Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 6. januar 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af Byplanudvalgets formand og næstformand

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 9. december 2013 pkt. 4 valgte Byrådet i enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af alle stående udvalg.


Formelt skal et stående udvalg efter kommunestyrelseslovens § 22, stk.1 vælge udvalgets formand og næstformand. Der er indgået politisk aftale om udpegningen af formand og næstformand for Byplanudvalget.
 
Det indstilles på denne baggrund, at der sker valg som følger:
 
at Ulrik Hyldgaard (V) vælges til formand,


at Knud Nielsen (A) vælges til næstformand.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.22.04-G01-2-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Godkendelse af Byplanudvalgets møder i 2014 samt praksis for bilagshåndtering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Godkendelse af Byplanudvalgets mødedatoer i 2014 samt håndtering af dagsorden og bilag.

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i f.m. budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Byplanudvalget i 2014.
 
Møderne foreslås afholdt på mandage og påbegyndes kl. 12.00  ligesom tidligere.
 

Januar
6.                   Planloven og vindmøller
Februar
3.                   Lokalplaner og byfornyelse
Marts
17.                 Kommuneplanen
April
1. og 22.
Maj
12.
Juni
2. og 30.
August
11.
September
1. og 22.       Byplandage torsdag/fredag d. 25.-26.
Oktober
20.
November
24.
December
15.

 

Udvalget plejer at have 2 temamøder/besigtigelsesture i løbet at året.

 

 

Fremtidig praksis for håndtering af dagsorden og bilag:

Byplanudvalget skal for perioden 2014-2017 aftale den fremtidig praksis for dagsorden og bilag. Forvaltningen opfordrer til at distribuering af dagsorden og bilag sker via E-dagsorden i størst mulig omfang.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at mødetidspunkterne tages til efterretning

 

at distribuering af dagsorden og bilag så vidt muligt sker elektronisk

Beslutning

Mødekalenderen tages til efterretning.
Indtil den elektroniske dokumenthåndtering bliver mere funktionel, ønskes bilagene i papirformat.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-13 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig behandling af forslag til Tillæg nr. 16 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 16 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E4.3 Erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej, Herning.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillægget lægger de tre nordligste matrikler af rammeområde 14.Bl1 ind under rammeområde 14.E4, og tilføjer muligheden for hotelvirksomhed til bestemmelserne i rammeområde 14.E4.

 

Reguleringen af rammeområdet sker for at fuldende muligheden for let erhverv som en højere bebyggelse i randen af 14.E4 langs Dronningens Boulevard og Messevejen.

 

Tilføjelsen til bestemmelserne om muligheden for hoteldrift er en forudsætning vedtagelse af lokalplanforslag nr. 14.E4.3.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 16 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Erhvervsområde ved Dronningens Boulevard og Messevejen til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-13 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig behandling af forslag til lokalplan nr. 14.E4.3 Erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslag nr. 14.E4.3 er en ansøgning om ændring af lokalplan nr. 14.E4.1 med henblik på at kunne drive hotelvirksomhed i området. Ansøgningen  blev principgodkendt på Byplanudvalgets møde den 16. september 2013. Beslutningen fra mødet lød at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen og lokalplan for området med mulighed for hotelvirksomhed.

 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 14.E4.3 giver mulighed for erhvervsbebyggelse  der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne som kontorer, liberale erhverv, offentlige formål, elektronikværksteder, laboratorier, lager, servicevirksomheder, håndværksprægede virksomheder og lignende samt hoteldrift. Bebyggelsesprocenten er 75 og der kan opføres bebyggelse i op til tre etager med en max højde på 15 m. Der kan etableres detailhandel i tilknytning til en virksomhed med et areal på 5% af virksomhedens bruttoetageareal dog højst 300 m2 til salg af produkter, der er fremstillet på virksomheden.

 

Lokalplanforslaget fastsætter krav om en p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv, hotelvirksomhed og detailhandel. Endvidere er der krav om 1 overdækket cykalparkeringsplads pr. 200 m2 etageareal.

 

Endelig indeholder lokalplanforslaget krav om bevaring af markante træer og forslag til anlæg af yderligere grønne arealer i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 14.E4.3 Erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej, Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-13 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Orientering om planlægning for vindmøller

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen, Louise Kruse Hansen

 

Sagsresume

Den eksisterende vindmølleplan er næsten udbygget, og der er stor efterspørgsel på yderligere vindmølleområder i Herning kommune. Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en ny vindmølleplan.

Sagsfremstilling

Historik
Herning Kommunes vindmølleplan blev vedtaget i december 2010, og er sidenhen blevet indarbejdet i kommuneplan 2013-2024. Vindmølleplanen omfatter områder til opsætning af vindmølleparker på minimum 3 møller med en totalhøjde på 100-150 meter. Den beskæftiger sig ikke med husstandsvindmøller. Vindmølleplanen nærmer sig fuldt udbygget, da planlægningen er færdig/igangsat for syv af de ni områder udlagt til opsætning af vindmøller. De resterende to områder rummer allerede vindmøller, og planlægning for nye møller er ikke umiddelbart mulig, førend de eksisterende fjernes.
 
Siden vedtagelsen af vindmølleplanen i 2010 er der opstillet 15 nye vindmøller i Herning Kommune, fordelt på fire områder, med en samlet kapacitet på ca. 38 MW. Det svarer til ca. 63 % af klimamålsætningen om opstilling af 60 MW ny vindenergi inden 2030. Derudover arbejdes der på projekter i yderligere tre områder, med op til 13 vindmøller og en samlet kapacitet på op til 39 MW. Det svarer til yderligere ca. 65 % af klimamålsætningen, altså i alt en opfyldelse på ca. 128 %, såfremt de tre projekter vedtages.
 
Nye ansøgninger
Forvaltningen modtager løbende ansøgninger og forespørgsler på opsætning af vindmøller uden for de i vindmølleplanen vedtagne områder. Nogle af ansøgningerne og forespørgslerne er der givet administrativt afslag på med det samme, fordi vindmøller ikke kan forenes med eksisterende anvendelse eller beskyttelseshensyn. Andre områder har krævet nærmere undersøgelse og politisk stillingtagen.
 
Byplanudvalget behandlede på mødet d. 4. februar 2013, punkt 23, en sag om 10 nye potentielle vindmølleområder uden for vindmølleplanen. Her blev det besluttet, at forvaltningen skulle arbejde videre med tre områder, og afvente udviklingen i et fjerde.
 
Byplanudvalget har den 27. oktober 2013 principgodkendt at igangsætte planlægningen for vindmøller i to af disse områder, ved Aulum og Kølkær. I forhold til klimamålsætningen kan disse to projekter bidrage med yderligere ca. 33 %.
 
Da områderne ikke er udlagt i kommuneplanen, er Herning Kommune ikke forpligtet til at arbejde for projekternes gennemførelse, og der er løbende mulighed for at stoppe planlægningen for projekterne, når de forelægges politisk behandling. Reelt betyder principgodkendelserne derfor kun, at Herning Kommune er forpligtet til politisk at behandle debatoplæg for opsætning af vindmøller i de to områder. Herning Kommune er ikke forpligtet til at fortsætte planlægningen for disse områder.
 
Ved projekter i områder, der er udlagt til opsætning af vindmøller i kommuneplanen, har ansøgere derimod krav på at få prøvet deres projekt, gennem udarbejdelse af såvel debatoplæg og VVM-redegørelse med dertilhørende offentlige høringer. Først når alt materiale er fremlagt, kan der træffes politisk afgørelse om projektet skal realiseres eller ej.
 
Sammenhængende planlægning
Det er forvaltningens vurdering, at der fremover bør tages hånd om vindmølleplanlægningen gennem en samlet plan, frem for gennem enkeltsagsbehandling, som det er tilfældet på nuværende tidspunkt. Herved er det muligt at vurdere forholdet mellem områder til vindmøller og andre beskyttelses- og benyttelsesinteresser i det åbne land, som eksempelvis de større uforstyrrede landskaber, da disse potentielt rummer mulighed for opsætning af vindmøller, såvel i Herning Kommune, som i nabokommunerne.  
Ved enkeltsagsbehandling af vindmøllesager, er det svært at bevare overblikket over kommunen som helhed, og den overordnede prioritering af de forskellige kommunale interesser. Desuden vanskeliggør enkeltsagsbehandling at kunne fastholde nogle overordnede krav til vindmølleplanlægningen, og skaber samtidig usikkerhed blandt borgere i det åbne land, når der pludselig dukker nye vindmølleprojekter op rundt omkring.


Usikkerheden opstår, fordi planlægning ikke er statisk, men tværtimod ændres, når forudsætningerne for planlægningen ændres, eksempelvis gennem Statens energipolitik eller som en ændring i de fysiske rammer. Områder, der derfor ikke i første omgang så ud til at kunne rumme vindmøller, kan derfor blive taget op til overvejelse igen på et senere tidspunkt. Usikkerheden kan derimod mindskes gennem en sammenhængende planlægning, hvor der tages stilling til en række områder på samme tid, som der derefter arbejdes med i den følgende tid.
 
Udarbejdelse af en ny, samlet vindmølleplan vil yderligere bidrage til, at borgerne vil kunne følge og bidrage til processen fra et tidligere tidspunkt i planlægningen, og at det vil være muligt at afveje og prioritere de enkelte områder i forhold til hinanden.
 
Byplanudvalget har på mødet den 15. april 2013, punkt 56, besluttet, at planlægning for vindmøller i erhvervsområder sker ved enkeltsagsbehandling. Sager vedrørende vindmøller i erhvervsområder er derfor ikke omfattet af denne sagsfremstilling.
 
Helbredsundersøgelse
Regeringen har d. 12. december 2013 taget initiativ til en helbredsundersøgelse, der skal undersøge sammenhænge mellem støj fra vindmøller og helbredspåvirkninger. Formålet er at belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar-lidelser, samt sammenhæng med øvrige helbredsproblemer. Resultatet forventes at foreligge i løbet af ca. 3 år.
Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet oplyser, at igangsættelsen af den nye undersøgelse ikke bør bruges som argument for ikke at fortsætte den planlægning for vindmøller, som følger af energiforliget. Den kommende helbredsundersøgelse giver således ikke anledning til at sætte vindmølleplanlægningen i bero.

 

Produktion, CO2-besparelse og arealforbrug for solceller, solfangere og vindmøller 

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der sammenholder produktion, CO2-besparelse
og arealforbrug for henholdsvis solceller, solfangere og vindmøller. I notatet er der foretaget en sammenligning af tre forskellige metoder; solceller (strøm), solfangere (varme) og vindmøller (strøm). Det forsøges at give et overblik over produktiviteten af disse metoder, sammenholdt med CO2-besparelse og ikke mindst arealforbrug.

Det bør understreges, at metoderne ikke umiddelbart kan sammenlignes, da vilkårene
ikke er de samme. Samtidig er alle nævnte tal estimater, og kan variere fra projekt til
projekt. 


Forvaltningens vurdering
Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en ny vindmølleplan, der samler planlægning for vindmøller uden for de i forvejen udlagte vindmølleområder. Denne planlægning bør også omfatte allerede principgodkendte områder.
 
Det er ikke forvaltningens vurdering, at vindmølleplanlægningen bør sættes i bero på baggrund af den kommende helbredsundersøgelse. Det er ligeledes ikke forvaltningens vurdering, at vindmølleplanlægningen bør indstilles, når klimamålsætningen er nået. Tværtimod vil det være en fordel at være på forkant med kommende statslige udmeldinger på energiområdet, som må forventes at indeholde yderligere krav til kommunernes planlægning for vindmøller.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P16-2-13 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Principgodkendelse af ansøgning om opstilling af vindmølle ved Herning Varmforzinkning, Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 15. april 2013, punkt 56, besluttet, at der med baggrund i konkrete ansøgninger, kan planlægges for opstilling af vindmøller i erhvervsområder. I forlængelse heraf har Herning Varmforzinkning ansøgt om opstilling af en enkelt mølle med en totalhøjde på op til 107 meter, til supplering af deres store strømforbrug i produktionen. Møllen er ansøgt placeret i byzone på Herning Varmforzinknings egen matrikel.

Sagsfremstilling

Ansøgningen omfatter opstilling af en enkelt vindmølle i det nordvestlige hjørne af matrikel 1de, Ejsingkær, Vildbjerg, der ejes af Herning Varmforzinkning A/S, Sverigesvej 13, 7400 Vildbjerg. Herning Varmforzinkning A/S benytter sig af produktionsmetoder, der er meget energikrævende, og ønsker derfor at supplere deres energiforbrug med grøn, vedvarende energi. Der er desuden åbnet op for en samarbejdsaftale med Vildbjerg Varmeværk om levering af overskudsvarme fra Herning Varmforzinkning til forbrugerne. Ansøgning/anmeldelse og foreløbig samarbejdsaftale er vedlagt som bilag 1.

 

Der er ikke særlige regler for opstilling af vindmøller i erhvervsområder, men opstilling skal overholde regler for vindmøller i det åbne land.

 

Møllens ansøgte placering overholder gældende afstandskrav på 4 x totalhøjde til nabobeboelse. Der er seks boliger beliggende i det åbne land i nærhed til møllens placering, og syv boliger beliggende inden for et lokalplanområde, der er udlagt til erhverv, men med mulighed for bolig i forbindelse med virksomheden. Lokalplanområdet har i dag karakter af et boligområde, og det vurderes derfor, at det bør behandles som støjfølsom arealanvendelse. I praksis er det dog kun boligerne, der er støjfølsom arealanvendelse, og støjbelastningen er derfor beregnet i det punkt, hvor den nærmeste bolig har skel ind til den tilknyttede virksomhed. Se bilag 1.

 

Tre naboboliger i det åbne land vil komme til at ligge mellem de eksisterende møller mod vest og den nye mølle mod øst. Fordi den nye mølle indgår i et kumulativt (akkumuleret) støjscenarie med de tre eksisterende vindmøller, vil disse tre naboer opleve en forøgelse af den støjpåvirkning, de oplever i dag fra de eksisterende møller. Det samme gælder for skyggepåvirkningen, hvor det for de tre boliger vil blive nødvendigt at installere skyggestop i møllen, for at overholde retningslinje om maksimalt 10 timers skyggepåvirkning. Der er dog ikke kumulativt samspil for den lavfrekvente støj. Bilag 2 indeholder beregninger for støj og skyggekast.

 

Det landskabelige samspil med de eksisterende møller mod vest er, ud fra seks visualiseringer, umiddelbart vurderet til at være landskabeligt ubetænkeligt, dvs. at der umiddelbart ikke er steder, hvorfra møllen vil fremstå uheldigt i samspillet med de eksisterende møller. Den største påvirkning vurderes at kunne opleves fra Park Alle, hvor møllen vil kunne ses i samspil med skorstene og andet fra industriområdet. Visualiseringerne er indeholdt i anmeldelsen, bilag 1. 

 

Projektet er VVM-pligtigt, og der skal derfor udarbejdes VVM med tilhørende miljørapport. Indholdet af denne fastlægges blandt andet gennem en scoping samt et debatoplæg, der sendes i offentlig høring, som første skridt i planlægningen. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, der giver mulighed for opstilling af en vindmølle.  

En principgodkendelse af projektet medfører, at Herning Kommune er forpligtet til politisk at behandle debatoplæg for opsætning af vindmøllen. Herning Kommune er ikke forpligtet til at fortsætte planlægningen derefter.

 

Forvaltningens vurdering er, at der er grundlag for at igangsætte planprocessen, og derigennem lade en VVM-redegørelse belyse vindmøllens mulige påvirkning af området. Her skal der særligt sættes fokus på møllens samspil med de eksisterende møller, påvirkning af naboer inden for lokalplanområdet, påvirkning af naboer mellem de to mølleprojekter samt påvirkning af Vildbjerg by.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at planprocessen for en vindmølle ved Herning Varmforzinkning A/S igangsættes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-4-13 Sagsbehandler: Marius Reese  

Principgodkendelse af ny parkeringsplads ved Kærmindevej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om at etablerer en parkeringsplads til Social og Sundhedsskolen på Kærmindevej i Herning.

 

For at kunne opføre en parkeringsplads på stedet, ønskes 4 boliger nedrevet. Boligerne, som er en del af et sammenhængende boligområde, tilhører Region Midtjylland.

Hvis der skal etableres en parkeringsplads på arealet, skal der udarbejdes en ny lokalplan.

Sagsfremstilling

Ejendommene som ønskes nedrevet er beliggende på Kærmindevej 42, 44, 46 og 48. Bebyggelsen er en del af lægeboligerne, ejet af Region Midtjylland.

Bygningerne blev opført i perioden fra 1967-1969.

 

Området ligger inden for Byplanvedtægt nr. 9 for et området omkring den projekterede Indre Ringvej på strækningen fra Anemonevej til Gl. Kirkevej.

Inden for området er der opført 22 ens boliger i gule sten og 6 ens boliger opført i røde sten. De 28 boliger er opført med samme arkitektoniske formsprog.

Boligerne fremstår med et modernistisk udtryk, med fladt tag og sammenhængende vinduesbånd.

 

Ejendommene er - samlet set - en unik bebyggelsesplan for Herning, og er en fin fortælling om datidens arkitektur.

Med sin placering i umiddelbar nærhed til bykernen, er boligerne i størrelse og med deres modernistisk udtryk en fin begynderbolig til en ung familie.

Området kunne som helhed trænge til en renovering, men kvaliteten i boligerne og området er intakt.

 

Social og Sundhedsskolen ønsker at nedrive og etablerer en parkeringsplads på Kærmindevej 42-48, da de har en udfordring med at tilgodese parkering inden for eget areal med den nuværende indretning af deres parkeringsareal. Hvilket betyder, at en stor del af deres elever parkerer i de tilstødende gader til gene for beboerne i området.

 

Som udgangspunkt vurderes det, at de mangler ca.150 parkeringspladser på nuværende tidspunkt, da en stor del af deres elevmasse ankommer i bil. En vurdering af arealet, er at der vil kunne tilgodeses knap 100 pladser, alt efter indretning.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til ansøgningen.

Beslutning

Udsættes med henblik på en helhedsvurdering af området

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-G01-2-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Principgodkendelse af projekt med dagligvarebutik og liberalt erhverv på Viborgvej 61 - 65 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 7. oktober 2013, pkt. 127, en sag om principgodkendelse af et projekt med dagligvarebutik og liberalt erhverv på Viborgvej i Herning. Byplanudvalget besluttede, at der ikke skulle igangsættes ny lokalplanlægning for området, men i stedet udarbejdedes forslag til tillæg til Herning Kommuneplan, hvor forholdet mellem bolig og butik  samt det samlede butiksareal og størrelsen af butik skulle fastlægges.

 

Byplanudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området  med mulighed for at opføre en dagligvarebutik på maksimalt 1200 m², og om de eksisterende kommuneplanrammer fastholdes, mens forholdet mellem bolig og erhverv reguleres i en ny lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning på vegne af ejeren af Viborgvej 61 - 65 om at få udarbejdet en ny lokalplan, som giver mulighed for at opføre en dagligvarebutik på minimum 1200 m² samt liberalt erhverv. Sagen har tidligere været behandlet på Byplanudvalgets møder den 24. juni 2013 (punkt 77) og den 7. oktober 2013 (punkt 127). Forvaltningen har været i dialog med ansøger om en bearbejdning af det oprindelige projekt i forhold til at tilpasse det til de planlægningsmæssige intentioner for området.

 

Planlægningsmæssig baggrund – masterplan og byomdannelse

Der er i 2010 udarbejdet en masterplan for hele området mellem Viborgvej, Tingvej og Lillelundvej. På baggrund af idéerne fra denne masterplan er kvarteret mellem Viborgvej, Lillelundvej og Tingvej er udpeget som byomdannelsesområde, der på sigt skal udvikles fra et tungere erhvervsområde til et attraktivt område med boliger, uddannelse, lettere erhverv og butikker. Som en del af denne omdannelsesproces er det hensigten, at Krarupsvej skal skifte karakter fra en tungt befærdet vej med erhvervskørsel til en rolig bygade med bil - og cykeltrafik.
 
Langs hele Viborgvej er der i masterplanen skitseret en base i 2 etager med "stænger" af højere bebyggelse ovenpå. Denne form for bebyggelse kræver, at der bygges meget store sammenhængende bebyggelser ad gangen, hvilket er svært at realisere med det nuværende investeringspusterum på ejendomsmarkedet. Ved indarbejdelse af masterplanen i kommuneplan 2013 – 2024 er der derfor ikke stillet krav om, at bebyggelsen skal opføres som en 2 etagers base med stænger af højere bygninger ovenpå, men intentionerne om at byomdanne området er fastholdt i kommuneplanen.
 
Kommuneplanramme 12.C6 – Centerområde ved Tingvej og Viborgvej

Området skal anvendes til center- og erhvervsformål, og det er muligt at etablere boliger. Der kan etableres 4.000 m² detailhandel inden for rammeområdet, den enkelte dagligvarebutik må maksimalt have et bruttoetageareal på 2.000 m² og den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt have et areal på 1.500 m2.


Bebyggelsen må have en højde på maksimalt 5 etager og 18 meter, dog kun 3 etager og 12 meter mod det eksisterende parcelhusområde på vestsiden af Tingvej. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 110. 


Ændring af eksisterende planlægning for området
Byplanudvalget besluttede på mødet den 7. oktober 2013, at der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der fastlægger forholdet mellem bolig og butik - samt det samlede butiksareal og størrelsen på butikkerne. Med den nuværende kommuneplanramme er der mulighed for at etablere 4.000 m² detailhandel i rammeområde 12.C6, der sammen med rammeområde 12.C3 udgør detailhandelscenteret for bydelscenteret Herning Nordøst.

 

Hvis der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der reducerer denne detailhandelsramme, vil det med den gældende lovgivning ikke være muligt at udvide detailhandelsrammen på et senere tidspunkt eller flytte den til en anden kommuneplanramme. KOnsekvensen vil derfor være, at den samlede detailhandelsramme for Herning bliver mindre. Forvaltningen vurderer, at der på sigt kan blive behov for at etablere yderligere butikker til lokalområdets forsyning, når der som en del af byomdannelsen etableres nye boliger i området.
 
Forvaltningen anbefaler derfor, at muligheden for at etablere op til 4.000 m² detailhandel fastholdes i kommuneplanrammen, mens forholdet mellem bolig og butik, det samlede butiksareal og størrelsen af den enkelte butik i stedet fastlægges i en ny lokalplan. Selvom en ny lokalplan omfatter det samme område som kommuneplanrammen, behøver lokalplanen ikke give mulighed for at opføre alle de 4.000 m² på nuværende tidspunkt – det er muligt at ”gemme” en del af detailhandelsrammen til senere.
 
Muligheder med ny planlægning for området

Hvis Byplanudvalget vurderer, at det af hensyn til fordelingen af dagligvare- og udvalgsvarebutikker i Herning ikke vil være hensigtsmæssigt at udnytte hele kommuneplanens ramme for detailhandel på nuværende tidspunkt, kan der i stedet for at ændre kommuneplanen, igangsættes en lokalplan med udgangspunkt i skitsen på det vedhæftede kortbilag. Her er der udlagt 3 byggefelter, hvor forvaltningen foreslår nedenstående muligheder for byggeri. Forvaltningen har været i dialog med ansøger, og de skitserede muligheder vil give mulighed for at gennemføre det projekt, ansøger ønsker.
 
Byggefelt 1 – mod Tingvej
Hvis kommuneplanrammen med en bebyggelsesprocent på 110% fastholdes i en ny lokalplan, vil der i alt være mulighed for at opføre 5.450 m2 bebyggelse til boliger og liberalt erhverv i byggefelt 1. Bebyggelsen kan maksimalt opføres i 3 etager og 12 meters højde og forvaltningen anbefaler, at ny bebyggelse minimum opføres i 2 etager og 6,5 meters højde. Hvis der er ønske om det, vil det i lokalplanen være muligt at fastlægge, hvor stor en procentdel af byggeretten, der skal udlægges til boliger, og hvor stor en del, der skal udlægges til liberalt erhverv. Da der ikke noget konkret projekt for denne del af området, anbefaler forvaltningen, at der ikke på nuværende tidspunkt fastlægges en procentvis fordeling af bolig og liberalt erhverv.


Byggefelt 2 – mellem Krarupsvej og Viborgvej
Her har ansøger ønske om at opføre én dagligvarebutik med et areal på minimum 1.200 m² samt liberalt erhverv. Ansøger oplyser, at der ikke er interesse for at opføre en dagligvarebutik med et areal på mindre end 1.200 m². Ansøger oplyser også, at dagligvarebutikkens  facader vil have et åbent udtryk ved indgangspartiet, der placeres mod Viborgvej og parkeringspladsen, som vist på kortbilaget.

 

Udover dagligvarebutikken har ansøger ønske om at opføre byggeri til liberalt erhverv. Byggeriet til liberalt erhverv har facade mod Krarupsvej, og dagligvarebutikken og det liberale erhverv er tænkt som to selvstændige bygninger inden for byggefelt 2.

 

Hvis bebyggelsesprocenten på 110 % fra kommuneplanrammen fastholdes, kan der opføres 5.700 m² bebyggelse inden for byggefelt 2. Bebyggelsen kan maksimalt opføres i 5 etager og 18 meters højde, og forvaltningen anbefaler, at bebyggelsen som minimum skal have en højde på 6,5 meter.


Byggefelt 3 – mellem Krarupsvej og Viborgvej.
Her kan der opføres én eller flere udvalgsvarebutikker med et samlet areal på maksimum 1.000 m2. Derudover kan der opføres liberalt erhverv, og det samlede etageareal for bebyggelsen må maksimalt være 2.600 m². Bebyggelsen kan maksimalt opføres i 5 etager og 18 meters højde, og forvaltningen anbefaler, at bebyggelsen som minimum skal have en højde på 6,5 meter.

 
For at skabe et sammenhængende område med bymæssige kvaliteter, anbefaler forvaltningen, at der fastlægges påbudte byggelinjer mod Krarupsvej og Viborgvej. Der er også skitseret en sammenhængende grøn ramme omkring området i form af beplantning mod Viborgvej og Krarupsvej, det kan for eksempel være i form af bøgepur og opstammede træer. Forvaltningen vurderer også, at det vil være en kvalitet for området, at større samlede parkeringsarealer med mere end 8 pladser skal beplantes med mindst ét træ pr. 6 p-pladser, som der sædvanligvis bliver stillet krav om i forbindelse med lokalplanlægningen af et område.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes en ny lokalplan med udgangspunkt i skitsen på det vedhæftede kortbilag og mulighed for at etablere en dagligvarebutik på minimum 1.200 m²

Beslutning

Der igangsættes ikke en lokalplanproces for området

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P19-7-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Principgodkendelse - ændret anvendelse af Gudhjemvej 2 og Svanekevej 1 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om ændret anvendelse af ejendommene Gudhjemvej 2 og Svanekevej 1 i Herning. Ansøger ønsker muligheden for at indrette produktionsskole på ejendommene, hvilket ikke er i overensstemmelse med gældende planlægning. Derfor skal der udarbejdes ny lokalplan samt tillæg til kommneplanen, hvis ansøgningen skal imødekommes.

Ansøgningen fremsendes hermed til principgodkendelse

Sagsfremstilling

Produktionsskolen i Herning Kommune har igennem længere tid ønsket en mere bynær
placering end den eksisterende på Sebbesandevej i Herning. Dette er bl.a. på grund af ønsket om nemmere transportvej for eleverne og tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne – herunder især Herningsholm Erhvervsskole. Skolen blev i 2013 kontaktet af beskæftigelsesafdelingen hos Herning Kommune, med et ønske om, at produktionsskolen skulle overtage Gudhjemvej 2, ultimo 2014, når den nuværende virksomhed fraflytter til kommunens nybyggeri af jobcenter.

 

Det har dog i processen vist sig, at hvis skolen skal tilbygge værksteder på
Gudhjemvej 2, vil bebyggelsesprocenten for matriklen blive for høj. Der er derfor i
stedet arbejdet med også at inddrage Svanekevej 1 i projektet. Det påtænkes at nedtage det eksisterende hegn imellem Svanekevej 1 og Gudhjemvej 2, hvilket vil få skolen til at stå som en enhed.

 

Planlægningsmæssige forhold

Ejendommene Svanekevej 1 og Gudhjemvej 2 er beliggende i et større erhvervsområde i den nordlige del af Herning. Det er to hjørneejendomme, der grænser op til hinanden og er afgrænset mod nord af Vesterholmvej. På Svanenekevej 1 findes ud over en bygning til erhverv også en bolig. De øvrige ejendomme på Gudhjemvej og Svanekevej rummer forskellige lette erhverv. Længere mod syd - fortrinsvis syd for Lillelundvej, findes et stort område udlagt til offentlige formål, hvor en stor del af Hernings uddannelsesinstitutioner til ungdomsuddannelser er samlet. 

De to ejendomme er omfattet af kommuneplanramme 12.E5, for hvilken der gælder, at området kun må anvendes til erhvervsvirksomheder, der ikke, eller kun i ubetydeligt omfang, forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik. Der må ikke etableres selvstændig bolig eller selvstændig detailhandel i området. Boligarealet kan ikke overstige erhvervsetagearealet.

 

Endvidere er de to ejendomme omfattet af lokalplan 12.E1.1 - delområde 1A, for hvilket der gælder, at området må anvendes til ikke miljøbelastende erhverv med eventuel tilhørende bolig.

 

Forvaltningens vurdering

Det gældende plangrundlag giver ikke mulighed for at anvende de to ejendomme til offentlige formål som fx undervisningsformål. Der vil derfor skulle udarbejdes tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024 samt en ny lokalplan, hvis ansøgningen skal imødekommes.

 

Det kan med fordel overvejes, om en eventuel ny lokalplanafgrænsning med mulighed for både erhverv og offentlige formål skal strække sig over et større område ned til Lillelundvej. På denne måde vil området rent planlægningsmæssigt hænge bedre sammen.

 

Endvidere bør der i en eventuel ny lokalplan arbejdes med, hvordan en samlet funktion på de to ejendomme, kan komme til at fremstå som en samlet bebyggelse, hvordan bebyggelsen skal orientere sig mod omgivelserne, og hvordan tilkørsel og parkering kan løses.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om ansøgningen skal imødekommes, og der dermed skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Beslutning

Der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-239-13 Sagsbehandler: Marius Reese  

Ændring af planlægningen for Stensbjergvej 33, Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Administrationen har modtaget ansøgning fra ejeren af ejendommen Stensbjergvej 33, Lind om tilladelse til udstykning af ejendommen til boligformål. Ejendommen er i landzone, og det ansøgte er lokalplanpligtigt, idet arealet med en lokalplan skal overføres til Byzone.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Stensbjegvej 33 har søgt tilladelse til udstykning af ejendommen i 3 grunde. Ejendommen er i alt 7815 m2.

 

Ejerne har erhvervet ejendommen i 2011, og man har fået landzonetilladelse til at nedrive de eksisterende bygninger og opføre en ny beboelse. Ejeren er efter nedrivningen af bebyggelsen nået frem til, at ejendommen er for stor i forhold til behovet, og derfor ønsker man at udstykke ejendommen.

 

Planforhold:

Ejendommen er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål som bl.a. idrætsfaciliteter.

Der vurderes ikke længere at være behov for dette arelaludlæg til idrætsformål. Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 9. december 2013, pkt. 478, godkendt at et areal vest for boldbanerne, Stensbjergvej 25 sælges til boligformål.

 

Udstykning af boliggrunde i landzone er normalt ikke muligt jfr. planlovens § 35. Udstykning, og anden anvendelse af landzoneareler forudsætter, at arealet overføres til Byzone. Generelt gælder endvidere at der skal udstykkes min. 7 grunde pr. ha. og der skal være en planlægningsmæssig begrundelse for at aralet kan indgå i kommuneplanen, hvis Naturstyrelsen ikke skal kræve,  at andre tilsvarende arealer udtagets af kommuneplanen.

 

Det kan endvidere blive vanskeligt at opnå godkendelse af en lokalplan, hvor grundstørrelsen i gennemsnit er ca. 2600 m2, når det normale gennemsnit efter statens almindelige godkendelsespraksis formentlig vil være ca. 850-900 m2 pr. grund.

 

Efter den praksis som Naturstyrelsen gennem de senere år har lagt, kan det derfor blive vanskeligt at gennemføre en planlægningsmæssig ændring som ønsket af ansøger uden at planforslagene bliver mødt af veto.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget meddeler ansøger, at der ikke i indeværende kommuneplanperiode kan udarbejdes tillæg til kommuneplanen og lokalplan for den ønskede udstykning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P15-2-13 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Ændret arealanvendelse

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl