Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 11. juni 2012
Mødested: C3.40 (ekstraordinært møde)

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-12 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Poulsgade og Haraldsgade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslagets udarbejdelse er et ønske om at udnytte området til offentlige formål, kontorformål, liberalt erhverv eller servicevirksomheder, som kan drage nytte af den centrale placering mellem midtbyen og de store indfaldsveje.

 

Området er den sidste del af erhvervsarealet i den østlige ende af Dronningens Boulevard som ikke er lokalplanlagt. Der er dog udarbejdet en grøn temaplan som omfatter lokalplanområdet og et større areal på begge sider af Haraldsgade.  

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan 12.E4.5 - Erhvervsområde ved Poulsgade og Haraldsgade i Herning omfatter matrikel nr. 115y Herning Bygrunde og dækker et areal på ca. 4840m².

 

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelsen af ny etagebebyggelse til offentlige formål, kontorformål, liberalt erhverv og servicevirksomheder herunder en ny politistation og arrestbygning.
Lokalplanen skal sikre en bymæssig sammenhæng mellem erhvervsområdet langs Dronningen Boulevard, den nye retsbygning samt boligbebyggelsen i området.
Lokalplanen skal ligeledes sikre trafikale adgangsforhold, samt etableringen af de nødvendige parkeringspladser til betjening af funktionerne indenfor lokalplanområdet. Ubebyggede arealer etableres efter de principper som er bestemt af temaplanen for bydelsparken, samt at den primære parkering skal etableres under terræn.

 

Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelse i maksimalt 3 etager med en bygningshøjde på 12 meter ud mod Haraldsgade og maksimalt 5 etager med en bygningshøjde på 20 meter ud mod Dronningen Boulevard.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 12.E4.5 - Erhvervsområde ved Poulsgade og Haraldsgade i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt, dog låledes at ordet flagstænger fjernes fra §8.18

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-12 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 84 vedr. centerområde ved Åvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 84 til Herning Kommuneplan 2009-2020 blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 6. marts 2012.

 

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 12.E16.1 - Centerområde ved Åvænget i Herning.

 

Forslaget har været offentlig fremlagt fra den 21. marts 2012 til den 16. maj 2012. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger til kommuneplantillæget.  

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 84, ændrer rammebestemmelserne i rammeområde 12.E16 med hensyn til områdets anvendelse samt afgrænsning. Følgende formulering fjernes fra kommuneplantillægget: "Der tillades ikke butikker, der forhandler planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus samt sten- og betonvarer".

 

Kommuneplanrammens afgrænsning ændres i henhold til lokalplanområdets udstrækning.

 

Planafdelingen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 84 til Herning Kommuneplan 2009-2020 vedtages uden ændringer. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 84 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 12.E16.1 for centerområde ved Åvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 12.E16.1 - Centerområde ved Åvænget i Herning blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 6. marts 2012, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 21. marts 2012 til den 16. maj 2012. Der er i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af bebyggelse til centerformål i form af restaurant, selvbetjeningstankstation, detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, liberale erhverv og virksomheder med ingen eller begrænset  miljøbelastning. Lokalplanen fastlægger rammerne for bebyggelse, anlæg og beplantning med hensyn til placering, omfang og udformning.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 84.

Sagsfremstilling

De indkomne bemærkninger omhandler lejeretlige forhold, afgrænsning af lokalplan og oversigtsforhold ved ny indkørsel samt oplysninger om elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør.

 

Indsigelsen vedr. lejeretlige forhold omhandler utilfredshed med håndteringen af lejerelaterede forhold for boligerne i området. Ændringen af områdets anvendelse fra boligområde til centerområde, er dog allerede beskrevet i den gældende lokalplan. Da der ikke er tale om planmæssige indsigelser men lejeretlige forhold, har denne indsigelse ingen indvirkning på lokalplanen.

 

Indsigelsen vedr. afgrænsning af lokalplan omhandler, at lokalplanområdet er placeret ind over to mindre arealer mod øst og sydøst ejet af Essex og lejet af BAUHAUS. Indsigelsen går på at lokalplanen omfatter disse arealer uden, at det er besluttet hvor nye matrikelskel eventuelt skal gå.

Lokalplanområdet omfatter netop disse arealer for at mulliggøre at skellinier bliver retvinklede for bedre udnyttelse af grundene. Lokalplanen regulerer ikke placering af nye skel. Der er i lokalplanen udlagt et område langs den øst- og sydøstlige afgrænsning til et plantebælte (delområde II), hvilket kan være problematisk i forhold til udnyttelse af området ved placering af nye skel. Det vurderes derfor at plantebæltet mod øst- og sydøst bør fjernes og derved overgå fra delområde II til delområde I.              

   

Den anden del af indsigelsen omhandler oversigtsforhold ved etablering af ny indkørsel syd for byggefelt B2. Området overgår til offentlig vejareal og Herning Kommune vurderer at indkørslen kan etableres med ordentlige oversigtsforhold.

 

EnergiMidt gør opmærksom på, at de har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning. 

 

Planafdelingen vurderer, at det maksimale etageareal på 3 etager ikke er relevant for de funktioner som kan udnytte området. Ligeledes består hele området på begge sider af Silkeborgvej af bebyggelser i maksimalt 2 etager. Planafdelingen anbefaler derfor at ændre den maksimale bygningshøjde fra 3 etager til 2 etager.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 12.E16.1 til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at plantebæltet mod øst og sydøst fjernes og samtidig overgår fra delområde II til delområde I på kortbilag 2, samt at følgende paragraf fjernes: § 11.6 Det afskærmende bælte mod øst, ved byggefelt B3, skal bevares og sikres med en bredde på minimum 7 meter.

 

at den maksimale bygningshøjde ændres fra 3 etager til 2 etager, samt at § 7.11 ændres fra: Bebyggelsen må maksimum opføres i 3 etager, til: Bebyggelsen må maksimum opføres i 2 etager.

 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-168-12 Sagsbehandler: Jan B. Nielsen  

Nedrivning af bygning samt fjernelse af bevaringsværdigt træ, Østerbyvej 8, Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tine Meide Kirkegård, Sten Rønhave og Hans Eghøj

Sagsresume

Tjørring Menighedsråd har søgt om nedrivningstilladelse til bygningen beliggende Østerbyvej 8, Tjørring. Bygningen har gennem en årrække fungeret som aktivitetshus for børne- og undgdomsarbejde i Tjørring Sogn

Samtidig ansøges om tilladelse til at fjerne det i lokalplanen bevaringsværdige træ (Ahorn) som står i umiddelbar nærhed af bygningen,.

Bygningen er i meget dårlig stand og fremstår som sådan.

Menighedsrådet  har planer om at opføre en ny præstebolig på stedet.

Sagsfremstilling

Bygningen er i Kommuneatlaset for Herning Kommune kategoriseret som middel bevaringsværdi og i Kulturarvstyrelsens database over bevaringsværdige bygninger er værdien fastsat til 5

 

Herning Byråd vedtog den 11. oktober 2011, at Byplanudvalget fremadrettet skal træffe afgørelse i sager om nedrivning af bevaringsværdige bygninger, hvor bevaringsværdien er fra 1-6.

 

Ansøgningen har været forelagt Natur og Grønne Områder, der oplyser at Herning Museum skal orienteres forinden arbejdet igangsættes på grund af at der i nærheden findes et kulturarvsareal.

Natur og Grønne Områder har ved besigtigelse konstateret, at Ahornen er i så dårlig stand, at den ikke er værd at bevare, hvorfor der skal plantes et erstatningstræ. Erstatningstræet bør være stilkeg eller bøg. Mulig placering af erstatningsstræet vil ikke give skyggemæssige problemer for naboer

Det er endvidere oplyst at eksisterende bøg skal bevares.

Forvaltningen vurderer at bygningen fremstår i dårlig stand og ikke indeholder bevaringsværdige elementer.

 

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 41..BL1.2 Område til boliger, erhverv og offentlige formål ved Tjørring Hovedgade, område 1. Lokalplanen har bl.a. medtaget bestemmelser om bevaringsværdig beplantning men ikke bevaringsværdige bygninger.

Den aktuelle ejendom er således ikke i lokalplanen udpeget som bevaringsværdig.

 

Den planlagte anvendelse om opførelse af præstebolig er i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

 

På det foreliggende grundlag vurderer forvaltningen, at ansøgte nedrivning samt fjernelse af det bevaringsværdige træ kan imødekommes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at bygningen kan nedrives, da den ikke er omfattet af bevaringsbestemmelser i lokalplanen, samt,

 

at det med afsæt i bygningens aktuelle tilstand vurderes at det ikke vil være hensigtsmæssigt at bevare bygningen,  

 

at det bevaringsværdige træ fjernes mod at der plantes et erstatningstræ - stilkeg eller bøg - samt at eksisterende bøg bevares

 

at Herning Museum kontaktes forinden arbejdet påbegyndes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Vurdering af indkomne tilbud