Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 6. februar 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-11 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 66 med VVM-redegørelse for DNV-Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige Sagsbehandlere: - Helene Kærsgaard

Sagsresume

Region Midtjylland ønsker at opføre et nyt hospital ved Gødstrup. De overordnede rammer for projektet er fastlagt i lokalplan nr. 54.OF1.1 og kommuneplantillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2009-2025, som blev endeligt vedtaget i efteråret 2010. På baggrund af lokalplanen er området eksproprieret, så Region Midtjylland i dag ejer projektområdet, hvor de ønsker at etablere det nye hospital.
 
Da projektet omfatter en helikopterlandingsplads, er projektet VVM-pligtigt i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”. I henhold til lovgivningen, skal der udarbejdes endnu et kommunplantillæg med en Vurdering af Virkningen på Miljøet (VVM) for projektet, inden projektet kan realiseres.
 
Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2009-2025 (se bilag 1) med VVM-redegørelse og miljørapport for projektet "DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest."

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 66 ændrer ikke de i kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan nr. 54.OF1.1 fastsatte rammer for projektet, men foreskriver udelukkende, at der i rammeområde 54.OF1 er mulighed for at opføre et VVM-pligtigt anlæg, i overensstemmelse med ”DNV-Gødstrup – Det Nye Hospital i Vest, VVM-redegørelse og miljørapport, januar 2012.”
 
Inden arbejdet med tillæg nr. 66 og VVM-redegørelsen blev igangsat, har forslag til ideer, og indhold i VVM-redegørelse og miljørapport været til offentlig debat, ved et debatoplæg for projektet.  
På byrådsmødet den 17. maj 2011, pkt.138, godkendte Byrådet debatoplægget for "DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest". Debatoplægget blev efterfølgende sendt i offentlig høring fra den 25. maj til den 22. juni 2011.
 
Der indkom 3 bemærkninger og en telefonisk henvendelse i debatprioden, se bilag 3. Bemærkningerne er behandlet i bilag 4.
Bemærkning 1 og 2, samt den telefoniske henvendelse, er inddraget i VVM-redegørelse og miljørapport i det omfang, det har været relevant. Bemærkning 3 omhandler en række spørgsmål omkring de kommende infrastrukturanlæg i forbindelse med hospitalet. Bemærkningen er besvaret i det omfang det har været muligt, og er sendt til Vejdirektoratet, som har ansvaret for den vestlige omfartsvej.  
Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport.
 
Da kommuneplantillæg nr. 66 kan få indflydelse på miljøet er der udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport i et samlet dokument: ”DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest, VVM-redegørelse og miljørapport, januar 2012”, se bilag 2.
VVM-redegørelse og miljørapport belyser projektets forventede påvirkninger af natur, miljø og mennesker gennem vurdering af planforhold, landskab og visuelle konsekvenser, kulturmiljø og arkitektonisk kulturarv, trafik og trafikstøj, helikopterstøj, togstøj, virksomhedsstøj, klima og luftkvalitet, jordforurening, spildevand og overfladevand, vandmiljø og grundvand, råstoffer og affald, risikovirksomhed, flora og fauna samt mennesker og samfund. Et resume af indholdet i VVM-redegørelse og miljørapport kan læses i det ikke-tekniske resume, som er vedhæftet tillæg nr. 66, se bilag 1.
 
For at byggeriet af DNV-Gødstrup kan igangsættes, skal forslag til tillæg nr. 66 med VVM-redegørelse og miljørapport, foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Herefter behandles de indkomne bemærkninger og indsigelser til projektet, hvorefter tillæg nr. 66 med VVM-redegørelse og miljørapport kan endeligt vedtages og der kan gives VVM-tilladelse til projektet. Først når der er givet VVM-tilladelse til projektet, kan byggeriet af DNV-Gødstrup igangsættes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2009-2025 med VVM-redegørelse og miljørapport for projektet "DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest" til foreløbigt vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-11 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for erhvervsområdet Industriparken i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 24. januar 2011 godkendt, at der udarbejdes forslag til tillæg til Herning Kommuneplan 2009-2020 og forslag til lokalplan for erhvervsområdet Industriparken i Lind.
 
Baggrunden for at udarbejde en lokalplan er et ønske fra grundejere i området om at udvide grundarealet mod Messemotorvejen ved tilkøb af kommunalt ejet jord. Der findes ikke en eksisterende lokalplan for området.
 
Da lokalplanforslag 61.E3.1 for erhvervsområdet Industriparken i Lind ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020.

Sagsfremstilling

Området er omfattet af de eksisterende rammeområder 61.E1 og 61.E3 til erhverv.
 
Den geografiske afgrænsning af det eksisterende rammeområde 61.E1 bibeholdes og afgrænsningen af det eksisterende rammeområde 61.E3 udvides og tilpasses mod nord til også at omfatte den del af området, der i dag er kommunalt ejet jord.
 
Ændringer i rammebestemmelserne
Med tillægget fjernes muligheden for at opføre én bolig pr. ejendom for en til virksomheden knyttet person samt selvstændig kontorvirksomhed i det eksisterende rammeområde E1.
 
Desuden ændres den nordligste del af det eksisterende rammeområde E3 fra miljøklasse 3-5 til miljøklasse 3-4.
 
Derudover ændres bestemmelsen om et afskærmende beplantningsbælte langs områdets nordvestlige grænse til en åben beplantning i form af træer i grupper.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-11 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 61.E3.1 for erhvervsområdet Industriparken i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige Sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 24. januar 2011 godkendt, at der udarbejdes forslag til lokalplan samt tillæg til kommuneplanen for det eksisterende erhvervsområde Industriparken i Lind.
 
Baggrunden for at udarbejde en lokalplan er et ønske fra grundejere i området om at udvide grundarealet mod Messemotorvejen ved tilkøb af kommunalt ejet jord. Der findes ikke en eksisterende lokalplan for området.
 
Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 61.E3.1 for erhvervsområdet Industriparken i Lind og tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er ca. 25 ha stort og består af det eksisterende erhvervsområde Industriparken i Lind samt en stribe kommunalt ejet jord nord for erhvervsområdet mod Messemotorvejen.
 
Området ligger i den nordvestlige del af Lind og afgrænses mod nord af Messemotorvejen, mod vest og syd af Nr. Lindvej og mod øst af Messevejen.
 
Umiddelbart syd for området ligger et eksisterende boligområde.
 
Plangrundlag
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 71. Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 61.E1 og 61.E3 udlagt til erhverv.
 
Lokalplanområdet ligger i byzone.
 
Lokalplanområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området ligger i det grundvandsdannende opland til Vestre Vandværk og en del af området ligger inden for den hygiejniske zone til Vestre Vandværks boringer. Dette betyder, at der som udgangspunkt ikke må etableres grundvandstruende aktivitet i området og lokalplanen skal stille krav til beskyttelse af grundvandet.
 
Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål og detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper. Der må ikke etableres boliger eller selvstændig kontorvirksomhed i området.
 
Forslaget giver mulighed for at anvende området til erhverv i miljøklasse 2-5, dvs. fra virksomheder, der kun giver en ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser til mere belastende produktionsvirksomheder.
 
Lokalplanområdet disponeres i tre delområder med forskellige miljøklasser, der er tilpasset omgivelserne:
 
I delområde I, der ligger tættest på det eksisterende boligområde, må der placeres virksomheder i miljøklasse 2-3,
i delområde II må der placeres virksomheder i miljøklasse 3-5,
og i delområde III, hvor der inddrages nyt areal, må der placeres virksomheder i miljøklasse 3-4.
 
Bebyggelsen inden for lokalplanområdet må opføres i op til 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter.
 
For at sikre en grøn, landskabelig overgang til de omkringliggende, større veje indeholder lokalplanen byggelinier mod nordvest og øst. Byggelinien mod nordvest har også til formål at sikre nye arealer mod grundvandstruende aktivitet. 
Den grønne, landskabelige overgang til de omkringliggende, større veje skal etableres som en åben beplantning med træer i grupper i den nordlige del af området mod Messemotorvejen og i den østlige del mod Messevejen. Dette giver mulighed for større synlighed og ligger i tråd med principperne for beplantningen langs motorvejen i erhvervsområderne øst for lokalplanområdet.
 
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Nr. Lindvej af de eksisterende veje Industriparken, Industrivænget og Hvillumsvej.
 
Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af ejendommen matr. nr. 13bs Lind By, Rind, der er registreret med lav bevaringsværdi i Herning Kommuneatlas.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

atByplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 61.E3.1 for erhvervsområdet Industriparken i Lind til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-12 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 84 til Herning Kommuneplan 2009-20 - Åvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 84 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 12.E16.1 – Centerområde ved Åvænget i Herning.

Baggrunden for planforslagene er en ansøgning om opførelse af en detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, en restaurant samt en selvbetjeningstankstation. Byplanudvalget principgodkendte på mødet d. 12. december 2011, at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, i forhold til anvendelse samt afgrænsning af rammeområdet. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan er der udarbejdet et tillæg nr. 84.


Kommuneplantillægget ændrer rammebestemmelserne i rammeområde NØ.E16 med hensyn til områdets anvendelse samt afgrænsning, således der kan etableres detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 84 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til foreløbig vedtagelse.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 12.E16.1 - Centerområde ved Åvænget i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er en ansøgning om opførelse af en detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, en restaurant samt en selvbetjeningstankstation.

Den eksisterende lokalplan tillader ikke detailhandel i områdets vestlige del, og lokalplanen er derfor igangsat efter et ønske om ændret anvendelse.

Byplanudvalget principgodkendte på mødet d. 12. december 2011, at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 12.E16.1 – Centerområde ved Åvænget i Herning omfatter et areal på ca. 17.150 m² i den østlige del af Herning. Lokalplanområdet består i dag af et mindre parcelhuskvarter, som er delt i to af et vejgennembrud til Bauhaus.
 
Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre opførelsen af en detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, en restaurant og en tankstation med selvbetjening.

Det ansøgte projekt omfatter primært den vestlige del af området, men lokalplanen giver også mulighed for at udnytte den østlige del efter samme principper.
Lokalplanen skal sikre en overordnet disponering af området i sammenhæng med den eksisterende planlægning for området syd for Silkeborgvej med en grøn bufferzone, parkeringsarealer samt en påbudt facadebyggelinje mod Silkeborgvej. Lokalplanen skal ligeledes angive retningslinjer for bebyggelsens udformning, adgangsforhold samt opholds- og parkeringsarealer.

 

Herningsholm Å løber langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning. Det eksisterende rekreative areal til åens forløb indskrænkes pga. lokalplanen. Det forventes derfor, at der i forbindelse med salgsvilkårene for grundene ejet af Herning Kommune vil blive stillet krav om, at åen bliver forlagt og genslynget længere mod vest uden for lokalplanområdet uden udgift for Herning Kommune.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020 i forhold til områdets anvendelse samt afgrænsningen af rammeområdet. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 84.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 12.E16.1 – Centerområde ved Åvænget i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt dog således at det på kortbilag 2 viste vejudlæg A-B skal for den markerede del overføres til offentligt vejareal.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Foreløbig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for Centerområde i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen vedrører ændring af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen i Hammerum, med henblik på indretning af bodega i ejendommen Hammerum Hovedgade 61B

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgning om indretning af bodega i ejendommen Hammerum Hovedgade 61B.
 
Ifølge Herning Kommuneplan 2009-2020 er det ikke muligt at etablere restauranter og cafeer i ejendommen. Forvaltningen har ved en gennemgang af de tilsvarende rammer, for de centrale områder af centerbyerne kunnet konstatere, at det kun er i Hammerum at dette ikke er muligt.
 
Normalt anses cafeer, barer og restauranter som en naturlig anvendelse i et centerområde. Forvaltningen har på baggrund af ansøgningen derfor udarbejdet et udkast til tillæg til kommuneplanen for det centrale centerområde i Hammerum, som giver mulighed for café, barer og restauranter på den centrale del af Hammerum Hovedgade.
 
Det kan oplyses, at der er det fornødne antal parkeringspladser på grunden. Projektet er ikke lokalplanpligtigt, idet de øvrige myndighedstilladelser kan gives efter bl.a. Byggeloven og Miljøbeskyttelsesloven.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 33.OF3.1 i den sydvestlige del af Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige Sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har den 15. november 2011, punkt 285, foreløbig vedtaget forslag til lokalplan 33.OF3.1 for et offentligt område i den sydvestlige del af Birk.
 
Forslag til lokalplan 33.OF3.1 har været i offentlig høring fra den 16. november 2011 til den 11. januar 2012. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelse eller bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Der kan indenfor lokalplanforslagets område etableres bebyggelse på op til 2500 m² i 2-3 etager. Bebyggelsen skal fremstå hvid i overensstemmelse med det øvrige byggeri i området. Der er i lokalplanforslaget udlagt et byggefelt, som skal indeholde byggeri samt parkering. Der er påbudte byggelinier mod syd og vest. Videreførelsen af den eksisterende adgangsvej er indarbejdet i lokalplanen. Vejen afsluttes med en pladsdannelse, som kan anvendes som vendeplads.
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Birk masterplan 2011.
 
Lokalplanforslaget har været fremlagt for Birk Kunst- og Arkitekturudvalg på et møde den 8. december 2011. Udvalget havde ingen bemærkninger til planforslaget. 


En del af lokalplanens område, byggefeltet, har været udbudt til salg. Der er indkommet et købstilbud, som har givet anledning til justeringer i lokalplanforslaget, som fremgår af indstillingen.
 
Forvaltningen har afholdt et møde med tilbudsgiver og deres rådgiver, hvor der i fællesskab er fundet forslag til justeringer i lokalplanforslaget. 


Forslag til justeringer i forhold til lokalplanforslaget:
 
-Bygherre ønsker at etablere en solafskærmning uden for byggefeltet og den påbudte facadelinie. Det er forvaltningens vurdering at lokalplanen kan ændres uden genfremlæggelse, således at der kan etableres en solafskærmning. Bygherre har fremsendt en ny skitse visende en anden løsning på solafskærmningen.
 
- Bygherre ønsker at etablere en terrasse uden for byggefeltet. Det er forvaltningens vurdering at lokalplanen kan ændres uden genfremlæggelse, således at der kan etableres en terrasse.
 
- Det er afgørende for tilbudsgiver at bevare det sorte ved indgangspartier og udgang til terrasse. Den sorte farve er ikke i strid med lokalplanforslaget da det fremgår af §8.1 ” Bebyggelsens facader skal fremtræde som hvidt vandskuret murværk, beton eller fiberbeton. Døre, vinduer, porte og særlige bygningsdele som indgangspartier, karnapper og lignende kan fremstå i andre farver og materialer”.
Kunst- og Arkitekturudvalgets anbefaling omkring den sorte farve er at den skal ændres til hvid. Forvaltningen anbefaler at §8.1. ændres således at bygningen vil fremstå hvid.
 
- Bygningens facade er i skitseforslaget fiberbeton, dette har vist sig at være en meget kompliceret løsning og derfor ønsker tilbudsgiver at facaderne ændret til hvide sandwich elementer i beton med fræsede spor, som vist i skitseforslaget. Forvaltningen vurderer at en facade i hvide sandwich elementer er i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 33.OF3.1 for et offentligt område i den sydvestlige del af Birk til endelig vedtagelse med følgende ændringer: 
at der under § 8 tilføjes ”der kan etableres solafskærmning i en bredde på 1 meter, solafskærmningen kan etableres fra 1. sals højde”. 
at der under § 8 tilføjes ”den påbudte facadeline mod syd og vest kan overskrides med maksimum 1 meter, i form af indgangspartier og lignende. Ydervæg og glaspartier skal dog ligge i den påbudte facadelinie”. 
at der under § 9 tilføjes ”der kan etableres en belagt terrasse med en maksimum størrelse på 150 m² syd for byggefeltet. Terrassen skal være i terræn”. 
at § 8.1 ændres til ” Bebyggelsens facader skal fremtræde som hvid vandskuret murværk, beton eller fiberbeton. Særlige bygningsdele som indgangspartier, karnapper, solafskærmning og lignende kan fremstå i andre materialer i lyse farver”.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1207-08 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Skolegade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for byfornyelsesprojektet Skolegade fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde d. 21. august 2007, sag nr.: 276, blev der givet en bevilling på 3.060.000 kr. til byfornyelse af Skolegade. Dertil blev der på Byrådets møde d. 12. december, sag nr.: 427, givet yderligere en bevilling på 549.000 kr. til uforudsete, all risk forsikring mm.efter udbud.
 
Projektet er udført som skitseret og projekteret.
 

Stednr.:
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
015096
Skolegade
3.609.000
3.609.733
- 733
 
 
 
 
 

 
Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-08 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Godkendelse af anlægsregnskab for Plads Ved Fermaten

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for plads ved Fermaten fremsendes til godkendelse.
 

Sagsfremstilling

På Byrådets møde d. 26. august 2008, sag nr.: 190, blev der givet en bevilling på 3.016.000 kr. til projektudvikling og anlæg af en ny plads ud for det ny ombyggede og udvidede spillested Fermaten. Dertil blev der på Byrådets møde d. 27 januar 2009 bevilget 2.612.000 kr. til lysprojekt, anlæg af plads og mur samt erhvervelse af byggeret mv.
 
Projektet er udført som skitseret og projekteret.
 
Mindreforbrug på 600.000 kr. er bevilget overført til projekt for Den Glemte gade og Østergade – etape 2.
 
Indtægten på 75.000 kr. beror på medfinansiering af port mellem Plads ved Fermaten og baggård til Inspiration, Bredgade 32. Der er ikke søgt indtægtsbevilling på medfinansieringen.
 

Stednr.:
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
222082
Plads v. Fermaten
5.028.000
5.105.310
- 77.310
 
 
             0
   -75.000
 75.000
Netto
 
 
 
 - 2.310

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.14-P20-1188-07 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Godkendelse af anlægsregnskab for Citypassagen Bredgade, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for ombygning af Citypassagen til godkendelse.

Sagsfremstilling

 På Byrådets møde d. 16. august 2005, sag nr.: 177, blev der givet en bevilling på 2.090.000 kr. til renovering af Citypassagen. Dertil blev der på Byrådets møde d. 27. marts 2007, sag nr.: 111, givet yderligere en bevilling på 410.000 kr.
 
Projektet er udført som skitseret og projekteret.
 
Der er et mindreforbrug på 21.923 kr. 

 

Stednr.:
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
222094
Citypassagen
2.500.000
2.478.077
21.923

 

Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-48-03 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Godkendelse af anlægsregnskab for Udviklingsplan for Bryggergade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for udviklingsplan for Bryggergade fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde d. 16. august 2005, sag nr.: 177, blev der givet bevilling til udarbejdelse af et skitseprojekt for arealer omkring det nye Dalgashus, -herunder Bryggergade.
 
Dele af skitseprojektet er realiseret omkring Dalgashus.
 
Projektet har et mindreforbrug på 107.726 kr. Mindreforbruget skyldes at dele af skitseprojektet blev gennemført under konkurrencen ’Herning – Den Levende By’.
 

Stednr.:
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
222038
Bryggergade - udviklingsplan
344.000
236.274
107.726

 

Anlægsregnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse på grund af afvigelsens forholdsmæssige størrelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse
at Anlægsregnskabet sendes til Byrådets godkendelse med henvisning til mindreforbrugets størrelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-04 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Godkendelse af anlægsregnskab for Dalgasgade/Bryggergade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jann Ringtved, Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for ombygning af Dalgasgade/Bryggergade fremsendes til godkendelse.  

Sagsfremstilling

På Byrådets møde d. 8. april 2003, sag nr.: 108, blev der givet en bevilling på 500.000 kr. til vejrenovering af Dalgasgade/Bryggergade. Dertil blev der på Byrådets møde d. 22. august 2006, sag nr.: 197, givet yderligere en bevilling på 853.000 kr.
 
Projektet er udført som skitseret og projekteret.
 
Projektet har et merforbrug på 46.975 kr.
 

Stednr.:
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
222043
Dalgasgade/Bryggergade
1.353.000
1.399.975
- 46.975

 

Idet udgifterne for anlægsregnskabet er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Byplanudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2011.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.00-A08-1-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Udsatterådet anmoder om høring i f.m. diverse anlægsprojekter i Herning midtby

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udsatterådet har anmodet om, at rådet inddrages i processen omkring Bymidtens indretning og får høringsret på udspil vedrørende bymiljøet.

Sagsfremstilling

Udsatterådet ønsker at blive inddraget i planlægningsarbejdet omkring Bymidteprojektet med henblik på, at socialt udsattes tilstedeværelse i bymiljøet medtænkes når der arbejdes med udvikling af Bymidten.
 
Bymidteplanen blev vedtaget i 2004. Bymidteprojektet er for indeværende i en realiseringsfase, -anlæg af konkrete projekter i henhold til vedtagne budgetter og politisk prioritering.

 

Anlægsprojekter på offentlige vejarealer er omfattet af Vejloven, og ikke af planloven. Høringsberettigede på vejanlægsprojekter fastlægges af Forvaltningsloven ud fra formelle krav, som direkte berørte grundejere, direkte berørte ledningsejere, Handicaprådet, Ældrerådet m.fl. Høring i vejanlægssager har ikke opsættende virkning.
 
Udsatterådet er ikke en lovpligtig høringsberretiget part.  

Udsatterådet har på lige fod med andre interessenter mulighed for at indsende generelle synspunkter, der berører bymidten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Udsatterådet ikke indføjes som høringspart, men at de bruges som dialogpartner hvor det skønnes relevant.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 6. februar 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsfremstilling

  1. Orientering om høringssvar vedr. vindmølleprojekt ved Flø i Ikast-Brande kommune. (brev vedlagt som bilag)

  2. Orientering om høringssvar til vindmølleprojekt ved Urup Hede i Billund kommune.(brev vedlagt som bilag)

Bilag