Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 4. maj 2015
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 for solcelleområde nordvest for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 20. oktober 2014 principgodkendt et projekt for solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg. Et debatoplæg er efterfølgende godkendt i Herning Byråd den 27. januar 2015 og har været i offentlig høring fra den 11. til den 25. februar 2015. Der er indkommet 2 bemærkninger i debatperioden.

 

På den baggrund er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2013-2020 til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 40 indeholder to projektområder med et samlet areal på ca. 96 ha  og følges af lokalplanforslag nr. 89.T29.1 samt nr. 89.T30.1

 

Med realiseringen af projektet forventes opstillet op til 39 MW solceller til produktion af vedvarende energi.

 

Kommuneplantillæg og lokalplaner er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer". Planerne har en sådan størrelse, at forvaltningen har vurderet, at der skal laves en miljøvurdering af disse. Miljøvurderingen for kommuneplantillæg nr. 40 er indarbejdet i miljøvurderingerne for lokalplanerne og er tilknyttet de to dagsordner for lokalplanerne.

 

Kommuneplantillægget er ændret i forhold til principgodkendelsen på baggrund af en konkretisering af projektet i forbindelse med udarbejdelse af debatoplægget. Herning Kommune vurderede, at det vestligste område i principgodkendelsen ville udløse udarbejdelse af en VVM-rapport (vurdering af virkningen på miljøet) på grund af landskab og kulturmiljø. Bygherre ønskede ikke projektet forsinket grundet dette krav, hvorfor den del af projektområdet blev udtaget.

 

 

Der i debatperioden indkommet 2 bemærkninger fra naboer, fordelt på følgende ejendomme:

 

 

Vildbjergvej 14:

Nævner at solcelleparken vil bryde vildtets nuværende vandremønstre og ønsker at der etableres plantebælter mellem dyrenes vandrepunkter.

 

Forvaltningens bemærkninger:

Der er ikke planlagt at lave plantebælter igennem områderne til vildt, og det må forventes, at vildtet skal finde nye vandremønstre, da solcelleområderne indhegnes på indersiden af de skærmene plantebælter for at hindre vildt i at kunne beskadige solcellerne.

 

Vildbjergvej 7 og Bækkelundvej 1:

Nævner at solcelleparken vil påvirke deres ejendomme kraftigt rent visuelt, og har betydning for deres ejendoms værdi. De ønsker sikret at miljøvurderingen indeholder emner som landskab, visuelle forhold, natur og afværgeforanstaltninger.

 

Forvaltningens bemærkninger:

Der er i forbindelse med debatperioden afholdt et møde med ejerne af Vildbjergvej 7 og Bækkelundvej 1. På baggrund af mødet fremsendte de bemærkninger til debatoplægget.

 

Ved Bækkelundvej 1 er solcelleområdet efter debatfasen blevet indskrænket, således at det nu kun ligger øst for Videbækvej. Dette er sket da man af tekniske årsager ikke ønsker at krydse Videbækvej.

 

Ved Vildbjergvej 7 må det forventes at ejendommen vil blive væsentligt visuelt påvirket af det planlagte solcelleanlæg, i det der ikke vil være frit udsyn ud over de omkringliggende arealer. Solcellerne vil dog være afskærmet med beplantning, således at selve solcellerne ikke kan ses fra ejendommen. Der henvises endvidere til visualiseringerne i miljøvurderingen til lokalplan 89.T29.1.

 

Alternativ til nuværende afgrænsning af projektet

Påvirkningen af ejendommen Vildbjergvej 7 kan reduceres væsentligt ved at reducere projektområdet til at ligge kun øst og nord for ejendommen. Dermed sikres det der fra have på sydsiden af huset er udsyn mod syd og vest. Dermed sikres også middags og eftermiddags sol i en større periode. En reduktion af projektområdet vil også forbedre forholdene for Vildbjergvej 14.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der tages stilling til afgrænsningen af det nordlige projektområde
at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 40 vedr. solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg til foreløbig vedtaglse

Beslutning

Udvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 40 til foreløbig vedtagelse med 2 alternativer.

Alternativ A: Begge områder indgår fuldt ud

Alternativ B: Begge områder indgår, dog således, at den sydlige del af området ved Vildbjervej 7 udtages.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 89.T29.1 for solcelleområde ved Kilde nordvest for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 20. oktober 2014 principgodkendt et projekt for solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg. Et debatoplæg er efterfølgende godkendt i Herning Byråd den 27. januar 2015, og har været i offentlig høring fra den 11. til den 25. februar 2015. Der er indkommet 2 bemærkninger i debatperioden.

 

På den baggrund er der udarbejdet lokalplanforslag nr. 89.T29.1 som fremlægges til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

 Lokalplanen muliggør etableringen af et solcelleanlæg, sydvest for Kilde ved Vildbjerg.

 

Lokalplanen fastlægger retningslinier for områdets adgangsforhold, vejforhold, terrænregulering, bebyggelse, beplantning og solcelleanlæggets ydre fremtræden.

 

Lokalplanen skal sikre, at der etableres beplantningsbælte rundt om solcelleanlægget, samt at vejadgang sker fra Vildbjergvej. Lokalplanen sikrer endvidere at området føres tilbage til nuværende stand, når solcelleanlægget ikke længere er i brug.

 

Bemærkninger indkommet i debatperioden fremgår af dagsordenspunkt for kommuneplantillæg nr. 40.

 

Lokalplanen er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer". Planen har en sådan størrelse, at forvaltningen har vurderet, at der skal laves en miljøvurdering af disse. Miljøvurderingen for lokalplan nr. 89.T29.1 omfatter også kommuneplantillæg nr. 40 der er en forudsætning for at kunne vedtage denne lokalplan.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 89.T29.1 for solcelleanlæg ved Vildbjergvej ved Kilde nordvest for Vildbjerg til foreløbig vedtagelse

 

Beslutning

Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 89.T29.1 til foreløbig vedtagelse med 2 alernativer:

Alternativ A: Omfatter hele området omring ejendommen Vildbjergvej 7

Alternativ B: Området syd for ejendommen Vildbjergvej 7 udtages af planen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 89.T30.1 for solcelleområde ved Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 20. oktober 2014 principgodkendt et projekt for solcelleanlæg nordvest for Vildbjerg. Et debatoplæg er efterfølgende godkendt i Herning Byråd den 27. januar 2015, og har været i offentlig høring fra den 11. til den 25. februar 2015. Der er indkommet 2 bemærkninger i debatperioden.

 

På den baggrund er der udarbejdet lokalplanforslag nr. 89.T30.1, som fremlægges til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen muliggør etableringen af et solcelleanlæg, vest for Vildbjerg ved Videbækvej.

 

Lokalplanen fastlægger retningslinier for områdets adgangsforhold, vejforhold, terrænregulering, bebyggelse, beplantning og solfangeranlæggets ydre fremtræden.

 

Lokalplanen skal sikre, at der etableres beplantningsbælte rundt om solcelleanlægget, samt at vejadgang sker fra Røddingvej. Lokalplanen sikrer endvidere, at området føres tilbage til nuværende stand, når solcelleanlægget ikke længere er i brug. 

 

Bemærkninger indkommet i debatperioden fremgår af dagsordenspunkt for kommuneplantillæg nr. 40.

 

Lokalplanen er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer". Planen har en sådan størrelse, at forvaltningen har vurderet, at der skal laves en miljøvurdering af disse. Miljøvurderingen for lokalplan nr. 89.T30.1 omfatter også kommuneplantillæg nr. 40, der er en forudsætning for at kunne vedtage denne lokalplan.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 89.T30.1 for solcelleanlæg ved Røddingvej og Videbækvej vest for Vildbjerg til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-15 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et erhvervsområde i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Forslag til tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 59.E2.1 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at lokalplanen ikke stemmer overens med den gældende kommuneplanramme 59.BL7 for så vidt angår anvendelsen, bebyggelsesprocenten og zoneforhold. Kommuneplantillægget med udlæg af ny kommuneplanramme 59.E2 fremsendes til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 59.E2 til erhverv for et område, der før var omfattet af kommuneplanramme 59.BL7 til blandet bolig og erhverv. Endvidere inddrages et mindre område i rammen, som før lå i det åbne land, men blev anvendt til erhverv. Kommuneplanrammens anvendelsesbestemmelse ændres fra blandet bolig og erhverv til kun at give mulighed for erhverv, da området efterhånden må karakteriseres som et egentligt erhvervsområde.

Tillægget justerer endvidere bestemmelse om bebyggelsesprocenten samt zoneforhold.

 

De nye rammebestemmelser giver mulighed for anvendelse til erhverv i miljøklasserne 1-3.

Bebyggelsesprocenten for området er maksimum 30, og der kan opføres bebyggelse til liberalt erhverv i 2 etager og til lagervirksomhed i 1 etage.

Ny bebyggelse må have en højde på op til 8,5 meter.

Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv; for lagervirksomhed dog 1 p-plads pr. 100 m2 erhverv.

Endvidere skal der etableres opholdsarealer svarende til 10 % af erhvervsetagearealet.

Området skal ved vedtagelse af en lokalplan overføres til byzone.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et erhvervsområde i Gødstrup til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-15 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 59.E2.1 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet d. 24. november 2014, pkt. 189, at igangsætte planlægning for ejendommene Gødstrupvej 60, 62 og 64 til erhvervsformål. Forvaltningen har nu udarbejdet lokalplanforslag 59.E2.1 for erhvervsområde ved Gødstrupvej. Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, ledsages det af forslag til kommuneplantillæg nr. 44.

 

Lokalplanforslaget fremsendes her til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende sydvest for landsbyen Gødstrup. Vest for lokalplanområdet på den anden side af Gødstrupvej er det nye hospitalsbyggeri under opførelse. Mod Sydøst og sydvest grænser lokalplanområdet op mod det åbne land med Herningforstaden Snejbjerg 3 km mod syd. Området omfatter matriklerne 1ay, 1bf, 1y og 2 – alle Gødstrup Præstegård, Snejbjerg, med et samlet areal på 46.790 m². Det eksisterende lokalplanområde 59.E1.2 er også omfattet af den nye lokalplan 59.E2.1. Intentionen hermed er at planlægge for et samlet erhvervsområde i Gødstrup.

 

Det er lokalplanens formål at udlægge området til erhverv. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser for, ny bebyggelse og beplantning i området samt sikre gode trafikale forhold.

 

Lokalplanområdet udlægges til erhverv i miljøklasserne 1-3. Lokalplanområdet er delt i to delområder. I delområde 1 er der mulighed for liberalt erhverv som f.eks. kontorer, service- og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasse 1-2. I delområde 2 er der mulighed lagervirksomhed, kontorer, service og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasserne 2-3.

 

Der kan ikke etableres detailhandel eller boliger i lokalplanområdet.

 

For at fastholde de særlige landskabelige kvaliteter i bolig- og sommerhusområdet nord for lokalplanområdet og mod det åbne land syd for lokalplanområdet fastsætter lokalplanen den maksimale bebyggelsesprocent for området til 30. Lokalplanen stiller derfor også krav til, hvilke materialer ny bebyggelse må opføres i samt højde og etageantal på ny bebyggelse.

Lokalplanen stiller også krav til omfang og udforming af fremtidig skiltning i tilknytning til de virksomheder, der findes og fremtidigt etableres inden for lokalplanområdet.

 

Der er to eksisterende boliger inden for lokalplanområdet. Den eksisterende lovlige anvendelse til bolig kan fortsætte, men da lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål, vil der efter lokalplanens vedtagelse ikke kunne gives tilladelse til at bygge til eller bygge nyt til boligformål.

 

Der findes i området en tidligere stationsbygning, der er registreret med en høj bevaringsværdi på 3 (Gødstrupvej 64). På grund af flere uoriginale tilbygninger har forvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af nærværende lokalplan revurderet bevaringsværdien til 4, middel bevaringsværdi. For at sikre denne bygning fremover indeholder lokalplanen bestemmelser om, at istandsættelse skal udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 59.E2.1 for erhvervsområde ved Gødstrupvej til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 34 til Herning Kommuneplan 2013-2024 i Fårbæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 16. december 2014 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 34 for blandet bolig og erhvervsområde i Fårbæk.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 14. januar 2015 til 11. marts 2015.

Der er indkommet én indsigelse til planforslaget.

 

Indsigelsen til planforslaget har medført ændringer som tilføjer beskrivelse af de bygningsregulerende bestemmelser.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udvider rammeområde 09.BL18 mod syd for at give mulighed for at en eksisterende virksomhed kan udvide sit areal.

 

Områdets anvendelse er i kommuneplanen udlagt til bolig-, erhverv- og jordbrugsformål. Virksomheder i miljøklasse 1 til 5, der kan placeres i området.

 

Der er indkommet én indsigelse fra Naturstyrelsen. Denne vedrører, at der i kommuneplantillægget ikke er beskrevet bygningsregulerende bestemmelser.

 

Forvaltningen anbefaler at der ved kommuneplantillægget endelige vedtagelse ændres følgende:

 

Kommuneplantillæg nr. 34 bestemmelser:

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til bolig-, erhverv- og jordbrugsformål.
Fårbæk er fint landskabeligt beliggende med Karup å løbende øst for byen.

 

Bebyggelsesforhold

Særlige landskabelige og arkitektoniske kvaliteter skal søges fastholdt.

I området må der skabes mulighed for indplacering af mindre tekniske anlæg.

 

De foreslåede ændringer i bestemmelserne:

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til bolig-, erhverv- og jordbrugsformål.
Fårbæk er fint landskabeligt beliggende med Karup å løbende øst for byen.

Særlige landskabelige og arkitektoniske kvaliteter skal søges fastholdt.

 

Bebyggelsesforhold

 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
 • Bebyggelsesprocent: Højest 30 for boligparceller. Højest 40 for erhvervsparceller. I den sydlige del af rammeområdet kun 15 for erhvervsparceller.
 • Bygningshøjde: Højest 8,5 m for boligbebyggelse. Højest 12 m for erhvervsbebyggelse.
 • I området må der skabes mulighed for indplacering af mindre tekniske anlæg.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 34 til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at områdets anvendelse fastlægges til bolig-, erhverv- og jordbrugsformål.
Fårbæk er fint landskabeligt beliggende med Karup å løbende øst for byen. Særlige landskabelige og arkitektioniske kavaliteter søges fastholdt.

 

at Bebyggelsen ikke må opføres i mere end 2 etager.
Bebyggelsesprocent: Højest 30 for boligparceller. Højest 40 for erhvervsparceller. I den sydlige del af rammeområdet kun 15 for erhvervsparceller.
Bygningshøjde: Højest 8,5 m for boligbebyggelse. Højest 12 m for erhvervsbebyggelse. I området må der skabes mulighed for indplacering af mindre tekniske anlæg.

 

Beslutning

Udsat med henblik på ny forhandling med Naturstyrelsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 09.BL18.2 for erhvervområde i Fårbæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 16. december 2014 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 09.BL18.2 for erhvervsområde Fårbækvej 5 i Fårbæk.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 14. januar 2015 til 11. marts 2015, der er indkommet én indsigelse til planforslaget.

 

Indsigelsen til planforslaget kan betyde en ændring i lokalplanens bestemmelser for bebyggelsesprocenten.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål i form af virksomheder inden for virksomhedsklasse 2-4.

Der kan opføres bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 i 2 etager og med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Der kan desuden opføres teknisk anlæg på op til 12 meter over det naturlige terræn. Dermed gives der mulighed, for at et eksisterende anlæg kan udvides.

Vejadgang til lokalplanområdet er fra Fårbækvej, hvor de eksisterende adgangsveje benyttes.

 

For at området indgår i en helhed med det omkringliggende landskab stiller lokalplanen krav om beplantning. Der er eksisterende beplantning i området som skal bevares. Bag ved den eksisterende beplantning mod Fårbækvej er der mulighed for at der kan etableres støjvold.

 

Lokalplanen er en landzonelokalplan med bonusvirkning. Det betyder at nye anlæg i overensstemmelse med lokalplanen ikke skal have landzonetilladelse. Hvis virksomheden ophører skal tilhørende bygninger fjernes af ejer inden et år efter driften er ophørt. Lokalplanens bonusvirkning kan ikke pålægges eksisterende bebyggelse og anlæg.

 

Der er indkommet én indsigelse i form af veto til lokalplanforslaget fra Naturstyrelsen. Indsigelsen er i mod bebyggelsesprocenten på 40 %. Naturstyrelsen ønsker en nedsættelse af bebyggelsesprocenten med henblik på at begrænse byvæksten i landzone.

 

Det er forvaltningens vurdering at det er muligt at nedsætte bebyggelsesprocenten til 15, da der stadig vil være den ønskede mulighed for at udvikle virksomheden. Der er ca. 1600 m² eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet. Ved en bebyggelsesprocent på 15 kan der ialt opføres 4350 m² bebyggelse inden for lokalplanområdet.

 

Naturstyrelsen har ophævet vetoet under forudsætning af, at Byrådet vedtager lokalplanforslaget med en maksimal bebyggelsesprocent på 15 indenfor lokalplanens område.

Forvaltningen bemærker, at en anden større virksomhed i Fårbæk i 2013 blev omfattet af en ny lokalplan, hvor bebyggelsesprocenten blev fastsat til 40, uden bemærkninger fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har skærpet fortolkningen af de statslige udmeldinger til kommuneplanlægning vedrørende bebyggelses omfang i det åbne land.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 09.BL18.2 for erhvervsområde Fårbækvej 5 i Fårbæk med følgende ændringer:

 

at § 7.1 ændres til "Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 15%".

Beslutning

Udsat med henblik på ny forhandling med Naturstyrelsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 37 for boligområde i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 27. januar 2015 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 37 for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 11. februar 2015 til 8. april 2015.

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til planforslaget.

 

Kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 32.B9.1 for et område som Præstehaven i Gjellerup er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanramer som udlægger området til etageboliger. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Området er udlagt til boligområde i form af åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Bygningshøjden i området er 8,5 meter.


Med Kommuneplantillæg nr. 37 ændres vejadgangen fra Præstehaven til Kirkebyvej, Plantebæltet mod Kirkebyvej ændres således at der ikke er en minimumsbredde på plantebæltet. Plantebæltets bredde fastsættes i lokalplanen for området.

 
Afgrænsningen af kommuneplanramme 32.B9 ændres ikke.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller at tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2013-24 for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup endeligt vedtages

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

  

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 27. januar 2015, foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 32.B9.1 for Boligområde ved Præstehaven i Gjellerup.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 11. februar 2015 til 8. april 2015.

Der er indkommet 5 indsigelser og bemærkninger til planforslaget.

 

Indsigelserne til planforslaget har medført ændringer i lokalplanen vedrørende ændret bestemmelse omkring beplantning mod boligbebyggelsen mod Præstehaven og bestemmelse omkring solceller og refleksion.

 

Sagsfremstilling

Lokalplan 32.B9.1 for et boligområde ved Præstehaven i Gjellerup udlægger et område i den nordlige del af Gjellerup til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre åben-lav boligbebyggelse som fritliggende boliger i delområde I. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund er fastsat til maksimum 30.

Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i op til 2 etager og med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter.

I delområde II kan der enten opføres åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. For tæt-lav bebyggelse er bebyggelsesprocenten ved bebyggelse i 1 etage på maksimum 30 og ved 2 etager er bebyggelsesprocenten på maksimum 40.

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra en stamvej gennem bebyggelsen. Herfra er der 4 boligveje. Dette gør, at det er muligt at udvikle området i etaper.

 

Der er indkommet 5 indsigelser og bemærkninger til lokalplanen.

Samlede indsigelser og bemærkninger er beskrevet og vurderet i et selvstændigt indsigelsesnotat. (bilag).

 

1.  Bemærkninger fra de kirkelige myndigheder, Gjellerups Kirke menighedsråd og Viborg Stiftsøvrighed.

De kirkelige myndigheder er positive over for planforslaget. De gør opmærksom på, at der fortsat skal være uhindret adgang fra Kirkebyvej til materielpladsen og kirkegården. Menighedsrådet vil gerne indgå i en positiv dialog omkring etablering af vej- og stisystem langs Kirkebyvej og kirkegården.

 

2.  Bemærkning fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Bemærkningen omhandler sikring af oversigtsforhold og vendepladser.

 

3.  Indsigelse fra Ejerforeningen Præstehaven

Indsigelse omhandler bygningshøjde, sti og beplantning. Ejerforeningen ønsker en konstruktiv dialog om udstykningsplanerne mod nord, herunder bidrage til at projektet gennemføres som helhed.

Ejerforeningen gør indsigelse på bygningshøjden på 8,5 meter i området og ønsker denne sat ned, svarende til 1½ plan.

Ejerforeningen har forbehold mod følgende:

-       Stiforbindelse fra den nye udstykning og til Præstehaven.

-       Skelplacering mod Præstehaven, beplantning mod præstehaven.

-       Hvilken beplantning der vælges for delområde II mod Præstehaven

-       En kirkefredning som beskrives i lokalplan 32.OF2.1 for offentligt område ved Gjellerup Kirke.

4. Indsigelse af 9. april 2015 fra ejer Præstehaven 13 a.

Indsigelse omhandler bygningshøjde, udsigt, samt solceller.

5. Bemærkning af 21. februar 2015 fra ejer Kildehøj 98.

Bemærkningen omhandler plejeniveau af grønt areal umiddelbart vest for lokalplanområdet.

 

 Ad. 1

Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningerne ikke har indflydelse på lokalplanen.

Adgangsvejen til kirkegården og materielgården ligger uden for lokalplanens område, men har indflydelse på udformning af en ny sti langs Kirkebyvej. Kommentarerne og ønske om dialog vedr. sti vil blive videregivet til Henning kommunes byggemodningsafdeling.

 

Ad. 2.

Det er forvaltningens vurdering, at kommentarerne ikke har indflydelse på lokalplanen. Under udarbejdelsen af lokalplanen er forvaltningen i tæt dialog med kommunens vejafdeling samt byggemodning.

 

Ad. 3.

Herning kommunes byggemodning og med deltagelse fra planafdelingen har afholdt et møde med ejerforeningen den 5. december 2014, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. På mødet gik man en tur rundt i området. Her blev der drøftet flere af de emner som de beskriver i deres bemærkninger.

 

Forvaltningen vurderer at bygningshøjden på de 8,5 meter ikke har indflydelse på det omkringliggende byggeri. Udstykningen er udformet så der ligger en stamvej mellem Præstehaven og boligparcellerne. Området er i denne del udlagt til åben-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30. Imellem stamvejen og Præstehaven er ligeledes en eksisterende bøgehæk og flere større træer. Den eksisterende beplantningen er placeret på Præstehavens grund, uden for lokalplanområdet. Udstykningen ligger nord for Præstehaven, hvor de har parkering og indgange.

Det areal som ligger tættets på Præstehaven er udlagt til enten tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Her ligger Præstehavens bebyggelse med gavlen mod den nye udstykning og har ingen vinduer vendt mod udstykningen.

 

Stien fra lokalplanområdet til Præstehaven er i lokalplanen beskrevet som en 1,5 meter bred gangsti. I lokalplanen er beskrevet en cykel- og gangsti langs Kirkebyvej. Løsningen med stien langs Kirkebyvej er den mest trafiksikre løsning for skolebørnene til Gjellerup skole. Det er ikke hensigten at børnene skal gennem Præstehaven. På mødet den 5. december 2014 blev det også drøftet hvordan en evt. løsning på den lille sti kunne udformes, f.eks. med chikane eller lignende.

 

På nuværende tidspunkt er det ikke fastlagt, hvordan en beplantning for lokalplanområdet vil komme til at se ud. I udstykninger tages en kommende grundejerforening oftest med i dialogen herom for at skabe ejerskab til området. Den nøjagtige skelplacering opmåles i forbindelse med udstykningen.

 

Der er i lokalplanen ikke fastlagt nogen beplantning i lokalplanen mellem delområde II og Præstehaven. Forvaltningen anbefaler at der tilføjes en bestemmelse i lokalplanen som fastlægger, at der skal plantes bøgehæk langs skellet. Denne beplantning har Præstehaven ligeledes på deres grund. Forvaltningen har været i kontakt med ejerforeningen, som har godkendt at der stilles krav om plantning af bøgehæk.

 

Kirkefredningen er tinglyst den 7.6.1952. Kirkefredningen har ingen betydning for lokalplanen da fredningen omhandler det areal som i dag er parkkirkegård. Formålet var dengang at reservere arealet til kirkegård.

 

Ad. 4.

Se forvaltningens svar vedr. bygningshøjde under punkt 3.

Der er forvaltningens vurdering, at risiko for refleksion fra solceller er lille, da en mulig refleksion er afhængig af tagets hældning, orientering, årstiderne og hvor solen står på himlen. Det vurderes dog, at bemærkningen giver anledning til en tilføjelse i lokalplanens bestemmelser. Bestemmelserne foreskriver, at solcellepaneler ikke må medføre refleksionsgener for naboer, og skal etableres med antirefleksbehandlede overflader uden blanke metalkanter.

 

Ad. 5.

Det område som der beskrives ligger uden for lokalplanens område. Det er et kommunalt område som vedligeholdes af Herning Kommune med få driftsmidler ud fra kommunens samlede driftsbudget, som gennem årene er blevet reduceret. Kommunen vil gerne indgå dialog med grundejerforeninger i området omkring brugen af området.

Bemærkningen vil blive videregivet til Natur og Grønne områder, som administrerer arealet samt Byggemodning.

  

Vejnavn

Ved lokalplanens foreløbige vedtagelse blev det besluttet at vejnavnet for området skulle være Kirkebyvej. Af sagen fremgik det dengang imidlertid ikke, at Kirkebyvej, som der er den eksisterende adgangsvej til det nye område, ikke er facadeløs, men allerede har flere husnumre tilknytttet ejendommne langs vejen. Det betyder, at der i princippet ikke er "ledige" husnumre nok til fordeling på de nye grunde som udstykkes jfr. Bekendtgørerslsen om vejnavne og adresser.

 

Ved en udstykning på op til 30 grunde anbefales, at området får sit eget vejnavn. Forvaltningen anbefaler derfor at der vælges et nyt vejnavn, evt ud fra de oprindeligt foreslåede vejnavne: Kirkebakken, som er et gammelt stednavn i området, Præstehøj, flere veje i området har høj i vejnavnet, eller Kirkehaven 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller at lokalplan 32.B9.1 for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at der under §8.4 tilføjes "Solcellepaneler må ikke medføre refleksionsgener for naboer, og skal etableres med antirefleksbehandlede overflader uden blanke metalkanter".

 

at der tilføjes en bestemmelse under §11 "Der skal plantes bøgehæk langs delområde II vestlige afgrænsning mod Præstehaven, som vist på kortbilag 2".

 

at Byplanudvalget tager stilling til om vejnavnet skal ændres, og i bekræftende fald hvilket vejnavn.

Beslutning

Tiltrådt.

Vejen navngives ”Kirkebakken”

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 39 for erhvervsområde ved Vesterholmvej, Svanekevej og Gudhjemvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

  

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 27. januar 2015 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 39 for erhvervsområde ved Vesterholmvej.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 11. februar 2015 til 8. april 2015.

 

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Da lokalplan 12.E5.1 for et område udlagt til erhvervsområde ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan

2013-2024.

 

Området er udlagt til erhvervsområde i virksomhedsklasse 2-3, bebyggelseshøjden er 8,5 meter. Der kan etableres detailhandelsareal til særligt pladskrævende varegrupper. I tilknytning til den enkelte virksomhed kan der etableres detailsalg af egne produktioner på højst 300 m².

 

Kommuneplantillægget muliggør at der også kan etableres undervisnings- og foreningsformål i området.

 

Afgrænsning af kommuneplanramme 12.E5 ændres ikke.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller at tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Vesterholmvej endeligt vedtages.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 12.E5.1 for erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjemvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

  

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 27. januar 2015, foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 12.E5.1 for Erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjelmvej i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 11. februar 2015 til 8. april 2015.

Der er indkommet én indsigelse til planforslaget.

 

Indsigelsen til planforslaget giver ingen anledning til ændringer i lokalplanen. Lokalplanen anbefales vedtaget uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 12.E5.1 for erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjemvej i Herning udlægger området til erhvervs- og undervisningsformål.

Der kan inden for lokalplanens område etableres nye virksomheder i virksomhedsklasse 2-3, der overholder miljøpåvirkningen af omgivelserne. Eksisterende lovlige virksomheder, der falder uden for disse virksomhedsklasser kan fortsætte som hidtil.

Der kan etableres bebyggelse til undervisningsformål.

Der kan ikke etableres boliger i lokalplanområdet.

 

Der kan opføres bebyggelse med en bygningshøjde på op til 8,5 meter og med en bebyggelsesprocent på maksimum 50.

 

Lokalplanområdet er disponeret over den eksisterende bebyggelse i området. Med en facadelinie mod Svankevej som gør det muligt at skabe en grøn sammenhængende profil mod vejen. Det samme sker mod Gudhjemvej, her kan dog etableres parkering ud mod vejen men i sammenhæng med det grønne.

Forarealet mod Vesterholmvej reserveres til at skabe en grøn sammenhængende profil langs hele vejen.

 

Der er indkommet én indsigelse til lokalplanen.

Virksomhedsejer Lillelundvej 28 gør indsigelse på lokalplanen. De er nervøse for om lokalplanen kan få indflydelse på deres planer om udvidelse.

 

Det er forvaltningens vurdering, at virksomhedens planer om udvidelse er i overensstemmelse med lokalplanen. Bemærkningen giver derved ingen anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller, at lokalplan 12.E5.1 for Erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjemvej i Herning endeligt vedtages

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-6-15 Sagsbehandler: Marius Reese  

Principgodkendelse om ny lokalplan for Fagerlunds Værktøjs- og Metalvarefabrik i Haunstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Fagerlunds Værkstøjs- og Metalvarefabrik i Haunstrup har søgt tilladelse til udvidelse af Virksomheden. Udvidelsen omfatter en større lager- og værkstedsbygning, som betyder at ejendommens bebyggelsesprocentet kommer op på 56-58, hvilket er højt for en erhvervsvirksomhed af denne type. Efter en dialog mellem administartionen og virksomheden har man fremsat ønske om, at der udarbejdes en ny lokalplan med henblik på at få fastlagt de fremtidige udviklingsmuligheder for virksomheden, herunder regulering af adgangsforhold, afskræmning mod naboer, mm.

Sagsfremstilling

Virksomheden har haft til huse i Haunstrup i mange år. Oprindelig rykkede virksomheden ind i det tidligere mejeri i byen, og siden har den udviklet sig ved knopskydning, således at der gennem årene er bygget flere værkstedsbygninger til, alle parallelt med Hovedgaden og det oprindelige mejeri.

 

Virksomheden ligger i dag omgivet af boliger på tre sider, og grunden vil med den ønskede udvidelse være tæt på at være udnyttet så intensivt den kan blive. Der er tale om en højt specialiseret produktion af komponenter i underleverance til andre virksomheder.

 

Miljømæssigt kan der forekomme støj fra produktionen, men det er dog begrænset. Kun en enkelt maskine overskrider i korte perioder de vejledende grænseværdier, men dette er hidtil søgt løst i en direkte dialog med den berørte nabo. Det er imidletid ikke muligt at fortsætte med denne løsning, da virksomheden skal udvide produktionen. På den baggrund ønsker man at udvide med yderligere en lager- og værkstedsbygning, hvor den konkrete maskine tænkses anbragt, hvorved støjproblemet med naboen bliver løst.

 

Administrationen har drøftet udvidelsen med virksomheden, da der er tale om en betydelig dispensation til byggeloven for så vidt angår bebyggelsesprocenten og den maksimale bebyggelsesprocent i rammerne i kommuneplanen. I dialogen med virksomheden har det også vist sig, at det kan være af betydning, ikke mindst i forhold til naboerne, at der sker en afklaring af trafik og adgangsforhold, da en del af virkomhedens trafik går gennem boligområdet nord for virksomheden.

 

Planforhold

Der er ikke lokalplan for virksomheden, men i kommuneplanen er der i rammerne for lokalplanlægningen fastat, at området er blandet bolig og erhvervsområde, den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 40.

 

Såfremt der udarbejdes ny lokalplan for virksomheden skal der også udarbejdes tillæg til kommuneplanen.

 

Det anbefales, at virksomheden og naboejendommen mod vest bliver omfattet af en evt. ny lokalplan, som udlægger ejendommen til erhverv uden bolig. Det kan betyde, at nabobeboelsen ikke kan udvides yderligere gennem tilbygninger og. lignende. Dog hindrer en ny lokalplan ikke, at naboejendommen ikke løbende kan vedligeholdes og istandsættes.

 

I en evt ny lokalplan kan der endvidere stilles krav til, at vejadgangen mod nord skal lukkes, og at der etableres afskærmende foranstaltninger mod naboejendommene.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at udvalget godkender der udarbejdes tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan for virksomheden.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-7-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Principgodkendelse om ændret anvendelse af Vildbjerg gamle rådhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

  

Sagsresume

Ejeren af ejendommen Nylandsvej 9, Vildbjerg, (det gamle rådhus), søger om principgodkendelse til ændring af lokalplan 81.BL4.1 for at give mulighed for opførelse af dagligvarebutik og nedrivning af det gamle rådhus for opførelse af nyt boligbyggeri.

 

Byplanudvalget har på møde den 7. oktober 2013 behandlet en principgodkendelse om ændre anvendelse af lokalplanområdet. Her besluttede Byplanudvalget at lokalplan 81.BL4.1 skulle fastholdes. 

Sagsfremstilling

Lokalplan 81.BL4.1:

Ejendommen er omfattet af lokalplan 81.BL4.1 for et blandet bolig og erhvervsområde ved Nylandsvej i Vildbjerg. Lokalplanen blev udarbejdet og vedtaget som en del af udbudsgrundlaget i forbindelse med salget af Vildbjerg gamle Rådhus, tilbage i 2011.

 

Lokalplanen giver mulighed for at rådhuset kan ombygges til anden anvendelse, som eksempelvis kursusejendom, boliger, liberalt erhverv og lignende. Rådhuset skal dog bevare sin ydre karakter.

 

Lokalplanen giver mulighed for en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Det er fastlagt at ny bebyggelse skal opføres som tæt-lav, primært som rækkehuse.

 

Lokalplanen rummer en række bestemmelser, som har til formål at sikre bevaring af det oprindelige rådhusbyggeri fra 1971, som er en fin offentlig bygning, og af arkitektonisk høj kvalitet, typisk for sin tid.

Der er endvidere bestemmelser for bevaring af beplantning i området, herunder gamle solitære træer.

 

Ansøgning om ændring:

Ansøger ønsker at opføre en dagligvarebutik på ca. 1050 m² med tilhørende varegård og p-pladser. Dagligvarebutikken kan medvirke til at sikre et større butiksudbud i Vildbjerg. Butikken ønskes placeret ved Park Allè med indkørsel fra Nylandsvej og Park Allé.

 

For den resterende del af området ønskes det at etablere boligbebyggelse med adgangsvej fra henholdsvis Nylandsvej og Sneppevej. Som åben-lav og/eller tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager og en bygningshøjde på op til 8 meter.

 

For et tilvejebringe mulighederne for at realisere butiks- og boligbebyggelse ønskes eksisterende bygningsmasse (Vildbjerg gamle rådhus) samt bevaringsværdige træer fjernet.

 

Det gamle rådhus:

Bygningen er opført i 1971 og er Vildbjergs tidligere Rådhus.

Bygningen fremstår som et originalt, helstøbt og tidstypisk eksempel på moderne arkitektur med det flade tag, det store udhæng, den synlige betonkonstruktion og det gennemgående vinduesbånd.

Bygningen er fin tilpasset omgivelserne og virker ikke dominerende på trods af sin størrelse og tidligere funktion. Den landskabelige bearbejdning giver luft omkring bygningen og undersøtter tilpasningen til omgivelserne med sin karakter af haveanlæg.

Bygningen vurderes at være i rimelig stand dog med blandt andet forfald af vinduesrammer og revner i betonen ved soklen.

Bygningen vurderes at have en bevaringsværdi på 5, som er middel bevaringsværdi. 

 

Planforhold:

Den nuværende kommuneplanramme udlægger områdets anvendelse til bebyggelse af enten

 • Åben-lav eller tæt-lav karakter
 • Kursus- og konferencevirksomhed med overnatning,
 • Ikke genegivende erhverv samt institutioner eller anden offentlig service der kan indpasses i området.

 

Hvis der skal gives mulighed for opførelse af dagligvarebutik skal der udarbejdes kommuneplantillæg og ny lokalplan for området.

 

Forvaltningens vurdering:

Vildbjerg gamle rådhus er en arkitektonisk interessant bygning, som er opørt specifikt til kontor og administrationsformål. Dette betyder at den kan være vanskelig at anvende til andre formål, uden at dette medfører forholdsvis dyre ombygningsomkostninger.

 

Imidlertid vurderer forvaltningen, at bygningen, et fint eksempel på nyere dansk arkitektur, vil forsvinde hvis bygningen nedrives.

Det er i området flere bevaringsværdige træer som giver området karakter.

 

En ny dagligvarebutik i området vil drage fordel af placeringen ved Park Allé, da indfaldsvejen må forventes at medvirke til at tiltrække flere kunder. Samtidigt vil det give en indkøbsmulighed tættere på for dem, som bor i byens vestlige del.

 

Placeringen vil ikke være med til at styrke handlen i den eksisterende bymidte, da butikken ikke ligger sammen med andre butikker. Byens udvalgsvarebutikker er til dels afhængige af, at dagligvarebutikkerne sikrer en høj andel af lokale handlende. Placeres butikken som ønsket kan dette betyde lukning af en dagligvarebutik i bymidten og dermed på sigt en svækkelse af bymidten og dermed butiksudbuddet i Vildbjerg.

 

Det er forvaltningens vurdering at bymidten ikke kan udvides til at omfatte lokalplanområdet. En ny butik skal derfor paceres som en butik på op til 1000 m² til lokalområdets forsyning. Nærhed til eksisterende bymidte på under 500 meter kan betyde, at staten ikke vil godtage nødvendigheden i at udlægge et nyt selvstændigt område til butiksformål.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om der skal udarbejdes ny lokalplan til boligformål med mulighed for nedrivning af det gamle rådhus

 

at Byplanudvalget tager stilling til om der skal gives mulighed for dagligvarebutik i lokalplanområdet

 

Beslutning

Byplanudvalget godkender at der udarbejdes ny lokalplan til boligformål med mulighed for nedrivning af det gamle rådhus, uden mulighed for dagligvarebutik.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.01.02-P19-1-15 Sagsbehandler: Marius Reese  

Principgodkendelse til etablering af dagligvarebutik på hjørnet af Bredgade og Industrivej i Vildbjerg.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

  

Sagsresume

Virksomheden Danespo, som bl.a. har en afdeling i Vildbjerg, arbejder på at samle virksomhedens aktiviteter på én adresse, formentlig i Herning Kommune.

 

I forbindelse med disse overvejelser, indgår at afvikle afdelingen i Vildbjerg, og virksomheden søger derfor principgodkendelse til etablering af en dagligvareforretning på hjørnet af Bredgade og Industrivej i Vildbjerg

 

Sagsfremstilling

Den påtænkte butik vil kun omfatte en del af grunden. Den resterende del, forventes at blive overtaget af et par mindre lokale håndværksvirksomheder.

 

Den ansøgte butik er en ”traditionel” dagligvareforretning på ca. 1000 m2, som er skitseret med en mulig udvidelse på yderligere 250 m2. Der kan på grunden anlægges de fornødne parkeringspladser. Både varetilkørsel samt kundeparkering og tilkørsel kan løses på en hensigtsmæssig måde, både trafikalt og i forhold til støj mm.

 

Området er i kommuneplanen ikke udlagt til detailhandel, men det vurderes, at kommunen kan planlægge for en dagligvarebutik på Danespos grund. Det forudsætter at Byrådet gennem et tillæg til kommuneplanen, eller ved den kommende revision af kommuneplanen "udvider" Vildbjerg bymidte. Den nuværende detailhandels bymidteafgrænsning ligger lige op til matrikelskel mod syd, hvor naboen er Superbrugsen.

 

I Kommuneplantillægget skal der redegøres for en række forhold, ud over de normale krav til detailhandel i Planloven, som indeholder bestemmelser om en ændret afgrænsning af bymidten eller bydelscentre og den statistiske afgrænsning:

 

1) en vurdering af og begrundelse for behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål ved ændret afgrænsning af bymidten eller bydelscentret,

2) en vurdering af mulige områder, der kan inddrages i bymidten eller bydelscentret og en begrundelse for, hvorfor det eller de pågældende områder ønskes inddraget i bymidten eller bydelscentret,

3) oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale detailhandelsstruktur, og

4) en beskrivelse af konsekvenser for bymiljøet og for afviklingen af trafikken til og fra bymidten eller bydelscentret, herunder tilgængeligheden for forskellige trafikarter samt parkeringsmuligheder.

 

Det vurderes, at det vil være muligt at lave den nødvendige argumentation for at Naturstyrelsen accepterer ændringerne. Det vurderes, at ændringen af Vildbjerg bymidte ikke kan have indflydelse eller betyde noget for de statslige interesser i den kommunale planlægning

 Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller: 13. april 2015, pkt. 54:

at Byplanudvalget tager stilling til, om projektet skal nyde fremme gennem udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen og lokalplan.Byplanudvalget, 13. april 2015, pkt. 54:

Udsat. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om projektet skal nyde fremme gennem udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen og lokalplan.

Beslutning

Udsat

Bilag

 

Sagsnr.: 83.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus M. Cassøe

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 31. marts 2015 og det forventede regnskab for 2015.

 

Sammenfattende viser opfølgningen

 • med hensyn til driften på serviceområde 03 holder det forventede regnskab for 2015 sig indenfor budgetrammen,
 • vedrørende anlæg på serviceområde 03, 04 og 09 viser opfølgningen en samlet afvigelse på  3,989 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder drift og anlæg.

 

Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2015 på serviceområde 03 og 09 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. marts fremgår af skemaet herunder.

 

Det fremgår, at det forventede regnskab holdes indenfor det korrigerede budget pr. 31. marts 2015.


Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2015 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. marts 2015 fremgår af skemaet nedenfor.Det fremgår, at der ved budgetopfølgningen er en afvigelse mellem det korrigerede budget og det forventede anlægsregnskab for 2014 på i alt 3,989 mio. kr.


Det skal bemærkes, at der afventes genbevilling af anlægsoverførsler fra 2014 til 2015. Den indstillede nettooverførsel vedrørende de projekter, der er omfattet af budgetopfølgningen, er på i alt 3,407 mio. kr. fordelt med 2.264 mio. kr. på serviceområde 03 Kommunale ejendomme, -0,181 på serviceområde 04 Grønne områder og 1,324 mio. kr. på serviceområde 09 Trafik.

 

Det forventede mindreforbrug skyldes i alt væsentlighed forskydninger vedrørende flerårige projekter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 på Byplanudvalgets område tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2015 og i Byrådet den 26. maj 2015.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Grønt Regnskab 2014 - Byplanudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder årligt Grønt Regnskab, som består af flere temarapporter og af ”Grønt Overblik”, som er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter. Regnskabet dækker både kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område.

 

Direktionen har evalueret ”Grønt Overblik” på møde den 16. april 2015 og indstiller det til godkendelse i alle fagudvalg inden behandling i Byrådet 22. juni 2015.

Sagsfremstilling

Om Grønt Regnskab

Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål, som Byrådet har vedtaget, ligesom det viser, at Herning lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.

 

Regnskabet er også et styringsredskab, som giver overblik over, hvor der er behov for indsats og et godt grundlag for at vurdere, hvor vi får mest miljø for pengene.

 

Endelig er det en af kommunens forpligtelser, som medlem af miljøsamarbejdet Green Cities og dokumentation for vores indsats i forhold til Partnerskab for offentlige grønne indkøb, Klimakommuneaftalen og den Europæiske borgmesterpagt, som Byrådet har tilsluttet sig.

 

At skabe og fastholde en grøn profil lykkes kun, hvis der er et fælles engagement på tværs af fagområder og forvaltninger. Derfor samarbejdes der på tværs af forvaltningerne for grøn udvikling og opfyldelse af mål, og derfor bliver Grønt Regnskab behandlet i alle fagudvalg.

 

Væsentlige temaer fra Grønt regnskab 2014:

 

Temarapporter vil være at finde på kommunens Intranet under: På Tværs, Grøn Kommune.Temarapporterne er først offentlig tilgængelig efter endelig politisk vedtagelse.

 

 

Klima og energi

CO2-udledningen falder fortsat både for kommunen som virksomhed og som geografisk områ-de. Det sker blandt andet fordi der kommer mere og mere vedvarende energi ind i el- og varmeproduktionen i Herning Kommune. I 2014 er der fx etableret 20.000 m2 solvarmeanlæg i Vildbjerg og påbegyndt etablering af i alt godt 20.000 m2 solvarmeanlæg i Aulum og Haderup. Reduktionen har dog samlet set ikke været helt stor nok til at vi når Green Cities-målet om 25 % CO2-reduktion i 2015.

 

Energiforbrug og CO2 i kommunale bygninger

Takketvære øget vedvarende energi i energiforsyningen, sammen med energibesparelser og strukturændringer, er CO2-udledningen fra kommunens bygninger faldet med 6% fra 2013 til 2014. Målet er 3,5% reduktion om året hvert år fra 2007 – 2015. Den gennemsnitlige reduktion har i hele perioden er 2.7 %. CO2-udledning fra el- og varmeforbrug i kommunale ejendomme udgør 64 % af kommunens samlede udledning.

 

CO2-udledning fra el- og varmeforbrug i kommunale bygninger

 

CO2-udledning fra el- og varmeforbrug i kommunale bygninger

I 2014 har Kommunen haft fokus på energiforbrug på flere områder, blandt andet LED, som er en ny belysningsteknologi med flere fordele: Stor energieffektivitet, lang holdbarhed, færre miljøskadelige stoffer, og belysningsmæssige fordele. I Herning Kommune vælger vi i højere og højere grad LED. I 2014 har vi valgt LED i blandt andet demensafsnittet på det nye Fuglsangsø Plejecenter, hvor lyset indstilles til at følge solens dagsrytme. Det er forventningen, at det kan have en sundhedsmæssig effekt, og samtidig er det den mest miljøvenlige belysning. Også i det nye bibliotek i Herning by er der valgt LED-belysning.

 

Projektet ”Energitjekket” er en anden indsats, der er igangsat i daginstitutionerne i 2014. Her finder man, sammen med børnene, energibesparelser ved at ændre vaner i det daglige. Indsatsen er blandt andet igangsat for at nå kommunens mål om at reducere CO2-udledningen.   

 

Transport

En væsentlig årsag til at CO2 reduktionen ikke falder hurtigere end den gør er transporten. Antal kørte km i kommunen som geografisk område er steget 6,2 % fra 2013 til 2014.

At gøre noget ved den øgede biltrafik, kræver en indsats fra både staten, trafikselskaberne, kommunen, borgerne og virksomhederne.

Kommunen kan dog sagtens gøre noget for at trække i den rigtige retning: trafikplanlægning, cykelfremme gennem projektet ”Herning Cykler” og forbedring af kollektiv trafik, er nogle af de redskaber kommunen har til rådighed. I 2014 har kommunen fx indgået en incitamentsaftale med busselskabet ”Midttrafik” der betyder, at der udbetales bonus til Midttrafik ved flere pas-sagerer i bybusserne.

 

For kommunen som virksomhed er det ligeledes transporten sammen med vejbelysning der bestemmer, hvor hurtigt CO2-udleningen falder. I de senere år har udledningen fra kommunal transport været stigende. I 2014 er den dog faldet med 1%. Det skyldes optimering af den taxa-kørsel kommunen afholder for borgerne, og viser at redskaber som optimering af kørsel, flådestyring af kommunens bilpark mv. kan være med til at nedbringe CO2-udlednigen og samtidig give økonomiske fordele.

 

CO2-udledning fra transport*

2013

Ton CO2

2014

Ton CO2

Ændring

fra 2013 til 2014

Renovation

451

461

2%

Bybusser

1048

1078

3%

Taxa

326

212

-35%

Kommunale biler

734

757

3%

Tjenestekørsel i private biler

489

503

3%

 

3048

3011

-1%

* Non-road kørsel med maskiner hos Drift af vej og park er ikke medregnet.

 

Genbrug og affald

I Herning Kommune er der i 2014 udarbejdet et forslag til en ny affaldshåndteringsplan. Den beskriver bl.a., hvordan vi kan nå fra de nuværende 34 % genanvendelse her i kommunen, til de 50 % i 2022, som er regeringens krav i ressourcestrategi ”Danmark uden affald I”. Planen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i første halvdel af 2015.

 

Nogle af de indsatser der arbejdes med i Genbrug og Affald, for at få en højere genanvendelsesprocent er kampagne og fokusuge for at få borgerne til at sortere rigtigt blandt andet på genbrugspladsen. Også børnene involveres gennem besøg på genbrugspladsen og i  2015 igangsættes projektet ”Skraldiaden” med leg, læring og teater om at skrald er en ressource, for 1000 børn i kommunen, i et samarbejde mellem Genbrug og Affald og Børn og Unge forvaltningen.

 

 

Bæredygtig planlægning på Byplanudvalgets område.

Planlægning har stor betydning for i hvilken retning, udviklingen går i kommunen. Det er i planlægningsfasen, forudsætningerne for et projekt lægges. På Byplanudvalgets område sigtes der allerede i planlægningsfasen på at tænke bæredygtigt og klimavenligt. I det planlægningsmæssige lovgrundlag er der dog ikke lovhjemmel til at stille ret mange krav om konkrete bæredygtige tiltag. Derfor afhænger implementeringen af mere bæredygtige alternativer i høj grad af dialog og oplysning. I henhold til planloven skal alle udarbejdede planer sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Ved større kommuneplansændringer og mere omfattende ændringer af lokalplaner afholdes der typisk informationsmøder, hvor borgerne har mulighed for at fremføre deres synspunkter.

 

I lokalplanlægningen er det muligt at regulere bæredygtige og klimavenlige forhold, som bygningers energiklasser, håndtering af regnvand, støjafskærmning, befæstelsesgrad samt beplantning, eksempelvis til vind, skyggevirkning og solafskærmning. Desuden kan der gives mulighed for etablering af grønne tage, cykelparkering, solfanger- og solcelleanlæg samt andre bæredygtige tiltag. Et eksempel er, at der i 2014 er igangsat planlægning for et privat solcelleanlæg nord-vest for Vildbjerg, med det formål at producere strøm til el-nettet. Planlægningen vil muliggøre etablering af 70 MW ny solenergi årligt. Solcelleanlæggets elproduktion vil kunne dække cirka 15500 husstandes elforbrug. Planlægningen forventes endeligt vedtaget ved udgangen af 2015.

 

Planlægning og privat byggeri

Som nævnt ovenfor i eksemplet, så er der i 2014 igangsat planlægning for flere større solenergianlæg i Herning Kommune. Realiseringen af solenergiprojekter bidrager således til målopfyldelsen for CO2-neutral el- og varmeproduktion inden 2025, i henhold til Green Cities aftalen.

 

I forbindelse med at der er opsættes vindmøller med en totalhøjde over 25 meter i Herning Kommune, skal projektopstiller indsætte 88.000 kr. pr. MW til Grøn Ordning ved Energinet.dk. Pengene skal bruges til realisering af projekter i lokalområdet i Herning Kommune. Formålet er at fremme accepten af opstillingen af vindmøller på land, ved at støtte lokale initiativer. Derfor er der i 2014 arbejdet med ansøgninger om midler fra Grøn Ordning på vegne af lokale initiativer, i forbindelse med vindmølleprojekterne ved Assing, Abildå og Sunds. Der er eksempelvis i 2014 givet 181.000 kr. i tilskud til et outdoor fitness projekt i Kibæk, som er etableret ved hallen, til glæde for lokalsamfundet.

 

Eksempel på indsats i 2015: Udarbejdelse af mobilitetsplaner og arbejde med mobilitets-planlægning, herunder for det nye hospitalsområde i Gødstrup. Vej- og Trafikafdelingen vil i samarbejde med Planafdelingen arbejde for mest mulig mobilitetsplanlægning i forbindelse med det nye hospitalsområde i Gødstrup. Desuden er der i 2015 planer for Otte cykelstiprojekter, seks større cykelarrangementer, cykelfaciliteter i Herning midtby og på samkørselspladserne.

 

 

Borgerrelationer:

Kommunens afdeling for Byggeri deltager når det er muligt med rådgivning om energi- og miljøvenligt byggeri i ”Grøn Uge”. I Grøn Herning Uge har der i samarbejde med Bauhaus være grøn messe, hvor bl.a. kommunen har informeret borgerne om energibesparelser, miljøvenligt byggeri mv.

 

 

Natur – Sammenhæng mellem natur og planlægning

Visioner i kommunens parkpolitik og naturpolitik:

 • Parkpolitik: Det bynære grønne skal bevares og udvikles, så det skaber gode rammer, der bidrager til sundhed og opfordrer til mangfoldigt brug, der tilgodeser borgernes skiftende behov.
 • Naturpolitik: Vi vil sikre fremtidige generationer en varieret natur og landskaber med plads til udvikling og oplevelse.

 

Klimatilpasningplan er godkendt som et tillæg til kommuneplanen. Planen peger på 17 indsatsområder, hvor risikokortet viser hvilke kloakoplande, der både har den største risiko for oversvømmelse, og hvor de økonomiske konsekvenser er størst. Planen følges op af en handlingsplan.

 

I 2015 vil der fortsat være fokus på bæredygtighed og klimatilpasning i planlægningen. Hvor det er muligt, og i overensstemmelse med projekterne, skabes der basis for og opfordres til anvendelse af bæredygtige tiltag og alternativer. I lokalplanlægningen vil der fortsat være fokus på at regulere bæredygtige og klimavenlige forhold, hvor det er muligt - og naturligvis gerne hvor det tilføjer projektet eller lokalplanområdet en merværdi.   

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender Grønt Overblik - det grønne regnskab for 2014

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl