Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 4. december 2017
Mødested: Hotel Eyde - biblioteket

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Supplerende høring kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune har været i offentlig høring fra den 31. august til den 26. oktober 2017. Med kommuneplantillægget gives mulighed for udvidelse af det eksisterende aflastningscenter i Herning samt etablering af to nye aflastningscentre til butikker med særlige pladskrav, som ikke kan indpasses i bymidten.

 

I perioden er der kommet 4 indsigelser. Forvaltningens bemærkninger til indsigelserne fremgår af bilaget, Indsigelsesnotat.

 

Indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen har særligt vægt og det betyder, at der er udarbejdet en supplerende redegørelse til kommuneplantillæg nr. 1 samt foretaget enkelte ændringer i indholdet. Overordnet er muligheden for udvidelse af dagligvarebutik i kommuneplanramme 12.C2 taget ud af planforslaget, og endvidere er angivelse af hvor der kan etableres særligt pladskrævende varer og udvalgsvarer konkretiseret i rammerne. Ændring af hovedstruktursrammen for fastlæggelse af butiksstørrelser for udvalgsvarebutikker foreslås udskudt til revision af Herning Kommuneplan 2017-2024, jfr. bilaget Supplerende Redegørelse til tillæg nr. 1.

 

I den supplerende redegørelse er der ligeledes indarbejdet bemærkninger fra de 3 andre indsigelser, hvor det er fundet relevant.

 

Ingen af indsigelserne vurderes at have indflydelse på muligheden for en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillægget med den supplerende redegørelse sendes i supplerende høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 1 for ændring af detailhandelsstrukturen i Herning Kommune har været i offentlig høring fra den 31. august til den 26. oktober 2017.

 

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Folketingets vedtagelse af en revideret planlov i juni 2017. Formålet med tillægget er at give mulighed for udnyttelse af de nye muligheder for at planlægge for detailhandel uden for bymidten. Planlovsændringen giver Herning kommune mulighed for at planlægge for butikker der ikke kan indpasses i bymidten. På baggrund af konkrete henvendelse og en afvejning af behovet for nye butikker i Herning er tillæg nr. 1 foreløbigt vedtaget af Byrådet og udsendt i offentlig høring.

 

 

Indsigelser

Tillægget har været i offentlig høring fra den 31. august til den 26. oktober 2017. I perioden er der kommet 4 indsigelser, herunder en indsigelse fra Erhvervsstyrelsen vedr. formkrav til tillæggets indhold.

 

Kommuneplantillægget er udarbejdet før Vejledning til Detailhandel, som skulle følge den nye planlov, var kendt. Dette betyder at kommuneplantillægget efter styrelsens opfattelse har enkelte mangler i redegørelsesdelen og at kommuneplanrammerne ikke er udformet i overensstemmelse med vejledningens krav. På den baggrund har administrationen udarbejdet supplerende redegørelse til tillæg nr. 1 som det anbefales udsendes i offentlig høring forud for at Byrådet kan endeligt vedtage tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Erhvervsstyrelsens indsigelse indeholder ikke elementer som har indflydelse på muligheden for en endelig vedtagelse. Hovedelementerne i indsigelsen er manglende handelsbalance tal, valg af maksimum scenarie som forventet scenarie for detailhandelsbehovet, placering af udvalgsvarer i samme rammer som særligt pladskrævende varer, manglende maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker samt udvidelse af hypermarkedslignende butik. Se indsigelsesnotat for yderligere bemærkninger.

 

Der er også kommet bemærkninger/indsigelser fra Danske Samvirkende Købmænd (DSK), Bauhaus og Dansk Supermarked. DSK henviser til at man mener der er mangler i redegørelsen, som også påpeget af erhvervsstyrelsen. Bauhaus ønsker at detailhandel nord for deres butik skal udgå af planforslaget. Dansk supermarked ønsker udvidet mulighed for detailhandel og restaurant i kommuneplanramme 12.C2.

 

Det er forvaltningens vurdering, at Erhvervsstyrlens indsigelse bør efterkommes for at sikre at kommuneplantillæg nr. 1 kan endeligt vedtages. Dermed efterkommes også Danske Samvirkende Købmænds bemærkninger til tillægget. Ændringerne har ikke betydning for muligheden for at kunne realisere de medfølgende lokalplaner, der giver øget mulighed for etablering af udvalgsvarebutikker ved Åvænget.

 

Bauhaus indsigelse bør efter administrationen vurdering ikke efterkommes, da en mere intensiv udnyttelse af arealerne ved Bauhaus kan medvirke til at skabe øget handel og fastholde områdets status som knudepunkt for detailhandel. Dansk Supermarkeds ønske om mulighed for restaurant i kommuneplanramme 12.C2 kan ikke efterkommes da Erhvervsstyrelsens indsigelse hindrer dette. Det er forvaltningens vurdering at en udvidelse af butikkerne i kommuneplanramme 12.C2 kan søges realiseret gennem et selvstændigt kommuneplantillæg og lokalplan herfor.

 

Se indsigelsesnotat for yderligere bemærkninger.

 

 

Handelsbalance

Handelsbalance tal benyttes til af tydeliggøre omsætningsændinger ved at indeksere omsætningen og sammenholde den med befolkningsgrundlaget. I den supplerende redegørelse til tillæg nr. 1 beskrives konsekvenserne ved etablering af ny detailhandel i Aflastningscenter Herning detaljeret på handelsbalance niveau. Overordnet beskriver Handelsbalance ændringen at udvidelsen kun vil få lille betydning for Herning Bymidte, for kommunen som helhed og for nabokommunerne. Overordnet set forventes, at op mod 90 millioner af omsætningsforskydningen, ved udvidelse af aflastningscenteret, at blive hentet fra nabokommunerne. Dette betyder i forhold til handelsbalancen kun en lille nedgang på op mod 2 procentpoint på kommuneniveau for den kommune der påvirkes mest. Internt i Herning Kommune ses ligeledes kun en lille nedgang på tre procentpoint både for Kommunen som helhed og for Herning Bymidte, se også Bilag A.

 

 

Ændringer til kommuneplantillægget

På baggrund af Erhvervsstyrelsens indsigelse foretages enkelte ændringer til kommuneplantillæg nr. 1 i forbindelse med den supplerende høring. Se supplerende redegørelse.

 

Der tilføjes ikke en ny retningslinje om fastlæggelse af udvalgsvarebutikkers størrelse i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.

 

Butiksstørrelser for udvalgsvarebutikker i Aflastningscenter Herning, på Vesterholmvej og Industrivej Syd præciseres.

 

Kommuneplanrammer præciseres så der ikke udlægges kommuneplanrammer med udvalgsvarebutikker og særligt pladskrævende varer i samme område.

 

Muligheden for udvidelse af dagligvare og udvalgsbutik i kommuneplanramme 12.C2 udgår.

 

Forvaltningen anbefaler at ovenstående ændringer foretages for at sikre at kommuneplantillæg nr. 1, på baggrund af den offentlige høring, kan endeligt vedtages snarest.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at den supplerende redegørelse til kommuneplantillæg nr. 1 sendes i offentlig høring

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 29 for Centerområde ved Smedegade, Sølvgade og Søndergade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kaare Hjorth

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i rammeområde 11.C12 i forhold til anvendelse af stueetagen i den tidligere bybusterminal, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Det er på Byplanudvalgets møde den 19. december 2016 besluttet at igangsætte en ny planlægning for den tidligere bybusterminal i Smedegade med henblik på at tillade en bredere anvendelse af stuetagen i bygningen. Den nuværende kommuneplanramme 11.C12 beskriver, at stueetagen i Smedegade skal anvendes til offentlige formål herunder bybusterminal.

 

Tillægget ændrer bestemmelser om anvendelse af stueetagen således, at der gives mulighed for offentlige formål, liberalt- og serviceerhverv, detailhandel, hotel, vandrehjem, restauration og forlystelsesetablissement. Der kan ikke etableres boliger i stueetagen. Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres ikke.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-17 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kaare Hjorth

Sagsresume

 

Det er på Byplanudvalgets møde den 19. december 2016 besluttet at igangsætte en ny planlægning for den tidligere bybusterminal i Smedegade med henblik på at tillade en bredere anvendelse af stuetagen i bygningen end busterminal. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til anvendelsen af området, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning omfatter et areal på ca. 3450 m², og ligger centralt i Herning og består af den tidligere bybusterminal samt de omkringliggende offentlige vejarealer.

 

Byplanudvalget har på møde den 19. december 2016 behandlet en sag om igangsætning af ny planlægning for den tidligere bybusterminal og Smedegades Parkeringsplads. Beslutningen var, at der igangsættes en separat planlægning for bybusterminalen, og at der arbejdes videre med udviklingen af et projekt på Smedegades Parkeringsplads, som derfor ikke er en del af dette lokalplanforslag.

 

Lokalplanens formål er, at muliggøre en ny anvendelse af stueetagen i den tidligere bybusterminal, hvor det i dag kun er muligt at anvende stueetagen til bybusterminal samt funktioner, der har naturlig tilknytning hertil.

 

Lokalplanen skal sikre, at området kan anvendes til offentlige formål, boliger, liberalt- og serviceerhverv, detailhandel, hotel, vandrehjem, restauration, forlystelsesetablissement og busholdepladser på de offentlige vejarealer.

 

Lokalplanen har ligeledes til formål at sikre områdets eksisterende trafikale forhold samt tilpasse og udvikle de offentlige vejarealer for at skabe en god forbindelse igennem området for biler og bløde trafikanter. Byggeriet opfylder i dag parkeringskravet med parkeringspladser i kælderen under Banegårdspladsen samt ved Smedegades Parkeringsplads.    

 

Såfremt parkeringskravene ikke kan opfyldes på egen grund ved en ændret anvendelse af bygningen, kan Herning Byråd tillade, at der indbetales for de manglende parkeringspladser til Herning Kommunes Parkeringsfond i henhold til reglerne herom i Regulativ for Herning Kommunes Parkeringsfond. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 11.C12.5 for Centerområde ved Smedegade og Sølvgade i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-21-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 24 vedrørende bolig- og rekreativ område ved bl.a. Kollundvej i Lind til Herning kommuneplan 2017-2028

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 vedrørende en boligramme og en ramme til rekreative formål i den østlige del af Lind er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 61.B12.3 for et område til boliger og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind.

 

Kommuneplantillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan 61.B12.3 for et område til boliger og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind er i overensstemmelse med Herning kommuneplan 2017-2028 udarbejdes tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 61.B12 – Boligområde ved Koustrup Alle og Kollundvej og rammeområde 61.R3 – Rekreativt område syd for Ydertoften.

 

Ny afgrænsning af rammeområde 61.B12 samt (eksisterende) afgrænsning af rammeområde 61.R3.

 

Kommuneplanramme 61.B12 omfatter hele den østlige afgrænsning af Lind. Tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 ændrer på den geografiske afgrænsning af rammeområde 61.B12, så den bliver i overensstemmelse med forslag til lokalplan 61.B12.3. Der er primært tale om en omrokering af de eksisterende ha i kommuneplanrammen, og en lille formindskelse på i alt 4 ha. Tillægget tilføjer ligeledes muligheden for tæt-lav boligbebyggelse for at imødekomme ønsket om en varieret boligbebyggelse. Kommuneplanramme 61.R3 ligger syd for tofterne, og den eneste ændring i forhold til denne ramme er, at tillægget tilføjer muligheden for at etablere regnvandsbassin i den østlige del af kommuneplanramme og parkering i den vestlige del af rammeområdet. Det er tanken, at regnvandsbassinet kan betjene den østlige del af Lind, herunder kommuneplanramme 61.B12. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et konkret ønske om byggemodning og udvikling af området, og som konsekvens af en stigende efterspørgsel på boliger i Lind.

 

Forslag til lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den sydøstlige del af Lind – mellem Kollundvej og Tavlundvej og umiddelbart øst for boligområdet ved tofterne. Området har et areal på ca. 36 ha.

 

Området anvendes i dag som landbrugsjord.

 

Luftfoto fra 2016, hvor lokalplanens afgrænsning er markeret med sorte prikker.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at udlægge et område syd for Kollundvej i det sydøstlige Lind til et boligområde med mulighed for en blanding af åben–lav og tæt-lav bebyggelse. For at skabe et attraktivt og grønt boligområde fastlægger lokalplanen bestemmelser for etablering af friarealer samt bevaring af eksisterende beplantning og etablering af ny beplantning.

 

Lokalplanen fastlægger principper for placering og udformning af nye veje og stier, så der bliver en hensigtsmæssig afvikling af trafikken i området og forbindelser til det eksisterende vej- og stinet.

 

Derudover sikrer lokalplanen, at regn- og overfladevand håndteres i og afledes fra området på en hensigtsmæssig måde.

 

Lokalplanens indhold

Den overordnede struktur i lokalplanområdet disponeres gennem delområderne og de tilhørende boligenklaver i nord-syd gående retning blandt andet af hensyn til håndtering af regn- og overfladevand. Lokalplanen disponeres med 6 delområder, hvoraf der kan etableres bebyggelse i delområde I, II, III, IV og VI. Inden for delområde I og IV kan der etableres åben-lav bebyggelse. Inden for delområde II og III kan der etableres tæt-lav bebyggelse. Inden for delområde VI kan der etableres både åben-lav og tæt-lav bebyggelse, dog skal bebyggelse på den enkelte boligvej have samme bebyggelsestypologi. Delområde V udgør de fælles friarealer, hvorpå der kan indrettes fælles funktioner, såsom stier, legepladser m.m. Delområde V indeholder ligeledes udlæg til fordelingsvej med tilhørende støjdæmpende foranstaltninger. I delområde V kan desuden anlægges regnvandsbassiner, grøfter og andre tekniske løsninger til håndtering af regn- og overfladevand. Alle regnvandsbassiner udformes med naturpræg, så de bidrager til områdets rekreative værdier.

 

Lokalplanen stiller krav om, at afledningen af regn- og overfladevand i delområde I håndteres på terræn med LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), så regnvand fra veje og parcelhusgrunde ledes i grøfter, render og/eller regnbede langs boligvejene. I de øvrige delområder ledes overfladevandet til de planlagte regnvandsbassiner, og der etableres derfor kloakledninger fra disse delområder som normalt.

 

Bebyggelse kan opføres i maksimum 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering, udtryk og materialer. Lokalplanen stiller desuden krav om etablering af veje- stier og parkeringsarealer samt udendørs opholdsareal m.m.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Kollundvej via en ny fordelingsvej, hvis vejprofil bliver tilsvarende Koustrup Allé. Fra fordelingsvejen bliver der adgang til stamveje til de øvrige delområder i lokalplanområdet. Fra fordelingsvejen er der adgang til boligvejene, der anlægges omkring mindre, fælles friarealer for de enkelte boligområder.

 

Der skal etableres udendørsopholdsareal svarende til 100% af boligbebyggelsen.

 

På grund af eventuelle støjgener fra Kollundvej og den nye fordelingsvej giver lokalplanen mulighed for at etablere støjafskærmning langs disse veje.

 

Plangrundlag

Kommuneplanramme 61.B12

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til bebyggelsestypen, da kommuneplanramme 61.B12 fastlægger området til boligområde, hvor bebyggelsen skal have åben-lav karakter. Ligeledes skal den geografiske afgrænsning af kommuneplanramme 61.B12 ændres for at være i overensstemmelse med lokalplanforslaget.

 

Kommuneplanramme 61.R3

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelsen, da kommuneplanramme 61.R3 ikke giver mulighed for etablering af regnvandsbassin.

 

For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Vejnavne

Forvaltningen anbefaler vejnavnet Østerlindparken vest for den nye fordelingsvej A-B, da den eksisterende udstykning langs Kollundvej allerede er navngivet. Øst for den nye fordelingsvej A-B anbefaler forvaltningen vejnavnet Tavlundparken. Som vejnavn til den nye fordelingsvej A-B foreslår forvaltningen Tavlund Allé, da vejprofilet er sammenligneligt med Koustrup Alle nord for Kollundvej. 

 

Forvaltningen fremsender hermed forslag til lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind til foreløbig vedtagelse. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind til foreløbig vedtagelse.

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 26 for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvad Enge i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

   X

  X

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte den 22. maj 2017 en helhedsplan for Langvad Enge i Snejbjerg og besluttede at igangsætte planlægning af boligområde 1 og 2 helhedsplanen. Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 omfatter endvidere et tredje boligområde, et blandet bolig- og erhvervsområde ved Ringkøbingvej samt et rekreativt areal mellem Snejbjerg og Herning.

 

For at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg er der udarbejdet tillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvad Enge i Snejbjerg indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Helhedsplan for Langvad Enge blev godkendt af Byplanudvalget d. 22. maj 2017. Helhedsplanen fastlægger, at boligområde I og II vejbetjenes fra Ringkøbingvej via Langvadbjergvej og bevarer cykelstien mellem Snejbjerg og Teglvænget i Herning. Område I og II er udlagt til åben/lav bebyggelse og område III til åben/lav bebyggelse eller tæt/lav bebyggelse. Område IV er et rekreativt område, hvor den vestligste del af området på sigt kan indtænkes som perspektivarealer til boligbebyggelse, dog skal den landskabelige kile rundt om Herning bibeholdes.

 

Helhedsplan for Langvad Enge

 

Der er er udarbejdet et forslag til lokalplan 51.B16.2, som svarer til område II og IV i helhedsplanen samt et område til institution og erhverv ved Ringkøbingvej. Forslag til lokalplan 51.B16.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bl.a. afgrænsning, anvendelse, bebyggelsesforhold og grøn bystruktur. Derfor er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag 1), som justerer i rammen for 51.BL8, i rammerne og afgrænsning af 51.B16 og 51.R7 samt udlægger en ny ramme 51.B14, da afgrænsning af 51.R7 ændres og rammeområde 51.B16 bliver opdelt i to rammer.

 

Nedenstående kort viser forslag til ny afgrænsning af rammeområder:

 

 

I kommuneplanramme 51.B16 tilføjes, at boligområdet kan bestå af både tæt/lav og åben/lav bebyggelse i stedet for at der primært kan etableres tæt/lav og regulerer bebyggelsesprocenten som følge deraf.

 

I kommuneplanramme 51.R7 ændres afgrænsningen og anvendelsen til at være naturområde/grøn kile, hvor der kan placeres regnvandsbassiner samt anlæg og faciliteter til legepladser o. lign. Endvidere er der indskrevet i kommuneplanrammen, at den vestlige del af rammeområdet kan danne ramme om en langsigtet byudvikling.

 

I kommuneplanramme 51.BL8 fjernes muligheden for etablering af hotel- og restaurationsdrift, da det ikke er tidssvarende i forhold til områdets eksisterende anvendelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

   X

 

   X

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte den 22. maj 2017 en helhedsplan for Langvad Enge i Snejbjerg og besluttede at igangsætte lokalplanlægning for boligområde 1 og 2.

 

Forslag til lokalplan 51.B16.2 for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg omfatter boligområde II og område IV i helhedsplanen samt et område med institutionsformål ved Ringkøbingvej. Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af et boligområde med åben/lav og tæt/lav bebyggelse, etablering af regnvandsbassiner langs Tyvkær Bæk og fastholde et område til institutions- og serviceformål.

 

Forslag til lokalplan 51.B16.2 for bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvad Enge indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Snejbjerg og er afgrænset mod nord af Herning-Holstebro jernbanen og det åbne land mellem Tjørring og Snejbjerg. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af erhvervsområde ved Teglvænget i Herning. Lokalplanforslaget omfatter et areal på 38 ha og 11 ejendomme. Lokalplanområdets afgrænsning er identisk med afgrænsningen af den gældende lokalplan 15.B16.1 – for Boliger, golfbane og institutionsområde ved Langvadbjerg.

 

Helhedsplan

Helhedsplan for Langvad Enge blev godkendt af Byplanudvalget d. 22. maj 2017. Helhedsplanen fastlægger, at boligområde I og II vejbetjenes fra Ringkøbingvej via Langvadbjergvej og bevarer cykelstien mellem Snejbjerg og Teglvænget i Herning. Område I og II er udlagt til åben-lav bebyggelse og område III til åben-lav bebyggelse eller tæt-lav bebyggelse. Område IV er et rekreativt område, hvor den vestligste del af området på sigt kan indtænkes som perspektivarealer til boligbebyggelse, dog skal den landskabelige kile rundt om Herning bibeholdes.

 

Helhedsplan for Langvad Enge

 

Lokalplanområdet omfatter helhedsplanens område II og IV. Principperne i helhedsplanens område II er disponeret efter en stamvej, hvorfra de øvrige boligveje fordeles. Det er intentionen, at landskabet udfylder mellemrummet mellem boligvejene, hvor landskabet også skal betragtes som en del af bebyggelsens haver. Intentionerne i helhedplanens delområde IV er at fastholde den landskabelige kile rundt om Herning med naturbeskyttede arealer i den sydlige del og regnvandsbassiner langs Tyvkær Bæk

 

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 51.B16.2 (bilag 1) giver mulighed for etablering af et boligområde med mulighed for både tæt/lav og åben/lav bebyggelse, og for at en del af lokalplanområdet kan anvendes til institutions- og serviceformål, lettere erhverv samt sikre en landskabelig kile langs Tyvkær Bæk med mulighed for etablering af regnvandsbassiner.

 

Lokalplanområdet er inddelt i fire delområder (I, II, III og IV).

 

Lokalplankort med forslag til vejnavne

 

Delområde I må kun anvendes til boligformål i form af tæt/lav bebyggelse eller åben/lav bebyggelse, herunder mulighed for åben/lav bebyggelse på små grunde efter ønske fra lodsejer. Lodsejer har oplyst til forvaltningen, at der er efterspørgsel på køb af fritliggende huse på små grunde. Forvaltningen har vurderet, at dette er forenelig med helhedsplanens intentioner og har indarbejdet denne mulighed i forslaget til lokalplanen. Delområde I vejbetjenes fra Langvadbjergvej. Stamvejen A-B og vej E-F i delområdet er dimensioneret efter, at de skal kunne fungere som en forbindelsesvej til et potentielt byudviklingsområde nord for lokalplanområdet og et nyt boligområde vest for lokalplanområdet. Derudover stiller lokalplanen krav om etablering af beplantning mod det åbne land.

 

Delområde II må kun anvendes til grønt område, hvor der gives mulighed for placering af regnvandsbassiner langs Tyvkær Bæk. Inden for delområdet findes arealer, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, som skal friholdes for byggeri og anlæg, der kan dog placeres regnvandsbassiner i de naturbeskyttede arealer, som er vist på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanen foreskriver, at der ikke må etableres aktiviteter i delområdet, som er følsom over for støj på grund af erhvervsområdet øst for lokalplanområdet.

 

Delområde III må kun anvendes til institutionsformål med tilhørende boliger f.eks. institutionelle boliger samt lettere erhverv. Bebyggelse i delområdet skal placeres inden for det udlagte byggefelt, og der kan opstilles og opsættes skilte, som er i tråd med de principper for skiltning, der er langs den øvrige del af Ringkøbingvej og Snejbjerg Hovedgade. Delområde III vejbetjenes fra stikvejen Ringkøbingvej.

 

Delområde IV må kun anvendes til grønt område. Lokalplanen beskriver, at området kan være et potentielt langsigtet byudviklingsområde.

 

Vejnavne

Forvaltningen foreslår, at lokalplanområdets vejnavne bliver Tjørnesletten, Birkelunden, Lyngheden og Blomstermarken, da det er vejnavne som er oprettet i forbindelse med den eksisterende lokalplan, som ikke er blevet udnyttet. Bygherre har godkendt disse vejnavne. Forvaltningen foreslår derudover, at stamvejen A-B får navnet Langvadbjergvej, som er en fortsættelse af den eksisterende vej, hvorfra lokalplanområdet bliver vejbetjent.   

 

Herning Kommuneplan

For at sikre overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2025, er der derfor udarbejdet et tillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2017-2028. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 51.B16.2 – Bolig-, institutions- og rekreativt område ved Langvadbjergvej i Snejbjerg til foreløbig vedtagelse og

 

at Byplanudvalget tager stilling til vejnavne

Beslutning

Tiltrådt, idet vejnavne bliver Tjørnesletten, Birkelunden, Lyngheden og Blomstermarken, og at stamvejen A-B får navnet Langvadbjergvej, som er en fortsættelse af den eksisterende vej, hvorfra lokalplanområdet bliver vejbetjent.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Egebakken i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Kommune ønsker at udstykke et areal ved Egebakken i Gullestrup til åben/lav boligbebyggelse.

 

Arealet er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 15.B8.1 for et boligområde med økologiske tiltag nord for Løvbakkevej, hvor det er udlagt til boligbebyggelse og offentlige formål. For at muliggøre at arealet kan udstykkes til åben/lav boligbebyggelse, er der udarbejdet forslag til lokalplan 15.B8.3 for boliger på Egebakken i Gullestrup.

 

Lokalplanforslaget indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den nord-vestlige del af Gullestrup i tilknytning til det eksisterende boligområde på Egebakken. Området afgrænses mod nord og vest af det eksisterende boligområde, mod syd af Løvbakkevej og mod øst af boldbaner. Langs lokalplanområdets østlige grænse løber desuden et bevaringsværdigt skovbælte. Området er let skrånende med fald mod syd, og med udsigt over åbne marker og engarealer.

 

Området, der er ca. 26.000 m², er kommunalt ejet og er ved lokalplanens udarbejdelse ubebygget.

 

 

Lokalplanområdets afgrænsning

 

 

Lokalplankort

 

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen ligger i forlængelse af det eksisterende boligområde på Egebakken, og bygger overordnet videre på den struktur og de principper, for bl.a. bebyggelse og beplantning, der er fastsat i den eksisisterende lokalplan for området.

 

Lokalplanen disponeres i tre delområder:

Delområde I udlægges til åben/lav bebyggelse samt veje og stier.

Delområde II udlægges til rekreativt areal og stier.

Delområde III udlægges til skovbælte, der skal bevares.

 

Det vurderes, at der kan etableres ca. 15 grunde på 700-1200 m².  Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk og materialer.

Området ligger inden for kirkebyggelinjen til Gullestrup Kirke, og bebyggelsen kan derfor opføres med en maksimal højde på 8,5 meter og i maksimum 2 etager. I den sydligste del af lokalplanen kan bebyggelsen dog opføres med en maksimal højde på 7,5 meter og i maksimum 1½ etager (én etage med udnyttet tagetage).

Vejbetjening til området skal ske fra Egebakken og fra den eksisterende stamvej i området. Lokalplanområdets vejnavn er Egebakken.

Der skal etableres en gennemgående nord-sydgående stiforbindelse i områdets delområde II mellem Løvbakkevej og den eksisterende stiforbindelse nord for lokalplanområdet, og mindre øst-vestgående stiforbindelser mellem delområde I og delområde II, der forbinder boligvejene med det rekreative areal.

 

Plangrundlag

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-28, og er indeholdt i rammeområde 15.B8 for boligområde nord for Løvbakkevej, og der er derfor ikke udarbejdet tillæg til kommuneplanen. Området er desuden omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 15.B8.1 for et boligområde med økologiske tiltag nord for Løvbakkevej. Denne lokalplan aflyses for det område, der er omfattet af forslag til lokalplan 15.B8.3 for boliger på Egebakken i Gullestrup ved dennes endelige vedtagelse og bekendtgørelse. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 15.B8.3 for boliger på Egebakken i Gullestrup til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelsen af Herning Kommuneplan 2017-2028 er der udlagt areal til byudvikling i tilknytning til DNV Gødstrup. Det var i øvrigt en foudsætning for at Staten ville ophøve veto mod kommuneplanen, at Gødstrup sammen emd 4 andre landsbyer i kommunen, gennem lokalplanlægningen , overføres fra landzone.

Byudviklingen ved Gødstrup tænkes udbygget med direkte forbindelse til hospitalet. Gældende lokalplan nr. 59.L6.2 Landsbyen Gødstrup fastholder Gødstrup i landzone, men aflyses med vedtagelse af en ny lokaplan. Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan nr. 54.BL1.1 Gødstrup som blandt andet har til formål at overføre området til byzone og aflyse lokalplan 59.L6.2 for Landsbyen Gødstrup.

 

Lokaplanområdets afgrænsninhg er i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme 59.BL7.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan nr. 54.BL1.1 foreløbigt vedtages.

 

Sagsfremstilling

Formålet med forslag til lokalplan nr. 54.BL1.1 Gødstrup er at overføre landsbyen Gødstrup til byzone, for at muliggøre udbygning af Gødstrup i tilknytning til DNV. Intentionerne i den gældende lokalplan nr. 54.BL1.1 Gødstrup fastholdes.

 

Forslag til lokalplan nr. 54.BL1.1 er i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme 59.BL7.

 

Lokalplanområde

Lokalplanområdet er beliggende ved Gødstrup Sø. Lokalplanområdet afgrænses af Gødstrupvej mod nord, af Herning-Struer Jernbanen mod vest og af landbrugsjorde i syd. Lokalplanområdet er ca. 9,2 hektar. Lokalplanområdet følger samme afgrænsning som eksisterende lokalplan nr. 59.L6.2 Landsbyen Gødstrup.

 

Områdets zonestatus

Lokalplanområdet er i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse vil lokalplanområdet blive overført til byzone.

 

Lokalplanens indhold

Forslag til lokalplan 54.BL1.1 Gødstrup (bilag 1) giver mulighed for etablering af boliger og etablering af erhverv i miljøklasse 1-2.

 

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til anvendelse, bebyggelsesprocent og bebyggelsens udformning og fremtræden.

 

Lokalplanområdet er inddelt i delområderne I, II, III og IV. I delområde IV kan der etableres boliger og erhverv i miljøklasse 1-2. I delområde I, II og III kan der etableres boliger. Med lokalplanen indskrænkes området udlagt til bolig- og erhvervsformål. Samtidig hæves den tilladte bebyggelsesprocent for erhvervsejendomme i delområde I fra 15 % til 20 %. I lokalplan 59.L6.2 Landsbyen Gødstrup kan erhverv placeres i delområde I og IV.

 

Et af lokalplanens formål er endvidere at fastholde eksisterende søbyggelinje samt fastsætte bestemmelser for bebyggelses omfang og fremtræden.

 

Uanset lokalplanens bestemmelser, må der ikke ske ændringer i strid med den til enhver tid gældende søbeskyttelseslinje i området, jf. naturbeskyttelsesloven § 16. Det betyder blandt andet at der foruden forbud mod bebyggelse, heller ikke må foretages ny beplantning, herunder anlæg af haver, eller terrænregulering uden dispensation. Søbeskyttelseslinjen i området er reduceret ved Skov- og Naturstyrelsens afgørelse af 23. februar 2006, jf. lokalplanens kortbilag 2. Der kan derfor kun gives dispensation i helt særlige tilfælde.

 

Vejadgang

Den overordnede vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Gødstrupvej. Som en del af fredningen af Gødstrup Sø giver lokalplanen mulighed for etablering af en sti igennem området.

 

Bevaring

Mellem jernbanen og søen findes et dige som er beskyttet efter museumsloven. Beskyttelsen gælder ikke for diger i byzone og ophører derfor automatisk når området ændrer zonestatus fra landzone til byzone.  

 

Forsyningspligt

Med lokalplanen forsvinder kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning i området. Der er ikke kollektiv varmeforsyning i området og det forventes ikke etableret.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan nr. 54.BL1.1 foreløbigt vedtages.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 54.BL1.1 Gødstrup til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt idet at udvalget anmoder om en ekstraordinær information direkte de enkelte grundejere, hvor konvertering til byzone sættes i perspektiv.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 for Holing sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 har sammen med forslag til lokalplan 15.R4.2 for Holing sø været i offentlig høring fra den 31. august til den 26. oktober 2017. I den offentlige høring har forvaltningen været i dialog med Miljø- og Fødevareministeriet om kommuneplantillægget. Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 omfatter rammeområde 15.R14 for rekreativt område ved Holing sø og kommuneplanrammerne 15.B14 og 41.B18 for boligområder nord for søen ved Gullestrup og Tjørring. Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af kommuneplanrammerne, så de passer til det nye udlæg af Holing sø. Muligheden for at bygge etageboliger nord for den nye sø bliver også taget ud af rammebestemmelserne. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har i den offentlige høring bedt Herning Kommune om at redegøre for de statslige naturbeskyttelsesinteresser inden for kommuneplantillæggets område. En del af området er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt landskab og grøn struktur (ådale). En mindre del af planområdet er desuden registreret som beskyttet natur.

 

Forvaltningen har redegjort for, at området omkring den nye Holing sø og Herningsholm å fortsat vil være et bevaringsværdigt landskab ved gennemførelse af den nye planlægning. Lokalplanen sikrer trafiksikre passager for oddere og padder. Inden for lokalplanens grønne kiler vil det være muligt at etablere erstatningsnatur for de beskyttede naturområder, der forsvinder ved udgravningen af Holing sø. På baggrund af redegørelsen har Miljø- og Fødevareministeriet frafaldet sine bemærkninger.

 

Korrespondancen mellem Miljø- og Fødevareministeriet og forvaltningen er vedlagt som bilag til sagen.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 8 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Holing sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 15.R4.2 for Holing har sammen med kommuneplantillæg nr. 8 været i offentlig høring fra den 31. august til den 26. oktober 2017. Der er indkommet 6 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget. Indsigelserne handler om stier, den fremtidige placering af Løvbakkevej, rækkefølgen af udstykninger, lokalplanens afgrænsning og anvendelsen af området øst for den nye Holing sø.

 

Forvaltningen vurderer, at indsigelserne ikke bør give anledning til ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at der bliver mulighed for at udstykke mindre grunde ved søbredden. Lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse med mindre ændringer på grundstørrelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Herning Byråd har besluttet, at Holing sø mellem Tjørring og Gullestrup skal have et andet udlæg end oprindeligt planlagt. Der er derfor udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Holing sø og de omkringliggende områder.

 

Lokalplanen giver mulighed for at anlægge en over 1 km lang sø mellem Tjørring og Gullestrup. Langs søens nordside udlægges et boligområde ved den landskabelige, fligede kant. Boligområdet opdeles i mindre områder af grønne kiler.

 

Boligområderne har vejadgang fra den nye Løvbakkevej mellem Gullestrup og Tjørring (Løvbakkevejs forlægning). Langs søens sydside udlægges en retlinet promenade. En asfaltbelagt sti kommer til at forbinde Gullestrup og Tjørring på tværs af boligområderne nord for søen. Der skal desuden være forbindelse til det øvrige stinet i området.

 

Offentlig høring og borgermøde

Lokalplanforslaget har været i 8 ugers offentlig høring. I forbindelse med den offentlige høring blev der den 12. oktober 2017 afholdt et borgermøde. Lokalplanforslaget blev præsenteret, og der var mulighed for at stille spørgsmål. Cirka 50 borgere fra Gullestrup og Tjørring deltog i mødet. Der var opbakning til, at lokalplanområdet kan udvikles med sø, boliger, veje, stier med mere. Der var dog ønske om, at anlæg af veje og stier fremover sker i en hurtigere takt, end byggemodningen i området, således at stistystemet er anlagt i en god kvalitet med belysning og fast belægning, for eksempel i form af asfalt allerede inden, den resterende del af søen anlægges og byggerierne går igang.

 

Indsigelser

De enkelte indsigelser er beskrevet og kommenteret i et notat, der er vedlagt sagen som bilag. Konklusionen i notatet er, at indsigelserne ikke bør give anledning til ændring af lokalplanen ved den endelige vedtagelse. Som beskrevet er der dog en række forhold som forvaltningen vil arbejde videre med i den mere detaljerede planlægning af projekterne i området.

Byrådet kan imødekomme en del af indsigelserne ved at prioritere penge til anlæg af veje og stier samt byggemodning efter lokalplanens vedtagelse. Disse indsigelser er opsummeret herunder. Tallene i parentes henviser til indsigelsernes nummerering i indsigelsesnotatet.

 

Status og fremtid for Løvbakkevej 19 (1)

Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at undgå, at nedrive Løvbakkevej 19 i forbindelse med forlægningen af Løvbakkevej. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige, hvornår ejendommen skal eksproprieres og nedrives, da tidsplanen for udstykning af boligområderne og anlæg af Løvbakkevejs forlægning ikke er fastlagt.

 

Stier (2, 6, 11, 12 og 14)

Der er et generelt ønske om gode, trafiksikre og belyste stiforbindelser inden for lokalplanens område. Desuden er der ønske om stiforbindelser til Løvbakkerne, Holing sø og Herning.

Lokalplanen giver mulighed for at anlægge de ønskede stiforbindelser inden for lokalplanens område. Der er dog ikke planer om at anlægge de ønskede niveaufri krydsninger af Løvbakkevej, da det vil kræve yderligere bevillinger til Løvbakkevejs forlægning.

 

Hvis stierne skal anlægges, inden de nye boligområder udstykkes og sælges, vil det ligeledes kræve, at Byrådet afsætter penge til det. Forvaltningen undersøger mulighederne for at anlægge cykelvenligt grus på stien mellem Vesterholmvej og Løvbakkevej.

Ønsker til stier uden for lokalplanens område vil indgå i Herning Kommunes overordnede planlægning af veje og stier.

 

Den nye Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup (4, 7 og 10)

Den nye Løvbakkevej er ikke detailprojekteret, så sammenkoblingen med Skovbakken, Egebakken og Gullestrupvej er derfor heller ikke endeligt fastlagt. Det forventes dog, at krydsningen mellem Gullestrupvej og Løvbakkevej bliver i form af en rundkørsel.

Hvis den nye Løvbakkevej skal anlægges, inden boligområderne udstykkes og sælges, vil det på samme måde som med stierne kræve, at Byrådet bevilliger midler til det.

 

Udbygningstakt og rækkefølge for udstykning (3, 9 og 15)

Det område, der er taget ud af kommuneplanen og lokalplanen, kan ikke tages med igen, før der er bygget i området øst og/eller vest for.

Det er muligt at udstykke grunde både ved Tjørring og Gullestrup. Det er Byrådet, der i forbindelse med budgetlægningen beslutter, hvor der skal udstykkes nye boliggrunde.

 

Øvrige ændringsforslag

I delområderne IIID, IIIE og IIIF, tættest på søen og å-dalen, er der kun mulighed for at opføre åben-lav bebyggelse. For at give mulighed for større variation i grundstørrelsen, anbefaler forvaltningen, at der bliver mulighed for at udstykke grunde med en grundstørrelse på minimum 500 m² i stedet for minimum 700 m² som i lokalplanforslaget. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 15.R4.2 til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at § 5.3 ændres fra:

Området kan udstykkes til åben-lav boligbebyggelse. Grundene skal minimum have en størrelse på 700 m² og maksimum en størrelse på 1350 m²

til:

Området kan udstykkes til åben-lav boligbebyggelse. Grundene skal minimum have en størrelse på 500 m² og maksimum en størrelse på 1350 m²

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 29. august 2017 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning.

 

Kommuneplantillæg nr. 23 er det planmæssige grundlag for lokalplan 14.BL2.1 blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 23 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for, at den tidligere Herning Park camping kan omdannes til bolig,- erhvervs- og foreningsformål, er der udarbejdet kommuneplantillæg for området.

 

Området skal anvendes til blandet bolig-, forenings- og erhvervsområde.

Det er muligt at etablere liberale erhverv og virksomheder der ikke forurener (inden for virksomhedsklasse 1-2), på det vestlige areal mod Teglvænget.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at en bebyggelse til erhvervs og foreningsformål kan opføres med en bebyggelsesprocent på 50 og boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 60.

Bebyggelseshøjden i området må maksimum være 15 meter.

 

Boligbebyggelse kan opføres i 2-4 etager og kan ske som tæt-lav eller etagehus bebyggelse.

 

Der skal som minimum etableredes 1 p-plads pr. bolig og mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til forenings- og erhvervsformål.

 

Der kan etableres autocamperplads i området.

 

Beplantningskarakteren og søen i området skal bevares som karakteristisk landskabstræk og danne overgang mod det nordliggende, rekreative anlæg med boldbaner.

 

Områdets særlige, miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer skal bevares som karaktergivende elementer for området. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 29. august 2017 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 14.BL.2.1 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning.

 

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Der er i høringsperioden indkommet 2 indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 14.BL.2.1 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning endelig vedtages med de forslåede ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanen for området med den tidligere Herning Park camping skal give mulighed for, at området kan omdannes og anvendes til bolig-, forenings- og erhvervsformål.

 

Området ligger rundt om den gamle Teglværkssø med en meget karaktergivende beplantning, som danner grundlag for områdets identitet. Omådet giver mulighed for at bo tæt på centrum og midt i naturen.

 

 

Disponering:

Lokalplanområdet inddeles i 5 delområder:

 

Delområde I kan anvendes til boliger eller foreningsformål.

 

Delområde II kan anvendes til boliger eller foreningsformål.

 

Delområde III kan anvendes til erhvervs- eller foreningsformål.

 

Delområde IV kan anvendes til offentligt område med sø og grønt område mod Ringkøbingvej.

 

Delområde V kan anvendes til parkering og adgangsvej for boligområde i delområde II. Den eksisterende p-plads er indarbejdet i lokalplanen.

 

Beplantningen, med de mange store træer, er indarbejdet i lokalplanen som et karaktergivende element sammen med Teglværkssøen.

 

Trafikale forhold:

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en ny vejadgang til lokalplanens delområde I fra Ringkøbingvej.

En anden vejadgang er fra Teglvænget. Her betjenes erhvervsområdet samt boligerne i delområde II. Boligerne i delområde II vejbetjenes hen over den eksisterende p-plads i delområde V samt et lille hjørne af et eksisterende idrætsareal.

 

Området er navngivet i forbindelse med den foreløbige vedtagelse. Delområde I hedder Teglværks Lunden og delområde II Teglværks Næsset.

 

Indsigelser: 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017, og der er i denne periode indkommet 2 indsigelser til planforslaget.

 

1.    Indsigelse fra Energinet omkring eltransmissionsnettet. De har en 150kV luftledning som løber gennem området.

Der gøres opmærksom på at der er en tinglyst servitut, som sikrer ledningsanlægget.

 

2.    Indsigelse fra Hernings Idræts Klub(HIK).

Der er indsigelse mod, at lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en vejadgang til lokalplanens delområde II hen over deres grund. HIK mener, det er meget generende samt forbundet med fare, at deres medlemmer skal krydse en vej for at spille fodbold. HIK gør opmærksom på, at der er behov for den eksisterende p-plads, der er i området i dag.

 

Ad. 1. Det er forvaltningens vurdering, at det i lokalplanens redegørelse beskrives, at Energinet har en luftledning i området og hvilke afstande der skal respekteres. Luftledningen er i lokalplanforslaget markeret på lokalplankortet, men det er ikke nærmere præciseret hvilke afstande og hensyn, der skal tages.

 

Ad. 2. Det er forvaltningens vurdering, at den indkomne indsigelse, angående vejadgang forbi HIKs klubhus, ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen og derfor ikke bør imødekommes. Lokaplanen giver mulighed for, at der i det område, der vejforsynes ad den omtalte vej, kun kan opføres et lille antal boliger, hvorfor trafikken vil blive ret begrænset. Der kan dog ved udvikling af vejadgang og ny bebyggelse i lokalplanens delområde II etableres en "Shared Space" løsning, hvor vejen krydser forbindelsen for fodboldspillerne mellem HIKs klubhus og boldbanerne. Forvaltningen vurderer, at vejadgangen kan ligge på Herning kommunes grund.

Den eksisterende p-plads kan ikke kan bruges som parkering til beboerne. Der er i lokalplanforslaget stillet krav til p-pladser til boliger og erhvervs- og foreningsformål. Disse p-pladser, skal etableres inden for hvert enkelt delområde og dermed ikke i lokalplanens delområde V med den eksisterende p-plads.

 

Forslag til ændringer:

Det er forvaltningens vurdering, at det bør præciseres, at den maksimale bygningshøjde til erhvervs- og foreningsformål i delområde III fastsættestil maksimum 12 meter og 3 etager.

Og det anbefales at forholdene omkring højspændingsledningen beskrives nærmere i lokalplanens redegørelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 12.BL2.1 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at der tilføjes bestemmelse til §7, delområde III: ”Bebyggelse må opføres i maksimum 3 etager og have en maksimal bygningshøjde på 12 meter.

Beslutning

Tiltrådt idet delområde II udgår som boligområde og ændres til rekreativt område, med bestemmelser som i delområde IV.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 21 for en virksomhed ved Gl. Sundsvej ved Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 29. august 2017 pkt. 168 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde for landbrugsrelateret erhverv ved Gl. Sundsvej ved Sunds.

 

Tillægget og det tilhørende lokalplanforslag 29.E14.1 for et erhvervsområde ved Gl. Sundsvej ved Sunds har været i offentlig høring fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Herning Kommune har i perioden modtaget én bemærkning fra Erhvervsstyrelsen.

 

Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at de betragter den planlagte virksomhed som ikke landbrugsrelateret erhverv og derfor bør placeres i et erhvervsområde. Administrationen er ikke enige i denne vurdering, da virksomheden kun eksisterer på den pågældende placering på baggrund af det landbrug den betjener. Det vurderes at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer. Forvaltningen anbefaler derfor, at tillægget vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 29.E14.1 for et erhvervsområde ved Gl. Sundsvej ved Sunds skal give mulighed for, at en eksisterende virksomhed kan udvide. Mulighederne for den ønskede udvidelse er udtømte indenfor planlovens landzonebestemmelser. Med kommuneplantillæg nr. 21 udlægges et nyt rammeområde 29.E14 Erhvervsområde for landbrugsrelateret erhverv ved Gl. Sundsvej ved Sunds. Rammeområdet udlægges til landbrugsrelaterede erhvervsformål.

 

Rammeområde 29.E14 fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse, bebyggelsesforhold, infrastruktur, miljøforhold, opholdsarealer og zoneforhold. Rammeområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

 

Offentlig høring og forvaltningens vurdering

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Erhvervsstyrelsen har i telefonsamtale den 3. november 2017 oplyst Herning Kommune, at virksomheden ikke kan kategoriseres som landbrugsrelateret erhverv, men som en vognmandsvirksomhed der bør placeres i et erhvervsområde. Informationen er til orientering og ikke et veto.

 

Herning Kommune er ikke enige i denne vurdering, da virksomheden kun eksisterer på baggrund af de landbrug den betjener. Landbrug er i dag af en sådan størrelse, at det i nogle tilfælde kræver specialiserede virksomheder til at betjene dem i forbindelse med transport af dyr til slagterier. Forslag til lokalplan 29.E14.1 og forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017-2028 specificerer derudover, at virksomheden kun kan placeres i området, hvis den er landbrugsrelateret.

 

Skulle Herning Kommune mod forventning bliver underkendt i forhold til ovenstående er det forvaltningens vurdering, at Herning Kommune vil kunne udpege området til virksomhedstyper, som ikke kan placeres nær anden type virksomhed på grund af luft- og lugtgener. Den konkrete virksomhed er af en type, der kan forurene for eksempel en anden produktionsvirksomhed med f.eks. tøj eller fødevarer grundet risiko for luft- og lugtgener. Virksomheden bør derfor ikke placeres i sammenhæng med andre erhvervsområder, og kan derfor ikke placeres efter det statslige princip, at planlægning skal foregå indefra og ud.

 

Det vurderes at bemærkningen fra Erhvervsstyrelsen ikke giver anledning til ændringer. Forvaltningen anbefaler derfor, at tillægget vedtages uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 21 Erhvervsområde for landbrugsrelateret erhverv ved Gl. Sundsvej ved Sunds til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Gl. Sundsvej ved Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 29. august 2017 pkt. 169 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 29.E14.1 for et erhvervsområde ved Gl. Sundsvej ved Sunds og kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Herning Kommune har i perioden modtaget én bemærkning fra Erhvervsstyrelsen.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at man betragter den planlagte virksomhed som ikke landbrugsrelateret erhverv og derfor bør den placeres i et erhvervsområde. Forvaltningen er ikke enig i denne vurdering, da virksomheden kun eksisterer på baggrund af det landbrug den betjener. Det vurderes at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer. Forvaltningen anbefaler derfor at lokalplanen vedtages uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende ca. 280 meter øst for Sunds Sø og Ilskovvej. Området afgrænses mod øst, syd og vest af landbrugsjorder. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Gl. Sundsvej og en landbrugsejendom. Lokalplanområdet er ca. 4,4 ha.

 

Lokalplanforslaget er en landzonelokalplan med bonusvirkning. Det betyder, at nye anlæg i overensstemmelse med lokalplanen ikke skal have landzonetilladelse. Hvis virksomheden ophører, skal tilhørende bygninger fjernes af ejer inden ét år efter driften er ophørt. Lokalplanforslagets bonusvirkning kan ikke pålægges eksisterende bebyggelse og anlæg.

 

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 600 m2 ny erhvervsbebyggelse. Bebyggelse må opføres med en højde på maksimalt 8,5 meter. Bebyggelse skal så vidt muligt opføres med samme farvenuancer på facader og tag som de nuværende bygninger. Bygninger skal opføres i rød tegl. Tage skal udføres med røde teglsten eller lignende.

 

Læhegn og beplantningsbælte

Lokalplanen stiller krav om etablering af et 3-rækket læhegn på minimum 5 meter for at afskærme virksomheden mod det åbne land. En del af den eksisterende beplantning i området kan indgå i læhegnet. Lokalplanen stiller krav om etablering af et beplantningsbælte mod Gl. Sundsvej. Beplantningsbæltet skal opføres som et 3 meter bredt bøgepur med en højde på maksimum 80 cm. I midten af bøgebeplantningen skal der etableres en række egetræer med en afstand på ca. 10 meter. Egetræerne skal holdes opstammet i en højde fra terræn til krone på minimum 3 meter af hensyn til oversigtsarealer ved udkørsel.

 

Vejadgang

Vejadgang til lokalplanområdet er fra Gl. Sundsvej. For at øge trafiksikkerheden i området stilles med lokalplan krav om at ind- og udkørselsforholdene gøres smallere. Der må etableres tre ind- og udkørsler, hver med en bredde på maksimum 10 meter.

 

Parkering

Der skal etableres parkering svarende til minimum 1 p-plads pr. ansat.

 

Offentlig høring og forvaltningens vurdering

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Herning Kommune modtog den 3. november 2017 et telefonopkald fra Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen informerer om, at virksomheden efter styrelsens opfattelse ikke kan kategoriseres som landbrugsrelateret erhverv, men som en vognmandsvirksomhed der bør placeres i et erhvervsområde. Informationen oplyses fra styrelsen af være til orientering og ikke et veto.

 

Forvaltningen er ikke enig i denne vurdering, da virksomheden kun eksisterer på baggrund af de landbrug den betjener. Landbrug er i dag af en sådan størrelse, at det i nogle tilfælde kræver specialiserede virksomheder til at betjene dem i forbindelse med transport af dyr til slagterier. Forslag til lokalplan 29.E14.1 og forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Herning Kommuneplan 2017-2028 specificerer derudover, at virksomheden kun kan placeres i området, hvis den er landbrugsrelateret.

 

Skulle Herning Kommune mod forventning bliver underkendt i forhold til ovenstående er det forvaltningens vurdering, at Herning Kommune vil kunne udpege området til virksomhedstyper, som ikke kan placeres nær anden type virksomhed på grund af luft- og lugtgener. Den konkrete virksomhed er af en type, der kan forurene for eksempel en anden produktionsvirksomhed med f.eks. tøj eller fødevarer grundet risiko for luft- og lugtgener. Virksomheden skal derfor ikke placeres i sammenhæng med andre erhvervsområder, og kan derfor ikke placeres efter det statslige princip, at planlægning skal foregå indefra og ud.

 

Det vurderes at bemærkningen fra Erhvervsstyrelsen ikke giver anledning til ændringer. Forvaltningen anbefaler derfor at tillægget vedtages uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 29.E14.1 Erhvervsområde ved Gl. Sundsvej ved Sunds til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-19-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedrørende et boligområde vest for Sunds Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 29. august 2017 foreløbig vedtaget tillæg nr. 30 til Herning kommuneplan 2017-2028 for Boligområde vest for Sunds Hovedgade.

 

Kommuneplantillæg nr. 30 giver mulighed for at opføre tæt/lav boligbebyggelse inden for matrikel nr. 1 go, Sunds Præstegård, Sunds, med en bebyggelsesprocent på 40 som en overgang mellem boligområdet og det offentlige område med Sunds Kirke og Plejecenter Søglimt.

 

Tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring i perioden 31. august 2017 til 26. oktober 2017. Der er ikke indkommet indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen indstiller, at tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedtages uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 30

Kommuneplanramme 21.B1 gælder for det meste af Sunds by, vest for Sunds Hovedgade. Den primære bebyggelse inden for dette område er og ønskes fortsat at være bebyggelse af åben-lav karakter.

 

For at give mulighed for at bibeholde de faktiske forhold for matrikel nr. 1 go, Sunds Præstegård, Sunds, tilføjes muligheden for at etablere bebyggelse med tæt-lav karakter inden for matriklen. Sammen med denne anvendelsesbestemmelse tilføjes desuden krav til parkeringspladser, opholdsarealer og bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse, så lokalplanforslaget bliver i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Luftfoto af kommuneplanramme 21.B1s geografiske afgrænsning. På kortudsnittet er matrikel 1 go, Sunds Præstegård, Sunds, ligeledes markeret.

 

Derudover udgår bestemmelsen vedrørende Birkevej under Bebyggelsesforhold, da Birkevej ikke ligger inden for kommuneplanrammens geografiske afgrænsning.

 

Der ændres ikke yderligere i kommuneplanrammens bestemmelser, og kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres ikke.

 

Kommuneplantillæg nr. 30 er det planmæssige grundlag for lokalplanforslag 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds.

 

Offentlig høring

Tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været offentligt fremlagt fra den 31. august 2017 til den 26. oktober 2017. Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 30 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Nørrevang i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

På Byrådets møde den 29. august 2017 blev lokalplan nr. 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds foreløbig vedtaget.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til den 26. oktober 2017. Der er indkommet 6 indsigelser og 2 bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden. Hovedfokus i indsigelserne er bebyggelsens omfang og placering.

 

Lokalplan nr. 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Sunds – tæt på Skivevej/Sunds Hovedgade og Sunds Sø. Området afgrænses mod nord af Sunds Præstegård og daginstitutionen Børneliv, mod øst af Nørrevang, mod syd af eksisterende parcelhusbebyggelse og mod vest af Præstegårdvej. Området har et areal på ca. 2.100 m2.

 

Luftfoto fra 2016 af lokalplanområdet og de nære omgivelser.

 

Området har tidligere været anvendt som beskyttede boliger i tilknytning til Plejecenter Søglimt, der er områdets nabo mod øst. Ved lokalplanens udarbejdelse anvendes området til lejeboliger med et omfang på 10 boligenheder.

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af enten åben/lav eller tæt/lav boligbebyggelse i maksimum 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelse skal placeres i henhold til en angiven facadelinje, derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk og materialer. Vejbetjening til området kan ske fra Nørrevang og Præstegårdvej, og der må ikke etableres gennemgående veje i området.

 

Offentlig høring og behandling af indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 31. august til den 26. oktober 2017. Der er indkommet 6 indsigelser og 2 bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden.

 

Forvaltningens bemærkninger samt indsigelser og bemærkninger kan ses i deres fulde længde i Bilag 1 – Indsigelsesnotat. Forvaltningen har i behandlingen af de indkomne indsigelser samlet dem under 3 overskrifter/temaer, da indsigelserne er sammenlignelige i indhold. Hovedfokus i indsigelserne er bebyggelsens omfang og placering. Alle 6 indsigere er imod lokalplanens mulighed for at etablere bebyggelse i 2 etager med en højde på 8,5 meter, dog af forskellige årsager. 4 ud af de 6 indsigelser nævner indkiggener som en stor bekymring i forhold til privatlivets fred og ophold i haven eller stue/soveværelse. En indsiger er bekymret for, at lokalplanens realisering vil hindre det frie udsyn til Sunds Kirke. En anden indsiger gør opmærksom på en lille forskel i terrænet ved lokalplanområdets skel.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at der ikke er handlepligt på lokalplanen og at de 2 etager således blot er en mulighed for kommende grundejer, såfremt den eksisterende bebyggelse nedrives. Forvaltningen mener ikke, at 2 etager er højt, når der er tale om bymæssig bebyggelse, og henleder i øvrigt opmærksomheden på, at muligheden for at etablere bebyggelse i 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter er i overensstemmelse med bestemmelserne i byggeloven, jf. bygningsreglementet §2.2.3.1, stk.1: ”Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en bygningshøjde efter kapitel 2.2, når bebyggelsens højde ved det ansøgte ikke overstiger 2 etager og ingen del af bygningens ydervægge eller tag er hævet mere end 8,5 m over terræn.”

 

Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på, at grundens dybde ikke er mindre end de omkringliggende grunde, og indkigsgener i forbindelse med etablering af åben-lav bebyggelse forventes derfor at kunne sidestilles med den øvrige bebyggelse i nærområdet. Såfremt der etableres ny tæt/lav bebyggelse skal denne etableres langs facadelinjen og vil derfor være trukket væk fra de nærmeste naboer mod syd.

 

Da den påpegede terrænforskel er under 0,5 meter mener forvaltningen ikke, at den har særlig betydning for lokalplanens disponering eller konkrete indkigsgener.

 

Viborg Stiftsøvrighed har ingen bemærkninger til lokalplanen. Forvaltningen tolker af samme årsag, at det frie udsyn til Sunds Kirke vil være uændret ved lokalplanen realisering.

 

Forvaltningen indstiller, at byplanudvalget indstiller lokalplan 21.B1.1. til endelig vedtagelse uden ændringer fordi lokalplanen er i overensstemmelse med bygningsreglementets generelle bestemmelser for højde og etageantal.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds til endelig vedtagelse uden ændringer

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-19-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Ny planlægning for udvidelse af virksomhed i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en anmodning om ændring af plangrundlaget fra en virksomhed i Birk, som ønsker at udvide deres virksomhed med en tilbygning til administrationen på 1.000m2 samt ekstra parkeringspladser på Birk Centerpark 82 i Birk.

Etableringen af det ønskede projekt kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, samt et kommuneplantillæg med ny geografisk afgrænsning af erhvervsområdet i Birk Øst.

Det stykke jord, som ønskes købt, ejes i dag af Herning Kommune og ligger derudover inden for et område, som er beskrevet som ’Grønningen’ i masterplanen for Birk.  

Sagsfremstilling

Området

Virksomheden ønsker at købe et område på knapt 2 ha, som er beliggende umiddelbart syd for de matrikler (3z og 3a Birk By, Gjellerup), som de allerede ejer i dag. Området, som er en del af matriklerne 3a og 1b Birk By, Gjellerup, er i dag ubebygget og fremstår som åbne marker, med et større nord-syd gående beplantningsbælte, som er indtænkt som en del af masterplanen for Birk.

De matrikler som ønskes opkøbt, er i dag ejet af Herning Kommune.

 

Det ansøgte projekt

Virksomheden ønsker at opføre en tilbygning til deres eksisterende administrationsbygning. I første omgang er der tale om en tilbygning på 1.000 m2, som skal indeholde yderligere kontorfaciliteter, kantine og mødelokaler. Derudover ønskes mulighed for at udvide parkeringsarealet med 62 parkeringspladser.

 

I forbindelse med et eventuelt grundkøb, ønsker ansøger at få lov til at omplante den del af det nord-sydgående skovbælte, som ligger syd for området, hvilket fremgår af illustrationen herunder. Arealet, hvor skovbæltet er placeret, ønskes anvendt til senere udvidelsesmuligheder til den eksisterende bygning.

 

For at muliggøre dette, skal det jordstykke, der ønskes købt, overgå til erhvervsformål.

 

 

Planforhold

Det ansøgte projekt ligger inden for et område, som er en del af 'Masterplanen for Birk'. Arealet er beliggende i den østlige del af Birk, øst for vejen Birk Centerpark, og syd for Industrivej Syd. Det er den del af området, som i masterplanen er betegnet som 'Grønningen'.

Grønningen er i Masterplanen beskrevet, som et åbent grønt forløb, med forbindelse til de eksisterende kulturinstitutioner i vest. Temaet for Grønningens udformning foreslåes til leg, bevægelse og idræt kombineret med kulturelle indslag.

 

Virksomhedens ønskede udvidelse er illustreret herunder.

 

 

Kommuneplanrammer:

Den nordvestlige del af Birk er i dag karakteriseret som erhvervsområde, hvilket afspejler sig i Kommuneplanrammen, som for langt den største del af området er omfattet af Kommuneplanramme 33.E2.

Kommuneplanramme 33.E2 definerer, at området kun må anvendes til erhvervsvirksomheder, der ikke, eller kun i ubetydeligt omfang, forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik. Derudover beskrives det, at der i den vestlige del af område E2, mellem Fastrupvej og Birk Centerpark, skal friholdes et areal mod syd til kultur- og fritidsbælte, som skal have karakter af et åbent grønt forløb (Grønningen). Der skal i Grønningen være mulighed for en udbygning af aktivitetsgaden 'Studenterstrøget' mod syd.

 

Det ansøgte projekt ligger udover i ramme 33.E2, også indenfor kommuneplanramme 33.OF1, som er udlagt til offentlige formål, undervisning, forskning, kunst, kultur mv.

 

Den del af kommuneplanramme 33.OF1, der ligger indenfor den ønskede udvidelse, illustreret herunder, skal overgå til kommuneplanramme 33.E2, hvis projektet skal kunne realiseres.

 

 

 

Lokalplanområdet:

Med det ønskede grundkøb, vil Stof og Stil komme til at råde over et areal på knapt 5,5 ha. Det samlede areal, ligger i dag inden for tre forskellige lokalplanrammer: 33.E2.1, 33.OF1.12 og 6.14.1. Afgrænsningen er illustreret nedenfor.

 

Den første lokalplan for Birkområdet er vedtaget af Byrådet i 1985. Der er for dele af området vedtaget nyere lokalplaner. Den oprindelige lokalplan 6.14.1, udlægger arealer til en bred vifte af anvendelsesmuligheder, lige fra offentlige områder til produktionserhverv og boliger.

 

Bygherre giver i ansøgningen udtryk for, at de med det nye plangrundlag ønsker en ny lokalplan, som giver de samme muligheder, som dem lokalplan 33.E2.1 indeholder, hvilket blandt andet indebærer en bebyggelsesprocent på maks. 50 procent og en bygningshøjde på maks. 8,5 meter.

 

Forvaltningens vurdering af projektet

Forvaltningen vurderer at der ikke blot er tale om et ønske om at udvide virksomheden med en administrationsbygning på 1.000m2, da en sådan, kunne have været placeret inden for de grunde virksomheden råder over i dag.

Med den foreslåede placering er tilbygningen tænkt, som en bygning, der på sigt kan være 'ankomst' til nye lagerhaller og lignende funktioner, som kan opføres på de tilkøbte arealer.

 

Udvidelsen af virksomheden kan sikres med udarbejdelsen af en ny lokalplan, der kan erstatte den del af lokalplan 6.14.1, som er beliggende øst for Birk Centerpark. Således kan de lokalplaner, som ligger indenfor dette område erstattes, og samtidig ryddes op i nogle af de utidssvarende bestemmelser, som er gældende for området.

Samtidig vil en samlet lokalplanlægning for området også kunne muliggøre en eventuelt fremtidig vejadgang, syd om arealet, med forbindelse til Fastrupvej. Hvis dette skulle være nødvendigt, i forbindelse med en udvidelse af virksomheden.

 

En ny større lokalplan foreslåes afgrænset som illustreret herunder.

 

 

 

Udvides erhvervsrammen mod syd, bør der desuden ske en afgrænsning af området, mod 'Grønningen' i Masterplanen. En sådan afgrænsning vil kunne ske ved at plante et tæt plantebælte, som afskærmning. Der kan på den måde skabes en tydeligere afgrænsning mod 'Grønningen', end det er tilfældet i dag. 

 

En ændret planlægning som beskrevet, vil betyde en lille reduktion i det samlede areal som er udlagt til 'Grønningen' i Masterplanen. Arealet reduceres med ca. 30 m, hvilket dog vurderes at være en maginal ændring i forhold til det samlede arealudlæg, og derfor betyder ændringen ikke et afgørende brud med principperne i Masterplanen

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til igangsætning af ny planlægning i den østlige del af Birk,

 

at ny planlægning tager udgangspunkt i afgrænsningen som beskrevet.

Beslutning

Tiltrådt, idet der til den foreløbige vedtagelse skal foreligge et bud på, hvordan den nye plan vil kunne indrette sig i forhold til masterplanen for Birk og specielt det øst-vestgående grønne forløb.

 

Johs Poulsen og Jørn Vedel Eriksen kan ikke tiltræde, at der igangsættes ny planlægningen, før der er bud på, hvordan den nye plan vil kunne indrette sig i forhold til masterplanen for Birk og specielt det øst-vestgående grønne forløb.  

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-19-16 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Ny planlægning for Smedegades Parkeringsplads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en forespørgsel med tilhørende skitseforslag på etablering af en dagligvarebutik samt et p-hus på Smedegades Parkeringsplads. For at muliggøre disse funktioner i området, skal der udarbejdes kommuneplantillæg samt ny lokalplan.

 

Byplanudvalget har på møde den 19. december 2016 behandlet en sag om igangsætning af ny planlægning for den tidligere bybusterminal og Smedegades Parkeringsplads. Beslutningen var, at der igangsættes ny separat planlægning for bybusterminalen, og at der arbejdes videre med udviklingen af et projekt på Smedegades Parkeringsplads inkl. dagligvarebutik, p-hus og evt. byhave mod biblioteket.

 

Der er nu modtaget et forslag til placering og udformning af et projekt med dagligvarebutik og p-hus ud fra de skitseforslag og analyser, der tidligere er udarbejdet. Forvaltningen vurderer, at der med fordel kan igangsættes en ny planlægning med udgangspunkt i det fremsendte projekt.

Sagsfremstilling

Der er fremsendt et skitseforslag på etablering af en dagligvarebutik og et p-hus med p-kælder på Smedegades Parkeringsplads ud fra Byplanudvalgets ønsker om at arbejde videre med projektet inden igangsætning af ny planlægning.

 

Området er en del af en større karré med forskellige funktioner og trafikale bindinger, som overordnet er afgrænset af Søndergade, Østergade, Smedegade og Sølvgade (Banegårdspladsen) i Herning. Smedegades Parkeringsplads er et offentligt vejareal, og et projekt på denne placering skal overholde krav til arkitektur, logistik og sammenhæng til de omkringliggende byggerier samt til etablering af parkeringspladser. Disse krav skal stilles i en ny planlægning og i et et eventuelt senere udbud af grunden.

 

Nyt skitseforslag

I henhold til Byplanudvalgets beslutning fra 19. december 2016, er der arbejdet videre med et forslag til en dagligvarebutik med integreret p-hus og p-kælder samt en byhave nord for huset mod biblioteket (se bilag 01).

 

Forslaget består af et byggeri i fire etager med p-kælder under hele Smedegades Parkeringsplads. Der er foreslået en dagligvarebutik i stueetagen på ca. 1600 m² og et parkeringshus i tre etager ovenpå med et samlet bygningsareal på ca.13500 m². Skitseforslaget indeholder ca. 340 p-pladser hvori erstatningspladser for de nuværende p-pladser også indgår. Der er lavet et nyt fælles rampesystem på bygningens bagside, som både skal betjene bibliotekets tagparkering og etagerne i det nye p-hus. Der er foreslået en pladsdannelse eller byhave med små grønne arealer og parkeringspladser nord for bygningen ved biblioteket. Der er ligeledes indarbejdet en gangforbindelse på bygningens østlige side, som forbinder biblioteket og forpladsen med Smedegade og Banegårdspladsen.   

 

 

 

Eksisterende plangrundlag

Området er omfattet af en kommuneplanramme nr. 11.C6 og lokalplan nr. 0.15.1. –For en del af karreen Smedegade – Sølvgade – Søndergade - Østergade, Herning Bymidte. De ønskede anvendelsesmuligheder for Smedegades Parkeringsplads  er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen lokalplanen, og projektet vil derfor kræve et nyt plangrundlag. Hele lokalplan nr. 0.15.1 (fra oktober 1985) kan med fordel erstattes af en ny lokalplan for at skabe en bedre sammenhæng i anvendelse og bebyggelse for hele karreen og smedegades Parkeringsplads.     

 

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der i den videre proces skal arbejdes med logistikken omkring vareindlevering til dagligvarebutikken, indkørsel til p-huset og sammenhængen fra Smedegade til Biblioteket for de bløde trafikanter samt udformningen af byhaven.

 

Projektet skal bearbejdes således, at der skabes en klar og velfungerende forbindelse langs den nye bygning til en eventuel byhave og andre grønne arealer i området. Der skal ligeledes udarbejdes en detaljeret trafikplan for hele området, som skal belyse hvordan trafikken kan afvikles på en hensigtsmæssig måde, og hvor stor trafikbelastning området kan klare i forhold til antallet af parkeringspladser. Det er en vigtig del af logistikken, at få afviklet vareindleveringen, så lastbiler ikke skal bakke og manøvrere på vejarealer med gennemkørsel. Der skal i forbindelse med planlægningen formentlig udarbejdes en miljøvurdering for at belyse trafikbelastning, visuel påvirkning og støjpåvirkning. 

 

Hvis planlægningen igangsættes og projektet herefter skal gennemføres, skal det koordineres med andre større byggeprojekter i området, bl.a. ombygningen af Søndergade, med forventet start medio 2018, og eventuel ombygning af den tidligere bybusterminal i Smedegade.            

 

Det er forvaltningens vurdering, at der med fordel kan igangsættes en ny planlægning for Smedegades Parkeringsplads med udgangspunkt i det fremsendte skitseprojekt, med en indarbejdelse af de beskrevne punkter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der igangsættes ny planlægning for etablering af dagligvarebutik og p-hus med p-kælder samt byhave på Smedegades Parkeringsplads

Beslutning

Tiltrådt, idet projektet ønskes bearbejdet mht. fodgænger-flow, arkitektur, byhave uden parkering, flytning af hele byggeriet mod vest og åbning mod nordøst.

 

Midlertidig parkering i byggefasen skal undersøges

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-18-17 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for boligbebyggelse ved Præstehaven i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om ændret anvendelse af et område på hjørnet af Kirkebyvej og Præstehaven i Gjellerup. I området ligger i dag en tidligere dagligvarebutik som ønskes nedrevet, med henblik på opførelse af 4.000 m2 boligbebyggelse.

Den ønskede anvendelse er i strid med gældende planlægning. Det vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, hvis anmodningen skal imødekommes. Forvaltningen fremsender hermed anmodningen til Byplanudvalget til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning for ejendommen. 

Sagsfremstilling

Området

Projektområdet omfatter ejendommen Præstehaven 22 i Gjellerup, matrikelnummer 13l Gjellerup By, Gjellerup, som har et areal på 6.554 m2. Området har en central beliggenhed i byen på hjørnet af Præstehaven og Kirkebyvej mindre end 100 meter fra Gjellerup Kirke. Vest for området ligger en dagligvarebutik og en enkelt bolig i form af et mindre parcelhus, mens der mod nord ligger en boligbebyggelse i 3 etager. Mod øst afgrænses projektområdet af en offentlig park samt Gjellerup præstebolig. I projektområdet findes en eksisterende bygning, der har været anvendt til dagligvarebutik. Da bygningen har stået tom i nogle år, er den præget af forfald. Der er endvidere et fungerende selvbetjeningstankanlæg på ejendommen. Området har et skrånende terræn med fald fra nord mod syd. I den sydlige halvdel af området og ved Kirkebyvej er der store, enkeltstående træer.

 

Luftfoto der viser grundens beliggenhed i Gjellerup

 

Den tomme bygning der tidligere har huset en dagligvarebutik

 

Det fungerende selvbetjeningstankanlæg se fra Kirkebyvej

 

Projektet

Ansøger ønsker at opføre 4.000 m2 tæt-lav boligbebyggelse på grunden fordelt på to plan. Det bebyggede areal bliver dermed 2.000 m2. Ansøger begrunder sin ansøgning med, at den eksisterende ejendom har stået tom et stykke tid, hvilket har medført at dens visuelle udtryk har fået et slidt og forfaldent udseende, ligesom ansøger vurderer, at der er efterspørgsel på netop den type lejemål i Gjellerup.

Ansøger har sammen med anmodningen sendt referencefots af byggerier, der har inspireret i idéudviklingen af grunden.

 

Eksisterende planforhold 

Området er omfattet af kommuneplanramme 32.C1 for centerområde ved Klokkekildevej samt byplanvedtægt nr. 26 for Gjellerup Kirkeby vedtaget i maj 1974.

 

Kommuneplanramme 32.C1 for centerområde ved Klokkekildevej

Området skal fortsat være bydelscenter for Gjellerup med butikker og liberale erhverv.

Der kan være fremstillingsvirksomhed i forbindelse med butikker, hvis det ikke er til gene for omgivelserne. Der skal også være plads til visse offentlige institutioner.

Der må ikke være boliger i centerområdet.

Den værdifulde beplantning i området bør bevares.

Det skal sikres, at centerområdets grønne arealer får en naturlig sammenhæng med det offentlige grønne område OF1. Det kan bl.a. ske ved beplantning.

 

Endvidere inderholder rammen bl.a. retingslinjer for bebyggelsesforhold:

Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 45.

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.

Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m.

Kommuneplanramme C1 udgør detailhandelscenteret for bydelscenter Gjellerup.

Det samlede detailhandelsareal for området må maksimalt være 2000 m2.

Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 2000 m2 og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 1000 m2.

 

Byplanvedtægt nr. 26 for Gjellerup Kirkeby

Projektområdet er omfattet af byplanvedtægtens delområde 3, der udlægges til centerområde. Delområdet må anvendes til erhvervsformål samt institutioner af almennyttig karakter, såsom bibliotek, posthus mv. Delområdet må kun anvendes til de for området daglige forsyning nødvendige butikker og servicevirksomheder, samt mindre reparationsværksteder. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 %, og bebyggelse må opføres i maksimum 2 etager. Der kan tillades boliger på 1. sal.

 

Kirkebyggelinje

Området er omfattet af en kirkebyggelinje fra Gjellerup Kirke, hvilket betyder, at ny bebyggelse må opføres med en højde på makismum 8,5 meter.

 

Forvaltningens vurdering

Der er ansøgt om mulighed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse, hvilket er i strid med anvendelsen i både kommuneplanramme 32.C1 og byplanvedtægt, hvor området er udlagt til centerområde uden boliger. Byplanvedtægten giver dog mulighed for boliger på 1. sal over butik. Der skal dermed udarbejdes et tillæg til kommuneplanen samt en lokalplan for området, hvis det ansøgte skal nyde fremme. Ved udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen med henblik på at udlægge området til boliger, vil Gjellerups centerområde blive recuderet til halvdelen af områdets nuværende omfang.

 

Som udgangspunkt må tæt-lav boligbyggeri have en bebyggeIsesprocent op til 40, og der kræves friarealer svarende til mindst 100% af etagearealet og 1½ parkeringsplads pr. bolig.

Der ansøges om mulighed for opførelse af 4.000 m2 bebyggelse i to etager på en grund med en størrelse på 6.554 m2, hvilket giver en bebyggelsesprocent på 61%. Ved 4.000 m2 bebyggelse i to etager vil det bebyggede areal blive 2.000 m2, hvilket efterlader et resterende grundareal på ca. 4.500 m2 til etablering af 1½ parkeringsplads pr. bolig, interne veje samt friaraler svarende til 100 % etagearealet. Dette vurderes vanskeligt at opnå - også selv om noget af friarealet etableres som tagterrasser eller altaner. Da bebyggelsen ligger i Gjellerup bymidte, vurderer forvaltningen dog, at der kan accepteres et lidt tættere byggeri med en bebyggelsesprocent på op til 50. Det forudsættes dog, at parkering og friarealer bliver løst bedst muligt.

 

Projektområdet har en central beliggenhed i Gjellerup ved Kirkebyvej - byens hovedgade. En ny boligbebyggelse i området vil derfor få en stor synlighed i gadebilledet i Gjellerup. Disponeringen af bebyggelsen på grunden og udformningen af bebyggelsen bør derfor have særlig opmærksomhed. Ansøgers intentioner er, i følge referencefotos, at opføre et godt gedigent byggeri. Da der ikke er indsendt et egentligt skitseprojekt, bør der som en del af en eventuel kommende lokalplanproces være tæt dialog om arkitekturen. Endvidere bør der i disponeringen af grunden tages hensyn til de gamle træer, så så mange som muligt kan bevares og bidrage til et fint boligmiljø.    

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, at der igangsættes ny planlægning for ejendommen Præstehaven 22 i Gjellerup med henblik på at at give mulighed for tæt-lav boligbyggeri
at Byplanudvalget dermed beslutter, at det eksisterende centerområde i Gjellerup halveres ved udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen

Beslutning

Tiltrådt, idet den åbne karakter, som Gjellerup har, skal fastholdes i den sydligste del

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-21-17 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for boligbebyggelse på Lykkesvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for ejendommen Lykkesvej 1C og 1D i Herning. Ansøger ønsker at opføre en boligbebyggelse i 3 etager, hvilket ikke er i overensstemmelser med den gældende lokalplan, der giver mulighed for byggeri i 1½ etage. Det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommeplanramme 11.C28.

Forvaltningen fremsender hermed det ansøgte projekt til Byplanudvalget til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning for ejendommen.

 

Sagsfremstilling

Projektområdet

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om mulighed for at opføre en boligbebyggelse i 3 etager på ejendommene Lykkesvej 1C og 1D - matrikelnummer 1142 og 1143b Herning Bygrunde. De to matrikler har et samlet areal på 731 m2 og rummer to små byhuse langs Lykkesvej samt et par mindre bagbygninger. Projektområdet er beliggende umiddelbart vest for Herning bymidte i karréen Lykkesvej, Vestergade, Møllegade og Dalgas Allé. Projektområdet er omgivet af boligbebyggelse i fortrinsvis 1-2 etager.

Lykkesvej 1c er opført i 1900 og registreret i Herning Kommuneatlas (1990) med en middel bevaringsværdi på 5. Lykkesvej 1d er opført i 1947 og ikke registreret med en bevaringsværdi i Herning Kommuneatlas. Forvaltningen vurderer, at begge bygninger i dag har en lav bevaringsværdi.

 

Projektområdets afgrænsning og beliggenhed ved Lykkesvej

 

 

Projektet

De eksisterende bygninger i projektområdet ønskes nedrevet, og i stedet ønskes opført en 3 etages boligbebyggelse på 804 m2 med 6 lejligheder samt trappetårn med elevator. Bebyggelsen er disponeret i facadelinjen langs Lykkesvej med indgang og trappetårn fra gården på østsiden af bebyggelsen. Der er ligeledes altaner mod gården orienteret mod øst. I gården er der udlagt areal til parkeringspladser med vejadgang via nabogrunden umiddelbart nord for projektområdet. I gældende lokalplan er der angivet en vejadgang til det store parkeringsareal i karréens midte. Denne vejadgang ønskes fjernet i en ny lokalplan, da den udgør hele matrikel 1143b.

 

Eksisterende planforhold

Matrikel 1142 og 1143b Herning Bygrunde er omfattet af kommuneplanramme 11.C28 samt lokalplan 13.C5.1 for blandet bymæssige formål i karréen Fredensgade, Dalgas Allé, Lykkesvej og Vestergade.               

 

Kommuneplanramme 11.C28

For projektområdet gælder bl.a., at området skal anvendes til blandede bymæssige formål, f.eks. boliger, butikker, liberale erhverv, kulturelle formål, offentlige formål og restaurationsformål.

Der skal ske en fornyelse af området, hvor liberale erhverv og boliger prioriteres højt.

Gennem nedrivning og renovering af utidssvarende bebyggelse skal der ske bolig- og bygningsforbedring.

Der skal sikres velbeliggende parkeringsanlæg i forhold til området og velbeliggende grønne friarealer til områdets boliger. Parkering skal primært placeres i parkeringskælder.

 

Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 130. Mod Lykkesvej må der højest bygges i 3 etager og 12 meters højde. Der kan etableres et underjordisk parkeringsanlæg. Dette areal medregnes ikke i forhold til den samlede bebyggelsesprocent.

 

Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. bolig og 1 pr. 50 m² erhvervsetageareal.

Der skal mindst etableres opholdsareal svarende til 30 % af boligetagearealet.

 

Lokalplan 13.C5.1 Område til blandet bymæssige formål i karréen Fredensgade, Dalgas Allé, Lykkesvej og Vestergade

Projektområdet er omfattet af lokalplanens delområde 3, der udlægger området til beboelse, butikker, kulturelle formål, restaurationsformål,

liberale erhverv og offentlige formål. Der kan i projektområdet opføres bebyggelse i maksimum1½ etage i højde op til 8,5 meter og husdybde op til 12 meter. Ny bebyggelse skal opføres som sammenhængernde randbebyggelse i en facadebyggelinje i vejskel.

Lokalplanen stiller krav om, at randbebyggelsen skal udføres med saddeltag.

Lokalplanen udlægger endvidere en vejadgang over hele matrikel 1143b til det bagvedliggende parkeringsareal.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det ønskede projekt stemmer overens med kommuneplanramme 11.C28. Projektet er dog ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan 13.C5.1, hvad angår de bygningsregulerende bestemmelser. Projektet afviger så meget fra lokalplanens bestemmelser, at der ikke vil kunne gives en dispensation fra denne. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan, hvis projektet skal nyde fremme.

 

Projektet er fint indpasset i facadelinjen på Lykkesvej med trappetårn og altaner på bagsiden af bygningen mod øst. Der er dog adgang til boligernes indgang og parkering over nabomatriklen mod nord, matriklenummer 1140. Dette bør tænkes ind i fastlæggelse afgrænsningen af en eventuel ny lokalplan.

Der er i ansøgningen ikke gjort rede for hvilke materialer, ny bebyggelse ønskes opført i. Der bør i en eventuel ny lokalplan stilles krav til udformgivning og materialer efter dialog med ansøger.

Der er i den gældende lokalplan gode intentioner om bymæssig bebyggelse, bl.a. med sluttet randbebyggelse og facadebyggelinje. Der bør i arbejdet med en eventuel ny lokalplan overvejes, hvordan disse intentioner kan videreføres. Der skal også stilles krav til parkering og friarealer.

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at den i lokalplanen krævede vejadgang ikke længere er nødvendig at opretholde, da parkeringspladserne inde i karreen er sammelagt, således at alle parkeringspladser kan vejbetjenes via Dalgas Allé. Alle ejendomme langs Vestergade har vejadgang enten gennem karreen til Dalgas Allé, eller gennem porte til Vestergade.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om der skal igangsættes ny planlægning for det ansøgte projekt på Lykkesvej i Herning

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Søndergade anlægsprojekt - Godkendelse af tidsplan, orientering om høring samt frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 x

 

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde d. 14. august 2017 blev skitseprojektet for Søndergade i Herning godkendt. Projektet indeholder ny belægning og nyt inventar og udføres som sidste led i et længere anlægsforløb efter renovering af kloak, vand, varme og andre ledninger.

 

Skitseprojektet har været i høring hos naboerne, der er afholdt borgermøde, og løbende information og status om Søndergade kan ses på Herning Kommunes hjemmeside.

  

I forbindelse med høringen er der fremkommet et ønske om, at der ikke arbejdes i gaden mens der afholdes Ishockey VM i maj 2018. Forvaltningen har vurderet på de konsekvenser det har for tidsplanen at vente med opstart til efter Ishockey VM, samtidig med at slutdatoen stadig bør være i løbet af 2019 som oprindelig planlagt.

 

Forvaltningen anbefaler at udbyde anlægsopgaven primo 2018.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevillingen på 8 mio. kr. til renovering af Søndergade.

 

Sagsfremstilling

Der er kommet overvejende positive tilbagemeldinger på det kommende projekt i Søndergade, både fra infomødet og kommentarer på mail. Kommentarerne kommer fra både beboere, grundejere, butikker og andre interessenter.

 

Der er kommet bemærkninger til følgende:

 

Der er ønske om flere p-pladser, hvilket undersøges og evt. tilføjes i hovedprojektet. Der er ønske om, at det sydligste legeområde flyttes lidt længere mod syd for at skabe mere plads omkring den nærmeste butik. Ny placering sker i dialog med butikken, der iøvrigt er meget glad for trampolinerne. Der er ønske om at de indgange, der ikke kan løses med niveaufri adgang, bliver løst på anden måde. Der arbejdes på en løsning sammen med den ejer/butik hvor dette er aktuelt.

  

Der er generelt fokus på og bekymring for fremkommeligheden i anlægsperioden, hvilket bliver en højt prioriteret opgave for alle involverede bygherrer og entreprenører. Enkelte butikker er begyndt at overveje hvad de selv kan gøre for at orientere deres kunder, som f.eks. at åbne bagindgange og orientere løbende om renoveringen på egne sociale medier. Tomme lokaler tilbydes til information om projektet.

 

Ishockey VM maj 2018

Denne særlige begivenhed finder sted i Herning i maj 2018, og forvaltningen er blevet bedt om at skitsere en anlægsperiode hvor anlægsarbejdet påbegyndes efter Ishockey VM og færdiggøres ultimo 2019.

Renoveringen af Søndergade er et omfattende projekt, da der skal skiftes kloakker i 6 m dybde, derefter vand, fjernvarme og andre ledninger. Til sidst udføres Herning Kommunes del af projektet med nye belægninger og nyt inventar.

 

Anlægsperiode

For at kunne afslutte anlægsarbejdet efter 1,5 anlægsår (de kolde måneder udgår), er der afholdt en tidsplanworkshop med øvrige bygherrer, ledningsejere og rådgivere. Resultatet er den anlægsperiode og byggepladsetablering som er angivet i skitsen nedenfor. Anlægsplanen angiver det samlede projeket som involverer flere bygherrer, og den er baseret på de forudsætninger for projektet som kendes i dag.

Det forudsættes, at der ikke opstår større uforudsete opgaver og vejrlig der forhindrer en færdiggørelse som angivet nedenfor.

Anlægssplanen er meget komprimeret, og selv meget små ufroudsete arbejder og vejrlig kan betyde forsinkelser ud over den angivne anlægsperiode særligt vedrørende ledningsarbejderne. Hertil bemærkes endvidere, at det afsluttende belægningsarbejde, som Herning Kommune dvs. Byplanudvalget er bygherre på, udgør ca. 1/3 af det samlede anlægsarbejde, hvorfor eventuelle forsinkelser i ledningsarbedjerne kan vise sig vanskelige eller umulige at indhente i belægnings- og øvrige færdiggørelsesarbejder. Det bliver i længere perioder nødvendigt at arbejde i hele gaden samtidigt, hvilket vil påvirke fremkommeligheden.

 

Den angivne anlægsperiode er foreløbig og endelig tidsplan udarbejdes i samarbejde med den entreprenør der får opgaven.

  

Foreløbig anlægsperiode:

 

Maj/Juni-november 2018: Del syd - kloak, vand og varme

Del nord - kloak og vand

 

Januar-november 2019: Del nord - varme

Del syd og del nord - ledningsarbejder, belægning og

inventar

 

 

 

 

Illustrationer fra skitseprojektet

 

Byggeplads

Søndergade vil fremstå som en byggeplads fra ultimo maj 2018 til ultimo 2019. Dog vil den nordlige del ligge uberørt til sommer/efterår 2018 og den sydlige del forventes at være klar til brug i løbet af sensommeren 2019.

Byggeplads og skurby etableres som udgangspunkt under rampen til Bibliotekets p-tag, og optager de p-pladser der er her.

Ind -og udkørslen fra Søndergade til Smedegades p-plads og videre til Sølvgade vil blive brugt som eneste ind -og udgang i hele perioden.

P-pladser og vejadgang fra Søndergade forsvinder i anlægsperioden.

Byggepladsen i Søndergade tilstræbes til enhver tid at være fremkommelig, og der ydes en særlig indsats i forhold til afspærringer, information, skilte, gangplader osv. i anlægsperioden, således at både forholdene på og udenfor arbejdspladsen er tilfredsstillende.

 

 

 

 

Økonomi

Det estimerede budget for renoveringen af Søndergade er ca. 8 mio. kr., og anlægsudgiften finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223001 07 Søndergade, hvor der er afsat 4 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at foreløbig anlægsperiode og tidsplan tages til orientering,
at anlægsarbejdet udbydes primo 2018,
at sagen sendes til orientering i Teknik -og Miljøudvalget,
at Byplanudvalget indstiller at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,0 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223001 07 Søndergade,
at anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019 på samme stednr.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 05.01.15-P20-1-13 Sagsbehandler: Sine Dall  

Smukke Indfaldsveje - status og forslag til nye projekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Sagsresume

Der er flere afsluttede og igangværende projekter i Smukke Indfaldsveje.

Nærværende sag er en orientering og status på projekter samt et forslag til, hvordan de resterende midler kan prioriteres.

 

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes projektmidler til Snejbjerg Hovedgade/Ringkøbingvej.

Sagsfremstilling

Status på projekter

 

Viborgvej

Der er etableret nye plantebede langs vejen, vejprofilet er smallere, og vejen har fået en ny identitet. Projektet er udført.

 

 

Viborgvej

 

Tjørring Hovedgade

Der er etableret nyt vejprofil med nyt anlagt fortov og cykelsti og der er plantet vejtræer langs vejen. Vejprofilet er i desuden gjort smallere. I oktober 2017 kom der slidlag på strækningen, projektet nu er afsluttet.

 

Rundkørsel ved Lind

Der er plantet avnbøg, og der er etableret et podie til udsmykning centralt i rundkørslen. Projektet er udført.

 

Rundkørsel Dr. Boulevard / Mads Eg Damgaards Vej

Der er plantet spiræa, og der er etableret et podie til udsmykning centralt i rundkørslen. Projektet er udført.

 

Plankeværk Dr. Boulevard

Kommunens vejafdeling har etableret nyt planteværk på strækningen. Smukke Indfaldsveje har supleret med klatrende beplantning på strækningen. Projektet er udført.

 

Chr. Ydes vej

Udtydning af popler og plantning af syrener på skråningen. Projektet er udført.

 

Vesterholmvej fra Holstebrovej til Gullestrupvej

Der er etableret plantebede på strækningen, som over tid skal udvikle sig med grupper af større træer. Projektet er udført.

 

Diverse udtyndning af beplantning

Der er et ønske om udtyndning af beplantning for at skabe kig til Elia fra motorvejen. Herning Kommune afventer tilbagemelding fra Vejdirektoratet, da en del af beplantningen er på deres areal.

 

Belysningsprojekt under motorvejsbro på Silkeborgvej

Der er opsat farvet lys under broen. Lyset er tændt og skaber en veldefineret ankomst fra øst. Projektet er udført.

 

Belysningsprojekt på cykelbroen til Lind

Der er opsat master med belysning som oplyser siderne på betonbroen. Der er i projektet mulighed for at skifte mønster i lyset. De opsatte armaturer skal justeres og eventuelt udskiftes til en kraftigere model for at få mere effekt på broen. Projektet er i gang.

 

Belysningsprojekt på cykelbroen vej Dr. Boulevard/motorvejen

Belysning af cykelbroens konstruktion og enklte form. Banedanmark har givet en mundtlig godkendelse af projektet, men skriftlig godkendelse afventes. Projektet udføres snarest herefter.

 

Vardevej

Der var oprindelig afsat 300.000 til forskønnelse af Vardevej. Der blev den 20. februar 2017 truffet beslutning i Byplanudvalget om, at 150.000 kr. af de afsatte midler til Vardevej kan anvendes til stiforbindelsen mellem MCH og trinbrættet. Der indgår allébeplantning langs Vardevej i MCH projekt, og det vurderes, at der hermed opnås en forskønnelse af området. Det kan overvejes, om de resterende beløb på 150.000 kr. til Vardevej skal prioriteres til et andet projekt.

 

Silkeborgvej midterhelle ved detailhandlen i øst

Der er den 21. november 2016 truffet beslutning om, at der sættes brøndringe med beplantning i asfalten i midterhellen på Silkeborgvej. Denne løsning har vist sig at være er en udfordring, da det er meget dyrt og vanskeligt at fjerne de op til 60-70 cm asfalt, som ligger i midterhellen. Forvaltningen har været i dialog med politiet med henblik på at sætte beplantningen oven på asfalten for at undgå at fjerne asfalt, men dette er ikke godkendt. Skitsering pågår for at finde en anden løsning.

 

Budget 

Det samlede anlægsbudget på Smukke Indfaldsveje er 3.044.000 kr. Der er disponeret og anvendt midler på 2.844.000 kr.  Der er derfor uforbrugte midler på 200.000 kr. som ikke for nuværedne er prioriteret til projekter.

 

Forslag til nyt projekt

 

Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade

Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade, mellem den tidligere campingplads og Snejbjerg Kirke forslås som nyt projekt koordineret med en renovering af asfaltbelægningen og etablering af belysning i 2018. Vejstrækningen er 2 km lang, og den foreslås at gøre den meget brede kørebane på ca. 11 meter smallere. Ved at gøre kørebanen smallere kommer der en bred rabat mellem vejbane og cykelsti. I rabatten foreslåes det, at der etableres beplantning. Projektet er endnu ikke godkendt af politiet.

Det endelige vejprojekt vil blive forelagt Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

 

 

Forvaltningen foreslår, at de resterende 200.000 kr. af det samlede budget til Smukke Indfaldsveje, samt de resterende projektmidler fra Vardevej på 150.000 kr. reserveres til Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade. Det samlede beløb fra Smukke Indfaldsveje til Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade vil hermed være på 350.000 kr.

 

Det foreslås endvidere, at projektet tilføres midler fra forskønnelsespuljen, f.eks. 450.000,- således at forskønnelsen af vejprofilet kan ske på hele strækningen mellem den gamle campingplads ved Gl. Ringkøbingvej og Snejbjerg Kirke.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager status på projekter til orintering

 

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal gennemføres vejforskønnelse på Snejbjerg Hovedgade, på strækningen fra Snejbjerg Kirke til Gl. Ringkøbingvej

 

at Byplaunvalget godkender, at der afsættes 350.000 kr. til Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade til vejforskønnelse 

 

at Sagen sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - status og forslag til nye projekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Sagsresume

Nærværende sag er en orientering om status på de projekter, som tidligere er besluttet i Forskønnelsespuljen. Der er flere afsluttede og igangværende projekter i Forskønnelsespuljen.

 

Forvaltningen anbefaler at der afsættes midler til forskønnelse af Snejbjerg Hovedgade. 

Sagsfremstilling

Status på projekter

 

Lind

Der er afsat midler til grafik på asfalten på Kollundvej. Byplanudvalget besluttede på møde den 21. november 2016 at afsætte 170.000 kr. til et projekt med grafik på asfalten. Dette har vist sig at være en udfordring at få godkendt af politiet. Skitsering og dialog med politiet pågår for at finde en løsning.

  

Derudover er der plantet træer langs Kollundvej. Der er ligeledes plantet lindetræer langs Lind Hovedgade ved ankomsterne fra nord og syd.

 

Der er afsat midler til belysningsprojekt på Lind Hovedgade med wiresystem som et gridnet over vejen og ophængte lysarmaturer. Projektet har afventet en nærmere fastlæggelse af adgangsforhold og vejtilslutning ved hjørnegrunden Lind Hovedgade og Vejlevej. Der er nu fundet en løsning på vejtilslutningen, og projektet igangsættes.

 

Sunds

Der er etableret grøn byport krydset Sunds Hovedgade / Ilskovvej i form af forskønnelse med nye træer og bøgebeplantning.

 

          Grøn byport i Sunds

 

Der er etableret nyt areal ved Sunds Skole og Multicenter i form af et sammenbindende projekt med bakkelandskab, grafik, ny belysning og nye træer. Der er sideløbende med projektet etableret nyt vejprofil på Idrætsvej. Projekterne er udført og indviet.

 

Vildbjerg

Der er foretaget forskønnelse af Park Allé. Første fase på den nordlige del af strækningen, med plantebede langs vejen, udføres i efteråret 2017. Den anden fase udføres i efteråret 2018.

 

Der er foretaget forskønnelse på Niels Mouritzens Plads. I form af pullertlys og beplantning omkring mindestenen. Projektet udføres i efteråret/vinteren 2017.

 

Der er udført forbedring af udearealet ved Den gule bygning. Projektet udføres af bestyrelsen for Den Gule Bygning i efteråret/vinteren 2017.

 

Aulum

Der etableres ny beplantning i Danmarksgade med større plantebede og nye træer samt udskiftning af lysmaster. Projektet udføres december 2017.

Aulum Vandværk ønsker at opsætte en drikkevandspost i Danmarksgade. Forvaltningen finder en placering, som kan indgå i en sammenhæng med den øvrige projekt i Danmarksgade.  

 

På Lilletorv, hjørnet Danmarksgade/Højgade, forskønnes med beplantning, bænke og nyt pullertlys. Projektet udføres december 2017.

 

Desuden etableres der flagbøsninger i bymidten. Projektet udføres i vinteren 2017/2018.

 

Digitale skilte

Den 13. marts 2017 behandlede Byplanudvalget en sag om digitale skilte. Det blev besluttet, at hver centerby kan få ét digitalt skilt, og at Herning Kommune skal ansøges herom. Sammen med beslutningen blev forvaltningen bedt om at undersøge, om der kan gives kommunal driftsstøtte til skiltene. Efter at have undersøgt mulighederne for driftsstøtte må det konstateres, at dette ikke er muligt med midler fra Forskønnelsespuljen. Forskønnelsespuljen er en anlægspulje og der kan derfor ikke gives driftsstøtte. Det er ikke muligt at pege på alternative konti eller finansieringskilder hertil.

 

Prisen for køb og opsætning af et digitalt skilt er ca. 150.000 kr. Hertil kommer udgift til etablering af strøm. Denne udgift kan bevilges fra Forskønnelsespuljen.

 

Ud over selve anlægget kommer driften af skiltet, som centerbyerne selv skal stå for. Ved etablering af skiltene skal der betales for en serviceaftale på 600 kr. om måneden. Endvidere skal der betales strøm og netværksforbindelse samt softwarelicens. Det årlige strømforbrug på Herning Kommunes skilte andrager ca. 8800 kr., og udgiften til softvarelicens ligger på 1500 kr. årligt. Med en serviceaftale anslås det, at den samlede, årlige drift for skilte i centerbyerne løber op i 17.500 kr. pr. skilt.

 

Herning Kommune har på nuværende tidspunkt ikke modtaget ansøgninger på opsætning af digitale skilte i centerbyerne.

 

Forslag til projekter

I starten af 2018 vil forvaltningen komme med forslag til nye forskønnelsesprojekter. Forvaltningen anbefaler, at et forskønnelsesprojekt på Snejbjerg Hovedgade godkendes i nærværende sag. 

 

Snejberg Hovedgade/Ringkøbingvej

Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade, mellem den tidligere campingplads og Snejbjerg Kirke forslås som nyt projekt koordineret med en renovering af asfaltbelægningen og etablering af belysning i 2018. Vejstrækningen er 2 km lang, og den foreslås at gøre den meget brede kørebane på ca. 11 meter smallere. Ved at gøre kørebanen smallere kommer der en bred rabat mellem vejbane og cykelsti. I rabatten foreslåes det, at der etableres beplantning. Projektet er endnu ikke godkendt af politiet.

Det endelige vejprojekt vil blive forelagt Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 450.000 kr. fra Forskønnelsespuljen til Snejbjerg Hovedgade. Hermed opnås en større forskønnelse, af en lang vejstrækning som forbinder Snejbjerg med Herning.

 

Det anbefales endvidere, at projektet tilføres midler fra Smukke Indfaldsveje, f.eks. 350.000 kr., således at forskønnelses af vejprofilet kan ske på hele strækningen mellem den gamle campingplads ved. Gl. Ringkøbingvej og Snejbjerg Kirke.

   

Økonomi

Der er afsat midler i Forskønnelsespuljen på 1.690.000 kr. af 2016 midlerne. Der er et restbeløb på 310.000 kr. tilbage af 2016 midlerne.

Forvaltningen anbefaler, at der reserveres 450.000 kr. til Snejbjerg Hovedgade, hvoraf de 310.000 kr. er 2016 midler som er frigivet og 140.000 kr. er 2017 midler.

2017 midlerne anbefales frigivet i en senere sag sammen med konkrete forslag til nye projekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager status på projekter til orientering

 

at Byplanudvalget afsætter 450.000 kr. til Snejbjerg Hovedgade, 310.000 kr. af 2016 midlerne og 140.000 kr. af 2017 midlerne.

 

at  Sagen sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet - Prioritering af ansøgninger samt frigivelse af anlægsbevillinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 18. september 2017 at gennemføre en sidste ansøgningsrunde i 2017 for lokalområdet ved Stakroge og Sandet inden afviklingen af Grøn Ordning.

 

Ansøgningsrunden sluttede den 1. november 2017, og der er indkommet i alt 19 ansøgninger, hvoraf 1 ansøgning er frafaldet. Der er ansøgt om tilskud for i alt 3.037.077,83 kr.

 

Forvaltningen fremsender hermed ansøgningerne til politisk prioritering og dertilhørende frigivelse af anlægsbevillinger.

 

Sagsfremstilling

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales der 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.

 

Herning Kommune modtog den 7. marts 2017 et brev fra Energinet.dk, hvori det fremgår, at statsstøttegodkendelsen for Grøn Ordning udløber den 20. februar 2018. EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse udløber den 21. februar 2018. Dermed skal tilsagn om tilskud efter Grøn Ordning være opnået senest den 20. februar 2018. Udløbet af statsstøttegodkendelsen betyder, at Energinet.dk vil meddele afslag til ansøgninger, der ikke er nået at blive behandlet inden den 20. februar 2018. Indtil statsstøttegodkendelsen udløber, vil Energinet behandle alle indkomne ansøgninger i den rækkefølge de indkommer, hvis de er fyldestgørende. Hvis ansøgninger om tilsagn om tilskud ikke er fyldestgørende, vil de ikke blive behandlet, før der er modtaget de oplysninger, der mangler. Den normale sagsbehandlingstid er 6-8 uger, men sagsbehandlingstiden forventes at stige væsentligt, da ordningen udløber.

 

Grøn Ordning Puljen for Stakroge og Sandet

Grøn Ordning Puljen for Stakroge og Sandet følger det allerede planlagte vindmølleområde ved Timlundvej nord for Stakroge, der endnu ikke er nettilsluttet. Da vindmøllerne ved Stakroge og Sandet ikke er nettilsluttet er det uklart præcis hvor mange penge, ansøgningspuljen vil beløbe sig til. Herning Kommune formoder ud fra den vedtagne planlægning, at ansøgningspuljen kan blive op til 1,5 mio. kr. til initiativer det berørte lokalområde.

 

Forvaltningen har gennemført en ansøgningsrunde i henhold til Byplanudvalgets beslutning på mødet den 18. september 2017. Ansøgningsrunden varede fra den 20. september 2017 til den 1. november 2017.  På grund af udløbet af statsstøttegodkendelsen, har ansøgningsrunden været væsentligt kortere end Herning Kommunes administrationspraksis foreskriver, og forvaltningen har derfor afholdt et orienteringsmøde på Stakroge Skole den 26. september 2017, hvor de lokale foreninger fra Sandet og Stakroge var repræsenteret.

 

Der er indkommet i alt 19 ansøgninger til Grøn Ordning Puljen for Stakroge og Sandet, hvoraf 1 ansøgning senere er frafaldet. Der er ansøgt for i alt ca. 3.037.078 kr. i forbindelse med Grøn Ordning Puljen for Stakroge og Sandet. Alle 18 ansøgninger er vedlagt i Bilag 2, hvor hver ansøgning ligeledes er ledsaget af et notatark med forvaltningens bemærkninger til det konkrete projekt.

 

Oversigtsskema over de indkomne ansøgninger:

 

Ansøgning nr.

Projektbeskrivelse

Ansøgt beløb (inkl. moms)

Ansøger

1

Opførelse af nyt vandværk

600.000,00 kr.

Stakroge Vandværk

2*

Renovering af trampesti

60.618,75 kr.

Stakroge/Sandet Stiforening

3

Solcelleanlæg på terræn

291.845,00 kr.

Stakroge Borger- og Idrætsforening

4

Solcelleanlæg på terræn

820.315,00 kr.

Stakroge Beboer og Kulturhus

5*

Varmepumpe

135.527,00 kr.

Stakroge Beboer og Kulturhus

6*

Bålhus

113.375,00 kr.

Sandet Borgerforening

7*

Toilethus

353.825,00 kr.

Sandet Borgerforening

8*

Renovering af indgang

63.802,50 kr.

DSI. Sandet Hotel

9*

Renovering af have

46.500,00 kr.

DSI. Sandet Hotel

10*

Efterisolering af loft

22.206,00 kr.

DSI. Sandet Hotel

11*

Varmepumpe

14.000,00 kr.

DSI. Sandet Hotel

12

Udskiftning af tag på skur

42.493,75 kr.

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

13*

Udskiftning af loft i gymnastiksal

65.965,00 kr.

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

14*

Solcelleanlæg (på skolens tag)

113.750,00 kr.

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

15*

Bålhytte

205.152,83 kr.

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

16*

Shelters (3 stk.)

39.141,00 kr.

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

17*

Bord-/bænkesæt (8 stk.)

34.990,00 kr.

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

18*

Hestefolde (2 stk.)

13.571,00 kr.

DSI. Stakroge Skole - Aktivitetshuset

19

FRAFALDET

-

-

 

Opmærksomhedspunkter ved prioritering af ansøgninger

Det er Energinet.dk, der støtter de udvalgte projekter. Herning Kommunes rolle er at formidle ansøgningerne til Energinet.dk. Det er politikerne i Herning Kommune, der beslutter hvilke projekter, der skal søges penge til, men det er i sidste ende Energinet.dk, der beslutter, om projektet kan tildeles penge eller ej.

 

Hvis Herning Kommune skal gøre sig forhåbninger om, at projekterne kan opnå støtte fra Grøn Ordning, skal projektbeskrivelserne være grundigt bearbejdet og projekterne i princippet klar til etablering inden de fremsendes til Energinet.dk, da Energinet.dk har en forholdsvis lang sagsbehandlingstid. Derfor anbefaler forvaltningen, at ansøgningerne, så vidt det er muligt, prioriteres med det fulde ansøgte beløb, da foreningerne ofte har en lang proces med at indhente resterende penge eller justere projektet, så det bevilligede beløb passer til projektet.

 

Ud af de 18 tilbageværende ansøgninger har forvaltningen frasorteret yderligere 5 ansøgninger, som enten ikke lever op til VE-lovens kriterier for tilsagn eller som er ikke er fyldestgørende i deres projektbeskrivelser i en sådan grad, at forvaltningen ikke kan nå at hjælpe med en præcision. Forvaltningen kan ikke anbefale at prioritere ansøgning nr. 1, da projektet ikke lever op til VE-lovens kriterier for bygge- og anlægsprojekter og deres tilgængelighed. Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på, at ansøgning nr. 3 og 4, der begge er ansøgninger om solcelleanlæg på terræn, betragtes som tekniske anlæg, hvilket ikke er i overensstemmelse med den pågældende kommuneplanrammes anvendelse, derfor skal der vedtages ny planlægning før de to ansøgninger kan tilgodeses (varighed 8-10 mdr.). Forvaltningen kan ligeledes ikke anbefale at prioritere ansøgning nr. 12, da projektet og dets beskrivelse ikke er fyldestgørende i henhold til VE-loven bl.a. hvad der vedrører rekreative værdier og oplevelsesværdier, jf. Vejledning om Grøn Ordning. Forvaltningen har ligeledes svært ved at se, hvordan den evt. skulle vinkles, da der blot er tale om udskiftning af tag på et skur/udhus.

 

Ansøgning nr. 9 er ved et uheld fremsendt uden tilbud, men dette eftersendes snarest (sammen med supplerende beskrivelse af projektet) efter aftale med ansøger.

 

Forvaltningen vurderer, at ansøgning 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 og 18 med nogle få rettelser kan blive klar til at fremsende til Energinet.dk inden jul. Det samlede ansøgte beløb ved prioritering af førnævnte 14 ansøgninger, der er markeret med en * i oversigtskemaet, er på i alt ca. 1.282.424 kr., hvilket ligeledes er inden for de 1,5 mio. kr., som ansøgningspuljen for Stakroge og Sandet forventes at beløbe sig til, hvis vindmølleprojektet etableres i henhold til den vedtagne planlægning. Da vindmølleprojektet endnu ikke er nettilsluttet og det samlede antal MW fortsat er ukendt, kender forvaltningen ikke det endelige beløb for Grøn Ordning Puljen for Stakroge og Sandet, og det kan derfor både blive højere og lavere end det antagede beløb på 1,5 mio. kr., som plangrundlaget lægger op til.

_

 

Formålet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen kan gives et tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der gives ikke tilskud til allerede igangværende projekter.

 

Det er kun Herning Kommune samt foreninger med et alment og ideelt formål, det vil sige ikke erhvervsdrivende/økonomiske foreninger, der kan ansøge om penge.

 

Byrådet har vedtaget, at puljemidlerne skal fordeles i henhold til Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune, bl.a. følgende:

• Hvor mange mennesker i lokalbefolkningen, der vil få glæde af projektet.

• Afstanden til vindmølleprojektet, som pengene stammer fra*. Projekter i nærområdet prioriteres højere end projekter længere væk fra vindmølleområdet, for at tilgodese de lokalområder, som vindmøllerne påvirker mest.

*Da nærværende Pulje for Stakroge og Sandet udelukkende er annonceret i dette lokalområde, er afstanden til vindmøllerne ikke medtaget i skemaet ovenfor. Alle ansøgninger stammer fra foreninger i enten Sandet eller Stakroge, og opfylder derfor dette krav.

 

 

Øvrige forhold

Forvaltningen har den 29. september 2017 modtaget et forslag til lovudkast fra Energistyrelsen, der præciserer, at vindmølleprojekter skal være nettilsluttet inden den 20. februar 2018 for at udløse penge til Grøn Ordning. Det er endnu uvist, om vindmølleprojektet ved Timlundvej nord for Stakroge kan nå at blive nettilsluttet inden da. Med præcisionen tydeliggør Energistyrelsen, at der ikke vil blive tale om en overgangsordning for Grøn Ordning og de vindmølleprojekter, hvor planlægningen er vedtaget men vindmølleprojektet endnu ikke etableret. I forhold til den konkrete sagsbehandling af Grøn Ordning Pulje for Stakroge og Sandet er der derfor en risiko for, at lokalbefolkningen ikke kan nå at få del i de penge, som nettilslutningen af vindmøllerne potentielt kan udløse.

 

 

OBS! Bilag 1 er kun vedhæftet elektronisk på grund af dets omfang.

 

Økonomi

Alle ansøgninger fremsendes til Energinet.dk inklusiv moms, da Herning Kommune alene er berettiget til momsrefusion for projektudgifter, der kan henføres til kommunale aktiviteter.

 

Da vindmølleprojektet endnu ikke er nettilsluttet og det samlede antal MW fortsat er ukendt, kender forvaltningen ikke det endelige beløb for Grøn Ordning Puljen for Stakroge og Sandet. Forvaltningen anmoder derfor om det samlede beløb for de 14 ansøgninger, der vurderes at kunne opnå støtte, som anlægsudgiftsbevilling og anlægsindtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb.

 

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling samt en anlægsindtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på hver i alt 1.283.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder (BYP) i 2018. Beløbene fordeles ud på de enkelte projekter med selvstændigt understednr. jævnfør den politiske beslutning. Såfremt nogle ansøgninger fravælges eller indskrænkes skal dette ligeledes fremgå af bevillingerne, jf. Byplanudvalgets beslutning.

  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til fordelingen af puljemidler, som ansøges hos Energinet.dk, og

 

at der til indbetalinger fra Energinet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.283.000 kr. i 2018 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Stakroge og Sandet. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb, og

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.283.000 kr. i 2018 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Stakroge og Sandet. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.dk.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.10.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Beslutning vedrørende nedrivning af villa på Kaj Munks Vej 13 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen, Hanne  Agerskov

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af en villa på Kaj Munks Vej 13 i Herning.

 

Bevaringsværdien er, på baggrund af en SAVE-vurdering, fastsat til 4 (middel bevaringsværdi).

 

Byplanudvalget skal beslutte, om der skal meddeles tilladelse til nedrivning eller varsles et §14 forbud mod nedrivning, og dermed udarbejdes en bevarende lokalplan.

Sagsfremstilling

Herning kommune har den 8. november 2017 modtaget en ansøgning om nedrivning af en privat villa på Kaj Munks Vej 13 i Herning (matr. nr. 5ah Herning Bygrunde, Herning).

Forvaltningen har i den forbindelse foretaget en SAVE-vurdering, og fastsat bevaringsværdien for ejendommen til 4 (middel bevaringsværdi).

I henhold til Herning Kommunes administrationspraksis skal sager vedr. nedrivning af ejendomme med bevaringsværdi 1-4 politisk behandles.

 

Oversigtsfoto - Kaj Munks Vej 13.

 

Plangrundlag

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 12.B11 Boligområde vest for Sjællandsgade, og området skal anvendes til boliger med åben og lav karakter.

Jf. kommuneplanrammen skal bebyggelse med høj bevaringsværdi i henhold til kommuneatlasset samt anden bebyggelse med høj kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi, så vidt muligt søges restaureret og bevaret. Områdets særlige miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og værdifulde enkeltstående træer bør ligeledes bevares.

 

Ejendommen er ikke registreret som bevaringsværdig i kommuneplanen/kommuneatlasset, da den er opført i 60érne, og den er ikke omfattet af en lokalplan.

 

§14 forbud

Såfremt det er ønsket at nedlægge forbud mod nedrivning af Kaj Munks Vej 13, skal der varsles et §14 forud mod nedrivning, og dermed udarbejdes en bevarende lokalplan for bebyggelsen.

 

SAVE-vurdering

Bevaringsværdien på en ejendom fastsættes gennem en SAVE-vurdering (Survey of Architectural Values in the Environment), hvor der vurderes ud fra fem parametre: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi samt originalitet og tilstand. Vurderingen af bevaringsværdien bygger på det samlede indtryk af bygningens kvalitet og tilstand.  

Det er planafdelingens vurdering, at ejendommen har bevaringsværdi 4 (middel bevaringsværdi). Værdien er baseret på nedenstående parametre med tilhørende værdi og kommentarer.

 

Facade mod Kaj Munks Vej (øst).

 

Ankomstareal (nord).

 

Facade mod haven (vest).

 

Gårdhave/atrium (syd).

 

Arkitektonisk værdi: 4

Ejendommen er tegnet af Herning arkitekter Brdr. Brockstedt-Christensen i 1965. Ejendommen fremstår i rød tegl, glas og træ, og er et tidstypisk eksempel på en modernistisk villa fra 60´erne med et enkelt arkitektonisk udtryk. Bygningskroppen fremstår som en gruppering af flere kasser, der forskyder sig ind i hinanden. Bygningen er kendetegnet ved enkelhed og samspillet mellem rette linjer og flader, mellem tyngde og lethed, mellem åben og lukket og mellem dynamik og ro.

 

Kulturhistorisk værdi: 3

Boligen er opført til fabrikant Kaj Jørgen Krøjgård, som var adm. Direktør for Femilet i perioden 1956-1992. I 1963 blev Krøjgaards fabrik (Den sorte Fabrik) solgt til Jens Krøjgaards søn, Kaj Jørgen Krøjgaard, som fra 1965 fortsatte produktionen (Femilet) nogle få år, indtil også han rykkede ud i det nye industrikvarter i Birk.

Kaj Jørgen Krøjgård opførte således sin bolig i tilknytning til Krøjgårds fabrik (Den Sorte Fabrik). I ejendommens have ses i dag desuden en lille rest af C. Th. Sørensens prototype på De geometriske haver, som senere blev anlagt i Birk.

 

Den Sorte Fabrik og prototype på De geometriske haver.

 

Miljømæssig værdi: 6

Ejendommen er beliggende i en husrække med facade langs Kaj Munks Vej, og er nabo til Mindeparken. Området fremstår åbent, og med flere forskellige typologier, funktioner og stilarter. Ejendommen omfatter et mindre atrium/gårdanlæg, som er en fin detalje i ejendommens arkitektoniske udformning.

 

Originalitet: 3

Ejendommen fremstår intakt og med de originale hovedtræk. Det originale, arkitektoniske udtryk er velbevaret. Det formodes, at det er de originale vinduer, døre og træværk. Murværk og murhuller er ligeledes oprindelige, dog er murværket på vestfacaden malet hvidt, og fremstår dermed ikke i den oprindelige røde teglsten.

 

Tilstand: 6

Ejendommen som helhed virker mere eller mindre intakt, men er i dårlig stand. Særligt taget er i knap så god stand, og trænger til en renovering/udskiftning. Vinduesrammer og dele af murværket fremstår forsømt, og flere fuger trænger til udskiftning.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen kan nedrives.

Ejendommen har middel bevaringsværdi, og en nedriving strider derfor ikke mod kommuneplanrammens retningslinier, jf. ovennævnte. Iøvrigt bør det vægtes, at ejendommen i kraft af dens placering og funktion som almindelig, privat villa i sig selv ikke er enestående og ikke har særlig betydning for det bymæssige miljø på stedet.

Ansøger ønsker at erstatte den eksisterende bebyggelse med en lign. villa, og fremhæver, at der er store økonomiske omkostninger forbundet med en evt. istandsættelse. Det vurderes iøvrigt at de i kommuneplanrammen beskrevene miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter i området, vil være uændrede med opførelse af en ny, tidssvarende villa.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter, om der skal meddeles tilladelse til nedrivning eller varsles et §14 forbud mod nedrivning, og dermed udarbejdes en bevarende lokalplan.

Beslutning

Byplanudvalget beslutter at der kan gives nedrivningstilladelse

 

Sagsnr.: 01.02.03-P17-2-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Grønt Danmarkskort - Etablering af fælles lokalt naturråd i Herning, Ringkøbing-Skjern, Viborg og Ikast-Brande Kommuner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Marius Reese.

Sagsresume

Som følge af den ændrede planlov skal kommunalbestyrelserne fastsætte retningslinjer i kommuneplanen for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, og i den forbindelse udpege Grønt Danmarkskort som led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder. Der skal nu etableres lokale naturråd til at hjælpe kommunerne med at udpege de områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

 

Der skal etableres et fælles naturråd i Herning, Ringkøbing-Skjern, Viborg og Ikast-Brande Kommuner. Ikast-Brande Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd.

 

Sagen behandles den 4. december 2017 i både Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget meddeler forvaltningen bemyndigelse til at indgå i det lokale naturråd med Ikast-Brande Kommune, og at udgifterne hertil fordeles ligeligt mellem de fire kommuner.

Endvidere anbefales, at der oprettes en embedsmandsgruppe med repræsentanter fra forvaltningen, som kan bistå det lokale naturråd, og at observatørposten besættes med en embedsmand/medarbejder fra Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 skal kommuneplaner indeholde retningslinjer og kort, der beskriver:

 

”varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser,  herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt  økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, og for prioritering  af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort”

 

I kommunernes udpegninger indgår den eksisterende og den potentielle natur. Til sammen udgør disse udpegninger det grønne danmarkskort.

 

Sammensætningen af naturrådet

Naturrådet skal bestå af maksimalt 20 medlemmer. Naturrådet skal bestå af en ligelig repræsentation af foreninger og organisationer, der varetager henholdsvis natur-, miljø- og friluftsinteresser og erhvervsinteresser. Derudover deltager en observatør fra hver af de kommuner, der ikke varetager sekretariatsbetjeningen, i naturrådets møder. Det foreslåes, at en politiker fra Ikast-Brande Kommune deltager som ordstyrer på møderne.

 

Byrådets observatørpost kan repræsenteres af en medarbejder fra Herning Kommune eller en politiker. Forvaltningen anbefaler, at observatørposten besættes af en medarbejder, som kan bidrage med faglig viden i processen.

 

Tidsplan

Det lokale naturråd skal være oprettet senest den 15. januar 2018. Naturrådet forventes oprettet inden jul 2017. Rådet skal have afsluttet sit arbejde senest den 15. juli 2018.

 

Retningslinjer for naturrådet

Udkast til retningslinjer for naturrådet er vedlagt som bilag. Udkastet er baseret på retningslinjerne for Vandrådet i oplandet til Randers Fjord. Retningslinjerne skal godkendes af Naturrådet.

 

Teknikergruppe

Der nedsættes en teknikergruppe bestående af medarbejdere fra hver af de fire kommuner. Teknikergruppen skal bistå sekretariatskommunen og hjælpe Naturrådet med faglig og lokal viden.

 

Status på de fire kommuners Grønne Danmarkskort

Ikast-Brande Kommune har vedtaget temaerne for henholdsvis "Særligt værdifulde naturområder"  og "Spredningsvej for dyr og planter", som del af kommuneplan 2017-2029. Temaerne "potentielle naturområder" og "Potentielle spredningsveje for dyr og planter" er under udarbejdelse som et tillæg til kommuneplanen. Byrådet har godkendt udpegningsmetoder og arealudtrækning for de to sidstnævnte temaer.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune har vedtaget alle fire temaer for Grønt Danmarkskort (”Særligt værdifulde naturområder”, ”Spredningsveje for dyr og planter”, ”Potentielle naturområder” og ”Potentielle spredningsveje for dyr og planter”) som del af kommuneplan 2017-2029.

 

Viborg Kommune har ikke et vedtaget Grønt Danmarkskort. I Kommuneplan 2017-29 findes der en politisk godkendt retningslinje med et kort med naturområder og økologiske forbindelseslinjer og en tilhørende redegørelse. Kortet kommer til at danne grundlag for arbejdet med Grønt Danmarkskort. Desuden har forvaltningen planlagt en ’Grøn Struktur’ i forbindelse med et udkast til en Natur- og Parkplan. Natur- og Parkplanen og Grønne Struktur har endnu ikke været til politisk behandling. Grønne Struktur er tilstræbt koordineret med Kommuneplanen og vil blive tæt koordineret med Grønt Danmarkskort.

 

Herning Kommune har ikke vedtaget sit bidrag til et Grønt Danmarkskort. Efter vedtagelsen af en naturpolitik i 2008 er der udviklet en overordnet grøn struktur for kommunen. Naturpolitikken er revideret i 2013 og skal forventeligt revideres igen i 2018. Den grønne struktur er vedtaget som en del af kommuneplanen. Den overordnede grønne struktur indeholder lag med samme indhold som lagene i det grønne danmarkskort. Ændringen til et Grønt Danmarkskort forventes gennemført som et tillæg til kommuneplanen, med de ændringer der måtte følge af den nu igangsatte proces.

 

Brugen af naturrådets arbejde

Kommunalbestyrelserne skal inddrage forslag, bemærkninger og udtalelser, herunder eventuelle mindretalsudtalelser, fra det lokale naturråd i deres videre planlægning for Grønt Danmarkskort. Kommunalbestyrelsen har den endelige beslutningskompetence vedrørende udpegningen.

 

Planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold

Det lokale naturråd skal oprettes som følge af Bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017 om etablering af lokale naturråd.

 

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen 4. december 2017, og indstiller til Økonomi- og Erhvervudvalget at observatørposten besættes af en kommunalpolitiker.

Økonomi

DUT er endnu uafklaret. Udgifter i forbindelse med sekretariatsfunktionen, som ikke dækkes af eventuelle DUT midler, fordeles ligeligt mellem de fire kommuner med 25 % til hver. Afgiften afholdes indenfor det ordinære budget på Serviceområde 04, Grønne Områder - natur.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager sagen til orientering

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Orientering om status på Herning C projekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

På serviceområde 09 Trafik (BYP), er der afsat i alt 10 mio. kr. til Herning C projekter i 2015 og 2016.

Herning C er en vision om at skabe oplevelser og mere byliv for byens brugere, og handler primært om at skabe plads til opholdsområder med leg, vand, ly og læ, kunst og mere grønt i øjenhøjde.

På Byrådets møde d. 3. marts 2015 pkt. 68, blev der frigivet 5 mio. kr. til Herning C projekter i forbindelse med renoveringen af Bredgade og andre områder i byen, blandt andet stole i Tinghushaven og trampoliner i Søndergade.

På Byrådets møde d. 17. maj 2016, pkt. 159, blev der frigivet 1 mio. kr. til ly og læ i Bredgade, blandt andet til en offentlig terrasse.

På Byrådets møde d. 11. oktober 2016, pkt. 273, blev der frigivet 4 mio. kr. til flere Herning C projekter, blandt andet til et overdækket område, mere kunst, elementer på Torvet og i Sølvgade.

 

Byplanudvalget orienteres hermed om status på Herning C projekterne.  

Sagsfremstilling

I 2015 etableredes fire mindre Herning C projekter, blandt andet stole i Tinghushaven, leg på Kousgaards Plads og i Søndergade, samt løberuter rundt i byen.

Projektet havde en økonomi på ca. 400.000. kr. og er udført. Projektet regnskabsafsluttes i 2018.

 

I 2015 begyndte forberedelserne til renoveringsprojektet for Bredgade, og der blev afsat 4,1 mio. kr. til Herning C elementer, samtidig med der blev reserveret et beløb på 500.000 kr. til en en legeplads i samarbejde med Cityforeningen. Disse Herning C projekter er afsluttet i efteråret 2017, dog ikke delprojektet "ny kunst", som bør udvikles når kunststrategien er godkendt. Der er i budgettet afsat 500.000 kr. til dette. Projektet regsnkabsafsluttes i 2018 sammen med anlægsprojektet for Bredgade. Det estimerede budget forventes at holde.

 

I foråret 2016 blev der frigivet 1.0 mio. kr. til en offentlig terrasse midt på Bredgade. Terrassen er tilpasset byrummet, så der stadig er sikret passager og muligheder for at opstille udstillingsvarer i nærliggende inventarzoner og en ny grillvogn/hus, som enndu ikke er opført. Terrassen er etableret og projektet regnskabsafsluttes i 2018 sammen med anlægsprojektet for Bredgade.

 

I efteråret 2016 blev der frigivet 4 mio. kr. til flere Herning C projekter, bl.a. til Torvet, Sølvgade, et overdækket område, Bethaniagades p-plads, ny kunst, elementer i Østergade, mere grønt på Kousgaards Plads og mere inventar i Tinghushaven.

Sølvgade og Kousgaards Plads er afsluttet. Disponeringen af midler til de andre projekter blev fremlagt til politisk godkendelse i efteråret 2016, men er ikke udført endnu.

 

Flere Herning C projekter har være udfordret i forhold til at finde en velegnet placering, bl.a. legeplads på Torvet, legeelementer i Bredgade, trampoliner i Søndergade og opholdsmøbler i Østergade Øst. Samtidig er der mange hensyn at tage, som for eksempel installationer i jorden, passager, transportzoner, gåzoner, inventarzoner og det fleksible byrum, som skal kunne afvikle torvehandel, markeder og arrangementer.

 

 

 

   

 

 

Ovenfor ses billeder fra nye Herning C elementer i Herning Bymidte.

 

Til orientering arbejder vejafdelingen og planafdelingen på en afspærringsplan for bymidten, hvor formålet er at forbedre sikkerheden og begrænse almindelig kørsel, varekørsel samt sikring af indre by. Der ses allerede slid og skader på nyere anlæg i Herning Bymidte, og driftsomkostningerne løber hurtigt op.

Placering og udformning af nye Herning C projekter kan indgå i afspærringsplanen som de kreative løsninger. For eksempel kan Østergade ved Kongrescentret afspærres med et kunstværk eller store plantekummer som et alternativ til alminelige pullerter.

Teknik -og Miljøudvalget behandler første oplæg for en afspærringsplan primo 2018. Byplanudvalget orienteres herefter.

 

 

Økonomi

Der er i alt frigivet 10 mio. kr. til Herning C projekter. I tabellen ses status over alle projekter.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen om status tages til efterretning

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 03.02.00-P19-4-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Projektforslag til boliger på den gamle campingplads ved Teglparken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget skitseforslag til en boligbebyggelse på Ringkøbingvej i Herning, samt skema A ansøgning efter Lov om Almene Boliger, på den tidligere campingplads hvor der er udarbejdet forslag til lokalplan 14.BL2.1 for blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning.

 

Forvaltningen anbefaler projektet, dog kun med almene boliger i lokalplanens delområde I.

Sagsfremstilling

Indkommet skema A ansøgning fra Fællesbo sammen med skitseforslag på grunden hvor den tidligere Herning Park camping lå. Lokalplanen giver mulighed for at området kan omdannes fra campingplads til bolig- forenings- og erhvervsformål. Lokalplanen forventes endelig vedtaget af byrådet inden årsskiftet. Det er en forudsætning for godkendelse af skema A, at der er et vedtaget plangrundlag for projektet.

 

Lokalplanen:

Lokalplanen giver mulighed for boligbebyggelse i lokalplanens delområde I og II.

I delområde I kan der opføres bebyggelse i 2-3 etager. Der kan bygges 6000 m² etageareal inden for delområde I. Det bebyggede areal i delområdet må være 2000 m².

 

I delområde II kan der opføres bebyggelse i 2-4 etager. Der kan bygges 3400 m² etageareal inden for delområde II. Det bebyggede areal i delområdet må være 1200 m².

 

Fælles for begge områder er, at bebyggelsen i hvert delområde skal fremstå som en samlet helhed i farver, form og materialer og indgå i en helhed med det omkringliggende landskab.

Bygningers ydermur skal fremstå i jordfarver og bygninger skal have ydervægge i tegl eller træ. Bygninger skal opføres med saddeltag, ensidig taghældning eller fladt tag.

 

Projektet:

Det indkomne projekt ansøger om midler til opførelse af boligbebyggelse i lokalplanens delområde I og II. Der er ansøgt om 64 boliger hvoraf 50 % er såkaldte billige boliger.

Bebyggelsen er en rækkehusstruktur i 2 etager. Der er boliger i 2 etager og boliger i 1 etage. Ved boliger i 1 etage er der udvendige trapper med adgang fra nord.

 

Facadebeklædningen er en listebeklædning i teaktræ og bebyggelsen opføres med ensidig taghældning. Områdets karakter er beskrevet i det indsendte materiale i en række referencefotos og håndskitser. Her er der taget højde for naturen og den eksisterende beplantning.

 

Det indsendte projekt overholder bestemmelserne i lokalplanen.

 

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen vurderer projektet ud fra bebyggelsesplanen i etape 1, som vedrører den ansøgte kvote på 64 boliger hvor minimum 50% skal være små boliger på maksimalt 40 m².

 

Forvaltningen vurderer, at der kan opføres en velfungerende boligbebyggelse i lokalplanens delområde I ud fra det fremsendte materiale.

Der er vist en enkel arkitektur, som vil indgå i en fin sammenhæng med den særlige identitet, der er i området. Referencefotos for materialer og overflader mellem husene er ligeledes i tråd med de intentioner der er i lokaplanen for området. Det vurderes, at det kan blive tale om et velfungerende boligområde.

 

Forvaltningen anbefaler dog, at der kun udvikles i lokalplanens delområde I. I lokalplanen gives der mulighed for et bebygget areal på 2000 m². Hvis de 3 rækker huse fra delområde II flyttes til delområde I opnås et bebygget areal på 1965 m² og et etageareal på 3930 m².

Dette anbefales, da det vurderes, at det ikke er hensigtsmæssigt at udvikle delområde I i flere etaper når der er mulighed for at opføre den ansøgt kvote i én etape i lokalplanens delområde I.

 

I forbindelse med at bebyggelsesplanen revideres, anbefales det, at parkeringsløsningen optimeres, så der opnås en bedre sammenhæng mellem boliger og parkering.

I forhold til boligernes private udeareal anbefales det, at det defineres bedre, og at det undersøges om der evt. kan komme altaner på de boliger, der ligger på 1. sal, så de også får deres eget private uderum.

 

Det er forvaltningns vurdering, at de anførte justeringer i projektet er af underordnet betydning i forhold til Økonomi- og Erhvervsudvalges behandling og godkendelse af skema A sagen, da det i det fremsendte materiale er sandsynliggjort, at alle de ansøgte boliger og en revideret parkeringsløsning, kan etableres i lokalplanens område I.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at projektet godkendes således at alle 64 boliger som er ansøgt, placeres i delområde I,

 

at bebyggelsesplanen og parkeringsløsningen revideres som beskrevet

 

at byplanudvalgets anbefaling af projektet oversendes til Økonomi og Erhvervsudvalget som grundlag for godkendelse af skema A for byggeriet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-17-16 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af storparceller til boligudvikling

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl