Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 6. august 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-113-10 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til Herning Kommuneplan 2013-24

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Lotte Guldbæk Andersen

Sagsresume

Forvaltningen fremsender forslag til kommuneplan 2013-24. Forslaget fremlægges til offentlig høring i perioden 3. oktober til 5. december 2012.  Der er i offentlighedsfasen planlagt syv borgermøder.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplanen er udarbejdet på baggrund af indledende temadrøftelser med de respektive fagudvalg om udvalgte hovedtemaer i form af klimahandlingsplan, byudvikling og landbrugsplanlægning. Udarbejdede masterplaner har også været en del af baggrundsmaterialet.


De forskellige forvaltninger og fagudvalg har bidraget i forhold til de pågældendes ansvarsområder.
 
Forvaltningen har også været i dialog med nabokommuner om de emner, der ikke er afgrænset af kommunegrænsen.

 
I forhold til de tidligere kommuneplaner er denne kommuneplan specielt ændret i forhold til arealudlæg til særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) og placering af store husdyrbrug.

Vedrørende SVL har Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget på et fællesmøde den 25. juni besluttet, at der i kommuneplanforslaget lægges op til, at der i begyndelsen af planperioden arbejdes videre med at kvalificere SVL områderne, med henblik på udpegning af områder, hvor der kan placeres store husdyrbrug.

 

I den nye planperiode forventer Herning Kommune desuden at have fokus på nye temaer som for eksempel arkitekturmanual samt at udarbejde kommuneplantillæg for blandt andet Helstrup.   

 

Forslaget til kommuneplan lægger op til en debat om placering af en ny skole i Herning Øst.


I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” har Herning Kommune foretaget screeninger af nye arealudlæg. Screeningerne har vist, at ændringerne i kommuneplanen må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Forslaget til kommuneplan og forudsætningsredegørelse foreligger i en digital udgave: www.kommuneplan.herning.dk

Kortmateriale er ved den politiske behandling vedlagt som PDF, da den digitale udgave stadig er under opbygning. Den digitale udgave vil foreligge til den offentlige høring.


Der er udarbejdet et Resuméhæfte, hvor ændringerne i forhold til de gældende planer er sammenfattet.


Det samlede materiale er i offentlighedsfasen desuden tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside. Resuméhæftet udgives også i en trykt udgave.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Forslag til Kommuneplan 2013-24 til godkendelse og fremlæggelse til offentlig høring i perioden 3. oktober til 5. december 2012.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes med nedenstående tilføjelser:
 
At Byplanudvalget ser de natur- og turistmæssige potentialer i de større ådale, og ønsker derfor en gennemgang af disse, med henblik på at vurdere, om de skal indgå som særligt værdifulde landskabsområder.
 
At Byplanudvalget ønsker "mulighederne for nye samarbejdsformer undersøges" tilføjet til "indsatsområder".
 
At Byplanudvalget ønsker at tilføje en fjerde placeringsmulighed for skoleplacering i Hammerum-Gjellerupområdet i forbindelse med Hammerum Hallen. Erstatningsarealer til boldbaner skal indgå i placeringsmuligheden
 
At den afsluttende sætning på siden 19 ændres til ”Byrådet igangsætter hermed debatten”.
 
At Der tilføjes linier fra bymidtepolitikken om mere liv i midtbyen under bymidteafsnittet.
 
At Området omkring søen i Skærbæk indarbejdes som langsigtet byudvikling.

 

At der ikke sker ændring i detailhandelsrammerne for SC2 og SC3 ved Dæmningen.
 
At forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden Økonomi- og Erhvervsudvalgsbehandlingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 88 - Genbrugsvirksomhed ved eksisterende genbrugsplads ved Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 17. april 2012 pkt. nr. 60 ansøgning om etablering af genbrugsvirksomhed ved eksisterende genbrugsplads ved Aulum.  
 
Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes kommuneplantillæg samt lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 88 til Herning Kommuneplan 2009-2020 omfatter en ændring af rammeområde T1. Rammeændringen giver mulighed for at private virksomheder kan etablere sig i området, samt en udvidelse af rammeområdet mod syd og sydvest.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 88 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 09.T1.1 - Område for affaldshåndtering ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 17. april 2012 pkt. nr. 60 ansøgning om etablering af genbrugsvirksomhed ved eksisterende genbrugsplads ved Aulum.  

 

Byplanudvalget besluttede, at projektet principgodkendes, samt at der udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg for området.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for at private og offentlige virksomheder inden for virksomhedsklasse 4, 5, 6 og 7 kan etablere sig i området. Området er udlagt primært til transporttunge virksomheder, der har brug for plads og arealer til oplag. 
Der kan etableres bygninger i området til virksomhedernes drift med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 10.
 
Lokalplanområdet har et areal på ca. 10,6 ha. og der er i lokalplanforslaget lagt vægt på at bevare den eksisterende karaktergivende beplantning i området. Lokalplanforslaget stiller krav til beplantningsbælter, så der sker en afskærmning af området mod veje og det åben land.
 
I en del af arealet, hvor der tidligere har været produktionsskole, er der registret fredskov. Der vil i den offentlige høring blive arbejdet videre med at få ophævet fredskovspligten, og der arbejdes på at finde en løsning inden en endelig vedtagelse af lokalplanen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 09.T1.1 for Område til affaldshåndtering ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.1 for centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på mødet den 20. april 2012 at der kunne udarbejdes lokalplan for ejendommene Vestergade 41 - 45 i Herning. Godkendelsen skete på baggrund af en ansøgning fra ejeren af Vestergade 45, som ønsker at gennemføre et projekt med servicevirksomhed og bolig på ejendommen. For at sikre en sammenhængende planlægning omfatter lokalplanforslaget et større område, som hidtil ikke har været lokalplanlagt.

 

Lokalplanforslaget udlægger området til centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder og boliger. Den bevaringsværdige bebyggelse på Vestergade 41 skal bevares, mens lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive de to bygninger på Vestergade 43 og 45 med middel bevaringsværdi.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 11.C27.1 for Vestergade 41 - 45 udlægger et område på ca. 5600 m2 til centerformål i den vestlige udkant af Herning bymidte, i nærheden af Textilforum og Vestre Anlæg.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder og boliger. For at understrege det eksisterende gaderum skal ny bebyggelse opføres som randbebyggelse med facade mod Vestergade. Bebyggelse kan opføres i tre etager og 12 meter, og mod Vestergade skal bebyggelsen være minimum 2 etager. Lokalplanforslaget udlægger byggefelter med tilhørende byggeret, og der kan i alt opføres 4.300 m2 bebyggelse indenfor lokalplanområdet.

 

Da området udlægges til centerformål giver lokalplanen mulighed for at opføre i alt op til 1000 m2 butiksareal. For at tilpasse butiksstrukturen til området, må den enkelte udvalgs - eller dagligvarebutik maksimalt have et areal på 500 m2. Lokalplanforslaget giver også mulighed for at etablere virksomheder i virksomhedsklasse 1 - 3 og for at der i tilknytning til butikker kan etableres værksted til f.eks. kunsthåndværkere og cykelsmed.

 

Bebyggelsen på Vestergade 41 med middel bevaringsværdi må ifølge lokalplanforslaget ikke nedrives eller ombygges uden forudgående godkendelse fra Herning Kommune. Ejendommen er opført som én af to direktørvillaer i forbindelse med Herning Klædefabrik i 1897.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive bebyggelsen med middel bevaringsværdi på Vestergade 43 og 45. Vestergade 43 er ligesom Vestergade 41 opført som direktørvilla til Herning Klædefabrik, der på tidspunktet for villaernes opførelse var ejet af brødrene Lund. Bebyggelsen på Vestergade 43 er ikke på samme måde som Vestergade 41 bevaret med sin oprindelige arkitektur, hvorfor lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive den.

 

Vestergade 45 fremstår med en mere anonym arkitektur end Vestergade 41 og 43 og udgør ikke på samme måde et væsentligt kulturhistorisk og arkitektonisk bygningværk, og derfor giver lokalplanforslaget mulighed for at nedrive bebyggelsen for at give plads til et nyt projekt.

 

Lokalplanforslaget indeholder også bestemmelser om bevaring af enkeltstående træer i området, da de er med til at give området karakter og er en del af haveanlægget ved den bevaringsværdige villa.

 

Den østligste del af lokalplanområdet er i dag udlagt til parkering for Textilforum og en anden ejendom på den nordlige side af Vestergade. Området er fortsat udlagt til parkering, og lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere fælles parkeringsanlæg, enten på terræn eller i form af kælder, for hele lokalplanområdet for at opfylde kravene til parkeringspladser.

 

For at sikre tilstrækkelig med cykelparkeringspladser indeholder lokalplanforslaget også bestemmelser om, at der skal etableres én cykelparkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal, og at cykelparkering til medarbejdere skal være overdækket. Etableringen af cykelparkeringspladser skal være med til at fremme Herning Kommunes mål som cykelby.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 11.C27.1 for centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P16-1-12 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 - Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
    X

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 09.E11.1 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020.
 
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde – E11 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg:
Med dette kommuneplantillæg udlægges en ramme for et nyt erhvervsområde i det åbne land nord for Feldborg. Ændringen af kommuneplanen vil sikre mulighed for fortsat udvikling af erhvervslivet i Feldborg.
 
Der er et ønske om at udvide virksomhedens produktion gennem udbygning af deres anlæg og udvidelse af arealet. Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre den fortsatte udbygning af en eksisterende virksomhed i et nyt erhvervsområde nord for Feldborg by. Kommuneplantillægget er en forudsætning for, at virksomheden gennem lokalplanlægning, kan opnå tilladelse til produktionens fortsatte udbygning og drift.
 
Kommuneplantillægget fastsætter rammer for, at området kun må anvendes til erhvervsformål i virksomhedsklasse 3-4 og specificerer, at erhvervet skal have tilknytning til de primære erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og råstofudvinding. Endvidere fastlægger rammen, at området skal forblive i landzone ved lokalplanlægning. 

 

Miljørapport
Planafdelingen har vurderet, at den konkrete sag er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på, at et savværk som udgangspunkt er klassificeret som en virksomhedsklasse 6, hvor den anbefalede planlægningsafstand til beboelse er 300 meter. Der er 6 boliger inden for 100 meter fra virksomheden. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 73 og forslag til lokalplan 09.E11.1 udarbejdet en miljørapport.
 
I Miljørapporten konkluderes, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende kendte miljøforhold, herunder virksomhedens påvirkning af omgivelser med støj og trafik.

Den eksisterende virksomhed har en miljøgodkendelse, hvori der fastlægges støjgrænser for virksomheden. På baggrund af miljøgodkendelsen vurderes i  miljørapporten, at den pågældende virksomhed nærmere svarer til en virksomhedsklasse 3 - 4 end en virksomhedsklasse 6. Den anbefalede planlægningsafstand for virksomhedsklasse 3 - 4 er 50 - 100 meter.
Det vurderes derfor, at planen ikke vil medføre støjbelastning over Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for virksomheder, som svarer til de i miljøgodkendelsen fastsatte.
 
Miljørapporten fastslår, at planernes realisering vil generere trafik til området. Dog vurderes det, at det ikke vil medføre trafikstøj over gældende grænseværdier.
 
Støjforurening kan forebygges eller mindskes ved bygningers konstruktion, tekniske løsninger i støjende anlæg samt ved etablering af støjværn.

 

Offentlig Høring 

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 73 har været i offentlig høring fra den 9. maj 2012 til den 4. juli 2012.

 

Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Sammenfattende Redegørelse

I overensstemmelse med reglerne om miljøvurdering af planer og programmer, er der efter den offentlige høring udarbejdet en Sammenfattende Redegørelse af miljørapporten. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag til den tilhørende lokalplan.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-
2020 til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-15-11 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplan 09.E11.1 - Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed beliggende ved Teglværksvej nord for Feldborg.

 

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 09.E11.1 – Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg, som muliggør en udvidelse af en eksisterende virksomhed.

Sagsfremstilling

Baggrund:
På Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 3. november 2008 samt på Byplanudvalgets møde d. 4. november 2008 blev det besluttet, at fremtidig udvidelse af virksomheden vil kræve en lokalplan. Virksomheden er tidligere blevet udvidet på baggrund af landzonetilladelser.

Herning Kommune har modtaget en ansøgning i 2011 om udvidelse af en eksisterende virksomhed beliggende ved Teglværksvej nord for Feldborg.
 
Lokalplanområdet:
Forslag til lokalplan 09.E11.1 - Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg omfatter et areal på 3,47 ha ca. 300 meter nord for Feldborg By. Lokalplanområdet er afgrænset mod vest af Langgade og mod syd af mindre boligejendomme ved Teglværksvej. Mod nord og øst er lokalplanområdet afgrænset af det åbne land. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone.

Hovedparten af området anvendes i dag til fabrikation af trævarer i form af træpaller og træflis, og resten henligger som landbrugsareal.

Lokalplanforslaget:
Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed i det åbne land, som alene kan anvendes til erhvervsformål med tilknytning til primære erhverv som landbrug, skovbrug, gartneri og råstofudvinding. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Langgade og vejadgangene fra Teglværksvej er forbeholdt som brand- og redningsvej.

Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder, som er disponeret efter hensyntagen til boligejendommene ved Teglværksvej. I delområde I må der kun etableres administration og lignende funktioner for områdets virksomhed. I delområde II må der kun etableres erhverv, som svarer til virksomhedsklasse 3, dvs. virksomheder, som giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. I delområde III må der etableres erhverv, som svarer til virksomhedsklasse 3-4, dvs. op til de mindre belastende af egentlige produktionsvirksomheder.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse i det åbne land og sammenhæng med den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning langs virksomhedens afgrænsning mod det åbne land.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 73.

Miljørapport:
Planafdelingen har vurderet, at den konkrete planlægning er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer. Dette beror på, at et savværk som udgangspunkt er klassificeret som en virksomhedsklasse 6, hvor den anbefalede planlægningsafstand til beboelse er 300 meter. Der er 6 boliger inden for 100 meter fra virksomheden. Der er derfor i forbindelse med udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg nr. 73 og er forslag til lokalplan 09.E11.1 udarbejdet en miljørapport.

I Miljørapporten konkluderes, at de væsentligste miljøpåvirkninger knytter sig til eksisterende relevante miljøproblemer, herunder virksomhedens påvirkning af omgivelser med støj og trafik.
 
Den eksisterende virksomhed er omfattet af en miljøgodkendelse, hvori der fastlægges støjgrænser for virksomheden. På baggrund af miljøgodkendelsen vurderes i miljørapporten, at den pågældende virksomhed nærmere svarer til en virksomhedsklasse 3 - 4 end en virksomhedsklasse 6. Den anbefalede planlægningsafstand for virksomhedsklasse 3 - 4 er 50 - 100 meter.
Det vurderes derfor, at planen ikke vil medføre støjforurening over Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for virksomheder, som svarer til de i miljøgodkendelsen fastsatte.

I Miljørapporten fastslås, at planernes realisering vil generere trafik til området, dog vurderes det, at det ikke vil medføre trafikstøj over gældende grænseværdier.

Støjforurening kan forebygges eller mindskes ved bygningers konstruktion, teknik i støjende anlæg samt ved etablering af støjværn.

 

Offentlig høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 9. maj til den 4. juli 2012.

 

Der er indkommet almindelig information fra EnergiMidt om, at hvis der skal udføres flytning/omlægning af elanlæg og/eller fiberbredbådnsrør, skal udstykkeren afholde der dermed forbundne omkostninger.

 

Der er indkommet 1 høringssvar i offentlighedsfasen.

Det indkomne høringssvar har form af spørgsmål om virksomhedens eventuelle etablering af lagerhaller på en landbrugsejendom som ligger uden for lokalplanområdet mod syd.


Den omtalte landbrugsejenom ligger muligvis så tæt på flere boliger, at det er tvivlsomt om der i givet fald kan udstedes tilladelse til at etablere hverken produktion eller lager på landbrugsejendommen.


Hvis den omtalte landbrugsejendom skulle udnyttes til produktion eller lager skal der som udgangspunkt, i henhold til den tidligere nævnte beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget, udarbejdes en lokalplan for området,  landbrugsejendommen er en del af. Ved en telefonisk henvendelse til ejeren af virksomheden, meddeler ejeren at der ikke er planer om at benytte landbrugsejendommen til produktion eller lager.

 

Sammenfattende Redegørelse

I overensstemmelse med reglerne om miljøvurdering af planer og programmer, er der efter den offentlige høring udarbejdet en Sammenfattende Redegørelse af miljørapporten. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 09.E11.1 – Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et Centeromnråde i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

Sagsresume

Sagen vedrører ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen i Hammerum, med henblik på indretning af bodega i ejendommen Hammerum Hovedgade 61B. Byrådet foreløbig vedtog 6. marts 2012 tillæg nr 85, som i perioden 28. marts - 23. maj 2012 maj har været offentliggjort.

Sagsfremstilling

Ifølge Herning Kommuneplan 2009-2020 er det ikke muligt at etablere restauranter og
cafeer i de centrale centerområde i Hammerum.

 

Ved en gennemgang af de tilsvarende rammer for de centrale områder af de øvrige centerbyer blev det konstateret, at det kun er i Hammerum at dette ikke er muligt. Normalt anses cafeer, barer og restauranter som en naturlig anvendelse i et centerområde.


Tillæg nr 85 til kommuneplanen for det centrale centerområde i Hammerum, giver derfor mulighed for café, barer og restauranter på den centrale del af Hammerum Hovedgade.

 

Der er i offenlighedsperioden ikke rettidigt indkommet indsigelser til planforslaget. En beboer på Christiansgade har dog efter indsigelsesperiodens udløb fremsendt indsigelse, hvor der redegøres for bekymring over støj, uro, trafik mm. som følge af at der kan etableres bar og restaurant i området.  

 

Vurdering

Barer og restaturanter er almindeligt forekommende i centerområder i langt de fleste byområder. Der er en række regler for bl.a. støj, parkering mm, som i den konkrete situation naturligvis skal overholdes, bl.a. for at undgå gener for de omkringboende.

Administrationen vurderer at disse regler vil kunne opfyldes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslag til tillæg til nr. 85 til Herning Kommuneplan 209-2012 indstilles til endelig vedtagelse.

Beslutning

Forslag til tillæg til nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2012 indstilles til endelig vedtagelse for så vidt angående område 31.C1, men ikke 31.C2.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-11 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse for DNV-Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Lars Ravnemose

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2009 – 2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup – Det nye hospital i vest - foreligger til endelig vedtagelse. Kommuneplantillægget giver bl.a. mulighed for etablering af helikopterlandingsplads i forbindelse med det nye hospital i Gødstrup.

Kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd den 6. marts 2012 og har været i offentlig høring fra den 14. marts til den 16. maj 2012. Der er i perioden indkommet 4 bemærkninger og indsigelser, som ikke har givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.


Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse blev udarbejdet på baggrund af debatoplæg for DNV-Gødstrup – Det nye hospital i Vest. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 25. maj til den 22. juni 2011.

Sagsfremstilling

Rammerne for byggeriet af DNV-Gødstrup er fastlagt i kommuneplantillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2009 – 2020 og lokalplan 51.OF4.1 for nyt hospital i Gødstrup. Kommuneplantillæg nr. 66 ændrer ikke de fastsatte rammer, men er udelukkende udarbejdet, fordi projektet indeholder en helikopterlandingsplads, som er VVM-pligtig. Kommuneplantillæg nr. 66 foreskriver derfor, at der i rammeområde 51.OF4.1 er mulighed for at opføre et VVM-pligtigt anlæg (helikopterlandingsplads) i overensstemmelse med ”DNV-Gødstrup – Det nye hospital i vest, VVM-redegørelse og miljørapport, januar 2012.”
 
I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3)
 
På baggrund af kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse kan Herning Kommune give VVM-tilladelse til at opføre et nyt hospital i Gødstrup med tilhørende helikopterlandingsplads. Udkast til VVM-tilladelse er vedlagt som bilag 4.
 
De 4 bemærkninger og indsigelser, der er indkommet i høringsperioden, er opsummeret og kommenteret i et selvstændigt notat (se bilag 2). Indsigelserne hovedpunkter og forvaltningens kommentarer er opsummeret kort herunder:
 
Udtalelse fra Midt- og Vestjyllands politi af 10. maj 2012
Midt – og Vestjyllands Politi stiller spørgsmålstegn ved, om de valgte kryds-løsninger sikrer fremkommelighed og trafiksikkerhed omkring hospitalet, og om der er udlagt et tilstrækkeligt antal parkeringspladser.


På baggrund af det foreliggende materiale vurderer Herning Kommune, at de valgte løsninger sikrer både trafiksikkerhed og fremkommelighed, og at der er tilstrækkelig kapacitet i de udlagte parkeringspladser. I det videre arbejde med projektering og detaljering af infrastrukturen omkring hospitalet vil Herning Kommune fortsat have fokus på trafiksikkerhed, parkeringskapasitet og fremkommelighed.
 
Indsigelse fra ejerne af Næstholtvej 10 af 12. maj 2012
Ejerne af Næstholtvej 10 mener ikke, at der i miljørapporten er taget hensyn til deres ejendom, og spørger til, hvor sagen omkring Herning Kommunes overtagelse af ejendommen ligger.
 
De nævnte miljøforhold er beskrevet i de enkelte afsnit af miljørapporten for projektområdet og de nærmeste omgivelser under ét.
Herning kommune har med de nuværende forhold ikke lovhjemmel til at overtage ejendommen, selvom den ligger indenfor kommuneplanramme 54.OF1.
 
Høringssvar fra ejeren af Helstrupvej 51 og 53 af 16. maj 2012
Ejeren af Helstrupvej 51 og 53 ønsker oplyst, om byggeriet af hospitalet vil stille mere restriktive krav til landbrugsproduktionen på ejendommene.
 
Byggeriet af hospitalet vil ikke medføre mere restriktive krav til den eksisterende produktion på ejendommene, men ved en evt. kommende udvidelse af produktionen, vil placeringen af hospitalet kunne betyde mere restriktive krav end ellers.
 
Indsigelse fra HEDEGAARD A/S af 16. maj 2012
Foderstofselskabet HEDEGAARD A/S gør opmærksom på, at de mere restriktive krav til udledning vil kræve betydelige investeringer og øge deres årlige driftsomkostninger. Samtidig stiller de spørgsmålstegn ved, om de skærpede krav vil kunne opfattes som en reduktion af lugtgener, og om Herning Kommune har lovhjemmel til at skærpe kravene. Desuden ønsker de en afklaring på deres fremtidige trafikale forhold.
 
Herning Kommune følger i sin miljøgodkendelse af virksomheder Miljøstyrelsens vejledninger, og med de nuværende grænseværdier og byggeriet af hospitalet betyder det bl.a. at grænseværdierne for lugt vil blive skærpet i HEDEGAARD A/S kommende miljøgodkendelse.

Da planlægning som udgangspunkt er erstatningsfri regulering kan Herning Kommune med hjemmel i Planloven udlægge områder til miljøfølsom anvendelse, selvom det kan skærpe kravene til eksisterende virksomheder.
Virksomhedens trafikale forhold afklares i forbindelse med Vejdirektoratets VVM for Rute 18 - Motorvej til Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup.
 

Borgermøde
Der har været afholdt borgermøde omkring kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen den 22. marts 2012 i Snejbjerghallen. Spørgsmål og svar fra mødet kan ses på Herning Kommunes hjemmeside under
Om kommunen / projekter / Nyt regionshospital. De kommentarer, der fremkom på mødet, indgår ikke som en del af behandlingen af denne sag.
 
Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger og indsigelser ikke giver anledning til ændringer i det fremlagte kommuneplantillæg med tilhørende VVM-vurdering og miljørapport

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg til nr. 66 til Herning Kommuneplan 2009 - 2020 ned tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 12.E14.1 Erhvervsområde ved Allingevej / Vesterholmvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Lokalplan nr. 12.E14.1 for erhvervsområde Allingevej / Vesterholmvej blev foreløbigt vedtaget af byrådet på møde den 8. maj 2012 pkt. nr. 142 og har været fremlagt fra den 9. maj 2012 til den 4. juli 2012.

Sagsfremstilling

I offentlighedsperioden er der indkommet én indsigelse til lokaplanforslaget fra Toyota STS Biler A/S, der er kommende ejer af ejendommen Allingevej 1, Af indsigelsen  fremgår:
 
1. STS ønsker konkretiseret  hvad der er  hensigten med allébeplantningen, idet man ønsker, at der sikres frit udsyn til både Vesterholmvej og Allingevej.  Ligeledes skal den valgte træsort være af ”ikke syrende” karakter for at undgå lakskader på såvel kundebiler som egne.
 
2 Der er ønske om at ombygge ejendommen og fortage nybyggeri helt ud til vejskel – således at der opnås synlighed af bilforretningen ud mod Vesterholmvej.

 
Vurdering
Herning Kommunes Vejafdeling har på baggrund af ønsket fra STS skitseret på muligheden for en udvidelse af Vesterholmvej med 4 spor og cyklesti. Det kan konstateres, at bebyggelse i vejskel ikke vil forhindre en eventuel senere vejudvidelse i forbindelse med det nye sygehus ved Gødstrup. Dog kan det blive vanskeligt at etablere allèbeplantning i vejarealet, når vejen til sin tid skal udvides.

 

Hensigten med allébeplantningen har været at sikre et klart defineret vejprofil, som kan skabe ro og orden i forskelligheden af bygninger, skilte, flagborge osv. Forvaltningen anbefaler, at byggeri i vejskel på den enkelte grund begrænses til 2/3 af grundens facadelængde mod Vesterholmvej. Dette vil sikre åbninger mellem bebyggelsen langs vejen, som kan henligge i græs med enkelte træer. Derved sikres et fortsat grønt præg på vejstrækningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller nedenstående ændringer indarbejdes i lokalplanen, såfremt det besluttes at indsigers ønske om opførelse af bebyggelse i skel imødekommes:

 

at § 7.1 ændres til: ” Mod Vesterholmvej kan der opføres bebyggelse i vejskel. Facader ivejskel må højst udgøre 2/3 af den enkelte grunds længde mod Vesterholmvej.”
 
At § 9 ændres til: ”Ubebyggede arealer mellem Vesterholmvej og 5 m syd herfor skal fremstå som grønt friareal med græs med enkeltstående træer. Arealet må ikke indhegnes eller anvendes til oplag eller lignende. Der kan i arealet pr. virksomhed opstilles ét henvisningsskilt på max 0,4m og højst 1,8m højde.”

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.03.03-G01-1-12 Sagsbehandler: Lotte Guldbæk Andersen  

Principgodkendelse til fællesboliger ved Nr. Lindvej 35

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

Sagsresume

Planafdelingen har modtaget en ansøgning om opførelse af fællesboliger på matrikel 5b i Lind. Nr. Lindvej 35, 7500 Herning. Arkitekt Anton Christensen ansøger på vegne af grundejer.
 
Projektet indeholder fem nye bygninger med i alt 20 boliger samt vejanlæg og parkeringspladser. Den eksisterende gård på grunden tænkes anvendt som fælleshus for beboerne.
 
Grunden er omkranset af fredskov og omfattet af skovbyggelinjer. Derudover er der grundvandsinteresser i området.

Sagsfremstilling

Planforhold
Nr. Lindvej 35 ligger i byzone omgivet af fredsskov på nær det sydøstlige hjørne. Matriklen er omfattet af skovbyggelinjer og kortlagt som SFL-område (særlig følsom landbrugsjord) med grundvandsinteresser.
 
Der kan muligvis dispenseres fra skovbyggelinjerne ned til 30m fra skoven, hvilket i så fald frigiver et areal, der er stort nok til den forslåede bebyggelse. Det er kun Naturstyrelsen, der kan give denne dispensation.
 
Af hensyn til grundvand og vandboringer ligger projektområdet:

  • tæt op til 25 meter fredningszonen til Vestre Vandværks boring

  • i 300 meter beskyttelseszonen til vandværksboringerne.

  • i indsatsplanområde til Vestre Vandværk (Herning-Lind Indsatsplan)

  • i et område som er udpeget til "indsatsområde med hensyn til nitrat".

  • i det grundvandsdannende opland til Vestre Vandværk. En stor del af det grundvand som vandværket indvinder, bliver dannet netop her.

 
Det er dermed et meget vigtigt og sårbart grundvandsområde, og et område, som er meget sårbart overfor nedsivning fra jordoverfladen. Den eksisterende belastning i området er allerede så stor, at vandværket på nuværende tidspunkt er truet i større eller mindre grad pga. allerede etablerede virksomheder i det grundvandsdannende opland.
På den baggrund anbefaler Teknik og Miljøforvaltningen, at der findes en alternativ placering til projektet. 
Arealet er ikke rammelagt i kommuneplanen. I Forslag til Kommuneplan 2013-24 foreslås arealet omkring den pågældende ejendom tilbageført til landzone, da det ikke forkommer hensigtisgmæssigt at benytte området til byformål, herunder opførelse af nye boliger.
 
Der er i Forslag til Kommuneplan 2013-24 udlagt et tilstødende areal til nyt boligområde, som med et hjørne grænser op mod den pågældende ejendom. Dette er endnu ikke bebygget og skal ifølge statslige interesser for den kommunale planlægning først bebygges, før projektet på Nr. Lindvej 35 kan etableres. At udbygge den pågældende ejendom kan altså være i strid med statens interesser.
 
Projektbeskrivelse 
Projektet på landejendommen i skoven består af fire bygninger i to etager ned fire lejligheder i hver. I umiddelbar nærhed af indgangene er der placeret carporte med plads til en bil til hver lejlighed. På den seks meter brede vej er der plads til sideparkering ved specielle situationer samt ekstra parkering med fælleshuset. Der vil ikke blive dannet skel eller hæk-beplantning mellem bygningerne.
Endvidere omlægges adgangsvejen til grunden, så den i stedet sker gennem skoven mod nord, hvor den i dag går mod syd.
 
Fælleshusene skal anvendes som ”Olle-kolle”, uden at der dog skal være aldersbegrænsning på beboerne.
 
Bygningerne er placeret, så der bevares mest mulig åbent fællesareal omkring den eksisterende bygning på grunden, som agtes udnyttet til fællesudnyttelse af beboerne. Det er tanken at bevarer bevoksningen i videst muligt omfang omkring bygningerne, ligesom det er tanken at lade skovbunden ligge helt op til terrasserne, så der kun bliver én fælleshave på det åbne græsareal i midten.
 
Der agtes etableret jordvarme, ligesom der også tænkes på solpaneler til el.forsyning i det omfang det er økonomisk rentabelt. Vedkommende investorer og entreprenør oplyses at være indstillet på at udføre byggemodningen efter kommunens retningslinjer.

Vurdering
Det er planafdelingens vurdering, at en realisering af projektet er problematisk på baggrund af de omfattende planmæssige restriktioner på Ejendommen.
 
Ejendommen er tilnærmelsesvis omsluttet af fredsskov, hvilket begrænser bebyggelsen væsentligt, selvom Naturstyrelsen skulle ophæve skovbyggelinjerne ned til 30 m. Projektforslagets tegninger viser en meget tæt bebyggelse, der omend med bygninger af god arkitektonisk kvalitet, stadig vil forekomme meget tæt bebygget, omgivelserne taget i betragtning.
 
Grundvandsforholdene i området stiller ligeledes meget restriktive krav til udførelsen og den endelige bebyggelse. Det frarådes af Teknik og Miljø forvaltningen at opføre projektet på ejendommen i stedet t anbefales bygherren at finde en alternativ placering, da kravene til sikring af grundvandet kan gøre projektet meget dyrt at udføre.

 
Et afgørende punkt er endvidere de statslige interesser for byudvikling, der ikke stemmer overens med en gennemførlse af dette projekt, idet udviklingen af Lind by skal ske ”indefra og ud”. En udførelse af dette projekt vil efterlade et tomrum mellem den vestlige del af Lind og skabe en ikke-sammenhængende by. Området hænger dog sammen med byudviklingen i forslag til kommuneplan 2013-24, der ligger nært ved, men dog ikke i overbevisende sammenhæng hermed.

 

Planafdelingen kan på baggrund af de ovenfor anførte tekniske og planlægningsmæssige forhold ikke anbefale projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om projektet skal nyde fremme ved ændring af kommuneplanen og lokalplan

Beslutning

Udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.04-P19-274-12 Sagsbehandler: Bodil Schreiber Aaes  

Nedrivning af stuehus, Industrivej Nord 17, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Der er indkommet en ansøgning om nedrivning af stuehus beliggende Industrivej Nord 17, Herning. Stuehuset har høj bevaringsværdi.

 

I henhold til Fredningslovens § 18 skal anmeldelsen af nedrivning af bevaringsværdige bygninger i offentlig høring.

 

I følge Herning Kommuneplan kan bygninger udpeget med høj og middel bevaringsværdi ikke umiddelbart rives ned. Der skal være en særlig planlægningsmæssig begrundelse eller trafikale hensyn, der kræver det.

Sagsfremstilling

Den 2. juli 2012 har forvaltningen besigtiget ejendommen Industrivej Nord 17 med det formål at fastsætte bevaringsværdien af ejendommens stuehus.
 
Ejendommen er beliggende umiddelbart vest for egetæppers fabrik, og ejendommens bygninger udgør et firlænget gårdanlæg med sydvendt have.
 
Stuehuset, den sydlige længe, er i Herning Kommuneatlas udpeget med en høj bevaringsværdi. Stuehuset er opført i 1860. Tagkonstruktionen er valmtag med flere mindre kviste og tækket med strå. Bygningen er opført i grundmur, og facaden har indtil for nylig fremstået som pudset.
Bygningen har en velproportioneret facaderytme og gode detaljer som tandsnitsgesims. Sydfacaden fremstår særlig fin med markerede lisener med kvadre omkring dør-/ vinduesåbning og tilhørende ”halve citroner” over i stråtaget. Pigstensbelægningen om huset er bevaret mod gårdspladsen.
Vinduer og døre er uoriginale ligesom de originale skorstene mangler.


Til trods for at stuehuset fremstår med nævnte ændringer samt afrenset puds grundet facadeistandsættelse, er helhedsindtrykket af huset ikke ændret væsentligt, og bygningen bibeholder den i Herning Kommuneatlas fastsatte bevaringsværdi på 3.
 
Forvaltningen vurderer, at bygningen ikke kan anbefales til nedrivning. Stuehuset udgør en væsentlig del af gårdanlæggets helhed og har kulturhistorisk værdi som et egns- og tidstypisk eksempel på bedre stuehusbyggeri. Gårdanlægget og særligt stuehuset giver et historisk modspil til områdets nye bygninger, funktioner m.m.

 

Bygningen har endvidere kulturhistorisk tilknytning til det nationale industriminde Tekstilbyen Herning. Her startede Jacob Jensen i 1893 sin trikotagefabrik, som senere flyttede til Hammerum og kom til at hedde Hammerthor.


Selv om bygningen fremstår med afrenset puds grundet en forestående facadeistandsættelse, giver bygningens tekniske tilstand i øvrigt ikke grundlag for en nedrivning.
 
Stuehuset har været i brug indtil for nylig.

 

Ejendommen Industrivej Nord 17 er omfattet af Lokalplan nr. 33.E7.1, Erhvervsområde vest for Egetæpper i Birk. I henhold til lokalplanen kan området kun anvendes til erhvervsområde, og der må ikke etableres bolig i området. Der kan ikke dispenseres fra områdets anvendelse.

 

Det eksisterende stuehus kan lovligt anvendes som bolig. Men såfremt dette stuehus nedrives, vil der ikke kunne opføres en ny bolig på adressen. Ejeren er fra kommunens side blevet oplyst om dette forhold.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at ansøgningen om nedrivning ikke imødekommes.

Beslutning

Ansøgningen om nedrivningen imødekommes ikke på det foreliggende grundlag.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.04-P19-280-12 Sagsbehandler: Birgitte Eybye  

Nedrivning af bygning, Solitudevej 24, Kølkær

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bodil Schreiber Aaes

Sagsresume

Der er indkommet en ansøgning om nedrivning af en ejendom beliggende Solitudevej 24, Herning. Bygningen har middel bevaringsværdi. 


I henhold til Fredningslovens § 18 skal anmeldelsen af nedrivning af bevaringsværdige bygninger i offentlig høring.
 
Ifølge Herning Kommuneplan kan bygninger udpeget med høj og middel bevaringsværdi ikke umiddelbart rives ned. Der skal være en særlig planlægningsmæssig begrundelse eller trafikale hensyn, der kræver det.

Sagsfremstilling

Den 2. juli 2012 har forvaltningen besigtiget ejendommen Solitudevej 24 med det formål at fastsætte bevaringsværdien af ejendommen.  

 

Ejendommen er beliggende i den sydøstlige del af Kølkær, og bygningen er placeret ud til Solitudevej med en vestvendt have.
 
Bygningen er i Herning Kommuneatlas udpeget med en middel bevaringsværdi. Bygningen er opført i 1930. Grundplanen er tilnærmelsesvis kvadratisk. Tagkonstruktionen er saddeltag med meget lav taghældning og lagt med pandeplader. Facaden er pudset. Døre og vinduer er nyere.
På bygningens sydside er der spor efter en udestue/ garage, som er fjernet.
 
Bygningen har et provisorisk præg, der tyder på en hurtig opførelse. Senere ændringer er uden arkitektonisk præg eller forståelse for det oprindelige udtryk.
 
Bygningen antages at have tilknytning til brunkulsgravningen i området, hvilket giver bygningen en vis kulturhistorisk værdi. Denne værdi er dog kraftigt sløret grundet uheldige ændringer.
 
Det vurderes, at bygningen ikke kan fastholde den i Herning Kommuneatlas fastsatte bevaringsværdi på 6.
 
Forvaltningen vurderer, at bygningen kan nedrives.
 
Bygningen har været beboet indtil 1.12.2011.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at ansøgningen om nedrivning imødekommes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1207-08 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Skolegade - Resultat af forsøg med fjernelse af rustdannelse på granitbelægningen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Granitbelægningen i Skolegade har rustdannelser. Der blev i 2011 lavet forsøg med forskellige metoder til fjernelse af rustudfældingerne.
 
Resultatet og evaluering af forsøgene maj 2012 viser, at der findes metoder til fjernelse af rustdannelserne. Samtidig konkluderes det imidlertid, at rustdannelserne vil genopstå, såfremt der ikke samtidig foretages en udskiftning af gruset under granitten, da rustudfældingerne skyldes at gruset har et højt indhold af humus/jern og mangan.
 
Forvaltningen vurderer, at generne ved rustudfældningen er æstetiske fremfor funktionelle. På den baggrund anbefales det ikke at anvende 288.800 kr. til udbedring.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget behandlede en sag om udbedring af fejl og mangler i projekt Skolegade på udvalgsmødet d. 22. november 2010 (sag nr.: 195). Der var dengang 5 væsentlige mangler i projektet som ønskedes udbedret.
 
a. Vandkunsten er sat skævt
Vandkunsten er sat om for entreprenørens regning. Resultatet er meget tilfredsstillende.
 
b. Basaltstenene i kørebanefeltet er knust i et omfang på ca. 15 - 20%
De knuste basaltsten er udskiftet. Leverandøren har godtgjort udskiftningen med 18.000 kr.

c. Der er okkerudfældninger på de lyse granitsten
Det blev besluttet at lave forsøg med forskellige udbedringsmetoder. Resultatet af forsøgene og anbefalinger beskrives nedenfor i denne sag.
Beskrivelse af forsøg, metode og mulige tiltag, herunder afledt økonomi fremgår af Bilag 1.
 
d
. Belysningsarmaturene påkøres med defekter til følge
Belysningsarmaturerne er udskiftet og armaturer er, efter reparation, genanvendt i projekt Dalgasgade. Udskiftningen er finansieret af skadesvoldere. Øvrige armaturer er repareret indenfor projektets ramme og genopsat af Energi Midt.

e. Lindetræer er gået ud
Træerne er udskiftet for entreprenørens regning.
  
 
Resultat af forsøg og konklusion:
Forsøgene viser, at det er muligt at fjerne rustdannelserne fra granitfliserne ved en behandling med 10 påføringer med rustfjerningsmidlet RCI Rust Remover på rengjorte fliser og ved temperaturer mellem 5 -25 grader. Effekten er størst ved høj temperatur.
 
Månedlige tjek af forsøgsfelterne hen over vinteren og foråret 2012 viser imidlertid, at effekten kun er blivende hvis gruset under fliserne skiftes. Skiftes gruset ikke, vil der gradvis opstå nye rustdannelser. Det skyldes, at det anvendte, -lokale-, grus har et højt indhold af humus/jern og mangan. Partikler heraf transporteres til overfladen af granitfliserne og aflejres som rustudfælninger i stenens overflade.
 
Afrensning af fliserne estimeres til 59.500,- kr.. Udskiftning af grus i hele gadens udstrækning, -650 m2-, estimeres til 227.500,- kr.
 
Den økonomi, der er forbundet med en eventuel fliseafrensning og/eller udskiftning af afretningsgrus kan ikke pålægges hverken rådgivere, entreprenør eller leverandører.
Det skyldes, at ingen jf. lov om erstatningsansvar (culpa), kan gøres ansvarlige for skader opstået på grundlag af forhold, der ikke kunne opdages eller kendes med udgangspunkt i den videnskabelige eller tekniske viden, der forelå på tidspunktet for skadens opståen.
 
Konkret for sagen er, at der i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag, beskrivelse og udbud af projekt for Skolegade, er anvendt alle gældende DS (danske standard) krav for såvel materialers egenskaber som arbejdets udførelse.
Den anvendte granit lever op til alle standarder for granit til belægningsformål, -herunder styrke, stræk-bøj, densitet, absorbation og porøsitet. Ligesom det anvendte grus lever op til DS1136 samt det i udbuddet beskrevne.
 
Granitten har været anvendt i flere andre projekter i Danmark, bl.a. 2. etape af Århus Å, hvor der ikke er opstået rust- eller andre udfældninger. Ligesom det anvendte grus har været benyttet i adskillige projekter i Herning, uden at hverken entreprenør, Herning Kommune eller Herning Kommunes rådgivere har været bekendt med problemer. Dog har vi efterfølgende fået at vide, at der er eksempler på lignende rustproblemer i enkelte private entrepriser.
 
Der er altså tale om et hidtil uset sammenfald af faktorer, ingen kunne forudsættes at være bekendt med, hvorfor ingen forsætligt har handlet anderledes end de burde og dermed heller ikke kan gøres erstatningspligtige.
 
Udskiftning af gruslaget i Skolegade koster, inkl. afrensning af granit, 288.500,- kr.. Det omfatter optagning af belægningssten, afgravning og nyudlægning af grus samt retablering af belægninger.
Problemet er æstetisk og ikke funktionelt. På den baggrund vurderer direktøren, at en udskiftning af gruslaget med dertil hørende følger og afledte gener for beboere og handlende i gaden, hverken økonomisk eller praktisk står mål med effekten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter/godkender

 

at der ikke foretages yderligere foranstaltninger vedrørende rustudfældning på granitfliserne i Skolegade

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-10-10 Sagsbehandler: Marius Reese  

Den Glemte Gade - Byfornyelsesnævnets afgørelse over klager vedr. byfornyelsesprojektet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Byfornyelsesnævnet for Region Midtjylland har truffet afgørelse i sagen vedr klage over Byfornyelsesbeslutning for "Den glemte gade". Afgørelsen giver Herning Kommune medhold i beslutningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at beslutningen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.00-P19-18-09 Sagsbehandler: Sine Dall  

Plansag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 6. august 2012