Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 12. maj 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 12.B7.2 for Engholm Søpark i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 28. januar 2014 at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan 12.B7.2 for Engholm Søpark med mulighed for udstykning af 19 åben-lav boliggrunde i det nordøstlige Herning.

 

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget er der indkommet én bemærkning. Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer af lokalplanforslaget ved den endelige vedtagelse.

Sagsfremstilling

Herning Byråd vedtog i 2007 lokalplan 12.B7.1 for Engholm Søpark - Område til boliger, dagligvarebutik og fritidsformål ved Sundsvej for hele byudviklingsområdet Engholm Søpark. Lokalplan 12.B7.1 indeholder kun rammebestemmelser for størstedelen af det område, der er omfattet af forslag til lokalplan 12.B7.2. For at give mulighed for udstykning af 19 nye byggegrunde til åben-lav boligbebyggelse i området, vedtog Byrådet derfor på mødet den 28. januar 2014 forslag til lokalplan 12.B7.2 for Engholm Søpark foreløbigt.

 

Forslag til lokalplan 12.B7.2 for Engholm Søpark indeholder bestemmelser, som skal sikre, at området kommer til at fremstå som en byfront mod motorvejen øst om Herning og får en grøn karakter med beplantning langs vejene. Der udlægges desuden et fælles friareal mod den eksisterende, gravede sø.

 

Lokalplanforslaget har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring, og der i den forbindelse indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget fra Herning Vand. I bemærkningen gør Herning Vand opmærksom på, at der ikke er overensstemmelse mellem Herning Kommunes spildevandsplan og de faktiske forhold i lokalplanområdet.

 

Herning Kommunes afdeling for Miljø og Klima oplyser, at lokalplanområdet i spildevandsplanen er udlagt til "seperatkloak", hvilket betyder, at regnvand udledes til regnvandsbassin. Da tagvand nedsives fra den bebyggelse, der allerede er opført i området, og bygherre har ønske om at tagvand også skal nedsives inden for lokalplan 12.B7.2, skal spildevandsplanen ændres til, at området udlægges til: "seperatkloak med nedsivning af tagvand. Vejvand til recipient"

 

Tilretningen af spildevandsplanen vil blive foretaget snarest muligt, så den kommer i overensstemmelse med de faktiske forhold i området og de planlagte forhold inden for lokalplan 12.B7.2  Forvaltningen vurderer derfor, at lokalplanen skal fremsendes til endelig vedtagelse uden ændringer.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 12.B7.2 for Engholm Søpark til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-2-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Anmodning om flytning af søbeskyttelseslinje ved Strandkrogen 17 i Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om mulighed for at opføre et nyt hus uden for den gældende søbeskyttelseslinje ved Strandkrogen 17 i Sunds. Det ansøgte er i strid med den gældende lokalplan 21.B2.1.

En imødekommelse af ansøgningen vil kræve en dispensation til eller en reducering af søbeskyttelseslinjen gennem en ny lokalplan. Anmodningen forelægges hermed til principgodkendelse.

Sagsfremstilling

Der ansøges om muligheden for at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen Strandkrogen 17 i Sunds, matrikelnr. 9at Torup by, Sunds. Det eksisterende hus på matriklen er et lille utidsvarende sommerhus, som ligger uden for søbeskyttelseslinjen. En tidsvarende istandsættelse og ombygning af det eksisterende hus må anses for at være så gennemgribende, at det ville være at betragte som nybyggeri. Nybyggeri skal udføres i henhold til gældende lokalplan 21.B2.1.

 

Strandkrogen 17 i Sunds er omfattet af kommuneplanramme 21.B2, der udlægger området til boligformål med mulighed for at ændre sommerhusbebyggelse til helårsbeboelse. Endvidere er ejendommen omfattet af lokalplan 21.B2.1 for boligområde syd for Sunds Sø (delområde 1)

I henhold til lokalplanen skal bebyggelse i delområde 1 placeres bag en søbeskyttelseslinje 15 meter fra søbreden. Der er endvidere tinglyst en færdselsret på matriklen, hvilket efterlader et trekantet, uanvendeligt restareal, der kan tillades bebygget.  

Ansøger foreslår, at søbeskyttelseslinjen reduceres, så den i praksis går fra hushjørne til hushjørne mellem den eksisterende bebyggelse langs søen. Ved en sådan reducering kan den ansøgte bebyggelse holdes bag søbeskyttelseslinjen. Dette er dog ikke tilfældet for det skitserede terrasseareal. 

 

Forvaltningens vurdering

Herning Kommune kan dispensere i hver enkelt byggesag til søbeskyttelseslinjen, hvorimod en reducering af søbeskyttelseslinjen skal godkendes af Naturstyrelsen.

Forvaltningen vurderer, at det planlægningsmæssigt og af hensyn til alle områdets husejere vil være mest hensigtsmæssigt, at der ses på hele det nuværende lokalplanområde 21.B2.1, og at søbeskyttelseslinjen revurderes og ansøges reduceret i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan for området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om ansøgers anmodning skal imødekommes ved udarbejdelse af en ny lokalplan

Beslutning

Der igangsættes ikke udarbejdelse af ny lokalplan, da udvalget er af den opfattelse, at de eksisterende søbeskyttelseslinjer skal fastholdes af hensyn til områdets karakter.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-2-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Nyt boligområde ved Rørkærvej i Aulum - principgodkendelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget forespørsel vedrørende igangsætning af lokalplan for et boligområde i den nordlige del af Aulum.

 

På Byplanudvalgsmødet d. 24. juni 2013 godkendte udvalget et udstykningsprincip for en del af kommuneplanramme 01.B13 som grundlag for den videre planlægning af området. Den sydligste del af dette område ønskes nu lokalplanlagt.

 

Udstykker ejer heroudover et areal umiddelbart vest for Rugbjergvej som ønskes inddraget i lokalplanen. Dette areal er ikke indeholdt i kommuneplanens rammer, hvorfor ansøgningen hermed fremsendes til principgodkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af et udstykningsprincip for en del af kommuneplanramme 01.B13, godkendt af Byplanudvalget d. 24. juni 2013 (se bilag), har ejer og udstykker af matrikelnumrene 6a og 6g, Lergrav Hovedgård ansøgt om igangsætning af ny lokalplan for begge matrikler.

 

Udstykker ønsker, at udarbejde en lokalplan med afsæt i det i juni 2013 godkendte udstykningsprincip med en nord/syd gående stamvej med tværgående boligveje udlagt med areal til håndtering af overfladevand i form af regnbede. Det er iøvrigt intentionen, at al overfladevand skal håndteres inden for området via nedsivning. Udstykker har udfærdiget boreprøver på arealet for verificering af at nedsivning er muligt.

Det er endvidere udstykkers intention at sikre energimæssig bæredygtig bebyggelse i form af lavenergibyggeri. Det er intentionen, at der ikke skal være kollektiv varmeforsyning, men derimod selvstændig varmeforsyning på hver enkelt grund, f.eks. i form af jordvarme.

 

Matrikel nr. 6a tænkes vejbetjent fra Rørkærvej og udstykket i 13 grunde. Matrikel nr. 6g tænkes ligeledes vejbetjent fra Rørkærvej efter samme princip, dog her med op til 9 grunde.

 

Forvaltningens vurdering

Matrikel nr. 6a er omfattet af kommuneplanramme 01.B13, der er udlagt til boligformål. matrikel nr. 6g er ikke omfattet af kommuneplanen.

 

For at kunne udarbejde en lokalplan for begge matrikler skal der udarbejdes et tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024. En lokalplan udelukkende for matrikel nr. 6a er i overensstemmelse med kommuneplanen og kan igangsættes uden tillæg til kommuneplanen.

 

Udstykning af matr. nr. 6g forudsætter ændring af kommuneplanen og lokalplan.

Administrationen skal bemærke, at der i Boligforsyningsplanen 2011-2022 er regnet med, at der i gennemsnit bygges 12 boliger om året i Aulum. Der er udlagt udstykningområder 7 steder i byen, heraf et område hvor ejendommen matr.6a er beliggende. Der er i gennemsnit de seneste 5 år opført 7 nye boliger i Aulum, heraf er der opført 16 boliger i 2009. Ifølge byggemodningsplanen skal byggemodning af etape 2 af Grønbækparken påbegyndes i 2016, hvor der kan udstykkes minimum 14 nye grunde.

 

Ejerne har retskrav på at få udarbejdet lokalplan for ejendommen matr. 6a, som allerede er omfattet af en kommuneplanramme til boligformål.

 

Administrationen vurderer, at Naturstyrelsen som påser, at kommunerne overholder statens krav til planlægningen, ser meget restriktivt på nye arealudlæg som ikke allerede er inde i kommuneplanen, idet man kræver, at der skal være en særlig planlægningsmæssig begrundelse for sådanne nyudlæg. Det synes umiddelbart vanskelig at pege på en særlig planlægningsmæssig begrundelse for at udlægge yderligere parcelhusgrunde i Aulum, henset til antallet af nyopførte boliger gennem de seneste år. Der er for øjeblikket 17 ledige grunde i Grønbækparken.

 

Forholdene omkring håndtering af overfladevand og individuel varmeforsyning skal undersøges nærmere i en kommende lokalplanproces. I lokalplanprocessen skal der være opmærksomhed på, at det ønskede lokalplanområde er en mindre del af et kommende større boligområde, hvor der på et senere tidspunkt vil skulle tages stilling til overfladevand og varmeforsyning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om matrikel nr. 6g skal inddrages i kommuneplanen til boligformål og dermed blive omfattet af en ny lokalplan for matrikel nr. 6a og 6g til boligformål.

Beslutning

Byplanudvalget kan ikke principgodkende lokalplanforslag om ny boligområde ved Rørkærvej i Aulum. Områdets status inddrages i drøftelserne frem mod næste revision af kommuneplanen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Orientering om indkaldelse af idéer og forslag forud for VVM-redegørelse for vindmøller i område T18 ved Fonvadvej, vest for Snejbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Herning Kommune har igangsat projektplanlægningen for opstilling af 3-4 vindmøller på én række med en totalhøjde på op til 150 meter i vindmølleområde T18 ved Fonvadvej, vest for Snejbjerg. Debatoplægget har nu været i offentlig høring i perioden fra d. 19. marts til d. 9. april 2014.

Sagsfremstilling

Der er i debatfasen indkommet idéer og forslag til, hvad VVM-redegørelse skal indeholde fra Region Midtjylland, Viborg Stift, Energinet.dk og 9 boliger i området. Derudover er der indkommet en underskriftindsamling med 53 underskrifter mod vindmølleprojektet. Alle de indkomne bemærkninger er samlet i Bilag 1.
 
Bemærkningerne går på følgende temaer:

- Ønske om at afstanden mellem et nyt 150 kV kabel og vindmøllerne belyses i VVM-redegørelsen.

- Ønske om at påvirkningen af kirker belyses i VVM-redegørelsen.

- Bekymringer om støj, lavfrekvent støj, ultralyd, infralyd, skyggekast, blinkgener og refleksion belyses i VVM-redegørelsen.

- Bekymringer om projektets påvirkning for fly- og helikopteraktivitet i området.

- Ønsker til visualiseringspunkter i VVM-redegørelsen.

- Bekymringer og ønsker om at helbredspåvirkning belyses i VVM-redegørelsen.

- Bekymringer om projektets påvirkning af natur.

- Ønsker om anden placering af vindmølleprojektet.

- Bekymring om VVM-redegørelsens uvildighed.

- Bekymringer om et eventuelt gennemført projekt vil overskride de fastsatte støjgrænser.

- Bekymringer om projektets landskabelig påvirkning.

- Bekymringer om projektets påvirkning af dyreliv.

- Bekymringer om værditab af ejendom, som følge af projektet.

- Bekymringer om projektets påvirkning af kulturhistoriske elementer.

- Ønsker om støjmåling i stedet for støjberegninger.

- Bekymringer om projektets placering så tæt på DNV – Gødstrup og den nye by Helstrup.

- Ønsker om at vibrationer fra vindmølleprojektet belyses i VVM-redegørelsen.

- Ønske om, at de eksisterende vindmøller nedtages.

 

Forvaltningen har behandlet de indkomne bemærkninger og henvist til den kommende VVM-redegørelse for projektet, hvor problemstillingerne vil blive behandlet i forhold til om emnerne skal belyses i VVM-redegørelsen og så vidt muligt svaret på spørgsmål. Se forvaltnings kommentarer til de indsendte bemærkninger i bilag 2.
 
Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne bemærkninger til debatoplægget er forventelige på nuværende stadie i planlægningsprocessen, og at en kommende VVM-redegørelse vil belyse de forskellige forhold og besvare de indsendte spørgsmål.
 
Den kommende VVM-redegørelse vil bl.a. indeholde følgende:
 
- Beskrivelse af projektet, herunder aktiviteter i anlægs- og driftsfasen.
- Landskabelige forhold, herunder visualiseringer af projektet.
- Miljøkonsekvenser ved naboer, herunder visuel påvirkning, påvirkning fra støj og skyggekast.
- Øvrige miljøkonsekvenser, herunder for bl.a. grundvand og natur.
- Andre forhold, herunder bl.a. 0-alternativet (situationen, hvor projektet ikke gennemføres), forhold til lufttrafik og belysning af vindmøllerne.
- Sundhed, afværgeforanstaltninger og overvågning, herunder blandt andet påvirkning af sundheden.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning samtidig med, at det ønskes belyst, om der er et yderligere og mere optimal placering af møllerne inden for område T18.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 på Byplanudvalgets område – drift og anlæg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 31. marts 2014 og det forventede regnskab for 2014.

 

Sammenfattende viser opfølgningen

  • med hensyn til driften på serviceområde 03 holder det forventede regnskab for 2014 sig indenfor budgetrammen,

  • vedrørende anlæg på serviceområde 03, 04 og 09 viser opfølgningen en samlet afvigelse på minus 2,606 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder drift og anlæg.

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2014 på serviceområde 03 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. marts fremgår af skemaet herunder.

[image]


Det fremgår, at det forventede regnskab stemmer overens med det korrigerede budget pr. 31. marts 2014.


Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. marts 2014 fremgår af skemaet nedenfor.


[image]


Det fremgår, at der ved budgetopfølgningen er en afvigelse mellem det korrigerede budget og det forventede anlægsregnskab for 2014 på i alt -2,606 mio. kr.


Det skal bemærkes, at der afventes genbevilling af anlægsoverførsler fra 2013 til 2014. Den indstillede nettooverførsel vedrørende de projekter, der er omfattet af budgetopfølgningen, er på i alt 3,680 mio. kr. fordelt med 1,504 mio. kr. på serviceområde 03 Kommunale ejendomme og 2,176 mio. kr. på serviceområde 09 Trafik.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at  budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 på Byplanudvalgets område tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni 2014 og i Byrådet den 24. juni 2014.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 83.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Budget 2015 - Driftsbemærkninger og mål på Byplanudvalgets område, SO 03 Kommunale ejendomme-Byfornyelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018 skal Byplanudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding. Efter budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene løbende og senest den 2. juni 2014 fremsende forslag til budgettet til Koncern Økonomi til viderefremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget og herfra til Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgenes budgetforslag skal i princippet bestå af følgende, opdelt på serviceområder:

  • Politiske årsmål.

  • Driftsbemærkninger.

  • Takstoversigt.

  • Ændringsskema.

 

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.):

[image]

 

På Byplanudvalgets område på serviceområde 03 Kommunale ejendomme-Byfornyelse er der udarbejdet driftsbemærkninger og ændringsskema. Byplanudvalget besluttede den 17. marts 2014 (pkt. 55) politiske årsmål for budget 2015 vedrørende seviceområdets anlægsside. Disse mål er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at  Byplanudvalget godkender budgetforslaget for 2015 vedrørende serviceområde 03, og at forslaget herefter fremsendes til Koncern Økonomi, der videresender til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Grønt Regnskab 2013 - Byplanudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder årligt grønt regnskab som består af flere temarapporter og af ”Grønt Overblik”, som er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter. Regnskabet dækker både kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område.

 

Temarapporter vil være at finde på kommunens Intranet under: På Tværs, Grøn Kommune fra den 16. maj 2014: http://intranet.herning.dk/Koncern?item=895

 

”Grønt Overblik” er 24. april 2014 behandlet i Direktionen, der står for ledelsens evaluering af grønt regnskab.

 

Grønt Overblik indstilles til godkendelse i alle fagudvalg inden behandling i Byrådet 24. juni 2014.

Sagsfremstilling

Om Grønt Regnskab
Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål, som byrådet har vedtaget, ligesom det viser, at vi lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.

 

Regnskabet er også et styringsredskab, som giver overblik over, hvor der er behov for indsats og et godt grundlag for at vurdere, hvor vi får mest miljø for pengene.

 

Endelig er det en af vores forpligtelser som medlem af miljøsamarbejdet Green Cities og dokumentation for vores indsats i forhold til Partnerskab for offentlige grønne indkøb, Klimakommuneaftalen og den Europæiske borgmesterpagt, som Byrådet har tilsluttet sig.

 

At skabe og fastholde en grøn profil lykkes kun, hvis der er et fælles engagement på tværs af fagområder og forvaltninger. Derfor samarbejdes der på tværs af forvaltningerne for grøn udvikling og opfyldelse af mål, og derfor bliver Grønt Regnskab behandlet i alle fagudvalg.

 

Væsentlige overordnede temaer fra Grønt regnskab 2013: 

Klima og energi
CO2-udledningen falder både for kommunen som virksomhed og som geografisk område. Det sker, fordi andelen af vedvarende energi stiger samtidig med energibesparelser. Skal vi nå Green Cities-målet om 25 % CO2-reduktion i 2015, skal udledningen dog falde hurtigere. Når det ikke går hurtigere, skyldes det blandt andet øget udledning fra transporten. Her ses den samme tendens i kommunen som geografisk område og i kommunen som virksomhed.

 

De gode erfaringer fra virksomhedssamarbejdet Carbon 20 sammen med revision af kommunens klimaplan i 2014 viser vej for initiativer, der kan sætte turbo på CO2-reduktionen. I Carbon 20 projektet sparede 15 Herningvirksomheder med støtte fra kommune og energiselskab 24 % CO2 over 3 år, og øgede samtidig deres konkurrenceevne.

 

Kommunalt byggeri

Kommunen er bygherre for store byggerier. Ved at stille miljøkrav når vi bygger, kan vi sikre sundhed, miljø, klima og kvalitet, og dermed en langsigtet god økonomi og holdbarhed. Miljømærkede byggeprodukter stiller nemlig krav til alle disse områder, og energieffektivt byggeri sparer ressourcer på den lange bane.

 

I 2013 brugte vi bæredygtige materialer i den indvendige skolerenovering. Det har givet erfaringer, som kan udbredes til andet kommunalt byggeri og renovering, og være med til at opfylde målet fra Partnerskab for offentlige grønne indkøb.

 

Borger- og erhvervssamarbejde

Alene kan kommunen ikke skabe en grøn udvikling; samarbejde og initiativer fra borgere og erhvervsliv er helt nødvendige og viser vejen frem. Derfor uddeler kommunen hvert år anerkendelser for en aktiv klima- og miljøindsats til lokale ildsjæle. Vi afholder også en årlig grøn uge, hvor mange lokale aktører bidrager til at sætte miljø, energi og sundhed på dagsordenen, ligesom vi har en borgerrettet cykelindsats gennem ”Herning Cykler”, og flere grønne erhvervssamarbejder.

 

Fremadrettet er det målet at tænke grønne aspekter med i flere aktiviteter for borgere og virksomheder på tværs af kommunale fagområder og få fordele af at koble miljø, sundhed, livskvalitet og økonomisk sund fornuft!

 

Bæredygtig planlægning på Byplanudvalgets område. 

Planlægning har stor betydning for i hvilken retning, udviklingen går i kommunen. Det er i planlægningsfasen, forudsætningerne for et projekt lægges. På Byplanudvalgets område sigtes der allerede i planlægningsfasen på at tænke bæredygtigt og klimavenligt. I det planlægningsmæssige lovgrundlag er der dog ikke lovhjemmel til at stille ret mange krav om konkrete bæredygtige tiltag. Derfor afhænger implementeringen af mere bæredygtige alternativer i høj grad af dialog og oplysning. I henhold til planloven skal alle udarbejdede planer sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Ved større kommuneplansændringer og mere omfattende ændringer af lokalplaner afholdes der typisk informationsmøder, hvor borgerne har mulighed for at fremføre deres synspunkter.

 

I lokalplanlægningen er det muligt at regulere bæredygtige og klimavenlige forhold, som bygningers energiklasser, håndtering af regnvand, støjafskærmning, befæstelsesgrad samt beplantning, eksempelvis til vind, skyggevirkning og solafskærmning. Desuden kan der gives mulighed for etablering af grønne tage, cykelparkering, solfanger- og solcelleanlæg samt andre bæredygtige tiltag. Et eksempel herpå er lokalplan for boliger ved Nørregades parkeringsplads (Lokalplan 11.C9.7). Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at tage skal etableres som grønne tage, med planter som tagbeklædning.

 

Der er i 2013 vedtaget en strategi for det videre arbejde med en klimatilpasningsplan, der udarbejdes som et tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024, og forventes vedtaget i 2014.

 

I 2013 er der også arbejdet med planlægningen for flere større solenergianlæg. Realiseringen af solenergiprojekter bidrager til målopfyldelsen for CO2-neutral el og varmeproduktion inden 2025. Der er bl.a. igangsat projektplanlægning for opsætning af solenergianlæg ved Kollund (lokalplan nr. 81.T1.1 og kommuneplantillæg nr. 7 med tilhørende miljøvurdering), og ved Vildbjerg (lokalplan nr. 69.T23.1 og kommuneplantillæg nr. 3).

 

Biogasplanlægningen er i 2013 blevet endeligt vedtaget som en del af Herning Kommuneplan 2013-2024. Det prioriteres at etablere ét nyt stort anlæg i kommunen.

 

Et mål i Herning Kommunes klimaplan er gennem kommuneplanlægningen at fremme mulighederne for grøn energi ved at give mulighed for etablering af vindmøller. I forbindelse med den offentlige høring af planerne for vindmølleprojektet i T15 ved Krusbjergvej, Sunds (VVM-redegørelse, Kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020, Lokalplan 29.T15.1) blev der afholdt borgermøde, hvor omkring 90 borgere deltog.

 

I 2013 blev der opstillet og idriftsat 3 vindmølleprojekter, henholdsvis ved Assing, Abildå og Sunds. De tre projekter omhandler ny vindmølleenergi på 28,65 MW, og opfylder samlet set 47,75 % af Byrådets målsætning om ny vindmølleenergi på 60 MW inden 2030. Der er nu planlagt og realiseret vindmølleprojekter i 4 af de 9 områder udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2013-2024, hvilket svarer til 37,65 MW og ca. 63 % af Byrådets målsætning om ny vindenergi.

 

I 2014 vil der fortsat være fokus på bæredygtighed og klimatilpasning i planlægningen. Hvor det er muligt, og i overensstemmelse med projekterne, skabes der basis for og opfordres til anvendelse af bæredygtige tiltag og alternativer. I lokalplanlægningen vil der fortsat være fokus på at regulere bæredygtige og klimavenlige forhold, hvor det er muligt - og naturligvis gerne hvor det tilføjer projektet eller lokalplanområdet en merværdi.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at  Byplanudvalget godkender Grønt Overblik - det grønne regnskab for 2013.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl