Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 12. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-12 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Landbruget som tema i Kommuneplan 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 
 

 

Note: Fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget

Sagsresume

Kommunerne er, gennem ændring af planloven i 2011 og med Naturstyrelsens udmelding gennem "Oversigt over statslige interesser i Kommuneplanlægningen 2013" samt tillæg, blevet forpligtiget til at planlægge for landbruget som et samlet tema i kommuneplanen. Hermed skal Herning Kommune gennem retningslinjer i kommuneplanen udpege områder til særlig værdifuld landbrugsjord, placeringen af store husdyrbrug og placeringen af fælles biogasanlæg.

Sagsfremstilling

Kommunerne er med ændringen af planloven blevet forpligtet til i større grad at lave en afvejning af arealforbruget, der anvendes til henholdsvis by, natur og landbrugsproduktion.
 
Særligt værdifulde landbrugsområder (SVL)
Med udgangspunkt i de statsligt udarbejdede jordbrugsanalyser og ændring af planloven, skal der foretages en udpegning af de særligt værdifulde landbrugsjorde, se bilag 1. Forvaltningen foreslår udpegningen baseret på, hvor der indenfor kommunen er den største husdyrtæthed, planteavl med arealer med særlige afgrøder, hvor natur og miljøbeskyttelseshensyn efter anden lovgivning respekteres og hvor udpegninger i forhold til beslutninger om grøn struktur og fremtidig byudvikling respekteres.
 
I Herning Kommuneplan 2009-2020 er særligt værdifulde landbrugsområder gennem retningslinjer defineret som:

  1. Sekundære Jordbrugsområder er dyrkbare områder som gennem planlægning er udlagt til: Byudvikling, ferie- og fritidsformål, infrastrukturanlæg, råstofinteresseområder og regionale graveområder.

  2. Særligt værdifulde landbrugsområder er de dyrkbare områder, der ikke er udlagt som Sekundære Jordbrugsområder. I særligt værdifulde landbrugsområder skal der vises særlig tilbageholdenhed med at inddrage arealer til ikke jordbrugsmæssige formål, og generne for jordbrugserhvervene skal begrænses mest muligt.

 

Udpegningen af SVL i Herning Kommuneplan 2013-2024 vil tage udgangspunkt i retningslinje 1 fra den gældende kommuneplan og derudover foreslås en række forhold  medtaget til en afvejning af, hvor natur og miljøhensyn skal prioriteres højere. På Bilag 2 er beskrevet de enkelte forhold, som bestemmer, hvor der kan udpeges SVL. Med udgangspunkt heri vil der blive foretaget en analyse på kort, hvor det vil fremgå, hvilke områder, der kan betragtes som særligt værdifulde landbrugsjorde.
 
Store husdyrbrug
Store husdyrbrug er anlæg på over 500 Dyreenheder (DE) og staten pålægger kommunerne at fastlægge retningslinjer for placeringen af nye husdyrbrug på over 500 DE. De retningslinjer der fastlægges i kommuneplanen kan dog ikke tilsidesætte den normale godkendelsesprocedure efter husdyrloven. Det betyder at udpegningen i kommuneplanen skal ses som en positivudpegning, der ligger udover den normale godkendelsesprocedure efter husdyrloven. Det er forvaltningens vurdering at retningslinjerne i kommuneplanen dermed kun tjener som vejledning for hvor landmænd vil have større investeringssikkerhed ved placeringen af et nyt brug.
 
Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for at lave egentlige udpegninger på kort, men kun fastlægge retningslinjer for, at de store husdyrbrug skal ligge indenfor udpegningen af særligt værdifulde landbrugsjorde. Konkret skal placeringen af husdyrbrug vurderes i forhold til særligt infrastruktur og landskabet.
 
Dermed begrænses de store husdyrbrug kun af de lugtgenegrænser, de under alle omstændigheder skal overholde i forhold til bymæssig bebyggelse. Krav om placering indenfor områder med SVL sikrer, at nye husdyrbrug placeres i nærhed til god landbrugsjord.
 
Biogasanlæg
Formålet med biogasplanlægningen er at sikre det nødvendige grundlag for udpegning af områder til biogasanlæg i kommuneplanen. Arealudpegningen skal medvirke til at give investeringssikkerhed for biogasproducenter. Etablering af biogasanlæg vil ligeledes medvirke til at opfylde Herning Kommunes klimamål.
 
Udpegningen af arealer til biogasanlæg tager udgangspunkt i beboelse, natur- og miljøhensyn, infrastruktur og landskabspåvirkninger som de vigtigste parametre. Fælles for biogas- og landbrugsplanlægning handler planlægningen om at udpege områder til placering af bygninger. Af vigtige parametre kan nævnes: Natur- og miljøhensyn, herunder Natura2000, grundvand, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), spredningskorridorer og visuelle påvirkninger af landskabet; infrastruktur, herunder vejnettets kapacitet til transport af gylle for biogasanlæg; samt byudvikling, herunder afstand til eksisterende byer og forventede byudviklingsplaner.
 
Der er i alt foretaget fem udpegninger til nye biogasanlæg. Udpegningerne fremgår af Bilag 4.   På mødet vil forvaltningen gennemgå grundlaget for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder med vægt på analyseparametrene på bilag 2 samt grundlaget for udpegning af områder til store husdyrbrug og biogasanlæg. Oplægget vil ligeledes lægge op til en diskussion omkring valget af analyseparametrene på bilag 2, interessemodsætningerne mellem byudvikling, landbrugsudvikling og naturinteresser samt udpegningen af biogasanlæg.   Der vil på baggrund af udvalgsbehandlingen foretages en høring hos interesseorganisationerne, herunder Landbrugsrådet og Grønt Råd, i forhold til at sikre disse bliver hørt forud for vedtagelse af forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur og Teknik og Miljø indstiller:

at oplægget drøftes og sendes i høring hos interesseorganisationerne.

Beslutning

Udsættes til genbehandling inden udsendelse i høring hos interesseorganisationerne.

Bilag