Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 4. marts 2013
Mødested: B2.01 TEMA-møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-12 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Anmodning fra Naturstyrelsen om tilbagetrækning af lokalplanforslag 12.E12.2

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Naturstyrelsen har anmodet Herning Kommune om tilbagetrækning af lokalplanforslag 12.E12.2 på baggrund af forhandlingerne om Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

På baggrund af forhandlinger på teknikkerplan af forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 anmoder Naturstyrelsen om at Herning Kommune trækker lokalplanforslag 12.E12.2 for et område nord for Golfvej tilbage.

Naturstyrelsen har ved forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 gjort indsigelse mod placeringen af butikker på over 2000 m2 udenfor Herning Bymidte samt placering af butik i område med særlige drikkevandsinteresser. Dermed vil lokalplan 12.E12.2 ikke være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplanforslag 12.E12.2 trækkes tilbage

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.00.00-P21-1-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Principper for sagsbehandling af ansøgninger om spillehaller med gevinstgivende automater på baggrund af anmodninger om fornyet behandling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan B. Nielsen

Sagsresume

Byggetilladelser omhandlende spillehaller med gevinstgivende automater administreres ud fra en restriktiv praksis, hvor spillehaller sidestilles med forlystelser. Derfor gives der kun tilladelse til spillehaller hvor lokalplaner, byplanvedtægter eller kommuneplanrammer giver mulighed for forlystelser.

 

Afgørelser i forbindelse med sagsbehandlingen har betydet, at to ansøgere har anmodet om fornyet behandling af deres sag på baggrund af en mindre restriktiv praksis i omkringliggende kommuner.
 
Forvaltningen ønsker at fastholde den nuværende praksis for at kunne regulere anvendelsen på handelsstrøg eller gågadearealer hvor der ønskes placeret facade-erhverv.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har anlagt en restriktiv praksis for sagsbehandlingen ved ansøgninger om spillehaller med gevinstgivende automater. Det er gjort på baggrund af, at placeringen af spillehaller ønskes reguleret således at attraktive handelsstrøg kan friholdes for erhverv, der ikke skaber liv i bybilledet. Handelsstrøg og gågade-arealer ønskes friholdt til egentligt detailhandel eller andet facade-erhverv, der kan skabe et flow af kunder. Til forskel fra detailhandelsbutikker har spillehaller "døde" facader, hvor vinduer og døre er blændet af således det ikke er muligt at se ind. Dette skaber et udtryk i gadebilledet hvor spillehallen fremstår som lukket og utilnærmelig.
 
Sagsbehandlingspraksis
Sagsbehandlingspraksis er fastlagt på baggrund af en konkret sag om etablering af spillehal i Skolegade. Virksomheder i Skolegade i Herning ligger på attraktive gågadearealer, hvor egentligt detailhandel eller andet facade-erhverv, der kan skabe flow i byen, vil være at foretrække. På baggrund af dette blev der set nærmere på hvilke muligheder Herning Kommune havde for at kunne regulere placeringen af spillehaller, herunder afgørelser i Natur og Miljøklagenævnet. I den konkrete sag er der givet byggetilladelse på baggrund af at lokalplanen gav mulighed for placering af forlystelse.
 
Herning Kommune betragter spillehaller som forlystelsesvirksomhed. Naturklagenævnet har i 2007 i to tilfælde givet en kommune medhold ved en påklage, hvor afslaget var begrundet i, at forlystelse ikke indgik i lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Herning Kommune giver på den baggrund kun tilladelser til spillehaller, når det fremgår af lokalplan at der må etableres forlystelse. Ved områder, hvor der ikke er lokalplan, foretages en konkret vurdering i forhold til gældende kommuneplanramme.
 
Planafdelingen vurderer, at sagsbehandlingspraksis kan ændres, hvis der lægges til grund at spillehaller i stedet betragtes som liberalt erhverv. Planafdelingen er dog ikke bekendt med afgørelser ved Natur og Miljøklagenævnet hvor spillehaller betragtes som liberalt erhverv. Herning Kommune vil ikke kunne regulere anvendelsen på handelsstrøg eller gågadearealer, hvor der ønskes placeret facade-erhverv, hvis der her ansøges om etablering af spillehaller.
 
Hammerum Hovedgade 132
Ansøgning om fornyet behandling af ansøgning om spilletilladelse i forbindelse med administrativt afslag på spillehal på Shell, Hammerum Hovedgade 132, Hammerum.
 
Ejeren ønsker at udvide nuværende sortiment med spil på automater. Baggrunden er et ønske om at fastholde kiosken. Der ønskes inddraget en mindre del af kiosken i forbindelse med påtænkte udvidelse med spilleautomater
 
Herning Kommune kunne ikke imødekomme ansøgte, fordi spillehaller betragtes som forlystelser. Byplanvedtægt nr. 29 i Herning Kommune omfattende et areal i den østlige del af Hammerum by giver ikke mulighed for at anvende området til forlystelser.
 
Herning Kommune har ikke mulighed for at dispensere fra byplanvedtægtens anvendelsesbestemmelser.
 
Afgørelsen betragtes som en afgørelse i relation til byplanvedtægten, hvorfor eventuel klage skal rettes til Natur og Miljøklagenævnet. Afdelingen for Byggeri er ikke bekendt med at afgørelsen er påklaget.
 
Gl. Landevej 153 og 155
Ansøgning om fornyet behandling af ansøgning om spilletilladelse i forbindelse med administrativt afslag på flytning af spillehal fra Gl. Landevej 155 til ejendommen Gl. landevej 153
 
Ejendommene Gl. Landevej 153 og 155 ønsker en sammenlægning således at de to forretningsområder henholdsvis Spar og Superkiosken sammenlægges til en butik, hvorfra de virksomhedsområder fremadrettet skal drives på adressen Gl. Landevej 153. Sammenlægningen medfører at Superkiosken lukkes.
 
Baggrunden for at Herning kommune ikke kan imødekomme ansøgte er at der er tale om en ny ejendom hvor spillehallen ønskes etableret samt at spillehaller er henhørende under forlystelser, hvilket ikke er i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i Byplanvedtægt nr. 2 for en del af kvarteret ved Fredhøj.
 
Kommunen har ikke mulighed for at dispensere fra byplanvedtægtens anvendelsesbestemmelser.
 
Opmærksomheden henledes på at ved en matrikulær sammenlægning af de 2 ejendomme beliggende henholdsvis Gl. Landevej 153 og Gl. Landevej 155, kan der forventes tilladelse til at nuværende spilletilladelse kan opretholdes på den nye ejendom, der vil opstå som følge af sammenlægningen.
 
Afgørelsen betragtes som en afgørelse i relation til byplanvedtægten, hvorfor eventuel klage skal rettes til Natur og Miljøklagenævnet. Afdelingen for Byggeri er ikke bekendt med at afgørelsen er påklaget. 


Øvrige bemærkninger
Operatører samt tilladelsesindehavere har tilkendegivet deres utilfredshed med Afdelingen for Byggeri`s behandling af ansøgninger, herunder fortolkningen af anvendelsesbestemmelserne i lokalplaner, byplanvedtægter og kommuneplaner. De oplyser at ingen andre kommuner i Vestjylland administrerer ansøgning om spilletilladelser som Herning kommune. Dog er ingen af Herning Kommunes afgørelser blevet påklaget til Natur og Miljøklagenævnet. 


Restaurationer med alkoholbevilling har mulighed for at opstille indtil 3 automater. Disse betragtes ikke som spillehaller. Søger de om at måtte opstille flere automater betragtes det som en ændret anvendelse fra restauration til forlystelse. 


Byggeri administrerer behandlingen af spilletilladelser som anført i Bilag 1 og 2.
 
På baggrund af den ændrede spillelovgivning pr 1. januar 2012 har Skat/Spillemyndigheden anmodet kommunerne om at bidrage med indhentning af erfaringer. Herning Kommunes svarbrev fremgår af Bilag 3.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at nuværende praksis fastholdes,

 

at allerede meddelte administrative afslag til Hammerum Hovedgade 132 og Gl. Landevej 153 og 155 fastholdes.

Beslutning

Der ønskes udarbejdet en mindre restriktiv praksis, der tager udgangspunkt i at betragte spillehaller som liberalt erhverv.
Den nye administrative praksis skal godkendes i Byplanudvalget

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P16-2-12 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Fagudvalgsbehandling af indkomne bemærkninger til forslag til kommuneplan 2013-2024

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

De indkomne høringssvar til "Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024" fremsendes til behandling i de respektive fagudvalg. Fagudvalgenes indstillinger vil ligge til grund for den endelige behandling af Forslag til kommuneplan 2013-2024 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
 
Der er i alt indkommet 103 høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024. Heraf er to ledsaget af underskriftsindsamlinger vedrørende ny skole i øst.

Sagsfremstilling

Høringssvarene er nummererede og opdelt på emner eller geografi.
 
Sammenfatning af de enkelte høringssvar med kommentering og indstillinger fra fagudvalg er samlet i bilag 1, ” Indstillinger til høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024”. Høringssvarene findes i deres fulde længde i bilag 2. 
Af sammenfatningen fremgår at Byplanudvalget skal indstille til punkterne 0a-0x, 67,68a, 70a, 72b, 73e, 75, 76, 77a, 77b, 77d, 77e, 78a, 82a, 82c, 82d, 85a, 85b, 85c, 85d, 85e, 85f, 85g, 85h, 86a, 86b, 86d, 88a, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100a, 100b, 100c, 101, 103.
 
Punkterne mærket med 0 er forhandlet på teknisk plan med Naturstyrelsen, hvor relevante forvaltninger har været inddraget i de enkelte punkter. Naturstyrelsens veto hæves, hvis indstillingerne følges, ellers forestår en ny forhandling. Kommuneplanen kan ikke vedtages endeligt før Naturstyrelsen har ophævet sit veto.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget fremsender indstillinger til forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedrørende punkterne 0a-0x, 67,68a, 70a, 72b, 73e, 75, 76, 77a, 77b, 77d, 77e, 78a, 82a, 82c, 82d, 85a, 85b, 85c, 85d, 85e, 85f, 85g, 85h, 86a, 86b, 86d, 88a, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100a, 100b, 100c, 101, 103 i bilag 1, til endelig vedtagelse.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt dog bliver teksterne til nedenstående punkter tilrettet i forhold til de faldne bemærkniner.

 

0c:   Passus vedrørende ”at der bør gælde ens regler for alle, uanset landsdel”, udgår.
 
0m:  Konsekvenserne af en opstramning af retningslinjerne undersøges, og der
       redegøres herfor på det kommende møde om forslaget til kommuneplan.
 
0s:   Det undersøges, om der kan findes en mindre restriktiv formulering, vedrørende
       geologiske interesseområder.
 
98:   Indstillingen tilføjes, ”at udbygningstakten fastholdes”.
 
100c: Indstillingen tilføjes "men det vil være en relevant opgave på sigt".

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl