miljørapportens konklusioner.

 

Etaper for byudviklingen

Regeringen har fastsat, at kommunernes byudvikling skal ske indefra og ud. Det betyder i praksis, at der skal være en geografisk sammenhæng mellem eksisterende byzone og nye planlægningsområder. Af samme årsag blev der i forbindelse med kommuneplanrevisionen fastsat en udviklingsrækkefølge for rammeområderne ved Gødstrup, herunder at udbygning syd for Hilmar Sølunds Vej forudsætter, at der er anden bebyggelse som en udbygning kan knytte sig til. Nærværende lokalplanforslag kobler sig direkte til det eksisterende, planlagte erhvervsområde nord for Gødstrupvej, og overfører en stor del af lokalplanområdet til byzone. Lokalplanforslaget er således med til at muliggøre yderligere byudvikling syd for Hilmar Sølunds Vej.

 

Da lokalplanen har til formål at overføre et areal, der i dag er anvendt som landbrugsjord, fra land-zone til byzone, kan ejeren af det pågældende areal inden 4 år efter overførslen forlange den overførte del af ejendommen overtaget af kommunen.

  

Lokalplan 54.E3.1 for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 54.E3.1 for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-18 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan 54.C1.1 giver mulighed for nyt byggeri til centerformål og boliger syd for hospitalet i Gødstrup. Lokalplanforslaget sikrer rammerne for et flot og funktionelt byudviklingsområde med nye veje, stier, friarealer og beplantning. Samtidig skal det sikre at regnvand håndteres, så vandet bidrager til områdets rekreative værdi og oversvømmelser undgås.

 

Forslag til lokalplan 54.C1.1 for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup har være i offentlig høring fra den 7. marts til den 2. maj 2019. Der er indkommet 3 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget. Forvaltningen har vurderet, at de indkomne bemærkninger og indsigelser bør give anledning til ændringer af lokalplanen i forhold til:

 • Justering af principper for placering af byggefelter, friareal og beplantning
 • Mulighed for offentlige formål i delområde IIa
 • Præcisering om vejbetjening af centerområdet og principper for stier
 • Fordeling af byggeret i delområde I og IIa
 • Lempelse af krav til vinduesareal i stueetagen inden for centerområdet
 • Forbud mod svalegange i centerområdet
 • Reduktion af krav til friareal inden for centerområdet
 • Præcisering af principper for beplantning og bede inden for centerområdet

Sagsfremstilling

Offentlig høring af lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 54.C1.1 udlægger et areal på cirka 26 hektar syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup til byudvikling. I den østligste del af området giver lokalplanen mulighed for at anlægge den nye Gødstrup Bygade. Tættest på bygaden skal der være en forholdsvis høj og tæt centerbebyggelse med mulighed for boliger, erhverv og butikker. Længere mod vest ligger boligområder med mulighed for tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i to- tre etager.

 

Lokalplanforslaget giver også mulighed for at etablere forbindelsen "Linket" på tværs af Hilmar Sølunds Vej. Mod Hilmar Sølunds Vej udlægger lokalplanen et område til erhverv. Det kan først udstykkes og bebygges, når der er udarbejdet en byggeretsgivende lokalplan for området. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for beplantning, friarealer og håndtering af regnvand i forbindelse med center- og boligbebyggelsen. Den vestligste del af området skal ikke bebygges, men bruges til regnvandsbassiner og arealer til håndtering af regnvand ved skybrud. Området kan også anvendes rekreativt af beboerne i området og andre borgere.

 

I lokalplanforslaget er der udlagt nye veje og stier til betjening af området. Ved udbygning af området mod syd sikrer lokalplanen mulighed for sammenhængende

stiforbindelser. Det vil også være muligt at koble en sti på mod øst til Lundgårdskolen.

 

Forslag til lokalplan 54.C1.1 har sammen med forslag til lokalplan 54.E3.1 og forslag nr. 54 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 været i offentlig høring. Der er indkommet indsigelser og bemærkninger til forslag til planforslagene fra en landmand i området, Vejdirektoratet og Calum A/S, der er projektudvikler på den første del af byudviklingen. De indkomne bemærkninger og indsigelser er vedhæftet som bilag til sagen. Indsigelser og bemærkninger er opsummeret og kommenteret i det vedhæftede indsigelsesnotat. Hovedpunkterne er refereret herunder sammen med forvaltningens anbefaling af, om de bør give anledning til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse.

 

Indsigelse fra ejer af Ørskovvej 30

Indsiger ønsker, at der fortsat skal være mulighed for at køre med landbrugsmaskiner på Gødstrupvej / Gødstrup Bygade. Herning Kommune anlægger Gødstrup Bygade, og det er aftalt, at der skal kunne køre landbrugsmaskiner på en del af den grønne midterhelle, så der fortsat er mulighed for at køre landbrugsmaskiner mellem Snejberg og Gødstrup.

 

Indsiger gør desuden opmærksom på, at en realisering af lokalplanen vil kræve ekspropriation af jord fra hans ejendom for sjette gang over en 10-årig periode.

 

Bemærkninger fra Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har fremsendt en række bemærkninger til lokalplanforslaget. Forvaltningen har været i dialog med Vejdirektoratet om bemærkningerne. Dialogen har ikke givet anledning til, at der skal foretages ændringer af lokalplanen ved den endelige vedtagelse. Dialogens konklusioner er opsummeret herunder. Tallene henviser til punkternes nummerering i indsigelsesnotatet.

 • Når der skal udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for erhvervsområdet mod Hilmar Sølunds Vej (lokalplanens delområde VIII), skal der så tidligt som muligt være dialog mellem Vejdirektoratet, bygherre og Herning Kommune om vejtilslutning i krydset Hilmar Sølunds Vej / Messemotorvejen / Næstholtvej samt Vejdirektoratets vejbyggelinjer for Messemotorvejen. (pkt. 3 og 4)
 • Det endelig skel mod Messemotorvejen / Hilmar Sølunds Vej er i gang med at blive fastlagt. Herning Kommune forventer, at de oplyste foreløbige skel er gældende og holder fast i dem som grundlag for afgrænsning af lokalplanens område mod nord. (pkt. 5)
 • I miljørapporten henvises til støjplaner fra VVM-undersøgelsen af motorvejen. Der bør i stedet henvises til støjplaner fra detailbesigtigelsen. Dette giver ikke anledning til ændring af miljørapportens konklusioner
 • Lokalplanen indeholder ikke oplysninger om skiltning i det åbne land, da forvaltningen ikke vurderer, at det er relevant. (pkt. 7)

 

Indsigelser og bemærkninger fra Calum A/S

Calum A/S er projektudvikler på center- og boligbyggeri inden for lokalplanens område. Forvaltningen har i forbindelse med den offentlige høring modtaget en skriftlig indsigelse fra Calum og været i dialog med dem om deres ønsker til lokalplanen. Herunder er det opsummeret, hvilke ændringer af lokalplanen, Byplanudvalget skal tage stilling til i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Tallene henviser til punkterne nummerering i indsigelsesnotatet.

 

LOKALPLANKORT (pkt. 8, 9, 11, 12, 13 og 15)

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanens kortbilag 2 justeres som vist herunder. Ændringerne er vist med sort, mens de uændrede dele af lokalplankortet er gråt. Det vil sige, at der er foretaget ændringer af:

 • Justering af grænse mellem delområde I og IIa
 • Placering af og bredde på byggefelter
 • Torv mod Gødstrup Bygade
 • Beplantningsstruktur for parkeringspladsen i centerområdet
 • Placering af friareal inden for delområde IIa.
 • Principper for stiforbindelser.

 

 

DELOMRÅDER OG ANVENDELSE AF DELOMRÅDER (pkt. 8, 18 og 22)

Forvaltningen anbefaler:

 • at en mindre del af delområde IIa overføres til delområde I,
 • at delområde I og IIa ikke lægges sammen som ønsket af Calum,
 • at der bliver mulighed for offentlige formål i form af plejehjem, daginstitution og lignende inden for delområde IIa, men ikke inden for delområde V.

 

VEJE OG STIER (pkt. 14 og 15)

Forvaltningen anbefaler:

 • at det kommer til at fremgå af lokalplanens bestemmelser, at den nordligste vejadgang fra Gødstrup Bygade maksimalt må betjene én dagligvarebutik. Det skal forhindre kødannelse m.m. på Gødstrup Bygade og i krydset Hilmar Sølunds Vej / Gødstrup Bygade.
 • at principperne for stiforbindelser tilpasses de øvrige ændringer i lokalplankortet.

 

BYGGERET OG BEBYGGELSENS PLACERING (pkt. 10, 16, 17 og 19)

 • Byplanudvalget skal tage stilling til, om der skal være mulighed for at placere tankanlæg ud til Gødstrup Bygade. Det vil bryde med idéen om en sammenhængende bebyggelse i minimum to etager mod Gødstrup Bygade, men vil give tankanlægget den ønskede synlighed for forbipasserende.
 • Forvaltningen anbefaler, at byggeretten i delområde I reduceres til kun at omfatte de arealer, der reelt kan bebygges.
 • Byggeretten inden for delområde II og III er ved en fejl angivet som grundareal i stedet for en bebyggelsesprocent på 40%. Det rettes. Byggeretten inden for delområde IIa reduceres med den andel af delområdet, der er overført til delområde I, jf. pkt. 8.
 • Forvaltningen kan ikke anbefale, at byggefelterne inden for delområde I erstattes af byggelinjer mod Hilmar Sølunds Vej og Gødstrup Bygade.

 

BEBYGGELSENS UDSEENDE (pkt. 20 og 24)

 • Forvaltningen anbefaler, at krav om vinduesareal i gadefacacer i stueetagen i centerområdet reduceres fra 50% til 30%.
 • Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen ikke giver mulighed for svalegange. Hvis Byplanudvalget ønsker at opretholde mulighed for svalegange, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen fastlægger bestemmelser for svalegangenes længde, udseende, materialevalg og belysning.

 

FRIAREALER (Pkt. 11 og 21)

Forvaltningen anbefaler:

 • at der bliver mulighed for at anlægge et torv mod Gødstrup Bygade i princippet som vist på det reviderede lokalplankort. Lokalplanen bør sikre, at torvet afgrænses af og indrettes med beplantning i form af træer og bede, og at der bliver siddemuligheder.
 • at krav om friareal til boliger i centerbebyggelsen nedsættes fra 50% til 25% af boligetagearealet.

 

BEPLANTNING, BEDE OG LÆHEGN (Pkt. 11 og 12)

 • Forvaltingen anbefaler, at principperne for beplantningsstrukturen for parkeringsarealet inden for centerområdet ændres som vist på forslag til nyt kortbilag til lokalplanen.
 • Forvaltningen anbefaler, at projektudviklers fremsendte principper for læhegn mellem delområde I og IIa samt bede med træer, buske og græsser indarbejdes i lokalplanen.

 

HÅNDTERING AF SKYBRUDSREGN (Pkt. 23)

 • Forvaltningen anfaler, at kravet om etablering af anlæg til håndtering af skybrudsregn i den blå/grønne kile i lokalplanens vestlige område fastholdes som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, da det er en del af lokalplanens formål og vil give en rekreativ værdi til hele byudviklingsområdet.

 

Miljørapport

Der er udarbejdet en samlet miljørapport for forslag til kommuneplantillæg nr. 54, lokalplan 54.C1.1 og lokalplan 54.E3.1. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den er vedhæftet som bilag til denne sag. Den sammenfattende redegørelse beskriver:

 

1.      Hvordan miljøhensynet er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,

2.      Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og

3.      Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

 

Høringssvar fra Vejdirektoratet beskriver, at de støjplaner der er benyttet i miljørapporten ikke burde referere til motorvejens VVM-undersøgelse, men i stedet nyere viden fra detailbesigtigelse i august 2014. Konklusionerne fra detailbesigtigelsen stemmer overens med dem fra VVM-undersøgelsen. Dette giver derfor ikke anledning til ændring af miljørapportens konklusioner. Endvidere sikres der ved bestemmelser i lokalplanerne, at der etableres den fornødne støjafskærmning til boliger og offentlige funktioner.

 

Høringssvarene i øvrigt giver ikke anledning til ændringer i miljørapportens konklusioner. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget ved endelig vedtagelse af lokalplan 54.C1.1 tager stilling til om der skal være mulighed for at placere bebyggelse i én etage mod Gødstrup Bygade i form af tankanlæg i den sydlige del af byggefelt C.

 

at lokalplan 54.C1.1 indstilles til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at lokalplanens kortbilag 2 ændres i forhold til afgrænsning mellem delområde I og IIa, placering af og bredde på byggefelter, torv mod Gødstrup Bygade, princip for beplantningsstruktur for centerområdet, princip for placering af friareal inden for delområde IIa og principper for stiforbindelser som vist på vedhæftede bilag

 

at det tilføjes til lokalplanforslagets§ 3.12 at delområde IIa, ud over boliger, må anvendes til offentlige formål i form af plejehjem, daginstitution og lignende,

 

at§ 4.2 ændres fra:

"Til vejen A-A kan der tilsluttes fordelingsveje i princippet som vist på kortbilag 2. Den nordligste tilslutning skal ligge minimum 70 meter fra Hilmar Sølunds Vej som vist på kortbilag 2."

til:

"Til vejen A-A kan der tilsluttes fordelingsveje i princippet som vist på kortbilag 2. Den nordligste tilslutning skal ligge minimum 70 meter fra Hilmar Sølunds Vej som vist på kortbilag 2. Hvis den nordligste tilslutning betjener mere end én dagligvarebutik må den kun betjene trafik, der svinger højre ind fra nord."

 

at§ 7.1 ændres fra:

Bebyggelsesprocenten for området som helhed er 60% og den samlede byggeret er 17.250 m². Byggeretten er fordelt på de enkelte byggefelter som følger:

Byggefelt A1: 4.017m²

Byggefelt A2: 4.546 m²

Byggefelt B: 3.214 m²

Byggefelt C: 5.223 m²

Byggefelt D: 250 m²

til:

Den samlede byggeret for området som helhed er 12.450m². Byggeretten er fordelt på de enkelte byggefelter som følger:

Byggefelt A: 6.400 m²

Byggefelt B: 1.500 m²

Byggefelt C: 4.300 m²

Byggefelt D: 250 m²

 

at angivelse af byggeretten i delområde II og III (§ 7.6 og § 7.9) rettes til de korrekte tal ved en bebyggelsesprocent på 40%, dvs.:

Delområde IIa: 3.554 m²

Delområde IIb: 4.558 m²

Delområde IIc: 6.954 m²

Delområde IIIa: 2.843 m²

Delområde IIIb: 2.847 m²

 

at§ 8.13 ændres fra:

Gadefacader skal i stueetagen forsynes med vinduer i minimum 50% af facaden...

til

Gadefacaden skal i stueetagen forsynes med vinduer i minimum 30% af facaden...

 

at det tilføjes en bestemmelse til lokalplanens§8, der fastlægger:

Bebyggelse inden for delområde I og IIa må ikke opføres med adgang via udvendige svalegange / altangange.

 

Hvis Byplanudvalget ikke følger ovenstående indstillig, indstilles at der tilføjes følgende bestemmeler til lokalplanens §8:

 

Svalegang / altangang skal integreres i facaden og fremstå i samme materiale som facaden. Gulvet i svalegangen / altangangen må ikke udføres med metalrist. 

Svalegang / altangang må ikke gå rundt om et hjørne

Udendørs belysning af facader / altangange / svalegange skal være nedadrettet lyskilde.

Altangange / svalegange må maksimalt have en længde på 20 meter.

 

at§ 9.2 ændres fra:

"Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til minimum 50% af bruttoetagearealet til boliger og 10% af bruttoetagearealet til erhverv...."

til

"Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til minimum 25% af bruttoetagearealet til boliger og 10% af bruttoetagearealet til erhverv...."

 

at følgende bestemmelse tilføjes til§9:

Der skal anlægges et torv inden for delområde I i princippet som vist på kortbilag 2. Torvet må anvendes som ankomst- og forareal til funktionerne i byggefelt A, B og C. Der må anlægges parkering til cykler, men ikke til biler. Der skal etableres siddepladser i form af bænke eller lignende. Torvet skal afgrænses og underinddeles af beplantning i princippet som vist på kortbilag 2 og beskrevet i § 11.

 

at lokalplanforslagets§ 11.5 ændres fra:

"Delområde I skal mod vest afgrænses af en sammenhængende trærække som vist på kortbilag 2. Træerne skal plantes med en minimumsafstand på 7,5 meter. Disse træer kan ikke indgå i optællingen af de i § 4.11 nævnte træer. Træerne kan suppleres med underbeplantning i form af buske og lignende.

til

"Delområde I skal mod vest afgrænses af et grønt, rumskabende plantebælte, der består af træer, læhegnsplanter og buske. Træerne i plantebæltet kan ikke indgå i optællingen af de i § 4.11 nævnte træer."

 

at lokalplanforslagets§ 11.6 ændres fra:

"Parkeringsarealerne inden for delområde I skal opdeles i mindre enheder på maksimalt 30 parkeringspladser ved hjælp af trærækker og hække i princippet som vist på kortbilag 2. Træerne kan indgå i optællingen af de i § 4.11 nævnte træer."

til:

"Parkeringsarealerne inden for delområde I skal opdeles i mindre enheder på maksimalt 30 parkeringspladser ved hjælp af bede med træer, buske og græsser i princippet som vist på kortbilag 2. Træerne kan indgå i optællingen af de § 4.11 nævnte træer".

 

at der til§ 11 tilføjes følgende bestemmelser:

Det i § 9 nævnte torv skal afgrænses af og underopdeles i mindre enheder ved hjælp af bede med træer, buske og græsser.

Cykelparkering og opholdszoner på det i § 9 nævnte torv skal afskærmes af bede med træer, buske og græsser. Der kan også anvendes stauder og blomsterløg i bedene.

 

at de fremsendte principsnit og beskrivelser af bedene indsættes i lokalplanens redegørelse. 

Beslutning

Der skal ikke være mulighed for at placere bebyggelse i én etage mod Gødstrup Bygade i form af tankanlæg i den sydlige del af byggefelt C.

 

Tiltrådt, idet der tilføjes følgende bestemmele til lokalplanens §8: ”Svalegang / altangang skal integreres i facaden og fremstå i samme materiale som facaden. Gulvet i svalegangen / altangangen må ikke udføres med metalrist. 

Svalegang / altangang må ikke gå rundt om et hjørne.

Udendørs belysning af facader / altangange / svalegange skal være nedadrettet lyskilde.

Altangange / svalegange må maksimalt have en længde på 20 meter.”

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-21-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 for erhvervsområde ved Hammerumvej ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til tillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde ved Hammerumvej ved Kølkær har sammen med forslag til lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær været i offentlig høring fra den 16. maj til den 13 juni 2019. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar til planforslagene, som behandles under lokalplansagen.

 

Tillægget fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 79.E15 med henblik på, at den eksisterende virksomhed i området kan udvide. Samtidig udlægges en konsekvenszone på 150 meter, hvorom det gælder:

Bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene, må der ikke etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse inden for konsekvensområdet.

 

 

Kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 60 har sammen med forslag til lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær været i offentlig høring fra den 16. maj til den 13 juni 2019. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar til planforslagene. Da høringssvaret omhandler emner, som reguleres i lokalplanen, behandles høringssvaret under lokalplansagen. Tillæg nr. 60 fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 28. maj 2018, at der skal igangsættes planlægning for opførelse af siloer på Hammerumvej 29, 7400 Herning.

 

Forslag til lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær blev foreløbigt vedtaget af byrådet den 14. maj 2019.

 

Forslag til lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær har været i offentlig høring fra den 16. maj til den 13. juni 2019. Der er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar til lokalplanforslaget.

 

Lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger umiddelbart nordøst for Kølkær, med vejadgang fra Hammerumvej.

 

   

 

Formålet med lokalplanen er at udlægge lokalplanens område til erhvervsformål med henblik på, at den eksisterende virksomhed i området kan udvide sin kapacitet. Det er et formål med lokalplanen at fastholde lokalplanområdet i landzone.

 

Det er endvidere et formål med lokalplanen at forebygge miljøkonflikter i forhold til omgivelserne, både med hensyn til støj, luft og landskabelig påvirkning, og at opnå en harmonisk virkning mellem korn- og foderstofanlægget og det åbne land samt nærheden til Kølkær, blandt andet ved afskærmende beplantning.

 

Med lokalplanen bliver anvendelsen af området udlagt til erhverv inden for virksomhedsklasse 4-5.

 

Lokalplanen er disponeret, så den vestlige del af området er uændret, da det er her virksomhedens eksisterende bebyggelse er beliggende, og ny bebyggelse kan opføres i den østlige del af området. Samtidig er der udlagt et beplantningsbælte langs med Hammerumvej. Formålet med denne disponering er at nedtone siloernes visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab og bymiljøet i Kølkær.

  

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 16. maj til og med den 13. juni 2019. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar til planforslaget, jf. Bilag 1 – Høringssvar til lokalplan 79.E15.1.

 

Høringssvaret er fra Kølkær Og Omegns Borgerforening og vedrører i hovedtræk to emner; 1) beplantning og 2) trafikale forhold.

 

1)      Beplantning

Borgerforeningen ønsker, at § 7.6 suppleres med, at der alternativt må anlægges en faunastribe.

 

Faunastriber er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer og kommuner etablerer levesteder i og ved marken til gavn for insekt- og dyrelivet. Initiativet til Faunastriberne og det brede samarbejde mellem landmænd, grønne organisationer og kommuner kommer fra Herning-Ikast Landboforening. Faunastriberne sås i og ved landmandens marker, med forskellige planter. Arterne i frøblandingen er nøje udvalgt, så de tilgodeser den brede fauna. Derudover er udsædsmængden meget lav, så der i Faunastriberne er plads til både naturlige fremspirende planter samt barjordsområder. På den måde sikres gode vilkår for både insekter, fugle og pattedyr. Det er den enkelte landmand, der lægger jord til og betaler for etableringen af faunastriberne, mens frøene betales af den lokale kommune.

 

De pågældende bestemmelser vedrørende arealet langs med Hammerumvej har i lokaplanen ordlyden: ”Arealet skal henligge i græs med et ”vildt” præg af engkarakter med blomstrende urter og højt græs” allerede tilgodeser muligheden for at etablere faunastriber langs med Hammerumvej. Faunastriber kan nævnes som et mere konkret eksempel i redegørelsen på, hvordan beplantningen kan udformes. På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at § 7.6 og § 9.8 begge forbliver uændrede.

  

2)     Trafikale forhold

Borgerforeningen er bekymret for øget trafik til og fra virksomheden samt om oversigten i svinget forringes, så der opstår risiko for påkørsler, derfor foreslår borgerforeningen nedenstående:

 • En kørselsrute-anvisning med indkørsel til erhvervsområdet fra øst.

 

Forvaltningen kan tilslutte sig borgerforeningens synspunkt om, at lastbiltrafik bør ankomme til virksomheden ad Hammerumvej fra øst. Det vurderes dog ikke, at der kan laves en trafikregulering som foreslået, da det vil give hindringer for den øvrige trafik med tunge køretøjer gennem Kølkær, men forslaget gives videre til virksomheden, så de kan orientere deres vognmænd om, hvordan de ankommer til virksomheden, og på den måde kan virksomheden medvirke til at undgå tung trafik gennem Kølkær. Forvaltningen foreslår, at der i lokalplanen indarbejdes en bestemmelse, der muliggør en alternativ vejadgang nordøst for virksomheden (se kortudsnit nedenfor), som kan erstatte den nuværende vejadgang. En sådan vejadgang vil ligeledes i højere grad opfordre til, at trafik til virksomheden ankommer fra nord, og samtidig fjerne en eventuel belastning i svinget. Ændringsforslaget betyder, at lokalplanens §4.1 ændres til: "Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Hammerumvej, i princippet som vist på kortbilag 2. Der må kun etableres én adgangsvej til lokalplanområdet.", hvor ændringen er markeret med rød. Kortbilaget skal ligeledes tilføjes en vejadgang, se forslag nedenfor.

 

 

 

 • En højresvings bane til indkørslen.

 

Indkørslen ligger ca. 100 meter fra, hvor vejen begynder at svinge. En højresvingsbane på ejendommen kan være en god idé, hvis trafikmængden øges. Virksomheden har oplsyt at trafikmængden ikke forøges med det planlagte projekt. Forvaltningen vurderer at Hammerumvej er en trafikvej, og den kan derfor bære den nuværende og en eventuelt øget trafik. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er grundlag for at ændre i den nuværende vejløsning, se dog ændringsforslag ovenfor.

 

 • Et parkeringsområde til vogntog udenfor indhegning.

 

Der er på arealet foran indkørslen til virksomheden i dag er en grusplads til parkering på ca. 170 m2. Det bør sikres, at pladsen kan rumme ventende lastbiler. Lokalplanen giver mulighed for, at pladsen kan udvides, hvis lågen flyttes, så ventende lastbiler med anhænger eller sættevogn kan holde og vente på virksomhedens egen grund. Parkering skal løses på egen grund, og henvendelsen gives derfor videre til virksomheden, så der ikke fremadrettet parkeres på vejarealet eller i rabatten.

 

 • At krav til beplantning og bygning nærmere end 6 meter til vejskel øges betydeligt eller på anden måde sikrer overblik over sving.

 

Afstandskravet i lokalplanen er i overensstemmelse med vejloven og vejens udformning i øvrigt, og forvaltningen vurderer på denne baggrund, at der ikke er anledning til at øge afstanden mellem beplantning og vejskel. Såfremt afstandskravet øges vil det betyde indskrænkning af byggefelt A samt af virksomhedens parkerings- og manøvreareal.

 

 

På baggrund af ovennævnte indstiller forvaltningen lokalplan nr. 79.E15.1 til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær til endelig vedtagelse, dog således §4.1 ændres til:

"Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Hammerumvej. Der må kun etableres én adgangsvej ind til lokalplanområdet."

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 68 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr 68 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning, har været i offentlig høring fra den 16. maj 2019. marts til den 13. juni 2019 sammen med tilhørende lokalplan nr. 13.C7.2

 

Der er indkommet en enkelt indsigelse i høringsperioden, som behandles under lokalplanen. Indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 13.C7.2 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår anvendelsen til erhverv i miljøklasse 4 i form af tankstation og vaskehal. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Rammeområdet må i dag alene anvendes til centerformål. Forslag til kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2017-2028 tilføjer en bestemmelse om, at der må etableres erhverv i form af tankstation og vaskehal i miljøklasse 4 på arealet.

 

Øvrige forhold vedrørende rammeområde 13.C7 ændres ikke, ligesom rammeområdet beholder sin nuværende afgrænsning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 til herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse uden ændringer

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 13.C7.2 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning, har været i offentlig høring fra den 16. maj 2019. marts til den 13. juni 2019 sammen med tilhørende kommuneplantillæg nr. 68

Der er indkommet en enkelt indsigelse i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse med en præcicering af bestemmelserne omkring begrænsning af anlæggets støjgener.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet er beliggende i et eksisterende centerområde, på hjørnet mellem Holstebrovej og Ydunsdvej i Herning. Mod Nordøst langs Holstebrovej og mod sydvest langs Ydunsvej ligger eksisterende boligområder. Mod nordvest støder området op til eksisterende dagligvarebutikker. Mod sydøst grænser området op til to eksisterende tankstationer med vaskeanlæg. Området anvendes i dag til selvbetjent tankstation og grønt område.

 

Miljøforhold

Lokalplanens bestemmelser og disponeringen af området sikrer, at de tilstødende boligområder ikke belastes af støj eller andre gener fra anlægget, og at grundvandet sikres mod nedsivning af miljøfarlige stoffer.

  

Indsigelse

Der er indkommet en enkelt indsigelse til planforslagene ved høringsfristens udløb. Indsigelsen kommer fra 11 naboer og omhandler forværring af støjgener og værditab, som følge af den planlagte vaskehal. Indsigerne ønsker at planforslagene trækkes tilbage. 

 

Forvaltningens bemærkninger

Vaskehallen er placeret i tilknytning til en eksisterende tankstation og i et eksisterende centerområde, hvor der i forvejen er to tankstationer med tilhørende vaskeanlæg. Det er forvaltningens vurdering, at anvendelsen til vaskehal på det pågældende sted, er både hensigtsmæssig og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Ved disponeringen af lokalplanområdet er der taget højde for Autoværkstedsbekendtgørelsens krav om at der skal være mindst 20 m mellem forvaskeplads og nærmeste naboskel. Således er vaskehallen og de støjende aktiviteter i tilknytning til vaskehallen (opmarchareal, forvaskeplads og pusleplads) placeret, så de ligger mindst 20 m fra de nærmeste naboskel mod Ydunsvej. Vaskehallen får opmarchareal og indkørsel fra Holstebrovej, væk fra de nærmeste naboer, og der placeres en støjafskærmning omkring puslepladsen og måttebankningsarealet. Se illustrationen nedenfor.

 

For at imødegå naboernes bekymringer anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages endeligt med en tilføjelse i bestemmelserne, som præciserer, at der skal etableres støjafskærmning omkringpuslepladsen.

 

 

Illustration af tiltag for at begrænse støjgenerne

  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 13.C7.2 til endelig vedtagelse med følgende præcisering af bestemmelserne omkring støj:

 

§12.2    Indenfor delområde I, skal der etableres afværgeforanstaltninger mod støj omkring puslepladsen. I princippet som vist på kortbilag 2. Støjafskærmning skal som minimum være en 2 meter høj, tæt støjskærm med en densitet på minimum 15 kg/m2.

 

 

§11       Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse                   

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:

 

§11.1    der er etableret støjafskærmning omkring puslepladsen, som beskrevet i §12.2

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-17 Sagsbehandler: Trine Eide  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Energipark ved St. Soels

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 22. januar 2019 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028 med tilhørende miljørapport for Energipak ved St. Soels, nordvest for Aulum. Kommuneplantillægget giver mulighed for at opstille tre vindmøller med en højde på op til 140 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha.

 

Holstebro Kommune har udarbejdet plangrundlag for opstilling af 4 vindmøller i direkte sammenhæng med anlægget i Herning Kommune, således at de ialt 7 vindmøller udgør en samlet vindmøllepark hen over kommunegrænsen.

 

Planmaterialet har sammen med miljøkonsekvensrapport for projektet (tidligere VVM redegørelse) samt udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse) været i offentlig høring fra den 31. januar 2019 til den 28. marts 2019. Der indkom 12 bemærkninger, heraf ni indsigelser. Der blev afholdt borgermøde om vindmølle- og solcelleprojektet på Aulum Fritidscenter den 21. februar 2019.

 

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne indsigelser indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 66 for St. Soels Energipark til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg

Projektet der beskrives i miljøkonsekvensrapporten vedrører et vindmølleprojekt der ligger hen over kommunegrænsen til Holstebro Kommune. Det samlede projekt omfatter syv vindmøller med en totalhøjde på 140 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha. Forslag til kommuneplantillæg nr. 66, omhandler den del af projektet der ligger i Herning Kommune, og giver mulighed for at opstille tre vindmøller med en maksimalhøjde på op til 140 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha. Tillæg nr. 66 udvider og tilpasser kommuneplanramme 09.T.43 til det konkrete projekt.

 

Forslag til tillæg nr. 66 danner rammerne for forslag til lokalplan nr. 09.T43.1 – St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum.

 

 

 

Offentlig høring

Planmaterialet har sammen med miljøkonsekvensrapport for projektet (tidligere VVM redegørelse) samt udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse) været i offentlig høring fra den 31. januar 2019 til den 28. marts 2019. Der blev afholdt borgermøde om vindmølle- og solcelleprojektet på Aulum Fritidscenter den 21. februar 2019 med deltagelse af opstiller, konsulent for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, Energistyrelsen, næstformand for Byplanudvalget og repræsentanter for forvaltningen i Herning Kommune. Der deltog omkring 75 borgere i mødet.

 

Der er i høringsperioden indkommet 12 bemærkninger, heraf ni indsigelser, hvoraf tre har karakter af veto. Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, landskabelig påvirkning, helbredseffekter, støj, herunder lavfrekvent støj, visualiseringer, placering af vindmøller og solceller, skyggekast og refleksion, erstatning og ekspropriation, beregninger for støj og skyggekast, påvirkning af radar ved Karup og påvirkning af faunabro over Holstebromotorvejen.

 

De indkomne bemærkninger har givet anledning til en fornyet støjberegning. På baggrund af denne indsættes nyt støjkonsekvenszonekort i kommuneplantillægget, og der tilføjes et vilkår om nedtagning af en ældre vindmølle ved Blindkilde i udkast til §25-tilladelsen.

 

Øvrige bemærkninger eller indsigelser giver ikke anledning til ændringer.

 

De indkomne bemærkninger og indsigelser findes i bilag 1.

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 1.

Bemærkninger og indsigelser behandlet af Holstebro Kommune findes i Bilag 2.

 

Nedenfor et kort resumé af de indsigelser eller bemærkninger der har givet anledning til yderligere undersøgelser eller ændringer.

 

Ny støjberegning

Forvaltningen har på baggrund af indsigelser fra ejendomme beliggende Horslundvej 3 og Horslundvej 10, fulgt op på den manglende anvendelse af støjmåling fra 2012/2013 for Blindkilde vindmøllerne ved støjberegning i Miljøkonsekvensrapporten.

 

Opstiller har fået foretaget en fornyet beregning af den samlede støj fra vindmøllerne, herunder fra Blindkildevindmøllerne. Resultatet af denne beregning er en lille støjoverskridelse på 0,3 dB ved ejendommen Horslundvej 3, 7550 Sørvad.

 

For at de 7 nye (Vestas V126) møller ved St. Soels kan overholde reglerne for akkumuleret støj, vil det være nødvendigt at nedtage én vindmølle (Bonus 600 MK IV) ved Blindkilde.

 

Som følge af de nye støjberegninger er støjkonsekvenszonen ændret, for at kunne overholde vindmøllebekendtgørelsen. Da ændringen har karakter af, at være en mindre ændring, fordi projektet ikke ændres, og vilkårene til projektet tilpasses så støjkonsekvenszonerne overholdes, har forvaltningen vurderet, at der ikke er behov for fornyet høring.

 

På den baggrund indsættes et nyt støjkonsekvenszonekort i kommuneplantillægget, og der tilføjes et vilkår om nedtagning af en ældre vindmølle ved Blindkilde i udkast til §25-tilladelsen.

 

Faunabro over Holstebromotorvejen

Vejdirektoratet vurderede i det konkrete tilfælde, at energianlægget kan begrænse særligt kronvildtets brug af faunapassagen. Erhversstyrelsen kom derfor på vegne af vejdirektoratet med indsigelse (veto) mod kommuneplantillægget. Vejdirektoratet kom ligeledes med indsigelse mod lokalplan 09.T.43.1. På baggrund af dialog mellem Herning Kommune, Vejdirektoratet og Erhvervsstyrelsen samt med inddragelse af Miljøstyrelsen som ressort myndighed for Naturbeskyttelsesloven, vurderes det, at kronvildtet med de nuværende bestandsniveauer ikke er særligt beskyttede og at det med det nuværende vidensgrundlag vurderes, at vindmøller generelt ikke påvirker kronvildt i væsentligt omfang.

 

Indsigelsen giver således ikke anledning til ændringer eller afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektet.

 

Radar ved Flyvestation Karup

Forsvarets Ejendomsstyrelse og Erhvervsstyrelsen kom med indsigelser mod henholdsvis lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg, da de vurderede, at vindmøllernes højde kan begrænse anvendelsen af Forsvarets TPS varslingsradar samt TMA-radar på Flyvestation Karup.

 

Opstiller har foranlediget en analyse, udarbejdet af SEAAIR, af projektets konsekvenser for radardækning. Efter en teknisk og operativ vurdering af analysen, er det konkluderet, at etablering af vindmølleområdet ikke vil kræve afværgeforanstaltninger i forhold til Forsvarsministeriets radarer i Karup.

 

Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse og Erhvervsstyrelsen frafalder på denne baggrund indsigelserne mod henholdsvis lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg.

Indsigelsen giver således ikke anledning til ændringer eller afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektet.

 

Transformerstation

Vindteam har oplyst, at den transformerstation, som vindmøllerne skal tilsluttes, er planlagt opstillet i tilknytning til den del af projektet der ligger i Holstebro Kommune. I rammen for kommuneplantillæg nr. 66 og lokalplan 09.T43.1, er der mulighed for tre placeringer af transformerstationen.

 

Forvaltningen anbefaler, at fastholde den nuværende ramme således, at der stadig er mulighed for at etablere transformerstationen på de anviste placeringer i lokalplanen. Dette i tilfælde af, at behovet skulle opstå senere i forbindelse med den endelige projektering af projektet.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder den lovpligtige sammenfattende redegørelse, der beskriver hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne og solcellerne samt baggrunden for, at planerne for energiparken med vindmøller og solceller indstilles til endelig vedtagelse. Den sammenfattende redegørelse erstatter det ikke-tekniske resumé i planerne.

 

Energiparken – vindmøller og solceller

Miljøkonsekvensrapporten behandler et hovedforslag med syv vindmøller med en totalhøjde på 140 meter og et solcelleanlæg på op til 32 ha. De tre sydligste vindmøller og solcelleanlægget ligger i Herning Kommune, de fire nordligste vindmøller ligger i Holstebro Kommune.

Miljøkonsekvensrapporten tager udover hovedforslaget med en Vestas V126 vindmølle udgangspunkt i, at rotordiameteren eventuel kan være mindre og variere i størrelser fra 112 til 126 meter. Projektforslaget er sammenlignet med en Vestas V112, hvor det er vurderet at have betydning.

Derudover er der medtaget et 0-alternativ, der beskriver den eksisterende situation som en konsekvens af, at projektet ikke realiseres.  

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen indstiller hovedforslaget, der omfatter tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter og et solcelleanlæg på op til 32 ha til endelig vedtagelse, hvilket er det som planforslagene giver mulighed for.

 

Hovedforslaget med en V126 vindmølle er valgt ud fra en afvejning af gener i forhold til de positive effekter af vedvarende energi. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at realiseringen af projektet er bedre end det alternative forslag med en V112 vindmølle og 0-alternativet, hvor der ikke gives mulighed for opstilling af vindmøller og solceller ved Vindingvej

 

Med udgangspunkt i en Vestas V126 vindmølle i hovedforslaget vurderes møllerne at kunne producere ca. 10,5 MW om året for den del af projektet, der ligger i Herning Kommune. Det svarer til ca. 17 % af Herning Kommunes målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi. Forud for dette projekt er der realiseret ca. 58,2 MW af Herning Kommunes målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi, hvilket svarer til knap 97% af målsætningen. For solcelleanlægget vurderes det, at anlægget vil producere ca. 17.000 MWh om året, hvorimod det forventes, at de syv vindmøller i hele projektet vil kunne producere ca. 75.000 MWh om året.

 

Landskabeligt har det kun meget lille visuel betydning, om det er vindmøllerne i hovedforslaget på 140 meter med en rotordiameter på 126 meter eller vindmøllerne med en rotormeter på 112 meter, der vælges. Ud fra en visuel betragtning kan vindmøllen med en rotordiameter på 126 have en lille ulempe sammenholdt med en vindmølle med en rotordiameter på 112 meter, hvor der er et mere harmonisk forhold mellem møllevinger og mølletårn.  

 

Støjen ved omkringboende kan forventes at blive en smule højere for vindmøller med en mindre rotor, da disse vindmølletyper generelt er lidt ældre og udsender mere kildestøj end de nyeste modeller.

0-alternativet opfylder ikke Herning Kommunes ønske om at fremme vindenergi, og er derfor ikke anset som et reelt alternativ.

 

På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det bedste forslag.

 

§25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse)

Før realisering af projektet skal der gives en §25-tilladelse. I §25-tilladelsen kan Herning Kommune stille vilkår til vindmølle- og solcelleprojektet på baggrund af Miljøkonsekvensrapporten, herunder vilkår om forhold vedrørende anlæg, drift og nedtagning af vindmøllerne og solcellerne.

 

Herning Kommune vil i §25-tilladelsen blandt andet stille krav om, at der installeres et softwareprogram med skyggestop i vindmøllerne, så det sikres at ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timers reel indendørs og udendørs skyggekast om året.

 

Herning Kommune vil i §25-tilladelsen til projektet ligeledes stille vilkår om henholdsvis nedlæggelse af to boliger samt nedtagning af én vindmølle ved Blindkilde som forudsætning for, at projektet kan realiseres.

 

Hvis planerne bliver endeligt vedtaget, skal §25-tilladelsen sendes i partshøring i to uger.

 

Bilag 4 indeholder udkast til §25-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune stiller i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse, drift og nedtagning.

 

Der er udarbejdet udkast til en §25-tilladelse i henholdsvis Holstebro og Herning Kommune. Udkast til §25-tilladelsen er koordineret med Holstebro Kommune.

 

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger og indsigelser indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 66 for St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at opstille tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter og et solcelleanlæg på op til 32 ha.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse, således at Miljøkonsekvensrapportens hovedforslag med tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter og et solcelleanlæg på op til 32 ha ved Vindingvej nordvest for Aulum kan realiseres.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-36-18 Sagsbehandler: Trine Eide  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Energipark ved St. Soels

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet har på møde den 22. januar 2019 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 09.T43.1 med tilhørende miljørapport for Energipak ved St. Soels, nordvest for Aulum. Lokalplanen giver mulighed for at opstille tre vindmøller med en højde på op til 140 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha. Holstebro Kommune har udarbejdet plangrundlag for opstilling af 4 vindmøller i direkte sammenhæng med anlægget i Herning Kommune, således at de ialt 7 vindmøller udgør en samlet vindmøllepark hen over kommunegrænsen.

 

Planmaterialet har sammen med miljøkonsekvensrapport for projektet (tidligere VVM redegørelse) samt udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse) været i offentlig høring fra den 31. januar 2019 til den 28. marts 2019. Der indkom 12 bemærkninger, heraf ni indsigelser. Der blev afholdt borgermøde om vindmølle- og solcelleprojektet på Aulum Fritidscenter den 21. februar 2019.

 

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne indsigelser indstiller forvaltningen lokalplan nr. 09.T43.1 for St. Soels Energipark til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at opsætte tre vindmøller med maksimal totalhøjde på 140 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha ved vindingvej, nordvest for Aulum.

Indenfor lokalplanområdet kan der endvidere opføres tilhørende anlæg og bygninger til drift og nettilslutning af det samlede energianlæg.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vindingvej.

 

Transformerstation

Vindteam har oplyst, at den transformerstation, som vindmøllerne skal tilsluttes, er planlagt opstillet i tilknytning til den del af projektet der ligger i Holstebro Kommune. I rammen for kommuneplantillæg nr. 66 og lokalplan 09.T43.1, er der mulighed for tre placeringer af transformerstationen.

 

Forvaltningen anbefaler, at fastholde den nuværende ramme således, at der stadig er mulighed for at etablere transformerstationen på de anviste placeringer i lokalplanen. Dette i tilfælde af, at behovet skulle opstå senere i forbindelse med den endelige projektering af projektet.

 

 

 

 

 

 

Kommuneplantillæg, miljøkonsekvensrapport og miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028, som er ledsaget af en miljørapport.

Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udarbejdet en Miljøkonsekvensrapporten (tidligere VVM redegørelse), der belyser hvordan projektet forventes at påvirke det omgivende miljø.  

  

Offentlig høring

Planmaterialet har sammen med miljøkonsekvensrapport for projektet (tidligere VVM redegørelse) samt udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse) været i offentlig høring fra den 31. januar 2019 til den 28. marts 2019. Der blev afholdt borgermøde om vindmølle- og solcelleprojektet på Aulum Fritidscenter den 21. februar 2019 med deltagelse af opstiller, konsulent for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, Energistyrelsen, næstformand for Byplanudvalget og repræsentanter for forvaltningen i Herning Kommune. Der deltog omkring 75 borgere i mødet.

 

Der er i høringsperioden indkommet 12 bemærkninger, heraf ni indsigelser. Bemærkninger omhandler blandt andet visuel påvirkning, landskabelig påvirkning, helbredseffekter, støj, herunder lavfrekvent støj, visualiseringer, placering af vindmøller og solceller, skyggekast og refleksion, erstatning og ekspropriation, beregninger for støj og skyggekast, påvirkning af radar ved Karup og påvirkning af faunabro over Holstebromotorvejen.

 

Vejdirektoratet vurderede, at Energianlægget kan begrænse særligt hjortevildts brug af faunabroen over Holstebromotorvejen, og kom på den baggrund med en indsigelse mod lokalplanen (veto).

Forsvarets Ejendomsstyrelse kom med indsigelse mod lokalplanen (veto), da de vurderede, at vindmøllernes højde kan begrænse anvendelsen af Forsvarets TPS varslingsradar samt TMA-radar på Flyvestation Karup. Vetoerne er efter dialog ophævet. Indsigelser er behandlet under den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66.

 

De indkomne bemærkninger har givet anledning til en fornyet støjberegning. På baggrund af denne indsættes nyt støjkonsekvenszonekort i kommuneplantillægget, og der tilføjes et vilkår om nedtagning af en ældre vindmølle ved Blindkilde i udkast til §25-tilladelsen. Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

 

De indkomne bemærkninger og indsigelser findes i bilag 1.

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 1.

Bemærkninger og indsigelser behandlet af Holstebro Kommune findes i Bilag 2.

 

Sammenfattende redegørelse

I forbindelse med den endelige vedtagelse er af kommuneplantillæg nr. 66 og lokalplan nr 09.T.43.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3). Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, der beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne og solcellerne samt baggrunden for, at planerne for energiparken med vindmøller og solceller indstilles til endelig vedtagelse. Den sammenfattende redegørelse erstatter det ikke-tekniske resumé i planerne.

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan nr. 09.T43.1 endelig vedtages uden ændringer. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 09.T43.1 – Område til St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum til endeligt vedtagelse
at udkast til §25-tilladelse godkendes

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-13-19 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Ny planlægning for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning.

 

Ansøgningen omfatter to projektforslag med ca. 100 boliger fordelt på henholdsvis tre tårne i 8-11/12 etager og fire tårne i 6-9/10 etager. Projekterne er udover etagebebyggelsen disponeret med fælles opholdsarealer, parkering og beplantet jordvold/ skråning mod henholdsvis Kikkenborgvej og Dronningens Boulevard.

 

Forvaltningen fremsender hermed vurdering af de fremsendte projektforslag inden udarbejdelse af ny planlægning for området. 

Sagsfremstilling

Området

Projektområdets størrelse er ca. 9250 m2, hvoraf ejers matrikel udgør 7919 m2. Den resterende del omfatter en jordvold, der ligger i vejmatriklen. Området afgrænses af de omkringliggende veje og stier herunder Dronningens Boulevard mod nord, Dæmningstien og Dæmningen mod øst med dagligvareforretninger samt Kikkenborgvej mod vest med ældre parcelhuse.

 

Projektområdet anvendes i dag til tekstilvirksomhed som lager og administration.

 

Projektet

Der er fremsendt to projektforslag for området. Begge forslag omfatter etageboliger med et samlet etageareal på ca. 10.500 m2 og en bebyggelsesprocent på ca. 110. Projekterne er disponeret med 1 p-plads pr. bolig.

 

Projektforslag 1

 

Projektforslag 1 omfatter en bebyggelse bestående af tre boligtårne placeret ud til Dronningens Boulevard og Dæmningen i henholdsvis 8-11 etager plus parterreetage. Vejadgangen sker fra Kikkenborgvej, og der er udlagt en cirkulær parkeringsplads i forlængelse heraf. I parkeringspladsens midte kan der anlægges LAR-område med regnbede eller regnvandsbassin.

 

Projektforslag 2

 

Projektforslag 2 omfatter en bebyggelse bestående af fire boligtårne placeret ud til Dronningens Boulevard og Dæmningen i henholdsvis 6-9 etager plus parterreetage. Vejadgangen sker fra Kikkenborgvej, og der er udlagt en intern vej med parkeringspladser omkring en græsklædt jordhøj i tilknytning til den eksisterende jordvold mod Kikkenborgvej.

 

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af den eksisterende lokalplan 1.24.1 for et erhvervsområde ved Dæmningen, der er vedtaget i 1985. Området er ligeledes omfattet af kommuneplanramme 14.E3 for erhvervsområde ved Kikkenborgvej.

 

Kommuneplanramme 14.E3 for erhvervsområde ved Kikkenborgvej

Området må anvendes til erhvervsvirksomheder inden for miljøklasse 2-4. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 50. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end tre etager med en maksimal bebyggelseshøjde på 12 m.

 

Lokalplan 1.24.1 for et erhvervsområde ved Dæmningen

Området er udlagt til erhvervsformål såsom lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder servicevirksomhed. Det bebyggede areal må ikke overstige 40 % af grundarealet, og bebyggelsen må ikke opføres i mere end to etager med en maksimal bebyggelseshøjde på 8,5 m. 

 

Højhuspolitik

Byggeriet er omfattet af Herning højhuspolitik, som blev vedtaget i 2009. Højhuspolitikken definerer høje huse/ højhuse ud fra den kontekst, de indgår i, men som udgangspunkt defineres byggeri i 6-10 etager som høje huse og 11 etager og opefter som højhuse. Projektforslagene omfatter primært bebyggelse defineret som høje huse, der typologisk set fremstår sammenhængende i en gruppe som en tæt formation.

 

Forvaltningens vurdering

I forhold til det eksisterende plangrundlag vil det ansøgte projekt betyde et tillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028, som tilføjer en ny kommuneplanramme til boligformål i form af etagebebyggelse med afgrænsning i henhold til den eksisterende kommuneplanramme. Endvidere skal der udarbejdes ny lokalplan for området.

 

Den eksisterende lokalplan for området er vedtaget i 1985 og gælder for den resterende del af et lokalplanområde, der tidligere har omfattet erhvervsområdet på den modsatte side af Dæmningen, hvor der i dag ligger dagligvareforretninger og er planlagt for nye etageboliger i op til seks etager. Det vurderes således i overensstemmelse med den igangværende udvikling for området, at der etableres boligbebyggelse, der kan skabe sammenhæng med de planlagte etageboliger ved Dæmningen. Det vurderes endvidere hensigtsmæssigt at medtage arealet i vejmatriklen, der omfatter den nuværende jordvold, i forhold til områdets disponering og den fremtidige drift, så afgrænsning af lokalplanen sker i henhold til projektforslaget.

 

Projektforslagenes boligtårne fremstår som forholdsvis store volumener, hvilket forvaltningen vurderer vil passe fint ind i overgangen mellem Dronningens Boulevard og de planlagte etageboliger syd for projektområdet samt de eksisterende funktioner herunder detailhandel øst for projektområdet. Begge bebyggelser er disponeret, så der dannes en gruppe af sammenhængende høje huse, som kan medvirke til at markere området og skabe et nyt bykvarter med en egen identitet.

 

Bebyggelserne fremstår med varierende højder og forskellige boligstørrelser. For begge projektforslag kulminerer bebyggelsen i områdets nordøstlige hjørne ud mod Dronningens Boulevard, og de øvrige tårne aftrappes henholdsvis mod de eksisterende parcelhuse og områdets afgrænsning mod vest. Bebyggelsernes placering langs de omkringliggende veje er med til at skabe byrum og markere vejforløbet. Placeringen langs områdets nord- og østlige afgrænsning skaber endvidere mindst mulige skyggegener for de eksisterende parcelhuse på Kikkenborgvej. Altanerne vurderes ligeledes hensigtsmæssigt placeret mod syd og vest væk fra Dronningens Boulevard mod nord.       

 

Projekterne har en fremtrædende placering langs Dronningens Boulevard. Det fremgår ikke af det fremsendte projektmateriale, hvilke materialer bebyggelserne tænkes opført i. Af hensyn til den forholdsvis markante beliggenhed bør boligtårnene fremstå i høj arkitektonisk kvalitet. Endvidere kunne der med fordel ske en tilretning af projektet, så volumenerne i højere grad fremstår som punktbebyggelse og med en variation i udformningen, der sikrer at bebyggelsen ikke kommer til at virke for dominerende og massiv.

  

Samlet set vurderes det, at der kan igangsættes ny planlægning for etageboliger ved Kikkenborgvej i 6-8 etager, samt at der i en eventuel kommende planproces indgås dialog med bygherre omkring bebyggelsens arkitektoniske udtryk med henblik på at sikre sammenhæng med den øvrige bebyggelse i området herunder særligt de planlagte punkthuse ved Dæmningen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der igangsættes ny planlægning for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning.

Beslutning

Tiltrådt, idet planlægningen tager højde for kvalitetshuse uden for meget beton og glas, udformet med punkthuspræg i varierende højder, hvor de højeste ligger længst mod nord-øst.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P21-1-19 Sagsbehandler: Marius Reese  

Ny planlægning for daglivareforretning ved Porsvænget 2

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Driftsoperatøren for dagligvareforretningen på Porsvænget 2, Herning har søgt om ny planlægning for udvidelse af eksisterende butik. Der søges om mulighed for etablering af en dagligvareforretning på 1200 m2 samt et apotek, og herudover op til 12 boliger. Det ansøgte forudsætter tillæg til kommuneplanen og lokalplan.

Sagsfremstilling

Driftsoperatøren har i dag en dagligvareforretning på hjørnet af Porsvænget og HC Ørstedsvej. Butikken ligger i et boligområde, og der er ikke konkret planægning i form af lokalplan for anvendelsen. Forretningen ligger på en ejendom som tilhører en afdeling under Fællesbo. Herning Kommune har været lejer i en nabobygning med en daginstitution, som er flyttet til nye lokaler ved Brændgårdskolen. Endvidere findes et apotek i komplekset.

 

Både Fællesbo og driftsoperatøren har en fælles intereesse i at kunne udvikle grunden hvor butikken ligger i dag sammen med den tomme daginstitutionsbygning. Fællesbos interesse er at kunne få udnyttet bygningerne, men det er meget vanskeligt at finde lejere til den, og driftsoperatøren for dagligvareforretningen ønsker at opdatere forretningen, herunder udvide salgsarealet for at den kan blive mere tidsvarende.

 

Der er udarbejdet et foreløbigt skitseforslag, som anviser tre forskellige løsningsmuligheder til etablering af en ny forretning på ca. 1200m2 samt en mindre boligbebygggelse, som Fællesbo gerne vil opføre, hvilket imidlertid forudsætter en almenboligkvote, som ikke for nuværende er med i planen for almene boliger. Endvidere forudsætter salget af grunden til driftsoperatøren, at salget og provenuet godkendes i Landsbyggefonden, hvilket for nuværende ikke er på plads.

 

Såfremt den sidste forudsætning forventeligt falder på plads, ønsker man planlægningen for projektet igangsat hurtigst muligt.

 

Det forudsættes fra driftsoperatøren, at det nuværende apotek genhuses sammen med den nye dagligvareforretning, og sammen med ønsket om op til 12 boliger fra Fællesbo, kan projektet være en god mulighed for en fornyelse af dette centrale område i periferien af Herning Centrum.

 

Planforhold

Ejendommen er reguleret af Byplanvedtægt nr. 9 fra 1959, som udlægger området som helhed til boliger, både åben lav og etageboliger. Dagligvareforretnigen er ikke nævnt i den gældende planlægning. Området er i kommuneplanen udlagt til boliger. På nordsiden af HC Ørstedvej vis a vis Porsvænget 2 ligger et mindre butikscenter med daglivareforretning og enkelte specialbutikker.

 

Den ansøgte udvidelse af dagligvareforretningen svarer ca. til en fordobling af detaihandelsarealet af den eksisterende butik.

 

Det er forvaltningens vurdering, at den medsendte skitsemappe viser 3 brugbare løsningforslag, men at forslag to efter forvalningens opfattelse giver den bedste byplanmæssige løsning, da placeringen af den nye forretning og boligerne er med til at definere byrummet til de vigtigste gader. Placeringen af parkeringspladserne mellem de to bebyggelser er en god løsning, som også giver en god trafikafvikling.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde tillæg til kommuneplanen for det samlede butikområde ved Porsvænget og HC Ørstedsvej, med henblik på at der laves en samlet planlægning for butiksforsyningen i bydelen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der igangsættes detailplanlængning i form af tillæg til kommuneplanen og lokalplan for ny dagligvareforretning, med udgangspunkt i skitseforslaget model 2.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-11-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Ny planlægning for transformerstation til 150 kV nettet ved Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Energinet.dk har ansøgt Herning Kommune om etablering af ny transformerstation ved Herning. Det nye anlæg har til formål at fremtidssikre energiudbygningen ved Herning. Anlægget foreslås placeres ved Dronningens Boulevard nord for erhvervsområdet ved Mørupvej.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanlægning igangsættes.

Sagsfremstilling

Energinet ønsker at etablere ny 150 kV transformerstation ved Herning for at sikre det fremtidige behov for udvidelser. I den forbindelse skal også underliggende netselskab N1 placere ny transformerstation sammen med energinet.

 

Figur 1 - Flytning af transformerstation - Ny station er markeret med rødt

 

Der er ikke nok plads ved eksisterende transformerstation hvorfor nye placeringsmuligheder er undersøgt. Der er efter indledende dialog med Herning Kommune peget på en placering ved Dronningens Boulevard. Placeringen er både nær eksisterende luftledninger og placeret hvor der ikke er særlige natur- eller landskabsbindinger.

 

Placeringen nær ved Dronningens Boulevard stiller krav til udformningen af anlægget samt til beplantning i forhold til afskærmning af anlægget. Placeringen giver desuden mulighed for at reservere et areal til yderligere udvidelse hvis nuværende behov mod forventning viser sig for lille.

 

I forbindelse med flytningen af anlægget nedtages luftledning på strækningen A-B samt B-C. I stedet etableres et jordkabel på strækningen A-C. Den konkrete placering fastlægges senere.

 

Det skal endvidere bemærkes at planen om nedtagning af 150 kV Ledningen langs den samlede strækning Skive-Herning-Esbjerg afventer vedtagelse af 400 kV ledningen Endrup-Idomlund og vil ske som et selvstændigt projekt når 400 kV ledningen er sat i drift forventeligt i slutningen af 2022.  

 

Etableringen af ny transformerstation kræver udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for anlægget.

 

Eksisterende transformerstation forventes saneret og omdannet til boligområde i sammenhæng med boligområdet ved Storeåvej. Plan for dette forventes udarbejdet i forbindelse med revision af kommuneplanen som del af forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanudarbejdelse igangsættes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at udarbejdelse af lokalplan igangsættes.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Godkendelse af forskønnelsespuljeprojekter - Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde den 19. marts 2018 blev der prioriteret 1.096.000 kr. til forskønnelse i Sdr. Felding. Projektmidlerne er frigivet. Der foreligger nu et forslag til forskønnelsesprojekt til godkendelse, som er udarbejdet i samarbejde med en lokal projektgruppe i Sdr. Felding.

Sagsfremstilling

Der blev på Byplanudvalgts møde 19. marts 2018 afsat 1.096.000 kr. til forskønnelse i Sdr. Felding. Midlerne blev prioriteret som følger:

 

  

 

Prioriteret 2018

A

Markering af Dagmar Bio i byrummet

300.000 kr.

B

Forskønnelse af bymidten, herunder begrønning af de centrale veje i Sdr. Felding                   

600.000 kr.

 

C

Brugsens Have, Forskønnelse af arealet ved åen                    

196.000 kr.

 

Samlet økonomi

1.096.000 kr.

 

Der er gennemført borgerinddragelse med repræsentanter fra Borgerforeningen, Lokalrådet samt Handels og Håndværkerrådet. Bageren, som ejer bygningen med muren ud til p-pladsen, har ligeledes været inddraget og bakker op om tiltagene.  

 

1. Brugsens Have, forskønnelse af arealet ved åen (C):

Der forslåes et trappeanlæg man kan sidde på, fra den eksisterende p-plads. Området ved åen opgraderes med nye borde og bænke. Der forslås et solsejl over den eksisterende, belagte plads.

Der ønskes ligeledes en grafisk udsmykning på asfalten som leder besøgende over p-pladsen til arealet ved åen.

På facaden langs parkeringspladsen forslås en kunstnerisk udsmykning, som fortæller om Sdr. Feldings nærhed til Skjern Å.

Ved åen foreslås et trædæk, som gør det muligt at lægge til med kano. Trædækket gør det ligeledes muligt for borgerne og besøgende at få en bedre mulighed for at komme ned til åen.

Sdr. Felding Borgerforening søger midler til en legeplads ved åen på nabogrunden, som ejes af bageren. Forskønnelsesprojektet er afstemt med byens eget projekt med legepladsen.

Forvaltningen anbefaler projektet med det forbehold, at der skal gives dispensation til åbeskyttelseslinjen. 

 

 • Trappeanlæg med siddemulighed    
 • Borde og bænke
 • Solsejl over eksisterende belægning
 • Trædæk ved åen                                                                                 
 • Grafik som ledelinje på p-plads
 • Diverse beplantning 

                          

Samlet beløb – 446.000 kr.

 

2. Hævet flade (B):

For at sikre at der er en god niveaufri adgang fra fortovet ved Brugsen over gaden til p-pladsen, skal der laves en hævet flade udført i asfalt. Det har ikke været muligt at finde anlægsmidler på andre konti. Derfor anbefales det, at forskønnelsespuljen dækker udgiften for at få et velfungerende, sammenhængende område.           

 

 • Hævet flade ved Brugsen

              

Samlet beløb - 50.000 kr.

                

3. Grønt i bymidten (B):

Der er i centerbyplanen for Sdr. Felding et ønske om mere grønt i byen. Der forslås plantebede med mindre træer og blomstrende bunddække i vejarealet på Bredgade. Plantebedene er med til at opdele vejrummet og skabe mere grønt i byens rum.

 

 • Plantebede med træer og underbeplantning

                        

Samlet beløb - 400.000 kr.

 

4. Kunstnerisk udsmykning (C):

Et grafisk element på muren ud mod p-pladsen ved Brugsen. En illustrator er kontaktet omkring opgaven, hvor temaet er "åen og laksen". Området er en del af Skjern Å og udpegningen af Skjern Å projektet. Herning Kommune har en pulje fra Riverfisher til projekter og formidling langs åen. Puljen kan bidrage med 30.000 kr. til udsmykningsprojektetprojektet af de ialt 60.000 kr.,udskykningen koster.

Muren er nymalet og klar til at blive udsmykket. Der indgår en efterbehandling mod graffiti, behandlingen forlænger ligeledes udsmykningens levetid.

 

 • Kunstnerisk udsmykning på mur

 

Samlet beløb - 30.000 kr. (Hertil kommer 30.000 kr. fra Riverfisher projektet).

 

5. Området ved Dagmar Bio (A):

Der afventes nyt slidlag på p-pladsen overfor Dagmar Bio, som Vejafdelingen udfører i forbindelse med almindelig vedligehold, forventet i 2020. Herefter lægges der en grafisk udsmykning på arealet, som byder velkommen til biografen. De pudsede mure omkring p-pladsen istandsættes.

Ca. 20 meter fra Dagmar Bio står et ældre muret transformatortårn,som kan forsynes med effektbelysning. Tårnet fortæller et lille stykke kulturhistorie om elforsyningen i Danmark og med til at byde velkommen til byen og området ved Dagmar Bio..

 

 • Nye træer og underbeplantning ved p-plads, nye plantebede i vejen
 • Grafik på p-plads ved Dagmar Bio, samt generel forskønnelse
 • Effektbelysning på transformatortårn
 • Nyt slidlag på parkeringspladsen (driftudgift på vejområdet)

                                                                     

Samlet beløb - 170.000 kr.

 

6. Arealet ved "Fisken" centralt i Sdr. Felding (B):

Området ved fiskeskulpturen "Fisken" blev fornyet ved områdefornyelsen af Sdr. Felding i 2008. Her kom der nyt bassin omkring fisken og ny klatrende beplantning rundt om pladsen.

En forskønnelse af dette område er det lavets prioriterede delprojekt. Nogle af de elementer, der kunne være i området er effetktbelysning, samt ændring af beplantning, da grundejerne rundt om pladsen klager over, at den nuværende klatrende beplantning ædelægger murværket. Fiskeskulpturen trænger til renovering. Der udarbejdes et projekt, når der er et overblik over eventuelle restmilder.

 

Det samlede budget for ovennævnte projekter er 1.096.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender forskønnelsesprojekterne, og at etableringen igangsættes

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde den 19. marts 2018 blev 1.000.000 kr. prioriteret til forskønnelse i Kibæk. Projektmidlerne er frigivet i forbindelse med prioriteringen.

 

Der foreligger nu et forskønnelsesprojekt til godkendelse og igangsætning, som er udarbejdet i samarbejde med en projektgruppe i Kibæk.

Sagsfremstilling

 Byplanudvalget har prioriteret midlerne til forskønnelse i Kibæk på følgende måde:

 

 

 

Prioriteret

2018

Ønsker 2019

A

Forskønnelse af Brogade, Møllevænget og Møllegårdsvej.

250.000 kr.

0 kr.

B

Forskønnelse af Nr. Bredgade (gågaden), gentænkning af bygaden med fokus på omdannelse til en gade, der primært er boliggade med enkelte butikker.

250.000 kr.

 

500.000 kr.

C

Forskønnelse af Stationspladsen og Jernbanegade    

500.000 kr.

150.000 kr.

 

Asfalt på kørebanen i Nr. Bredgade

 

350.000 kr.

 

Samlet økonomi

1.000.000 kr.

1.000.000 kr.

 

Der er gennemført en borgerinddragelsesproces med repræsentanter fra lokalrådet, Møllelauget samt Kibæk Handel, Håndværk og Industri.

 

Brogade, Møllevænget og Møllegårdsvej (A):

Der er udarbejdet et projekt på Brogade, Møllevænget og Møllegårdsvej, hvor trafiksikkerheden for de bløde trafikanter har været i fokus. Projektet på strækningen har ikke medført projektelementer som Forskønnelsespuljen skal anlægge.

 

Samlet beløb - 0 kr.

 

Nr. Bredgade/Solbakken (B):

Den eksisterende del af Nr. Bredgade, med beplantning og bænk-elementer, er ikke tidssvarende i forhold til, hvordan byen har udviklet sig.

I centerbyplanen for Kibæk, udarbejdet august 2016, er et af projektforslagene at gentænke Nr. Bredgade med træer, andre former for ophold og belægninger, som foreslås udskiftet med mere moderne løsninger.

Borgergruppen ønsker et sammenbindende projekt på strækningen, som skaber sammenhæng og karakter i området.

 

Der er på den baggrund skitseret 2 forslag, hvor der etableres plantebede i vejbanen med træer på hele vejstrækningen fra Lægehuset/Biblioteket i syd til jernbanen i nord. De 2 forslag har begge opstammede træer og et blomstrende bunddække. Forskellen på forslagene er størrelsen på bedene.

Projektet omfatter fjernelse af de eksisterende bede og træer samt bedene med bænke.

Det endelige projekt tilrettes sammen med borgergruppen.

 

Samlet beløb - 500.000 kr.  

 

    

Nr. Bredgade  Solbakken

 

Ny belægning i Nr. Bredgade:

Borgergruppen ønsker at belægningen skiftes på den oprindelige ”gågade” i Nr. Bredgade, så der kommer asfalt på kørebanen og alm. fortovsfliser på fortovet. De ønsker ligeledes en kantsten, så vejen får et almindeligt gadeudtryk.

 

Det er forvaltningens vurdering, at ønsket om asfalt og fortovsfliser ligger lidt ud over hvad der er tænkt med Forskønnelsespuljen, da det vurderes at være en vej- eller driftsopgave.

Belægningen er i god stand og der er pt. ikke afsat driftsmidler til udskiftning eller ændring af denne.

Forvaltningen anbefaler dog at ønsket om asfalt på kørebanen imødekommes. Det nuværende vejprofil med fortov, vandrende og kørebane fastholdes dermed, men med asfalt på kørebanen.

Ønsket med fortovsfliser anbefales at vente til den udskiftes i forbindelse med den almindelelige vedligehold. (økonomi 250.000 kr.)

Denne løsning med nye træer og asfalt på hele strækningen, vurderes at opnå den ønskede samlede helhed på strækningen fra Lægehuset/Biblioteket til jernbanen.

 

Byplanudvalget bedes tage stilling til, om det er Forskønnelsespuljen, der skal betale for asfalt på kørebanen, eller om det skal vente til det gøres i forbindelse med den almindelig drift af strækningen.

 

Samlet økonomi for asfalt på kørebanen - 350.000 kr.  

 

Stationspladsen og Jernbanegade (C):

Forvaltningen anbefaler at de resterende forskønnelsesmidler afsættes til forskønnelse af Stationspladsen og Jernbanegade i forbindelse med et større projekt der kan gennemføres i forbindelse med områdefornyelsen.

 

Samlet økonomi – 150.000 kr. som afholdes sammen med områdefornyelsen.

 

Områdefornyelse:

Forløbet med områdefornyelsen i Kibæk starter med de første 2 møder vedr. udarbejdelse af program den 20. august og 4. september. Herefter udarbejdes program som forelægges Byplanudvalget. Efter den politiske behandling indkaldes til borgermøde, hvor byens borgere kan komme med input og melde sig på projektgrupper, som skal udarbejde konkrete delprojekter.

Det forventes at Nr. Bredgade - Solbakken kan være færdig til borgermødet og dermed være et startprojekt for områdefornyelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender forskønnelsesprojekt i Nr. Bredgade og Solbakken

 

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal asfalt på kørebanen anlagt for Forskønnelsesmidler

 

 

Beslutning

Tiltrådt for så vidt angår projekt B og C. Asfaltering af Nr. Bredgade afventer en yderligere dialog med lokalområdet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.03.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Godkendelse af revideret legeplads-projekt på Torvet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Det er på Byplanudvalgets møde den 27. maj 2019 godkendt, at der arbejdes videre med et legeplads-projektet fra Maxplay på Torvet, dog således, at der skal ske en bearbejdning af projektet mht. farve, materialer og funktionalitet forinden endelig stillingtagen. Projektet er nu bearbejdet med tre forslag til nye farve- og materialesammensætninger på legepladselementer og gummibelægningen. Det foreslås, at der indarbejdes mulighed for at afmontere og flytte legepladsen ved store arrangementer, samt at der arbejdes på at integrere legepladselementerne endnu mere i bogstaverne.

 

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med den røde farve på legepladselementer (farveoplæg 2 i bilag), og at gummibelægningen tilpasses den mørkeste nuance, der findes i den nuværende belægning (farveoplæg 1 i bilag).

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er i foråret 2019 afholdt en indbudt konkurrence om en ny legeplads på Torvet med fem deltagere / leverandører. Legepladsen er udviklet i et samarbejde mellem Herning Cityforening og Herning Kommune, og der har været nedsat et bedømmelsesudvalg, som har anbefalet et vinderprojekt til videre bearbejdelse. På Byplanudvalgets møde den 27. maj 2019 blev det godkendt, at der arbejdes videre med legepladsprojektet HR9NG fra Maxplay. Det blev dog besluttet, at der skal ske en bearbejdning af projektet mht. farve, materialer og funktionalitet forinden endelig stillingtagen. Alt sammen tilpasset Torvets æstetik.

 

Projektet

Legepladsprojektet fra Maxplay består af en komplet legeplads, som på en skulpturel måde danner ordet HR9NG med store bokstaver. Bogstaverne indeholder forskellige legeredskaber som tilsammen danner et markant ikon på Torvet. Projektet lægger op til nysgerrighed på mange niveauer, men er samtidig også genkendelig som legeplads.  

Legepladsen indeholder en stor variation af legeelementer med klatrestativ, rutsjebane, gynge, legehus, vippe og balancebane samt mulighed for ophold. Det hele er bundet sammen af underlaget med baggrund i Herning Kommunes byvåben. Legepladsen fortæller også historier gennem brug af QR koder.

 

Revideret projekt

Projektet er nu bearbejdet med hensyn til farve, materiale og funktionalitet, og der er udarbejdet tre forslag til farve- og materialesammensætninger på legepladselementer og gummibelægning. De tre farvesammensætninger tager udgangspunkt i Torvets omgivelser med de omkringliggende belægninger og bygninger. Gummibelægningen som tager udgangspunkt i Herning Kommunes byvåben er nedtonet med farver, som harmonerer med farven på øvrige belægninger på Torvet, og retningen på "murstensbaggrunden" vender så den følger retningen på Torvets fliser.

Det foreslås, at der indarbejdes mulighed for at afmontere og flytte legepladsen ved store arrangementer, og at der arbejdes videre med at integrere gynge og rutsjebane mere i bogstaveselemnterne.

 

Forvaltningen vurderer

Forvaltningen vurderer, at den røde farve på legepladselementerne virker mest neutral og tilpasset Torvets omgivelser (farveoplæg 2 i bilag). Det vurderes endvidere at den mørke gummibelægning som minder om den eksisterende teglstensbelægning passer bedst i forhold til Torvets æstetik, og sammenhæng med det område som legepladsen ligger i (farveoplæg 1 i bilag).

Forvaltningen anbefaler, at der indarbejdes mulighed for at afmontere og flytte legepladsen med skjulte beslag således, at det ikke påvirker legepladselementernes udseende og æstetik ved samlingerne. Der vil være en merudgift på ca. 35.000 kr. ved at indarbejde muligheden for at afmontere legeelementerne.

 

Det kan overvejes, at integrere gynge og rutsjebane mere i bogstaveselemnterne, så selve legeredskabet visuelt nedtones til fordel for et enklere og klarere design udtryk.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at den røde farve på legepladselementerne godkendes, farveoplæg 2 i bilag
at gummibelægningen udføres med den mørkeste nuance, faveoplæg 1 i bilag
at legepladselementerne udføres så de kan afmonteres
at rutchebane og gynge søges integreret yderligere i bogstavelementerne

Beslutning

Udsat med henblik på yderligere bearbejdning af legeelementernes farve, så de tilpasser sig Torvets æstetik bedre

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-14 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Godkendelse af anlægsregnskaber for Grøn Ordning Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted  

Sagsresume

I Herning Kommune har de forskellige vindmølleprojekter udløst puljer, som hver har haft en ansøgningsrunde, herunder også vindmølleprojektet ved Sunds.

 

Herning Kommune lægger i første omgang midlerne ud for de politisk prioriterede projekter ud fra en forhåndsgodkendt ansøgning, som Energistyrelsen (tidl. Energinet.dk) har givet tilsagn om tilskud.

 

Ved projekternes afslutning ansøger Herning Kommune Energistyrelsen om betaling af midler anvendt til projektets realisering.

 

Anlægsregnskaberne for Grøn Ordning Sunds på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP) fremsendes hermed til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende anlægsregnskaber for Grøn Ordning Sunds på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP).

 

Grøn Ordning Sunds

Vindmølleprojektet i vindmølleområdet T15 ved Sunds er på 10 MW, og udløser dermed en pulje på 880.000 kr. til initiativer i det berørte lokalområde.

 

Nedenfor følger en kort gennemgang af de enkelte projekter:

 

090095-01 FDF - Bålhytte

Herning Kommune har den 15. april 2015 på vegne af FDF Sunds ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 100.000 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af bålhytte ved Krusbjergvej i Sunds, herunder materialer og arbejdsløn. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090095-02 Udsigtstårn Ovstrup Hede

Projektansøgningen er frafaldet, og det tildelte beløb er fordelt på andre projekter under Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednr. 090092 Grøn Ordning Pulje for 2017.

 

090095-03 Sunds Bypark

Herning Kommune har den 22. april 2015 ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 200.000 kr. eksklusiv moms til dækning af omkostninger til inventar til Sunds Bypark i forbindelse med områdefornyelsesprojektet, herunder udgifter til legeplads, bålplads, belysning langs sti og opholdsmuligheder i form af borde/bænke. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energinet.dk, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090095-04 Bro ved Sunds Sø

Herning Kommune har den 15. april 2015 på vegne af Østre Søvejs Grundejerforening ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 100.000 kr. inklusiv moms til dækning af omkostninger til udskiftning af bro ved Østre Søvej i Sunds, herunder demontering af eksisterende bro samt levering og montering af vandløbsrør og ny bro. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energistyrelsen, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes.

 

090095-05 Multibane i Sunds

Herning Kommune har den 6. juni 2016 på vegne af Sunds IF ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 280.000 kr. eksklusiv moms til dækning af omkostninger til etablering af kunststofbane ved idrætscenter Sunds Vest som en del af Sunds Idrætsforenings egen betaling. Beløbet er angivet eksklusiv moms, da det er Herning Kommune der stod for etablering af banen. Projektet er realiseret.

 

Herning Kommune har efterfølgende modtaget beløbet fra Energistyrelsen, hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes. 

Økonomi

Samlet oversigt over anlægsregnskaberne for Grøn Ordning Sunds:

 

Stednr.

Anlægsprojekt

U/I

Bevilling

Forbrug

Difference

090095-01

FDF - bålhytte

U

100.000

100.000

0

 

 

I

-100.000

-100.000

0

 

 

 

 

 

 

090095-03

Sunds Bypark

U

200.000

200.000

0

 

 

I

-200.000

-200.000

0

 

 

 

 

 

 

090095-04

Bro ved Sunds Sø

U

100.000

100.000

0

 

 

I

-100.000

-100.000

0

 

 

 

 

 

 

090095-05

Multibane i Sunds

U

280.000

280.000

0

 

 

I

-280.000

-280.000

0

 

 

 

 

 

 

090095

Grøn Ordning Sunds

U

680.000

680.000

0

 

 

I

-680.000

-680.000

0

 

 

 

 

 

 

Netto

 

 

0

0

0

 

Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.17-P00-1-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Forslag til revision af Byens Ansigt - Skilte og facadevejledning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup, Mette Grisell, Annemette Vinther Toft

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revision af "Byens Ansigt - retningslinjer for skilte og andet facadeudstyr", som er Herning Kommunes gældende skilte- og facadevejledning.

 

Herning Kommune har i 2016 udarbejdet en arkitekturstrategi, som blandt andet skal understøtte kommunens tradition for at udvikle og nytænke byggeri og anlæg af høj kvalitet. I forlængelse heraf er det besluttet, at ”Byens Ansigt - retningslinjer for skilte og andet facadeudstyr” fra 2010 skal revideres.

 

Med revisionen er der blandt andet lagt vægt på at give "Byens Ansigt" mere karakter af en vejledning end et regelsæt, og dermed mindre restriktivt. Dette skal være med til at fremme samarbejdet mellem kommune og ansøger, ved at skabe tidlig dialog og inspirere med vejledning og gode eksempler.

 

Forvaltningen indstiller, at Byplanudvalget godkender forslag til revision af "Byens Ansigt", herunder at forvaltningen arbejder videre med layout og struktur af vejledingen på baggrund af de indholdsmæssige ændringer.

 

Sagsfremstilling

I nærværende forslag til revision af "Byens Ansigt", har der primært været fokus på retningslinjerne i bymidter, digital skiltning, skiltepyloner og solafskærmning.

Generelt er der foretaget sproglige justeringer af afsnittene med henblik på forenkling og brugervenlighed. Desuden afspejler revisionen i højere grad end tidligere, at det er en vejledning med anbefalinger og således ikke et regelsæt. For alle de anbefalede ændringer gælder, at det er vejledende anbefalinger, og at der altid vil ske en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der er i øvrigt foretaget en redigering af indledningen og formålet.

 

Forslaget til revisionen fremgår af bilaget. Bilaget består af de eksisterende afsnit efterfulgt af forslag til reviderede afsnit (rød skrift). Forslagene til de reviderede afsnit er suppleret med kommentarer, der forklarer de foreslåede ændringer.

 

"Byens Ansigt" er inddelt i fire områdetyper, der er med til at definere retningslinjerne for skiltningen: 

 

 • Bymidter
 • Centerområder
 • Langs indfaldsvejene, i erhvervs- og offentlige områder
 • Boligområder

 

Revisionen tager således udgangspunkt i det eksisterende administrationsgrundlag med de fire områdetyper, og peger på nedenstående indholdsmæssige ændringer.

 

For Bymidter anbefales det, at:

 • bogstavhøjden for skilte på facaden fastsættes til maks. 30 cm. I den nuværende vejledning er der ikke fastsat en bogstavhøjde for bymidter, som der er for f.eks. erhvervsområder. De 30 cm vurderes at være afstemt skalaen og arkitekturen i de fleste bymidter, ligesom læsbarheden er afstemt det tempo, man typisk færdes i her.
 • der som udgangspunkt gives tilladelse til ét facadeskilt. Ét facadeskilt skal forhindre for mange gentagelser af virksomheders navne på den samme facade i et område, hvor der i forvejen er megen information, forholdsvis korte facader og ofte flere bygningsdetaljer.
 • der henvises til gældende retningslinjer i "Brug Byen", hvor det er aktuelt. "Brug Byen" omfatter gågaderne i Herning og har andre retningslinjer for f.eks. fritstående skilte end "Byens Ansigt".

 

For Boligområder anbefales det, at:

 • størrelsen på skilte på facaden fastsættes til maks. 0,25 m². Det er lidt mere end det A3 format, der tilladelse med den nuværende vejledning, men det vurderes hensigtsmæssigt og mere fleksibelt at angive et flademål fremfor et fast format.
 • landsbyer i udgangspunktet betragtes som boligområder. Skalaen i landsbyer vil ofte være i tråd med boligområder, men da de varierer i størrelse og karakter, vil der altid ske en vurdering i hver enkelt tilfælde.

 

For alle områdetyper anbefales det, at:

 • udhængsskilte placeres ved indgangsdøren eller ved virksomhedens (facadens) start. Erfaringsmæssigt passer det ofte bedre både til arkitekturen og aflæseligheden, at skiltet placeres ved facadens start.
 • formuleringen om, at det er muligt at opsætte skiltning i form af bøjede neonrør på facaden, udgår. Det vurderes, at muligheden for anvendelse af neonrør er omfattet af den generelle mulighed for skiltning med enkelt bogstaver, som fremgår af retningslinjerne for skiltning på facaden.
 • afsnittet "Baldakiner og markiser" erstattes af afsnittet "Solafskærmning", og screendug tilføjes som alternativ til markiser. Overskriften "Solafskærmning" vurderes at være mere dækkende for de omfattede tiltag, og screendug er tilføjet da det jævnligt anvendes som et mere moderne alternativ.
 • der gives mulighed for større pyloner for service og tankstationer på op til 7 meter i højden og 2 meter bredden, for Centerområder og Langs indfaldsvejene, i erhvervs- og offentlige områder. For Bymidter og Boligområder op til 6 meter i højden og 1½ i bredden. Pylonstørrelsen ændres da de gældende dimensioner ikke imødekommer de aktuelle, visuelle og tekniske krav. Det vurderes i øvrigt, at de anbefalede størrelser kan indpasses i de pågældende omgivelser.

 

I øvrigt anbefales det, at:

 • "Digital skiltning" indarbejdes som et selvstændigt afsnit under retningslinjerne. Det præciseres desuden, at digital skiltning anbefales placeret inden for byzonen og optimalt inden for 50 km/t zonen, og hvor anden lovgivning i øvrigt ikke forhindrer det. Digital skiltning har indtil nu været et selvstændigt bilag til vejledning, men da digital skiltning er mere og mere aktuel, vurderes det at være hensigtsmæssigt at indarbejde emnet i selve vejledningen.
 • afsnittet "Midlertidig skiltning" omskrives, så det i højere grad lægger op til en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.
 • der tilføjes et nyt afsnit under "Retningslinjer", "Skiltning i det åbne land", hvori der redegøres for, at skiltningen her ikke knytter sig til specifikke zoneinddelinger (områdetyper), men er omfattet af Naturbeskyttelsesloven og Vejloven.
 • titlen på vejledningen ændres til "Byens Ansigt - skilte og facadevejledning". Titlen vurderes mere brugervenlig.

 

På baggrund af de ovennævnte, indholdsmæssige ændringer anbefaler forvaltningen, at Byplanudvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre med revisionen i form af nyt layout og struktur, med henblik på forenkling og større brugervenlighed. Herunder også nye illustrationer i form af eksempelfotos fra Herning Kommune. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender forslag til revision af "Byens Ansigt", herunder at forvaltningen arbejder videre med layout og struktur på baggrund af de indholdsmæssige ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.00-P16-9-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering om indkomne bemærknigner fra fordebat til højhus på Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Realisering af et højhus på Herning+ forudsætter vedtagelsen af en byggeretsgivende lokalplan og udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for selve byggeriet. Bygherre har anmodet om, at det vindende projekt i forbindelse med salg af grunden, kan udvides med et projekt på op til 25 etager og 78 meter bygningshøjde.

 

Den øgede højde forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for området. Ændringen betragtes som væsentlig og derfor skal der indkaldes "Ideer og forslag" før udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg. Afgrænsningen af, hvad miljøkonsekvensrapporten forventeligt skal indeholde, skal ligeledes sendes i offentlig høring forud for selve rapportens udarbejdelse.

 

Debatoplægget har været i offentlig høring fra den 16. maj til den 13. juni 2019. Der er i perioden indkommet i alt 24 høringssvar samt en underskriftindsamling. Høringssvarene skal indgå i det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten for højhuset og miljøvurderingen af det konkrete forslag til kommuneplantillæg samt den byggeretsgivende lokalplan.

 

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Højhuse er omfattet af lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport før byggeriet kan realiseres. Miljøkonsekvensrapporten udarbejdes på baggrund af en afgrænsning af de emner, som rapporten som minimum skal indeholde. Forud for at Herning Kommune træffer afgørelse om dette, skal der foretages en høring af offentligheden og berørte myndigheder (andre myndigheder hvis tilladelser er nødvendige for at kunne realisere projektet).

 

Høring i forbindelse med "Ideer og forslag" til kommuneplantillægget og afgrænsning af miljøkonsekvensrapport blev indarbejdet i et samlet debatoplæg, der har været i offentlig høring i 4 uger fra den 16. maj til den 13. juni 2019. Der er i perioden indkommet i alt 24 høringssvar, herunder en fra en statslig myndighed og en underskriftindsamling.

 

Til at skabe overblik over de indkomne bemærkninger er der udarbejdet et indsigelsesnotat, der kort beskriver hovedpunkterne i de enkelte høringssvar, se Bilag Indsigelsesnotat. Derudover er der lavet et samlet Bilag 1 med alle høringssvarene i deres fulde ordlyd samt Bilag 2 med oversigtskort over høringssvar adresser og Bilag 3 med oversigtskort over underskriftindsamling.

 

Hovedpunkterne fra høringssvarene er bl.a. højhusets højde og placering, skyggekast ved naboer, indblik og trafik (ved højhus og området i sin helhed). På baggrund af de indkomne bemærkninger træffes beslutning om den endelige afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. Udkast til afgrænsningsnotat er vedhæftet som Bilag.

 

Særligt skal bemærkes, at højhusets placering ikke vil blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten, da det er en forudsætning for sammenhængen i det samlede område, at højhuset opføres på den nuværende placering. Der vil i miljøkonsekvensrapporten blive behandlet to alternativer til højden på huset. Et højhus på 25 etager som fremlagt i debatoplægget og et højhus på 15 etager som det 0-alternativ rammelokalplanen giver mulighed for.

 

Trafik for området i sin helhed og de bemærkninger der har været til det omkringliggende vejnet, behandles i forbindelse med kommuneplantillægget og den byggeretsgivende lokalplan, da problematikkerne ikke kun har relation til højhuset, men til området i sin helhed. Kommuneplantillæg, lokalplan og medfølgende miljøvurdering forventes udarbejdet i efteråret 2019. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøkonsekvensrapport forventes at kunne politisk behandles i begyndelsen af 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-156-10 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Orientering og status i forbindelse med afvikling af Grøn Ordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har den 10. maj 2019 modtaget orientering fra Energistyrelsen om en anbefalet ansøgningsfrist for ansøgning om udbetaling af tilskud fra Grøn Ordning i forbindelse med afvikling af den grønne ordning.

 

Herning Kommune har for nuværende tre aktive Grøn Ordning puljer, hvor der er givet tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen. Her følger en kort status på Herning Kommunes Grøn Ordning projekter under de tre puljer.

 

Sagsfremstilling

På grund af sagsbehandlingstider og mængden af forventede ansøgninger (i forhold til de tidligere udsendte tilsagn om tilskud) anbefaler Energistyrelsen i deres orienteringsbrev, at kommunerne hurtigst muligt og gerne senest den 30. oktober 2019 indsender ansøgninger om udbetaling. Energistyrelsen skal nå at gennemgå ansøgningerne og sikre at de er fyldestgørende, så de kan træffe en afgørelse inden den 20. februar 2020, som er den i lovgivningen fastsatte sidste frist for udbetaling af tilskud.

 

 

Grøn Ordning Restpulje fra 2017

Som det fremgår afventer restpuljen fra 2017 blot en enkelt ansøgers færdigmelding. Derefter skal der indhentes en revisorerklæring før Energistyrelsen kan ansøges om udbetaling. Det forventes, at Energistyrelsen kan ansøges om udbetaling lige efter sommerferien.

 

Oversigtsskema over de prioriterede ansøgninger for Grøn Ordning restpuljen fra 2017:

Projekt

Ansøger

Tildelt beløb

Status pr. 15/5-2019

Færdigmeldt

Godkendt af Energistyrelsen

Afsluttet

Sauna

Sunds GF

120.000 kr.

Realiseret

5/11-2018

2/5-2019

JA

Varmepumper

Kibæk Mølle

S/I

95.000 kr.

Realiseret

30/4-2018

11/9-2018

JA

Multtoilet

Sunds FDF

40.000 kr.

Realiseret

14/3-2018

20/8-2018

JA

Shelters i Kibæks Grønne Hjerte

Kibæk

Lokalråd

25.950 kr.

Byggetilladelsen er givet og ansøger forventer at gå i gang meget snart.

 

 

NEJ

Varmepumpe

Hodsager

KFUM

40.000 kr.

Realiseret

15/7-2018

22/11-2018

JA

 

 

Grøn Ordning Stakroge/Sandet

Som det fremgår nedenfor afventer flere projekter fortsat godkendelse fra Energistyrelsen.

 

Derudover afventer puljen blot en enkelt ansøgers færdigmelding før der kan indhentes en revisorerklæring for dette projekt. Det forventes, at Energistyrelsen kan ansøges om udbetaling lige efter sommerferien for det sidste projekt.

 

Oversigtsskema over de prioriterede ansøgninger for Grøn Ordning Stakroge/Sandet:

Projekt

Ansøger

Tildelt beløb

Status pr. 15/5-2019

Færdigmeldt

Godkendt af Energistyrelsen

Afsluttet

Trampesti mellem Sandet og Stakroge

Stakroge/ Sandet

Stiforening

60.618,75 kr.

Realiseret. Energistyrelsen er den 9/5-2019 ansøgt om udbetaling af i alt 57.118,75 kr.

17/1-2019

 

AFVENTER

ENERGISTYRELSEN

Varmepumper

Stakroge Beboer og Kulturhus

135.527,00 kr.

Realiseret.

(i alt 133.099,45 kr.)

8/9-2018

 26/6-2019

JA

Bålhytte i tilknytning til byens legeplads

Sandet Borgerforening

113.375,00 kr.

Realiseret. Energistyrelsen er den 2/5-2019 ansøgt om udbetaling.

28/2-2019

 

AFVENTER

ENERGISTYRELSEN

Toilethus i tilknytning til byens legeplads

Sandet Borgerforening

353.825,00 kr.

Realiseret. Energistyrelsen er den 23/5-2019 ansøgt om udbetaling.

31/3-2019

 

AFVENTER

ENERGISTYRELSEN

Renovering af forsamlingshus

DSI. Sandet Hotel

86.008,50 kr.

Ansøger fortæller at projektet er så godt som færdigt. Faktura fra håndværker og færdigmelding forventes inden for den nærmeste fremtid.

 

 

NEJ

Renovering af have

DSI. Sandet Hotel

46.500,00 kr.

Realiseret.

(i alt 46.104,38 kr.)

2/12-2018

 26/6-2019

JA

Varmepumpe

DSI. Sandet Hotel

14.000,00 kr.

Realiseret.

10/7-2018

21/1-2019

JA

Renovering af forsamlingshus

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

65.965,00 kr.

Realiseret.

20/6-2018

13/9-2018

JA

Solcelleanlæg (på forsamlingshusets tag)

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

113.750,00 kr.

Realiseret.

15/11-2018

2/7-2019

JA

Bålhytte

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

205.152,83 kr.

Realiseret. Energistyrelsen har godkendt udbetaling af i alt 205.143,83 kr.

12/12-2018

29/1-2019

JA

Shelters (3 stk.)

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

39.141,00 kr.

Realiseret.

15/11-2018

2/7-2019

JA

Bord-/bænkesæt til bålhytten

(8 stk.)

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

34.990,00 kr.

Realiseret. Energistyrelsen er den 9/5-2019 ansøgt om udbetaling af i alt 33.590,00 kr.

18/3-2019

 

AFVENTER

ENERGISTYRELSEN

Hestefolde (2 stk.)

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

13.571,00 kr.

Realiseret.

20/6-2018

4/12-2018

JA

 

Der er i juni indhentet status på de to resterende projekter, som endnu ikke er færdigmeldt. Forvaltningen gør opmærksom på, at Herning Kommune lægger ud for projekterne, og det er derfor vigtigt, at projektet godkendes af Energistyrelsen, så Herning Kommune kan anmode om udbetaling. For at et projekt kan godkendes skal det være færdigmeldt og alle fakturaer betalt, derefter får Herning Kommune udarbejdet en revisorerklæring, der sammen med projektredegørelsen sendes til godkendelse i Energistyrelsen. Da der også er sagsbehandlingstid i udarbejdelsen af revisorerklæringen og sammenholdt med Energistyrelsens orienteringsbrev ønsker forvaltningen, at meddele en deadline for færdigmelding til ansøgerne for de to resterende projekter. Deadline for færdigmelding foreslås fastsat til mandag den 16. september 2019. Hvis denne deadline ikke overholdes vurderer forvaltningen, at der er risiko for, at tilskuddet frafalder på grund af Energistyrelsens sagsbehandlingstider, og Herning Kommune kan dermed stå med et udlæg, som ikke kan refunderes.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager sagen til efterretning, og
at Byplanudvalget fastsætter mandag den 16. september 2019 som deadline for færdigmelding af de to resterende projekter.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.00.00-P17-1-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering om udvidelse af aflastningsområdet i Holstebro N til større butikker

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Holstebro Kommune har den 21. maj 2019 vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 2 for udvidelse af aflastningsområde til større butikker i Holstebro N. Samtidigt er fremlagt forslag til lokalplan nr. 1168 for et område til større butikker.

 

Herning Kommune er som nabokommune blevet orienteret i henhold til planlovens § 25, stk. 3. Kommuneplantillægget er i høring i offentlig høring indtil 7. august 2019 men fristen er, efter aftale med Holstebro Kommune, forlænget indtil 14. august så det muliggør en politisk behandling i Herning Kommunes Byplanudvalg.

 

Med kommuneplantillæg nr. 2 udvides det eksisterende aflastningscenter på 78.000 m2 med 30.000 m2. heraf lokalplanplanlægges ved lokalplan nr. 1168 for 12.000 m2 detailhandel.

 

Etableringen er vurderet til at betyde en nedgang i detailhandelsomsætningen for udvalgsvarer på 72 mio. kr. svarende til 1 % for Herning Bymidte og 5 % for Herning Aflastningscenter.

 

Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning, og at der ikke gøres indsigelse.

Sagsfremstilling

Holstebro Kommune har den 21. maj 2019 vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 2 for udvidelse af aflastningsområde til større butikker i Holstebro N. Kommuneplantillægget omhandler en udvidelse af det eksisterende aflastningscenter med 30.000 m2 så det samlede aflastningscenter er på 108.000 m2 detailhandel.

 

Figur 1 - Kommuneplantillæg nr. 2 - Udvidelse er markeret med blå

 

Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker ændres fra 8.000 m2 til 30.000 m2 og der fastsættes en minimumsstørrelse for butikker på 1.200 m2. Endvidere nævnes også en perspektivudpegning på 35.000 m2 detailhandel som etableres tidligst om 12 år. Dette kræver udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg.

 

Samtidigt med forslag til kommuneplantillæg nr. 2 er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1168 for et område til større butikker.

 

Figur 2 - Lokalplan 1168

 

Lokalplanforslaget muliggør op til 12.000 m2 detailhandel til udvalgsvarer med en størrelse på butikkerne på 1.200 m2 til 4.000 m2.

 

I forbindelse med kommuneplantillægget er udarbejdet en detailhandelsredegørelse. Denne viser at der i Herning Bymidte og Aflastningscenteret forventeligt vil være et fald på 72 mio. kr. i årlig omsætning, svarende til 6 % af den samlede omsætning for de to steder. Det er vurderet at udvidelsen i Holstebro kan betyde op til 2 butikslukninger i Herning aflastningscenter. Dette er baseret på at der er tale om en omsætningsnedgang på 62 mio. kr. svarende til 5 % samlet for centeret. Der henvises i øvrigt til detailhandelsrapporten som følger kommuneplantillæg nr. 2. (https://dokument.plandata.dk/12_9639724_1559042622650.pdf).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning, og at der ikke gøres indsigelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl