Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 4. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 14.B14.1 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 62 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 14.B14 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning.

Sagsfremstilling

Den 26. oktober 2015 under punkt nr. 141 principgodkendte Byplanudvalget, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for at muliggøre etableringen et boligområde til henholdsvis tæt-lav og etageboliger på den sydlige del af Museumsgrunden i Herning.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 1375e og 181b Herning Bygrunde og del af vejlitra 7000vcæ. Området udgør et samlet areal på ca. 5.400 m2.

Rammeområdet ligger i den sydlige del af Herning og en del af området lige syd for Frilandsmuseet. Mod øst og vest afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Trøstrupsgade. Rammeområdet ligger i byzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 62 sikrer at der kan bygges henholdsvis tæt-lav og etageboliger på det grønne område som tidligere var en del af den grønne park omkring Herning Museum og Frilandsmuseet.

 

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 62 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 14.B14.1 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Den 26. oktober 2015 under punkt nr. 141 principgodkendte Byplanudvalget, at der bliver udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan for et boligområde til tæt-lav og etageboliger på den sydlige del af Museumsgrunden i Herning.

Der er på den baggrund udarbejdet forslag til lokalplan 14.B14.1 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning. 

Sagsfremstilling

Ortofoto med lokalplanafgrænsning

 

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Herning og en del af området lige syd for Frilandsmuseet. Mod øst og vest afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Trøstrupsgade. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 5.400 m2 og ligger i byzone.

Lokalplanen skal sikre, at der skabes et spændende og attraktivt boligmiljø i den sydlige del af Herning samtidig med at der tages særlige hensyn til håndtering af overfaldevand i forbindelse med klimatilpasning, sikker trafikafvikling og skabes gode opholdsarealer.

 

Lokalplanområdet kan bebygges med henholdsvis tæt-lav boligbyggeri, hvor der kan opføres 7 boliger i maksimalt 2 etager samt to etageblokke i henholdsvis 2 og 3 etager med lejligheder i varierende størrelse.

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 62 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 14.B14.1 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt incl. udleveret bilag med stiforbindelse

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P16-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 - Sportscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

I forbindelse med udviklingen af Sportscenter Herning, er der udarbejdet en udviklingsplan som skitserer principperne for den videre udvikling af området omkring sportscenteret.

 

For at give mulighed for at en del af området ved Sportscenter Herning kan udvikles til erhverv er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 72 for området.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 72 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

En del af udviklingsplanen er placering af ny bebyggelse og parkering. I udviklingsplanen er nærværende område øst for den nuværende bebyggelse i sportscenteret, ud mod Gullestrupvej udlagt til parkering og erhverv.

 

Den eksisterende kommuneplanramme giver ikke mulighed for at etablere erhverv i nærværende område øst for den nuværende bebyggelse i sportscenteret, ud mod Gullestrupvej. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 72 til kommuneplan 2013-24 som giver mulighed for at udnytte området til erhvervsbebyggelse, i overensstemmelse med principperne i udviklingsplanen. 

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 13.E2 til liberalt erhverv, serviceerhverv samt offentlige formål. Det kunne eksempelvis være fysioterapeuter, fitnesscenter, klinikker for sundhedsydelser og lignende i relation til sport, sundhed og wellness.

 

Der kan opføres bebyggelse i 4 etager og med en bygningshøjde på 16 meter. I det nordøstlige hjørne mod Gullestrupvej og Vesterholmvej kan der opføres bebyggelse i op til 10 etager og 40 meters højde.

 

Rammebeskrivelsen for rammeområde 13.OF26 er tilrettet i forhold til trafik og bebyggelse.

 

Kommuneplantillægget ledsages af lokalplanforslag 13.OF26.1 for Sportscenter Herning ved Holingknuden.

 

Miljørapport:

Da byggeriet på grund af trafik og grundvand/overfladevand kan få en væsentlig indvirkning på miljøet er der udarbejdet en miljørapport for lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 72 for Sportscenter Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forløbig vedtagelse af lokalplan 13.OF26.1 for Sportscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på møde den 25. januar 2016 en udviklingsplan for den østlige side af Fuglsang sø som grundlag for udarbejdelse af lokalplan for området ved Sportscenter Herning.

 

Lokalplanen giver mulighed for at Sportscenter Herning kan udbygges og at der kan opføres ny erhvervsbebyggelse i området mod Gullestrupvej.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan 13.OF26.1 for Sportscenter Herning ved Holingknuden i Herning foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanen opdeler området i 5 delområder.  

 

 

Delområde I

Her kan der opføres bebyggelse til idrætsformål, sportscollege, daginstitution, vandrehjem samt parkering og ankomstplads. Bebyggelses kan opføres i op til 4 etager og have en maksimum bygningshøjde på op til 16 meter.

Der kan opføres 55.000 m² etageareal inden for delområdet.

 

Delområde II

Her kan der opføres bebyggelse til liberalt erhverv, serviceerhverv samt offentlige formål. Det kunne eksempelvis være fysioterapeuter, fitnesscenter, klinikker for sundhedsydelse og lignende i relation til sport, sundhed og wellness.

Bebyggelses kan opføres i op til 4 etager og have en maksimum bygningshøjde på op til 16 meter. I det nordøstlige hjørne mod Gullestrupvej og Vesterholmvej kan der opføres bebyggelse i 10 etager og en maksimum bygningshøjde 40 meter.

Der kan opføres 20.000 m² etageareal inden for delområdet.

 

Delområde III

Området udlægges til parkering og i den vestlige del kan der etableres regnvandsbassin.

 

Delområde IV

Området udlægges til ny adgangsvej, idrætsrambla, aktivitetsbånd og natur langs Holing bæk.

  

Delområde V

Området udlægges til naturområde med aktivitetsbånd. Der er mulighed for ridebane og hestefolde inden for området.

  

Trafik

Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres en ny adgangsvej til sportscenter fra Gullestrupvej. Adgangsvejen er en del af tanken omkring orientering af sportscenteret mod Herning by. I forbindelse med den nye vejadgang kan der etableres en ankomstplads.

Der kan etableres en ny adgangs vej fra Vesterholmvej til den eksisterende p-plads nord for centeret, mod vest. Den eksisterende vejadgang ændres i lokalplanen til sekundær adgangsvej.

Lokalplanen stiller krav om at der skal etableres parkeringspladser til områdets brugere og besøgende. Parkeringsarealerne kan etableres i delområderne I, II og III.

 

Herning by bindes sammen med Sportscenteret med en ny ”idrætsrambla”. Idrætsramblaen er primær tænkt som en forbindelse for de bløde trafikanter, herunder eleverne på Søndagerskolen og brugere af Herning svømmehal. Idræts ramblaen er en kombination af gangsti, cykelsti, vej og motions- og legeelementer.

 

Lokalplanen giver mulighed for et aktivitetsbånd som skaber forbindelse mellem Lillelund Engpark i øst og Fuglsang Sø i vest, via sportscenterområdet. Langs aktivitetsbåndet er der mulighed for at etablere ”pitstops” som kan etableres med anlæg til idræt, leg eller ophold.

 

Landskabet

Et vigtigt element i lokalplanen er, at der stilles krav til bearbejdningen af "kanten" mellem centeret og landskabet. Kanten skal være med til at danne rum og overgang mellem bebyggelsen og landskabet. Kanten kan bestå at bygningsfacader eller beplantning, eller en kombination at begge elementer. Beplantningen mod landskabet skal bestå af en 2 rækker træer eksempelvis elm, hvidpil eller poppel. Karakteren af beplantningen skal være let, men markant i kraft af sin højde.

 

De eksisterende træer mellem Ishockeyhallen og sportscenteret skall i det omfang det er muligt bevares. De skal derfor indgå som element i ankomstpladsen. Træerne langs den nuværende Brændgårdvej nord for den nye adgangsvej, søges i videst mulig omfang bevaret.

Beplantningsstrukturen på den eksisterende p-plads mod Vesterholmvej fastholdes i lokalplanen, og danner forbillede for senere udvidelser.

 

Lokalplanen er ikke til hinder for at Kærbo rideklub kan blive i området, der gives mulighed for at deres nuværende ridebane kan flyttes syd for den eksisterende ridehal for at give plads til idrætsramblaen.

 

Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 72 for området.

 

Miljørapport

Da byggeriet på grund af trafik og grundvand/overfladevand kan få en væsentlig indvirkning på miljøet er der udarbejdet en miljørapport for lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg. Miljørapporten er vedlagt som bilag og det ikke-tekniske resumé er indsat bagerst i lokalplanen.

 

Miljørapportens overordnede fokuspunkter er:

 • Trafik og parkering
 • Støj
 • Natur og naturbeskyttelse
 • Grundvand og overfladevand
 • Landskab og bymiljø

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 13.OF26.1 for Sportscenter Herning ved Holingknuden i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt dog således at ordene ”gode overdækkede” fjernes fra §4.12

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-21-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 64 for Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring, er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 64, udlægger et nyt rammeområde 41.E5. til erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring. Bestemmelserne for det nye rammeområde er:

 • det skal være muligt at etablere liberale erhverv i virksomhedsklasse 1 - 3
 • der må ikke være detailhandel i området
 • bebyggelsesprocent højst 55
 • bebyggelseshøjde må ikke overstige 8,5 m
 • mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsetageareal
 • opholdsarealer, mindst 10 % af erhvervsetageareal

 

Den overordnede hensigt er at skabe mulighed for at den pågældende virksomhed kan frasælge ca. halvdelen af ejendommens areal, og samtidig opretholde den hidtige aktivitet i området.

 

Kommuneplantillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 41.E5.1 for erhvervsområde ved Michael Jensensvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra en trikotagevirksomhed ved Michael Jensens Vej i Tjørring. Virksomheden ønsker mulighed for at frasælge en del af ejendommens arealer, samtidig med at virksomheden kan opretholde den hidtidige aktivitet på stedet. Det vil være nødvendigt at hæve bebyggelsesprocenten på det tilbageblivende areal, for at virksomheden efter frasalg, kan fortsætte på stedet som hidtil.

 

For at muliggøre ovennævnte, er der udarbejdet lokalplanforslag nr. 41. E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring som hermed sendes til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byplanduvalget godkendte på udvalgsmødet den 23. marts 2015, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring, og at der udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan for et erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 41.BL.1 Blandet bolig og erhvervsområde, og Byplanvedtægt nr. 21. Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med den gældende planlægning for området. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 64 til Herning kommuneplan 2013 - 2024, samt nærværende lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring.

 

Lokalplanen

Med lokalplanen bliver bebyggelsesprocenten for området hævet til 55. Området kan fortsat anvendes som erhverv i virksomhedsklasse 1 - 3. Bebyggelse må højest opføres i 2 etager, med en højde på maksimalt 8,5 m. Vejadgang til området skal fortsat ske fra Michael Jensens Vej. Kravet til parkeringspladser er 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal. Befæstelsesgraden må jævnfør spildevandsplanen højest være 60 %. Hvis befæstelsesgraden overstiger 60 % skal der på grunden ske tilbageholdelse af overfladevand fra befæstede arealer ud over de 60 %.

Der må ikke etableres boliger, detailhandel og spillehaller i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup. Tillægget udarbejdes i forbindelse med lokalplan nr. 54.T1.1 der giver mulighed for etablering af solcellepark til produktion af strøm til det nærliggende hospital.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget har den 25. januar 2016 principgodkendt udarbejdelsen af en lokalplan som giver mulighed for opstilling af solceller til produktion af strøm til DNV Gødstrup. Kommuneplantillægget har til formål at sikre at lokalplan nr. 54.T1.1 er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Der er i kommuneplantillægget udlagt et større areal til solceller end der lokalplanlægges for på nuværende tidspunkt. Dette gøres for at sikre at der også på sigt er reserveret nok areal til eventuelle udvidelser af DNV Gødstrup og et stigende strømbehov.

 

Arealet der rammelægges til solceller er afgrænset af jernbanen, ny motorvej vest om Herning samt Næstholtvej og en bolig mod syd.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 54.T1.1 for solceller ved DNV Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har den 25. januar 2016 principgodkendt, at der udarbejdes lokalplan for solceller ved DNV Gødstrup. Baggrund for udarbejdelse af lokaplanen er, at give mulighed for produktion af egen strøm til DNV Gødstrup. Ikke kun i forbindelse med driftfase men også i anlægsfase mens hospitalet bliver bygget.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmlese med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er i forbindelse med lokalplanen også udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 67.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende nordvest for DNV Gødstrup ved Næstholtvej. Området afgrænses af Jernbane mod nord, Næstholtvej mod øst samt beskyttelseslinjer om gravhøje og bolig mod syd. I alt ca. 2,4 ha.

 

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en Energipark ved DNV Gødstrup – Det nye hospital i Vest. Energiparken skal forsyne det nye hospital med strøm, og medvirke til at byggeriet kan leve op til de i bygningsreglementet fastsatte energikrav til ”2020-byggeri”. Regionen ønsker energiparken etableret hurtigst muligt. For på den måde at kunne benytte strømmen i forbindelse med anlægsperioden for hospitalsbyggeriet.

 

Figur 1 lokalplanområdet

 

Lokalplanen giver mulighed for opstilling af solceller og stiller samtidig krav om, at der skal kunne etableres vej til de bagvedliggende jorde samt til motorvejsanlægget. Derudover stilles der krav om, at der skal kunne etableres en cykelsti langs lokalplanens nordlige afgrænsning. Dette gøres da den endelige projektering af cykelsti samt flytning af jernbanen i forbindelse med motorvejsbyggeriet ikke er endeligt fastlagt.

 

Lokalplanens grænser er fastlagt ud fra de fremtidige veje i området, herunder flytning af Næstholtvvej og forskydning af jernbanen i forbindelse med motorvejsbyggeriet. Der er derfor ikke direkte overensstemmelse mellem det eksisterende vejnet og matriklerne på matrikel- og lokalplankort.

 

Der stilles med lokalplanen krav om et 5 meter bredt og 3 meter højt beplantningbælte omrking solcelleanlægget. Dette gøres for at sikre, at der ikke er indblik til anlægget fra terræn, herunder fra nabo ejendom. Anlæggets placering i forhold til motorvej og jernbane gør, at der forventeligt vil være indblik til anlægget fra disse. Regionens projektstab har overfor forvaltningen angivet, at man ønsker, at tydeliggøre visuelt, at solcellerne producerer strøm til hospitalet. På den baggrund vurderer forvaltningen, at indblik til solcellerne er acceptabelt fra jernbane og motorvej.

Husstandsmølle
Byplanudvalget traf ved principgodkendelsen beslutning om, at give mulighed for opstilling af en husstandsmølle i forbindelse med boligen på Næstholtvej. Forvaltningen har vurderet, at boligen ikke bør medtages i lokalplanen. Tilladelse til opstilling af husstandsmølle kan gives ved landzonetilladelse.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 54.T1.1 for solceller ved DNV Gødstrup til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 51 for MCH Herning Kongrescenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: - Kaare Hjorth

Sagsresume

Tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter og blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 17. november 2015.

 

Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er i alt indkommet 39 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget og tilhørende kommuneplantillæg nr. 51.

 

De indkomne bemærkninger og indsigelser omhandler generelt følgende emner:

 • Bygningshøjder - Skyggevirkninger og indbliksgener
 • Placeringen af parkeringshus - Nedrivning af bevaringsværdige ejendomme
 • Trafikale forhold – Trafik i Vinkelgade, Fynsgade og området generelt

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i indsigelsesnotatet, og giver efter administrationens vurdering ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 51.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget blev udarbejdet med det formål, at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillægget ændrer bestemmelser om anvendelse, bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde for at kunne realisere en udvidelse af MCH Herning Kongrescenter med bl.a. hotelfunktion og parkeringshus. Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres i området østlige ende ved Vinkelgade, således at rammen svarer til lokalplanens afgrænsning. 

 

De konkrete ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 51 omfatter ændringer af bebyggelsesprocent fra 140 til 180, etageantal fra højest 4 til højest 8 etager samt bygningshøjde fra højst 16 meter til højst 32 meter.   

 

Indsigelser

Indsigelserne til kommuneplantillæg nr. 51 omhandler generelt den øgede bygningshøjde for lokalplanområdet til højst 32 meter.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de beskrevne byggemuligheder i byggefelt A og B på henholdsvis 24 meter og 32 meter, kan indpasses i området og skabe en yderligere fortætning. De tilstødende ejendomme på den anden side af Kampmannsgade har i dag en højde på 4-6 etager, hvilket harmonere fint med de foreslåede 6-8 etager. Byggefelterne A og B er ligeledes placeret ud til kongrestorvet, Østergade og Kampmannsgade, hvilket betyder at kommende bygninger primært vil kaste skygge ind over de eksisterende kongreshaller.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslag til tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024, endelig vedtages.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan 11.OF2.1 for MCH Herning Kongrescenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 17. november 2015, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er i alt indkommet 39 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget og tilhørende kommuneplantillæg nr. 51.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra MCH Herning Kongrescenter om at udvide funktionerne med et hotel indeholdende op til 130 værelser samt et tilhørende parkeringshus.

 

De indkomne bemærkninger og indsigelser omhandler generelt følgende emner:

 • Bygningshøjder - Skyggevirkninger og indbliksgener
 • Placeringen af parkeringshus - Nedrivning af bevaringsværdige ejendomme
 • Trafikale forhold – Trafik i Vinkelgade, Fynsgade og området generelt

 

På baggrund af indsigelserne indstiller forvaltningen at bestemmelser for bygningshøjden i byggefelt E med parkeringshus ændres fra maksimum 16 meter til maksimum 10 meter. Det foreslås ligeledes, at ændre bestemmelsen for facaden på et eventuel parkeringshus, således at facaden udføres som en lukket facade mod Vinkelgade.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter, omfatter et areal på ca. 17.000 m². Lokalplanforslaget skal sikre, at området kan anvendes til offentlige formål, liberalt- og serviceerhverv, detailhandel, hotel, restaurant, messe-, kongres-, event- og forlystelsesformål samt parkeringshus. I forhold til tidligere anvendelsesmuligheder gives der nu mulighed for etablering af hotelfunktion og parkeringshus, mens der ikke længere kan etableres boliger inden for området.    

 

Lokalplanens formål er, at muliggøre opførelsen af et nyt hotel i op til 8 etager samt et tilhørende parkeringshus i op til 4 etager. Den nye bebyggelse kan etableres oven på det eksisterende byggeri langs Østergade, Kampmannsgade og Kongrestorvet. Parkeringshuset skal placeres på bygningens østlige side med indkørsel fra Fynsgade.

 

Offentlig høring

Der er i høringsperioden indkommet 33 bemærkninger og indsigelser til planforslagene. Der er 6 indsigelser, som er indkommet efter den offentlige høringsperiode er udløbet. Alle 39 bemærkninger og indsigelser er behandlet i indsigelsesnotatet, da de omhandler samme emner. 

 

Bygningshøjder - indsigelser

Der er flere indsigelser som omhandler de maksimale bygningshøjder på parkeringshuset (16 meter) og på hotelbyggeriet (24 og 32 meter). Parkeringshuset på 16 meter vil give skyggegener og forringelser af de tilstødende grunde i Vinkelgade, og det beskrives at gadens udtryk vil blive ødelagt at et betonbyggeri i denne højde.

Det beskrives ligeledes, at byggeri på 6-8 etager langs Kampmannsgade vil give skygge og indbliksgener for naboejendommene på den anden side af gaden.   

 

Placering af parkeringshus - indsigelser

Det beskrives at parkeringshuset ikke passer ind på Vinkelgade, hverken som funktion eller som bygningsvolumen. Det påpeges af flere, at der gives tilladelse til nedrivning af tre bevaringsværdige bygninger for etablering af parkeringshuset, hvilket vil ødelægge Vinkelsgade udtryk og være et tab for området.

 

Trafikale forhold - indsigelser

Der er mange indsigelser, som beskriver de trafikale problematikker i forhold til etablering af et parkeringshus i Vinkelgade med udkørsel til Fynsgade. Området ved kongrescentret er i dag belastet af meget trafik, og det frygtes at et nyt parkeringshus vil forværre situationen og skabe farlige situationer. Der foreslås at der etableres alternative parkeringspladser i form af parkeringskælder eller parkeringshus på Danmarksgade Parkeringsplads.

 

Forvaltningens vurdering

Den eksisterende lokalplan for Herning Kongrescenter giver mulighed for at bygge i en højde af 16 meter inden for område II, hvilket svarer til delområde I i det nye lokalplanforslag. Lokalplanforslaget ændrer derfor ikke den maksimale bygningshøjde for byggefelterne C, D og E i forhold til eksisterende forhold.

 

Muligheden for placering af et parkeringshus i byggefelt E med en maksimum højde på 16 meter ud mod Vinkelgade, kan forekomme meget karkant for gadens udtryk. Det foreslås derfor, at den maksimale bygningshøjde for byggefelt E ændres fra maksimum 16 meter til maksimum 10 meter. Det betyder, at der stadig er mulighed for parkeringshus i 4 etager med en lavere etagehøjde, hvorved bygningen kan tilpasses bygningshøjderne i Vinkelgade. Det foreslås ligeledes at ændre §8.3, således at det sikres, at et eventuelt parkeringshus etableres med lukkede facader mod Vinkelgade.

 

Forvaltningen vurderer, at de beskrevne byggemuligheder i byggefelt A og B kan indpasses i området og skabe en yderligere fortætning. De tilstødende ejendomme på den anden side af Kampmannsgade har i dag en højde på 4-6 etager, hvilket harmonerer fint med de foreslåede 6-8 etager. Byggefelterne A og B er ligeledes placeret ud til kongrestorvet, Østergade og Kampmannsgade, hvilket betyder at kommende bygninger primært vil kaste skygge ind over de eksisterende kongreshaller.

 

Parkeringskravet kan principielt godt opfyldes ved etablering af parkeringspladserne på Danmarksgade Parkeringsplads igennem Herning Kommunes Parkeringsfond, som mange af indsigelserne foreslår, men da området ligger uden for lokalplanområdet indgår det ikke i lokalplanforslaget.

Den trafikale situation vurderes løbende, men lokalplanens muligheder udløser i første omgang ikke ændringer i områdets trafikregulering. Ved en etablering af parkeringshus inden for lokalplanområdet kan de trafikale forhold i Fynsgade, Th. Nielsens Gade og Østergade/Silkeborgvej vurderes igen i forhold til eventuelle trafikreguleringer.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplanforslag nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter, endelig vedtages med følgende ændringer:

 

at §7.18 ændres fra: ”Bebyggelse må have en højde af maksimum 16 meter” til ” Bebyggelse må have en højde af maksimum 10 meter”

 

at §8.3 ændres fra: ”Facader på parkeringshus kan udføres som grønne facader” til ”Facader skal udføres som lukkede facader mod Vinkelgade, eventuelt som grønne, beplantede facader

Beslutning

Tiltrådt dog således at kort bilag 2 rettes så den sekundære vejadgang fra Vinkelgade til parkeringshuset fjernes.

 

Jørn V Eriksen kan ikke tiltræde indstillingen pga. lokalplanens muligheder for at etablerer parkeringshus.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 12.B7.3 for Engholm Søpark syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 12.B7.3 for Engholm Søpark syd har været i offentlig høring fra den 17. december 2015 til den 10. februar 2016. Der er indkommet én bemærkning omkring vendeplads til lokalplanforslaget i den offentlige høring. Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanen ved den endelige vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 12.B7.3 giver mulighed for at udstykke 28 grunde til enfamiliehuse. Udstykningen er den sydligste del af Engholm Søpark i det nordøstlige Herning. I løbet af de senere år er der i den øvrige del af Engholm Søpark bygget en dagligvarebutik, rækkehuse samt enfamiliehuse, udgravet en mindre sø og opført et kontordomicil.

 

 

Luftfoto med lokalplangrænse (stiplet linje) og udstykningsplan

 

I den offentlige høring af lokalplanforslaget er der indkommet en bemærkning fra Midt- og Vestjyllands politi. Bemærkningen er vedhæftet som bilag. Politiet bemærker, at der på kortbilag 2 ikke er indtegnet en vendeplads på den sydligste boligvej E - F.

 

Herning Kommunes vejafdeling har vurderet, at boligvejen E - F er så kort, at der ikke er behov for at stille krav om en vendeplads. Derfor er der hverken i lokalplanens bestemmelser eller på kortbilag 2 stillet krav om en vendeplads. Bygherre kan vælge at anlægge en vendeplads som vist på lokalplanens illustrationsplan (side 12), hvis der er ønske om det.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplan 12.B7.3 vedtages uden ændringer.

Beslutning

Lokalplan 12.B7.3 vedtages endeligt

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Perspektivnotat 2017 - Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

I følge budgetvejledningen for 2017 skal fagudvalgene til Byrådets 1. budgetkonference den 25. april 2016 aflevere perspektivnotater vedrørende det enkelte udvalgs ansvarsområder/serviceområder. Et perspektivnotat skal indeholde en faktabeskrivelse af serviceområdet, samt vurderinger og oplysninger vedrørende bl.a. fremtidsperspektiver, nøgletal, økonomi og eventuelle effektiviseringsmuligheder.

Sagsfremstilling

For Byplanudvalgets område er der udarbejdet ét perspektivnotat, der dækker aktiviteter på tre serviceområder: 03 Byfornyelse, 09 Trafik og 20 Administration. Desuden administrerer Byplanudvalget "Grøn ordning" på serviceområde 04: Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud efter Grøn ordning til initiativer, som kommer de lokale borgere til gavn. Sigtet med Grøn ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

 

Herning Kommunes Kommuneplanlægning gennemføres inden for rammerne af Planloven. Efter loven skal kommunen udarbejde en kommuneplan, og denne skal revideres mindst én gang i hver valgperiode. Byrådet har efter Planloven pligt til at efterleve kommuneplanen gennem udøvelse af de beføjelser, som i øvrigt følger af lovgivningen, for at sikre, at udviklingen i kommunen sker ud fra et helhedssyn på et miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtigt grundlag.

 

Herning Kommune arbejder ligeledes bredt med byfornyelse jf. Byfornyelsesloven (Lov om byfornyelse og udvikling af byer), og området omfatter dels en (mindre) driftsside og dels en anlægsside. På driften vedrører området udgifter til ydelsesstøtte til indeks- og nominallån på afsluttede, igangværende og nye byfornyelsesprojekter, kommunale og private boligforbedringsprojekter samt afdragsbidrag til lånefinansierede ombygningstab ved allerede gennemførte boligforbedringer efter saneringsloven. På anlægssiden omfatter området bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring samt kondemnering, nedrivning, indeklima- og skimmelsvampsager.

 

Herning Kommunes overordnede prioriterings- og styringsredskab for byplanlægning og byudvikling, herunder byggemodning og byfornyelse, er Kommuneplan 2014-2026. Kommuneplanen skal revideres senest i 2017, forud for denne revision skal Byrådet godkende en Planstrategi, som nærmere angiver, hvilke emner i kommuneplanen, der skal have et særligt fokus i revisionen.

 

De største planlægningsopgaver på kommune- og lokalplanniveau i de kommende år bliver først og fremmest planlægning for omdannelse af sygehusgrunden i Herning (Herning+), når hospitalet flytter til Gødstrup. En anden af de større planlægningsopgaver er etablering af planlægningen for en ny bydel ved DNV Gødstrup, som har arbejdstitlen Ny by ved Helstrup. Detailplanlægningen for Time World ved MCH bliver ligeledes en af de større opgaver.

 

Aktivitetsniveauet indenfor byggeri og anlæg ser ud til at være stigende. Dermed vil der også ske en forøgelse af antallet af lokalplaner, som forventes at blive en omfattende planlægningsopgave i de kommende år.  

 

Herning centrum undergår i disse år en markant omdannelse, med bl.a. gågaderenovering og flere nye byggeprojekter. Under projektet Herning C er der udviklet en række nye ideer til projekter i bymidten, som skal realiseres i de kommende år.

 

I løbet af forsommeren 2016 skal der tages stilling til de kommende års bymidteprojekter.

 

Vedlagt: Perspektivnotat 2017 for Byplanudvalgets område. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender Perspektivnotatet for 2017.

Beslutning

Tiltrådt dog således, at der tilføjes et afsnit om fremdriften i centerbyplanerne og landsbyerne, herunder at der ønskes en områdefornyelse i Kibæk

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.32-G01-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ekspropriation af rettigheder på Jyllandsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med opførelsen af byggeprojektet på Jyllandsgade 4-6, Herning har det vist sig, at der for de pågældende ejendomme er tinglyst flere deklarationer, som ikke er i overensstemmelse med den for området nugældende planlægning.

 

Jyllandsgade Invest 2011 ApS, som er bygherre anmoder derfor Herning Kommune ekspropriere disse deklarationer og erstatte dem med en ny deklaration, som er i overensstemmelse med den gældende planlægning.

 

Det anbefales, at der eksproprieres til fordel for Jyllandsgade Invest 2011 ApS som ansøgt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af Dalgasgade 32 og 34 (2 andelsboligfor-eninger) bliver ejerne af matr. nr. 1021, 1022 (nu 1022a og 1022b) og 1024a Herning Bygrunde enige om at store dele af ejendommene skal fungere fælles for ejendommene. Det drejer sig om færdsels-, parkerings- og opholdsarealer.

 

Den 26. maj 1983 tinglyses der en servitut herom, hvor de berørte arealer er fastlagt på et rids, og der også er fastsat bestemmelser om vedligeholdelse.

 

 

Den 19. december 1989 vedtager Herning Kommune lokalplan nr. 11.C2.1 og træffer byfornyelsesbeslutning for området. På baggrund heraf:

 

- Stiftes et gårdlav, som der tinglyses bestemmelser om d. 26 januar 1990.

- Tinglyses d. 3. oktober 1991 bestemmelser om fællesareal

 

Efterfølgende er lokalplanen i 2011 blevet afløst af lokalplan nr. 11.C2.2 for hele karréen og i 2014 bliver lokalplan nr. 11.C2.3 vedtaget for området ”Jyllandsgade 2 – 8”.

 

I dag anvendes store dele af de arealer, der med servitutten fra 1983 blev fastlagt til færdsels-, parkerings- og opholdsarealer ikke i overensstemmelse med servituttens bestemmelser. Desuden er hele matr. nr. 1021 samt færdsels- og parkeringsarealerne på matr. nr. 1022b inddraget i det areal, der drives af gårdlavet.

 

De faktiske forhold stemmer således i høj grad ikke med de retlige forhold.

 

Endelig er det således, at lokalplan nr. 11.C2.3 udlægger arealet bag selve bygningen langs Jyllandsgade til ”friareal og parkering”. Den sydlige del af dette areal er med servitutten fra 1983 udlagt til parkering til fordel for de påtaleberettigede.

 

Ved realiseringen af byggeprojektet for Jyllandsgade 4 – 8 ønskes arealet bag selve bygningen udlagt til både friareal og parkering, ved at der i kælderen indrettes parkeringskælder, og der på dækket indrettes friarealer.

 

Det medfører et behov for at få ændret på bestemmelserne i servitutten fra 1983, således at det areal, der nu er en del af matr. nr. 1026 udgår af servitutten. Dette areal er hidtil blevet anvendt til parkering i overensstemmelse med bestemmelserne i servitutten fra 1983. På grund af de omtalte tidligere ændringer blev dette parkeringsareal kun anvendt af ejerne af Jyllandsgade 10 og Dalgasgade 32.

 

Det er mellem bygherren for Jyllandsgade 4 - 8 og af ejerne af disse ejendomme (Jyllandsgade 10 og Dalgasgade 32) blevet aftalt, at flytte parkeringsarealet på matr. nr. 1026 mod syd, så det fremtidig kommer til at ligge på matr. nr. 1024a (Jyllandsgade 10).

 

Denne ændring ønskes tinglyst, da der ellers ikke kan udstede attest om at det nye byggeri ikke er i strid med tinglyste servitutter.

 

Dette kan ikke lade sig gøre umiddelbart, idet ændring af en servitut efter aftale kræver at alle påtaleberettigede skriver under på et dokument om ændringen.

 

De påtaleberettigede på servitutten fra 1983 er:

 

-       Matr. nr. 1024a (Jyllandsgade 10), der er opdelt i 3 ejerlejligheder

-       Matr. nr. 1022a (Dalgasgade 32), der er en andelsboligforening

-       Matr. nr. 1022b (Dalgasgade 34), der er en andelsboligforening

-       Matr. nr. 1021 (Dalgasgade 46), ejendommen er privat fællesvej i sin helhed

-       Herning Kommune

 

Ejerne af matr. nr. 1024a og 1022a har underskrevet de nødvendige dokumenter. Herning Kommune kan også tiltræde ændringerne.

For matr. nr. 1022b og 1021 er det ikke lykkedes bygherren at få de nødvendige underskrifter og dokumenter om tegningsret.

For matr. nr. 1021 vil det ikke være muligt at få underskrifter fra alle de i Tingbogen anførte ejere, da 2 af dem (Egon Emil Nielsen og O Weber Carlsen) er døde.

 

Jyllandsgade Invest 2011 ApS, der ejer matr. nr. 1026 Herning Bygrunde anmoder derfor Herning Kommune om at ekspropriere:

 

Servitut tinglyst 26. maj 1983 for realisering af byggeprojektet på Jyllandsgade 4 – 6. Der er givet byggetilladelse til byggeriet, som er under opførelse. Ekspropriationen sker mod, at der tinglyses en ny servitut med de tilbageværende aktuelle rettigheder.

 

Servitut tinglyst 11. november 1931 om færdselsret og ret til vinduer, (Påtaleberettiget ifølge servituttens tekst er matr. nr. 1023a og 1023b. Disse arealer er i dag dele af matr. nr. 1022b og 1026.)

 

 

 

Servitut tinglyst 2. maj 1941 om færdselsret (Påtaleberettiget ifølge servituttens tekst er matr. nr. 1000. Disse arealer er idag matr. nr. 1000a og dele af matr. nr. 1027c.)

  

Færdselsrettighederne er blevet omlagt og følger i dag de anlagte veje i Landts Gård.

 

Uoverensstemmelsen ses tydelig på de 2 bilag.

 

Ekspropriation af rettighederne sker derfor for at sikre lovligheden af de eksisterende forhold.

 

De tinglyste rettigheder strider mod den faktiske anvendelse af arealerne i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr. 11.C2.2

  

På grund af de øvrige ændringer, der er sket i brugen af de arealer, der er fastlagt i servitutten, tinglyst d. 26. maj 1983, foreslås det, at der på åstedsforretningen arbejdes på en mere omfattende oprydning i servituttens bestemmelser, således at servitutten aflyses, og der til gengæld tinglyses en ny servitut med de aktuelle bestemmelser.

 

Hjemlen til at gennemføre ekspropriationen er §47 i Lov om planlægning, idet de ønskede ændringer af servituttens bestemmelsen er af ”væsentlig betydning for virkeliggørelse af en lokalplan” (lokalplanerne nr. 11.C2.2 og 11.C2.3).

 

Forslag til ny servitut og rids hertil er vedlagt sagen som bilag. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at administrationen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure til fordel for Jyllandsgade Invest 2011 ApS som beskrevet i sagsfremstillingen,

 

at Jyllandsgade Invest 2011 ApS pålægges at afholde samtlige omkostninger forbundet med ekspropriationen, herunder også eventuelle erstatninger,

 

at det tilkendegives, at Herning Kommune er indstillet på at ekspropriere til fordel for Jyllandsgade Invest 2011 ApS, som beskrevet i sagen 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-3-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Principgodkendelse af boligbebyggelse på Danmarksgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om mulighed for at opføre boligbebyggelse i 2 etager på adressen Danmarksgade 11 i Herning. Det ansøgte projekt er i strid med gældende kommuneplanramme 11.C8. En imødekommelse af det ansøgte projekt vil derfor kræve udarbejdelse af tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024. Det ansøgte projekt vurderes ikke at være lokalplanpligtigt.

 

Ansøgningen fremsendes hermed til principgodkendelse.

Sagsfremstilling

Årstiderne Arkitekter har på vegne af ejer af ejendommen Danmarksgade 11 ansøgt om mulighed for opførelse af et etagebyggeri til boliger på ejendommen.

Projektområdet er beliggende på hjørnet af Danmarksgade og St. Blichers Gade i Herning og omfatter matrikel nr. 370a, 370b og 368, alle Herning Bygrunde, med et samlet areal på 1.800 m2.

 

Kortudsnit med matrikelnumre

 

Den eksisterende bebyggelse inden for projektområdet består dels af 3 villaer i 2 etager, hvoraf 2 villaer er med høj kælder og den ene villa har desuden udnyttet tagetage, og dels af en erhvervsbygning opført i 2 etager. 2 af de eksisterende villaer er i forbindelse med udarbejdelsen af Herning Kommuneatlas registreret med bevaringsværdi 6 (middel). De resterende 2 byggerier inden for projektområdet har ingen bevaringsværdi.

 

Det ansøgte projekt ønskes opført som boliger i en randbebyggelse på hjørnet mellem Danmarksgade og St. Blichers Gade i 2 etager med samlet bruttoetageareal på ca. 940 m2 jf. Bilag 1. Der er skitseret friarealer syd for de 2 eksisterende villaer samt parkeringsareal sydøst for det ansøgte projekt. Vejadgangen sker fra St. Blichers Gade langs den eksisterende villas facade mod vest. Projektet rummer 9 parkeringspladser i gårdarealet.

 

 

Plangrundlag

Projektområdet er ikke omfattet af en byplanvedtægt eller lokalplan.

 

Kommuneplanramme 11.C8

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 11.C8, der giver mulighed for centerformål. Kommuneplanrammen giver endvidere mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 140 for området som helhed og bebyggelse i op til 12 meter og maksimum 3 etager for hjørnet mellem Danmarksgade og St. Blichers Gade. I bebyggelsen langs Danmarksgade, St. Blichers Gade og Grønnegade kan stueetagen anvendes til butikker, mindre liberale erhverv og boliger. Etagerne over stueplan skal anvendes til boliger. Af kommuneplanramme 11.C8 fremgår det desuden, at bebyggelse i den sydlige del af området mod 11.C11 og 11.E2 skal fortrinsvis anvendes til butikker, kontorer, liberale erhverv og service. Der kan etableres boliger i etager over stueetage, når det sikres, at disse ikke påføres gener i form af lugt, støj og rystelser. Belægninger på friarealer og parkeringsarealer skal udføres, så de tillader nedsivning af regnvand. Bebyggelsen skal fremstå som en sluttet randbebyggelse mod de omkransende gader. Utidssvarende bebyggelse skal nedrives eller renoveres. Der skal ved byfornyelse sikres velbeliggende grønne friarealer i karréens midte til ophold, og der skal plantes træer på parkeringsarealerne. Der skal etableres 1 parkeringsplads per bolig samt opholdsareal svarende til 30% af boligetagearealet.

 

Risikovirksomhed

Ejendommen ligger inden for Herning Slagteris sikkerhedszone jf. Bilag 2. Generelt tillades der ikke opførelse af ny følsom arealanvendelse som for eksempel boligformål inden for sikkerhedszonen, da det påvirker beregningen af samfundsrisikoen. Samfundsrisikoen er beregningen af det antal mennesker, det vurderes acceptabelt at miste ved et eventuelt ammoniakudslip eller lignende fejl i sikkerhedssystemet omkring slagteriet. Det betyder desuden, at opførelsen af ny følsom arealanvendelse kan påføre slagteriet yderligere sikkerhedskrav med mindre Herning Kommune kan argumentere for, at samfundsrisikoen forbliver uændret blandt andet ved at redegøre for det nuværende antal af mennesker inden for sikkerhedszonen i forhold til det forventede antal af mennesker inden for sikkerhedszonen ved opførelsen af det ansøgte projekt.

 

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at et byggeri som det ansøgte projekt vil markere hjørnet af Danmarksgade og St. Blichers Gade og give såvel hjørnegrunden samt Danmarksgade et arkitektonisk løft. Danmarksgade er i forvejen domineret af lignende byggerier, hvorfor det ansøgte projekt vil passe fint ind i det eksisterende bymiljø.

 

Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen med hensyn til byggeriets anvendelse, hvorfor der skal udarbejdes nyt plangrundlag i form af et tillæg til kommuneplanen, hvis projektet skal nyde fremme.

 

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt med maksimalt 8 boliger i maksimalt 2 etager og 8,5 meters højde ikke er lokalplanpligtigt, da det kan opføres inden for reglerne i bygningsreglementet samt ikke er en væsentlig ændring af de eksisterende forhold, hverken i forhold til bygningsvolumen eller anvendelse. Projektet forbedrer desuden parkeringsforhold og udeopholdsarealer både for de 2 eksisterende villaer samt for nybyggeriet. Nærmeste nabo mod syd og vest er parkeringsarealer og nybyggeriet er desuden trukket helt ud til vejen, hvorfor det vurderes, at det ansøgte projekt ikke giver risiko for genevirkninger for nærmeste naboer.

 

Projektets største udfordring er nærheden til slagteriet, men forvaltningen vurderer, at samfundsrisikoen ved opførelsen af det ansøgte projekt forbliver uændret. Begrundelsen herfor er, at der i dag ligger en bolig (svarende til 2,4 indbygger i gennemsnit) samt et større forsamlingslokale, der senest i 2012 er godkendt til 200 mennesker, mens det ansøgte projekt blot giver mulighed for 8 boliger, hvilket svarer til 19,2 indbyggere. Selvom der er en stor forskel mellem det nuværende antal mennesker og det forventede antal i henhold til det ansøgte projekt, er der tale om en udligning af samfundsrisikoen, da foreningsformål ikke vægtes lige så højt som boligformål. Der kan således ikke opføres 84 boliger (svarende til 201,6 mennesker) i stedet for den nuværende bolig og forsamlingslokale, da foreningsformål på lige fod med erhvervsformål betegnes som et flow af mennesker (besøgende), mens boliger opfattes som overnattende mennesker. Inden en endelig tilladelse kan gives, tages forbehold for udarbejdelsen af en konkret beregning af samfundsrisikoen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om de vil principgodkende det ansøgte projekt,

 

at Byplanudvalget i så fald godkender udarbejdelsen af et tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024, der tillader boliger i stueetagen.

Beslutning

Byplanudvalget principgodkender udarbejdelsen af et tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024, der også tillader boliger i stueetagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-16 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Principgodkendelse udvidelse af Sunds Møbler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om udvidelse af Sunds Møbler. Ansøger har i 2009 fået udarbejdet lokalplan for udvidelse af virksomheden. Der er indgået en aftale med nabovirksomhed om erhvervelse af del af deres ejendom til udvidelse af Sunds Møbler mod syd. Ansøger vil gerne have mulighed for at placere dagligvarebutik på ejendommen.

Forvaltningen indstiller, at der gives principgodkendelse til udvidelse af Sunds Møbler og igangsættes udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, men afslag til etablering af dagligvarebutik.

Sagsfremstilling

Ansøgning
Sunds Møbler ansøger om at få mulighed for at udvide deres virksomhed mod syd på ubebygget matrikel. Nuværende lokalplan giver mulighed for udvidelse af virksomheden ud mod Sundsvej, men ejer har fundet denne løsning urentabel og har derfor indgået aftale med naboen om erhvervelse af en del af deres ejendom. Derudover vil ansøger gerne have mulighed for at opføre dagligvarebutik.

Udvidelsens omfang er endnu ikke afklaret, da ansøger gerne vil have afklaret det principielle i om der kan opnås tilladelse til en udvidelse.

 

Figur 1 - forventet lokalplanområde 

 

Plangrundlag

Kommuneplanramme 21.E8

Kommuneplanrammen omhandler kun Sunds Møbler og giver mulighed for op til 3800 m2 møbelbutik. Den nuværende butik er på ca. 1800 m2. Bygningshøjden er fastsat til 12 m og etageantallet til maks 3.

 

Lokalplan 21.E8.1

Lokaplanen gælder for samme område som kommuneplanramme 21.E8. Den er udformet med det formål at give mulighed for udvidelse af Sunds Møbler på op til 3800 m2 butik. Den fastsætter gennem byggelinjer krav til placering af udvidelsen af butikken samt bestemmelser for adgangsveje og skiltning.

 

Figur 2 - Afgrænsning af gældende lokalplan 21.E8.1

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse mod syd er mere hensigtsmæssig end den nuværende udvidelsesmulighed for Sunds Møbler i lokalplan 21.E8.1, da udvidelsesmuligheden i lokalplanen indbefatter placering af parkeringspladser inden for Vejdirektoratets byggelinje langs Sundsvej.

Nuværende udvidelsesmulighed i lokalplan 21.E8.1 gør, at der kan opføres i alt 3800 m
2 butik svarende til en bebyggelsesprocent på 70. En ny lokalplan forventes udarbejdet således, at bebyggelesprocenten ikke vil overstige dette. Inddragelse af yderligere en matrikel vil ligeledes give bedre mulighed for at sikre bebyggelesprocenten ikke bliver for høj samt bedre mulighed for at placere parkering uden for Vejdirektoratets byggelinjer langs Sundsvej.

Udvidelsen forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for møbler som særligt pladskrævende varer. Møbelbutikker betragtes som udgangspunkt som udvalgsvarer, men kan placeres som særligt pladskrævende varer på baggrund af en konkret planlægning. Der er tidligere blevet udarbejdet en lokalplan for en udvidelse af Sunds Møbler. Det er forvaltningens vurdering, at en ændring vil være i overensstemmelse principperne for placering af møbler som særligt pladskrævende varer.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke skal gives mulighed for placering af dagligvarebutik. Det vil medvirke til at svække dagligvarehandlen i Sunds bymidte og butikken vil blive placeret et sted uden gode adgangsveje for alle typer trafikanter. Det vil derudover ikke være muligt at placere en dagligvarebutik i dette område efter gældende lovgivning.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principgodkender igangsættelse af lokalplan for udvidelse af Sunds Møbler,
at Byplanudvalget giver afslag til mulighed for etablering af dagligvarebutik.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 83.00.00-S55-1-14 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Regnskab 2015 og overførsler 2015 til 2016 på Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2015 har forvaltningen for serviceområderne 03 Kommunale ejendomme-Byfornyelse; 04 Grønne områder og 09 Trafik udarbejdet forslag til regnskab samt overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra regnskabsår 2015 til 2016.

 

I henhold til bevillingsreglerne kan de enkelte fagudvalg, efter ansøgning til Byrådet, overføre uforbrugte budgetbeløb vedrørende drift og restrådighedsbeløb vedrørende anlæg. I følge reglerne for overførsler mellem budgetår (drift) kan der som hovedprincip ikke overføres mere, end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der, som hovedprincip, skal ske overførsel af et eventuelt merforbrug på serviceområdet.

 

Sagsfremstilling

Regnskab 2015 og overførsler fra 2015 til 2016:

Overførsler fra 2015 til 2016 på Byplanudvalgets område vedrører alene anlæg på serviceområderne 03, 04 og 09.

 

Regnskab drift:

Driften på serviceområde 03 viser et forbrug på 469.000 kr. Det betyder, at der er et mindreforbrug på 198.000 kr., hvilket beløb indstilles at tilgå kassen.

 

 

Angående serviceområde 09 er budgettet på 5 mio.kr. flyttet til ANLÆG vedrørende udvikling og realisering af projekter i Herning bymidte på serviceområde 9 Trafik, stednr. 223058 - Bymidten, delprojekter.

 

Regnskab anlæg:

Det fremgår af nedenstående tabel, at regnskabet på anlægssiden viser et samlet forbrug på netto 4,541 mio. kr. fordelt med henholdsvis 0,751 mio. kr. på serviceområde 03; 0,420 mio. kr. på serviceområde 04 og 3,370 mio. kr. på serviceområde 09.

 

 

En række anlægsprojekter er blevet regnskabsafsluttet i 2015, jf. vedlagte bilag med specifikationer på det enkelte serviceområde.

Der indstilles overførsel fra 2015 til 2016 af i alt netto 12,139 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende og planlagte projekter.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender regnskabet for 2015 samt de ansøgte overførsler, der efterfølgende fremsendes til viderebehandling i Erhvervs- og Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Opfølgning på budgetmål 2015 samt nye mål for 2017 på Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutning 2015 har forvaltningen udarbejdet opfølgning på de politiske årsmål for 2015 på serviceområde 03 Kommunale ejendomme-Byfornyelse. Samtidig er der udarbejdet forslag til mål til budgettet for 2017.

Sagsfremstilling

Målopfølgning - budget 2015

På serviceområde 03 er der i budget 2015 følgende mål, der alle omhandler byfornyelse:

 • Inden for rammen af Byfornyelsesstrategien igangsættes mindst fem bygningsfornyelsesprojekter.
 • Inden for rammen af Byfornyelsesstrategien igangsættes en række delprojekter i Sunds, jf. programmet for områdefornyelse. Herunder grønne projekter blandt andet i form af beplantning i hovedgaden.
 • Inden for rammen af Handlingsplanen for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod skrot og affald arbejdes videre med kondemnering og evt. påbud om nedrivning.
 • Inden for rammen af Pulje til Landsbyfornyelse 2014 igangsættes mindst tre projekter i 2014/2015.

 

Målopfølgningen angiver, at målene er delvist opfyldt, idet der kun er igangsat 4 (og ikke 5) bygningsfornyelsesprojekter, hvilket har baggrund i, at flere af de indkomne ansøgninger ikke har opfyldt kravene jf. Byfornyelsesloven:

 • Der er i 2015 givet tilsagn om støtte til 4 bygningsfornyelsesprojekter inden for rammen af Byfornyelsesstrategien 2012-2015.
 • Der er i 2015 gennemført udbud/licitation på anlægsprojekter i Sunds, jf. programmet for områdefornyelse. Forventet anlægsstart april 2016.
 • Der er i 2015 arbejdet løbende med kondemnerings- og indeklimasager.
 • Der er i 2015 givet tilsagn om støtte til 4 bygningsfornyelsesprojekter og 11 nedrivninger inden for rammen af Pulje til landsbyfornyelse. Der er indkommet i alt 19 ansøgninger.

 

Forslag til mål - budget 2017

Med det sigte at understøtte en fortsat udvikling af kommunens mindre bysamfund med respekt for størrelse og forskellighed, og med henblik at have et stærkt, veldefineret bymønster, hvor Herning by udgør det centrale kraftcenter, er det på serviceområde 03 målet i 2017:

 • At der gennemføres og igangsættes et antal projekter inden for rammen af Byfornyelsesstrategi 2016-2019 (udarbejdes medio 2016).
 • At der arbejdes videre med indeklimasager, kondemnering og evt. påbud om nedrivning inden for rammen ”Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald”.
 • At igangværende områdefornyelsesprojekt i Sunds, jf. godkendt program, afsluttes. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender målopfølgningen for 2015.
at Byplanudvalget godkender forslaget til budgetmål for 2017 for serviceområde 03.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-19-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde nord for Aulum.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 23. november 2015, punkt 159, principgodkendt at der igangsættes planlægning, der skal give mulighed for at anvende matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum til råstofindvinding.

 

Dette er ensbetydende med at området ikke længere kan anvendes til virksomheder i klasse 5-7. Planlægningsmæssigt kan dette betyde, at kan blive nødvendigt at der udlægges nye arealer i Herning Kommune til virksomheder i klasse 7.

 

For at der kan graves grus i det ønskede område, skal kommuneplanens rammeområde 09.E1 ændres med et kommuneplantillæg, således at arealerne ikke længere er omfattet. Lokalplan 5.06 skal ligeledes aflyses og arealerne skal tilbageføres til landszone.

 

Sagen om forslag til tillæg nr. 65 følger sagen om ophævelse af lokalplan nr. 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborg.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået en henvendelse fra NCC Roads A/S som ejer matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum. NCC Roads A/S ønsker at anvende arealerne til råstofgravning.

 

Arealerne er i Herning Kommuneplan omfattet af rammeområde 09.E1 hvor det blandet andet fremgår at:

 

”... Områdets anvendelse fastlægges primært til industrivirksomheder, og/eller virksomheder med stort transportbehov (miljøklasse 5-7).  Området kan dog også anvendes til virksomheder, der i henhold til miljølovgivningen kræver kommunalbestyrelsens godkendelse, og/eller har stort transportbehov, hvis forholdene taler for det, og amtsrådet kan anbefale det, samt til offentlige formål, der naturligt kan indpasses i området.”

 

I Herning Kommune er det begrænset hvor mange områder hvori der er mulighed for etablering af virksomheder i miljøklasse 7. Udtages dette område af kommuneplanen, kan det medføre at der i kommuneplanen skal udlægges nye arealer til virksomheder i klasse 7, samt udarbejdes ny planlægning for disse områder.

 

En anvendelse af arealerne til råstofgravning er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, hvorfor der er udarbejdet et forslag til tillæg nr. 65 som udtager området af kommuneplanrammen. Tillæg nr. 65 er vedlagt i bilag.

 

Forslag til tillæg nr. 65 skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, hvorefter planerne kan endeligt vedtages og området udtages af kommuneplanen.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2013-24 skal foreløbigt vedtages.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Ophævelse af lokalplan 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 23. november 2015, punkt 159, principgodkendt at der igangsættes planlægning, der skal give mulighed for at anvende matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum til råstofindvinding.

 

Dette er ensbetydende med at området ikke længere kan anvendes til virksomheder i klasse 5-7. Planlægningsmæssigt kan dette betyde, at kan blive nødvendigt at der udlægges nye arealer i Herning Kommune til virksomheder i klasse 7.

 

For at der kan graves grus i det ønskede område, skal kommuneplanens rammeområde 09.E1 ændres, således at arealerne ikke længere er omfattet af kommuneplanrammen, og at lokalplan 5.06 skal aflyses samt at arealerne skal tilbageføres til landszone.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanen aflyses og arealerne tilbageføres til landzone.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået en henvendelse fra NCC Roads A/S som ejer matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum. NCC Roads A/S ønsker at anvende arealerne til råstofgravning.

 

Arealerne er omfattet af bestemmelserne i lokalplan 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (afstand til boliger) og/eller stort transportbehov (miljøklasse 5-7).

 

I Herning Kommune er det begrænset hvor mange områder hvori der er mulighed for etablering af virksomheder i miljøklasse 7. Udtages dette område, kan det medføre at der skal udlægges nye arealer til virksomheder i klasse 7.  

 

 

Af lokalplanens § 1.02 fremgår at lokalplanens formål er:

”at fastlægge områdets anvendelse til virksomheder med særlige beliggenhedskrav”

 

Den ønskede anvendelse til råstofgravning og efterfølgende genetablering af området til natur, kræver at lokalplanen aflyses og arealerne tilbageføres til landzone. Råstofgravning kan realiseres uden en lokalplan.

 

Lokalplanen omfatter foruden de omtalte arealer, en del af matr. nr.  2b og en lille del af matr. nr. 2o Lergrav Hgd Aulum.  Det er vurderet at lokalplanen skal aflyses i sin helhed, da det planlægningsmæssigt ikke er hensigtsmæssigt at en lille del af området bibeholdes.

 

Ved ophævelse af lokalplanen benyttes planlovens § 33 stk. 1, hvor lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig.

 

Beslutningen om tilbageførsel skal i høring i minimum 8 uger hos berørte parter før endelige vedtagelse.  

 

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Reglerne om erstatning i forbindelse med tilbageførsel af arealer til landzone er fastsat i planlovens § 46.

 

Herefter er der adgang til at fremsætte krav om erstatning for faktisk afholdte udgifter med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone. Reglen begrænser erstatningskravet til positive udgifter, der er afholdt som følge af ejendommens placering i byzone. En eventuel mistet spekulationsgevinst kan ikke kræves erstattet efter bestemmelsen.

 

Krav om erstatning skal fremsættes skriftligt over for kommunalbestyrelsen senest 12 uger efter, at ejerne har fået meddelelse om kommunalbestyrelsens beslutning efter planlovens § 45, stk. 1 og 2 (§ 46, stk. 3).

 

Det er administrationens umiddelbare vurdering at der ikke vil være større udgifter til ovenstående da arealerne i dag anvendes som landbrugsmæssigt.

 

Frigørelsesafgift:

Der er ikke kendskab til gældsposter vedrørende opkrævet frigørelsesafgift.

 

Godtgørelse for grundskyld:

Efter § 29 A, stk. 1, i lov om kommunal ejendomsskat ydes der en godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone i henhold til § 45 i lov om planlægning, for en del af den grundskyld, der har været svaret af arealerne, med renter. Godgørelsen ydes for den periode hvori den pågældende ejer har ejet arealet, dog maksimalt 20 år.

 

Det er administrationens umiddelbare vurdering at der vil være udgifter til godtgørelse for grundskyld. Omfanget af disse udgifter er ikke kendt.

 

Byrådet har på mødet den 17. december 2013, punkt 340, bemyndiget Byplanudvalget til at godkende aflysning af lokalplaner efter 8 ugers høringsfristen, såfremt der ikke er indsigelser fra ejer og panthavere.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om lokalplan nr. 5.06 skal aflyses og dermed sendes i høring ved de berørte parter.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl