Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 7. oktober 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Debatoplæg til kommuneplantillæg for klimatilpasningsplan (fællesmøde med TMU)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Kommune vedtog i 2012 en klimatilpasningsstrategi, som er indarbejdet i Herning Kommuneplan 2013-2024. På baggrund af strategien bliver der udarbejdet en klimatilpasningsplan, som gennem et kommuneplantillæg skal indgå i kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen udarbejdes på baggrund af en aftale mellem KL og Regeringen om udarbejdelse af klimatilpasningsplaner frem mod udgangen af 2013.

 

På baggrund af dette sendes debatoplæg til kommuneplantillæg i offentlig høring i 4 uger. Det egentlige kommuneplantillæg forventes at blive behandlet politisk i begyndelsen af 2014.

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsplanen vil indeholde retningslinjer for, hvordan Herning Kommune vil prioritere indsatsen i forhold til klimaforandringer. Tillægget vil ligeledes indeholde kort over de udpegede risikoområder samt en udpegning på kommuneplanrammeniveau af områder egnede til oversvømmelse, således at det i større grad kan sikres at de udpegede risikoområder ikke oversvømmes.
 
Risikoområder kan for eksempel være særligt værdifulde bygninger, så som museer, vigtige erhvervsbygninger, parker og legepladser, forsyningsanlæg, herunder vandværker, jernbaner, offentlige ejendomme, særligt udsatte boligområder, særlig værdifuld landbrugsjord og særlig værdifuld natur.
 
Kommuneplantillægget ledsages af en teknisk redegørelse, der beskriver baggrunden og forudsætningerne for klimatilpasningsplanlægningen. Et centralt emne for redegørelsen og kommuneplantillægget vil være at præsentere resultatet af oversvømmelses-, værdi- og risikokortlægningen, herunder hvad der ligger til grund for udvælgelsen af risikoområder og give en prioritering af klimaindsatsen i kommunen.


Ved analyserne for oversvømmelsesrisiko benyttes år 2100 som beregningsår. År 2100 er valgt, da det lever op til anbefalingerne fra staten samt sikrer, at dimensioneringen lever op til den forventede levealder på ca. 70 år for nye ledningsanlæg.
 
Herning Kommunes nabokommuner betragtes som særlige interessenter med interesse i, hvordan Herning Kommune håndterer klimatilpasningen. Debatoplægget sendes derfor til dem med en opfordring til at komme med kommentarer til, hvad klimatilpasningsplanen skal indeholde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at debatoplægget for klimatilpasningsplan sendes i offentlig høring.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Anders Madsen deltog ikke i behandlingen af punkt 117.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.11-K08-7-13 Sagsbehandler: Charlotte Sønderby Højbjerre  

Orientering: Klimatilpasning - Samarbejdsforum for Storå, samarbejde med Holstebro og Ikast-Brande kommuner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel og Winnie Post

Sagsresume

Ikast-Brande, Holstebro og Herning Kommuner med tilhørende spildevandsselskaber (Ikast-Brande Spildevand as, Herning Vand A/S og Vestforsyning A/S), har indledt et fagligt samarbejde om at løse udfordringer med oversvømmelser i Storåsystemet i forbindelse med udarbejdelse at de kommunale klimatilpasningsplaner. 

Det er oplagt at kommunerne i Storåoplandet går sammen og ser helhedsorienteret og sammenhængende på de indsatser der kan gennemføres som klimatilpasningstiltag.

Sagsfremstilling

Indtil videre er der etableret et fagligt samarbejde, som har til formål at skabe fælles overblik over den viden, der findes og de tiltag, der arbejdes med i de enkelte kommuner.


Kommunerne skal ultimo 2013 være klar med forslag til individuelle klimatilpasningsplaner. Det er en oplagt mulighed, at der herudover laves en fælles klimatilpasningsplan for Storåoplandet, således at der skabes overblik og sammenhæng i hele indsatsen i oplandet. Klimatilpasningsplanen for Storå-oplandet tænkes som en samling af de tre kommuners klimatilpasningsplaner for egne dele af oplandet.


Der har været afholdt to møder, og der planlægges en faglig workshop.
Der er en del udfordringer for fælles løsninger. Ikke mindst fordeling af udgifter mellem det skattefinansierede og det brugerbetale område såvel som projektejerskab og opgørelse af nytteværdi for de respektive partere.


Forummet drager i det omfang det er relevant nytte af andre samarbejdsinitiativer om
klimatilpasning. For eksempel er alle tre kommuner repræsenteret i "Landmanden som
Vandforvalter", et projektinitiativ som Videncenter for Landbrug står for og har tilknyttet en række fagpersoner fra landboorganisationer og kommuner, samt rådgivere. Endvidere er Herning og Holstebro kommuner medansøger til et forskningsprojekt, HYDROCC (Managing farmland hydrology under climate change), hvor der arbejdes med konkrete pilotprojekter om løsninger til tilbageholdelse af vand på landbrugsarealer.


Samarbejdet mellem kommunerne og spildevandsselskaberne i Storå oplandet forventes at kunne få en del opmærksomhed, fordi det er et af de første eksempler på et sådant samarbejde. Samarbejdet skal resultere i, at de indsatser, der kan gennemføres som klimatilpasningstiltag i højere grad er helhedsorienterede og sammenhængende set i et oplandsperspektiv.

 

Senere vil der blive fremlagt et forslag til en fælles ekskursion for udvalgene i de tre kommuner i begyndelse af det nye år.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 23. september 2013, pkt. 228:
at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2013, pkt. 228:
Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for centerområde vest for Jyllandsgade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for centerområde vest for Jyllandsgade i Herning er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 11.C2.3 for et centerområde i Jyllandsgade i Herning. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at lokalplanen ikke stemmer overens med den gældende kommmuneplanramme C2.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 udlægger kommuneplanramme C2 til centerformål. Kommuneplantillægget ændrer rammeområde C2 ved at give mulighed for boliger i 5 etager langs Jyllandsgade i stedet for nuværende 4 etager.

 

Kommuneplanen giver allerede mulighed for hotel i op til 5 etager langs Jyllandsgade. Ligeledes ændres den maksimale bygningshøjde for boliger langs Jyllandsgade fra 16 til 20 meter. Rammeområdets afgrænsning forbliver den samme.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for centerområde vest for Jyllandsgade i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Kommuneplantillægget blev ikke foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 11.C2.3 for centerområde i Jyllandsgade i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

På baggrund af en konkret ansøgning om mulighed for at opføre boliger i 5 etager langs Jyllandsgade har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan 11.C2.3 for et centerområde i Jyllandsgade.

 

Ansøgningen er blevet behandlet på Byplanudvalgets møde d. 15. april 2013, hvor udvalget besluttede at sagen skulle udsættes med henblik på en arkitektonisk bearbejdning af projektet i max 4 etager.

 

Under lokalplanudarbejdelsen er der sket en sådan bearbejdning, og det vurderes ligeledes af forvaltningen, at bebyggelse til boliger kan ske i op til 5 etager.

Lokalplanforslagets fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 11.C2.3 omfatter et areal på ca. 1920 m2 og er beliggende i Herning bymidte som en del af karréen Landts Gård. Lokalplanområdet omfatter matrikelnr. 1026 samt del af 1024a og del af 1027a, alle Herning Bygrunde. Lokalplanområdet er afgrænset af Jyllandsgade mod øst og Landts gård mod vest.

 

Området anvendes i dag til centerformål, som boliger, liberale erhverv, butikker og forlystelsesetablissementer som f.eks. restaurationer.Gårdrummet består af parkeringsarealer, friarealer samt bagbygninger.  

 

Lokalplanens formål er at fastholde anvendelsen til centerformål og dermed medvirke til at styrke handelslivet og bylivet i Herning bymidte, samt give mulighed for boliger i op til 5 etager.

 

Lokalplanen fastlægger anvendelsen, så bebyggelsens stueetage kun må anvendes til hotel, bolig, butikker eller forlystelsesetablissementer, som f.eks. café/restaurant. Dog må der ikke etableres spillehaller. Bebyggelsens 1. sal må kun anvendes til butik eller restaurant i forbindelse med samme forretning/restauration som i stueetagen samt til boliger, hotel og liberalt erhverv. Bebyggelsens øvrige etager (2.-4. sal) må kun anvendes til boliger og hotel.

 

Det samlede areal til butikker inden for lokalplanens område må ikke overstige 650 m2. Butikker i stueetagen til detailhandel med dagligvarer må højst have et areal på 500 m² Der må kun placeres dagligvarebutikker, som kan betragtes som specialforretninger eller delikatesseforretninger. Det vil sige, at der ikke kan etableres kiosk eller egentlige daglivareforretninger så som discount- og supermarkeder. Butikker til detailhandel med udvalgsvarer må højst have et areal på 500 m².


Det er intentionen med lokalplanen, at der i området skal sikres bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet. Derfor stiller lokalplanen bl.a. specifikke krav om, at facader, der vender ud mod gaden, skal brydes efter max. 20 meter i form af ændring i facadens udformning, som f.eks. materialeskift eller ændret arkitektonisk udtryk. Kravet om, at facaden mod gaden skal brydes op, er for at sikre et varieret bybillede, der i form og skala er tilpasset Jyllandsgades gaderum. 

 

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 5 etager - både bolig og hotel, som er med til at forstærke karréens form.
Der vil oven på bebyggelsen være mulighed for at etablere tagterrasse eller fælleshave, hvilket dog vil gøre det ud for en etage. Endvidere kan der etableres altaner som privat friareal på gårdfacaden mod vest. Der stilles krav om, at disse altaner må have en dybde på max 2 meter ud over facadelinjen, hvilket er ligestillet med lokalplaner for andre lignende projekter i midtbyen. Forvaltningen begrunder dette krav i, at en dybde over 2 meter kan give store skyggegener for øvrige altaner på facaden.

Bygherre har dog ansøgt om en altandybde ud over facadelinjen på max 3 meter - se vedlagte notat.

 

Lokalplanen fastlægger vejadgang til området samt disponering af friarealer til adgang, parkering og udendørs opholdsarealer. Der gives mulighed for underjordisk parkering. Dermed kan gårdrummets areal delvis frigøres for parkering og give plads til grønne friarealer og rekreative elementer.
Lokalplanen giver endvidere mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse, her i blandt bygninger med middel bevaringsværdi.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, hvorfor der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 10.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 11.C2.3 for et centerområde i Jyllandsgade i Herning til foreløbig vedtagelse

 

at Byplanudvalget tager stilling til, om altaner mod vest kan udføres i max 2 meter eller max 3 meter ud over facadelinjen

Beslutning

Lokalplanforslaget blev ikke foreløbig vedtaget.
Udvalget vil være sindet at acceptere op til 4 etager til bolig, såfremt det udformes i en arkitektonisk sammenhæng som byhuse eller lignende.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde i Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplan tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde i Vildbjerg er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 81.B18.1 for et boligområde med klimatilpasning i Vildbjerg. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at lokalplanen ikke stemmer overens med den gældende kommuneplanramme B5, for så vidt angår bebyggelsesprocenten.

Sagsfremstilling

Intentionen i det gældende rammeområde 81.B5 er bebyggelse med en åben/lav karakter og en bebyggelsesprocent på max 30. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 11 udlægges et nyt rammeområde 81.B18 til boligformål med mulighed for både åben/lav og tæt/lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på max 40.
Der kan opføres bebyggelse i op til 2 etager med en højde på max 8,5 m.
Der skal etableres opholdsarealer på mindst 100% af boligetagearealet og anlægges mindst 1 p-plads pr. bolig.

 

Der kan i området udlægges arealer til rekreative områder med regnvandsbassiner, og for at forbedre boligmiljøet og friarealerne, skal der ved nyanlæg kunne plantes langs veje, stier og på friarealer. Der skal være sikre og bekvemme stiforbindelser for cyklende og gående.

 

Herning Vand overtager et areal på ca. 10.000 m2 gennem en frivillig aftale med ejeren, når tillæg nr.18 til Spildevandsplanen er endeligt vedtaget forventeligt i december 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde i Vildbjerg til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 81.B18.1 for et boligområde med klimatilpasning i Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 81.B18.1 for et boligområde med klimatilpasning i Vildbjerg. Baggrunden for lokalplanen er, at der, i henhold til tillæg nr.18 til Spildevandsplanen, omfattende den nordvestlige del af Herning Kommune, er  behov for etablering af to store regnvandsbassiner inden for lokalplanområdet. Den for området gældende planlægning muliggør ikke dette. I nærværende lokalplanforslag udlægges således både mulighed for boligbebyggelse og etablering af regnvandsbassiner. Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 81.B18.1 omfatter et område midt i Vildbjerg på ca. 32.000 m2, hvor hovedparten, matrikel nr. 2f, ligger hen som uplejet eng, og en mindre matrikel nr. 2ig rummer en mindre beboelsesejendom med udhus. Lokalplanområdet er mod sydvest afgrænset af boligområdet Soldalen, mod nord af boligområdet Solvænget og mod øst af Tranholm Bæk med åben/lav bebyggelse på den anden side. Lokalplanområdet er således omgivet af eksisterende boligbebyggelse.

 

Området er omfattet af eksisterende lokalplan 46a, der udlægger området til forskellige typer af tæt/lav boligbebyggelse samt et lille grønt fælles friareal. Et behov for to nye, store regnvandsbassiner inden for lokalplanområdet kan ikke realiseres med gældende planlægning, hvorfor nærværende lokalplanforslag er udarbejdet.

 

Det er lokalplanens formål at give mulighed for boliger i form af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse og samtidig muliggøre etablering af et stort rekreativt område med regnvandsbassiner med henblik på klimatilpasning, beplantning og stiforbindelser til de omkringliggende boligområder. Udover regnvandsbassiner giver lokalplanen mulighed for at udføre andre klimatilpasningstiltag som f.eks. regnbede integreret i vejprofilerne.

 

Lokalplanområdet er inddelt i to delområder. Delområde 1 kan anvendes til enten åben/lav (parcelhuse) eller tæt/lav boligbebyggelse (f.eks. række-, kæde- eller dobbelthuse) med der til hørende vejudlæg, stier og grønne friarealer. Delområde 2 kan anvendes til rekreativt område med klimatilpasningsprojekter som f.eks. regnvandsbassiner.

 

Bebyggelsesprocenten for åben/lav boligbebyggelse fastsættes til 30, mens den for tæt/lav boligbebyggelse fastsættes til 40. Bebyggelse kan opføres i maksimum 2 etager og med en højde på maksimum 8,5 meter.

 

Lokalplanen fastlægger vejadgang fra Solvænget via udlægning af en ny boligvej.
For at sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser i tilknytning til boligerne.
Desuden skal lokalplanområdet forsynes med stier, der forbinder både delområde 1 og 2 med de omkringliggende boligområder.

 

Lokalplanforslaget er ikke i oversensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 i forhold til bebyggelsesprocenten, hvorfor der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 11.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 81.B18.1 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-13 Sagsbehandler: Hanne Ortvad  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Blandet bymæssige formål rammeområde 11.C28 for blandet bymæssige formål Vestergade - Fredensgade i Henring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for rammeområde 11.C28 for blandet bymæssige formål Vestergade-Fredensgade blev foreløbigt vedtaget på byrådets møde den 14. maj 2013 pkt. nr. 166 og har været fremlagt fra den 22. maj til den 7. august 2013. Der er i indsigelsesperioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

 

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 4 er udarbejdet for i forbindelse med omdannelse af bebyggelse langs Vestergade hvor etageantal hæves fra 3 til 4 og højden fra 12 til 15 meter. Derudover reduceres kravet til opholdsarealer for matrikel 1129b for at muliggøre en ændring af eksisterende bebyggelse fra erhverv til bolig for etagerne over stueplan.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 4 til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-13 Sagsbehandler: Hanne Ortvad  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 11.C28.1 for blandet bymæssige formål Vestergade - Fredensgade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 11.C28.1 Område til blandet bymæssige formål ved Vestergade, Fredensgade blev foreløbigt vedtaget på byrådets møde den 14. maj 2013 pkt. nr. 167 og har været fremlagt fra den 22. maj til den 7. august 2013.

Sagsfremstilling

Indsigelse
Der er i indsigelsesperioden indkommet en indsigelse fra Arkitec as på vegne af ejer af ejendommene Vestergade 15B og 17.
 
Af indsigelsen fremgår bl.a.:
 
”Ændringer er mere rettelser af faktuelle oplysninger end egentlige ændringer, men vi finder det mest korrekt at lokalplanen er korrekt i forhold til de eksisterende forhold.
 
§ 6.8 Bebyggelsen skal opføres i skel. De eksisterende ejendomme Jari Auto og Miniradio ligger IKKE i skel, men er trukket cirka 1,1m tilbage, og derfor bør den planlagte mindre tilbygning til Vestergade 15b selvfølgelig også kunne bygges i den eks. facadelinje. De eks. ejendomme er oprindeligt trukket tilbage, således at flugtveje fra sikringsrum kunne etableres på egen grund.
 
§6.9 Det eksisterende hus er 13m dyb og ligger en meter tilbagetrukket. Bygningsdybden ønskes fra vejskel at være ca 14,1m.
 
§10 Det bevaringsværdige træ mærker d er ikke bevaringsværdigt mere, da det er sygt.”

 

Vurdering af indsigelse/bemærkninger
1
Af lokalplanforslagets § 6.8 fremgår:
”Bebyggelse skal opføres i skel mod Vestergade og Lykkesvej”
 
2
Af lokalplanforslagets § 6.8 fremgår bl.a.:
”… Bygningsdybden må maksimalt være 12m.”

3
Af lokalplanforslagets § 12 fremgår bl.a.:
”Det på kortbilag nr. 2 viste træ d skal bevares i det omfang det er muligt.”
 
Ad1 og ad2
Lokalplanforslagets areal omfatter den nordlige del af gældende lokalplan13.C5.1, og lokalbestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse hermed. Den nye lokalplan hæver dog etageantal fra 2,5 til 4 og højden fra 12 til 15meter, hvilket er principgodkendt af Byplanudvalget.
 
Den eksisterende tilbagetrækning af bygningen er foretaget på grund af forhold vedrørende flugtvej fra sikringsrum. Dette hensyn til flugtvej er ikke længere påkrævet.
 
Den aktuelle lokalplan ændrer ikke ved, at enhver lovlig anvendelse af bygninger kan fortsætte som hidtil. Lokalplanens bestemmelser træder først i kraft ved nybyggeri.
 
Den tidligere lokalplanbestemmelse om, at bebyggelse skal opføres i skel mod Vestergade og Lykkesvej, vurderes væsentlig at fastholde i den aktuelle lokalplan, for at bevare muligheden for på sigt at kunne skabe et bymæssigt gaderum med begrænset gaderumsbredde og for at styrke et sammenhængende bymiljø og helheden i området.
 
En husdybde på mere end 12meter i hele lokalplanområdet vurderes at ville forringe mulighederne for etablering af det nødvendige antal p-pladser samt forringe mulighederne for etablering af fornuftige friarealer, særlig set i sammenhæng med, at lokalplanen øger den tidligere lokalplans bebyggelsesmulighed langs Vestergade fra 2,5 etager til 3 etager samt en tilbagetrukket etage.
 
En imødekommelse af indsigelsen ved at lokalplanen udelukkende giver ejendommene Vestergade 15b og 17 mulighed for en husdybde på 14,1meter ville endvidere være i strid med ligebehandlingsgrundsætningen, idet de omkringboende i samme lokalplanområde ikke får samme mulighed.
 
Ad3
Det indstilles at træet "d" tages ud af lokalplanen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslaget til endelig vedtageelse med følgende ændring:

 

at bebyggelse skal opføres i vejskel med max. husdybde på 13 m

 

at træet "d" tages ud af lokalplanen  

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P16-6-12 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Principgodkendelse af ansøgning om opstilling af vindmøller nord for Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller i et område nord for Aulum, der ikke i forvejen er udlagt til vindmøller. Hovedforslaget er fire møller med en totalhøjde på 150 meter opstillet på en række. Alternativet er seks møller med en totalhøjde på 150 meter opstillet på to rækker med tre i hver række. Begge forslag forudsætter nedlæggelse af en beboelsesejendom. Alternativet forudsætter endvidere nedtagning af tre eksisterende møller fra 2002 med en totalhøjde på 75 meter og en samlet effekt på 2,55 MW.


Byplanudvalget har på møde d. 4. februar 2013, punkt 23 tilkendegivet, at forvaltningen kan arbejde videre med at undersøge muligheden for opstilling af vindmøller i dette område. Hvis der skal opstilles vindmøller i området, kræver det udarbejdelse af debatoplæg, kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-redegørelse med miljørapport.

Sagsfremstilling

Wind1 A/S har ansøgt om opstilling af vindmøller i et område ca. 1,3 km nord for den nordligste del af Aulum, se bilag 1.

 

Hovedforslaget er fire vindmøller på én række med en totalhøjde på 150 meter og en effekt på hver 3,3 MW – i alt 13,2 MW. Alternativet er seks vindmøller på to rækker med en totalhøjde på 150 meter og en effekt på hver 3,3 MW – i alt 19,8 MW. Alternativet kræver nedlæggelse af tre eksisterende møller fra 2002 på i alt 2,55 MW.

 

Begge projekter omfatter nedlæggelse af beboelsesejendommen Kronborg. Ejer er positivt indstillet. Med nedlæggelse af Kronborg overholder projekterne afstandskrav og støjgrænser for nabobeboelse.  

 

Forvaltningen har fået foretaget en indledende undersøgelse af landskabets egnethed til opstilling af store vindmøller af en uvildig rådgiver, se bilag 2. I den forbindelse er der taget kontakt til Holstebro Kommune, med henblik på en dialog om forhold, de ønsker belyst på nuværende tidspunkt. Der er ca. 350 meter til kommunegrænsen fra den nordøstligste mølle. Holstebro Kommunes ønsker er medtaget i den indledende landskabelige undersøgelse. Notatets vurderinger går på alternativet med seks møller, idet hovedforslaget med fire møller først er kommet til, på baggrund af den landskabelige vurdering.

 

Undersøgelsens konklusion lyder, at der kan være væsentlige visuelle problemer forbundet med at opsætte seks vindmøller på to rækker i landskabet, hvor der i forvejen står mange møller. Særligt fremhæves nærheden til et vedtaget vindmølleprojekt ved Tvis i Holstebro Kommune, hvor der er givet tilladelse til opstilling af fire vindmøller med en totalhøjde på 150 meter. Projektet ved Tvis har været påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet på grund af procedurefejl, men Natur- og Miljøklagenævnet har i en afgørelse fra d. 5. juli 2013 ikke givet klagerne medhold.

 

Den visuelle udfordring i forhold til de kommende møller ved Tvis går særligt på, at opstillingsmønster og orientering ikke er den samme for de to projekter. Af den grund er der efterfølgende udarbejdet en anden opstilling med fire møller ved Aulum, der harmonerer med opstillingsmønster og orientering ved Tvis-møllerne.

 

Inden for 4,5 kilometer ligger én by, Aulum. Fra flere steder i byen vil der være udsigt til vindmøllerne, og vindmøllerne vil sandsynligvis ofte være synlige og fremstå markante og måske dominerende. En VVM-redegørelse vil kunne belyse møllernes visuelle påvirkning af Aulum.

 

Ca. fire kilometer nord for området ligger den fredede Yllebjerg Bakkeø. Det er vurderet, at møllerne vil være tydelige og måske markante i landskabet, men at de kun vil påvirke en lille del af den samlede udsigt.


På baggrund af den uvildige vurdering af landskabets egnethed har forvaltningen bedt ansøger om at fremsende visualiseringer fra fire punkter i det omkringliggende landskab, se bilag 3 og 4. De kommende møller ved Tvis er medtaget på visualiseringerne. Visualiseringerne belyser, hvorledes de to projektforslag med henholdsvis fire og seks møller vil påvirke landskabet visuelt. Særligt belyses samspillet med de kommende vindmøller ved Tvis.
 
Forvaltningens vurdering:

Det er forvaltningens vurdering, at der er stor forskel på, hvorvidt der opstilles fire eller seks møller i området. De seks møller i to rækker giver et rodet udtryk, fordi opstillingsmønstret ikke er let opfatteligt – se bilag 4, visualisering C og D. Det vurderes desuden, at de vil have et visuelt uheldigt samspil med møllerne ved Tvis – se bilag 4, visualisering B. Dette til trods for at der nedtages tre eksisterende møller. Derimod vurderer forvaltningen, at opstillingen af fire vindmøller vil mindske den landskabelige påvirkning betydeligt, sammenlignet med opstillingen med seks møller. Opstillingsmønstret er her let opfatteligt, og møllerne adskiller sig tydeligt fra møllerne ved Tvis – se bilag 3, visualisering B.
 
Udsigten fra Yllebjerg Bakkeø vil i højere grad end nu blive præget af vindmøller. Det er dog møllerne ved Tvis, der i højest grad bidrager til en ændring i landskabet. Se visualisering E i bilag 3 og 4. Forvaltningens vurdering er, at der er potentiale for opstilling af vindmøller i området, og at der bør udarbejdes en VVM-redegørelse med miljørapport, for at belyse alle landskabelige, menneskelige, naturmæssige og miljømæssige konsekvenser af projektet. Endvidere skal der udarbejdes kommuneplantillæg samt lokalplan, for at kunne realisere projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter at planlægningen for et vindmølleområde nord for Aulum igangsættes med fire møller på en række som hovedforslag.

Beslutning

Tiltrådt.
Johs Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen, da han er af den opfattelse, at al planlægning af nye vindmøller bør stoppes indtil 2015, hvor den af Sundhedsministeren og Miljøministeren igangsatte undersøgelse om helbredsvirkning af lavfrekvent støj fra vindmøller er færdiggjort.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P16-10-12 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Principgodkendelse af planlægning for vindmøller øst for Kølkær

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af vindmøller i et område øst for Kølkær, der ikke er udlagt til vindmøller i kommuneplanen. Ansøgningen omhandler opstilling af tre møller på en række med en totalhøjde på op til 140-150 meter.
 
På baggrund af de foretagne forundersøgelser og udarbejdede visualiseringer vurderer forvaltningen, at der er grundlag for at igangsætte planlægningen for vindmøller øst for Kølkær med debatoplæg, kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-redegørelse med miljørapport.

Sagsfremstilling

Wind Estate har ansøgt om opstilling af vindmøller i et område ca. 2 km øst for Kølkær, se bilag 1. Projektet har tidligere omhandlet tre vindmøller på op til 130 meter. Projektudvikler har efterfølgende formået at optimere projektet, således at ansøgningen nu indeholder et hovedforslag med møller med en totalhøjde op til 150 meter og et alternativ med møller med en totalhøjde op til 140 meter. Begge projekter går på opstilling af tre vindmøller på en række.
 
Projektudvikler har endnu ikke valgt hvilken type mølle, der skal opstilles i området. Men med de møller der er på markedet i dag, vil møllerne få en effekt på hver 3,0 – 3,3 MW – og projektet en samlet effekt på i alt 9,0 – 9,9 MW.
 
Både hovedforslag og alternativ overholder afstandskrav og støjkrav for nabobeboelse. Inden for en afstand på 4,5 km ligger få bysamfund. Kølkær ligger omkring 2 km vest for projektområdet og omkring 1 km syd for projektområdet ligger et mindre sommerhusområde.


Forvaltningen har fået foretaget en indledende vuredering af landskabets egnethed til opstilling af vindmøller af en uvildig rådgiver, se bilag 2. Denne undersøgelse er udarbejdet tidligere i processen, da projektet omfattede opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på op til 130 meter. Forvaltningen har vurderet, at undersøgelsen stadig kan bruges, selvom projektet nu indeholder møller der er 10-20 meter højere, da vurderingen skal betragtes som en generel vurdering af, om det er landskabeligt acceptabelt at opstille vindmøller i det pågældende område.
 
Undersøgelsens overordnede konklusion lyder, at store vindmøller generelt vil være markante og dominerende inden for 4,5 – 5 km fra projektområdet. Dog har det konkrete landskab overordnet en skala, der kan bære de store vindmøller, og det vurderes, at der ikke vil være en væsentlig negativ påvirkning.
 
Den visuelle påvirkning af Kølkær er vurderet til ikke at være væsentlig, og det er  ligeledes vurderet, at der sandsynligvis ikke er udsyn mod det ansøgte vindmølleområde fra sommerhusområdet syd for projektområdet, da dette er omkranset af et tæt bælte af bevoksning langs vejen nord for området. Der vil dog være stort set frit udsyn til møllerne fra Nørlundvej ved Lyngshuse og de første meter af vejen ned til sommerhusområdet.


Længere væk end de 4-5 km vurderes oplevelsen af de store vindmøller i landskabet at være mere varierende på grund af terrænforhold og bevoksning. Ofte vil møllerne ikke være synlige grundet skærmende bevoksning eller byer. Fra enkelte højtbeliggende og åbne steder, som Søby Brunkulslejer og Harrild Hede, vil møllerne være synlige, men det vurderes, at påvirkningen af landskabet formentlig ikke vil være markant på denne afstand.


Det er overordnet vurderet, at der ikke vil være uheldige visuelle samspil med de ansøgte vindmøller og eksisterende vindmøller i området.
 
Forvaltningen har udarbejdet et notat, se bilag 3, omhandlende processen i forbindelse med denne vindmøllesag, som kræver en principgodkendelse, inden den reelt igangsættes.
 
Igangsættes planlægningsprocessen for projektet skal der som en del af plangrundlaget, gennem VVM-redegørelsen, blandt andet udarbejdes en mere dybdegående landskabelig vurdering af projektet, samt en vurdering af gener ved naboer, inden for 1 km fra projektet, såvel visuelt, som for skygge og støj.
 
Det er forvaltningens vurdering, at der i den kommende og mere uddybende planlægningsproces skal være særligt fokus på den visuelle påvirkning af Søby sø, Søby Brunkulslejer og Harrild Hede.  
 
Der er indkommet en henvendelse fra en borger i lokalområdet. Denne henvendelse vil blive behandlet sammen med de øvrige forslag og bemærkninger til projektet, i forbindelse med den offentlige høring af debatoplægget til vindmølleprojektet, hvis planlægningsprocessen igangsættes.
 
På baggrund af den uvildige vurdering af landskabets egnethed har forvaltningen bedt ansøger om at fremsende visualiseringer af vindmøllerne set fra fem udvalgte punkter i det omkringliggende landskab, se bilag 4. Det være sig møllerne set fra: Kølkær, sommerhusområdet beliggende syd for projektområdet, Søby Brunkulslejer, Harrild Hede, samt møllerne set i sammenspil med de eksisterende møller på Københavnerheden i Ikast-Brande Kommune. Ansøger har udarbejdet visualiseringer med såvel hovedforslaget, hvor møllerne er 150 meter høje, som for alternativet, hvor møllerne har en totalhøjde på 140 meter.
 
Visualiseringerne viser, hvordan projektet vil påvirke landskabet visuelt. Der vil i forbindelse med VVM-proceduren blive udarbejdet væsentligt flere visualiseringer, herunder fra et repræsentativt udsnit af nærmeste naboer inden for 1km af projektet.
 
Projektområdet ligger tæt på kommunegrænsen til Ikast-Brande. Der er er taget kontakt til Ikast-Brande Kommune med henblik på at igangsætte dialog om forhold, som de ønsker belyst på nuværende tidspunkt.  Ikast-Brande Kommunes ønsker er medtaget i den indledende landskabelige undersøgelse.


Forvaltningens samlede vurdering er, at der er potentiale for opstilling af vindmøller i området. Der bør derfor udarbejdes et debatoplæg og derefter en VVM-redegørelse med miljørapport, for at belyse alle landskabelige, rekreative, naturmæssige og miljømæssige konsekvenser af projektet, herunder også genevirkninger ved de nærmeste naboer. Således at der på et oplyst grundlag, politisk kan tages stilling til om projektet skal realiseres eller ej.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at planlægningen for et vindmølleområde øst for Kølkær igangsættes.

Beslutning

Tiltrådt. Johs Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen, da han er af den opfattelse, at al planlægning af nye vindmøller bør stoppes indtil 2015, hvor den af Sundhedsministeren og Miljøministeren igangsatte undersøgelse om helbredsvirkning af lavfrekvent støj fra vindmøller er færdiggjort.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-G01-2-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Principgodkendelse af projekt med dagligvarebutik og liberalt erhverv på Viborgvej 61 - 65 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 24. juni 2013 en principgodkendelse af et projekt med en dagligvarebutik på Viborgvej 61 - 65 i Herning. (Punkt 77).

Byplanudvalget besluttede, at projektet skulle bearbejdes, så det i højere grad er i overensstemmelse med kommuneplanen og masterplanen for området ved Tingvej og Krarupsvej.

 

Ansøger har efterfølgende været i dialog med forvaltningen omkring intentionerne i masterplanen for området og har på den baggrund indsendt et bearbejdet projekt til principgodkendelse. Byplanudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en lokalplan, som giver mulighed for at opføre det bearbejdede projekt.

Sagsfremstilling

Projekt
Herning Kommune har modtaget en ansøgning om at nedrive eksisterende bebyggelse og opføre ny bebyggelse til dagligvarebutik og liberalt erhverv på Viborgvej 61 - 65 i Herning. Ansøger har ønske om at opføre en daglivarebutik på 1200 m² og en ny bygning på 300 m² til den dyrlæge, der er placeret i eksisterende bebyggelse på ejendommen. Ind- og udkørsel til området skal ske fra de eksisterende overkørsler til Viborgvej og Krarupsvej og med vareindlevering fra Krarupvej.

 

Indgangspartiet til dagligvarebutikken placeres i det sydvestige hjørne af bygningen, mod Viborgvej og parkeringspladsen vest for bygningen. Dyrlægen har facade og indgang mod Krarupsvej.Dagligvarebutikken opføres i én etage og byggeriet til liberalt erhverv i to etager. Begge bygninger har en højde på 6,5 meter.
 

Planlægningsmæssige rammer
Området ligger i kommuneplanramme 12.C6 - Centerområde ved Tingvej og Viborgvej. Området skal anvendes til center- og erhvervsformål, og det er muligt at etablere boliger. Der kan etableres 4000 m² detailhandel inden for rammeområdet, og den enkelte dagligvarebutik må maksimalt have et bruttoetageareal på 2000 m².
Kommuneplanrammen omfatter også ejendommene på hjørnet af Viborgvej / Tingvej og Krarupsvej / Tingvej. Bebyggelsen må have en højde på maksimalt 3 etager og 12 meter mod det eksisterende parcelhusområde på vestsiden af Tingvej.

 

Kvarteret mellem Viborgvej, Lillelundvej og Tingvej er udpeget som byomdannelsesområde, der på sigt skal udvikles fra et tungere erhvervsområde til et attraktivt område med boliger, uddannelse, lettere erhverv og butikker. Som en del af denne omdannelsesproces er det hensigten, at Krarupsvej skal skifte karakter fra en tungt befærdet vej med erhvervskørsel til en rolig bygade med bil - og cykeltrafik.

 

Planlægningsmæssig og arkitektonisk vurdering
Opførelse af en dagligvarebutik er lokalplanpligtigt i henhold til Planlovens § 13, da opførelse af en dagligvarebutik er en væsentlig ændring af det eksisterende bymiljø. Det er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området at opføre en dagligvarebutik og byggeri til liberalt erhverv.

 

Byplanudvalget besluttede på mødet den 24. juni 2013, at en ny lokalplan skal omfatte et samlet område mellem Viborgvej, Tingvej og Krarupsvej, som vist på kortbilaget.

For at skabe sammenhæng i området og give det en bymæssig kvalitet, vurderer forvaltningen, at en ny lokalplan for området skal indeholde bestemmelser omkring beplantning, placering af og højde på bebyggelse. Ved Lidl er der plantet bøgepur og egetræer og ved også at anvende disse plantetyper i det nye lokalplanområde, kan der skabes sammenhæng i området. Forvaltningen vurderer også, at det vil være en kvalitet for området, at større samlede parkeringsarealer med mere end 8 pladser skal beplantes med mindst ét træ pr. 6 p-pladser, som der sædvanligvis bliver stillet krav om i forbindelse med lokalplanlægningen af et område.

 

Forvaltningen vurderer, at de facadeløsninger, der er vist i det skitsererde materiale giver et åbent udtryk mod både Viborgvej og Krarupsvej. På kortbilaget er der vist et princip for placering af byggefelter, bygningshøjde og beplantning. Forvaltningen anbefaler at disse principper kommer til at danne grundlag for et lokalplanforslag for at følge intentionerne fra kommuneplanen og masterplanen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principgodkender, at der igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan for området vist på kortbilaget.

 

at lokalplanen bliver udarbejdet på baggrund af de viste principper for byggefelter, bygningshøjder og beplantning.

Beslutning

Der igangsættes ikke ny lokalplanlægning for området.
Der igangsættes udarbejdelse af forslag til tillæg til Herning Kommuneplan, hvor forholdet mellem bolig og butik fastlægges - samt det samlede butiksareal og størrelsen af butik fastlægges.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-581-10 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Nørre Alle 10, Herning. Ansøgning om nedrivning af eksisterende bygning på grundlag af nyt projektgrundlag

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jens Winkler, Marius Reese, Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har den 2. juli 2013 modtaget et nyt skitseforslag som grundlag for nedrivning af de eksisterende bygninger og opførelse af en ny villa på ejendommen Nørre Alle 10, Herning.

 

Sagsfremstilling

Sagen har været forelagt Byplanudvalget i flere omgange og der skal bl.a. fremhæves to væsentlige forhold som udvalget senest har behandlet:

 

- Byplanudvalget har den 9. januar 2012, pkt. 15, behandlet nedrivning og nyt projekt på ejendommen. Det blev her besluttet at sagen udsættes til bearbejdning af det foreliggende projekt.

 

- Byplanudvalget blev på mødet den 17. december 2012, pkt. 165 under meddelelser  orienteret om Natur-og Miljøklagenævnets afgørelse af 4. december 2012, hvor NMKN hjemsender sagen til ny afgørelse i kommunen, med henvisning til at der ikke findes hjemmel for kommunens afgørelsen. Det betyder at ansøger har krav på en ny afgørelse.

 

I fald, der skal arbejdes videre med et projekt, bør det eksisterende hus bevares. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kræves det at det arkitektoniske og byplanmæssige udtryk bevares med respekt for områdets karakter". Denne afgørelse blev påklaget af ansøger, som fik medhold i klagen.

Forvaltningen har den 2. juli 2013 modtaget et nyt projekt for nedrivning og opførelse af ny villa.

Det kan overordnet oplyses, at projektet afviger fra det tidligere projekt på en række punkter, da det nu er opført sammenbygget og placeret i facadelinjen med naboejendommen Nørre Alle 8. Altså en fremrykket placering mod det tidligere projekt, der var tilbagerykket på grunden.

Herudover tænkes bygningen nu opført med anvendelse af tegl og partiel anvendelse af hårdtræ. Tidligere projekt fremstod med hvid pudset facade kombineret med anvendelse af træ.

  

Forvaltningen skal henlede opmærksomheden på at Byplanudvalget ikke har truffet afgørelse i forhold til Natur- og Miljøklagenævntet hjemsendelse af den tidligere afgørelse, og derfor skal udvalget reelt forholde sig til, om det foreliggende projekt kan godkendes som forudsætning for nedrivning af eksistrende bygning med bevaringsværdi på 6, svarende til middel, eller om udvalget alternativt ønsker at  nedlægge § 14 forbud i henhold til Planloven mod nedrivningen. Det medfører at der inden 12 mdr. fra afgørelsen om forbud skal foreligge en vedtaget lokalplan med bevarende bestemmelser der sikrer bevaring af bygningen eller området. Afhængig af graden af bevaringsbestemmelser der fastættes i en evt. lokalplan kan forvaltningen ikke umiddelbart udtale sig om der i den sammenhæng kan opstå erstatningskrav mod kommunen.

 

Efter ønske har forvaltningen afholdt i alt 2 møder med ansøger og 3 nærmeste naboer der repræsenterer ejendommene Nørre alle 8, 12 og Østre Kirkevej 5.

Der foreligger vedlagt referat fra møderne den 7. februar 2012 og 28. juni 2013, med naboernes supplerende bemærkninger.

Herudover foreligger der et notat fra et møde 12. september med 4 nærmeste naboer. Formålet med mødet var at redegøre for en evt. bevarende lokalplans konsekvenser for eksisterende ejendomme i området. Herunder nærmeste naboers reaktion herpå.

 

Til orientering medfører det aktuelle projekt mindre dispensationer til Byggeloven, bl.a. til det skrå højdegrænseplan mod ejendommen Nørre Alle 12 og en tagterrasses placering nærmere skel end 2,5 m. mod ejendommen Nørre Alle 8.


Teknik- og Miljøudvalget behandler jf. Styrelsesvedtægten dispensationerne på efterfølgende møde når Byplanudvalgets beslutning om mulighed for nedrivning er afklaret.

 

Der foreligger i bilaget partshøringsmateriale jf. Forvaltningslovens §19. 2 ugers høring og tilsendt skelmæssige berørte naboer. Der foreligger 1 samlet indsigelse fra 4 naboer mod de ønskede dispensationer til projektet.

 

Indsigelser går i hovedtræk på de ønskede dispensationer ikke bør imødekommes, dels på grund af afledte gener som følge af tætheden og desuden at bebyggelsen genrelt går for langt ind i havearealet og hindrer udsigten mellem haverne i området.

 

Der foreligger i bilaget høringsmateriale omkring nedrivning af bevaringsværdig bygning i henhold til Fredningslovens §18. 4 ugers høring tilsendt høringsberettigede, nærmeste skelmæssigt berørte naboer og offentliggørelse på kommunens hjemmside.

 

Der foreligger i alt 9 indsigelser mod nedrivning, herunder de skelmæssigt 4 berørte naboer, Herning museum og Historisk Forening. Herudover 1 samlet underskrift med 15 medunderskrivere fra området ud over de skelmæssigt 4 berørte naboer.

 

Indsigelserne går entydigt mod nedrivning af ejendommen som ønskes fastholdt/restaureret med sin nuværende arkitektur og sammenhæng med nr. 8.  

 

Forvaltningen kan i forhold til dispensationerne og de indkomne indsigelser oplyse at dispensationerne er af mindre karakter og ikke afviger væsentligt fra de dispensationer der i øvrigt godkendes i tilsvarende lignende sager. Alle dispensationsforhold jf. byggelovgivningen er medtaget i partshøringen.

De indkomne indsigelser har været forelagt ansøger som oplyser at han fortsat er åben for at ændre dele i projektet som naboerne anser som problematiske, herunder f.eks. valg af materialer, reduktion af vinduer og reduktion af bebyggelse mod havearealet.  

 

Der foreligger ansøgers bemærkninger og redegørelse for sagsprocessen og indsigelser 30. september 2013.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at udvalget med baggrund i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 4. december 2012, vurderer om det fremsendte projekt modtaget 2. juli 2013, kan godkendes som grundlag for nedrivning af bygningerne på ejendommen Nørre Alle 10, eller

 

at der på samme baggrund træffes afgørelse om der skal nedlægges §14 forbud i henhold til Planloven og udarbejdes lokalplan med bevarende bestemmelser, og

 

at der i så fald træffes beslutning om udstrækningen af en lokalplan for ejendomme i området med middel til høj bevaringsværdi.

Beslutning

Der nedlægges forbud efter Planlovens §14 mod nedrivning af den bevaringsværdige ejendom Nørre Allé 10, og der igangsættes udarbejdelse af lokalplan med bevarende bestemmelser.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013 - Byplanudvalgets område.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 30. september 2013 og det forventede regnskab for 2013.

 

Sammenfattende viser opfølgningen

  • med hensyn til driften på serviceområde 03 holder det forventede regnskab for 2013 sig indenfor budgetrammen.

  • vedrørende anlæg på serviceområde 03, 04 og 09 viser opfølgningen en samlet afvigelse på godt 5,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder drift og anlæg.

 

Drift

Det forventede driftsregnskab for 2013 på serviceområde 03 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. september fremgår af skemaet.

 

[image]

 

Det fremgår, at det forventede regnskab for 2013 holder sig indenfor budgetrammen med et mindreforbrug på 18.000 kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september 2013.

 

Anlæg

Det forventede anlægsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. september fremgår af skemaet herunder.

 

[image]

 

Det fremgår, at der ved budgetopfølgningen er en afvigelse mellem korrigeret budget og det forventet anlægsregnskab for 2013 på i alt 5,929 mio. kr., hvilket skønnes at udgøre den forventede overførsel fra anlægsbudget 2013 til 2014. Specifikation vedrørende de enkelte anlægsprojekter er vedlagt som bilag.

 

Med hensyn til serviceområde 04 - Grønne Områder/VE-midler 2013, hvor Byrådet den 18. juni 2013 (pkt. 209) har afgivet anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling på i alt henholdsvis 887.000 kr. og -887.000 kr. til tre projekter, afventes godkendelse fra ENERGINET.DK

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2013 og i Byrådet den 17. december 2013.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-2-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

VVM for MCH TimeWorld - Debatoplæg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse af oplevelsesattraktionen MCH TimeWorld. Forvaltningen har, i henhold til lovgivningen, udarbejdet et debatoplæg til indkaldelse af forslag og idéer, samt en scoping for projektet med henblik på det videre arbejde med MCH TimeWorld. Se bilag 1.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en anmeldelse af etablering af oplevelsesattraktionen MCH TimeWorld, beliggende i forbindelse med den eksisterende bebyggelse på Vardevej, som en del af MCH Messecenter Herning (MCH).

 

Formålet med MCH TimeWorld er at udvikle en international oplevelsesattraktion med fokus på tid. MCH TimeWorld skal være en attraktion på internationalt niveau, og skal i sig selv være et motiv til at besøge Danmark. Samtidig skal attraktionen være et populært udflugtsmål flere gange om året for befolkningen i det naturlige opland. Projektet udvikles i samarbejde mellem MCH Messecenter Herning, Realdania, Region Midtjylland og Herning Kommune, og afdækker muligheden for at etablere oplevelsesattraktionen i området omkring MCH.

 

I henhold til Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, hører projektet under bilag 2, punkt 13 d: Turisme og fritid - Forlystelsesparker, o.l. hvorfor MCH TimeWorld er VVM-screeningspligtigt.

 

Herning Kommune har udarbejdet en screening af projektet. Resultatet af screeningen giver anledning til at antage, at det anmeldte projekt for MCH Timeworld vil kunne påvirke miljøet væsentligt, særligt hvad angår trafik, visuel fremtræden (højde op til 40 meter) og overfladevand, hvorfor det vurderes at projektet er VVM-pligtigt.

 

Forvaltningen har, i henhold til lovgivningen, udarbejdet et debatoplæg til indkaldelse af forslag og idéer, samt en scoping for projektet, der skematisk oplister de emner som VVM-redegørelsen vil belyse, med henblik på den videre planlægningsproces for MCH TimeWorld. Se debatoplæg i bilag 1.

 

I henhold til planlovens § 11g skal kommunen indkalde forslag og idéer fra offentligheden til brug for den videre planlægningsproces. Formålet er at supplere forvaltningens egen viden omkring forhold i lokalområdet, der skal tages hensyn til i planlægningen. Dette gøres gennem et debatoplæg, der sendes i offentlig høring forud for arbejdet med VVM-redegørelsen og den øvrige planlægning.

 

Da det ikke er muligt at etablere oplevelsesattraktionen MCH TimeWorld inden for den nuværende lokalplan for området, er det nødvendigt at der udarbejdes en ny lokalplan for projektet.

 

For at finde den planlægningsmæssigt mest optimale placering af MCH TimeWorld og skabe en sammenhængende, fremtidssikret planlægning for området ved MCH som helhed, skal der udarbejdes en ny masterplan for området.

 

Masterplanen vil komme med et bud på en sammenhængende planlægning og fremtidssikret udvikling for området omkring MCH, forbindelsen fra MCH til Herning by, placering af MCH TimeWorld samt sammenhængen mellem nye og eksisterende funktioner ved MCH. Masterplanen skal danne grundlag for en ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen for det samlede område ved MCH, herunder også for etableringen af MCH TimeWorld.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at debatoplægget for MCH TimeWorld sendes i offentlig høring.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-2-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Godkendelse af Byplanudvalgets møder i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Godkendelse af Byplanudvalgets møder i 2014.
 

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i f.m. budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Byplanudvalget i 2014.

 

Møderne foreslås afholdt på mandage og påbegyndes kl. 12.00  ligesom tidligere.

 

Januar
6.
Februar
3.
Marts
10.
April
1. (Temamøde) og 22.
Maj
19.
Juni
30.
August
11.
September
1. og 22.
Oktober
20.
November
24.
December
15. (Temamøde)


Udvalget plejer at have 2 temamøder/besigtigelsesture i løbet at året.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender mødedatoerne samt det foreslåede mødetidspunkt

 

at Byplanudvalget tager stilling til tidspunkt og indholdet af temadage/besigtigelsesture.

 

Beslutning

30. juni er temamøde i stedet 1. april.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P25-1-13 Sagsbehandler: Marius Reese  

Klokkekildevej 52A, Gjellerup - ændring af planlægningen til åben-lav boligbebyggelse i stedet for tæt-lav rækkehusbebyggelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Ejeren af ejendommen Klokkekildevej 52A anmoder om ændringen af planlægningen på ejendommen, fra tæt-lav række-, klynge- og gårdhavebebyggelse til åben-lav parcelhusbebyggelse.
 
Begrundelsen er, at det efter ansøgers opfattelse ikke er muligt at udvikle området som forudsat i den gældende lokalplan, da der ikke er købere til boliger i række- og gårdhavehuse.

Sagsfremstilling

Ejendommen Klokkekildevej 52 A, matr. Nr. 14. Gjellerup By, Gjellerup, har været i ansøgers besiddelse siden april 2012. Ansøger har siden købet forsøgt at realisere et projekt i overensstemmelse med lokalplanens forskrifter, men uden held. Ansøger vurderer, at det vil være nemmere at realisere byggeri på grunden, såfremt det kan blive i form af åben-lav bebyggelse, som imidlertid forudsætter ændring af planlægningen for området.
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan 32.B3.3 for et område til boliger ved Klokkekilde, vedtaget af byrådet i juni 2006. Lokalplanen blev i sin tid udarbejdet og vedtaget på baggrund af et ønske fra en ejendomsudvikler, som ønskede at udvikle et gårdhavehusprojekt. Grunden var på daværende tidspunkt ejet af Herning Kommune, og lokalplanen var en del af udbudsgrundlaget i forbindelse med salget af grunden.
 
Grunden er lettere kuperet med et fald på ca. 3.5 m fra nord til syd, beliggende centralt i Gjellerup, tæt på daginstitution, skole og indkøbsmuligheder. Grunden er omgivet af etageboliger som er almene boliger og parcelhuse. Nord for grunden ligger en daginstitution. Der er god vejforbindelse til grunden, og området kan forbindes til det fine stinet i Gjellerup på en hensigtsmæssig måde.
 
Grunden er omgivet af en høj tæt beplantning, som bør bevares ved en evt. ændring af planlægningen.
 
Der kan udstykkes 8-10 traditionelle parcelhusgrunde. Lokalplanen giver mulighed for etablering af 12-16 række-, klynge eller gårdhavehuse. Vejadgangen skal etableres via Klokkekildevej, forbi daginstitutionen.
 
Vedlagt ansøgningen er et skitseforslag til en udstykning på 9 parcelhusgrunde, som i sig selv er ganske fornuftigt. Det kunne være ønskeligt med et mindre fælles friareal og justeringer i forhold til at forbedre stitilslutning til de omgivende områder.
 
Vurdering:

Planafdelingen vurderer, at det på grund af de generelle økonomiske forhold for tiden kan være vanskeligt at bygge og sælge visse boligtyper. Imidlertid giver den konkrete lokalplan mulighed for en særlig boligtype der arkitektonisk adskiller sig fra det traditionelle parcelhus, og derfor vurderes at kunne være ganske interessant for f.eks. seniorer. Lokalplanen giver mulighed for rækkehuse, men kunne principielt også rumme dobbelthuse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til ansøgningen om ændring af planlægningen for ejendommen Klokkekildevej 52A

Beslutning

Der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for området.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P25-2-13 Sagsbehandler: Marius Reese  

Nylandsvej 9, Vildbjerg - ændring af planlægningen for lokalplan 81.BL4.1

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Ejeren af ejendommen Nylandsvej 9, Vildbjerg, (det gl. rådhus), søger ved brev af 11. september 2013 om principgodkendelse til ændring af lokalplan 81.BL4.1.

 

Begrundelsen er, at det efter ansøgers opfattelse ikke er muligt at udvikle ejendommen som forudsat i den gældende lokalplan, hovedsageligt på grund af finanskrisen, som kom umiddelbart efter at selskabet, der ville udvikle ejendommen, havde købt den.

 

Ansøger oplyser, at man har forsøgt mange forskellige muligheder og alternativer, men ingen af dem er lykkedes hidtil. Det Gamle rådhus kan efter ansøgers opfattelse blive udsat for vandalisme og forfald, hvilket ikke er hensigtsmæssigt med den centrale beliggenhed i byen.

Sagsfremstilling

Ejendommen Nylandsvej 9, Vildbjerg har været i ansøgers besiddelse siden 2008. Ansøger har siden købet forsøgt at realisere et projekt i overensstemmelse med lokalplanens anvisninger, men uden held. Ansøger vurderer at det vil være nemmere at realisere byggeri på grunden, som, f.eks. rækkehuse og parcelhuse i op til 2 etager, såfremt de bevarende bestemmelser for beplantning og bebyggelsen, særligt bestemmelserne for det oprindelige Rådhus som er opført i 1971, kan bortfalde i en evt. ny lokalplan.

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 81.BL4.1 for et blandet bolig og erhvervsområder ved Nylandsvej i Vildbjerg, vedtaget af byrådet i april 2011. Lokalplanen blev i sin tid udarbejdet og vedtaget som en del af udbudsgrundlaget i forbindelse med salget af grunden og Vildbjerg tidligere Rådhus.

 

Lokalplanen giver dog mulighed for at rådhuset kan ombygges til anden anvendelse, f.eks. kursusejendom, boliger, liberalt erhverv mv., som således at det i det ydre bevarer sin karakter.

 

Lokalplanen giver mulighed for en bred vifte af anvendelsesmuligheder, men bebyggelse er fastlagt til at være i form af tæt-lav bebyggelse, primært som rækkehuse.

 

Lokalplanen rummer en række bestemmelser, som har til formål at sikre bevaring af det oprindelige rådhusbyggeri, som er en fin offentlig bygning, og arkitektonisk af høj kvalitet og typisk for sin tid.

 

Der er endvidere bestemmelser for bevaring af beplantning i området.

 

Vurdering:

Planafdelingen vurderer, at det på grund af de generelle økonomiske forhold for tiden kan være vanskeligt at finde anvendelse som er forenelig med bevaringsværdig bebyggelse, primært fordi bygningerne kan være af ældre dato, og derfor kostbare at ombygge til nye formål, bl.a. fordi kravene til isolering er omfattende i dag i forhold til tidligere. Vildbjerg gl. rådhus er en arkitektonisk interessant bygning, som er opført specifikt til kontor og administrationsformål, hvilket betyder at den kan være vanskelig at finde anden anvendelse for, som ikke medfører forholdsvis dyre ombygningsomkostninger.

 

Imidlertid vurderes en nedrivning med henblik på at nyopføre andet byggeri, at et fint eksempel på nyere dansk arkitektur vil forsvinde.

 

Det vurderes, at det vil vær muligt at give dispensationer til lokalplanens bevaringsbestemmelser til indretning, således at bebyggelsen bevarer sin karakter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til ansøgningen om ændring af planlægningen for ejendommen Nylandsvej 9, Vildbjerg, således at de bevarende bestemmelser for det tidligere rådhus udgår af en evt. ny lokalplan.

Beslutning

Lokalplanen fastholdes

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl