Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 4. februar 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.05-P00-3-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse - lokalplanforslag 11.C9.7 - Boliger Nørregades Parkeringsplads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslagets udarbejdelse er en ansøgning om opførelse af ungdomsboliger på Nørregades Parkeringsplads.
 
Byplanudvalget har på mødet den 19. september 2011 principgodkendt det ansøgte projekt med 69 ungdomsboliger i 5 etager med et parkeringsdæk i 1. sals højde samt parkeringskælder som grundlag for udarbejdelse af en ny lokalplan. 

 

Sagen er behandlet i Byplanudvalget den 29. oktober 2012 og i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. november 2012, men behandlingen i Byrådet blev udsat fordi der viste sig behov for supplerende tekniske og økonomiske undersøgelser af projektet. Sagen fremlægges derfor til ny behandling.

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan 11.C9.7 - Boliger Nørregades Parkeringsplads omfatter et areal på ca. 7200 m² beliggende i Herning midtby ved DGI-huset, Kousgaards Plads og Gågaden.  
 
Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af boliger på Nørregades Parkeringsplads. Lokalplanen skal fastlægge rammerne for bebyggelse, anlæg og beplantning med hensyn til placering, omfang og udformning. Det skal sikres, at den nye bebyggelse placeres langs områdets gennemgående vej Kousgaards Plads, således at der skabes en sammenhængende bygningsstruktur i området. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ny bebyggelse i maksimalt 4 etager og 16 meter for delområde I langs Kousgaards Plads.

 

Projektet er justeret således, at der kan opføres 72 ungdomsboliger svarende til 3 mere end oprindelig godkendt.


Lokalplanen har til formål at sikre trafikafviklingen, samt muliggøre etableringen af en parkeringskælder eller ved indbetaling til Herning Kommunes Parkeringsfond. Parkering på terræn skal bibeholdes, og lokalplanen giver derfor også mulighed for at etablere bygningen på søjler for bedst mulig udnyttelse af parkeringsarealerne.
 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 11.C9.7 - Boliger Nørregades Parkeringsplads til foreløbig vedtagelse.

 

Beslutning

Tiltrådt.
 
Peter Villadsen kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 41.B1.1 for boligområde Digevej 17 i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 20. november 2012, punkt 302, forslag til lokalplan 41.B1.1 for boligområde Digevej 17 i Tjørring.  
 
Forslag til lokalplan 41.B1.1 har været i offentlig høring fra den 28. november 2012 til den 23. januar 2013. Det er kommet én indsigelse/bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er 3180 m² beliggende centralt i Tjørring på den østlige side af Tjørring Hovedgade.
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres tæt - lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40. Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager, der er i lokalplanforslaget indarbejdet, at der ikke kan etableres altaner og store vinduespartier i 1. sals højde mod nord og vest, for at undgå indbliksgener til den omkringliggende bebyggelse.
 
Der er indkommet én bemærkning/indsigelse fra grundejer. Indsigelsen omhandler ønskede ændringer af lokalplanforslaget for at realisere det ønskede projekt.

 

1. Grundejer beskriver, at projektet er planlagt til 8 rækkehuse med henblik på videre- salg som ejerboliger. De vil derfor have ændret lokalplanen således, at området kan udstykkes med en minimumsgrundstørrelse på 250 m².

 

2. Grundejer er opmærksom på, at der i forbindelse med udstykning/videresalg som ejerbolig bør stilles krav om grundejerforening.

 

3. Grundejer bemærker, at da projektet ønskes opført med vognly/parkering ved hver enkelt bolig er tidligere planlagte fælles parkeringsarealer ikke aktuel.

 

4. Grundejer er indforstået med, at lokaplanen stiller krav om, at der etableres beplantning ud mod Digevej, men bemærker at de gerne selv vil have mere indflydelse på hvordan det skal se ud.  

 

Forvaltningen vurderer følgende

Ad 1. At grundejers ønske kan imødekommes, således at det er muligt at udstykke med en minimums grundstørrelse på 250 m².

 

Ad 2. At bemærkningen som vedrører grundejerforening skal i mødekommes, hvis det er muligt at udstykke området.

 

Ad 3. Det er forvaltningen vurdering, at bemærkningen som vedrører fælles parkering og krav om cykelparkering kan imødekommes.

 

Ad 4. At bemærkningen, som vedrører beplantning delvist bør imødekommes. Det vurderes, at træerne eller en anden form for beplantning mod Digevej skal fastholdes

 

Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne ønsker giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget, således at området kan udstykkes, dog ud fra en samlet udstykningsplan. At bestemmelserne som vedrører fællesparkering ændres til ikke at være et krav i lokalplanen, og at bestemmelserne vedrørende beplantning ændres til, at der skal plantes levende hegn mod Digevej og Kromarkvej for at få en afgrænsende beplantning mod de omkringliggende veje. Endvidere skal det tilføjes i lokalplanen, at der skal etableres en grundejerforening, såfremt der sker udstykning i området.

 

Det er forvaltningens vurdering at det bør fremgå af lokalplanen at alle veje og parkeringsarealer er private fællesveje, da det indstilles at det er muligt at udstykke området.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 41.B1.1 for boligområde Digevej 17 i Tjørring til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at § 4.4 slettes.

 

at § 4.6 slettes.

 

at tilføjes under §4, "Hvis området udstykkes eller der sker anden matrikulær opdeling, er alle veje og parkeringsarealer inden for lokalplanens område private fællesveje".

 

at § 5.1 ændres til "Grunde må ikke udstykkes mindre end 250 m² ud fra en samlet godkendt udstykningsplan".

 

at § 11.1 ændres til "Der skal plantes levende hegn mod Digevej og Kromarkvej. Hegnet skal have en minimumshøjde på 1 meter.

 

at § 11.2 slettes.

 

at § 12.4 ændres til "den §11.1 nævnte beplantning er etableret.

 

at der tilføjes bestemmelser vedrørende grundejerforening, jævnfør bilag.

 

at det reviderede kortbilag 2 indgår i lokalplanen.

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-12 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Principgodkendelse af solcelleanlæg ved Kollund Byvej 85

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget henvendelse fra en virksomhed, som ønsker at etablere et solcelleanlæg vest for adressen Kollund Byvej 85.

Det ansøgte betyder, at der skal udarbejdes tillæg til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 og lokalplan.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse

Ansøger ønsker at opsætte solcelleanlægget på egen grund. Solcelleanlægget vil strække sig over et areal på cirka 4,3 ha. Området er beliggende syd for Kollund Byvej (se kortbilag), hvilket gør at solcellerne opsættes med hældning mod syd. 

Solcelleanlægget opsættes på metalskelet, der forankres i jorden. Der trækkes ledninger mellem anlægget og til et teknikhus, hvorfra den opsamlede strøm sendes videre til el-nettet og forbrugeren.

Et solcelleanlæg indeholder i modsætning til et solfangeranlæg ikke skadelige væsker, hvorfor det ikke har samme miljømæssige konsekvenser som et solfangeranlæg kan have.

 

Planforhold
Området er ikke udlagt i nærværende kommuneplan eller i kommende kommuneplan.

Området er beliggende i landzone og vil i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan forblive i landzone. Det betyder at lokalplanen medtager bestemmelser om at området ved ophør skal tilbageføres til natur. Endvidere vil lokalplanen medtage bestemmelser som beplantning og indhegnning mod Kollund Byvej samt fastsætte reflektionsgrad fra solcellepanelerne.

 

Planafdelingen vurderer, at der skal udarbejdes miljøvurdering i forbindelse med kommuneplantillæg og lokalplan, da det er et realtivt stort areal, der udlægges.

 

Planafdelingen anbefaler, at der igangsættes udarbejdelse af tillæg til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 og lokalplan for et område vest for Kollund Byvej 85 til opførsel af et solcelleanlæg.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udarbejdes tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 og forslag til lokalplan nr. 69.T23.1 for et solcelleanlæg ved Kollund Byvej 85.

Beslutning

Tiltrådt, dog således at der i arbejdet frem mod det endelige lokalplanforslag undersøges, om der med fordel kan stilles krav om ikke reflekterende solpaneler.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-G00-1-08 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Godsbanevej 1B, Herning - principbeslutning om boligbebyggelse - fornyet behandling

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet d. 14. januar 2013 behandlet ansøgning om mulighed for etablering af boliger i et kommende etagebyggeri til liberalt erhverv på Godsbanevej 1B i Herning. Anvendelse til boliger er i strid med lokalplanen, og i henhold til miljøvurderingen, som blev udarbejdet i f.m. forslag til lokalplan 14.E1.2, ligger lokalplanområdet inden for en 500 meter risikozone fra Danish Crown, hvilket kan give lugtgener især i højt byggeri ud over fare ved ammoniakudslip. Ansøger fik afslag.

 

Ansøger har fremsendt ny ansøgning med anmodning om, at sagen genoptages til fornyet behandling. Det før ansøgte etageantal på ti er nu reduceret til otte. Ejer ønsker fortsat at etablere boliger på de fire øverste etager, og dermed liberalt erhverv i de fire nederste etager.


Ejers ønske er stadig i strid med gældende kommuneplanramme 14.E1 og lokalplan 14.E1.2, som ejendommen er omfattet af. Der skal derfor udarbejdes tillæg til kommuneplanen samt en ny lokalplan for ejendommen, hvis projektet skal nyde fremme. Lokalplan 14.E1.2 blev vedtaget d. 18. maj 2010.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om principgodkendelse af ændret anvendelse af ejendommen Godsbanevej 1, matrikelnr. 221a og 1418, begge Herning Bygrunde.
Ejendommen ligger mellem jernbanen mod nord og Godsbanevej mod syd. Mod vest
afgrænses ejendommen af boliger i form af villabebyggelse ved Gl. Vejlevej, og mod øst spidser ejendommen til i en trekant af beplantning mellem banearealet og Godsbanevej. Der findes eksisterende bebyggelse på den vestlige del af ejendommen. Herfra er der adgang til banegårdsbygningen på nordsiden af Dronningens Boulevard via en gangbro.
Den østlige del af ejendommen anvendes i dag som parkeringsplads


Planmæssige forhold
Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 14.E1, der bl.a. giver mulighed for
anvendelse til postterminal, godsterminal, industrivirksomheder, liberalt erhverv og kontor.
Der må ikke etableres boliger i området. Endvidere må der ikke etableres detailsalg.
Det er fortrinsvis virksomheder i klase 3 og 4, der kan etableres inden for kommuneplanrammen.


Ejendommen er ligeledes omfattet af lokalplan 14.E1.2, der blev udarbejdet i tæt samarbejde med ejer og endelig vedtaget i maj 2010. Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til liberalt erhverv samt depot, garager og værksted i eksisterende bebyggelse.


Der kan ikke etableres boliger inden for lokalplanområdet. Lokalplanen giver
endvidere mulighed for opførelse af bebyggelse i op til ti etager og minimum otte etager
inden for byggefelt 1. Der er mulighed for tagterrasse som 10. etage. Der er i lokalplanen et krav om 1 p-plads pr. 50 m² bebyggelse.

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og forslag til
lokalplan udarbejdet en miljøvurdering hvoraf det blev konkluderet, at de væsentlige
miljøpåvirkninger fra planlægningen knytter sig til eksisterende miljøpåvirkninger fra trafik på jernbane og Dronningens Boulevard, som påvirker aktiviteterne inden for planområdet samt risikoen for ulykker på Danish Crown slagteriet; afledt trafik fra aktiviteter i planområdet samt højhusbebyggelses påvirkning af bymiljøet.

 

Der blev ligeledes opstillet en række afværgeforanstaltninger: Konsekvenser af ammoniakudslip og lugt fra Danish Crown slagteriet kan imødegås med konstruktive løsninger i ny bebyggelse; støj og vibrationer i området kan afværges med konstruktive løsninger i bebyggelsen; eventuelle trafikale problemer kan afværges med reguleringer og/eller omlægninger af trafikken, og gener fra vinde omkring højhuset kan begrænse ved at etablere læ med beplantning eller lignende på udearealerne.


Projekt
Det ansøgte projekt omfatter et byggeri på otte etager med liberalt erhverv i de nederste fire etager og boliger i de øverste fire etager. Ansøger mener, at beliggenheden tæt på banegård og midtby mod nord og park og grønne områder mod syd er ideel til boligformål. Ansøger mener endvidere, at der er brug for boliger i midtbyen og ikke så stort behov for mere areal til liberalt erhverv. Endvidere påpeger ansøger, at problemet med lugtgener, i henhold til rapport udarbejdet i forbindelse med miljøvurderingen, ikke vil være til stede, når byggeriet ikke bliver mere end otte etager. Endelig gør ansøger opmærksom på, at der næsten ingen trafik er på Godsbanevej.


Forvaltningens vurdering
Det ansøgte projekt er i strid med gældende kommuneplanramme og lokalplan, hvad
angår bl.a. områdets anvendelse. Da anvendelsen er et af lokalplanens principper, skal
der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan, hvis projektet
skal nyde fremme.


Der skal ligeledes udarbejdes ny miljøvurdering, hvor der tages stilling til bl.a. effekter
og afværgeforanstaltninger i forhold til boligformål. Der kan i den forbindelse muligvis
blive stillet krav om en bebyggelse uden oplukkelige døre og vinduer som forebyggelse
af lugtgener og risiko ved ammoniakudslip fra Danish Crown. En miljøvurdering vil kunne afdække hvilke krav det kan være relevant at indarbejde i en evt. ny lokalplan.

 

Det bemærkes, at såfremt etageantallet fastsættes til max. 8 etager, vil den samlede bygningshøjde ligge et stykke under højdeniveauet for 5LE.

 

Der gøres endvidere opmærksom på, at p-kravet kan blive forhøjet, hvis der gives mulighed for boliger, og disse får et areal over 50 m². Der bør også ske en revurdering af udeopholdsarealerne i lokalplanområdet både i omfang og form, da de vil skulle fungere både for boliger og liberalt erhverv.

 

Siden d. 14. januar har Miljøstyrelsen rettet henvendelse til Herning Kommune i forbindelse med udarbejdelse af risikoanalyse af Danish Crown, idet man ønsker oplyst, om der fra kommunens side forventes planmæssige ændringer for områderne omkring slagteriet. Forvaltningen har meddelt, at der ikke for nærværende er tanker om at ændre planlægningen i områder omkring slagteriet.


På baggrund af ovenstående vurdering kan forvaltningen ikke anbefale, at ansøgningen
imødekommes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget ikke imødekommer ansøgningen

Beslutning

Byplanudvalget imødekommer ikke ansøgningen, idet der ikke ønskes boliger i dette område.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Godkendelse af ansøgning om områdefornyelse i Sunds i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen, Pia Colstrup

Sagsresume

I henhold til Byfornyelsesstrategi 2012-2015, som blev politisk godkendt på byrådsmødet den 8. maj 2012 (pkt.135), er der udarbejdet ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013 i henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer.
 
Der er mulighed for at søge om reservation af midler til områdefornyelse én gang om året. Ansøgningsfristen er den 7. april 2013.
 
Pr. 1. januar 2013 er der sket en lovændring af Lov om byfornyelse og udvikling af byer.
Med lovændringen sker der bl.a. en omfordeling af midler til områdefornyelse og bygningsfornyelse, således at kategorien "nedslidte byområder i mindre byer" (som bl.a. omfatter Sunds) fremover forlods tildeles 35 mio. kr. til områdefornyelse mod tidligere 12,5 mio. kr. og 40 mio. kr. til bygningsfornyelse i disse områder mod tidligere 10 mio. kr. 

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013 er Herning Kommunes "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 – herunder handlingsplan": 


”I Sunds er der behov for eksterne investeringer for at styrke byens attraktive placering ved Sunds Sø og dermed udvikle byens potentiale som bosætningsby.
 
En attraktiv bymidte, beliggenheden ved søen og de rekreative muligheder kan
bidrage samlet til at øge bosætningen - og udvikle byens særlige rolle i bynetværket.
Sunds vurderes således at have god mulighed for at opfylde kravene til at opnå tilsagn på en ansøgning om områdefornyelse”.
 


"Sunds - byen ved søen" (se bilag)
Sunds, der har ca. 4.000 indbyggere og ligger ca. 10 km nord for Herning, har status af centerby. Byen har med sin beliggenhed ved Sunds Sø og korte afstand til Herning helt særlige forudsætninger for at udvikle sin egen identitet og rolle som attraktiv bosætningsby.
 
Med tilblivelsen af Sunds Omfartsvej er der skabt mulighed for ny udvikling i byen og for at genskabe et attraktivt bymiljø omkring Sunds Hovedgade med blandt andet trafiksanering, istandsættelse af forfaldne ejendomme og pladsdannelser.
 
Der er de seneste år sket en stagnation i investeringer og den ellers positive befolkningsudvikling. Områdefornyelsesindsatsen kan danne den overordnede ramme for at modvirke befolkningstilbagegang i form af fraflytning og ikke mindst styrke den lokale investeringslyst.
 
Områdefornyelsens afgrænsning er som udgangspunkt hele byen. Desuden defineres et prioriteret område omkring Sunds Hovedgade med indsatsområder og til evt. anvendelse af de særlige midler til bygningsfornyelse, som kan søges i forlængelse af områdefornyelse.
 
Ansøgningen koncentrerer sig om følgende konkrete indsatser:
 

  • Synliggørelse af og adgang til søen

  • Trafiksanering og forskønnelse af hovedgaden i form af bl.a. belægning og beplantning

  • Markering af ankomsten til hovedgaden

  • Pladsdannelse og andre uformelle aktivitets- og mødesteder

  • Omdannelse af nedlagte, centralt beliggende erhvervsgrunde til f.eks. boligbebyggelse

  • Bygningsfornyelse af nedslidte og tomme ejendomme

 
I henhold til byfornyelsesloven er der efter tilsagn fra staten, op til et år til programskrivning, hvor projektet planlægges i tæt samarbejde med de lokale borgere. Derefter er der op til 5 år til gennemførelse af områdefornyelsens konkrete projekter.
 
Ansøgningen om områdefornyelse i Sunds skitserer en programfase på et år og en gennemførelsesfase på 3 år, hvilket vil sige, at det samlede områdefornyelsesforløb forventeligt vil løbe fra 2013 til og med 2016.
 
Områdefornyelsen i Sunds har et forventet samlet budget på ca. 5.000.000 kr. fordelt på både udarbejdelse af program, borgerinddragelse og gennemførelse af projekter. 

Erfaringerne fra Herning Kommune med områdefornyelse i mindre byer, blandt andet Kibæk og Sdr. Felding, samt fra øvrige kommuner viser, at den typiske budgetramme for den enkelte by ligger inden for 3-5 mio. kr. Dette er generelt, og afhænger specifikt af de valgte indsatsområder og særlige problematikker.
 
Proces 

  • Januar 2013:

Udarbejdelse af ansøgning om reservation at udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013 (ansøgningsfrist den 7. april 2013),
 

  • Medio 2013:

Politisk godkendelse af finansiering (efter statsligt tilsagn)
 

  • Medio 2013 til medio 2014:

Udarbejdelse af program, politisk godkendelse
 

  • Medio 2014 til medio 2016:

Gennemførelse af konkrete projekter  
 
Økonomi
På byrådsmødet den 8. maj 2012 blev Byfornyelsesstrategi 2012-2015 godkendt som grundlag for kommende prioriteringer på byfornyelsesområdet, såfremt der kan findes finansiering hertil inden for By, Erhverv og Kulturs budgetramme på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme.
 
Herning Kommune får 33 % af de kommunale udgifter til områdefornyelse i refusion fra staten. 

Det er desuden muligt at søge supplerende LAG (Lokale Aktions Grupper) støtte, således at den kommunale egenfinansiering falder fra 66 % til 50 %. 

Med et samlet budget på ca. 5.000.000 kr. vil Herning Kommunes egenfinansiering til områdefornyelsen i Sunds dermed være ca. 2.500.000 kr.
 
I henhold til byfornyelsesstrategien er der igangsat udarbejdelse af ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013. Efter evt. tilsagn fra staten igangsættes udarbejdelse af program. Udgiften hertil forventes at udgøre 200.000 kr. Beløbet er refusionsberettiget.
 
Det anbefales, at finansiering af beløbet på 200.000 kr. brutto sker af resterende rådighedsbeløb på 347.000 kr. netto på Servcieområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015091 Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding afsat til byfornyelse.

Mindreforbruget på dette stednr. skyldes, at der ikke er indkommet så mange ansøgninger som forventet ved projektstart. Flytning af de 347.000 kr. til områdefornyelse i Sunds har ingen indflydelse på den igangværende ansøgningsrunde i Herning Syd (herunder Kibæk og Sdr. Felding), hvor der pt. er 1,8 mill. til bygningsfornyelse i 2013.
 
Såfremt der opnås tilsagn fra staten på ansøgningen om områdefornyelse, kan denne finansieres af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten på 630.000 kr. netto for henholdsvis 2013, 2014, 2015 og 2016 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, afsat til byfornyelse.

 

Der fremsendes ny sag til politisk behandling med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb til projektet, såfremt der opnås tilsagn fra staten om reservation af udgiftsramme til områdefornyelsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller ansøgningen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Sunds i 2013, til godkendelse,

 

at Byplanudvalget indstiller, at der til programfasen meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2013 til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr, Områdefornyelse Sunds,

 

at Byplanudvalget indstiller, at der til refusion af afholdte udgifter meddeles anlægsindtægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2013 på 100.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr., Områdefornyelse Sunds,

 

at Byplanudvalget indstiller anlægsudgiften på 200.000 kr. og anlægsindtægten på 100.000 kr. finansieres af restrådighedsbeløb til udgifter hhv. indtægter på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015091, Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding i 2012. Der meddeles negativ anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. og negativ anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr. på samme stednr.,

 

at Byplanudvalget indstiller rådighedsbeløb på 200.000 kr. til udgifter samt 100.000 kr. til indtægter på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015091, overføres fra 2012 til 2013 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1378-07 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Godkendelse af anlægsregnskab for områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møderne d. 28. august 2008 og d. 14. december 2010 givet en samlet udgiftsbevilling på 7.315.000 kr. og indtægtsbevilling på -3.705.000 kr. til områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding.
 
Der er gennemført områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding i form af flere mindre anlægsprojekter i hver by.

 

I Kibæk er der bl.a. udført forskønnelse af Nr. Bredgade og Jernbanegade, fartdæmpende foranstaltninger på Møllevænget, toiletbygning, scene og multibane i byens park og forplads til Kibæk Mølle.

 

I Sdr. Felding er der bl.a. udført en bynær sti langs en del af Skjern Å, en stibro over Skjern Å, forskønnelse af Bredgade, fartdæmpende foranstaltninger på Torvegde og forskønnelse af parkeringspladsen ved Brugsen ved siden af kanoophalerpladsen.
 
Projekterne er udviklet på baggrund af tæt borgerinddragelse i begge byer og er udført som skitseret og projekteret.
 
Herning Kommune får 33 % af de kommunale udgifter til område fornyelse i refusion fra staten. Desuden er der suppleret med støtte fra LAG, så den kommunale egenfinansiering falder fra 66% til 50 %. Endvidere er projektet støttet med 115.500 kr. af Nordea i Kibæk.
 
Mindreforbruget skyldes, at anlægsprojekterne ikke beløb sig til den først anslåede pris.

 

Stednr.
Anlægsprojekt
 Bevilling
 Forbrug
 Forskel
015098
Områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding
7.315.000
 7.187.564
  127.436
 
 
-3.705.000
-3.688.175
   -16.825
 Netto
 
 3.610.000
 3.499.389
  110.611

 
 
Idet udgiften for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1388-09 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsfornyelse i Kibæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for bygningsfornyelse i Kibæk fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde d. 22. juni 2009, sag nr. 179, blev der givet en bevilling på 110.000 kr. til bygningsfornyelse i Kibæk.
 
Der er i forbindelse med områdefornyelse i Kibæk gennemført en ansøgningsrunde i foråret 2009, hvor ejere af ejendomme fra før 1950 beliggende inden for områdefornyelsesafgrænsningen i Kibæk, har kunnet søge om støtte til bygningsfornyelse. Der er i alt blevet behandlet to ansøgninger, hvoraf der er givet støtte til en.
 
Der er stillet betingelser til udførelsen af istandsættelsesprojektet i henhold til Lov om byfornyelse. Projektet er udført i overensstemmelse med disse betingelser.
 
Bygningsfornyelse er støttet med 50 % refusion fra staten.
 
Mindreforbruget skyldes, at istandsættelsesprojektet ikke blev så dyrt som først anslået.

 

Stednr.
Anlægsprojekt
Bevilling
Forbrug
Forskel
015093
Bygningsfornyelse i Kibæk
 110.000
  42.000
 68.000
 
 
  -55.000
 -21.700
-33.300
Netto
 
   55.000
  20.300
 34.700

 
 
Idet udgiften for anlægsregnskabet er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Byplanudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2012.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.11.20-P20-2-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Godkendelse af anlægsregnskab for områdeforbedringer i Aaskov Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for områdeforbedringer i Aaskov Kommune fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

I tidligere Aaskov Kommune blev der bevilliget 1.221.000 kr. til områdeforbedringer i  Kibæk og Sdr. Felding. Bevillingen var møntet på ansøgninger om statslig ramme til områdefornyelse. Ansøgningerne blev imidlertid afvist, og Aaskov Kommune udførte derpå anlægsprojekter i begge byer for bevillingen, dog uden mulighed for statslig refusion. I Kibæk blev der bl.a. udført et sti og broprojekt, mens der i Sdr. Felding blev etableret en kanoophalerplads ved Skjern Å midt i byen.

 

Stednr.
Anlægsprojekt
Bevilling
Forbrug
Forskel
015095
Aaskov områdeforbedringer
1.221.000
1.133.962
87.038

 

 

Idet udgiften for anlægsregnskabet er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Byplanudvalget. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2012.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.00.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Nye potentielle vindmølleområder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     
   

 

Sagsresume

Planafdelingen har modtaget ti ansøgninger om opstilling af vindmøller uden for de udlagte vindmølleområder i Herning Kommunes Vindmølleplan, Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020.
 
Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til, om der kan planlægges for nye vindmølleområder. I så fald anbefaler forvaltningen , at fire områder undersøges nærmere som potentielle vindmølleområder. På baggrund af de nærmere undersøgelser, kan der - afhængig af resultatet - igangsættes planarbejde for kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-redegørelse for de pågældende områder.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i december 2010 vedtaget Herning Kommunes Vindmølleplan, Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020. Vindmølleplanen udlægger ni områder i det åbne land, som minimum kan rumme tre møller og giver mulighed for opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 100-150 meter.
 
Planafdelingen har modtaget ti ansøgninger om opstilling af vindmøller i områder, som ikke er udlagt til tekniske anlæg, hvor der kan opstilles vindmøller. De ti områder er vist på et oversigtskort, se bilag 1. De ti ansøgninger er i bilag 2-11.
 
I flere af de ti ansøgninger skal der nedlægges bolig i forbindelse med opstilling af vindmøller, ejer af møller er undtaget fra støjkravet i vindmøllebekendtgørelsen eller opstiller har ved konkrete undersøgelser vist, at der er plads til møller i området på trods af, at det i forbindelse med udarbejdelse af vindmølleplanen blev vurderet, at det var tvivlsomt, om området kunne rumme minimum tre vindmøller.
 
Forvaltningen finder det relevant med en politisk stillingtagen til, om der kan opstilles vindmøller i områder, som ikke er udlagt i vindmølleplan. I bilag 12 har forvaltningen lavet en vurdering af hver enkelt ansøgt område med henblik på, om det skal undersøges nærmere, hvorvidt et område er egnet som vindmølleområde.

Forvaltningen anbefaler, at område

1 – Bjørnkjærvej, vest for Haderup,

4 – Varhede, nord for Aulum,

7 – Remme og

9 – Feldbakvej, øst for Kølkær skal undersøges nærmere som potentielle vindmølleområder.

Se forvaltningens uddybende kommentar til hvert enkelt område – Bilag 12.

Forvaltningen kan ikke anbefale de resterende områder, grundet væsentlige landskabelige forhold og miljømæssige hensyn.
 
Herning Kommune har vedtaget en klimaplan, hvis målsætning er 60 MW ny vindmølleenergi inden år 2030. Indtil videre har Herning Kommune med de tre vedtagne vindmølleprojekter (Vildbjerg, Assing og Abildå)  nået ca. 45% af målsætning. Såfremt vindmølleprojektet ved Sunds bliver vedtaget, vil Herning Kommune opnå ca. 62 % af målsætningen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Område 1 – Bjørnkjærvej, vest for Haderup,

Område 4 – Varhede, nord for Aulum,

Område 7 – Remme og

område 9 – Feldbakvej, øst for Kølkær

undersøges nærmere for at klarlægge, om områderne er egnet som potentielle vindmølleområder, inden en evt. planlægning kan igangsættes.

Beslutning

Tiltrådt med hensyn til områderne 1, 4 og 9.
Område 7 afventer færdiggørelsen af område T15 ved Krusbjerg.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-G01-1-10 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Ansøgning Trafikstyrelsen - Intelligent busterminal på Banegårdspladsen i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Der er mandag d. 14. januar ansøgt Trafikstyrelsen om midler fra Fremkommelighedspuljen 7. runde til etableringen af en ny intelligent busterminal på Banegårdspladsen i Herning. Busterminalen er en samlet løsning for Regionalbusser, bybusser samt diverse specialbusser.

Sagsfremstilling

Trafikstyrelsen gennemfører 7. runde og sidste runde af tilskud gennem  Fremkommelighedspuljen med ansøgningsfrist d. 15. januar 2013. Herning Kommune har i 2009 modtaget midler fra Fremkommelighedspuljen til udarbejdelse af en helhedsplan for Banegårdspladsen. Det er derfor en naturlig forlængelse af projektet, at søge om tilskud til anlægsmidler for realisering af en ny busterminal samt omdannelse af Banegårdspladsen. Trafikstyrelsen puljemidler vil fremadrettet gå til andre typer af trafikforbedrende projekter, hvilket udviklingen af Banegårdspladsen i Herning ikke hører under.

 

Ansøgningen til Trafikstyrelsen beskriver principper for udviklingen af en ny busterminal, samt trafikomlægning og en omdannelse af pladsen med en ny terminalbygning. Der søges tilskud til selve anlæggelsen af busterminalen som medfinansiering på 50%, mens der foreslås en egenfinansiering af de elementer, som ikke umiddelbart kan relateres til Fremkommelighedspuljen (ændret nedkørsel til parkeringskælder, forstærkninger af parkeringsdæk samt ny terminalbygning), men som er vigtige for at opnå en helhed i projektet.    

 

Såfremt ansøgningen imødekommes af Trafikstyrelsen, skal der ske en omfattende bearbejdning af skitseprojektet til terminal og trafikløsninger på Banegårdspladsen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at principperne for ansøgningen til Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje godkendes

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-P16-1-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Masterplan

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

-

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-6-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

-

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl