Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P15-4-10 Sagsbehandler: Marius Reese  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Bethaniagadekarréen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
      X
      X

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Peter Blak

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 11.C31.1 for Bethaniagade karréen.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillægget afviger fra de nuværende rammer for område 11.C1 Centerområde mellem den vestlige del af Bethaniagade og Bredgade. Afvigelserne består i højere bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjder. Endvidere ændres kravene til parkering, cykelparkering og opholdsarealer. Endelig ændres detailhandelsbestemmelserne. Desuden medtages rettelser til rammeområde 11.C1 og 11.C23.
 
Med forslaget til kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde 11.C31. Centerområde mellem Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade.

 

Rammeområde 11.C31 giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 175 og en varieret etagehøjde op til 5 etager. Endvidere stiller rammebestemmelserne krav om parkering på egen grund, indbetaling til p-fonden eller i samlet anlæg i nærområdet: 1 parkeringsplads pr. bolig og 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal; krav om 2 cykelparkeringspladser pr. bolig og 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m2 erhvervsareal. Krav om opholdsarealer er ændret til 15 % af boligarealet og 10 % af erhvervsarealet. Detailhandelsbestemmelserne ændres til : samlet areal til butikker max 1.500 m2, butikker til dagligvarer max 350 m2 pr. butik, butikker til udvalgsvarer max 500 m2 pr. butik.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at  Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Bethaniagadekarréen til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-18-10 Sagsbehandler: Marius Reese  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 11.C31.1 for Bethaniagade og Skolegade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
      X
      X

 

Øvrige sagsbehandler: Claus Peter Blak

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslag nr. 11.C31.1 for Bethaniagade og Skolegade er, at Byplanudvalget nedlagde forbud efter planlovens §14  i november 2012. Forbuddet blev nedlagt for at hindre bebyggelse i en del af lokalplanområdet på en måde, som ville være i strid med intentionerne i et debatoplæg for området vedtaget på Byplanudvalgets møde den 22. november 2010.

 
Et lokalplanforslag som nærmere skulle konkretisere debatoplægget har været under udarbejdelse, men har bl.a. afventet en afklaring af muligheder for at kunne anvende parkeringsfonden i forbindelse med opfyldelse af parkeringskravet ved den fortætning af området, som var en af forudsætnigerne i debatoplægget.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan nr. 11.C31.1 for Bethaniagade og Skolegade er et eksempel på, hvordan bymidten kan fortættes ved etablering af byhuse i en moderne nyfortolkning i Bethaniagade og i gårdrummet bag Skolegade.

En fortætning vil medføre et øget parkeringsbehov. Parkeringsløsningen for denne karré kan medføre indbetaling til P– fonden til f.eks et parkeringsanlæg i form af parkeringshus på et egnet areal i nærområdet. Der vil senere på året blive fremlagt forslag til mulige placeringer af nye parkeringshuse i Herning Bymidte.

 

Med en bebyggelse som byhuse tages et gammelt tema op for, hvordan der kan etableres moderne familieboliger inden for Lokalplanområdet. Princippet kan i et vist omfang genfindes i den vestligeste del af Bethaninagade, hvor der blev gennemført byfornyelse for nogle år tilbage. Tankegangen er, at der kan opføres rækkehuse i flere etager, som er relativt store, og som i princippet er en slags parcelhuse på "højkant", der kan opfylde de fleste familiers behov for en stor og rummelig bolig, som et alternativ til parcelhuset i et villakvarter. Bebyggelsen vil i omfang og størrelse minde meget om den øvrige bebyggelse i gaden, men i et moderne arkitektonisk formsprog.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 11.C31.1 for Bethaniagade og  Skolegade til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-13 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2013-2024

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Vildbjerg Varmeværk A.M.B.A. har ansøgt om at opstille solfangere på et areal nord for Vildbjerg i tilknytning til eksisterende erhvervsområder, som supplement til deres varmeproduktion.
 
Byplanudvalget har i en principgodkendelse på mødet d. 15. april 2013, punkt 54 tilkendegivet, at planlægningen for et solfangeranlæg nord for Vildbjerg kan igangsættes.

Sagsfremstilling

Ansøgningen om opstilling af solfangeranlæg i det pågældende område er ikke i overensstemmelse med Herning kommuneplan 2013-2024. Derfor har forvaltningen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7, se bilag 1.

 

Kommuneplantillægget udlægger en ramme, der inddrager arealet til teknisk anvendelse i form af solfangeranlæg. Kommuneplantillægget fastlægger, at der kan opstilles solfangeranlæg til brug for supplering af Vildbjerg Varmeværks varmeforsyning, samt de til anlægget nødvendige installationer og bebyggelse for anlæggets drift og information om anlægget.

 

MILJØRAPPORT
Forvaltningen har vurderet, at forslag til kommuneplantillæg er omfattet af Lov om miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport (bilag 2), der undersøger planernes forventede påvirkning af omgivelserne. Herunder gengives de vigtigste forhold og resultater.
 
På grund af det udlagte areals størrelse, må der forventes en vis visuel påvirkning af omgivelserne. Denne afbødes dog væsentligt af bestemmelser om afskærmende beplantning fastsat i lokalplanen, samt det forhold, at området er beliggende i nær tilknytning til eksisterende industri- og erhvervsbygninger i stor skala. Solfangerne er refleksfrie, og der forventes derfor ingen refleksgener for naboer, forbipasserende på Finlandsvej eller for togpersonale og –passagerer på jernbanestrækningen.
 
På grund af solfangeranlæggets indhold af frostvæske, er der en risiko for forurening af jord og grundvand, hvis væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Anlægget indeholder et avanceret sikkerhedssystem, der advarer om muligt udslip, inden væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Endvidere er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at der skal etableres spildbakke, hvor væsken håndteres. Da der ikke er lokaliseret særlige drikkevandsinteresser i området, vurderes risikoen for forurening at være lille.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende miljørapport til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-13 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 81.T1.1 for solfangeranlæg nord for Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget har i en principgodkendelse på mødet d. 15. april 2013, punkt 54 tilkendegivet, at planlægningen for et solfangeranlæg nord for Vildbjerg kan igangsættes.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 81.T1.1 - Solfangeranlæg nord for Vildbjerg (bilag 1). Forvaltningen har vurderet, at anlægget er omfattet af Lov om miljøvurdering, og der er derfor udarbejdet miljørapport for planerne (bilag 2). Forvaltningen har endvidere foretaget en VVM-screening af anlægget (bilag 2), og vurderet, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omhandler et areal på ca. 7 ha. beliggende ved Finlandsvej, nord og vest for eksisterende udlagte kommuneplanrammer til erhverv, og øst for jernbanestrækningen Herning-Holstebro. Nord for området ligger en beboelsesejendom, der er omkranset af beplantning. Selve området anvendes i dag til konventionel dyrkning af afgrøder.

 

Området er i dag beliggende i landzone, og er ikke kommuneplanlagt. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2013-2024, der giver mulighed for teknisk anlæg i form af solfangeranlæg.

 

Lokalplanforslag 81.T1.1 giver mulighed for opstilling af solfangeranlæg nord for Vildbjerg. Lokalplanen er en landzonelokalplan og indeholder derfor bestemmelser om, at arealet efter endt brug overføres til landzone igen, hvorefter driften af jorden kan fortsætte.  

 

Lokalplanen stiller endvidere krav om, at solfangerne afskærmes visuelt mod omgivelserne ved hjælp af beplantning, at solfangernes fremtræden er ensartet, at der kun må etableres ubefæstede veje, og at der kun kan etableres vejadgang fra hhv. Finlandsvej og Grønlandsvej.

 
Et solfangeranlæg omdanner solens energi til varme, som kan fortrænge brugen af fossile brændsler. Opstilling af et 20.000 m2 stort solfangeranlæg vil, omregnet til naturgas, kunne fortrænge 1.170.000 m3 naturgas årligt, svarende til en årlig besparelse i CO2-udledning på ca. 2.000 tons. Endvidere vil et solfangeranlægs produktion betyde reduktion i varmeomkostninger for forbrugere i Vildbjerg og omegn.
 
 
VVM-BEKENDTGØRELSEN
Solfangeranlæg i tilknytning til industrianlæg, herunder offentlig forsyning, er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, stk. 3, pkt. 1. Der er derfor foretaget en screening af anlæggets forventede påvirkning af omgivelserne. På baggrund af screeningen har forvaltningen vurderet, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt. Screeningen er vedlagt som bilag 3.
 
MILJØRAPPORT
Forvaltningen har vurderet, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af reglerne om miljøvurdering, på grund af arealets størrelse og anlæggets indhold af det miljøfremmede stof glykol. Der er derfor udarbejdet en miljørapport (bilag 2), der undersøger planernes forventede påvirkning af omgivelserne. Herunder gengives de vigtigste forhold og resultater.
 
På grund af det udlagte areals størrelse, må der forventes en vis visuel påvirkning af omgivelserne. Denne afbødes dog væsentligt af bestemmelser om afskærmende beplantning fastsat i lokalplanen, samt det forhold, at området er beliggende i nær tilknytning til eksisterende industri- og erhvervsbygninger i stor skala. Solfangerne er refleksfrie, og der forventes derfor ingen refleksgener for naboer, forbipasserende på Finlandsvej eller for togpersonale og –passagerer på jernbanestrækningen.
 
På grund af solfangeranlæggets indhold af frostvæske, er der en risiko for forurening af jord og grundvand, hvis væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Anlægget indeholder et avanceret sikkerhedssystem, der advarer om muligt udslip, inden væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Endvidere er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at der skal etableres spildbakke, hvor væsken håndteres. Da der ikke er lokaliseret særlige drikkevandsinteresser i området, vurderes risikoen for forurening at være lille.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 81.T1.1 med tilhørende miljørapport og VVM-screeningskema til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-3-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 11.C9.7 for Boliger Nørregades Parkeringsplads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 11.C9.7 – Boliger Nørregades Parkeringsplads blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 5. marts 2013, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 27. marts 2013 til den 22. maj 2013. Der er i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger / indsigelser.
 
Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af boliger på Nørregades Parkeringsplads. Lokalplanen har til formål at fastlægge rammerne for ny bebyggelse, anlæg og beplantning med hensyn til placering, omfang og udformning.

Sagsfremstilling

De indkomne bemærkninger omhandler generelt byggeriets omfang og placering, anvendelsen til ungdomsboliger, byggeriets udformning og fremtræden, vej- og parkeringsforhold, beplantning samt oplysninger om elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området.
 
Indsigelse fra Per Bredgaard:
Indsigelsen er en protest mod, at der bygges yderligere på Nørregades Parkeringsplads, at der bygges i over 8 meters højde og at der bygges ungdomsboliger. Bygningshøjden på 8 meter beskrives i indsigelsen som den tidligere gængse bygningshøjde i midtbyen. Indsigelsen indeholder ligeledes flere punkter som ikke konkret relaterer sig til lokalplanens indhold.
 
Forvaltningens vurdering:
Byggeriet på Nørregades Parkeringsplads er principgodkendt af Herning Byråd på baggrund af en ansøgning om opførelse af ungdomsboliger på grunden. Der er efterfølgende igangsat udarbejdelse af en lokalplan for området.
Lokalplanen muliggør opførelsen af boliger herunder også ungdomsboliger. Dette er besluttet af Herning Byråd med henblik på at etablere flere boliger i midtbyen. Lokalplaner kan ikke regulere boligens brugergrupper og ejerforhold, men kan udelukkende regulere den overordnede anvendelse til boligbyggeri.
 
Forvaltningen svar til kommentaren om den gængse bygningshøjde på 8 meter er, at byggeri i midtbyen varierer i de forskellige områder med udgangspunkt i den vedtagne kommuneplan og de konkrete kommuneplanrammer. I den gældende kommuneplanramme (nr. 11.C9) er der mulighed for en bygningshøjde på 18 meter for karreens inde. Lokalplanen giver dog kun mulighed for at bygge i en højde af 16 meter, hvilket således er retningsgivende for byggeriet.
 
Indsigelse fra Lejlighedsejerforeningen Kousgaards Plads 1:
Indsigelsen omhandler parkeringsforhold, bygningshøjde, etableringen af grønne tage og ubebyggede arealer. Indsigelsen beskriver også en bekymring for antallet af parkeringspladser samt en forøgelse af trafikken på tidspunkter med spidsbelastning. Der redegøres for, at en bygningshøjde på 4 etager og 16 meter vil give store indsigtsgener for beboere i DGI-Huset samt ejendomme på Th. Nielsens Gade. Det foreslås at formuleringen i §8.4 ændres fra ”Tage kan etableres som grønne tage” til et krav om at tagfladen skal etableres som grønne tage. Der opfordres til at etablering af ny beplantning i lokalplanområdet får tilsvarende kvalitet som den nyetablerede beplantning på Kousgaards Plads vest for DGI-Huset.
 
Forvaltningens vurdering:
Lokalplanen fastlægger krav om etablering af parkeringspladser i forbindelse med opførelse af nyt byggeri, og giver mulighed for etablering af parkeringspladser på terræn, i parkeringskælder eller ved indbetaling til Herning Kommunes Parkeringsfond. Lokalplanen forholder sig ikke til generelle parkeringsbehov i midtbyen, herunder heller ikke til trafikbelastninger ved arrangementer i midtbyen.
 
Byggemulighederne i lokalplanen tager mest mulig hensyn til indsigtsgener for alle naboer. Den nederste private lejlighed i DGI-Huset har et gulvniveau ca. 15 meter over terræn hvilket betyder, at man med maksimalt 16 meter højde på nyt byggeri i lokalplanområdet ikke vil få indsigtsgener. Man vil ligeledes kunne se hen over bygningen fra alle lejligheder i DGI-Huset.
 
Tagfladen bliver meget synlig fra DGI-Huset, og Forvaltningen vurderer, at et krav om etablering af grønne tage vil være rimeligt i forhold til at sikre en forskønnelse af den femte facade. Et grønt tag har endvidere klimamæssige fordele som f.eks. at optage en del af regnvandet.
Lokalplanen beskriver områder med beplantning i form af træer og buske, men regulerer yderligere for beplantningens udformning.
 
Bemærkning fra Energi Midt:
Energi Midt gør opmærksom på, at de har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 11.C9.7 til endelig vedtagelse med følgende ændringer:
 
at §8.4 ændres fra: ”Tage kan etableres som grønne tage, med planter som tagbeklædning.” til ”Tage skal etableres som grønne tage, med planter som tagbeklædning inden for byggefelt B1.”
 

Beslutning

Tiltrådt
 
Peter Villadsen kan ikke tiltræde beslutningen, da SF generelt finder beslutningen om at bygge på grunden forkert.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P16-6-12 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Principgodkendelse af planlægning for vindmøller nord for Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller i et område nord for Aulum, der ikke i forvejen er udlagt til vindmøller. Hovedforslaget er fire møller med en totalhøjde på 150 meter opstillet på en række. Alternativet er seks møller med en totalhøjde på 150 meter opstillet på to rækker med tre i hver række. Begge forslag forudsætter nedlæggelse af en beboelsesejendom. Alternativet forudsætter endvidere nedtagning af tre eksisterende møller fra 2002 med en totalhøjde på 75 meter og en samlet effekt på 2,55 MW.

 

Byplanudvalget har på møde d. 4. februar 2013, punkt 23 tilkendegivet, at forvaltningen kan arbejde videre med at undersøge muligheden for opstilling af vindmøller i dette område.
 
Hvis der skal opstilles vindmøller i området, kræver det udarbejdelse af debatoplæg, kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-redegørelse med miljørapport.

Sagsfremstilling

Wind1 A/S har ansøgt om opstilling af vindmøller i et område ca. 1,3 km nord for den nordligste del af Aulum, se bilag 1.
 
Hovedforslaget er fire vindmøller på én række med en totalhøjde på 150 meter og en effekt på hver 3,3 MW – i alt 13,2 MW.
Alternativet er seks vindmøller på to rækker med en totalhøjde på 150 meter og en effekt på hver 3,3 MW – i alt 19,8 MW. Alternativet kræver nedlæggelse af tre eksisterende møller fra 2002 på i alt 2,55 MW.
 
Begge projekter omfatter nedlæggelse af beboelsesejendommen Kronborg. Ejer er positivt indstillet. Med nedlæggelse af Kronborg overholder projekterne afstandskrav og støjgrænser for nabobeboelse.
 
Forvaltningen har fået foretaget en indledende undersøgelse af landskabets egnethed til opstilling af store vindmøller af en uvildig rådgiver, se bilag 2. I den forbindelse er der taget kontakt til Holstebro Kommune, med henblik på at igangsætte en dialog om forhold, de ønsker belyst på nuværende tidspunkt. Der er ca. 350 meter til kommunegrænsen fra den nordøstligste mølle. Holstebro Kommunes ønsker er medtaget i den indledende landskabelige undersøgelse. Notatets vurderinger går på alternativet med seks møller, idet hovedforslaget med fire møller først er kommet til, på baggrund af den landskabelige vurdering.
 
Undersøgelsens konklusion lyder, at der kan være væsentlige visuelle problemer forbundet med at opsætte seks vindmøller på to rækker i landskabet, hvor der i forvejen står mange møller. Særligt fremhæves nærheden til et vedtaget vindmølleprojekt ved Tvis i Holstebro Kommune, hvor der er givet tilladelse til opstilling af fire vindmøller med en totalhøjde på 150 meter. Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet på grund af procedurefejl, men planlægningen for vindmøller ved Aulum skal naturligvis forholde sig til projektet ved Tvis.
 
Den visuelle udfordring i forhold til de kommende møller ved Tvis går særligt på, at opstillingsmønster og orientering ikke er den samme for de to projekter. Af den grund er der efterfølgende udarbejdet en anden opstilling med fire møller ved Aulum, der harmonerer med opstillingsmønster og orientering ved Tvis-møllerne.
 
Inden for 4,5 kilometer ligger én by, Aulum. Fra flere steder i byen vil der være udsigt til vindmøllerne, og vindmøllerne vil sandsynligvis ofte være synlige og fremstå markante og måske dominerende. En VVM-redegørelse vil kunne belyse møllernes visuelle påvirkning af Aulum.
 
Ca. fire kilometer nord for området ligger den fredede Yllebjerg Bakkeø. Det er vurderet, at møllerne vil være tydelige og måske markante i landskabet, men at de kun vil påvirke en lille del af den samlede udsigt.

 
På baggrund af den uvildige vurdering af landskabets egnethed har forvaltningen bedt ansøger om at fremsende visualiseringer fra fire punkter i det omkringliggende landskab, se bilag 3 og 4. De kommende møller ved Tvis er medtaget på visualiseringerne, for at vise ”worst case”. Visualiseringerne belyser, hvorledes de to projektforslag med henholdsvis fire og seks møller vil påvirke landskabet visuelt. Særligt belyses samspillet med de kommende vindmøller ved Tvis.

 

Afdelingen Natur og Grønne Områder har på baggrund af det udarbejdede materiale vurderet, at der bør udarbejdes yderligere materiale, før det kan vurderes, om området er egnet til vindmøller, men er ellers enige i den uvildige vurdering af landskabets egnethed. Det påpeges, at opstillingsmønstret med fire møller i én række er at foretrække.

Forvaltningens vurdering:
Det er forvaltningens vurdering, at der er stor forskel på, hvorvidt der opstilles fire eller seks møller i området. De seks møller i to rækker giver et rodet udtryk, fordi opstillingsmønstret ikke er let opfatteligt – se bilag 4, visualisering C og D. Det vurderes desuden, at de vil have et visuelt uheldigt samspil med møllerne ved Tvis – se bilag 3, visualisering B. Dette til trods for at der nedtages tre eksisterende møller.
 
Derimod vurderer forvaltningen, at opstillingen af fire vindmøller vil mindske den landskabelige påvirkning betydeligt, sammenlignet med opstillingen med seks møller. Opstillingsmønstret er her let opfatteligt, og møllerne adskiller sig tydeligt fra møllerne ved Tvis – se bilag 3, visualisering B.

 

Udsigten fra Yllebjerg Bakkeø vil i højere grad end nu blive præget af vindmøller. Det er dog møllerne ved Tvis, der i højest grad bidrager til en ændring i landskabet. Se visualisering E i bilag 3 og 4.
 
Forvaltningens vurdering er, at der er potentiale for opstilling af vindmøller i området, og at der bør udarbejdes en VVM-redegørelse med miljørapport, for at belyse alle landskabelige, menneskelige, naturmæssige og miljømæssige konsekvenser af projektet. Endvidere skal der udarbejdes kommuneplantillæg samt lokalplan, for at kunne realisere projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller, at planlægningen for et vindmølleområde nord for Aulum igangsættes med fire møller på en række.

Beslutning

Udsættes.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P16-10-12 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Principgodkendelse af planlægning for vindmøller øst for Kølkær

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller i et område øst for Kølkær, der ikke i forvejen er udlagt til vindmøller. Ansøgningen omhandler opstilling af tre møller med en totalhøjde på op til 130 meter, opstillet på en række.
 
Sagen er tidligere blevet behandlet på Byplanudvalgets møde den 4. februar 2013, pkt. 23 Nye potentielle vindmølleområder. På mødet blev det besluttet at tre potentielle områder skulle undersøges nærmere for at klarlægge, om områderne er egnede som potentielle vindmølleområder, inden en evt. planlægning igangsættes.


På baggrund af de foretagne undersøgelser og udarbejdede visualiseringer vurderer forvaltningen, at der er grundlag for at igangsætte planlægningen med debatoplæg, kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-redegørelse med miljørapport, for projektet øst for Kølkær.

Sagsfremstilling

Wind Estate har ansøgt om opstilling af vindmøller i et område ca. 2 km øst for Kølkær, se bilag 1.


Ansøgningen vedrører opstilling af tre vindmøller på en række, med en totalhøjde på 130 meter og en effekt på hver 3,0 MW – i alt 9 MW.


Projektet overholder afstandskrav og støjkrav for nabobeboelse. Inden for en afstand på 4,5 km ligger få bysamfund. Kølkær ligger omkring 2 km vest for projektområdet, og omkring 1 km syd for projektområdet ligger et mindre sommerhusområde.


Forvaltningen har af en uvildig rådgiver fået foretaget en indledende undersøgelse af landskabets egnethed til opstilling af vindmøller, se bilag 2. I den forbindelse er der taget kontakt til Ikast-Brande Kommune, med henblik på at igangsætte dialog om forhold, de ønsker belyst på nuværende tidspunkt. Der er ca. 300 meter til kommunegrænsen fra den østligste mølle. Ikast-Brande Kommunes ønsker er medtaget i den indledende landskabelige undersøgelse.


Undersøgelsens konklusion er, at store vindmøller generelt vil være markante og dominerende inden for 4,5 – 5 km fra projektområdet. Dog har det konkrete landskab overordnet en skala der kan bære de store vindmøller, og det vurderes, at der ikke vil være en væsentlig negativ påvirkning.


Den visuelle påvirkning af Kølkær er vurderet til ikke at være væsentlig, da de nordøstlige boliger ligger skærmet bag et højt nåletræshegn. Fra boliger på Nørlundsvej i Kølkær, der ligger øst for nåletræshegnet, er det muligt at møllerne bliver synlige. Dog er haverne lukkede i retning mod møllerne, hvorfor det er vurderet, at den visuelle påvirkning ikke vil være væsentlig. Det er vurderet, at møllerne ikke vil være synlige fra hverken Kølkær kirke eller kirkegården.


Sommerhusområdet syd for projektområdet er omkranset af et tæt bælte af bevoksning langs vejen nord for området. Envidere er der en del bevoksning i selve området langs veje og i haverne. Ud fra dette er det vurderet, at der sandsynligvis ikke er udsyn mod det ansøgte vindmølleområde fra selve sommerhusområdet. Fra vejen mod nord og de første meter af adgangsvejen til området, vil der være stort set frit udsyn til de ansøgte vindmøller.


Længere væk end de 4-5 km vurderes oplevelsen af vindmøllerne i landskabet at være mere varierende på grund af terrænforhold og bevoksning. Ofte vil møllerne ikke være synlige grundet skærmende bevoksning eller byer. Fra enkelte højtbeliggende og åbne steder, som Søby Brunkulslejer og Harrild Hede, vil møllerne være synlige, men det vurderes, at påvirkningen af landskabet formentlig ikke vil være markant på denne afstand.


Det er overordnet vurderet, at der ikke vil være uheldige visuelle samspil med de ansøgte vindmøller og de eksisterende og planlagte vindmøller i området.


På baggrund af den uvildige vurdering af landskabets egnethed har forvaltningen bedt ansøger om at fremsende visualiseringer fra fem punkter i det omkringliggende landskab, se bilag 3. Visualiseringerne viser hvordan projektet vil påvirke landskabet visuelt, særligt med fokus på møllerne set fra Kølkær og sommerhusområdet. Yderligere er der fokus på møllerne set fra Søby Brunkulslejer og Harrild Hede, samt sammenspillet med de eksisterende møller på Københavnerheden i Ikast-Brande Kommune.

 

Afdelingen Natur og Grønne Områder har forholdt sig til den indledende undersøgelse af landskabets egnethed til opstilling af vindmøller og set de udarbejdede visualiseringer. På baggrund af dette materiale vurderer man, at det foreliggende materiale ikke giver tilstrækkelig sikkerhed for, at påvirkningen fra de ansøgte møller er acceptabel set udfra landskabelige og rekreative hensyn.

 

I øjeblikkket arbejder projektopstiller på at optimere projektet. Ønsket er at opstille tre vindmøller på en række, med en totalhøjde på 140 meter. Dette kan kun lade sig gøre, hvis den østligste mølle rykkes tættere på en gasledning, hvilket kræver tilladelse fra Energinet.dk. Projektopstiller har ikke modtaget denne tilladelse endnu, men arbejder for, at det optimerede projekt vil kunne medtages i en eventuel VVM-redegørelse for opstilling af vindmøller i området.


Forvaltningens samlede vurdering er, at der er potentiale for opstilling af vindmøller i området, og at der bør udarbejdes en VVM-redegørelse med miljørapport, for at belyse alle landskabelige, rekreative, naturmæssige og miljømæssige konsekvenser af projektet. Endvidere skal der udarbejdes kommuneplantillæg samt en lokalplan, for at kunne realisere projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indtiller at planlægningen for et vindmølleområde øst for Kølkær igangsættes.

Beslutning

Udsættes.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P19-11-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Principgodkendelse af forslag til ny vejadgang til eksisterende lokalplan nr. 51.B3.2 - Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

I marts 2008 blev lokalplan nr. 51.B3.2 - Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg, endelig vedtaget. I den offentlige høring indkom der en række indsigelser fra naboerne på Lerbjerg, da lokalplanens intentioner var at vejbetjene lokalplanområdet via Lerbjerg. Ved den endelige vedtagelse blev vejadgangen på baggrund af indsigelserne flyttet til Gødstrupvej. Lokalplanen er aldrig blevet realiseret og nu ansøger bygherre om at vejadgangen flyttes til Lerbjerg, for at få en bedre trafikal afvikling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med et ønske om at realisere lokalplan nr. 51.B3.2 - Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg, har Herning Kommune modtaget et ønske fra bygherre om at etablere en nye vejadgang til lokalplanområdet via Lerbjerg. Lerbjerg har status som offentlig vej.

 
Begrundelse for at etablere en ny vejadgang er bl.a. en henvendelse fra Herning Kommunes Vej, Trafik og Byggemodning, som vurderer, at hvis lokalplanen skal realiseres er vejadgangen uhensigtsmæssigt placeret i forhold til

1. det forholdsmæssige skarpe sving på Gødstupvej,

2. den umiddelbare nærhed til fodgængerovergang samt

3. beliggenhed meget tæt på vejtilslutningen fra Toftbjerg til Gødstrupvej.
 
Lokalplan nr. 51.B3.2 – Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg, har følgende formålsbestemmelse i § 1:  

 • at udlægge et areal til tæt-lav boligområde

 • at fastlægge placering og udformning af veje, parkering og grønne områder, og

 • at angive retningslinier for områdets bebyggelse og udstykning.

 

Hvis der skal etableres en ny vejadgang via Lerbjerg kræver det, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan, da der ikke kan dispenseres fra lokalplanens formålsbestemmelse.

Det er Planafdelingens vurdering, at man bør imødekomme bygherre, da det vil give en bedre trafikafvikling uden farlige situationer. I forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan er det Planafdelingens vurdering, at de øvrige intentioner i eksisterende lokalplan bør fastholdes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udarbejdes en ny lokalplan for området, hvor vejadgangen flyttes til Lerbjerg

Beslutning

Oprindelige lokalplan fastholdelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-45-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Godkendelse af salg af areal ved Aulum Kristne Friskole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 14. maj 2013 lokalplan 01.OF4.1 for Aulum Kristne Friskole og Børnehave.

 

Aulum Kristne Friskole ønsker at købe et areal af Herning Kommune for at kunne realisere en del af lokalplanen.

 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttede Byplanudvalget, at projektet skulle godkendes, inden grunden blev solgt, med henblik på at sikre, at nybygningen sker indefra og ud. Arealet har været udbudt til salg og Aulum Kristne Friskole har afgivet købstilbud.

Sagsfremstilling

Herning Byråd har den 14. maj 2013 endelig vedtaget lokalplan 01.OF4.1 for Aulum Kristne Friskole og Børnehave. Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre en permanent bygning til børnehave med tilhørende legeplads og parkering ved Aulum Kristne Friskole, samt for på sigt at give mulighed for at udvide skolen.
Lokalplanen omfatter et areal, som Aulum Kristne Friskole ejer i dag, samt et areal øst for skolen, som de har ønske om at købe for at kunne etablere permanente anlæg i form af børnehave og legeplads.

 

Arealet har været offentligt udbudt til salg fra 5. - 26. juni 2013 og Aulum Kristne Friskole har afgivet købstilbud, hvor disponering af arealet og rækkefølge for byggeri og anlæg er beskrevet. Disponeringen af arealet er i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

 

Som første del af projektet etableres P-plads mod Østergade, på den sydligstede del af det areal, der er udbudt til salg. Denne parkeringsplads skal betjene børnehaven "Prærien". Børnehaven er startet op i en midlertidig pavillon på Aulum Kristne Friskoles areal, og børnehaven har indgået låneaftale med Herning Kommune om at etablere en midlertidig legeplads øst for skolens nuværende areal, på en del af det areal, der er udbudt til salg. Første fase af byggeriet forventes at komme til at omfatte ca. 420 m2 permanent bebyggelse, til børnehaven "Prærien". Bygningen placeres på det areal, der er til salg, markeret med rødt på kortbilaget. Byggeriet til børnehave placeres her, så der på et senere tidspunkt kan blive mulighed for at udvide skolen mod øst,og i den forbindelse mulighed for at sammenbygge skole og børnehave. En udvidelse af skolen forventes at omfatte et byggeri på ca. 360 m2. Parkeringspladser til en udvidelse af skolen kan placeres mod Østergade, som vist på kortbilaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at del af matr. 1ræ og 2d, Kirkeby By, Avlum samt del af matr. nr. 14b, Tved By, Avlum sælges til Aulum Kristne Friskole med mulighed for at opføre byggeri til børnehave og skole.

Beslutning

Der meddeles afslag, da projektet ikke på tilfredsstillende måde lever op til Byrådets beslutning om, at udbygningen skal ske indefra og ud.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-4-13 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af kommunal ejendom – Tjørring Gl. Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
x
x

 

Øvrige sagsbehandlere:  Steen Dahl Pedersen, Marius Reese

Sagsresume

Herning Kommune udbød i februar 2013 Tjørring Gl. Skole og kommunen har nu modtaget et tilbud på ejendommen. Forvaltningen anbefaler at tilbuddet godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har haft 7 ejendomme udbudt til salg via EDC Erhverv i Herning. Der er indkommet bud på alle ejendommene, og på Byrådets møde den 18. juni 2013 blev det besluttet, at fem ud af de 7 udbudte ejendomme skulle sælges til højstbydende. På samme Byrådsmøde den 18. juni blev det besluttet, at tilbuddet på Tjørring Gl. Skole skulle forkastes som følge af, at det ikke er konditionsmæssigt og måtte anses for at være for lavt. Herudover blev forvaltningen bemyndiget til at foretage videre forhandling i forbindelse med salg af Tjørring Gl. Skole.
 
Kommunen har nu modtaget et nyt konditionsmæssigt tilbud på ejendommen Tjørring Gl. Skole, Pedergårdvej 155, Tjørring, 7400 Herning.
 
Det fremsendte skitseforslag er et fint bud på, hvordan området kan udvikles og byggemodnes. Størrelsen af de viste parcelhusgrunde forekommer lidt små, men dette kan justeres, uden at den grundlæggende ide lider derved. Den eksisterende beplantning er bevaret, således at den både giver læ og afgrænsning.
 
De viste grunde til dobbelthuse kan kun opføres ved gennemførelse af ny lokalplan. Projektet er lokalplanpligtigt, hvorfor der forud for udstykning og bebyggelse skal vedtages ny lokalplan. Forud for en ny lokalplan vurderes det dog, at pavilloner og andre bygninger kan nedrives uden lokalplan.
 
I den efterfølgende bearbejdning af forslaget i forbindelse med lokalplanen, skal der søges etableret stiforbindelser, der kan binde boligveje, og friarealer bedre sammen.

Endvidere bør der i forbindelse med udarbajdelse af en lokalplan ske en bearbejdning af udstykningsplanen med hensyn til grundstørrelser.
 
Tidsplan:
1.kvartal 2014 (eller når lokalplanen er færdig) påbegyndes istandsættelse af område B.
3.kvartal 2014 påbegyndes istandsættelsen af område A.
Område C og D forventes påbegyndt i 2014 eller 2015. Eller alt efter hvordan markedet er.
2014 Pavillionerne fjernes.
 
Forvaltningen anbefaler, at buddet på Tjørring Gl. Skole accepteres.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at tilbuddet på Tjørring Gl. Skole accepteres.

Beslutning

Byplanudvalget indstiller tilbuddet til accept for så vidt angår de plan- og projektmæssige forhold.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Vedtagelse af forslag til Retningslinier for Digital Skiltning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

I forbindelse med at Herning Kommune selv opstiller digitale infostandere samt en stigende interesse fra erhvervsdrivende for at opstille digitale skilte, har forvaltningen udarbejdet et række retningslinier og anbefalinger for digitale skiltes udformning, placering og indhold.

I 2011 blev der opsat en 27 m2 digital skærm på en ejendom beliggende i krydset ved Viborgvej/Sjællandsgade. I den forbindelse blev byggetilladelsen givet med den forudsætning at der skulle ske en nærmere afklaring af de tekniske specifikationer af skærmen vedr. lysstyrke samt at de spots der vises skal følge retningslinierne for skiltning. Herning Kommune har siden modtaget klager over det digitale skilt på Viborgvej.

Retningslinierne for Digital Skiltning skal indarbejdes i Herning Kommunes skiltevejledning - Byens Ansigt.

Sagsfremstilling

Byens Ansigt skelner mellem bymidter, centerområder, boligområder samt langs indfaldsveje, i erhvervs- og offentlige områder. Skiltningen varierer i størrelse og antal i forhold til de forskellige områder. I boligområder tillades nærmest ingen skiltning. I bymidter tillades en mindre skiltning i omfang og antal og langs indfladsveje, i erhvervs- og offentlige områder tillades den største skiltning i forhold til størrelse og antal.

De samme regler gør sig gældende, når der er tale om digital skiltning. Digitale skilte bør altid afstemme forholdene. I bymidterne bør skiltning primært placeres på facader og tilpasses arkitekturen. I boligområder bør digital skiltning frarådes, da lysgenerne kan generer de omkringboende. I de øvrige områder (centerområder og langs indfaldsveje, i erhvervs- og offentlige områder) kan skiltningen både opsættes på facader eller stå frit. På facader skal skiltningen tilpasses arkitekturen. Som fritstående bør skiltningen vurderes i forhold til den øvrige skiltning i området og størrelser tilpasses det som normalt tillades i det pågældende område (f.eks. tillades pyloner med en maksimal størrelse på 5 x 1 meter) eller iflg. lokalplanen, hvis der foreligger en sådan for det pågældende område. Digitale skilte bør altid vurderes inden der gives tilladelse, hvorfor Herning Kommune jf. byggeloven skal godkende alle skilte der opstilles.

Der er opsat en række anbefalinger herunder baggrundsfarver, størrelser på tekst, bevægelighed m.v. Disse anbefalinger er inspireret fra Århus Kommunes erfaringer i den proces de har været igennem med deres digitale infostandere.

Retningslinierne og anbefalingerne skal sikre at de digitale skiltes indhold fremstår med en høj grad af trafiksikkerhed.

 

Retningslinier for Digitale Skilte

 • Alle digitale skilte skal godkendes af Herning Kommune

 • Den primære belysning i gadebilledet skal altid være gadebelysningen. Alle digitale skilte skal være monteret med lyssensor, der måler det omgivende lys og justerer lysstyrken derefter

 • Skift mellem spots skal ske ved langsom op- og nedblænding af hensyn til trafiksikkerheden.

 • På digitale skilte kan man skilte med events, kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer o. lign., turistarrangementer, store handelsarrangementer som f.eks. Open By Night, generel borgerinformation som f.eks. åbent hus samt trafikinformation.

 • Digital skiltning må ikke indeholde her-og-nu tilbud, slagtilbud o. lign., samt priser

 • Digital skiltning skal fremstå etisk forsvarligt og uden anstødelige budskaber

 • Digital skiltning skal overholde Herning Kommunes regler for valgplakater

 • Digital skiltning må kun opsættes på facader, hvor de kan indgå som en naturlig del af arkitekturen

 • Digitale skilte opstillet frit på terræn, skal placeres uden for vejudvidelses- og vejoversigtslinier

 • Digitale skilte opstillet frit på terræn, skal være forankret på en måde så det ikke virker dominerende

 • Digitale skilte skal i størrelse og udformning tilpasses det område hvor de opsættes

 • Digitale skilte skal strømføres enten via jordkabler ved fritstående skilte eller indefra ved facadehængte skilte. Alternativt kan de drives vha. solceller, såfremt det kan gøres på en måde så det ikke virker dominerende

 • De forskellige spots skal fremstå uden sammenhæng af nogen art

 

Anbefalinger for Digitale Skilte

 • Digital skiltning må ikke fremstå med hvid eller lys baggrund

 • Digital skiltning skal fremstå med let afkodelige billeder og grafik, i et enkelt layout

 • Billeder og grafik skal fremstå i klare farver og med høj kontrast

 • Digital skiltning skal indeholde korte budskaber, med store og letlæselige skrifttyper

 • Digital skiltning skal fremstå som faste plakater uden bevægelse i de enkelte spots

 • Hver spot skal stå på skærmen i min. 1½ minut inden billedet skifter (maks. 40 skift pr. time)

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget vedtager Retningslinier for Digital Skiltning og de indarbejdes i Byens Ansigt

 

at Byplanudvalget sender Retningslinier for Digital Skiltning til orientering i Teknik og Miljø Udvalget

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.05.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Forslag til ændring af retningslinier for mobilsalg i Herning Bymidte

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wraa Nielsen

Sagsresume

I løbet af de seneste år er der kommet en del facere eller gadehververe i bymiljøet. En facer/gadehverver er en person, der er ansat til at sælge ”et produkt” på gaden. Det kan være abonnementer, medlemskaber, deltage i undersøgelser el.lign. De arbejder ved at henvende sig direkte til kunden på gaden og på den måde sælge deres ”vare”.

 

Mange borgere og erhvervsdrivende føler sig generet af facerne/gadehververne. Det er et stigende problem i mange danske byer, men der er pt ikke nogen lovgivning, der forbyder de almennyttige hjælpeorganisationer at markedsføre deres ”vare” på denne måde. De eneste, som vi kan forbyde, er mobilselskaberne, da de ikke tjener et almennyttigt formål.

 

I Herning hører facerne/gadehververne under regler for mobilt gadesalg, som er en del af Brug Byen. Formålet med Brug Byen er at skabe muligheder for alle til at bruge byen og dermed skabe mere liv i bymidten.

Sagsfremstilling

Herning Cityforening ønsker at begrænse facerne/gadehververnes bevægelsesfrihed i Herning Bymidte, da de ønsker, at deres kunder skal kunne færdes uden at blive antastet i tide og utide af mere eller mindre aggressive agitatorer. Samtidig ønsker Herning Cityforening at sidestille de forhold, som gælder i Bymidten med de forhold der gælder i Herning Centeret, da facere iflg. Herning Cityforening aldrig vil få adgang til centermiljøer i Danmark, uanset om der er tale om kommecielle-, politiske-, religiøse eller andre afsæt.

 

Det skal gøres ved at fastlåse dem til forudbestemte lokaliteter (f.eks. ved Torvet/Bredgade og ved Søndergade/Bredgade), samtidig med at de skal forblive inden for en rimelig afstand til deres ”bod”.

 

I retningslinierne for mobilt gadesalg i Brug Byen står der at sælgerne maksimalt må opholde sig på samme placering i maksimalt en time, og at de herefter skal flyttes sig 50 meter. Det gør, at man begrænser genevirkningen for de omkringliggende butikker og fordeler den jævnt igennem gadeforløbet.

Hvis facerne/gadehververne fastlåses til nogle enkelte steder i byen, vil vi også fastlåse de medfølgende genevirkninger, som vil blive pålagt enkelte butikker i det pågældende område og dermed ikke fordelt jævnt igennem bymidten.

 

En anden mulighed er at forbyde de sælgende facere, men vi kan ikke forbyde hjælpeorganisationerne, her må vi afvente, at lovgivningen ændres.

Det er forvaltningens vurdering, at et forbud er i modstrid med intentionerne i Brug Byen, hvorfor vi mener, at man bør afvente en lovgivningsændring.

 

I forbindelse med mobilselskaberne bør det overvejes, om de skal forbydes helt i stedet for at fastlåse dem til enkelt lokaliteter.

 

På offentligt areal er vi underlagt landets lovgivning, hvorfor vi ikke i lighed med Herning Centeret kan ”ulovliggøre” facere/gadehververe, der tjener et almennyttigt formål.

I forbindelse med forbud og fastlåsning til forudbestemte områder vil det kræve, at der fremadrettet skal føres tilsyn og håndhævelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at intentionerne med Brug Byen fastholdes, og at der ikke sker ændringer i retningslinierne om mobilt gadesalg

Beslutning

Retningslinjerne for NGO facere/gadehververe fastholdes.
De kommercielle facere henvises til leje af stadepladser jf. brug byen.

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-181-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Skitsering af ny torveindretning samt etablering af forplads til nybyggeri på Torvet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup og Marius Reese

Sagsresume

Herning Kommune har solgt byggefeltet på den nordligste del af Torvet i Herning, og bygherren er i gang med opførelsen af den nye bygning.

Den nye afgrænsning af Torvet giver nu anledning til, at Torvets udformning kan tages op til overvejelse, og at det kommunale areal på den nordlige del af Torvet færdiganlægges. Det foreslås derfor, at der igangsættes et skitseringsarbejde med henblik på at finde den indretning, der kan styrke brugen og den æstetiske oplevelse af Torvet under nye forudsætninger.    

Der søges samtidig bevilling til anlægget på den nordligste del af Torvet, som der her er udarbejdet et skitseforslag til.

 

Sagsfremstilling

Siden anlæggelsen af Torvet i begyndelsen af 1990'erne, har der været debat om Torvets udformning. Synspunkterne i debatten har været mange og delte. Det kan være vanskeligt at uddrage en egentlig fællesnævner på enten positive eller negative holdninger i forhold til den måde Torvet blev anlagt på.

 

Torvet er uomtvisteligt Hernings centrale og mest betydningsfulde offentlige rum, både i det fysiske udtryk og i Herninggensernes bevisthed. Det er på Torvet, at officielle modtagelser sker, de store arrangementer i byen har deres base, der holdes koncerter, de traditionsrige cykelløb har deres start og målområde mv. Det skal altså kunne klare mange forskellige situationer, lige fra at være et intimt pauseområde i byen, til den store folkefest. I det store og hele har Torvet fungeret som en fin og god ramme for alle de aktiviteter, der er foregået i tidens løb.

 

Samtidig er Torvet i manges bevisthed nærmest lig med Herning by, og det betyder selvsagt, at der er mange synspunkter og holdninger til Torvets fysiske udforming, til det daglige brug og til de store fester.

  

Den kritik der har været, kan naturligvis give anledning til overvejelser, om Torvet kan ændres så endnu flere ønsker kan efterkommes. Samtidig er der de seneste år gennemført en række større renoveringsprojekter i Herning bymidte, som har givet nye offentlige rum og gadeforløb, som supplerer Torvets mange funktioner. Kousgaards plads er et eksempel herpå.

 

Det nye byggeri i den nordlige del af Torvet, giver en ny afgrænsning af pladsen, som vil betyde, at centrale byrum får en mere præcis definition som et egentligt rum i byen.

De visuelle forbindelser til kirken, gågaden, Smedegade  mv. vil så at sige blive indrammet og stå mere præcist, så Torvet vil få en ny intimitet.

 

Denne nye oplevelse af Torvet, gør det relevant at nytænke nogle af Torvets enkelt elementer, f.eks. udformning af vandkunsten, belysning, materialer og ikke mindst beplantning. I den sammenhæng kan det overvejes, om Torvet kan tilføres nye elementer, f.eks. legemuligheder for børn, en scene som en permanet installtion mv. Men også nye midlertidige elementer kan indtænkes i en revison af Torvet, f.eks. i anledning af store begivenheder i byen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes et skitseringsarbejde med henblik på at finde en indretning, som kan styrke brugen og den æstetiske oplevelse af Torvet under nye forudsætninger. 

 

På grund af det nye byggeri, er der allerede skitseret på den norlige del af torvet. Forslag til udformning af de offentlige arealer der omkranser den nye bygning, er baseret på en dialog mellem Herning Kommune og bygherren, hvormed bygningens arkitektur og den omkringliggende pladsdannelse er afstemt.

 

Forpladsen ved det nye byggeri i den nordlige del af Torvet skal ses i sammenhæng med det, der evt senere måtte blive ændret på Torvet. Det konkrete byggeri er derfor anledningen til at starte denne proces. Forpladsen tænkes indrettet på en sådan måde, at der er stor genkendelighed i det nye anlæg i forhold til det, der var tidligere, således at pladsen fortsat spiller sammen med Torvet, vandkunsten og anlægget i øvrigt på en æstetisk og hensigtsmæssig måde.  

Forpladsen tænkes udformet som følger:
 
GRUSAREAL

Øst for den nye bygning bibeholdes et rektangulært grusareal jf. projektforslag for byggeprojektet. Arealet indrammes af en stålkant og danner ramme om fire træer og bænke, hvoraf de tre bibeholder deres eksisterende placering. Det sydligste af træerne flyttes fra byggefeltet og genplantes her.

 

Syd for bygningen bibeholdes et andet rektangulært grusareal jf. projektforslaget. Arealet indrammes af en kant og danner ramme omkring gruspladsen med Willy Ørskov-skulpturen, bænke og beplantning.
 
BELÆGNINGER

Med henblik på at skabe sammenhæng med de omkringliggende arealer, udføres alle belagte arealer med chaussésten. Der anvendes granit tilsvarende eksisterende chausséstensbelægninger i området. Chaussésten fra depot forventes at indgå i belægningen.
 
BELYSNING

Belysning af bygningens facade udgør et centralt arkitektonisk element. Belysning af den omkringliggende pladsdannelse er tilsvarende et væsentligt aspekt af pladsens arkitektur.
 

I chausséstensbelægningen nedfældes ca. 50 små LED lyskilder med en (planlagt) tilfældig placering. Effekten af disse lyskilder vil vise sig som en "stjernesky" og nedlægges i den flade som opstår mellem bygningen, grusbede, træer, skulptur og bænke. Hermed kan stjerneskyen opleves, der hvor pladsen er mørkest om aftenen. Den bliver derfor et belysningselement i samspil med bygningen.
Tænd, sluk og bølgende effektbelysning af LED lyskilderne programmeres sammen med belysning af bygningens facade.
 
BEPLANTNING

Som erstatning for områdets tidligere plantebede, vil der indgå ny beplantning på grusarealet mod syd.

 
SKULPTUR

Willy Ørskovs bronzeskulptur genplaceres på plint i bakkeniveau med front i samme retning som kirken. Vi har vurderet, at skulpturen passer bedre og står mere beskyttet på et grusareal.


BÆNKE

De runde bænke under træerne beholdes, og der kommer samtidig flere siddepladser på grusarealet mod syd.


AKSE MOD KIRKEN

En øget synlighed / opstramning af den nord-sydgående akse mellem Torvet og kirken, forstærkes med den nye bygning og detaljer på forpladsen.


HANDICAP PARKERING

Der etableres 1 handicap p-plads nord for bygningen, langs med Nygade. Denne anlægges af bygherre. Kantsten og fortov justeres i Nygade, så der bliver tilstrækkelig passage (min 1,0 meter) på det resterende fortov.
 
Anlægsøkonomi
Der er udarbejdet et anlægsøkonomisk overslag af etablering af pladsen jfr. ovennævnte beskrivelse.


Anlægsudgifterne inkl. rådgiverhonorar andrager 967.000 kr og fordeler sig således:

 

 • Rydning og flytning af inventar, skulptur og træer. Ændring af nuværende forhold ifbm. buslomme, i alt 125.000 kr.

 • Etablering af belægning og afvanding, i alt 480.000 kr.

 • Inventar og belysning, i alt 82.000 kr. (Heraf udgør LED-belysning af aksen mod kirken 26.500 kr.)

 • Rådgiver og arkitekt, i alt 180.000 kr.

 • Uforudsete udgifter, ca. 10% af anlægsudgifterne inkl. inventar, i alt 100.000 kr.

 
Etablering af pladsen anbefales delvis finansieret af:


Rådighedsbeløb på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 222017 Bymidteplanen med 140.000 kr. Bymidteplanen udgør den helhedsorienterede planlægning for bymidten, der vurderes at være afsluttet. Detailplanlægning vil fremadrettet ske i forbindelse med de konkrete projekter.


Rådighedsbeløb på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 222086 Bymidteplanen med 339.000 kr. Jfr. ovenstående udgør Bymidteplanen den helhedsorienterede planlægning for bymidten, der vurderes at være afsluttet. Detailplanlægning vil fremadrettet ske i forbindelse med de konkrete projekter.


Rådighedsbeløb på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 223089 Østergade ml. Mediehuset og krydset ved Kongrescentret med 213.000 kr. Beløbet  udgør ikke forbrugte midler på anlægsprojektet, der er færdigt.


Rådighedsbeløb på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 223091 Arealer omkring Føtex P-hus med 275.000 kr. Beløbet udgør ikke forbrugte midler på anlægsprojektet, der næsten er færdigt. Der udestår en uafsluttet opgave med (gen)fugning af et mindre fliseareal.


Ovennævnte midler vedrører hovedsageligt puljen til realisering af Bymidteplanen og andrager i alt 967.000 kr.

 

Tidsplan 

Tidsplanen for skitsering af det nye torv vil pågå fra nu og foreligge til politisk behandling i løbet af 2014.


Byggeriet af den nye butik forventes afsluttet ultimo januar 2014. Butikken planlægger således at åbne i februar 2014.


Tidsplanen for anlæg af forpladsen koordineres med tidsplanen for byggeriet. Det forventes dermed, at pladsen kan stå færdig til indvielse af den nye butik.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

atder indledes et skitseringsarbejde med henblik på, at udarbedje et forslag til ny torveindretning, som kan indgå i fornyelse af Torvet i sammenhæng med øvrige bymidteprojekter,

 

atByplanudvalget godkender ovennævnte forslag til udformning af de offentlige arealer omkring byggeriet på Torvet, 

 

at anlægsudgiften delvist finansieres af resterende rådighedsbeløb til indtægter og udgifter på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 222017 Bymidteplanen på netto 140.000 kr. i 2013. Der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 450.000 kr. samt anlægsudgiftsbevilling på 246.000 kr. samme sted,   

 

atanlægsudgiften delvist finansieres af resterende rådighedsbeløb på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 222086 Bymidteplanen med 339.000 kr. i 2013. Der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling på 339.000 kr. samme sted,

 

at anlægsudgiften delvist finansieres af resterende rådighedsbeløb på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 223089 Østergade ml. Mediehuset og krydset ved Kongrescentret med 213.000 kr. i 2013. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 213.000 kr. samme sted,   

 

at anlægsudgiften delvist finansieres af resterende rådighedsbeløb på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 223091 Arealer omkring Føtex P-hus med 275.000 kr. i 2013. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 275.000 kr. samme sted,

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt. Dog skal gruspladsen syd for bygningen bearbejdes yderligere f.eks. med kant.


Herudover meddeles der anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til projektet på Torvet på 967.000 kr. i 2013 til Serviceområde 09, Trafik, nyt stednr,
 
Der skal indgås aftale med B&O om finansiering af belysningen.
 
Peter Villadsen tiltræder skitseringsarbejdet for Torvet, men ikke resten af beslutningen

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-Ø42-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Omplacering af bymidtemidler - anlæg Serviceområde 09 Trafik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wraa Nielsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Omplacering af midler fra projektet Studsgårds Torv, Serviceområde 09 - Trafik, hvor der resterer budgetmidler på 68.000 kr. samt frigivelse af mindre beløb fra Projektudviklingsmidler, stednr. 222035.

Sagsfremstilling

Projektet på Studsgård Torv, serviceområde 09 - Trafik, stednr. 222072 er færdiganlagt og ibrugtaget. Der et restbeløb i projektet på 68.000 kr., som foreslås omflyttet til andre torveprojekter.

 

Midler fra Studsgård Torv:

Forvaltningen foreslår omplacering af 30.000 kr. til et projekt på hjørnet af Østergade og Bredgade i Vildbjerg. Her bliver der i samarbejde med NGO etableret et grønt mindre torv med beplantning og bænke.

 

Forvaltningen foreslår desuden flytning af de resterende 38.000 kr. fra Studsgård Torv til projektet på Lind Torv/Skjoldpladsen.

 

Midler fra Projektudviklingsmidler:

Forvaltningen vil gerne bruge 10.000 kr. fra Projektudviklingsmidler, serviceområde 09 - Trafik, stednr. 222035, til bemaling af plantekummer på Torvet i Herning

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 30.000 kr. i 2013 til projekt Østergade/Bredgade i Vildbjerg på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr.,  
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 38.000 kr. i 2013 til projekt Lind Torv, Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222034.

 

at den samlede anlægsudgift på 68.000 kr. finansieres af restrådighedsbeløb til udgifter og indtægter på netto 68.000 kr. i 2013 på Serviceområde 09 Trafik,  sted nr. 222072 - Studsgård Torv. Der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling på 114.000 kr. samt negativ anlægsindtægtsbevilling på 46.000 kr. samme sted.

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 10.000 kr. i 2013 på Serviceområde 09 Trafik stednr. 222035 - Projektudviklingsmidler, til bemaling af plantekummer på Torvet. Anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb afsat samme sted.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 - Byplanudvalgets område. Halvårsregnskab.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 30. juni 2013 og det forventede regnskab for 2013.

 

Sammenfattende viser opfølgningen

 • med hensyn til driften på serviceområde 03 holder det forventede regnskab for 2013 sig indenfor budgetrammen.

 • vedrørende anlæg på serviceområde 03, 04 og 09 viser opfølgningen en samlet afvigelse på knap 4,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder drift og anlæg.

 

Drift

Det forventede driftsregnskab for 2013 på serviceområde 03 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30 juni fremgår af skemaet.

[image]

 

Det fremgår, at det forventede regnskab stemmer overens med det korrigerede budget pr. 30. juni 2013.

 

Anlæg

Det forventede anlægsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30 juni fremgår af nedenstående skema.

[image]

Det fremgår, at der ved budgetopfølgningen er en afvigelse mellem korrigeret budget og forventet anlægsregnskab på 4,596 mio. kr., hvilket beløb således udgør den forventede overførsel fra anlægsbudget 2013 til 2014. Specifikation vedrørende de enkelte anlægsprojekter er vedlagt som bilag.

 

Det bemærkes, at med hensyn til serviceområde 04 - Grønne Områder/VE-midler 2013 har Byrådet den 18. juni 2013 (pkt. 209) afgivet anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling på henholdsvis 887.000 kr. og -887.000 kr. i forbindelse med tilskud fra Grøn Ordning til tre projekter:

 • Gulv i Hal 2, Vildbjerg - kr. 762.000

 • Gang- og cykelsti i Sinding - kr. 85.000

 • Varmepumpe til spejderhus - kr. 40.000

Tilskud til projekterne afhænger af godkendelse fra ENERGINET.DK, som Herning Kommune ansøger om VE-midler på vegne af de pågældende foreninger.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. september 2013 og i Byrådet den 17. september 2013.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-G00-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Orientering om Pulje til Landsbyfornyelse 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Herning Kommune har søgt om maksimal andel i statens Pulje til Landsbyfornyelse for 2014 og har den 24. juni 2013 fået tilsagn om 3.000.000,00 kr. til udmøntning i 2014.  

 

Anvendelsen forudsætter en kommunal medfinansiering på 40%.

Sagsfremstilling

Puljen til landsbyfornyelse følger byfornyelseslovens regelsæt og skal skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne de kommende to år, hvor der er afsat i alt 200 mio. kroner, der årligt fordeles til kommunerne i 2014 og 2015. Kommunen vil få mulighed for at anvende midlerne inden for en periode på ca. 1½ år.


Udmøntningen af puljen ligger i forlængelse af den seneste ændring af byfornyelsesloven, som trådte i kraft den 1. januar 2013.

 

Kommunal finansiering

Såfremt Herning Kommune ønsker at anvende de 3.000.000,00 kr., tildelt af staten skal kommunen selv finansiere 2.000.000,00 kr. (40% kommunal medfinansiering).

 

Til denne finansiering er der fra 2014 afsat 250.000,00 kr. årligt i 4 år på anlægsbudgettet.

 

Derudover er der et restbeløb på 248.000,00 kr. på en afsluttet bygningsfornyelsessag i Kibæk og Sdr. Felding.

 

Den årlige byfornyelsesramme for 2013, 14, 15 og 16 er disponeret til gennemførelse af områdefornyelse i Sunds, som staten gav tilsang til i foråret.

 

Anvendelse

Geografisk kan puljemidlerne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt til bygninger i det åbne land.

Puljemidlerne kan anvendes til følgende typer af aktiviteter:

 • Istandsættelse af nedslidte boliger.

 • Nedrivning af nedslidte boliger.

 • Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.

 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

 

Igangværende byfornyelsestiltag vedr. istandsættelse og nedrivning
I henhold til kommunens "Byfornyelsesstrategi 2012-2015" gennemføres der over 2012, 2013, 2014 og 2015 ansøgningsrunder til bygningsfornyelse i hele kommunen.

 

Bygningsforbedringsudvalget gennemfører ansøgningsrunder 2 gange årligt til istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme i kategori 1-4.

 

De to ovennævnte tiltag gennemføres med den ordinære, årlige ramme på de pågældende områder. Dog er den årlige ramme til byfornyelse i 2013, 14, 15 og 16 disponeret til gennemførelse af områdefornyelse i Sunds.

 

Kommunens "Handlingsplan for sundshedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald" er udgangspunkt for en påbegyndt proces med henblik på kondemnering og påbud om nedrivning af forfaldne ejendomme i kommunen. 

Der er dog ikke afsat specifikke midler til udmøntning af handlingsplanen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-3-13 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Ansøgning

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-2-13 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Ansøgning

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl