Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 9. februar 2021
Mødested: Teams - Ekstraordinær møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-20 Sagsbehandler: Julie Krengelund Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse for erhvervsområdet ved Nystedvej og Vesterholmvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 2. juni 2020 besluttet, at der kunne igangsættes ny planlægning for ejendommen Nystedvej 33 samt de omkringliggende virksomheder nord for Vesterholmvej med henblik på mulig udvidelse mod nord i et eksisterende plantebælte. Forvaltningen har udarbejdet lokalplanforslag 12.E1.2 for erhvervsområdet ved Nystedvej og Vesterholmvej i Herning. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032, og indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.


Sagsfremstilling

På baggrund af et konkret ønske om udvidelse fra en virksomhed på Nystedvej i Herning har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan 12.E1.2 for erhvervsområdet ved Nystedvej og Vesterholmvej i Herning.


Lokalplanområdet omfatter et eksisterende erhvervsområde og et bredt beplantningsbælte, beliggende i den nordøstlige del af Herning, syd for Gullestrup. Lokalplanområdet er afgrænset af Vesterholmvej mod syd, Nystedvej mod øst, Gullestrupvej mod vest og et engareal mod nord. Lokalplanområdet har et areal på 12,9 ha.


Lokalplanens afgrænsning


Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsområde med mulighed for forskellige typer af erhverv, herunder detailhandel med særlig pladskrævende varer.

Lokalplanområdet disponeres i to delområder: 1 og 2. Delområde 1 udgør selve det bebyggede erhvervsområde samt 15 meter af beplantningsbæltet nord herfor, som udlægges til udvidelsesmulighed for virksomhederne nord for Nystedvej. Delområde 2 udgør den resterende del af beplantningsbæltet.


Der må opføres erhvervsbebyggelse inden for lokalplanens område, og der er ikke mulighed for at opføre boliger. Bebyggelse skal placeres min. 5 meter fra vej- og naboskel. Bygningshøjden er makismum 12 meter, skorstene og udluftning kan dog være højere. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er maksimum 50.


Lokalplanområdets hovedadgangsvej er fra Vesterholmvej. Virksomhederne inden for lokalplanens område skal vejbetjenes fra Nystedvej.

For at sikre, at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til erhvervsejendommene og sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser.


Der skal ud mod Vesterholmvej friholdes areal til beplantning. Langs Nystedvej er der flere eksisterende træer, som skal bevares, og der skal plantes nye træer i samme rytme.


Plangrundlag

Lokalplanforslag 12.E1.2 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.


Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan 12.E1.1 for erhvervsområdet omkring Vesterholmvej i Herning. Denne lokalplan aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.


Ophævelse af fredskov

Det eksisterende plantebælte har status af fredskov og afkaster en skovbyggelinje. Miljøstyrelsen skal søges om ophævelse af fredskovspligt og skovbyggelinje samt godkendelse af erstatningsskov. Denne proces kan igangsættes, når nærværende lokalplanforslag er foreløbigt vedtaget. Det er en forudsætning for realiseringen af lokalplanens udvidelsesmuligheder, at Miljøstyrelsen godkender kommunens ansøgning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 12.E1.2 for erhvervsområdet ved Nystedvej og Vesterholmvej i Herning til foreløbig vedtagelse


Beslutning

Tiltrådt

Bilag