Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 11. august 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P15-1-14 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 for et område langs Tjørring Hovedgade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

I forbindelse med forslag til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024. Kommuneplantillægget sammenlægger rammerne 41.BL1 og 41.BL2 langs Tjørring Hovedgade og tilføjer til den nye ramme 41.BL1.3, at der kan etableres hotelvirksomhed.

Sagsfremstilling

Da forslag til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af forslag til tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Kommuneplantillægget sammenlægger rammerne 41.BL1 og 41.BL2 for blandet bolig og erhverv i Tjørring og tilføjer til den nye, sammenlagte ramme, der benævnes 41.BL1, at der kan etableres hotelvirksomhed.
 
I forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for Tjørringparken i Tjørring er der ønske om mulighed for hotelvirksomhed i form af Bed and Breakfast og lignende inden for lokalplanens område. Da det ikke er i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme 41.BL2, som Tjørringparken er omfattet af, tilføjes det til kommuneplanrammen, at der kan etableres hotelvirksomhed, Bed and Breakfast og lignende.
 
Herning Kommune har fået flere henvendelser om at etablere hotelvirksomhed, Bed and Breakfast og lignende for at kunne etablere overnatningsmuligheder for de håndværkere, der skal arbejde med byggeriet af det nye hospital DNV-Gødstrup. Samtidig er der i forbindelse med messer, koncerter og lignende events efterspørgsel på overnatningsmuligheder i og omkring Herning.  
 
Da bestemmelserne for kommuneplanramme 41.BL1 og 41.BL2 er enslydende, bortset fra, at der i ramme 41.BL2 er en bestemmelse om, at der kan gives tilladelse til en højere bebyggelsesprocent for den østlige del af området, sammenlægges de to rammer for at gøre administrationen af kommuneplanen lettere. Samtidig slettes bestemmelsen om, at der i den østlige del rammeområde 41.BL2 kan gives tilladelse til en bebyggelsesprocent på 80, da det vurdereres, at der ikke er behov for at kunne bygge så tæt i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 27 til Herning Kommueplan 2013 - 2024 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-14 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2014, pkt. 47, at igangsætte en samlet lokalplan for Tjørringparken i Tjørring med mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen Tjørringparken 2.

 

På baggrund af denne beslutning er der udarbejdet forslag til lokalplan 41.BL1.3, som udlægger Tjørringparken til boligområde. Ved indkørslen til området, mod Tjørring Hovedgade og Vildbjergvej, er der desuden mulighed for at etablere erhverv i form af butikker, hotelvirksomhed, Bed and Breakfast, kontorer, liberale erhverv samt offentlige formål.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken udlægger lokalplanområdet til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse. I lokalplanens delområde II og III, ved indkørslen fra Vildbjervej, er der desuden mulighed for erhverv i form af hoteldrift, Bed and Breakfast, kontorer, liberale erhverv samt offentlige formål. I delområde II, på hjørnet af Vildbjergvej og Tjørring Hovedgade, kan der opføres i alt 2000 m² byggeri til butikker. Dagligvarebutikker må maksimalt være 1200 m², mens butikker med udvalgsvarer maksimalt må have et areal på 500 m². For at minimere generne fra trafik for boligerne i området, er der kun udlagt delområder med mulighed for erhverv ved indkørslen til området fra Vildbjergvej.

 

Der er tre eksisterende vognmandsforretninger inden for lokalplanens delområde V. Da delområdet i den nye lokalplan er udlagt til boliger, vil de ikke kunne få lov til at udvide deres virksomhed ud over den eksisterende lovlige anvendelse, der er i dag. Lokalplanen indeholder denne begrænsning for de eksisterende vognmandserhverv, fordi de er omgivet af boliggrunde, hvilket kan give gener i forhold til for eksempel støj og trafik.

 

Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde. For at skabe en sammenhængende grøn ramme om området fastlægger lokalplanen bestemmelser for beplantning mod de veje, der afgrænser lokalplanområdet. Beplantning mod Tjørring Hovedgade skal have sammenhæng med

ny beplantning i området ved den gamle skole i Tjørring, nord for Tjørringparken, så beplantingen langs Tjørring Hovedgade, der er en af indfaldsvejene til Herning, med tiden kan komme til at fremstå med et sammenhængende udtryk.

 

Mod Tjørring Hovedgade er der afsat et areal til støjvold, så nye boliger kan blive afskærmet i forhold til trafikstøj. Lokalplanen fastlægger, at støjvolden mod Tjørring Hovedgade samt eventuelle støjhegn mellem erhverv og boliger skal fremstå med levende grøn beplantning.

 

For at sikre, at ny bebyggelse tilpasses  eksisterende bebyggelse inden- og udenfor lokalplanområdet, fastlægger lokalplanen, at bygningernes ydervægge skal opføres i mursten eller som pudset mur. Lokalplanen indeholder også bestemmelser om skiltning for erhvervsbebyggelsen i henhold til Herning Kommunes retningslinjer for skiltning.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 41.BL1.3 for Tjørringparken til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt, dog således at det indarbejdes at der ikke må foretages terænregulering på mere end +/- 0,5 m i en afstand på 1 meter fra naboskel.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P16-1-14 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 29 for teknisk anlæg nordøst for Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Aulum Fjernvarme A.M.B.A. har ansøgt om at opstille solfangere på et areal nordøst for Aulum som supplement til deres varmeproduktion. Byplanudvalget har i en principgodkendelse på mødet d. 22. april 2014, punkt 77 tilkendegivet, at planlægningen for et solfangeranlæg nordøst for Aulum kan igangsættes. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 29 (bilag 1).


Forvaltningen har vurderet, at anlægget er omfattet af Lov om miljøvurdering, og der er derfor udarbejdet miljørapport for planerne (bilag 2). Forvaltningen har endvidere foretaget en VVM-screening af anlægget (bilag 3), og vurderet, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt.

Sagsfremstilling

Ansøgningen om opstilling af solfangeranlæg i det pågældende område er ikke i overensstemmelse med Herning kommuneplan 2013-2024. Derfor har forvaltningen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 29.
 
Kommuneplantillægget udlægger kommuneplanramme 09.T27, der inddrager arealet til teknisk anvendelse i form af solfangeranlæg. Kommuneplantillægget fastlægger, at der kan opstilles solfangeranlæg til brug for supplering af Aulum Fjernvarmes varmeforsyning, samt de til anlægget nødvendige installationer og bebyggelse for anlæggets drift og information om anlægget.
 
Miljørapport

Forvaltningen har vurderet, at forslag til kommuneplantillæg nr. 29 er omfattet af Lov om miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der undersøger planernes forventede påvirkning af omgivelserne. Herunder gengives de vigtigste forhold og konklusioner.

 

På grund af det udlagte areals størrelse, må der forventes en vis visuel påvirkning af omgivelserne. Denne afbødes dog væsentligt af bestemmelser om afskærmende beplantning fastsat i lokalplanen. Solfangerne er refleksfrie, og der forventes derfor ingen refleksgener for naboer eller forbipasserende på omkringliggende veje.

 

På grund af solfangeranlæggets indhold af frostvæske, er der en risiko for forurening af jord og grundvand, hvis væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Anlægget indeholder et avanceret sikkerhedssystem, der advarer om muligt udslip, inden væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Endvidere er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at der skal etableres spildbakker, hvor væsken håndteres. Da der ikke er lokaliseret særlige drikkevandsinteresser i området, vurderes risikoen for forurening heraf at være lille.
 
Den østligste del af arealet er for nyligt udpeget som § 3-eng. Herning Kommune har vurderet, at der kan dispenseres til opstilling af solfangere. Lokalplanen udarbejdes som en landzonelokalplan, hvilket betyder, at arealet vil vende tilbage til sin nuværende stand, når solfangeranlæggets drift ophører. 


VVM-screening
Solfangeranlæg i tilknytning til offentlig forsyning er omfattet af VVM-screeningspligt. Der er derfor foretaget en screening af det ønskede anlægs forventede indflydelse på omgivelserne. Det er vurderet, at det ønskede anlæg ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-14 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 09.T27.1 for solfangeranlæg nordøst for Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har i en principgodkendelse på mødet d. 22. april 2014, punkt 77 tilkendegivet, at planlægningen for et solfangeranlæg nordøst for Aulum kan igangsættes. Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 09.T27.1 - Solfangeranlæg nordøst for Aulum (bilag 1).

 

Forvaltningen har vurderet, at anlægget er omfattet af Lov om miljøvurdering, og der er derfor udarbejdet miljørapport for planerne (bilag 2). Forvaltningen har endvidere foretaget en VVM-screening af anlægget (bilag 3), og vurderet, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omhandler et areal på ca. 5 ha beliggende ved Feldborgvej, nordøst for eksisterende udlagt kommuneplanramme til teknisk anlæg. Området afgrænses mod nord af Skjerk Bæk. Sydvest for området ligger en elstation samt Aulum fjernvarmeværk. Her ligger også en større landbrugsejendom med store driftsbygninger tilknyttet. Det meste af området anvendes i dag til konventionel dyrkning af afgrøder, mens en mindre del af området er udpeget som § 3-eng. Herning Kommune har vurderet, at der kan dispenseres til formålet.
 
Området er i dag beliggende i landzone, og er ikke kommuneplanlagt. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2013-2024, der giver mulighed for teknisk anlæg i form af solfangeranlæg.
 
Lokalplanforslag 09.T27.1 giver mulighed for opstilling af solfangeranlæg. Lokalplanen er en landzonelokalplan, og indeholder derfor bestemmelser om, at arealet efter endt brug overføres til landzone igen, hvorefter driften af jorden kan fortsætte.  
 
Lokalplanen stiller endvidere krav om, at solfangerne afskærmes visuelt mod omgivelserne ved hjælp af beplantning, at solfangernes fremtræden er ensartet, at der kun må etableres ubefæstede veje til anlægget, og at der kun kan etableres vejadgang fra Kulvej. Lokalplanen fastlægger endvidere, at den del af Kulvej, der i dag går gennem området, skal omlægges øst om solfangeranlægget med tilhørende beplantning, og udføres som dobbeltrettet, asfalteret cykelsti.
 
Et solfangeranlæg omdanner solens energi til varme, som kan fortrænge brugen af fossile brændsler. Opstilling af et 16.000 m2 stort solfangeranlæg vil medføre en årlig besparelse i CO2-udledning på ca. 1.600 tons. Endvidere vil et solfangeranlægs produktion betyde reduktion i varmeomkostninger for forbrugere i Aulum og omegn.
 
Miljørapport

Forvaltningen har vurderet, at forslag til lokalplan 09.T27.1 er omfattet af Lov om Miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport (bilag 2), der undersøger planernes forventede påvirkning af omgivelserne. Herunder gengives de vigtigste forhold og konklusioner:

 

På grund af det udlagte areals størrelse, må der forventes en vis visuel påvirkning af omgivelserne. Denne afbødes dog væsentligt af bestemmelser om afskærmende beplantning fastsat i lokalplanen. Solfangerne er refleksfrie, og der forventes derfor ingen refleksgener for naboer eller forbipasserende på omkringliggende veje.

 

På grund af solfangeranlæggets indhold af frostvæske, er der en risiko for forurening af jord og grundvand, hvis væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Anlægget indeholder et avanceret sikkerhedssystem, der advarer om muligt udslip, inden væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Endvidere er der i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at der skal etableres spildbakker, hvor væsken håndteres. Da der ikke er lokaliseret særlige drikkevandsinteresser i området, vurderes risikoen for forurening heraf at være lille.
 
Den østligste del af arealet er for nyligt udpeget som § 3-eng. Herning Kommune har vurderet, at der kan dispenseres til opstilling af solfangere. Lokalplanen udarbejdes som en landzonelokalplan, hvilket betyder, at arealet vil vende tilbage til sin nuværende stand, når solfangeranlæggets drift ophører. 


VVM-screening
Solfangeranlæg i tilknytning til offentlig forsyning er omfattet af VVM-screeningspligt. Der er derfor foretaget en screening af det ønskede anlægs forventede indflydelse på omgivelserne. Det er vurderet, at det ønskede anlæg ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 09.T27.1 for solfangeranlæg nordøst for Aulum til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-13 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Genbehandling af foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 31.E2.2 for Køreteknisk Anlæg, Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslag nr. 31.E2.2 Køreteknisk Anlæg, Hammerum Øst, er et ønske fra køreteknisk anlæg om udvikling i en bæredygtig retning med f. eks. el-biler og klimavenlig energiindvinding, prøvebaner for politiet, for motorcykler samt etablering af undervisnings- og kontorlokaler i tilknytning til køreteknisk anlæg.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget behandlede den 2. juni 2014 lokalplanforslaget, hvor det blev besluttet at sammenlægge delområde I og II samt fastsætte bebyggelsesprocenten til 50%. Lokalplanforslaget er på baggrund heraf revideret således, at omfanget af byggeri højst kan udgøre 2,5 m3 pr. m2 grundareal, og højst 50% af grundens areal må bebygges i højst 2 etager. Ved disse bestemmelser er bebyggelsesprocenten tilnærmelsesvis 50% og kommuneplanens rammer er dermed overholdt.

 

Den eksisterende lokalplan er fra oktober 1986. Planen forekommer i dag utidsvarende i forhold til industriets behov i dag. Kun en del af området er byggemodnet, fordi der ikke hidtil har været købere til det der allerede er byggemodnet.

 

Forslag til lokalplan nr. 31.E2.2 viderefører anvendelsen i området som let erhverv og udlægger et nyt delområde specifikt til undervisnings-, administrations- og kontorformål i tilknytning til køreteknisk anlæg. Der udlægges et tracé til evt. forbindelsesvej fra Jens Mathiasens Vej i Hammerum til Tolstedvej i Gjellerup. Når denne vej etableres, skal tilkørslen til lokalplanområdet flyttes fra Hammerum Hovedgade til den nye forbindelsesvej. Grundstørrelserne i lokalplanområdet bliver mere fleksible ved at placering af underordnede læbælter ikke er fastlagt, og skal etableres af de pågældende kommende grundejere i forbindelse med etablering af bebyggelse.

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af anlæg til bæredygtig energi som f. eks. solenergi, brintbaseret energi m.v. Der er også mulighed for at etablere anlæg til klimavenlig regnvandsbehandling og –afledning. Vindmøller kan, på grund af nærliggende boligområder, ikke etableres i lokalplanområdet.  

 

Støjforholdende fra autoophuggervirksomheden i det nord-vestlige hjørne af lokalplanområdet bliver reguleret ved miljøgodkendelse hvert 8. år. Virksomheden har begrænset lydniveauet med blandt andet høje mure.  

 

En del af de overordnede plantebælter og nogle få af de underordnede i den eksisterende lokalplan er etableret. Det er væsentligt, at disse bliver bevaret og forbedret, samt at den overordnede idé i beplantningen færdiggøres i forbindelse med en genoptagelse af byggemodningen.  

 

De bebyggelsesregulerende bestemmelser er øget i forhold til den eksisterende lokalplan: - samlet rumfang højst 2,5 m3 pr. m2 grundareal og højst 50 % af grundens areal må bebygges; - der må bygges i højst 2 etager; - der skal min etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervs – etageareal, og parkeringen skal holdes på egen grund.


Der må ikke etableres detailhandel, spillehaller og boliger i lokalplanområdet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 31.E2.2 Køreteknisk anlæg og erhvervsområde, Hammerum Øst til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
      X
      X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Falborg

Sagsresume

Byrådet har på mødet d. 4. marts 2014, punkt 102, foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for et vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk.
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 for et teknisk anlæg ved Haugevej syd for Birk til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i offentlig høring.
 
På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 2 for et teknisk anlæg ved Haugevej syd for Birk til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at realisere et projekt med tre vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget, der ledsages af en VVM-redegørelse med miljøvurdering, har været i offentlig høring i perioden fra d. 19. marts til og med d. 14. maj 2014. Der blev afholdt et borgermøde om planerne på Innovatorium i Birk d. 10. april med deltagelse af projektmager, konsulent på VVM-redegørelsen, Energinet.dk, formanden for Byplanudvalget og repræsentanter fra forvaltningen i Herning Kommune. Omkring 30 borgere deltog i mødet.
 
Der er indkommet 12 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. Derudover har forvaltningen modtaget en indsigelse med underskriftindsamling med 80 underskrifter, som er indkommet 19 dage efter høringsfristen. Forvaltningen gør opmærksom på, at Byrådet kan se bort fra denne indsigelse i behandlingen af sagen, da den er indkommet efter høringsfristen er sluttet.
 
De samlede bemærkninger, kommentarer og underskriftindsamlingen er samlet i bilag 1. Bemærkningerne og indsigelserne omhandler blandt andet placeringen af vindmøllerne, visuel påvirkning, støjgener, skyggekast, værditab, dyreliv og påvirkning af Elia og Birk-området.
 
Bemærkninger og indsigelser er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.
 
Bilag 3 indeholder en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne samt baggrunden for, at vindmølleprojektet indstilles til endelig vedtagelse.
 
VVM-redegørelsen behandler et hovedforslag med tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter. Der er ikke redegjort for andre alternativer i VVM-redegørelsen foruden 0-alternativet, da det er vurderet, at der ikke er rimelige, realistiske alternativer.
 
Forvaltningen indstiller hovedforslaget til endelig vedtagelse med følgende begrundelse:

 • Vindmøllerne ved Haugevej syd for Birk vil bidrage med ca. 15 % af Herning Kommunes mål om ny vindenergi. Dette svarer til knap 6.875 husstande årlige elforbrug.

 

 • Landskabet i området er i forvejen præget af tekniske anlæg, herunder motorveje, jernbanelinjer, Herningværket, og har derfor karakter af et teknisk landskab.

 

 • Det er forvaltningens holdning, at fra et planlægningsmæssigt synspunkt er det hensigtsmæssigt at opstille vindmøller langs de danske motorveje, da disse områder i forvejen er påvirket støjmæssigt og visuelt. Vindmølleområdet ved Haugevej syd for Birk er det eneste sted i Herning Kommune, hvor der er sammenfald mellem motorvej/teknisk landskab og opfyldelse af afstandskrav til boliger.

 

På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det forslag, der bedst opfylder Herning Kommunes samlede målsætninger, da 0-alternativet ikke bidrager til Herning Kommunes målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi inden 2030. Status er, at der er realiseret projekter i 4 af de 9 områder udlagt til vindmøller i Herning Kommuneplan 2013- 2024, svarende til i alt 37,65 MW og ca. 63 % af Byrådets målsætning om ny vindmølleenergi. I 2 af de 9 udlagte vindmølleområder i kommuneplanen står der eksisterende møller i forvejen.
 
Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse og drift.

 

Bilag 5 er VVM-redegørelse og miljørapport: "Vindmøller ved Haugevej syd for Birk". Byplanudvalget har i forbindelse med den foreløbige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024 fået udleveret VVM-redegørelsen i trykt eksemplar.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse, således at VVM-redegørelsens hovedforslag med tre vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter kan realiseres.

Beslutning

Byplanudvalget indstiller,

 

at alle indkomne høringssvar medtages i behandlingen af sagen,

 

at Byplanudvalget anbefaler over for Byrådet, at planlægningen for et vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk henlægges.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-12 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 39.T20.1 - Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
      X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Falborg

Sagsresume

Forslag til lokalplan 39.T20.1 – Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde d. 4. marts 2014 og har været i offentlig høring fra d. 19. marts til d. 14. maj 2014.
 
Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af tre vindmøller med en maksimal totalhøjde på 140 meter og en minimum totalhøjde på 130 meter ved Haugevej syd for Birk.
 
På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen lokalplan 39.T20.1 til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som er ledsaget af en VVM-redegørelse med miljørapport. VVM-redegørelsen knytter sig til det konkrete anlæg, da vindmøller over 80 meter er et VVM-pligtigt anlæg. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen.
 
I offentlighedsperioden har der været afholdt et borgermøde om planerne på Innovatorium d. 10. april 2014 med deltagelse af projektmager, konsulent på VVM-redegørelsen, Energinet.dk, repræsentanter fra forvaltningen og formanden for Byplanudvalget. Omkring 30 borgere deltog i mødet.
 
Der er indkommet 12 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. Derudover har forvaltningen modtaget en indsigelse med underskriftindsamling på 80 underskrifter, som er indkommet 14 dage efter høringsfristen. Forvaltningen gør dog opmærksom på, at Byrådet kan se bort fra denne indsigelse i behandlingen af sagen, da den er indkommet efter høringsfristen er sluttet.
De samlede bemærkninger, kommentarer og underskriftindsamling er samlet i bilag 1.
 
Bemærkninger omhandler blandt andet placeringen af vindmøllerne, visuel påvirkning, støjgener, skyggekast, værditab, dyreliv og påvirkning af Elia og Birk. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.
 
Bemærkningen fra Energinet.dk giver anledning til mindre ændringer i lokalplanen herunder, at det nye 150 kV kabel, ”Bjørnholt-Herning”, indtegnes på lokalplanens kortbilag 2 – lokalplankortet, og følgende afsnit tilføjes i lokalplanens redegørelsesdel: ”
Ved etablering af vejadgang til vindmølleområdet skal der indhentes tilladelse fra ejeren af 150 kV kablet på matr. Nr. 3o Kollund By, Rind. Tilladelse til etablering af vej over kablet vil bl.a. indeholde krav om forstærkning af kablet evt. ved rørlægning af kablet samt evt. sænkning af kablet. Alle omkostninger til forstærkning, sænkning m.v. af kablet vil være ejer af kablet uvedkommende.
 
VVM-redegørelse og miljøvurdering
Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument: ”Vindmøller ved Haugevej syd for Birk, VVM-redegørelse og miljørapport, December 2013”. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 39.T20.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 39.T20.1 – Vindmølleområde ved Haugevej syd for Birk til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at det nye 150 kV kabel, ”Bjørnholt-Herning”, indtegnes på lokalplanens kortbilag 2

 

at der i lokalplanens redegørelsesdel tilføjes følgende afsnit: ”Ved etablering af vejadgang til vindmølleområdet skal der indhentes tilladelse fra ejeren af 150 kV kablet på matr. Nr. 3o Kollund By, Rind. Tilladelse til etablering af vej over kablet vil bl.a. indeholde krav om forstærkning af kablet evt. ved rørlægning af kablet samt evt. sænkning af kablet. Alle omkostninger til forstærkning, sænkning m.v. af kablet vil være ejer af kablet uvedkommende.

 

 

Beslutning

Byplanudvalget indstiller,
 
at alle indkomne høringssvar medtages i behandlingen af sagen.  

 

at Byplanudvalget anbefaler over for Byrådet, at planlægningen for et vindmølleprojekt ved Haugevej syd for Birk henlægges.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 for centerområde ved Dæmningen i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 6. maj 2014 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for centerområde ved Dæmningen i Herning. Tillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 14.C3.2 for Center- og erhvervsområde ved Dæmningen.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 7. maj 2014 til den 2. juli 2014.

 

Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planforslagene.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg 20 er udarbejdet som konsekvens af den endelige vedtagelse af Herning Kommuneplan 2013-2024, hvor Naturstyrelsen gjorde indsigelse mod forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024. I den forbindelse stillede Naturstyrelsen krav om at adskille udlæg af detailhandel til særligt pladskrævende varer fra bydelscenteret på Dæmningen. Da en ændring af kommuneplanrammerne ville betyde fornyet offentlig høring af planforslaget blev muligheden for særligt pladskrævende varer taget ud af den endelige kommuneplan.

 

Med dette tillæg udlægges en ny kommuneplanramme 14.E20 i tilknytning til kommuneplanramme 14.C3. Kommuneplanramme 14.E20 muliggør opførelse af 7000 m2 detailhandel til særligt pladskrævende varer i overensstemmelse med udlæg i Herning kommuneplan 2009-2020 samt forslag til Herning kommuneplan 2013-2024.

 

Der sker endvidere en mindre regulering af butiksstørrelserne i kommuneplanramme 14.C3. Således den enkelte dagligvarebutik kan have en størrelse på op til 1200 m2. Dette muliggør at nye butikskoncepter med større arealkrav kan imødekommes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedtages.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for center- og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 6. maj 2014 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 14.C3.2 for et Center- og erhvervsområde ved Dæmningen.
 
Planforslagene har været i offentlig fremlagt fra den 7. maj 2014 til den 2. juli 2014.
 
Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planforslagene.

Sagsfremstilling

lokalplan 14.C3.2 giver mulighed for erhvervsbebyggelse, herunder etablering af butikker til særligt pladskrævende varer på op til 7000 m2. Lokalplanen giver derudover mulighed for, i forbindelse med bydelcenteret på Dæmningen, at placere i alt op til 2000 m2 detailhandel, herunder en dagligvarebutik på op til 1200 m2.

 

Med lokalplanen lægges der op til en byomdannelse gennem en intensiveret udnyttelse af et eksisterende byområde. Området disponeres i sammenhæng med den allerede etablerede dagligvarebutik, som er beliggende umiddelbart nordøst for lokalplanområdet. Lokalplanen sikrer fælles vejforsyning til begge områder. Desuden skal parkering etableres, således at områderne kommer til at udgøre en helhed.

 

En ny dagligvarebutik og et byggemarked vil være med til tiltrække flere kunder til området for at handle, og styrker dermed handlen vest for Herning Bymidte. Dette vurderes også at kunne få en positiv effekt for den eksisterende dagligvareforretning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplan 14.C3.2 for et center- og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning endeligt vedtages

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-14 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 1. april 2014 foreløbig vedtaget tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2023-2024 samt lokalplanforslag nr. 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind.

 

Planerne har været i høring fra den 16. april til den 11. juni 2014. Der er kommet i alt 3 indsigelser og en bemærkning, som ikke vedrører kommuneplantillægget og derfor er behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

For at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for lokalplanforslag nr. 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind er der udarbejdet tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Størstedelen af lokalplanområdet er indeholdt i kommuneplanens eksisterende rammeområde 61.B6, der udlægger området til boliger med en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse med skovkarakter.
 
Med tillægget udvides rammeområde 61.B6 til også at omfatte et mindre område, der ikke er kommuneplanlagt, hvor der jf. lokalplanforslaget kan etableres regnvandsbassin. Bassinets placering er begrundet med såvel tekniske som planlægningsmæssige hensyn.
 
Der foretages desuden mindre justeringer i rammen. Bestemmelsen om, at området skal udlægges til boliger med skovkarakter ændres til at området skal udlægges til boliger, ligesom der under miljøforhold tilføjes, at der i området skal kunne etableres tekniske anlæg i form af regnvandsbassiner og tekniske tiltag til sikring af grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen.
 
Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt invindingsopland (NFI).
 
I følge forslag til de statslige vandplaners retningslinje 41 bør OSD og NFI som hovedregel friholdes for byudvikling eller ændret anvendelse. Dog kan der planlægges for blandt andet boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og - dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes.
 
I dette tilfælde kan planlægningen begrundes med, at området er eksisterende byudviklingsområde i kommuneplanen og anden etape af en allerede eksisterende udstykning. Naturstyrelsen har tilkendegivet accept af, at den eksisterende ramme udnyttes og udvides til etablering af regnvandsbassin.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-12 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byrådet har den 1. april 2014 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan nr. 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind samt tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Planerne har været i offentlig høring fra den 16. april til den 11. juni 2014, og der er kommet i alt 3 indsigelser og en bemærkning.

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet består af matr. nr. 5bh Lind By, Rind samt del af matr. nr. 4a Lind By, Rind og udgør et samlet areal på ca. 15 ha. Området er beliggede i den vestlige del af Lind og afgrænses mod øst og syd af vejene Vesterdamsvænget og Vesterlindvej, mens området mod vest og nord afgrænses af åbne, ubebyggede landbrugsarealer samt et mindre fredsskovsområde. Lokalplanen er anden etape af den private boligudstykning Vesterdamsvænget, der blev igangsat i 2008.

 

Lokalplanen er inddelt i to delområder. Delområde I kan anvendes til boligformål i form af åben/lav bebyggelse, og delområde II kan anvendes til rekreativt formål i form af fællesarealer samt til regnvandsbassin mv.

Bebyggelse må opføres i op til to etager med en maksimal højde på 8,5 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom fastlægges til 30.
Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden.

Den nordlige del af området skaber, via en grøn korridor, en åben forbindelse til landskabet mod nord og vest. Det er et af formålene med lokalplanen, at der sikres en harmonisk overgang mellem bebyggelsen og det åbne land ved at udlægge fællesarealer med grupper af træer og buske.

 

Plangrundlag
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og henligger som ubebygget landbrugsareal. Med lokalplanens endelige vedtagelse overgår arealet til byzone.

Området er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 i forhold til afgrænsningen.Størstedelen af lokalplanområdet er indeholdt i rammeområde 61.B6 i Herning Kommuneplan 2013-2024, der udlægger området til boliger med en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse med skovkarakter.
For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet tillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som blandt andet udvider rammen til at omfatte placering af et regnvandsbassin i den vestlige del af lokalplanområdet.


Grundvandsforhold
Lokalplanområdet ligger i område med drikkevandsinteresser (OD) og område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). De dele af området, der ligger i OSD, er samtidig beliggende inden for nitratfølsomt indvindingsopland (NFI) til Vestre Vandværk. Den nordlige del af lokalplanområdet ligger inden for hygiejnezonen og det grundvandsdannende opland til Vestre Vandværk. Området er desuden omfattet af Indsatsplan for Herning/Lind for beskyttelse af grundvandsressourcen fra 2002.

I følge forslag til de statslige vandplaners retningslinje 41 bør OSD og NFI som hovedregel friholdes for byudvikling eller ændret anvendelse. Dog kan der planlægges for boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes.

I dette tilfælde kan planlægningen begrundes med, at området er eksisterende byudviklingsområde i kommuneplanen og anden etape af en allerede eksisterende udstykning.

Skovbyggelinje
Nord for lokalplanområdet ligger et mindre fredsskovsareal, som er omfattet af en skovbyggelinje i henhold til Naturbeskyttelseslovens §17. Dette betyder, at der inden for en afstand på 300 meter fra skoven ikke må placeres bebyggelse og lignende. Herning Kommune vil med lokalplanens endelige vedtagelse søge Naturstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplanens område, og har fået Naturstyrelsens forhåndstilkendegivelse på en reduktion af skovbyggelinjen ned til 30 meter.

Lugtgener
Det skal bemærkes, at der ca. 500 meter vest for lokalplanområdet, Vesterlindvej 34, ligger et svinebrug med godkendelse til 255 dyreenheder, der kan forårsage lugtgener i lokalplanområdet ved vestenvind.    

  

Indsigelser

Der er kommet i alt 3 indsigelser og en bemærkning.

 

Indsigelserne er beskrevet og behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).

 

På baggrund af indsigelserne indstilles det, at lokalplanen endelig vedtages med følgende ændringer og tilhørende justering af bestemmelserne:

 

 • lokalplanen giver mulighed for at etablere fortov/gangsti langs Vesterlindvej i den sydlige del af lokalplanområdet (§3.7 og §9.6),

 • lokalplanen fastsætter, at træer og buske skal plantes, så kronekant er minimum 5 meter fra regnvandsbassinkant (§11.3).

 

Det er, efter den foreløbige vedtagelse og offentlige høring af lokalplanforslaget, blevet klart, at der er sket en misforståelse mellem Herning Vand og Herning Kommune, i det Herning Vand har behov for at etablere overløbsrender i lokalplanområdet i forbindelse med eksisterende og planlagt regnvandsbassin i området. Dette er afklaret med bygherre og kan indarbejdes i lokalplanen uden større ændringer, og påvirker ikke lokalplanens formål, anvendelse eller indhold i øvrigt. Det indstilles derfor, at lokalplanen endelig vedtages med følgende ændring og tilhørende justering af bestemmelserne:

 

 • lokalplanen giver mulighed for etablering af overløbsrender i tilknytning til eksisterende og nyt regnvandsbassin (§ 3.6, §6.3, §9.4 og §14.5).

 

Desuden er det efter lokalplanens foreløbige vedtagelse aftalt med bygherre, at lokalplanområdets stisystem deles i sti a-a og sti b-b, hvor sti a-a skal befæstes i tråd med stisystemet i området iøvrigt, og sti b-b kan udlægges som grussti, så den fremstår som en mere landskabelig og rekreativ sti på kanten til det åbne land.

Det indstilles, at lokalplanen endelig vedtages med følgende ændring og tilhørende justering af bestemmelserne:

 

 • lokalplanen fastsætter, at sti a-a skal befæstes og sti b-b kan udlægges som grussti (§4.6 og §4.7).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 61.B6.3 for boligområdet Vesterdamsvænget i Lind til endelig vedtagelse med følgende ændringer,

 

at lokalplanen giver mulighed for at etablere fortov/gangsti langs Vesterlindvej i den sydlige del af lokalplanområdet (§3.7 og §9.6),

 

at lokalplanen fastsætter, at træer og buske skal plantes, så kronekant er minimum 5 meter fra regnvandsbassinkant (§11.3),

 

at lokalplanen giver mulighed for etablering af overløbsrender i tilknytning til eksisterende og nyt regnvandsbassin (§ 3.6, §6.3, §9.4 og §14.5),

 

at lokalplanen fastsætter, at sti a-a skal befæstes og sti b-b kan udlægges som grus sti (§4.6 og §4.7).

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-13 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Banegårdspladsen i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 11.OF1.3 for Banegårdspladsen i Herning blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 1. april 2014, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 16. april 2014 til den 11. juni 2014. Der er i høringsperioden indkommet 6 bemærkninger / indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af en ny samlet busterminal med tilhørende terminalbygning samt give mulighed for etablering af yderligere byggeri på Banegårdspladsen. Lokalplanen skal sikre at Banegårdpladsen etableres som et sammenhængende byrum med indretning, beplantning samt opholds- og gangarealer som forholder sig til de tilstødende gader og midtbyen generelt.

Sagsfremstilling

De indkomne indsigelser omhandler generelle bemærkninger om muligheden for etablering af kiosk- og caféfunktioner i de nye byggefelter, sikkerhedsniveau i forhold til Danish Crown, terminalbygningens højde og skyggegener, trafikale ændringer i Sølvgade, anvendelsesbestemmelser i forhold til hotel- og restaurantfunktion, bil- og cykelparkering, samt støj og vibrationer i byggefasen.

 

Indsigelse A og D omhandler modstand mod anvendelsesbestemmelser, som muliggør etablering af kiosk-, hotel- og restaurantfunktioner i forskellige områder af lokalplanen. Lokalplanen regulerer ikke konkurrence og markedsforhold, og funktionerne er en naturlig anvendelsesmulighed for området, som er videreført fra den nuværende lokalplan.

 

Indsigelserne C og D omhandler bygningshøjden for en ny bebyggelse i byggefelt B1 på 3 etager og 15 meter, hvor det beskrives at højden kan give skyggegener for eksisterende byggeri. Højden og afstanden til omkringliggende byggeri er vurderet ud fra normale afstande mellem bygninger ved vejforløb, og afstanden skal minimum være 15 meter, hvilket er vurderet som rimelig.

 

Bemærkningerne B, E og F omhandler sikkerhedsniveau i forhold til Danish Crown, parkeringsforhold og forskellige aspekter vedr. byggefasen. Disse emner er overordnet indarbejdet i lokalplanen i det omfang det er muligt, men flere af disse bemærkninger omhandler også reguleringer i den efterfølgende udbudsfase af de kommende projekter.

 

Det beskrives i bemærkninger E af 3. juni 2014 fra DSB, at minimumsantallet af cykelparkeringspladser bør opjusteres fra 400 pladser til 550 pladser, hvilket kan være hensigtsmæssigt i forhold til en fremtidssikring af Banegårdspladsen. Ydermere foreslås det at bruge anvendelsesbetegnelsen ”stations- og jernbaneformål” i stedet for ”stationsbygning” i §3.4.

 

Forvaltningen har vurderet de indkomne bemærkninger og indsigelser enkeltvis i det vedlagte indsigelsesnotatet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 11.OF1.3 til endelig vedtagelse med følgende ændringer
 
at §4.6 ændres fra : ”Der skal etableres minimum 400 cykelparkeringspladser inden for delområde IV til station og busterminal i forbindelse med omlægning af Banegårdspladsen” til ”minimum 550 cykelparkeringspladser”.


at anvendelsesbetegnelsen i §3.4 ændres fra : ”stationsbygning” til ”stations- og jernbaneformål”.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-14 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Principgodkendelse af fremtidig planlægning for Snejbjerg gamle Skolegrund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christian Stenbro Eriksen

Sagsresume

I forlængelse af Byplanudvalgets beslutning d. 3. februar 2014, punkt 27, om en eksempelproces for borgerinddragelse i forbindelse med omdannelsen af Snejbjerg gamle skolegrund, har forvaltningen gennemført en proces på to måneder, hvor forskellige værktøjer og metoder har været anvendt, til at få borgerne med i dialogen om fremtiden for skolegrunden i Snejbjerg. På baggrund af de indkomne bemærkninger og resultater af processen, har forvaltningen udarbejdet et skitseforslag til en mulig planlægning for, hvordan området i fremtiden kan anvendes, og hvilke funktioner, der vil kunne placeres i området.
 
Området foreslås udlagt til en blanding af tætlav-boliger i den nordlige del, og parcelhuse i syd. Centralt i området, hvor den nuværende skolegård ligger, foreslås et fællesareal, der knytter sig til den eksisterende svømmehal og den eksisterende aula. Svømmehallen foreslåes bevaret og viderført og skolens aula kan f.eks omdannes til fælleshus, for byen eller det nye boligområde. Bevaring den nuværende skolegård, om end med nye aktiviteter, kan være med til at fortælle områdets historie.

Sagsfremstilling

Proces for borgerinddragelse

Borgerinddragelsesprocessen, der er gennemført fra 1. april til og med 26. maj 2014, har omfattet en facebookside, en emneside på www.herning.dk, en kampagne med plakater og postkort i Snejbjerg, en temauge for 8. klasse på Snejbjerg Skole, samt et åbent idémøde for alle interesserede afholdt d. 26. maj 2014 på Snejbjerg Skole. Facebooksiden og emnesiden på www.herning.dk er fortsat aktive, og bruges løbende til at kommunikere processen og status områdets omdannelse.  

 

De fleste input er indkommet i processen med temauge for 8. klasse samt på det efterfølgende idémøde, hvor ca. 100 personer deltog. Der er indkommet begrænsede input via Facebook, men opslagene på siden er nået ud til mange, og således også informationen om idémødet.
 

Eksisterende forhold 
Arealet er på ca. 4 ha, og ligger centralt i Snejbjerg, syd for hovedgaden, omkranset primært af parcelhusbyggeri. Øst for skolen ligger en børnehave. Skolens bygningsmasse er af varierende standard, og dele af kælderen er angrebet af skimmelsvamp. Det vurderes, at store dele af bygningerne er svære at genanvende til andre formål, og desuden vil kræve store investeringer for at leve op til nutidens krav til f.eks boligstandard og energiforhold.
[image]

 

Forslag til omdannelse
Forvaltningen har i forslaget til områdets omdannelse i videst muligt omfang forsøgt at indarbejde mulighed for realisering af de indkomne ideer og forslag fra borgerprocessen.  Der er udarbejdet en principskitse for områdets disponering, samt visualiseringer til illustration af hvordan eksisterende bygninger kan udnyttes og spille sammen med det foreslåede fællesareal, fælleshus og svømmehal. (se vedlagte bilag).

 

Grundtanken for den fremtidige anvendelse er, at det fire hektar store område skal have et fælles samlingspunkt, der koncentrerer sig om den gamle skolegård, hvor svømmehallen i dag ligger. At bevare den gamle skolegård i en eller anden form vil give plads til aktiviteter, som mange borgere giver udtryk for er ønskeligt, og vil samtidig bidrage til at fortælle områdets historie. Skolegården kan indrettes med forskellige aktiviteter, som kan være til glæde for såvel områdets beboere, samt den nærliggende børnehave, Børneuniverset. Målgruppen tænkes at være børn i før-skolealderen, da skolebørnene vil få nye og gode rammer for aktiviteter i forbindelse med den nye skole.

 

Der lægges i principskitsen op til at en eller flere af de eksisterende bygninger kan bevares og anvendes til andre formål i fremtiden. Aulaen inkl. køkken foreslås bevaret og genanvendt til fælleshus for en nye bebyggelse, eller som forsamlingshus for byen, som f.eks kan bruges af ældreklubben og andre (som den bliver i dag), og udlejes til private arrangementer til beboerne i området.

 

Ifølge forslag fra processen bør der i en ny lokalplan udlægges et byggefelt ved den ene gymnastiksal, der giver mulighed for at opføre en mindre hal. På den måde kan den eksisterende hal enten blive stående, eller den kan nedrives og arealet kan henligge som grønt areal, eller der kan opføres en ny hal på sigt. Forvaltningen bemærker til dette forslag, at der i forbindelse med den nye skole etableres yderligere halfunktioner, som må forventes at dække behovet i en årrække frem, og der er ikke afsat driftsmidler til en viderføresle af gymnasiksalen eller en ny hal.
 
Det er hensigten at centrale funktioner i fællesområdet skal henvende sig til såvel nye beboere, som eksisterende borgere i Snejbjerg. Det foreslås derfor også at tilpasse aktiviteterne i området, så den nærliggende børnehave og dagplejemødre også kan få glæde af området i dagtimerne.
 
Herning Kommune kan evt. fortsat være ejer af svømmehallen, og vil derigennem fremadrettet være involveret i området. Det bemærkes, at såfremt svømmehallen skal fortsætte, forudsættes det at de afsatte driftmidler på skolens budget overføres fortsat af drift af svømmehallen. Det kan overvejes, om Herning Kommune skal involveres yderligere i de foreslåede fællesarealer, eller om de skal overdrages til en evt. kommende bygherre som måtte forestå nybyggeriet i området. Der ville kunne skabes en god synergieffekt imellem svømmehallen og nogle af de aktiviteter, der er mulighed for at etablere i den eksisterende skolegård.

 

Det er naturligvis også muligt at gennemføre principperne i planen uden involvering af kommunale midler, f.eks. ved at de nye beboere i området danner en forening, der driver fælleshuset og passer fællesarealerne. I forbindelse med detailplanlægningen af området skal det derfor afklares, hvorvidt Herning Kommune på en eller anden måde skal indgå i områdets drift, eller om der skal findes andre løsninger.

 

Flere borgere har udtrykt ønske om nogle mindre lejeboliger, gerne i form af rækkehuse, som kan fungere som erstatning for det store parcelhus, som for mange ældre borgere bliver for svært at passe. Den form for boliger, der også kan bruges af den lille familie, tænkes indpasset i områdets nordligste del. Der kan være ca. 40 tæt-lav-boliger i den nordlige del af området. Boligerne kan være i 1-2 etager og med små private haver tilknyttet.

 

Sydligt i området tænkes placeret parcelhusgrunde i 1-2 etager på størrelse med de eksisterende parcelhusgrunde i nabolaget. Der kan være ca. 20 åben-lav grunde i den sydlige del af området. 

For at den nye anvendelse kan muliggøres, skal der udarbejdes kommuneplantillæg, der udlægger området til andre formål end den eksisterende offentlige anvendelse. Derudover skal der udarbejdes en ny lokalplan, der fastlægger områdets formål samt de bestemmelser, der er nødvendige for at områdets formål kan sikres og opfyldes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at principskitsen for Snejbjerg gamle Skolegrunds omdannelse godkendes som udgangspunkt for udarbejdelse af ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, herunder:

 

at arealet nord for fællesområdet udlægges til tætlav-boliger i 1-2 etager,
 
at arealet syd for fællesområdet udlægges til åbenlav-boliger i 1-2 etager.

 

at skolegården danner ramme om et fællesareal med mulighed for at realisere nogle af borgernes ønsker til aktiviteter,

 

at aulaen inkl. køkken søges bevaret med mulighed for, at det kan omdannes til et fælleshus eller forsamlinghus for området eller en større del af Snejbjerg,

 

at svømmehallen bevares med et passende parkeringsareal, som evt kan indgå som del af et samlet fællesareal,

 

Beslutning

Tiltrådt, dog således at fælleshuset tænkes som et ikke kommunalt fælleshus for området.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-14 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Debatoplæg for vindmølleområde T22 ved Stakroge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde d. 2. december, punkt 147, principgodkendt et vindmølleprojekt, der ligger delvist uden for den eksisterende ramme for vindmølleområde T22 ved Stakroge, med baggrund i en konkret ansøgning.
 
Ansøgningen omfatter et hovedforslag med fire møller med en totalhøjde på op til 150 meter. Se anmeldelse i bilag 1.
 
Der er udarbejdet debatoplæg og scoping med henblik på offentlig debatfase, da projektet er omfattet af VVM-pligt i henhold til gældende lovgivning. Se bilag 2 og bilag 3.

Sagsfremstilling

Område T22 ved Stakroge er udlagt i Herning Kommuneplan 2013-2024 til teknisk anlæg i form af vindmøller. Der kan opstilles op til 10 møller i op til to rækker. Der står fem vindmøller fra 2001 med en totalhøjde på 76 meter i området i dag.
 
Debatoplægget er udarbejdet for et projekt, der ligger delvist uden for det udlagte rammeområde. Projektet er muligt, fordi en ejendom, der blev regnet for bolig i forbindelse med udarbejdelsen af vindmølleplanen, ikke har været beboet i mange år, og derfor ikke skal betragtes som bolig i forbindelse med afstandskrav og støjberegninger.
 
Inden for 1 km af projektet ligger landsbyen Stakroge og den mindre bebyggelse Sandet, der begge skal betragtes som særlig støjfølsom arealanvendelse. Der er desuden ni naboboliger beliggende i det åbne land, heraf tre beliggende i Billund Kommune. Projektet overholder gældende støjkrav til såvel boliger som byer.
 
Kriminalforsorgen har et stort areal umiddelbart nordøst for projektområdet, Pension Lyng, der er en døgninstitution med 37 beboere samt administrativt personale. Bygninger tilhørende Pension Lyng, der anvendes til overnatning, skal betragtes som særlig støjfølsom arealanvendelse. Herning Kommune har i samarbejde med Kriminalforsorgen fastlagt områdets og bygningernes anvendelse, således at det ansøgte projekt overholder gældende støjkrav.
 
To af møllerne placeres inden for skovbyggelinjen til Døvling Plantage, hvilket kræver dispensation. Ingen af møllerne placeres inden for § 3-områder (mose), men der kan være vingeoverslag ind over, hvilket ligeledes kræver dispensation.
 
Som udgangspunkt vil de eksisterende møller ikke blive nedtaget, før de nye møller opstilles. Forvaltningen har i forbindelse med principgodkendelsen af projektet umiddelbart vurderet, at det landskabelige samspil mellem eksisterende og kommende møller er landskabeligt acceptabelt, hvilket en kommende VVM-undersøgelse vil undersøge nærmere.
 
Projektets hovedforslag vil bidrage med 12,8 MW ny vindenergi, hvilket svarer til ca. 20 % af målsætningen i Herning Kommunes Klimaplan. Herning Kommune har indtil videre opnået 63 % af målsætningen fra Klimaplanen.

 

Der har i samarbejde med ansøger været undersøgt flere andre mulige opstillinger og møllehøjder, med henblik på at opnå den mest optimale udnyttelse af området. Ingen af de undersøgte alternativer er fundet egnede til videre behandling. Derfor omfatter ansøgningen kun et hovedforslag.

Da projektet omfatter vindmøller på over 80 meter totalhøjde, er projektet omfattet af VVM-pligt i henhold til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Der skal derfor afholdes en debatfase, hvor et debatoplæg sendes i offentlig høring. Debatoplægget skal orientere borgere og øvrige interesserede om projekt og proces, og gøre opmærksom på muligheden for at komme med ønsker til VVM-redegørelsens indhold. En kommende VVM-redegørelse vil behandle hovedforslaget samt et 0-alternativ, hvor der ikke opstilles nye møller.


Derudover har forvaltningen udarbejdet et scopingskema, der fastlægger VVM-redegørelsens fokuspunkter. Dette sendes i høring til berørte myndigheder, med henblik på at indkalde øvrige ønsker til VVM-redegørelsens indhold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller debatoplæg til offentlig høring.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P00-3-14 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Principgodkendelse af nyt boligprojekt ved H N Andersens Vej 3-5 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget et skitseforslag til et boligprojekt på H N Andersens Vej 3-5 i Herning.

Det pågældende område ligger inden for lokalplan nr. 14.BL4.1 – Omdannelse af erhvervsbygning til boliger for unge på H N Andersens Vej 3-5.

Skitseforslaget ligger ikke inden for den gældende lokalplan. Lokalplanens formålsparagraf foreskriver, at området kan ombygges til mindre boliger for unge samt at både byggefelter og bebyggelseshøjde overskrides, hvorfor der skal udarbejdes en ny lokalplan for området, hvis skitseforslaget skal realiseres.

Sagsfremstilling

Skitseforslaget (se bilag 1)

Skitseforslaget er 32 boligenheder fordelt på 4 bygninger i 4 etager, hvor øverste etage er tilbagetrukket. Bygningerne er sammenbygget to og to med et trappe- og elevatortårn.

Jf. bygherres ansøgningsmateriale, tænkes byggeriet udført i vedligeholdelsesfrie materialer som teglsten, beton, pladebeklædning og glas, der i farve- og materialevalg, både underordner sig stedet og samtidig virker fornyende.

 

Thrigesvej-kvarteret

Thrigesvej-kvarteret er en del af udpegningen af Tekstilbyen Herning som nationalt industriminde. Begrebet nationalt industriminde opstod 2006-07, da Kulturarvstyrelsen udpegede 25 industrier som national kulturarv. I Danmark har industrialiseringen været afgørende for de sidste 150 års historie og for det samfund vi har i dag. Derfor gennemførte Kulturarvsstyrelsen udpegningen. Tilsammen fortæller de om afgørende træk i industriens udvikling og Danmarks forandring til industrisamfund mellem 1840 og 1970. I 1953 flyttede tekstilfabrikken Eibi ind på H N Andersens Vej. I takt med efterspørgslen efter damejumpers, kjoler og cardigans i jersey og strik steg, blev fabrikken udvidet i 1957 og igen i 1964. Udvidelsen i 1964 blev af Herning Folkeblad fremhævet som en af Hernings smukkeste bygninger (se foto på bilag 2). Eibi fabrikken der lukkede i 1972, er udpeget som del af Tekstilbyen Herning.  

Fra 1980’erne forsvandt industrien fra området, og mange fabrikker blev revet ned i 1990’erne. 1996 blev der nedsat et idé-forum, som var med til at udarbejde en masterplan for området (se bilag 2). I dag er området primært boligområde.

H N Andersens Vej 3-5 ligger umiddelbart uden for masterplanen (se bilag 2).

 

Plangrundlag

Området ligger inden for kommuneplanramme nr. 14.B8 – Boligområde ved Tietgensgade. Mod nord og syd afgrænses området af beboelsesejendomme i 3 etager. Mod øst af villa-bebyggelse i 2 etager. Mod vest af erhverv i 1 etage og en boligejendom i 4 etager.

Skitseforslaget holder sig inden for kommuneplanrammen, hvorfor det ikke er nødvendigt at udarbejde et tillæg til kommuneplanen for at realiserer projektet.

Det pågældende område ligger inden for lokalplan nr. 14.BL4.1 – Omdannelse af erhvervsbygning til boliger for unge på H N Andersens Vej 3-5. Hvis skitseforslaget skal realiseres, kræver det, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan for området, da lokalplanens formålsparagraf foreskriver at området kan ombygges til mindre boliger for unge samt at både byggefelter og bebyggelseshøjde overskrides.

 

Vurdering

Det er planafdelingens vurdering, at skitseforslaget bør være mere i tråd med de tanker  der er afspejlet i masterplanen. Skitseforslaget forholder sig ikke til konteksten, som er dels masterplanen og dels villa-bebyggelsen langs Gl. Vejlevej. Med 4 etager bliver byggeriet højt i forhold til det omgivende, som mod nord og syd er i 3 etager og mod øst er i 2 etager. Mod vest ligger et byggeri i 1 etage og en ejendom i 4 etager (se de omgivende etagehøjder på bilag 2).

 

Det er planafdelingens anbefaling, at skitseforslaget undergår en arkitektonisk bearbejdning med henblik på at skabe en klar defineret linje mod Tietgensgade og H N Andersens Vej, ved at skabe et fælles gårdrum mellem boligenhederne og ved at anlægge parkering mod øst samt fastholde en maksimal etagehøjde på 3 etager. I forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan skal materialevalget vurderes i samspil med den eksisterende bebyggelse i området. Planafdelingens forslag til dispositionsplanen kan ses på bilag 2.

 

I følge retningslinier i kommuneplanen for kulturhistorie i Herning, skal der foretages en vurdering af, hvordan en hel eller delvis nedrivning af bygningerne påvirker det nationale industriminde, Tekstilbyen Herning. Forvaltningen har jfr. bilaget foretaget en SAVE vurdering af bygningen, hvorefter det kan konkluderes, at byggeriet kan erstattes af nyt byggeri, uden at der mistes meget væsentlige kulturhistorisk- industrihistorisk eller arkitektonisk værdifuldt byggeri.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udarbejdes en ny lokalplan med udgangspunkt i planafdelingens anbefaling, hvor bygningshøjden fastholdes i 3 etager,

Beslutning

Tiltrådt


Torben Clausen deltog ikke i behandlingen

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Drøftelse af temaer til handlingskataloget for Herning C

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wraa Nielsen, Sine Dall

Sagsresume

I ugerne op til sommerferien blev debatten i forbindelse med den fortsatte udvikling af Herning bymidte gennemført under overskriften Herning C. Debatten blem gennemført via såkaldte Popup møder, Facebook side, postkort, diverse debatter i bl.a. pressen osv. I debatperioeden er der indkomme mange ideer og forslag til udvikling af bymiden.

 

Alle forslag er gennemgået og kategoriseret og danner dermed grundlag for den politiske drøftelse om prioritering af de temaer der skal bearbejdes yderligere med henblik på det samlede byråds drøftelse på budgetkonferencen i slutningen af august.

 

Sagsfremstilling

 
Processen
Brugerinddragelsen for Herning C varede i hele juni, og gav muligheder for at deltage i debatter, udfylde postkort, kommentere på facebook mm. for at komme med et bud på hvad der skal til, for at Herning skal blive en endnu mere attraktiv by.
Der er kommet mange forslag ind, til hvordan Herning C kan udvikles med nye spændende byrum, mere byliv nye aktiviteter og arrangementer.
 
Generelt har der været positiv opbakning og tilbagemeldinger og specielt har det været spændende at følge med på "Byens gode hjørner" og "Mini lommeparkerne" for at se hvad de flytbare møbler og haverne kan bidrage med i forhold til bylivet.  

 

I debatterne i Pop-up-lokalet, har der været inspirerende fagpersoner på besøg, for at give oplæg til debatterne om bla.a. turisme, kunst, erhverv og udvikling, byplanlægning, trafik mm.

 

På facebook har der været informeret om debatmøderne,  arrangementer i bymidten, projekter og inspirationsprojekter fra ind -og udland.  


Handlingskataloget
Alle indkomne forslag og debatter fra pop-up lokalet er gennemgået og kvalificeret til, at medvirke i handlingskataloget for Herning C. 
 
Handlingskataloget er foreløbigt inddelt i 8 kategorier, der kan danne grundlag for den Byrådets drøftelse, af hvad der skal prioriteres og bearbejdes, i første omgang til byrådets drøftelse på budgetkonferencen senere på året.
 
Handlingskataloget forventes derfor præsenteres på budgetkonferencen i slutningen af august, med konkrete referenceeksempler og prisoverslag på de af Yyplanudvalget udvalgte og prioriterede temaer.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter udkastet til emnekatalog, herunder udvælger de temaer eller enkeltprojekter, som udvalget ønsker der skal arbejdes videre med  frem mod budgetkonferencen.

Beslutning

Udvalget diskuterede og prioriterede kataloget frem mod budgetkonferencen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.32-P19-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Haderup Kraftvarmeværk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Haderup Kraftvarmeværk har kontaktet Herning Kommune, og anmodet om en principiel beslutning om ekspropriation, så de får mulighed for at anlægge et solfanger anlæg til produktion af varme.

 

Forvaltningen anbefaler, at det tilkendegives, at Herning Kommune er indstillet på at ekspropriere til fordel for Haderup Kraftvarmeværk, og at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning.

Sagsfremstilling

Haderup Kraftvarmeværk oplyser, at de har været i kontakt med lodsejeren, som ejer det areal hvorpå anlægget skal ligge. Lodsejeren har imidlertid ikke ønsket at indgå en frivillig aftale.

 

Haderup Kraftvarmeværk bemærker, at det sandsynligvis vil være muligt at kunne indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår, men at det først vil blive undersøgt endeligt, når Herning Kommune har taget stilling til, om man vil igangsætte ekspropriationsproceduren.

 

Haderup Kraftvarmeværk har anmodet om, at Herning Kommune er behjælpelig med, at de sikres følgende arealer: Ca. 8.230 m2 af matr. nr. 1bu Haderup By, Haderup beliggende for enden af Ørnevej i Haderup.

 

Hvis sagen ender med en egentlig ekspropriation, tilbyder Haderup Kraftvarmeværk at afholde alle de for kommunen forbundne udgifter til sagen. Således at det alene er forvaltningens tidsforbrug, som kommunen får som udgift.

 

Hjemlen til at ekspropriere til det ovennævnte anlæg findes i planlovens § 47. Det er
fast antaget i praksis, at kommunen kan ekspropriere til fordel for private, hvis det er af
afgørende betydning for lokalplanens gennemførelse. Forvaltningen vurderer, at forudsætningerne for at kunne ekspropriere er til stede i denne sag.

 

Arealerne er omfattet af Lokalplan nr. 2.08 for et område til bolig-, erhvervsformål og offentlige anlæg ved Ørnevej og Ravnevej i Haderup. - Det er en forudsætning for ekspropriationen, at den sker på baggrund af en gyldig og endelig vedtaget lokalplan.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning,

 

at Haderup Kraftvarmeværk tilpligtes at afholde evt. udgifter forbundet med ekspropriationen ex.erstatning, udgifter til landinspektør, taksation mv.,

 

at Haderup Kraftvarmeværk opfordres til at indgå frivillige aftaler evt. på ekspropriationslignende vilkår,

 

at det tilkendegives, at Herning Kommune er indstillet på at ekspropriere til fordel for Haderup Kraftvarmeværk som beskrevet i sagen.

Beslutning

Tiltrådt, dog således at 2. at rettes til incl. erstatning

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg. Halvårsregnskab.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning/halvårsregnskab på grundlag af det korrigerede budget pr. 30. juni 2014 og det forventede regnskab for 2014.

 

Sammenfattende viser opfølgningen

 • med hensyn til driften på serviceområde 03 holder det forventede regnskab for 2014 sig indenfor budgetrammen,

 • vedrørende anlæg på serviceområde 03, 04 og 09 viser opfølgningen en samlet afvigelse på 3,667 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder drift og anlæg.


Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2014 på serviceområde 03 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. juni fremgår af skemaet herunder.


[image]

Det fremgår, at det forventede regnskab på 622.000 kr. betyder en mindreudgift på 42.000 kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni 2014.

 

Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. juni 2014 fremgår af skemaet nedenfor.

 

[image]

Det fremgår, at den samlede afvigelse mellem det korrigerede budget på 16,952 mio. kr. og og det forventede anlægsregnskab på 13,285 mio. kr. er på 3,667 mio. kr., der således på opfølgningstidspunktet udgør den forventede anlægsoverførsel fra 2014 til 2015.

 

Specifikation vedrørende de enkelte anlægsprojekter er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen/halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014 på Byplanudvalgets område tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. september og i Byrådet den 16. september 2014.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P17-1-13 Sagsbehandler: Hans Henrik Schmidt  

Orientering: Fredning af De Geometriske Haver

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 X
 X
 
 

 

Sagsresume

[image]

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 18. juni 2014 modtaget Kulturstyrelsens endelige afgørelse med beslutning om fredning af De Geometriske Haver. Fredningen er derfor nu er en realitet.

 

Herning Kommune har anbefalet fredningen på vilkår af, at fire punkter blev indarbejdet i fredningen.

 

Kulturstyrelsen har i afgørelsen svaret med følgende bemærkninger til vikårene:

 

Styrelsen skal gøre opmærksom på, at bygningsfredningsloven ikke giver mulighed for at knytte betingelser til en fredning.

 

 • Kulturstyrelsen er bekendt med, at der i C.Th. Sørensens plan indgik et vandbassin i cirklen. Men for at Kulturstyrelsen kan tage stilling til forslaget, kræves der imidlertid et konkret projekt. Der kan blive behov for udtalelse fra Det særlige bygningssyn, hvor af et af medlemmerne er indstillet af Danske Landskabsarkitekter.
   

 • Etablering af strøm- og vandforsyning i haverne kræver ligeledes, at der fremsendes en konkret ansøgning til styrelsen.

 

 • Kulturstyrelsen har ingen myndighed til at kræve den eksisterende stilleplads fjernet eller flyttet.

 

 • Almindelig vedligeholdelse af et fredet landskabsarkitektonisk værk kræver ikke styrelsens tilladelse. I henhold til deklarationen på ejendommen, har styrelsen ingen bemærkninger til dens retningslinjer for anlæggets pleje.

 

Forvaltningen fremsender ansøgning til Kulturstyrelsen om etablering af strøm- og vandforsyning i haverne, og forventer, at fremføring af strøm- og vandforsyning kan udføres inden årets udgang.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at sagen tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til /fra Byplanudvalget den 11. august 2014