Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 7. januar 2019
Mødested: ”Broen” A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-17 Sagsbehandler: Trine Eide  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 for energipark med vindmøller og solceller ved St. Soels, Vindingvej nord for Aululm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning og Holstebro Kommuner har modtaget ansøgning om opstilling af vindmøller og solceller i et område ved St. Soels nordvest for Aulum. Ansøgningen omhandler opstilling af syv vindmøller, tre i Herning og fire i Holstebro Kommune. Det ansøgte solcelleprojekt ligger i Herning Kommune.

 

I juni 2018 godkendte Herning Byråd at sende et oplæg til indkaldelse af forslag og idéer med henblik på den videre planlægningsproces (debatoplæg) i offentlig høring. Bemærkninger fra debatten er inddraget i arbejdet med planforslag, miljøkonsekvensrapport og miljørapport, i det omfang det har været relevant.

 

Projektet til etablering af energiparken ligger kun delvist indenfor rammeområde 09.T43. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028, som udvider og tilpasser kommuneplanramme 09.T43 til det konkrete projekt.

 

Forslag til tillæg nr. 66 danner rammerne for forslag til lokalplan nr. 09.T43.1 – St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 66 med miljøkonsekvensrapport og miljørapport foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Herning og Holstebro Kommuner har modtaget ansøgning om opstilling af hhv. vindmøller og i tilknytning hertil solceller i et område ved St. Soels nordvest for Aulum og sydvest for Tvis. Ansøgningen omhandler opstilling af syv vindmøller, tre i Herning og fire i Holstebro Kommune. Det ansøgte solcelleprojekt ligger i Herning Kommune og er på ca. 32 ha.

 

 

 

 

 

Byplanudvalget godkendte på mødet den 19. februar 2018 at igangsætte planlægningen for tre vindmøller med en højde på op til 140 meter i Herning Kommune. Den 16. april 2018 godkendte Byplanudvalget igangsætning af planlægning for solceller i tilknytning til vindmølleprojektet.

 

Energiparken ligger delvist indenfor kommuneplanramme 09.T43. Se bilag 1. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028, som giver mulighed for etablering af tre vindmøller med en maksimal højde på 140 meter, samt etablering af et solcelleanlæg på op til 32 ha. Samtidig udvides og tilpasses kommuneplanrammen for område 09.T43 til det konkrete projekt.

 

Da projektet er delvist i overensstemmelse med kommuneplanen, er Herning Kommune forpligtet til at fremlægge og foreløbigt vedtage planforslag for projektet jf. planloven.

 

 

Forudgående debat

Byrådet har i juni 2018 godkendt debatoplæg for et samlet projekt med syv vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter, og et solcelleanlæg på op til 32 ha ved St. Soels. Debatoplægget er udsendt samlet af Holstebro og Herning Kommune, og var i offentlig høring i perioden fra den 21. juni 2018 til den 5. juli 2018. Der indkom i alt otte bemærkninger til Herning Kommune i debatperioden.

 

Byplanudvalget er orienteret om de indkomne bemærkninger fra debatfasen den 17. september 2018. Bemærkningerne er inddraget i planlægningen for projektet i det omfang, at det har været relevant.

 

Dialog i planlægningsprocessen

Der har i forbindelse med planlægningsprocessen været dialog med Vejdirektoratet, der har udtrykt bekymring for, om projektet (de tre vindmøller og solcelleanlægget i Herning Kommune) vil begrænse, særligt hjortevildtets brug af faunapassagen som blev etableret i forbindelse med motorvejsbyggeriet. Vejdirektoratet har bemærket, at man overvejer, at komme med en indsigelse mod planen.

 

Det har ført til en tilpasning af projektet, hvor afgrænsningen af solcelleanlægget er ændret. Det har ikke været muligt, at ændre på vindmøllernes placering grundet afstandskrav til beboelse mv.

  

Miljøkonsekvensrapport

Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse) samt en miljøvurdering af de planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. Der er derfor udarbejdet en miljørapport for kommuneplantillæg nr. 66, og for lokalplan 09.T43.1 – St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum.

 

Tidligere var VVM-redegørelsen og miljørapporten samlet i ét dokument, og var Herning Kommunes dokument. Med ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er miljøkonsekvensrapporten nu bygherres dokument, og bygherre har også stået for udarbejdelsen i dialog med Herning Kommune og Holstebro Kommune. Miljørapporten med vurdering af planerne er stadig Herning Kommunes dokument.

 

Miljøkonsekvensrapporten beskriver det samlede projekt, dvs. syv vindmøller og solcelleanlæg, hvorimod miljørapporten beskriver den del af projektet, som ligger i Herning Kommune, dvs. tre vindmøller og solcelleanlægget.

 

Miljøkonsekvensrapporten ” Miljøkonsekvensrapport. St. Soels Energipark. December 2018” og miljørapporten kan ses af bilag 3 og bilag 6.

 

I miljøkonsekvensrapporten belyses et hovedforslag og et 0-alternativ. 0-alternativet beskriver situationen som den ville være i området, hvis projektet ikke gennemføres. Derudover beskrives miljøpåvirkningerne særskilt for henholdsvis vindmøller og solcelleanlæg.

 

Hovedforslaget for det samlede projekt består af syv ens vindmøller i traditionel dansk design med en totalhøjde på op til 140 meter, opstillet på én lige række.

Samlet forventes vindmøllerne at have en samlet effekt på 14-35 MW og solcelleanlægget en effekt på ca. 20 MWp.

 

Herning Kommune har i Herning Kommuneplan 2017-2028 en målsætning om 60MW ny vindmølleenergi inden 2030. Vindmølleandelen i projektet vil bidrage med 23,3% ved en effekt på 14 MW og 53% ved en effekt på 35 MW af Herning Kommunes målsætning om ny vindmølleenergi.

 

Der er lavet et ikke-teknisk resumé af miljøkonsekvensrapporten, der er et selvstændigt dokument (bilag 2) samt af miljørapporten, der indgår som bilag i forslag til kommuneplantillæg nr. 66 og lokalplanforslag nr. 09.T43.1.

 

De vigtigste konklusioner fra miljøkonsekvensrapport og miljørapport er gengivet i de nedenstående afsnit.

 

Landskabspåvirkning

Landskabet omkring projektområdet fremstår som intensivt dyrkede marker adskilt af spredte ejendomme, levende hegn samt mindre skovbevoksninger og kratbeplantning.

 

Vindmøllerne vil optræde som store i forhold til landskabet i øvrigt, men terrænet og den eksisterende beplantning har betydning for hvor synlige vindmøllerne opleves.

 

Med undtagelse af få steder, hvor der vil være indblik, vil solcelleanlægget ikke være synligt fra de omgivende landområder. Med en omgivende grøn beplantning vurderes solcelleanlægget ikke at have en betydelig landskabelig påvirkning.

 

Samlet set vurderes det, at energianlægget trods sine markante størrelse kan rummes i det dyrkningsprægede landskab, der er præget af flere tekniske anlæg.

 

Samspil med andre vindmøller

Indenfor 28 gange møllehøjden findes tre ældre vindmøllegrupper bestående af to-fire vindmøller med en totalhøjde 68-77 meter, hhv. ved Blinkildevej, Kronborgvej og Vindingvej.

I få tilfælde kan der være et visuelt uklart samspil mellem de nye og eksisterende møller, som ved rute 467 syd for Aulum, hvor de nye vindmøller vil ses sammen med de eksisterende vindmøller ved Vindingvej. Visualisering kan ses i miljøkonsekvensrapporten.

 

Samlet vurderes det, at påvirkningen fra det visuelle samspil mellem de eksisterende møller og de nye vindmøller vil være ubetænkeligt fra de fleste steder.

 

Dertil kommer, at der for de omkringstående vindmøller generelt er tale om vindmøller af ældre datoer, som må forventes nedtaget indenfor en overskuelig fremtid. Dermed vil samspillet med eksisterende vindmøller forventeligt være begrænset til en kortere årrække.

 

Kulturarv

I området forefindes fredede fortidsminder, bl.a. i form af flere gravhøje. Flere er omfattet af fredninger eller andre beskyttelseshensyn. Projektet vil dog ikke have en direkte påvirkning. Museum Midtjylland anbefaler, at der udføres forudgående undersøgelser før anlæggene etableres

 

Indenfor lokalområdets nærområde, dvs. 4,5 km, ligger 2 kirker, hhv. Tvis Kirke og Aulum Kirke. Herudover ligger Vinding Kirke lige udenfor nærområdet. Kirkerne fremstår ikke som markante landskabselementer i landskabet i eller omkring vindmølleområdet. Der er ikke konstateret muligheder for indsigt til kirkerne, hvor både kirkebygninger og vindmøller er synlige på samme tid. Opstilling af vindmøller ved St. Soels vurderes derfor ikke at få nogen indflydelse på indsynet til kirkerne samt udsyn til kirkerne.

  

Naturpåvirkning

Møllerne og solcellerne opstilles i et område med intensivt dyrket landbrugsland, uden egnede levesteder for andre bilag IV-arter end flagermus, der forekommer i meget lave antal i området. Hverken selve etableringen af vindmøllerne og solceller eller driften af dem vurderes at påvirke flagermusenes overlevelse eller reproduktion negativt.

Nærmeste beskyttede natur iht. Naturbeskyttelseslovens § 3 ligger over 500 meter fra vindmølleplaceringerne og etablering af vindmøller og solceller med tilhørende anlæg, vurderes at kunne ske uden negativ påvirkning af de beskyttede naturområder.

 

Faunabro over Holstebromotorvejen

Nærmeste vindmølle vil stå ca. 215 meter vest for faunapassagen over motorvejen. Vindmøllerne vil ikke danne en fysisk forhindring for dyrenes passage til og fra denne. Normalt vurderes en bufferzone på 200 meter, at sikre mod negative konsekvenser for pattedyrs brug af faunabroer. Vejdirektoratet har i det konkrete tilfælde vurderet, af energianlægget kan begrænse særligt hjortevildtets brug af faunapassagen. I miljøkonsekvensrapporten er det oplyst, at vindmøllestøj og lys ved faunapassagen vil ligge på et niveau, der ikke vurderes at ville skræmme dyrene. Der findes ikke videnskabelige undersøgelser, der med sikkerhed påviser, at møllerne vil have en negativ konsekvens for faunapassagens funktionalitet. Observationer har vist, at krondyr i andre vindmølleparker søger tilbage til området efter anlægsfasen.

 

Solcelleanlægget placeres syd for faunapassagen, og vil kunne virke som en lokal barriere for nogle større dyrearters placering. Med muligheden for at dyrene kan trække øst og vest om anlægget, forventes solcelleanlægget ikke at få væsentlige negative konsekvenser for faunabroen.

 

Miljøpåvirkning

Det planlagte projekt vurderes ikke at udgøre nogen risiko for hverken grundvand eller overfladevand.

 

Det samlede projekt på syv vindmøller vil producere ca. 75.000 MWh om året. Det svarer til elforbruget for ca. 18.000 husstande. De tre vindmøller i Herning vurderes at kunne producere ca. 30-35.000 MWh om året alt afhængig af vindmølletype og rotordiameter. Solcelleanlægget vil med den forventede produktion kunne producere ca. 17.000 MWh om året.

 

Påvirkning af menneskers sundhed

I det omfang el fra vindkraft eller solenergi erstatter el fra specielt kulfyrede kraftværker, vil etablering af nye vindmøller og solceller medføre en reduktion i udledningen af skadelige partikler som SO2 og NOX. Dette har en positiv betydning for det enkelte menneskes sundhed i form af mindre sygdom, og et bedre omgivende miljø.

 

Påvirkning af naboer

Afstanden mellem vindmøller og nærmeste naboboliger skal være minimum fire gange vindmøllernes totalhøjde, i dette tilfælde minimum 560 meter. Der findes to boliger indenfor denne afstand i Herning Kommune, og forudsætningen for at realisere projektet er, at disse boliger nedlægges. Dette vil blive stillet som et vilkår i §25-tilladelsen (tidligere kaldet VVM-tilladelsen). Vindmølleopstiller har indgået aftale om nedlæggelse af disse to boliger.

 

Visuel påvirkning af naboer

Der vil være boliger i området, som vil blive visuelt påvirket af energiparken.

Også for naboer, hvor boligen og de primære udendørs opholdsarealer vender direkte mod vindmøllerne, og hvor der ikke findes afskærmende beplantning, må der forventes en påvirkning.

På større afstande vil vindmøllerne i højere grad indpasse sig med landskabets øvrige elementer.

 

Solcelleanlægget kan være synligt fra enkelte naboer, men vil ikke være særlig synligt, når det omgivende grønne hegn er vokset til.

 

Støjpåvirkning

Projektet overholder alle de lovgivningsmæssige støjkrav, når de to tidligere nævnte boliger er nedlagt.

 

Minkfarm

Mellem området til vindmøller i den nordlige del af lokalplanområdet og solcelleanlægget i den sydlige del, ligger en minkfarm, ca. 150 meter fra den nærmeste vindmølle.

Der foreligger ikke videnskabelige undersøgelser, der påviser en sammenhæng mellem støj fra vindmøller og ringere velfærd hos mink. I forhold til karakteren af vindmøllestøj som en konstant støjkilde, er der ikke grund til at antage, at dette skulle have negativ betydning for minks trivsel, der primært er følsomme overfor pludselig kraftig og uvant støj. Støj under anlægsfasen kan potentielt være en udfordring, da adgangsvejen går tæt forbi minkfarmen, og da mink er særligt følsomme, når de har hvalpe, hvorfor der i forbindelse med VVM-tilladelsen stilles vilkår for støj i anlægsperioden.

 

Støjkonsekvenszone

Omkring vindmøllerne udlægges en konsekvenszone som hindrer opførelse af beboelse i det åbne land (zone A) samt støjfølsom arealanvendelse (zone B)

 

 

 

Rød – Zone A

Blå – Zone B

 

 Støjkonsekvenszonen i Herning Kommune

 

  

Skyggekast

Skyggekast er vindmøllevingernes skygge, der bevæger sig hen over en flade hvor man opholder sig. Beregninger fra projektforslaget viser, at de anbefalede retningslinjer for maksimalt 10 timers skyggekast om året, ikke er overholdt ved op til 13 ejendomme for hele projektet. Herning Kommune vil stille krav om, at vindmøllen stoppes (skyggestop), så ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timers reel udendørs skyggekast om året. Dette gøres ved at installere et såkaldt miljøstop på de vindmøller, der forårsager skyggekast.

 

 

§25-tilladelse (tidligere kaldet VVM-tilladelse)

Byrådet tager først endelig stilling til om vindmølle- og solcelleprojektet skal kunne realiseres, efter at plangrundlaget for projektet har været i offentlig høring i minimum 8 uger. De fremsendte bemærkninger og indsigelser til projektet vil indgå i Byrådets beslutning om projektet skal endeligt vedtages.

 

Hvis projektet for energiparken endeligt vedtages, kræver projektets gennemførelse blandt andet en §25-tilladelse. Da det samlede projekt ligger i både Herning og Holstebro Kommune, er der udarbejdet et forslag til en fælles §25-tilladelse. Se bilag 5. §25-tilladelsen er udtryk for, hvilke vilkår vindmølle- og solcelleprojektet i givet fald skal imødekomme. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller, at forslag til tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-36-18 Sagsbehandler: Trine Eide  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 09.T43.1 for St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19. februar 2018 godkendt at igangsætte planlægningen for tre vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter og på mødet den 16. april 2018 i tilknytning hertil er et solcelleanlæg på op til 32 ha godkendt, som en del af et samlet vindmølleprojekt på tværs af kommunegrænsen, hvor tre vindmøller opstilles i Herning Kommune og fire i Holstebro Kommune.

 

Herning Byråd godkendte på mødet den 19. juni 2018 et oplæg til indkaldelse af forslag og idéer med henblik på den videre planlægningsproces (debatoplæg) for det samlede projekt med syv vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter og et solcelleanlæg på op til 32 ha, som igangsætning for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag samt miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) og miljørapport (miljøvurdering af planerne).

 

Debatoplægget er udsendt samlet af Holstebro og Herning Kommune, og var i offentlig høring i perioden fra den 21. juni 2018 til den 5. juli 2018.

 

Bemærkningerne fra debatfasen er inddraget i planlægningen for projektet i det omfang, at det har været relevant.

 

Der er blevet udarbejdet et forslag til lokalplan 09.T43.1 – St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 09.T43.1 foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 09.T43.1 er beliggende i det åbne land mellem Aulum og Sørvad. Umiddelbart øst for lokalplanområdet ligger Holstebromotorvejen, og mod nord afgrænses området af kommunegrænsen til Holstebro Kommune.

 

Forslag til lokalplan 09.T43.1 giver mulighed for, at der opstilles tre vindmøller med en maksimal højde på 140 meter og en minimum højde på 130 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha.

 

 

 

 

 

 

 Lokalpanforslaget medtager bestemmelser om vindmøllernes og solcellernes placering, højde og farve. Indenfor lokalplanområdet kan der endvidere opføres teknikbygninger og en transformerstation.

 

Lokalplanen stiller endvidere krav om, at ved ophør af elproduktion skal vindmøller, solceller, fundamenter, tekniske anlæg og installationer, arbejdsarealer og veje, som alene anvendes til vindmøllerne eller solcellerne, fjernes senest et år efter driften er ophørt. Arealer som før var landbrugsarealer, skal reetableres til landbrugsmæssig drift. Omkostningerne i forbindelse med fjernelse af vindmøller og solceller med videre og reetablering af landbrugsarealer skal ske uden udgift for det offentlige.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra ny vejtilslutning til Vindingvej.

 

Kommuneplantillæg

Opstilling af vindmøller og solceller ved St. Soels er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, bl.a. hvad angår afgrænsning, maksimum totalhøjde og etablering af solceller. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 66 til kommuneplanen.

 

Miljøkonsekvensrapport og miljørapport

Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse) samt en miljøvurdering af de planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. Der er derfor udarbejdet en miljørapport for kommuneplantillæg nr. 66, samt for lokalplan 09.T43.1.

 

Tidligere var VVM-redegørelsen og miljørapporten samlet i ét dokument, og var Herning Kommunes dokument. Med ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er miljøkonsekvensrapporten nu bygherres dokument, og bygherre har også stået for udarbejdelsen i dialog med Herning Kommune og Holstebro Kommune. Miljørapporten med vurdering af planerne er stadig Herning Kommunes dokument.

 

Miljøkonsekvensrapporten beskriver det samlede projekt, dvs. syv vindmøller og solcelleanlæg, hvorimod miljørapporten beskriver den del af projektet, som ligger i Herning Kommune, dvs. tre vindmøller og solcelleanlægget.

 

Miljøkonsekvensrapporten ” Miljøkonsekvensrapport. St. Soels Energipark. December 2018” og miljørapporten er bilag til sagen

 

Miljøkonsekvensrapporten og miljørapportens væsentligste konklusioner er gengivet i det forrige dagsordenspunkt vedr. foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 09.T43.1 – St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-18 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 for boligområd ved Brændgårdvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2017-2028 med tilhørende miljørapport for boligområde ved Brændgårdvej i Herning. Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 30. august 2018 til og med 25. oktober 2018. Der er i perioden indkommet 5 indsigelser og bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 50 med miljørapport endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Da den gældene kommuneplanramme 13.B19 for boligområde ved Brændgårdvej ikke er i overensstemmelse med de intentioner, der er i lokalplanforslaget for området, er der udarbejdet kommuneplantillæg for området.

 

Områdets afgrænsning udvides i det nordøstlige hjørne såles at ejendommen, matrikel nr. 2h Brændgårde,Herning Jorder indgår i kommuneplanrammen. Ejendommen flyttes fra rammeområde

13.OF15 til rammeområde 13.B19 for at give mulighed for at området kan trafikbetjenes fra Brændgårdvej.

 

De bygningsregulerende bestemmelser ændres til at indeholde flere boligtyper og højere bebyggelse. Den samlede bebyggelsesprocent for hele området fastholdes.

 

Offentlig høring:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i perioden den 30. august 2018 til og med den 25. oktober 2018. Der er indkommet 5 bemærkninger og indsigelser. De samlede bemærkninger behandles i sagen vedr. den endelige vedtagelse af lokalplan 13.B19.1, da det primært omhandler lokalplanen.

De indkomne bemærkninger og indsigelser giver efter administrationens vurdering ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

  

Sammenfattende redegørelse:

Bilag indeholder sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvordan der er taget hensyn til de forventede miljøpåvirkninger samt baggrunden for, at kommuneplantillæg og lokalplan indstilles til endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2017- 2028 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-18 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 13.B19.1 for boligområde ved Brændgårdvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 13.B19.1 for boligområde ved Brændgårdvej i Herning. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til den 25. oktober 2018. Der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 13.B19.1 for boligområde ved Brændgårdvej i Herning endelig vedtages med enkelte ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet har en størrelse på 8,2 ha og omfatter privatejede ejendomme og en ejendom ejet af Herning Kommune.

 

Lokalplanen er inddelt i 7 delområder.

 

Delområderne I, IV, V og VI kan anvendes til tæt-lav eller etagebebyggelse i form af række- kæde- klyngehuse i 2-3 etager.

Delområde II kan anvendes til etagebebyggelse 4-6 etager i form af punkthuse.

Delområde III kan anvendes til enten åben-lav eller tæt-lav bebyggelse i min. 2 etager på mindre grunde.

Delområde VII skal anvendes som grøn kile i bebyggelsen. Den grønne kile kan indeholde regnvandsbassin og arealer til håndtering af regnvand. Kilen skal fremstå med et naturpræg.

 

Området skal vejbetjenes fra Brændgårdvej i lokalplanens nordøstlige del. Her ligger der ved lokalplanens udarbejdelse en bolig. Boligen er omfattet af lokalplanen for at give plads til en trafikløsning, som gør det muligt at sikre gode oversigtsforhold samt sikre de bløde trafikanter. Lokalplanforslaget giver mulighed for at boligen kan nedrives. Boligen er registret med en bevaringsværdi på 4. Herning Kommune kan blive overtagelsespligtig til ejendommen, da den er udlagt til offenlige formål i form af vejareal.

 

Den nordlige del af lokalplanområdet, som ejes af Herning Kommune er udpeget som §3 efter naturbeskyttelsesloven.Teknik- og Miljøudvalget har meddelt dispensation til udpegningen, idet forvaltningen vurderer, at der kan anvises erstatningsarealer et andet sted. Dispensationen er blevet påklaget og afgørelse i sagen afventes.

Forvaltningen foreslår, bl.a. for at sikre en hensigtsmæssig vejadgang til området og en optimeret krydsning mellem Brændgårvej, den nye adgangsvej til boligområdet og nye cykelstiforbindelser, en ændring i placering af vejtilslutningen til Brændgårdvej. Den ændrede vejadgang kan etableres uanset udfaldet af klagen.

 

Offentlig høring: 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 30. august 2018 til 25. oktober 2018, der er i denne periode indkommet 5 indsigelser til planforslaget.

 

Indsigelserne omfatter følgende:

 

1.    El-kabel gennem området og hensyn til denne.

2.    Beskyttelseszone omkring vandværket.

3.    Vandledning gennem området.

4.    Bygningshøjder i området, samt at bryggeriet vil skæmme et naturskønt område. Trafikbelastning på Brændgårdvej. Udkørsel fra Brændgårdvej til Gullestrupvej og forslag om vejadgang via Sønderager.

5.    Overtagelse af ejendommen Brændgårdvej 101, indsiger ønsker en afklaring omkring overtagelse inden lokalplanens vedtagelse.

 

I det vedhæftede indsigelsesnotat er der en nærmere redegørelse for de indkomne indsigelser.

 

Ad 1. Der er sikret et 60 kV kabel der løber gennem området på lokalplanens kortbilag. Der skal dog sikres en afstand på begge sider af kablet på 1,5 meter. I lokalplanen er afstanden sat til 2 meter på begge sider. Hermed er lokalplanen mere restriktiv end den servitut der beskytter kablet. Forvaltningen vurderer derfor, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Ad. 2. Der er forvaltningens vurdering, at Herning Vands bemærkninger giver anledning til en præcisering i lokalplanensåledes der lægges en 300 meters zone omkring vandboringerne, her må der ikke nedsives vejvand. Dette medfører at ca. 1/3 del af lokalplanområdet er omfattet af den 300 meters zone, hvor der ikke må nedsives vejvand.

 

Ad 3. Der er forvaltningens vurdering, at vandledningen som løber gennem området er sikret via deklaration. At Herning Vand har en vandledning som løber gennem området er en sag mellem bygherre og Herning vand. Hvis ledningen ikke flyttes skal bygherre til en hver tid respekteres denne, idet der allerede foreligger en deklaration på denne.

 

Ad. 4. Der er forvaltningens vurdering, at den indkomne indsigelse omkring bygningshøjder forskellige steder i lokalplanen ikke bør imødekommes Der er i lokalplanen lagt vægt på forholdet mellem bebyggelse og det omkringliggende landskab, og de fastlagte bygningshøjder vurderes at være hensigtsmæssige for både bebyggelsen og landskabet.

 

Trafikken på Brændgårdvej er ikke et egenligt lokalplananliggende, men den forsatte boligudbygning vil medføre en øget trafik, som dog ikke vurderes at være problematisk. Udviklingen ved Sportscenter Herning medfører en ny tilslutning af Brændgårdvej til Gullestrupvej. Den nye vejtilslutning ligger længere mod syd og dermed tættere på Herning, hvorfor vurders at trafikken betydeligt nemmere kan afvikles mellem Gullestrupvej og Brændgårdvej. Den nuværende vejtilslutning tæt ved rundkørslen nedlægges i denne sammenhæng. Det er forvaltningens vurdering at bemærkningen om at det nye boligområde skal bør have vejtilslutning via Sønderagervej ikke er en hensigtsmæssig løsning, da både det eksisterende og kommende bolgområde ved Sønderager drved bliver gennemkørselsområde til de nye boliger ved Brændgårdvej

 

Ad. 5. Der er ikke mulighed for at ekspropriere arealet til vejanlægget inden lokalplanens endelige vedtagelse, da det er lokalplanen der giver hjemmel til en eventuel ekspropriation af området.  

 

Revideret lokalplankort

 

Forslag til ændringer i lokalplanen:

I løbet af den offentlige høring har forvaltningen været i dialog med projektudvikler, som har et ønske om at skabe en mere varieret bebyggelse i to af delområderne. Projektudvikler vil gerne have mulighed for bebyggelse i 1 etage mod de 2-3 etager der er beskrevet i lokalplanforsalget. Forvaltningen anbefaler, at der i delområde IV og V gives mulighed for at 25% af de 5000 m² byggeret kan opføres i 1 etage. Bebyggelse ud mod landskabet og den påbudte facadelinje skal dog være i 2 etager for sikre en markant byfont ud mod landskabet.

 

I lokalplanens delområde III kan der opføres åben-lav på små grunde på 600-700 m². Delområdet har flere grunde, som på grund af  skel, byggeliner og deklarationsarealer bliver  vanskelige at bebygge nå grundene samtidig er relativt små. Forvaltningen anbefaler, at der gives mulighed for lidt større grunde, men at det ikke medfører en øget byggeret. Det anbefales ligeledes at der tilføjes bestemmelse om at bebyggelsesprocenten ved åben-lav bebyggelse er 30% for den enkelte grund.

 

Den nordlige del af lokalplanområdet er udpeget som §3 efter naturbeskyttelsesloven. Teknik- og Miljøudvalget har meddelt dispensation til udpegningen, idet forvaltningen vurderer, at der kan anvises erstatningsarealer et andet sted. Dispensationen er efterfølgende blevet påklaget og der foreligger endnu ikke en afklaring fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. For at sikre at der kan etableres en hensigtsmæssig vejadgang, herunder krydsning med bl.a. cyklestien medfører det en ændring af lokalplanforslaget. Det foreslås at etagearealet i delområde I reduceres med 1000 m² for at give plads til den nye vejtilslutning. Som bilag er vedhæftet en skitse for etableringen af vejtilslutningen. Her er der taget hensyn til adgangen til boligområdet, cykeltrafik til og fra Herning, samt stiforbindelse langs det nye boligområde. En stiforbindelse som i lokalplanen er nævnt som en idrætsrambla. Byrådet har efter lokalplanens foreløbige vedtagelse besluttet at, eliteklasserne skal flyttes fra Sønderagerskolen til Holing, og at der skal bygges en ny skole til formålet. Det anbefales udformningen og forløbet af "idrætsramblaen" genovervejes og evt. ændres til en almindelig sti langs boligområdet. Se i øvrigt vedlagte bilag som viser trafikløsningen for området. 

 

For at skabe bedre adgang mellem lokalplanområdet og det kommende boligområde på Sønderagerskolens areal anbefales det, at der etableres en ekstra stiforbindelse i det tracé hvor der ligger en spildevandsledning. Stien skal henligge som grussti tilpasset de øvrige stier ved Fuglsang sø.

 

Der har vist sig behov for at det i lokalplanen præciseres at der er en beskyttelseszone omkring vandværket boringer. Dette medfører en ændring i lokalplankortet samt en ændring i en bestemmelse i lokalplanen.

 

Kommuneplantillæg og miljørapport:

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 50 til HerningKommuneplan 2017-2028 og miljørapport. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Sammenfattende redegørelse:

Der er udarbejdet en miljørapport til kommuneplantillægget og lokalplanen. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 og lokalplan nr. 13.B19.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget endelig vedtager forslag til lokalplan 13.B19.1 boligområde ved Brændgårdvej i Herning med følgende ændringer:

 

at §4.1 ændres til "Der udlægges areal til veje og stier, i princippet som vist på kortbilag 2".

 

at der tilføjes i §4.4, ”dobbeltrettet cykelsti”.

 

at der tilføjes bestemmelse under §4 ”Stien g-h skal udlægges i et trace på minimum 3 meter og med en stibredde på minimum 1 meter. Stien kan etableres som grussti”.

 

at der tilføjes under §5.1 ”ved grunde over 700 m² udregnes byggeretten efter 700 m²”.

 

at §7.1 ændres til "Der kan bygges 6600 m² inden for delområdet. Byggeretten er fordelt som følgende: Matr. nr. 2k - 4000 m² etageareal. Matr. nr. 2i - 2600 m² etageareal".

 

at der tilføjes bestemmelse under §7 gældende for delområde III ”Ved åben-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 30 %”.

 

at §7.21, §7.30 og §7.38 ændres til ”Bebyggelse skal opføres i minimum 2 etage og maksimum 3 etager. 25% af den samlede bebyggelse i delområdet kan dog opføres i 1 etage. Al bebyggelse mod den på kortbilag 2 viste facadelinje skal opføres i minimum 2 etager”.

 

at §12.2 ændres til ”Inden for det på kortbilag 2 viste areal med beskyttelseszone omkring vandværket, må der ikke nedsives vejvand”.

 

at det reviderede kortbilag 2 godkendes

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-20-18 Sagsbehandler: Sine Dall  

Ny planlægning for boligområde ved Sønderager i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byrådet har for budget 2019-2022 besluttet, at der skal bygges en ny talentskole ved Holing, og at Sønderager skolens areal skal byggemodnes med boliggrunde.

 

Der foreligger nu en foreløbig principskitse for områdets udstykning, som grundlag for udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for området.

Sagsfremstilling

Området ligger i den nordlige del af Herning by tæt på det store rekreative landskab omkring Fuglsang sø.

 

Området foreslås som en udvidelse af det eksisterende bykvarter med boliger langs en traditionel boligvej med fortov på begge sider. Stamvejen har ligeledes fortov på begge sider, men også cykelsti. Der er på principskitsen op til 50 grunde.

 

Der er i principskitsen lagt vægt på adgangen til området omkring Fuglsang sø samt stiforbindelsen til Holing. Der er ligeledes en kobling til det nye boligområde, som ligger nord for området.

 

I den nordlige del af området er der et øst-vest gådende grønt område. Her ligger også en større spildevandsledning, som der skal tages hensyn til. Området grænser op et nyt boligområde ved Brøndgårdvej og den grønne forbindelse til Fuglsang sø.

 

Der er en del eksisterende beplantning i kanten af området. I forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for området skal det undersøges nærmere hvilken beplantning, der kan sikres i lokalplanen.

 

Plangrundlag:

Området er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål til skole med tilhørende bold-og idrætsbaner. Der er mulighed for at etablere institutioner for børn og unge i området. For at give mulighed for at området kan omdannes til boliger skal der udarbejdes kommuneplantillæg for området.

 

Området er omfattet af Byplanvedtægt nr. 19 for et område nord for H. P. Hansensvej og vest for Gullestrupvej, som forventes aflyst delvist af en ny lokalplan.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der igangsættes lokalplan og kommuneplantillæg for området ud fra det skitserende princip.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-19-18 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for Bethaniagade 14-16 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om ændret anvendelse af stueetagen i ejendommene Bethaniagade 14- 16 i Herning, så der ikke vil være krav om butikker i stueetagen. Ansøger ønsker at etablere boliger i stueetagen.

Den ønskede anvendelse er i strid med gældende planlægning. Det vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, hvis ansøgningen skal imødekommes. Forvaltningen fremsender hermed ansøgningen til Byplanudvalget til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning for ejendommene. 

Sagsfremstilling

Området

Det ansøgte projekt på ejendommene Bethaniagade 14-16 omfatter matriklerne 834 og 833, Herning Bygrunde. Ejendommene er del af karréen Bethaniagade, Nørgaards Alle, Rolighedsvej og Skolegade. Karréen består af randbebyggelse i 2-3 etager med saddeltag langs Bethaniagade, Skolegade og Rolighedsvej. Der er ikke bebyggelse langs Nørgaards Alle. Der er friarealer i karréens midte. Karréen er beliggende i den nordlige del af Herning bymidte umiddelbart syd for byomdannelsesområdet Herning+.

 

 

Luftfoto med de to ejendomme - Bethaniagade 14 og 16

 

Projektet

Ansøger ønsker at opføre en ny etagebebyggelse i 3½ etager på matriklerne 833 og 834, Herning Bygrunde. Der ønskes etableret boliger på alle etager, da ansøger mener, at der ikke forekommer andre butikker i umiddelbar nærhed. Den ny bebyggelse ønskes i øvrigt opført inden for rammerne af den gældende lokalplan.

 

Eksisterende planforhold

Området er omfattet af kommuneplanramme 11.C32 for Centerområde: Hjørnet af Nørgaards Alle og Bethaniagade samt lokalplan 11.C32.1 for bebyggelse på hjørnet af Nørgaards Alle og Bethaniagade.

 

Kommuneplanramme 11.C32

Området skal anvendes til boliger, udvalgsvarebutikker, kontorer samt restaurant og café. Det skal dog være muligt at indpasse bebyggelse til offentlige formål. Der skal ske en fornyelse og fortætning af området for især at forbedre det som boligområde, og for at øge antallet af boliger. Der skal sikres velbeliggende grønne friarealer og plantes træer på de større parkeringsarealer.

Bebyggelsen skal fremstå som en sluttet bebyggelse mod de omkransende gader. Ny bebyggelse skal med hensyn til materialer, proportioner (etageantal, bygningshøjde og facadebredde) og arkitektonisk udtryk tilpasses den eksisterende bebyggelse, så der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning.

 

Bebyggelsesprocenten må være maksimum 146, og der må opføres bebyggelse i op til 4 etager med en højde på maksimum 18 meter

Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. bolig og mindst 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal. Ved indretning af ungdomsboliger og ældre-/handicapegnede boliger etableres mindst ½ p-plads pr. bolig.

Der skal etableres friarelaer svarende til mindst 10% af boligetagearealet og mindst 50 % af erhvervsetagearealet.

 

Lokalplan 11.C32.1

Lokalplanen omfatter ejedommene Bethaniagade 12, 14 og 16 samt Nørgaards Alle 2. Det er lokalplanens formål at muliggøre opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på hjørnet af Nørregaards Allé og Bethaniagade. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en samlet bebyggelse i 3½ etage langs Nørgaards Allé og Bethaniagade. Stuetagen skal anvendes til butikker, cafe og restaurant. 1. sal må kun anvendes til butik eller beværtning i forbindelse med samme forretning i stueetagen samt kontorer, andet liberalt erhverv og boliger. 2. og 3. sal må kun anvendes til boliger.

 

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højst være 145%, og ny bebyggelse må højst opføres i 3 etager + udnyttet tagetage.

Bebyggelsen må have en højde på maksimum 18 meter, og husdybden må være op til 14 meter.

Facaderne mod Nørregaards Alle og Bethaniagade skal ligge i forsiden af byggefeltet mod gaderne. Stueplan, 1. sal og 2. sal skal være fulde etager. Taghældning må ikke overstige 45°. Udnyttet tagetage kan udføres som penthouse, så facade i tagetagen er trukket 2,5 m tilbage fra facadelinjen. 

 

Forvaltningens vurdering

Der er ansøgt om mulighed for at opføre en etageejendom i 3½ etager udelukkende til boligformål. Dette er i strid med anvendelsesbestemmelserne og dermed lokalplanens principper i den gældende lokalplan 11.C32.1, der stiller krav om, at der i stueetagen skal være butikker, cafe og restaurant og ikke boliger. Der skal dermed udarbejdes en ny lokalplan, hvis dette ønske skal imødekommes.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være positivt med et nyt boligprojekt på ejendommene, hvilket kan være med til at give Bethaniagade et arkitektonisk løft. Intentionen i gældende lokalplan er, at der opføres et samlet byggeri på ejendommene Bethaniagade 12-16 og Nørgaards Alle 2. Dette er fortsat forvaltnignens anbefaling. Forvaltningen vurderer endvidere, at Bethaniagade ikke betragtes som en egentlig butiksgade, hvorfor det ud over butikker, cafér og restauranter også bør være muligt at etablere boliger i de pågældende ejendommes stueetagen.

Der er, siden gældende lokalplan blev vedtaget i 2012, opstået en særlig planlægningsmæssig interesse for hele strækningen Nørgaards Alle, da det er forbindelsen mellem bymidten og byomdannelsesområdet "Herning+". Strækningen indgår i projektet om udvikling af "Herning+", forvaltningen vurderer derfor, at der i forbindelse med udarbejdelsen af en eventuel ny lokalplan bør ses på hele strækningen fra Bethaniagade til "Herning+" og overvejes, om flere ejendomme skal indgå i en ny planlægning.

 

I såvel kommunensplanens rammer som i den gældende lokalplans bestemmelser er der angivet krav om, at materialer, proportioner (etageantal, bygningshøjde og facadebredde) og arkitektonisk udtryk skal tilpasses den eksisterende bebyggelse, så der opnås en arkitektonisk helhedsvirkning. Der bør derfor i en eventuel udarbejdelse af en ny lokalplan indgås en tæt dialog mellem bygherren og forvaltningen om udformning af projektet.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning, der erstatter lokalplan 11.C32.1 og eventuelt omfatter mere af strækningen Nørgaards Alle.

Beslutning

Byplanudvalget godkender, at der igangsættes ny planlægning for området, idet udvalget ønsker en sammenhængende randbebyggelse langs Bethaniagade og Nørgårds Alle.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Gavlmalerier - Godkendelse af kunstnere og placeringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Trab Worm

Sagsresume

Det er på Byplanudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets fællesmøde den 17. september 2018 besluttet at afsætte i alt 200.000 kr. af Herning C midler til et nyt gavlmaleri hvert år i 2019, 2020 og 2021.

Forvaltningen har i samarbejde med en borger , med stor erfaring inden for området, udvalgt syv kunstnere og seks placeringer i bymidten. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med disse kunstnere og placeringer for at skabe nye, spændende gavlmalerier i Herning Bymidte.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kulturfest i Herning 2018, fik forvaltningen en henvendelse fra en borger vedr. at skabe streetart i form af gavlmalerier rundt i Herning Bymidte. Det er efterfølgende besluttet på Byplanudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets fællesmøde den 17. september 2018, at der arbejdes videre med udviklingen af et nyt gavlmaleri hvert år i 2019, 2020 og 2021. Der er i alt afsat 200.000 kr. til projektet.

 

Der er med hjælp fra borgeren fundet syv interesserede kunstnere og seks forskellige placeringer i bymidten. Forvaltningen vil i samarbejde med borgeren arbejde videre med de nævnte kunstnere og placeringer for at skabe de bedst mulige sammensætninger og dermed også gavlmalerier af høj kvalitet. Der er i bilagene beskrevet syv kunstnere med reference til deres tidligere gavlmalerier samt seks synlige placeringer i Herning Bymidte. Der er ligeledes taget kontakt til grundejerne på de beskrevne placeringer, og der er igangsat en dialog om mulighederne for et gavlmaleri på bygningerne.

 

Det er som udgangspunk borgeren, med stor erfaring inden for området, som har kontakt med kunstnere og grundejere. Forvaltningen vil i samarbejde med borgeren sammensætte kunstner og placering for at skabe det bedst mulige resultat inden for projektets økonomiske rammer. Den endelige placering, valg af kunstner og skitse behandles politisk inden den endelige beslutning. Forvaltningen anbefaler, at der i samarbejde med borgeren arbejdes videre med de nævnte kunstnere og placeringer til gavlmalerier i Herning Bymidte.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forvaltningen i samarbejde med borgeren arbejder videre med de nævnte kunstnere og placeringer til gavlmalerier i Herning Bymidte.

Beslutning

Forvaltningen skal i samarbejde med borgeren arbejde videre med gavlmalerierne.

 

Følgende placering er prioriteret til de første tre år:

·         Østergade 5 – mod p-pladsen

·         Bredgade 24F

·         Nørregade 7

Bogdan Scutaru udgår med henvisning til at han pt. opererer i det midtjyske, og at der er en anden kunstner, der arbejder med et grafisk udtryk.

Skitserne skal til godkendelse i udvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget 7. januar 2019