Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. maj 2012
Mødested: C3.40 (ekstraordinært - fællesmøde med TMU)

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-12 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Landbruget som tema i kommuneplan 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Fællesmøde mellem Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 9. maj kl. 14.00

Sagsresume

Genbehandling af punkt fra fællesmøde mellem Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2012.
 
Kommunerne er, gennem ændring af planloven i 2011 og med Naturstyrelsens udmelding gennem "Oversigt over statslige interesser i Kommuneplanlægningen 2013" samt tillæg, blevet forpligtiget til at planlægge for landbruget som et samlet tema i kommuneplanen.
Hermed skal Herning Kommune gennem retningslinjer i kommuneplanen udpege områder til særlig værdifuld landbrugsjord, placeringen af store husdyrbrug og placeringen af fælles biogasanlæg.

Sagsfremstilling

Kommunerne er med ændringen af planloven blevet forpligtet til i større grad at lave en afvejning af arealforbruget, der anvendes til henholdsvis by, natur og landbrugsproduktion.

 

Særligt værdifulde landbrugsområder (SVL)

Med udgangspunkt i de statsligt udarbejdede jordbrugsanalyser og ændring af planloven, skal der foretages en udpegning af de særligt værdifulde landbrugsjorde. Forvaltningen foreslår udpegningen baseret på, hvor der indenfor kommunen er den største husdyrtæthed, planteavl med arealer med særlige afgrøder, hvor natur og miljøbeskyttelseshensyn efter anden lovgivning respekteres og hvor udpegninger i forhold til beslutninger om grøn struktur og fremtidig byudvikling respekteres.

 

Forvaltningen foreslår at følgende skal ligge til grund for udpegningen af SVL:

By og fremtidig byudvikling

Infrastrukturanlæg

Naturbeskyttelseslovens § 3 og Natura2000

Fredskov og Egekrat

Markdrift hvor terrænhældningen er over 6°

Indsatsområder for grundvand

Lavbundsarealer

Råstofområder

Grøn Struktur (Potentiel natur)

Klimatilpasningsplan  

 

I forhold til behandlingen af punktet på møde den 5. marts er skovrejsningsområder udgået som parameter. Dette gøres med baggrund i, at Skovrejsningsområder er en frivillig udpegning med støtteordning, som den enkelte landmand kan benytte sig af. Ved ikke at medtage denne parameter i udpegningen af SVL, bliver det op til den enkelte landmand, at vurdere hvad de konkrete arealer skal benyttes til.  

 

Potentiel ammoniakfølsom skov fjernes ligeledes som parameter, da udpegningen primært er foretaget på fredskov og egekrat, som allerede er medtaget som parameter. De enkelte udpegninger som er foretaget på skov, der ikke er fredskov er ikke relevante, da skov ikke er beskyttet mod fældning og en ammoniakfølsom skov kan derfor fjernes.  

 

Grundlaget for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder fremgår af bilag 1. På kortet er ligeledes medtaget eksisterende husdyrbrug på over 250 DE (Dyreenheder). På baggrund af bilag 1 vil der på mødet blive præsenteret principperne for en udpegning af større sammenhængende landbrugsarealer som kan betragtes som særligt værdifulde landbrugsområder. Udpegningen skal lægge til grund for høringen hos interesseorganisationerne.

 

Store husdyrbrug

Store husdyrbrug er anlæg på over 500 Dyreenheder (DE) og staten pålægger kommunerne at fastlægge retningslinjer for placeringen af nye husdyrbrug på over 500 DE. De retningslinjer, der fastlægges i kommuneplanen, kan dog ikke tilsidesætte den normale godkendelsesprocedure efter husdyrloven. Det betyder, at udpegningen i kommuneplanen skal ses som en positivudpegning, der ligger udover den normale godkendelsesprocedure efter husdyrloven.

 

Det er forvaltningens vurdering, at retningslinjerne i kommuneplanen dermed kun tjener som vejledning for hvor landmænd vil have større investeringssikkerhed ved placeringen af et nyt brug. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for at lave egentlige udpegninger på kort, men kun fastlægge retningslinjer for, at de store husdyrbrug skal ligge indenfor udpegningen af særligt værdifulde landbrugsjorde. Konkret skal placeringen af store husdyrbrug vurderes i forhold til særligt infrastruktur og landskabet.

 

Dermed begrænses de store husdyrbrug kun af de lugtgenegrænser, de under alle omstændigheder skal overholde i forhold til bymæssig bebyggelse. Krav om placering indenfor områder med SVL sikrer, at nye husdyrbrug placeres i nærhed til god landbrugsjord.  

 

Biogasanlæg

Formålet med biogasplanlægningen er at sikre det nødvendige grundlag for udpegning af områder til biogasanlæg i kommuneplanen. Arealudpegningen skal medvirke til at give investeringssikkerhed for biogasproducenter. Etablering af biogasanlæg vil ligeledes medvirke til at opfylde Herning Kommunes klimamål.

 

Udpegningen af arealer til biogasanlæg tager udgangspunkt i beboelse, natur- og miljøhensyn, infrastruktur og landskabspåvirkninger som de vigtigste parametre. Fælles for biogas- og landbrugsplanlægning handler planlægningen om at udpege områder til placering af bygninger. Af vigtige parametre kan nævnes: Natur- og miljøhensyn, herunder Natura2000, grundvand, områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), spredningskorridorer og visuelle påvirkninger af landskabet; infrastruktur, herunder vejnettets kapacitet til transport af gylle for biogasanlæg; samt byudvikling, herunder afstand til eksisterende byer og forventede byudviklingsplaner.  

 

På fællesmødet mellem Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2012 blev præsenteret 5 udpegninger baseret på ovenstående parametre. På baggrund af mødet er undersøgt, hvorvidt der kan planlægges for ét nyt stort anlæg frem for udpegningen af flere små.  

 

Det er forvaltningens vurdering, at placering af ét nyt stort anlæg ikke bør sættes på kort, da realiseringen af et sådant projekt i første omgang er betinget af økonomi og sikringen af de nødvendige samarbejdsparter, hvorefter planlægningen ved vurdering i forhold til øvrige interesser påbegyndes.

 

Ved planlægningen for ét nyt stort anlæg foreslås kommuneplanens afsnit om biogasanlæg således udformet med mål og retningslinjer, der beskriver ønsket om et nyt stort anlæg.  

 

På mødet vil forvaltningen gennemgå udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder, herunder med fokus på udpegningen af større sammenhængende områder. Derudover beskrives de parametre der ligger til grund for udpegningen.  

 

Der vil på baggrund af udvalgsbehandlingen foretages en høring hos interesseorganisationerne, herunder Landbrugsrådet og Grønt Råd, i forhold til at sikre at de bliver hørt forud for vedtagelse af forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Indstilling

Direktørerne for By, Erhverv og Kultur og Teknik og Miljø indstiller,

at oplægget drøftes og sendes i høring hos interesseorganisationerne.

Beslutning

Principperne for udpegning af SVL områder (områder til større husdyrbrug) sker som delmængden af landbrugsområder i Herning kommune, og drøftes med relevante dialogparter.

Principperne og identificerede dialogparter sendes til orientering i begge udvalg.

Mål og retningslinjer for etableringen af nye biogasanlæg indarbejdes i kommuneplanforslaget, og der foretages ingen udpegning på kort

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-382-10 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Drøftelse af byrådets mål om klimatilpasning - afsnit til kommuneplanen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget behandlede på hvert sit møde d. 17. april 2012 forslag til afsnit om klimatilpasning til kommuneplanen. Behandlingen afstedkom på begge møder ønsker om ændringer til ”Byrådets mål”. Ønskerne er indarbejdet i ét nyt forslag.

Sagsfremstilling

Der er i forslag til afsnit om klimatilpasning til kommuneplanen indarbejdet udvalgenes ønsker til tilføjelser.
Teknik og Miljøudvalget ønsker, at kommunens jordbrugsmæssige værdier skal beskyttes på lige fod med bebyggelsesmæssige, infrastrukturelle og landskabelige værdier. Endvidere ønskes det beskrevet i byrådets mål, at klimatilpasningsindsatsen skal håndteres så tæt på kilden til problemet som muligt, så der bliver tale om forebyggelse.
Byplanudvalget ønsker at klimaudfordringen skal udnyttes positivt såvel med naturmæssige tiltag som med rekreative tiltag. Rekreative tiltag er ikke nødvendigvis sammenfaldende med naturmæssige tiltag, hvorfor begge typer foreslås nævnt i byrådets mål.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at det reviderede forslag til afsnit om byrådets mål drøftes

 

at Byplanudvalget vedtager forslag til afsnit om klimatilpasning til kommuneplanen

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag