Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 5. marts 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-10 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 77 til Herning Kommuneplan 2009-2020 samt VVM tilladelse for forlængelsen af Vesterholmvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

OBS: På TMU den 12. marts som orienteringssag sideløbende med BYP

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 77 til Herning Kommuneplan 2009- 2020, med medfølgende VVM-redegørelse for forlængelsen af Vesterholmvej. Kommuneplantillægget fastlægger retningslinjerne for etableringen af forlængelsen af Vesterholmvej.

 

Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse er lavet på baggrund af debatoplæg vedrørende forlængelse af Vesterholmvej. I Høringsperioden fra den 25. maj til den 22. juni 2011 indkom der i alt 19 bemærkninger.

 

Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse har været i høring fra 23. november 2011 til 18. januar 2012, og der er indkommet 8 indsigelser og bemærkninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeriet af det nye regionshospital DNV Gødstrup arbejder Vejdirektoratet med etableringen af en vestlig omfartsvej mellem Snejbjerg og Tjørring. Vesterholmvej ønskes forlænget, så der skabes en direkte forbindelse fra hospitalet og den nye omfartsvej til Herning by.

 

Udgangspunktet for linjeføringen ligger fast i øst ved krydset Holstebrovej / Vesterholmvej i Tjørring, mens tilslutningen til omfartsvejen i vest afhænger af omfartsvejens endelige placering og klassificering.


Fredningsnævnet, for den vestlige del af Midtjylland, har truffet afgørelse i fredningssagen for Gødstrup sø, og fredningskendelsen fastlægger linjeføringen syd om Gødstrup sø.
  
Indsigelsernes hovedpunkter:
 1. Torsten Asfeldt på vegne af Bredejerforeningen for Gødstrup Sø
Ønsker en underføring af vejen under jernbanen med henvisning til visuel påvirkning af det nye hospital og den nye bydel Helstrup.
 
2. Videncentret for landbrug på vegne af Torsten Troelsen, Ørskovvej 30, 7400
Ønsker vejen ført længere mod nord for at undgå marker bliver defigureret samt sikkerhed for at kunne få adgang til markerne nord for vejen med landbrugsmaskiner.
 
3. Susanne Ellgaard og Henning Lund Jørgensen, Bassumgårdvej 11, 7400
Ønsker det sikret, at der ikke sker forringelse af drikkevandsboring samt ødelæggelse af drænledninger syd for vejen.
 
4. Niels Andersen, Helstrupvej 58, 7400
Gør opmærksom på at vejføringen gennem indsigers marker vil være til stor gene for  landbrugsdriften.
 
5. Sven Agergaard, Nr. Vejenvej 10, 7400
Ønsker vejen ført længere mod nord. Ønsker at kommunen afventer Natur og Miljøklagenævnets afgørelse i forhold til fredningssagen, og at kommunen inddrager nævnet i forhold til en ændring af linjeføringen.
 
6. Leo Lisby på vegne af Danmarks Naturfredningsforening Herning
Ønsker en underføring af vejen under jernbanen med henvisning til visuel påvirkning i forhold til fredning af Gødstrup Sø, hvor et digeanlæg vil være meget markant.
 
7. Susanne Ellgaard og Henning Lund Jørgensen, Bassumgårdvej 11, 7400
Ønsker en underføring af vejen under jernbanen med henvisning til visuel påvirkning af området samt støjgener. Ønsker passage for gående og cyklende imellem jernbanen og Tjørring. Ønsker dyrepassage imellem jernbanen og Tjørring for råvildt.
 
8. Jørgen Primdal, Blomstertoften 7, 7400 (For sent indkommet indsigelse)
På baggrund af fremtidige støjgener ønskes linjeføringen fra krydset Holstebrovej/Tjørring Hovedgade placeret længere mod syd, midt i hvad der nu er en grøn kile mellem to boligområder. Ønsker ligeledes vejen placeret i 3-4 meter under terræn og sti langs Tjørrings vestlige afgrænsning ført over vejen.
  
 Forvaltningens bemærkninger:
Ad 1. Det er forvaltningens vurdering at en tunnel under jernbanen vil betyde en reduceret påvirkning af det eksisterende landskab ved etablering af forlængelsen af Vesterholmvej, derudover vil en underføring betyde en mindre visuel påvirkning i forhold til den planlagte bydel Helstrup. Dette skal holdes op imod, at der ved en underkørsel forventeligt skal foretages en permanent grundvandssænkning med risiko for påvirkning af grundvandet og iltning af de øvre jordlag som giver en forøget okkerudvaskning. Miljømæssigt kan både en bro og en tunnel realiseres. En tunnelløsning vil forventeligt fordyre projektet med 22 mio. kr. hvis dette krav stilles i forbindelse med VVM-tilladelsen.
 
Ad 2. Der vil ved den endelige projektering kunne ske en mindre ændring af linjeføringen. Der vil blive taget hensyn til at sikre at der stadigt kan ske landbrugsdrift på eksisterende landbrugsarealer. En endelig afklaring vil først ske i forbindelse med ekspropriationssag for vejen og de deraf følgende jordforhandlinger.
 
Ad 3. Der vil ved byggetilladelse blive stillet de fornødne krav til at sikre at omkringliggende drikkevandsboringer samt dræn ikke påvirkes negativt.
 
Ad 4. Se Ad 2.
 
Ad 5. Linjeføringen er fastlagt på baggrund af Fredningsnævnets afgørelse og kan derfor ikke flyttes nærmere Gødstrup Sø. Påklage til Natur og Miljøklagenævnet er fra en række af jordbesidderne inden for fredningszonen. Påklagen omhandler kun afregningspris for jord, der skal eksproprieres samt offentlighedens adgang til området via stier på jordbesiddernes arealer. Herning Kommune finder derfor ingen grund til at afvente Natur og Miljøklagenævnet i forhold til Fredningsnævnets afgørelse, herunder at inddrage udvalget i forhold til Fredningsnævnets afgørelse om vejens placering.
 
Ad 6. Se Ad 1.
 
Ad 7. Se Ad 1. Der etableres cykelsti langs forlængelsen af Vesterholmvej. Cyklister og fodgængere mellem Tjørring og Snejbjerg må forventes at skulle benytte denne fra hvor Bassumgårdvej afskæres af den nye vej indtil vejkrydset vest for jernbanen. Råvildt må forventes at kunne krydse forlængelsen af Vesterholmvej da den på størstedelen af strækningen vil ligge på terræn.
 
Ad 8. Grundet det eksisterende kryds Holstebrovej/Tjørring Hovedgade kan linjeføringen ikke umiddelbart flyttes, da dette vil betyde et behov for at ombygge krydset samt flytte eksisterende Vesterholmvej mod syd således der stadigt kan skabes et ”lige” kryds der kan fungere som ambulancevej. En løsning med afgravning samt stibro over forlængelsen af Vesterholmvej forventes at fordyre projektet unødigt. Beregninger har vist at opsætning af støjafskærmning kan give den fornødne støjreduktion for de nærmeste boliger.
 
Navngivning af den nye vejstrækning.
Navnet Vesterholmvej anbefaler forvaltningen anvendt for den nye vejstrækning da vejen er en fortsættelse af den eksisterende Vesterholmvej. Vejen forventes derudover at være facadeløs og vil derfor ikke få nye adresser tilknyttet.

Økonomi

Det bemærkes supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen, at projekteringsoverslaget beror på en dæmningsløsning med bro over jernbanen. Der er ikke projekteret med en underføring under jernbanen. En underføring af Vesterholmvejs forlængelse forventes at fordyre vejprojektet med ca. 22 mio. kr. i forhold til det allerede vedtagne budget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 77 til Herning Kommuneplan 2009-2020 og VVM tilladelse vedtages endeligt 

 

at Byplanudvalget godkender at vejstrækningen navngives "Vesterholmvej"

 

at Byplanudvalget tager stilling til om der skal stilles krav om underføring af Vesterholmvej hvor denne krydser jernbanen. 

 

at VVM tilladelse konsekvensrettes med ovenstående beslutning.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger:
Byplanudvalget stiller
ikke krav om underføring af Vesterholmvej, men anser det som den bedste løsning, hvis det kan laves økonomisk forsvarligt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-11 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 for Herning Kommuneplan 2009-2020 vedr. vindmølleprojekt ved Pårupvej vest for Assing

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering har været i offentlig høring.


På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 65 for et vindmølleprojekt ved Assing til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at realisere et projekt med tre vindmøller med en totalhøjde på 125-135 meter.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet d. 15. november 2011 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for et vindmølleprojekt ved Pårupvej vest for Assing.


Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen har været i offentlig høring i perioden 23. november 2011 til og med 18. januar 2012. Der blev afholdt et borgermøde om planerne i Kibæk Krydsfelt den 12. december 2011 med deltagelse af projektmager, konsulent, forvaltning og formanden for Byplanudvalget. Omkring 30 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet 8 bemærkninger i høringsperioden, se bilag 1. Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, forholdet til det større uforstyrrede landskab sydvest for mølleområdet, information til naboer, procedure for visualiseringer samt samspil med støjkonsekvensområdet for planlagte vindmøller ved Troldhede i Ringkøbing-Skjern Kommune. Bemærkningerne er behandlet i bilag 2.


Bilag 3 indeholder en sammenfattende redegørelse, der redegør for, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne samt baggrunden for, at det valgte forslag indstilles til vedtagelse.


VVM-redegørelsen behandler et hovedforslag med tre vindmøller på 125-135 meter i totalhøjde. Der er ikke undersøgt andre alternativer end 0-alternativet, der omfatter tre eksisterende mindre vindmøller.

 

Vindmøllebekendtgørelsen fastlægger, hvor meget vindmøller må støje ved naboer. En nabobolig, Pårupvej 38, er omfattet af undtagelsesbestemmelserne for støj, da han har betydende interesser i projektet. Projektet skal således ikke overholde støjkravene for denne bolig. Projektet overholder dermed de gældende regler på området.

 

Forvaltningen indstiller hovedforslaget til endelig vedtagelse med følgende begrundelse:

 

- Landskabet er i forvejen påvirket af de eksisterende møller.

 

- Sammenlignet med de eksisterende møller vil de nye vindmøller bidrage med yderligere 11 % af Herning Kommunes mål om ny vindenergi.


På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det bedste forslag.


Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår som Herning Kommune vil stille i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget instiller tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til endelig vedtagelse, således at VVM’ens hovedforslag med tre vindmøller med en totalhøjde på 125-135 meter kan realiseres.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkning:
Opstillingen af disse møller må dog ikke give anledning til en fremtidig indskrænkning af større uforstyrrende områder.
Udvalget blev orienteret om forventet beslutning fra Teknik og Miljøudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-27-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 99.T21.1 - Vindmølleområde ved Pårupvej vest for Assing

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
     X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan 99.T21.1 – Vindmølleområde ved Pårupvej vest for Assing blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 20. september 2011.
 
På grund af terrænforskel giver lokalplanforslaget mulighed for opstilling af tre vindmøller med en maksimal totalhøjde på 125 meter for de to østligste vindmøller og en maksimal højde på 135 meter for den vestligste vindmølle, således at de synsmæssigt ser lige høje ud.
 
Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra den 23. november 2011 til den 18.
januar 2012, og der indkommet 8 indsigelser og bemærkninger (se bilag 1). I offentlighedsperioden har der været afholdt et borgermøde d.12. december i Kibæk Krydsfelt om vindmølleprojektet og planerne.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2009-2020, da lokalplanens anvendelse omhandler et VVM-pligtigt anlæg.
 
De indkomne indsigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 65 og lokalplanforslaget er opsamlet i et selvstændigt notat med forvaltningens kommentarer (bilag 2). 

 

Bemærkninger og indsigelser omhandler blandt andet visuel påvirkning samt forhold til det større uforstyrrede landskab sydvest for mølleområdet og er behandlet under forrige punkt vedrørende endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65. De indsendte bemærkninger og forvaltningens kommentarer hertil giver ikke anledning til forslag til ændringer i lokalplanen.
 
Planafdelingen vurderer, at ordlyden i §8.8 skal ændres fra: ”Vindmøllerne kan af hensyn til lufttrafikken markeres med lavintensivt, fast rødt lys…” til ”Vindmøllerne skal af hensyn til lufttrafikken markeres med lavintensivt, fast rødt lys…”, da Trafikstyrelsen tidligere har oplyst, at lysmarkering af vindmøllerne er påkrævet af hensyn til flysikkerheden.  

 

VVM-redegørelse og miljøvurdering
Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument:
”Vindmølleområde ved Pårupvej vest for Assing, VVM-redegørelse og miljørapport, December
2011”. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 99.T21.1 – Vindmølleområde ved Pårupvej vest for Assing til endelig vedtagelse, idet lokalplanen tilføjes følgende ændringer:

 

at lokalplanforslagets § 8.8 ændres til ”Vindmøllerne skal af hensyn til lufttrafikken markeres med lavintensivt, fast rødt lys på minimum 10 candela monteret øverst på møllehatten.”

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-197-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 82 for Herning Kommuneplan 2009-2020 vedr. Hammerum Fri- og Efterskole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 82 til Herning Kommuneplan 2009-2020 blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 13. december 2011.
 
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 82 er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag 31.OF1.1 – Hammerum Fri- og Efterskole. 
Forslaget har været offentlig fremlagt fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger til kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 82 til Herning Kommuneplan 2009-2020, er udarbejdet i forhold til ændring af bebyggelseshøjden for en ny idrætshal samt afgrænsningen af rammeområdet.
Planafdelingen anbefaler derfor, at kommuneplantillæg nr. 82 til Herning Kommuneplan 2009-2020 vedtages uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 82 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til endelig vedtagelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-11-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan 31.OF1.1 - Hammerum Fri- og Efterskole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan 31.OF1.1 – Hammerum Fri- og Efterskole blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 13. december 2011.
 
Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af en ny friskolebygning, en udvidelse af den eksisterende administrationsbygning samt en ny idrætshal. Lokalplanen skal sikre overordnet disponering af området, samt angive retningslinjer for bebyggelsens udformning, adgangsforhold samt opholds- og parkeringsarealer.
 
Forslaget har været offentlig fremlagt fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012, og der er indkommet 3 bemærkninger.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 82.

Sagsfremstilling

De indkomne bemærkninger går på formuleringer i afsnittet om jordforurening, ønske om forøgelse af bygningsmassen i delområde V samt oplysninger om elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør.
 
Planafdelingen anbefaler, som følge af indkomne kommentarer fra Region Midtjylland, at formuleringen rettes, således at følgende tekst fjernes fra redegørelsen: ”…og olietanken menes opgravet i 1982” samt ”Hvis anvendelse af grunden ændres eller hvis der foretages grave- og anlægsarbejde skal der søges herom, for evt. kortlægning på vidensniveau 2 (forurenet)”.
Sætningen vedr. olietanken kan misforstås i retning af, at det er en skærpelse, at tankene er opgravet. Sætningen om ændret anvendelse kan virke upræcist og har samme betydning som det efterfølgende afsnit og er dermed ikke nødvendigt.
 
Hammerum Fri- og Efterskole har fremsendt en bemærkning om ønsket ændringsforslag i § 7.7 og 7.8 vedr. forøgelse af bygningsmassen og af det samlede maksimale etageareal i delområde V. Planafdelingen anbefaler ikke, at bygningsmassen kan øges i delområde V, da bygningen ligger tæt på naboskel samt at vigtige stiforbindelser og udearealer ønskes bibeholdt i nuværende omfang.
 
Energi Midt gør opmærksom på, at de har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Lokalplanen giver ikke mulighed for at bygge de steder hvor Energi Midt har anlæg, og det har derfor ikke indflydelse på lokalplanens retningslinjer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 31.OF1.1 til endelig vedtagelse, idet lokalplanen tilføjes følgende ændringer:

 

at der i lokalplanens redegørelse fjernes: ”…og olietanken menes opgravet i 1982” samt ”Hvis anvendelse af grunden ændres eller hvis der foretages grave- og anlægsarbejde skal der søges herom, for evt. kortlægning på vidensniveau 2 (forurenet)”.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P16-408-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for Pleje- og aktivitetscenter ved Fuglsang Toft

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 13. december 2011.
 
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 76 er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag
41.OF12.1 – Pleje- og aktivitetscenter ved Fuglsang Toft.
 
Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012.
 
Der er i perioden indkommet syv indsigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget (se bilag 1).

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 76 ændrer og justerer bestemmelser for anvendelse, etageantal, bygningshøjde, bebyggelsesprocent, parkeringskrav og tilføjer krav om etablering af opholdsareal.
 
Der er kommet indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslaget til kommuneplantillægget. Indkomne bemærkninger og indsigelser er opsamlet i et selvstændigt notat med forvaltningens kommentarer (se bilag 2).
 
Indsigelser og ændringsforslag til kommuneplantillægget går på mulighed for etablering af en dagligvarebutik, herunder størrelse på denne samt det maksimale etageantal.
 
Planafdelingen har modtager flere indsigelser, hvor der ikke ønskes mulighed for etablering af en dagligvarebutik i området. Planafdelingen har vurderet, at muligheden for etablering af en dagligvarebutik i lokalplanområdet på maksimalt 1000 m2 skal bibeholdes, da der ikke er mulighed for at placere dagligvarebutikken andre steder i nærhed til Fuglsang Sø. Dette skal endvidere sammenholdes med, at når området er fuldt udbygget kan komme op på 550 boliger, som ca. vil svare 1500 nye beboere. Lokalplanforslaget åbner op for, at der i delområde II kan etableres pleje- og aktivitetscenter, hvis det vurderes at være nødvendigt for projektet.
 
En indsigelse går på, at der ikke ønskes opført bebyggelse i 5 etager. Planafdelingen anbefaler, at det maksimale etageantal skal fastholdes til 5 etager i kommuneplanrammen, da det skal ses i sammenhæng med bygningshøjderne omkring Fuglsang Sø, hvor noget af det eksisterende byggeri er opført i fem etager. Den endelige udformning af pleje- og aktivitetscentret kan have lavere etageantal end de 5 etager.
 
Der er indkommet et ændringsforslag, hvor der ønskes en ændring af butiksstørrelsen. Planafdelingen gør opmærksom, at dagligvarebutikken er til lokalområdets forsyning. Jf. planloven. Derfor er butikker til ”lokalområdets forsyning” begrænset til at være maksimalt 1000 m2. Det er derfor ikke muligt at imødekomme forslaget om ændring af butiksstørrelsen til op til 1200 m2.
 
Planafdelingen vurderer derfor, at der ikke er nogen af de indkomne bemærkninger og indsigelser, der giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til endelig vedtagelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-G01-3-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 41.OF12.1 - Pleje- og aktivitetscenter ved Fuglsang Toft

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
      X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan 41.OF12.1 – Pleje- og aktivitetscenter ved Fuglsang Toft blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 13. december 2011.
 
Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af et pleje- og aktivitetscenter med tilhørende faciliteter ved Fuglsang Sø og en dagligvarebutik til områdets daglige forsyning på maximalt 1000 m2.
 
Forslaget har været offentlig fremlagt fra den 14. december til den 8. februar 2012, og der
er indkommet syv indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag (bilag 1).
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020. Der er
derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020.

Sagsfremstilling

De indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag er opsamlet i et selvstændigt notat med forvaltningens kommentarer (bilag 2).
 
Indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag går på mulighed for dagligvarebutik og størrelse, etablering af vognly, arkitektonisk udtryk, facadeskærm, maksimum og minimum etageantal, etablering af plejeboliger i delområde II og plejeboligers placering i byggeriet samt etablering af vandrette sollameller.
 
Planafdelingen har modtaget flere indsigelser, hvor der ikke ønskes mulighed for etablering af en dagligvarebutik i området. Planafdelingen har vurderet, at muligheden for etablering af en dagligvarebutik i lokalplanområdet på maksimalt på 1000 m2 skal bibeholdes, da der ikke er mulighed for at placere dagligvarebutikken andre steder i nærhed til Fuglsang Sø. Dette skal endvidere sammenholdes med, at når området er fuldt udbygget kan komme op på 550 boliger, som ca. vil svare 1500 nye beboere. Lokalplanforslaget åbner op for, at der i delområde II kan etableres pleje- og aktivitetscenter, hvis det vurderes at være nødvendigt for projektet.
 
Intentionen med lokalplanen er, at pleje- og aktivitetscentret skal danne ryg mod Vesterholmvej og forøge afstanden mellem Vesterholmvej og plejeboliger og tilhørende udendørs opholdsarealer i forhold til trafikstøj. Planafdelingen har på baggrund af det foreslået ændringsforslag vedr. mulighed for etablering af plejeboliger i delområde II revurderet, om der kan etableres plejeboliger i delområde II. Byggefeltet B3 i delområde II ligger længst væk fra Vesterholmvej og vil dermed være mindre støjbelastet af trafikken fra Vesterholmvej end det resterende pleje- og aktivitetscenter. Planafdelingen vurderer, at ændringsforslaget kan imødekommes og der i §3.5 tilføjes ”… og plejeboliger..”, så ordlyden i §3.5 bliver: ” I delområdet kan der etableres pleje- og aktivitetscenter og plejeboliger eller en dagligvarebutik til lokalområdets forsyning. Ved etablering af dagligvarebutik kan det maksimale bruttoetageareal være 1000 m2.”
 
Planafdelingen skønner, at det vil være hensigtsmæssigt, at der i lokalplanens bestemmelser er beskrevet, at der kan etableres et vognly i tilknytning til dagligvarebutik i delområde II og at der kan etableres et mindre vognly i delområde III. Planafdelingen anbefaler derfor, at der i § 3 og 7 gældende for delområde II tilføjes en ny § med følgende ordlyd: ”Der kan etableres et vognly i tilknytning til dagligvarebutikken.” og at der i lokalplanens §3.7 og §7.12 tilføjes: ”.. og et mindre vognly.”, så ordlyden i §3.7 gældende for delormåde III bliver: ”Delområdet må kun anvendes til parkering og veje for både pleje- og aktivitetscenter og dagligvarebutik. Dog kan der opføres mindre bygninger, som f.eks. skure til cykler eller affald og et mindre vognly mv.” og ordlyden i §7.12 bliver: ”Der kan inden for lokalplanens delområde III etableres mindre skure til cykler, affald og et mindre vognly mv.”
 
Planafdelingen kan anbefale ændringsforslaget vedr. overskridelse af byggefelter med op til 1,8 meter. Planafdelingen anbefaler dog, at det kun er ved etablering af vandrette sollameller, at byggefelterne kan overskrides med 1,8 meter og der derfor tilføjes i §7.1: ”.. Dog kan byggefeltet fraviges med op til 1,8 meter ved opsætning af vandrette sollameller.”, så ordlyden bliver: ”Bebyggelse skal opføres inde for de på kortbilag 2 viste byggefelter. Byggefeltet kan fraviges med op til 1,2 meter ved f.eks. altaner, indgangsparti eller lignende. Dog kan byggefeltet fraviges med op til 1,8 meter ved opsætning af vandrette sollameller.” Til sikring af det arkitektoniske udtryk foreskriver lokalplanen, at afskærmning i forhold til sol skal tilpasses bygningens arkitektur.
 
Planafdelingen skønner, at minimum 2 etager i stedet for 3 i byggefelt B2 vil være med at markere bebyggelsens stigning og vil harmonerer med muligheden for pleje- og aktivitetscenter i to etager i delområde II. Planafdelingen anbefaler derfor, at §7.9 ændres til: ” Bebyggelse inden for byggefelt B2 kan opføres i højst 5 etager og minimum 2, hvor det højeste skal placeres mod vest. Bebyggelsesn skal udformes som etagebebyggelse og kan udformes som stangbebyggelse i forlængelse af byggefelt B1. Det bebyggede areal må dog maksimalt udgøre 50% inden for byggefelt B2. Resten af arealet skal bruges til opholdsareal eller lignende.”

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 41.OF12.1 – Pleje- og aktivitetscenter ved Fuglsang Toft til endelig vedtagelse med følgende ændringer

 

at der i lokalplanens § 3.5 tilføjes: ”.. og plejeboliger..”

 

at der tilføjes i § 3 og 7 gældende for delområde II en ny § med følgende ordlyd: ”Der kan etableres et vognly i tilknytning til dagligvarebutikken.”

 

at der tilføjes i §3.7 og §7.12 tilføjes: ”.. og et mindre vognly.”

 

at der tilføjes i §7.1: ”.. Dog kan byggefeltet fraviges med op til 1,8 meter ved opsætning af vandrette sollameller.”

 

at §7.9 ændres til: ” Bebyggelse inden for byggefelt B2 kan opføres i højst 5 etager og minimum 2, hvor det højeste skal placeres mod vest. Bebyggelsesn skal udformes som etagebebyggelse og kan udformes som stangbebyggelse i forlængelse af byggefelt B1. Det bebyggede areal må dog maksimalt udgøre 50% inden for byggefelt B2. Resten af arealet skal bruges til opholdsareal eller lignende.”

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkning:
Planmæssigt opretholdes muligheden for dagligvarebutik, dog således at endelig stillingtagen til evt. dagligvarebutik afventer samlet arkitektonisk bearbejdning af det samlede projekt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-716-10 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplan 12.B27.1 for et blandet bolig og erhvervsområde ved Nørgårds Allé i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet vedtog den 13. december 2011 foreløbigt forslag til lokalplan 12.B27.1 for et blandet bolig og erhvervsområde ved Nørgårds Allé i Herning. Anledningen til lokaplanforslaget er, at Kræftens Bekæmpelse ønsker at etablere et rådgivningscenter i ejendommen Nørgårds Allé nr. 10. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 4. januar 2012 - 29. februar 2012. Der er indkommet én bemærkning fra Ældrerådet vedr. bevaring af ejendomme i området.

Sagsfremstilling

Kræftens Bekæmpelse har i forbindelse med lokalplanforslagets udarbejdelse oplyst, at man ikke har mulighed for at opfylde parkeringskravet på ejendommen, idet de ubebyggede arealer tænkes anvendt som sansehave, der har meget stor betydning i forbindelse med rådgivning og terapi. Det vil derfor forudsætte for opfyldelse af parkeringskravet for nye parkeringspladser, som skal etableres i forbindelse med nybyggeriet, at de kan etableres ved indbetaling til Parkeringsfonden.

 

Efter det offentliggjorte lokalplanforslag er dette ikke medtaget som en mulighed, fordi reglerne for parkeringsfonden samtidig var under revision. Byrådet har den 31. marts 2012 godkendt nyt regulativ for parkeringsfonden, som åbner mulighed for at der i situationer som f.eks. ved etableringen af Kræftens Bekæmpleses rådgivningscenter kan ske indbetaling til Parkeringsfonden for opfyldelse af parkeringskravet.

 

Forvaltningen anbefaler, ud fra en konkret vurdering af projektet og i forhold til parkeringsfondregulativet, at der optages bestemmelse i lokalplanen om, at parkeringskravet kan opfyldes ved indbetaling til parkeringsfonden.

 

Ældrerådet anfører i bemærkningerne til dette lokalplanforslag, samt forslag til lokaplan 11.C32.1 i samme område, at man finer det uheldigt og betænkeligt at Byrådet ikke værner om de områder i Herning, hvor der er velholdte og flotte villaer fra omkring 1900.
 
I det konkrete projekt til Kræftens Bekæmpelses rådgivningscenter er formålet at bevare den eksisterende villa, og tilføre en mindre tilbygning, som indeholder de for centeret nødvendige supplerende lokaler. Efter forvaltningens vurering er der tale om en harmonisk tilbygning til den ekisternde villa, som respekterer den oprindelige arkitektur.

 

Bemærkningerne synes derfor mere relevante i forhold til lokaplanforslaget for naboområdet, og vil derfor blive vurderet yderliere i forbindelse med den endelige vedtagelse af dette lokaplanforslag.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 12.B7.1 for et blandet bolig og erhvervsområde ved Nørgårds Allé i Herning til endelig vedtagelse med følgende ænding,

 

at §4.1 tilføjes: Opfyldelse af parkeringskravet kan ske ved indbetaling til Herning Kommunes Parkeringsfond, efter det til enhver tid gældende regler for fornden.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-1-12 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Principgodkendelse af ombygning fra erhverv til bolig, Fredensgade 4

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ejendomsgruppen Danmark A/S har i samarbejde med Årstiderne Arkitekter udarbejdet et skitseoplæg til etablering af boliger i etagerne over stueplan i de eksisterende to ejendomme på hhv. 3 og 4 etager på Fredensgade 4, matr. nr. 1129 B, Herning Bygrunde.
 
I dag står ca. halvdelen af etagearealet til erhvervsformål i de to ejendomme tomt. Derfor ønsker ansøger at ændre anvendelsen til boligformål. Det ansøgte kræver udarbejdelse af ny lokalplan.

Sagsfremstilling

Plangrundlag

De to ejendomme er omfattet af lokalplan 13.C5.1 Område til blandet bymæssige formål i karréen Fredensgade, Dalgas Allé, Lykkesvej og Vestergade.  

 

I lokalplanen er anvendelsen af ejendommene fastsat til blandt andet erhvervsformål, kulturelle formål, offentlige formål og boligformål. Der må dog ikke etableres boliger i de tre nederst etager.

 

Da det ikke er muligt, jf. Planloven, at dispensere til lokalplanens anvendelsesparagraf, kræver ønsket om at etablere boliger i etagerne over stueplan udarbejdelse af ny lokalplan.

 

Den eksisterende lokalplan stiller krav om, at der skal tilvejebringes udeopholdsareal svarende til mindst 50% af boligetagearealet og mindst 10% af erhvervsetagearealet. Til opholdsarealer kan medregnes altaner og terrasser samt ankomst- og forarealer, der ikke anvendes til parkering og adgangsvej.

 

Det gældende parkeringskrav er én p-plads pr. bolig og én p-plads pr. 50 m² erhverv.

 

Afgrænsning af lokalplanområde

Det nye lokalplanområde indstilles til at omfatte det eksisterende delområde II a og IV, som består af matr. nr. 1130 (kommunal ejendom), 1131 og dele af 1129b. Området omfatter de to ejendomme som ansøgt, Codanhus samt areal udlagt til offentlige formål, der kun må anvendes til torveplads og lign. (se kortbilag 1).

 

Projekt

De to ejendomme ligger nord og nordøst for Codanhus som to sidebygninger. Bygningerne grænser op til bolig og erhvervsejendomme mod Vestergade mod nord, offentligt grønt areal mod syd, Codanhus og parkeringsareal mod vest og Fredensgade mod øst (se bilag).

 

Den ønskede ombygning består i etablering af 20 boliger fordelt på henholdsvis 2. og 3. etage og 2., 3. og 4. etage af de to ejendomme. Boligerne er skitseret med et areal på ca. 66 m² pr. bolig med 4 boliger pr. etage og et fællesareal på ca. 32 m² (se bilag).

 

Af ansøgningen fremgår det, at udeopholdsarealet svarer til ca. 11 % af det samlede grundareal. Såfremt der er behov for at tilvejebringe yderligere udeopholdsareal til boligerne, kan dette etableres som altaner til de enkelte boliger. Arkitekten vurderer, at det ikke er realistisk at etablere tagterrasser på bebyggelsen.

 

Af ansøgningen fremgår det, at det samlede antal parkeringspladser på grunden i dag er 127 p-pladser. Med projektet forudsættes at disse parkeringspladser opretholdes og kan modsvare parkeringskravet ved den fremtidige anvendelse. Erhvervsetagearealet, der omdannes til boliger udløser 28 p-pladser, og projektet med 20 boliger udløser 20 p-pladser. Projektet vil således udløse færre p-pladser end den eksisterende anvendelse.

 

Vurdering
Det er planafdelingens vurdering, at udeopholdsarealet bør suppleres med altaner til de enkelte boliger.

 

Da ejendommen på 4 etager ligger tæt på eksisterende boliger mod nord, er det planafdelingens vurdering, at indbliksgener bør mindskes ved en bearbejdning af facaden mod nord og ved at undgå placering af altaner på den nordlige facade.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principielt godkender det ansøgte projekt som udgangspunkt for igangsættelse af ny lokalplan for området,

 

at Byplanudvalget fastsætter den nye lokalplanafgrænsning, jf. kortbilag 1

 

at Byplanudvalget fastsætter kravet til udeopholdsareal i form af den procentvise andel af boligetagearealet,

 

at Byplanudvalget beslutter, at udeopholdsarealet skal suppleres med altaner til de enkelte boliger,

 

at Byplanudvalget beslutter, at der ikke må etableres altaner/franske altaner på den nordlige facade på ejendommen med 4 etager, og at der skal ske en bearbejdning af facaden, der mindsker indbliksgener.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkning:
Udeopholdsarealet fastsættes som 10 pct. af boligetagearealet til det ansøgte projekt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P17-208-10 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Herning Kommunes indsigelse til planerne for opsætning af vindmøller øst for Tvis i Holstebro kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Marius Reese

Sagsresume

Forvaltningen har den 22. februar 2012 gjort indsigelse mod planforslagene for et projekt om opsætning af 4 eller 6 vindmøller øst for Tvis i Holstebro Kommune, jf. planlovens § 29 b.

 

Indsigelsen er begrundet med, at vurderingen af påvirkningen af Yllebjerg Bakkeø ikke synes beskrevet i forhold til fredningskendelsen fra 1980.

Sagsfremstilling

Indsigelsen er ensbetydende med, at planerne om opsætning af vindmøller øst for Tvis ikke kan vedtages endeligt, inden der er opnået enighed med Herning Kommune, jf. Planlovens § 28.
 
Af VVM-redegørelsen fremgår det at påvirkningen af udsigten fra Yllebjerg Bakkeø, som ligger ca. 2 km nordøst for projektområdet, i Herning Kommune, bliver markant og dominerende mod sydvest, hvis der opsættes vindmøller i projektområdet.
 
Indsigelsen går på at Holstebro Kommune i planmaterialet ikke har forholdt sig til, om projektet er i overensstemmelse med fredningen af Yllebjerg Bakkeø fra 1980, som blandt andet har til formål at: ”af udsigtsmæssige grunde at give offentligheden adgang til bakkeøen.”

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til opretholdelse af indsigelsen jf. Planlovens § 29b.

 

Beslutning

Byplanudvalget opretholder indsigelsen og ønsker, at sagen behandles igen, når der foreligger svar fra Holstebro Kommune

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P16-1277-09 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Anlægsregnskab for helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 9. marts 2010, sag nr.: 61, blev der givet en bevilling på 450.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for Banegårdspladsen. Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje medfinansierer herudover helhedsplanen med 450.000 kr. Den samlede ramme for udarbejdelse af Helhedsplan for Banegårdspaldsen er dermed 900.000 kr.
 
Helhedsplanen, omfattende en trafik- og funktionsanalyse ’Den gode terminal’ er udarbejdet, -og blev præsenteret på Byrådets temamøde d. 25. januar 2011.
 
Merforbruget på 24.508 kr. skyldes tilkøb af en udvidelse af 3D bymodellen for Banegårdspladsen, dækkende Bymidten og Hospitalet. Mindreindtægten på refusion fra Trafikstyrelsen skyldes en forsinket regning.
 
 
 

Stednr.:
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Forskel
222045
Banegårdspladsen - Helhedsplan
900.000
924.508
-24.508
 
Trafikstyrelsesmidler
-450.000
-449.880
-120
Netto
 
 
 
-24.628

 

Idet udgifterne for anlægsregnskabet er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Byplanudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab, idet overskridelsen finansieres af de likvide aktiver.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-G01-1-10 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Helhedsplan

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 5. marts 2012