Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 3. februar 2020
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-11-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 100 for Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Regionshospitalet i Herning flytter til det nybyggede hospital i Gødstrup i 2021. Det frigiver et stort areal umiddelbart nord for Herning bymidte til nye formål. Arealet er i Herning Kommuneplan 2017 - 2028 udlagt til blandede byformål i form af boliger og erhverv samt offentlige, kulturelle og rekreative formål.

 

Der er udarbejdet et forslag til en lokalplan for den centrale og nordlige del af sygehusgrunden. Dette lokalplanforslag forudsætter, at der sker følgende ændringer i kommuneplanens rammer:

 • Mulighed for at bygge et højhus på op til 25 etager og 78 meter.
 • Den maksimale størrelse på udvalgsvarebutikker ændres fra 75 m² til 100 m².
 • Der overføres mindre arealer fra rammeområde 12.B12 til rammeområde 12.BL5.

 

Sagsfremstilling

På mødet den 18. marts 2019 besluttede Byplanudvalget, at der skulle arbejdes videre med et byggeri i op til 25 etager på sygehusgrunden med særligt fokus på den arkitektoniske bearbejdning af højhuset. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan, der giver mulighed for et byggeri på 25 etager i stedet for de 15 etager, som den eksisterende kommuneplanramme giver mulighed for.

 

Konsekvenserne af at øge højden på højhuset fra maksimalt 15 etager og 55 meter til maksimalt 25 etager og 78 meter er belyst i en miljørapport for forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan samt en miljøkonsekvensrapport for højhuset og det underjordiske parkeringsanlæg. Miljøkonsekvensrapporten er behandlet som et selvtstændigt dagsordenspunkt.

 

Miljørapporten er vedhæftet som bilag. Miljørapportens indhold er opsummeret på sagen om foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 12.BL5.3 for Herning+.

 

For at give mulighed for et bredere udvalg af butikker er størrelsen for udvalgsvarebutikker øget fra 75m² til 100m². Den samlede detailhandelsramme for området ændres ikke og butikker på 100 m² er oftest for små til at rumme butikker, der er en del af en større kæde. På den baggrund vurderer forvaltningen, at butikkerne i bymidten ikke vil blive påvirket af ændringen.

 

Kommmuneplantillæg nr. 100 overfører desuden et par mindre arealer mellem kommuneplanramme 12.B12 og 12.BL5, så afgrænsningen af kommuneplanramme 12.BL5 bliver sammenfaldende med afgrænsningen af den byggeretsgivende lokalplan 12.BL5.3 for Herning+. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 100 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for Herning+ til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup og Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Byråd besluttede i december 2018 at sælge godt halvdelen af det nuværende hospital i Herning bymidte til byudvikling. For at give mulighed for at realisere købers projekt for området er der udarbejdet forslag til den byggeretsgivende lokalplan 12.BL5.3 for Herning+.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udvikle området til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse samt offentlige formål. Området skal omdannes til et levende og aktivt bymiljø. De kulturhistorisk og arkitektonisk bevaringsværdige bygninger, gårdrum og beplantninger sikres samtidig med, at der også bliver mulighed for nyt byggeri.

 

For at sikre et grønt og attraktivt byområde fastlægger lokalplanforslaget detaljerede bestemmelser for friarealer, beplantning og byggeriets arkitektur.

 

Forvaltningen anbefaler, at de hidtige planer for området samt intentionerne fra købers tilbud fra 2018 fastholdes. Det vil sige, at der fortsat skal være publikumsorienterede funktioner mod Plusset, og at højhusets øverste etage skal være offentlig tilgængelig med mulighed for en 360 graders udsigt over byen.

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund

Regionshospitalet i Herning flytter til det nybyggede hospital i Gødstrup i 2021. Herning Kommune har købt sygehusgrunden i bymidten og sælger den videre til byudvikling. I sommeren 2018 vedtog Herning Kommune en rammelokalplan for den centrale og nordlige del af sygehusgrunden. Rammelokalplanen fastlægger den overordnede struktur og anvendelse for området.

 

Herning Kommune har i efteråret 2018 udbudt størstedelen af rammelokalplanens område til salg. For at kunne realisere det valgte tilbud på grunden, skal der vedtages en byggeretsgivende lokalplan for området. Med udgangspunkt i rammelokalplanen, det valgte tilbud og helhedsplanens principper er der udarbejdet et forslag til en byggeretsgivende lokalplan for et areal på cirka 67.000 m² af sygehusgrunden.

 

Lokalplanens grænse er vist med hvide prikker. De arealer, Herning Kommune har solgt, er vist med lodret skravering.

 

Lokalplanens område og anvendelse

Lokalplanområdet ligger umiddelbart nord for Herning bymidte. Området afgrænses mod vest af Møllegade, mod nord af Gl. Landevej og mod øst af Skolegade. Hele lokalplanens område anvendes på nuværende tidspunkt til hospitalsformål. Herning Kommune har indgået en aftale om videresalg af størstedelen af lokalplanens område. Herning Kommune beholder det centrale byrum (Plusset) med tilhørende forbindelser samt en del sygehushaven til offentlige formål.

 

Lokalplanområdet er delt op i 10 delområder som vist på kortet, der er indsat herunder.

 

 

Delområde I

Delområde I er det centrale byrum (Plusset) med tilhørende forbindelser til henholdsvis Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade. Plusset kan anvendes til en bred vifte af både midlertidige og permanente bylivsaktiviteter. Den detaljerede udformning vil blive fastlagt i en selvstændig proces.

 

Delområde II

Delområde II ligger umiddelbart nord for det centrale byrum. Her kan der bygges et højhus på op til 25 etager og 78 meter. Højhuset kan rumme offentlige funktioner, boliger og erhverv. I tilbudsmaterialet har tilbudsgiver beskrevet: "Øverst på højhuset placeres en stor fælles tagterrasse, som giver adgang til alle, der vil nyde udsigten over Herning. Denne åbent tilgængelige attraktion er samtidig med til at markere højhuset som et ankerpunkt for Herning+". I den videre bearbejdning af projektet er den offentlige tagterrasse reduceret til en mindre del af den øverste etage. Den øvrige del af etagen anvendes til bolig med tilhørende privat tagterrasse. For at sikre den i tilbudsmaterialet beskrevne attraktion, anbefaler forvaltningen, at der bliver placeret en offentligt tilgængelig tagterrasse på minimum 100 m² på højhusets øverste etage, og at der fra tagterrassen, en udsigtsplatform eller lignende bliver mulighed for 360 graders udsigt over byen for byens borgere. Tilbudsgiver ønsker, at lokalplanen kun kommer til at stille krav om, at 20% af den øverste etage udlægges til offentlige formål.

 

Delområde III

Delområde III er den nordvestlige del af lokalplanområdet. Her kan den eksisterende bebyggelse nedrives, og der kan bygges nye boliger i 2 - 4 etager. Der er også mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1.200 m² i byggefelt b mod Gl. Landevej. Boligbebyggelsen skal placeres inden for u-formede byggefelter, der danner ramme om grønne gårdrum. Gårdrummene udgør boligernes fælles friareal. Derudover kan der anlægges mindre haver i stueplan samt altaner og tagterrasser.

 

Delområde IV

Delområde IV er den ældste del af det gamle sygehus. Det ligger midt i lokalplanområdet. Bygningerne skal bevares og kan anvendes til boliger. Mod Plusset skal der dog være publikumsorienterede funktioner i stueetagen.

 

Delområde V

Delområde V ligger centralt i området, mod Gl. Landevej. Der ligger tre bevaringsværdige villaer (tidligere lægeboliger) og en stor, parklignende have. Bygningerne skal bevares og kan anvendes til boliger i form af enfamiliehuse, tofamilehuse eller dobbelthuse. Haven kan bevares som et sammenhængende, grønt område eller udstykkes som private haver til den enkelte bolig.

 

Delområde VI

Delområde VI ligger umiddelbart øst for delområde V. Den eksisterende bebyggelse kan nedrives, og der kan bygges nye boliger i 2-4 etager. Boligerne kan opføres som rækkehuse eller etageboliger. Boligerne skal placeres inden for et udlagt byggefelt, så der dannes et indre gårdrum i form af et grønt fællesareal.

 

Delområde VII

Delområde VII rummer de eksisterende sygeplejeboliger mod Gl. Landevej. Bygningene må fortsat anvendes til boligbebyggelse i form af etageboliger.

 

Delområde VIII

Delområde VIII ligger på hjørnet af Gl. Landevej og Skolegade. Den eksisterende bebyggelse kan nedrives, og der kan opføres nye boliger i form af "townhouses". Townhouses er sammenbyggede boliger i tre etager. Boligerne skal placeres ud mod Gl. Landevej og Skolegade, så der opstår et fælles, grønt friareal "på bagsiden". Derudover kan der etableres friarealer som mindre private haver samt altaner og tagterrasser.

 

Delområde IX

Delområde IX er en del af den eksisterende sygehushave, der ligger mod Skolegade. Her kan der, ligesom inden for delområde VIII, bygges townhouses. Boligerne skal placeres med facaden i skel mod Skolegade.

 

Delområde X

Delområde X udgør den resterende del af sygehushaven samt en del af Pontoppidansvej og et mindre område syd for Pontoppidansvej. Området udlægges til offentligt, grønt område samt vej.

 

Bevaringsværdige bygninger

Den ældste del af sygehuset er cirka 100 år gammelt. De gamle bygninger har høj arkitekonisk og kulturhistorisk værdi og er en vigtig del af områdets identitet. Lokalplanen udpeger derfor en række særligt bevaringsværdige bygninger samt en enkelt bevaringsværdig bygning. De særligt bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives. For at fastholde de særligt bevaringsværdige bygningers og den bevaringsværdige bygnings kvaliteter skal udvendige ombygninger, renoveringer og lignende godkendes af Herning Kommunes i hvert enkelt tilfælde.

 

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser og retningslinjer for istandsættelse af bygningernes facader, vinduer, tage og lignende. For at skabe tidssvarende boliger giver lokalplanen mulighed for, at der på udvalgte facader kan etableres altaner, franske altaner og kviste. Som udgangspunkt skal facaderne i røde tegl bevares, men udvalgte steder kan der anvendes tombak-plader, f.eks. hvor der efter nedrivning af senere tilbygninger opstår "ar" i facaderne.

 

Nyt byggeri og arkitektur

Ny bebyggelse skal primært opføres i røde tegl for at skabe sammenhæng til de ældste, bevaringsværdige bygninger. Facaderne på de nye bygninger skal også varieres med detaljer i murværket, med inspiration fra det ældste byggeri. Derudover skal varierende højde på de nye bygninger samt fremspring og tilbagetrækninger i facaderne skabe variation.

 

Med undtagelse af højhuset skal den ny bebyggelse opføres i 2-4 etager for at skabe sammenhæng med den omkringliggende by. Mod Gl.Landevej, Skolegade og Plusset skal byggeriet have en højde på minimum 3 etager for at skabe et bymæssigt udtryk.

 

Højhuset får sit eget arkitektoniske særpræg, både i kraft af sin højde mellem 22 og 25 etager og i facadernes udtryk. Højhuset skal opføres i en lys tegl som det primære materiale. Teglen kan suppleres med andre materialer for at give liv og variation i facaden. For at sikre et slankt og harmonisk udtryk skal højhuset "trappe ind" mod toppen.

 

De fleste nye bygninger skal opføres som "grønne tage" med stenurter, mos og lignende. Det giver et grønt og indbydende udtryk, når man ser ned på tagene fra højere bygninger og er med til at forsinke regnvandet, så der ikke kommer så meget vand i regnvandskloakken. Inden for delområde III kan bygninger med en højde på 4 etager have solceller på taget, i stedet for grønne tage. Solcellerne skal placeres og udformes, så de ikke er synlige fra omkringliggende bygninger, veje og pladser.

 

Veje, stier og parkering

Der er adgang for biler til lokalplanområdet fra nord via Gl. Landevej og fra øst via Skolegade og Pontoppidansvej. Derudover har fodgængere og cyklister også adgang til området via Plussets "arme", der forbinder den centrale plads i området med Møllegade og Gl. Landevej.

 

Inden for lokalplanens område skal der anlægges parkeringspladser til at opfylde behovet for parkering til boliger, butikker, erhverv med mere. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en større, samlet parkeringskælder under højhuset, den nordlige del af Plusset og byggefelt e vest for Plusset. Nedkørsel til denne parkeringskælder sker øst for højhuset, med adgang fra Gl. Landevej. Der er også mulighed for at anlægge parkeringskælder under byggefelt a, b og c i delområde III samt under byggefeltet i delområde VI.

 

Inden for delområde IV, VII og IX kan der anlægges større, sammenhængende parkeringspladser. Derudover kan der anlægges parkeringspladser som parallelparkering eller vinkelret parkering langs en del af vejene.

 

Krav til antallet af parkeringspladser følger Herning Kommunes sædvanlige krav til parkeringspladser for funktioner i bymidten, med undtagelse af ældreboliger. Her er kravet til boliger på op til 63 m² ½ parkeringsplads, hvor det normalt gælder for boliger på op til 50 m².

 

Pladser, grønne områder og beplantning

Det er lokalplanens intention at skabe en grøn bydel, hvor både eksisterende og nye grønne byrum er med til at skabe gode rammer om de nye boligområder og offentlige aktiviteter.

 

Plusset udlægges som et levende byrum med mulighed for en bred vifte af både midlertidige og permanente anvendelser. Der kan både anlægges befæstede arealer til færdsel og andre aktiviteter, plantes træer og buske samt anlægges bede.

 

En række eksisterende træer er udpeget som bevaringsværdige. Disse træer skal bevares for at sikre områdets eksisterende grønne kvaliteter. Nogle af de bevaringsværdige træer, kan dog ikke bevares, når der skal bygges nyt. De skal erstattes af nye, forholdsvis store træer et andet sted i området.

 

Gårdrummene ved den ældste del af sygehuset er også udpeget som bevaringsværdige. Det lukkede gårdrum bevares som et grønt rum afgrænset af de særligt bevaringsværdige bygninger. I gårdrummet ved den gamle hovedindgang fra Pontoppidansvej skal den eksisterende lindeallé bevares og suppleres med et bed mellem træerne.

 

Cirka halvdelen af den eksisterende sygehushave mod Skolegade bevares som et offentligt, grønt rum.

 

Lokalplanen fastlægger desuden en række bestemmelser for plantning af træer, buske og lignende langs vejene, i gårdrummene og på friarealerne.

 

Terræn og overfladevand

Lokalplanområdet skråner svagt mod nord. Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser for, hvordan terrænet må reguleres ved nyt byggeri og anlæg. Det skal både sikre en god sammenhæng mellem bebyggelsen og de omkringliggende veje, stier og pladser samt en hensigtsmæssig afledning af regnvandet ved skybrud.

  

Anvendelse af stueetagen mod Plusset

Plusset skal være et levende og aktivt byrum. For at understøtte bylivet på Plusset fastlægger Helhedsplanen for Herning+, rammelokalplanen fra 2018 og det efterfølgende udbudsmateriale, at stueetagerne mod Plusset skal anvendes til publikumsorienterede funktioner som for eksempel butikker, forsamlings- og klublokaler, café, åbne værksteder, wellness og sundhedsydelser, sportsaktiviteter, borgerorienterede offentlige formål samt mindre værksteder som for eksempel keramiker, guld- sølvsmed, skrædder, møbelsnedker og cykelsmed.

 

Miljøkonsekvensrapport og miljørapport

Der er sammen med forslagene til kommuneplantillæg nr. 100 og lokalplan 12.BL5.3 for Herning+ udarbejdet en miljøkonsekvensrapport og en miljørapport.

 

Miljøkonsekvensrapporten beskriver de miljømæssige konsekvenser af at gennemføre det konkrete projekt med et højhus på op til 78 meter og tilhørende parkeringskælder på Herning+. Rapportens indhold og konklusioner er behandlet i et selvstændigt dagsordenpunkt. Miljøkonsekvensrapporten kommer i offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Miljørapporten beskriver den samlede miljøpåvirkning af de muligheder for byggeri og anlæg som kommuneplantillæg nr. 100 og lokalplan 12.BL5.3 giver mulighed for. Miljørapporten er vedhæftet som bilag til denne dagsorden og kommer i offentlig høring sammen med planforslagene.

 

Miljørapporten behandler temaerne: Trafik og støj, indbliksgener fra højhuset, mikroklima / vind, skygge fra højhuset, landskab og bymiljø, kulturarv, grundvand og jordforurening, overfladevand og spildevand, klima, affald og materielle goder. Lokalplanen fastlægger, med udgangspunkt i miljørapportens beskrivelser af påvirkningerne, en række bestemmelser, der sikrer en hensigtsmæssig håndtering af miljøpåvirkningerne i de konkrete bygge- og anlægsprojekter:

 • Trafikstøj - byggeriets facader skal udformes, så de gældende grænseværdier for vejstøj kan overholdes.
 • Indbliksgener - lokalplanen stiller krav om bevaring og plantning af træer. Det er med til at mindske indbliksgener.
 • Mikroklima / vind - lokalplanen giver mulighed for lægivende beplantning ved foden af højhuset.
 • Landskab og bymiljø - lokalplanen stiller krav til højhuset arkitektur, så huset kommer til at fremstå så slankt og harmonisk som muligt.
 • Kulturarv - lokalplanen sikrer kulturarven omkring det gamle hospital, både i forhold til bygninger, beplantning og gårdrum.
 • Overfladevand - lokalplanen stiller krav om grønne tage på alle nye bygninger for at tilbageholde overfladevand. Lokalplanen fastlægger principper for håndtering af overfladevand på terræn.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 12.BL5.3 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.00-P16-9-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Højhus på Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet miljøkonsekvensrapport for højhuset på Herning+ i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslag nr. 12.BL5.3 samt kommuneplantillæg. Miljøkonsekvensrapporten har til formål at belyse de potentielle miljøpåvirkninger ved etableringen af et højhus på op til 78 meter.

 

Miljøkonsekvensrapporten sendes i offentlig høring sideløbende med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Samtidigt med miljøkonsekvensrapporten er også udkast til §25 -tilladelse. §25-tilladelsen gives under forudsætning af at kommuneplantillæg og lokalplan kan endeligt vedtages og omhandler de vilkår som ikke kan stilles gennem bestemmelser i lokalplan 12.BL5.3.

 

Forvaltningen anbefaler at miljøkonsekvensrapport samt udkast til §25-tilladelse sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Miljøkonsekvensrapporten for et højhus på Herning+ har til formål at belyse højhusets potentielle miljøpåvirkninger.

 

Projektet omfatter nedrivning af den eksisterende bebyggelse, etablering af et højhus på op til 25 etager og 78 meters højde med boliger, erhverv i stueetagen, overdækket forplads og parkering i en tilhørende P-kælder.

 

Der er forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten udarbejdet debatoplæg, som har været i offentlig høring fra den 16. maj til den 13 . juni 2019, (se referat fra Byrådets punkt 179, den 27. august 2019). På baggrund af høringssvarene og afgrænsningsnotat for højhuset, er miljøkonsekvensrapporten udarbejdet.

 

I miljøkonsekvensrapporten sammenholdes projektets påvirkninger af omgivelserne med den aktuelle anvendelse og den forventede fremtidige anvendelse, hvis projektet ikke realiseres. Miljøkonsekvensrapporten omhandler en række potentielle miljøpåvirkninger inden for følgende temaer:

 

 • Anlægsfase
  • Trafik
  • Støj
  • Støv
  • Overflade
  • Grundvand
 • Driftfase
  • Visuelle forhold
  • Arkitektur
  • Kulturmiljø
  • Indbliksgener
  • Skyggevirkninger
  • Reflektioner
  • Vindforhold
  • trtafik
  • Grundvand

 

Miljøkonsekvensensrapportens ikke tekniske resume, først i rapporten, giver et sammenfattende overblik over rapportens emner.

 

Samtidig med miljøkonsekvensrapporten fremlægges udkast til §25-tilladelse. §25-tilladelsen omhandler de vilkår, som ikke kan stilles gennem den tilhørende lokalplan nr. 12.BL5.3. §25-tilladelsen forudsætter at lokalplan og kommuneplantillæg bliver endeligt vedtaget.

 

Udkast til §25 tilladelse indeholder vilkår til sikring af et acceptabelt vindmiljø på pladsen syd for højhuset, krav til kørsel under anlægsarbejdet samt forbud mod permanent grundvandssænkning.

 

Miljøkonsekvensrapport og udlkast til §25-tilladelse skal fremlægges i offentlig høring i minimum 8 uger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget anbefaler Økonomi- og Erhversudvalget og Byrådet at miljøkonsekvensrapport for højhus på Herning+ i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P00-1-20 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Navngivning af nye gader på Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Marius Reese

Sagsresume

En helt ny bydel vil føje sig til Herning centrum, når Hospitalet flytter til Gødstrup i 2021.

I arbejdet med omdannelsen af området, er der søgt at forankre bydelen i den omgivende by med nye gader og retablering af tidliger gader. Det nye byrum Plusset bliver det centrale omdrejningspunkt for det nye byområde, og samtidig blived det bindeleddet til den omgivende by for for gående og cyklister.

 

Forbindelserne skal binde byen bedre sammen, og skabe nye oplevelsesfyldte steder til byliv og udfoldelse. Samtidig forsynes bydelen med en række interne nye boligveje.

 

Alle de nye gader og pladser skal have nye adresser. Adminstrationen anbefaler at den overordnede målsætning for navngivningen er at gadenavnene bør have relation til sygehusområdets historie. Det foreslås at fastholde navnet Plusset for det centrale byrum.

Øvrige gadenavne forslås opkaldt efter kvindelige medarbejdere på sygehuset, der har gjort en særlig indsats for sygeplejen.

Sagsfremstilling

Politikere, prominente borgere, kulturpersonligheder lægger ofte navn til gader og pladser. Andre gadednavne som Smedegade, Bryggergade og Skolegade udspringer af bygninger og steder, som har ligget her engang, og fortæller om byens fysik og historie. Gadeskiltene er er en del af vores hukommelse og identitet - en måde at huske og hylde de personer, der har haft stor betydning for byen. At få et vejnavn opkaldt efter sig regnes som en hæder og ære. Som udgangspunkt opkaldes gader eller pladser efter personer, der enten har boet i Herning eller gjort en særlig indsats for byen eller for hele landet.

 

Et stort plus i byen

2 nye gadeforløb føres gennem området. Der hvor forbindelsesvejene og de vigtigste passager i bebyggelsen krydser hinanden, opstår det nye centrale byrum "Plusset", som åbner sygehusgrunden for omverdenen og er omdrejningspunkt for den nye bydel.

 

Plusset henviser til det velkendte symbol for hospital og tager afsæt i områdets historie. Navnet Plusset fortæller samtidig, at Herning får noget nyt, noget positivt og noget stort.

Navnet er en del af bydelens branding, som vurderes fortsat at bidrage positivt til fortællingen om bydelen.

Det foreslås derfor at fastholde navnet Plusset som stednavn for det centrale byrum.

 

Plusset ligger ved en af de ældste gader i Herning, Nørgaards Allé, som oprindelig gik fra Bethaniagade til Gl. Landevej. Gadenforløbet har siden 1974 været afbrudt af hospitalets kantinebygningen og hovedindgang. Sporene efter gadeforløbet kan stadig ses ved de bevaringsværdige lægeboliger i den nordlige del af området.

Nørgaards Allé genetableres i sit oprindelige forløb til Gl. Landevej. Hele gadeforløbet får adresse som Nørgaards Allé.

 

 

Kulturhistoriske navne

Regionshospitalet i Herning har gennem de sidste 120 år været en vigtig del af herningensernes liv. Sygehuset har bidraget til livet i byen som en stor og vigtig arbejdsplads.

Gennem navngivningen af de nye veje i Hernings nye bydel, foreslås det at opkalde gaderne efter nogle af de mange medarbejdere, der gennem deres pleje og omsorg har haft betydning for patienter og pårørende.

 

Gadenavne forslås opkaldt efter kvindelige medarbejdere på sygehuset, der har gjort en særlig indsats for sygeplejen. I dag er kun få gadenavne i Herning Kommune opkaldt efter kvinder.

 

 

Navneforslag

 

 

 

 

Diakonisse er afledt af græsk diakonìa og anvendes som betegnelse for kristen tjeneste og omsorg for medmennesker, særligt svage og syge. Efter tysk forbillede blev Diakonissestiftelsen åbnet i København i 1863, hvor ugifte kvinder fik frihed til at uddanne sig. Diakonisserne arbejdede som sygeplejerske i hele landet. Som søstre viede de deres liv til andre mennesker.

Langt op i 1960erne var det almindeligt at sygeplejersker var ugifte. Diakonissestiftelsen virker fortsat i Købehavn.

 

Nedenstående navneforslag refererer til bilaget med angivelse af hvilke gader der opkaldes efter de enkelte diakonisser.

 

Søster Anes Plads

 Søster Ane Cathrine Daugbjerg, Diakonisse, 1878-1959

Søster Ane blev født i Ulfborg i 1878 og voksede op i et godt hjem.

Hun blev søster i 1905 og overtog i 1912 posten som oversygeplejerske på Herning Sygehus. "Hun var kendt for sin hjertevarme, uforstyrlige ro og ægte jydsk lune". Alt det praktiske med patentiernes ind- og udskrivning, pasning og pleje sørgede Søster Ane for. Søster Ane blev nærmest synonym for den flid, omhu og venlighed, Sygehuset i Herning var kendt for. "Folk lader sig med største fortrøstning indlægge på dette sygehus, fordi de ved at det ledes i hendes ånd".

Søster Ane gik på pension i 1943.

 

 

Søster Nielsines passage

Søster Nielsine Nikoline Thomsen Hougaard, Diakonisse, 1894-1959

 

Søster Nielsine voksede op blandt femten søskende i Nr. Kongerselv i Himmerland.

Nielsine var diakonisse i Herning i 1918 -1941.

"Fasthed i tro på det gode, humor og fredighed, er mere værd en stor intelligens og det glimrende ydre". "For ikke så få var hun vendepunktet til det gode i deres liv".

 

 

Søster Fannys Gade

Søster Fanny Jensen, Diakonisse, 1883-1956.

 

Arbejdede på Herning Sygehus fra 1919-1943

Fanny Jensen blev født i København i 1883. "Hun meldte sig på Diakonissestiftelsen i 1906 med ønsket om at blive en god og tro Søster til hjælp og velsignelse for andre".

Søster Fanny vandt ligesom sine medsøstre stor påskøndelse under sit lange virke på Herning Sygehus. og blev husket af venner fra Herning længe efter at Ringkøbing Amt opsage aftalen med Diakonisserne i 1943.

 

 

Søster Marthas Sti

Martha Sørensen, Diakonisse, 1894-1979

Søster Martha var fra Randersegnen. Hun blev diakonisse i 1919 og arbejdede 22 år på Herning Sygehus.

"Hun var kendt for sit glade og lyse sind og blev meget afholdt og kom til at betyde meget for de mennesker hun fik med at gøre".

 

 

 

 

 

 

 

Frk. Fog-Olsens gade

Agnes Fog-Olsen 1921 - 2011

Forstander sygeplejeskolen, medlem af Herning Byråd 1974-1984, medlem af bestyrelsen for Herning Musikskole og Herning Museum.

 

 

 

Frk. Sanggaards Gade

Esther Skov Sanggaard. Økonoma, 1927 - 2017

1960 - Ansat i køkkenet på Herning Centralsygehus som økonoma - diætist og underviser.

1967 - Cheføkonoma indtil sin pension i 1990

Esther Sanggard var med til at udvikle et moderne køkken på sygehuset efter svensk forbillede. Sygehuskøkkenet var et af de første af sin slags i Danmark.

Esther Sanggaard stiftede aldrig familie. Centralsygehuset, køkkenet og ikke mindst hendes ansatte var det hun levede og åndede for.

 

 

Diakonissestiftelsen og Herning Sygehusmuseum har bidraget med at finde forslag til navne.   

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at fastholde navnet Plusset som stednavn for det centrale byrum på sygehusgrunden.
at Nørgaards Allé anvendes som adresse for det genetablerede gadeforløb fra Bethaniagade til Gl. Landevej.
at øvrige gader navngives efter kvindelige medarbejdere på sygehuset, der har gjort en særlig indsats for sygeplejen, jf. ovenstående oversigt. 

Beslutning

Forvaltningen anmodes om at komme med yderligere forslag til navne ud fra et princip, hvor gaderne opkaldes efter medarbejdere på sygehuset, der har gjort en særlig indsats.

Navnet Nørgaards Allé fastholdes som den gennemgående vej.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Sønderager i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Sine Dall

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager forslag til lokalplan nr. 13.B7.1 for Boligområde ved Sønderager i Herning.

Planforslagene skal muliggøre udstykning af et offentligt område ved Sønderager Skole til boligbebyggelse i form af åben-lav boligbebyggelse.

 

Forslag til tillæg nr. 94 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 13.OF11 Offentligt område ved Sønderager Skole. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til områdets anvendelse, ledsages den af tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget har til formål, at rammeområde 13.OF11 udgår, og at rammens areal overflyttes til kommuneplanramme 13.B7 Boligområde ved ”Komponistkvarteret”.

 

Tillæg nr. 94 udvider afgrænsningen af rammeområde 13.B7 for at give mulighed for udstykning, med efterfølgende etablering af et boligområde i form af åben-lav boligbebyggelse med tilhørende stamvej og boligveje. Ligeledes skabes mulighed for stiforbindelser til den øvrige bebyggelse indenfor rammen, samt til de rekreative områder nordvest for lokalplanområdet ved Fuglsang Sø.

 

De nuværende bestemmelser for rammeområde 13.B7 ændres ikke.

 

Områdets anvendelse:

Området skal bruges til boliger. Bebyggelsen skal have åben-lav karakter.

 

Bebyggelsesforhold:

·         Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30.

·         Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.

·         Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 meter.

·         Der må højest etableres to boliger pr. parcel.

 

Infrastruktur:

Parkeringspladser: Mindst 2 pr. bolig.

 

Miljøforhold:

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

 

Opholdsarealer:

Mindst 100% af boligetagearealet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Boligområde ved Sønderager i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Sine Dall

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 7. januar 2019, sag om igangsætning af ny planlægning for et boligområde på Sønderager Skoles areal.

 

Byrådet har ved budgetforhandlingerne for 2019 taget beslutning om at bygge en ny talentskole ved Holing, og at arealerne ved Sønderager Skole skal omdannes og sælges som boliggrunde til åben-lav boligbebyggelse.

 

Hermed fremsendes forslag til lokalplan nr. 13.B7.1 til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet der omfatter et areal på ca. 6,4 ha, er beliggende i den nordvestlige del af Herning By, tæt ved rekreative områder og Fuglsang sø.

 

Lokalplanområdets afgrænsning

 

 

  

 

 

Lokalplankort

 

 

Lokalplanområdet disponeres i tråd med det eksisterende omkringliggende boligområde ”Komponistkvarteret”, dog med nord-sydgående boligveje.

Lokalplanområdet afgrænses mod øst og vest af et beplantningsbælte, for at fastholde de eksisterende grønne overgange imellem de enkelte boligområder, som er karakteristisk for hele det øvrige boligkvarter i dag.

 

Lokalplanen er inddelt i 2 delområder.

 

Delområde I må kun anvendes til åben-lav bebyggelse, samt veje og stier.

Delområde II må kun anvendes til åben-lav bebyggelse.

 

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af grunde til åben-lav bebyggelse med grundstørrelser på minimum 700 m2 og maksimum 1200 m2.

Bebyggelsen kan opføres i op til to etager og med en maksimal højde på 8,50 meter.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er 30.

 

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Sønderagervej, som er stamvejen der er ført igennem Komponistkvarteret fra H.P. Hansens Vej.

Delområde II må kun vejbetjenes fra Tjaikofskisvej, der er en boligvej til Sønderagervej.

Området skal indrettes ud fra en tanke om at cykler, gående og biler kan færdes sammen.

 

Indenfor lokalplanområdet disponeres stiforløbene således, at der er taget højde for adgang til det øvrige stisystem til Fuglsang Sø, ligesom der er en kobling til det nye boligområde, som er planlagt nord for lokalplanområdet.

  

Vejnavn:

Det anbefales at boligområdet får ét vejnavn som gælder for hele lokalplanområdet, undtaget for delområde II, som får ind- og udkørsel fra Tjaikofskisvej. Vejnavnet skal være i tråd med det omkringliggende boligkvarter, ”Komponistkvarteret”.

 

Følgende navn foreslås:
Nancy Dalbergs Vej

 

Der foreslås navnet på den danske kvindelige pianist og komponist, Nancy Dalberg (1881-1949)

Nancy Dalberg har assisteret Carl Nielsen med at komponere ”Aladdin” og ”Fynsk Forår”.

Var den første kvindelige komponist som fik opført en symfoni, uropført under Carl Nielsens ledelse i 1918.
Ellers komponerede Nancy Dalberg overvejende mindre former for kammermusik og sange.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 13.B7.1 for Boligområde ved Sønderager i Herning til foreløbig
vedtagelse.

 

at Byplanudvalget indstiller det foreslåede vejnavn for lokalplanområdets delområde I, som "Nancy Dalbergs Vej" til godkendelse.

 

Andet

Bearbejdningen af lokalplanområdet planlægges udført i 2 etaper, hvor 1. etape gennemføres på arealet nord for Sønderager Skoles bygninger.
2. etape igangsættes i forbindelse med nedlæggelse og nedrivning af skolen.

Beslutning

Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 13.B7.1 for Boligområde ved Sønderager i Herning til foreløbig vedtagelse, og navngiver vejen ”Sønderager Engpark”.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide

Sagsresume

Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi blev foreløbig vedtaget i byrådet den 8. oktober 2019 og har været i offentlig høring fra den 16. oktober 2019 til og med den 11. december 2019. Der er i alt indkommet 22 høringssvar, hvoraf 13 er modtaget digitalt og 9 er modtaget i postkassen på biblioteket.

 

Planstrategien fremsendes hermed til endelig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Forslaget til Planstrategi 2019 er første led i udarbejdelsen af en ny kommuneplan. I planstrategien fastlægges, hvilken strategi Byrådet vil lægge for udarbejdelsen af den kommende kommuneplan 2021-2032. Forslaget omfatter også en strategi for Agenda 21. Med vedtagelsen af Planstrategi 2019 gives således startskuddet til igangsættelsen af revisionen af kommuneplanen med udgangspunkt i de visioner og rammer, der udstikkes i strategien.

 

Erhvervsstyrelsen har i marts 2018 udmeldt statslige interesser for kommuneplanlægningen. Oversigten med de statslige interesser oplister de gældende krav - både i forhold til kommuneplanrevisionen i 2021 og den løbende kommunale planlægning.

 

På baggrund af et regeringsudspil arbejdes der pt. med evaluering af planloven. Eventuelle ændringer forventes vedtaget inden sommerferien 2020. Eventuelle ændringer af planloven vil derfor skulle indarbejdes som tillæg til kommuneplanen.

  

Offentlig høring 

Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi blev foreløbig vedtaget i byrådet den 8. oktober 2019 og har været i offentlig høring fra den 16. oktober 2019 til og med den 11. december 2019. Der er i alt indkommet 22 høringssvar, hvoraf 13 er modtaget digitalt og 9 er modtaget i postkassen på biblioteket. Bilag A - Indsigelsesnotat indeholder de indkomne høringssvar fra offentlighedsfasen i deres fulde længde samt en kort gennemgang af de indkomne høringssvar med forvaltningens bemærkninger. Bilaget afsluttes med et kort evalueringsnotat fra offentlighedsfasen, hvor to planmedarbejdere var at finde på biblioteket, og de fokusområder, der fyldte i snakken.

 

Der er indkommet følgende høringssvar til forslaget til Planstrategi 2019:

1. Vejdirektoratet opfordrer til tidlig dialog om planlægningsmæssige forhold nær statsvejnettet i Herning Kommune.

2. Forslag om etablering af mere skov med henblik på at forebygge grundvandsstigning.

3. Ønske om bynære boliger til 60+ med fokus på fællesskab. Fokus på kvaliteten af opholdsarealerne i byen. Forslag til forbedring af ankomsten til Herning fra øst.

4. Forslag om cykelsti under Gullestrupvej. Ønske om at bevare de grønne områder i Herning. Renovering af Torvet. Støtte til MCH.

5. Kommentar til ”Fremtidens erhverv”: City uden butikker -  hvordan sikres byliv?

6. Høringssvar fra fra Handicaprådet, som ser frem til udfoldelsen af strategien. Forslag til enkelte konkrete tekstmæssige tilføjelser i strategien.

7. Høringssvar fra Ældrerådet med flere fokusområder og en enkelt konkret tekstmæssig tilføjelse. Forslag indenfor områderne: boligform, forebyggende indsats, ensomhed, frivillige, de unge ældre (60+) og rekruttering.

8. Sinding-Ørre vil meget gerne inddrages, og har oprettet deres egen strategigruppe: SØ-Tanken.

9. Forslag om tidssvarende almennyttige lejeboliger i Hodsager, eller som alternativ et samarbejde mellem Herning Kommune og Hodsager om at udvikle en ”ny” boform for ældre eller ældre/unge, som tilpasses fremtidens landsby.

10. Forslag til hybridprojekt ”Gårdsvig” (vindmøller og solceller) ved Gårdsvig nordvest for Sdr. Felding.

11. Opmærksomhed på spredning af forurening som følge af forhøjet vandstand ved Knudmosen. Forslag om eftersyn og tilretning af kanalføringen i området og tilførsel af et kraftigt lag forureningsfri jord på arealerne.

12. Forslag til et vindmølleprojekt ved Bukkær Enge, nord for Sønder Felding.

13. Forslag til projekt med opstilling af solceller ved Fjederholt vest for Kølkær.

14. Forslag om en dagligvarebutik i østbyen, og ønske om mere fællesskab for ”det grå guld”.

15. Ønske om et bedre natteliv/klubber, beskæftigelsesmuligheder og fritidsmuligheder med henblik på bosætning og tiltrækning af unge.

16. Ønske om en HR-afdeling i central forvaltningen blandt andet med fokus på arbejdsmiljøundervisning for at undgå sygemeldinger.

17. Forslag om at indtænke miljøet i hverdagen for at passe på fremtiden.

18. Ønske om indendørs cykelbane blandt andet for at tiltrække flere sportsbegivenheder.

19. Ønske om bænke langs vejene i Knudmosen.

20. Ønske om særligt fokus på handicap og børn, socialt udsatte, hjemløse og ældreområdet.

21. Ønske om flere grønne områder i midtbyen.

22. Forslag om hospice på sygehusgrunden for at mindske afstanden for de nære pårørende.

 

 

Forvaltningens bemærkninger

Punkt 1, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21 og 22 er taget til efterretning og hvor det r relevant sendt til viderebehandling i relevante afdelinger. Høringssvarene vurderes at være af en så konkret karakter, at de ikke giver anledning til ændringer i Planstrategi 2019 eller Agenda 21-strategien.

 

Punkt 2: Forvaltningen vil i forbindelse med den forestående revision og det efterfølgende arbejde med kommuneplanen se nærmere på muligheden for strategisk at placere skov eller beplantningsbælter blandt andet med henblik på at mindske grundvandsstigninger.

 

Punkt 3 om nye boformer med fokus på fællesskab udspringer direkte af planstrategiens temaer, og er et konkret bud på en mulig fremgangsmåde. Bofællesskaber og nye boformer fylder generelt meget i debatten om byernes udvikling. Forvaltningen anbefaler, at Byplanudvalget ved en senere lejlighed behandler forslaget og tager stilling til i hvilket omfang kommunen kan være med til at løfte opgaven. Dette vil først blive vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplan. Høringssvaret giver således ikke anledning til ændringer i Planstrategi 2019 eller Agenda 21-strategien.

 

Punkt 4 handler om forslag til en cykelsti under Gullestrupvej. Forvaltningen bemærker, at der i forbindelse med udvidelsen af Sportscenter Herning og udviklingen af Holingknuden arbejdes med at etablere en ny vejtilslutning fra Holingknuden til Gullestrupvej med et kryds umiddelbart nord for Lillelund Engpark og syd for erhvervsområdet ved Hammershusvej. Det betyder, at en tunnel for cyklister under Gullestrupvej ikke vil være nødvendig. Forvaltningen kan oplyse, at den forventede tidsplan for etablering af nyt kryds er sat til primo 2021. Forvaltningen oplyser desuden, at renoveringen af Torvet forventes afsluttet i løbet af foråret 2020. Høringssvaret giver således ikke anledning til ændringer i Planstrategi 2019 eller Agenda 21-strategien.

 

Punkt 5 er en interessant vinkel på bylivsdebatten. Forvaltningen vurderer, at der fortsat skal satses på butiksliv. Det er dog relevant at holde fokus på, hvilke bylivsskabende elementer, der kan inddrages i planlægningen uden at være afhængig af butikker. Forvaltningen indstiller, at høringssvaret ikke medfører ændringer i Planstrategi 2019, herunder afsnittet om Fremtidens erhverv på side 22 (som høringssvaret refererer til), eller i Agenda 21-strategien.

 

Punkt 6: Forvaltningen anbefaler at imødekomme høringssvaret fra Handicaprådet, hvilket betyder 2 konkrete tekstmæssige tilføjelser på henholdsvis side 24-25 og side 27, så det igangværende arbejde med handicap og psykisk sygdom fremgår tydeligere.

 

Punkt 7: Høringssvaret fra Ældrerådet indeholder ønsker til konkrete indsatser på ældreområdet. Høringssvaret er derfor videregivet til behandling i Sundhed og Ældre, der oplyser, at Herning Kommune allerede arbejder med de nævnte temaer. Forvaltningen vurderer ikke, at de foreslåede indsatser giver anledning til ændringer i Planstrategi 2019 eller Agenda 21-strategien. Dog anbefaler forvaltningen, at Ældrerådets bemærkning til deres medvirken ved henholdsvis Demens- og Pårørendestrategi præciseres i faktaboksen på side 31, dog er det kun afsnittet "Demenstrategi 2016-2021", der nævner, hvem der har været med til tilblivelsen af strategien.

 

Punkt 10, 12 og 13: Der er ikke taget stilling til, om de indkomne projektforslag kan realiseres. Herning Kommune forventer at arbejde mere proaktivt med planlægning for vedvarende energi. Af samme grund vil der i forbindelse med kommuneplanrevisionen blive indarbejdet nye retningslinjer for blandt andet solceller. I løbet af efteråret 2020, sideløbende med kommuneplanrevisionens offentliggørelse, vil Herning Kommune udarbejde en ny strategi for vedvarende energi. Strategien skal forholde sig til retningslinjer for solceller, vindmøller og lignende tekniske anlæg, og opstille mål for kommunens fremtidige arbejde med vedvarende energikilder og særlige retningslinjer for udpegning af nye områder. I forbindelse med den forventede vedtagelse af Herning Kommuneplan 2021-2032 vil der ligeledes komme en proces omkring placering af tekniske anlæg og potentielle projektområder baseret på strategien. Projektforslag 10, 12 og 13 er derfor noteret, men behandlingen af projektområderne må afvente den nye strategi.

 

Punkt 16: Høringssvaret har ikke relevans for Planstrategi 2019 eller Agenda 21-strategien, men afspejler mest af alt et ønske om et helt specifik jobopslag.

 

Punkt 17: Forvaltningen kan oplyse, at der arbejdes aktivt på at finde Herning-vejen i FN’s verdensmål, og hvordan det skal omsættes til hverdagens gøremål. Høringssvaret er et godt indspil i den igangværende debat og en påmindelse om, at al forandring er svær i starten, men kan være nødvendig på sigt. Høringssvaret giver dog ikke anledning til ændringer i Planstrategi 2019 eller Agenda 21-strategien, der i forvejen beskæftiger sig med emnet på et overordnet niveau.

 

Punkt 20 afspejler et ønske om at prioritere følgende områder: handicap og børn, socialt udsatte, hjemløse og ældreområdet. Der findes forskellige råd og udvalg, der har fokus på de fremhævede områder. Da høringssvaret ikke omhandler særlige indsatser indenfor områderne, kan høringssvaret ikke behandles yderligere. Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvaret giver anledning til ændringer i Planstrategi 2019 eller Agenda 21-strategien.

 

 

Opsamling på forvaltningens forslag til ændringer i Planstrategi 2019

- titlen "Fællesskabsstrategien", der fremgår af faktaboksen på side 16, ændres til "Meningsfulde Fællesskaber", jf. beslutning i Børne- og Familieudvalget den 11. december 2019, pkt. 142.

- under afsnittet ”Kvalificering af arbejdskraft” på side 24-25 skal det fremhæves, at flere i arbejde og flere “småjob” også omfatter unge med handicap og særlige behov.

- under afsnittet ”Sundhed” på side 27 tilføjes: ”handicap og psykisk sygdom” under de elementer, som giver forskel i sundhed og risiko for sygdom.

- under afsnittet "Demensstrategi 2016-2021" i faktaboksen på side 31 præciseres Ældrerådet blandt dem, der har været med under udarbejdelsen af strategien.

 

Der er ingen forslag til ændringer i Agenda 21-strategien.

 

Forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi fremsendes hermed til endelig vedtagelse med ovenstående 4 ændringer.

 

 

Evaluering af høringsproces - stand på biblioteket

Generelt var det en positiv oplevelse, og flere bemærkede, at det var rart at ”kommunen” på denne måde blev mere synlig og tilgængelig. Rammen var at være til stede på alle hverdage i november, fordelt på henholdsvis eftermiddage og formiddage for at ramme flest mulige målgrupper. Set i forhold til, hvor mange vi talte med, kunne man med fordel målrette tidspunkterne efter blandt andet de øvrige aktiviteter på biblioteket eller i byen generelt, og reducere det samlede antal timer. Det kan ligeledes overvejes, om der geografisk skal afdækkes flere steder i løbet af høringsperioden, hvis initiativet skal gentages.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

- titlen "Fællesskabsstrategien", der fremgår af faktaboksen på side 16, ændres til "Meningsfulde Fællesskaber"

- "Dette gælder også for unge med handicap og særlige behov, og kan eksempelvis ske gennem..." tilføjes i første afsnit på side 25 efter sætningen "Vi vil derfor understøtte de langtidsledige, der er tættest på arbejdsmarkedet i at komme i job og blive selvforsørgende."

- ”handicap og psykisk sygdom” tilføjes på side 27 under opremsningen af elementer, som kan give forskel i sundhed og risiko for sygdom i afsnittet "Sundhed"

- "Ældrerådet" tilføjes i opremsningen af, hvem der har været med i tilblivelsen af "Demensstrategi 2016-2021" i faktaboksen på side 31.

 

at stillingtagen til de tre indkomne projektforslag til tekniske anlæg i form af vindmøller og solceller skal afvente vedtagelsen af en ny strategi for vedvarende energi.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 101 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 17. december 2019, pkt. 254, at foreløbigt vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 101 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 101 har været i offentlig høring fra den 19. december 2019 til den 16. januar 2020, hvor der ikke er indkommet kommentarer eller indsigelser til forslaget. 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 101 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 101 har til formål at muliggøre udvidelse af den eksisterende virksomhed inden for området ved Messevejen og Vejlevej, syd for virksomhedens eksisterende bygninger. I den forbindelse udlægger forslag til kommuneplantillæg nr. 101 et nyt rammeområde, 61.E8 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind. 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 101 har været i offentlig høring fra den 19. december 2019 til den 16. januar 2020. Der er i denne periode ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til forslaget.

  

Forvaltningen indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 101 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 101 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 17. december 2019, pkt. 255, at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan nr. 61.E8.1 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. december 2019 til den 16. januar 2020, hvor der ikke er indkommet kommentarer eller indsigelser til forslaget.  

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 61.E8.1 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind endeligt vedtages uden ændringer.  

Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets formål er at muliggøre udvidelse af den eksisterende virksomhed ved Messevejen og Vejlevej i Lind. Af den grund udlægger lokalplanforslaget området til erhverv i miljøklasse 1-3, herunder produktionsvirksomheder, kontorvirksomheder og liberale erhverv. Eksisterende virksomhed inden for lokalplanområdet har et konkret ønske om at udvide med ca. 7.200 m2 til lager, varegård, testområde og administration, syd for virksomhedens eksisterende bygninger. 

 

 

Lokalplanforslaget omfatter et stort byggefelt langs Messevejen og Vejlevej samt et mindre areal til parkering mod Vejlevej. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Vejlevej. Derudover kan der etableres vejadgang til varegård fra Messevejen. Mod nord, øst og vest skal arealet omkring byggefeltet fremstå som græsareal.

 

Offentlig høring

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 19. december 2019 til den 16. januar 2020.

Der er i denne periode ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 61.E8.1 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 99 for teknisk anlæg til transformerstation ved Dronningens Boulevard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Kommuneplantillæg nr. 99 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har sammen med forslag til lokalplan nr. 14.T12.1 for transformerstation syd for Dronningens Boulevard ved Herning været i offentlig høring. der er kommet to høringssvar til planforslagene.

 

Forvaltningen vurderer at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer af kommuneplantillæget ved den endelige vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 99 til Henring Kommuneplan2017-2020 er udarbejdet for at give mulighed for etablering af transformerstation til 150 kV el nettet. Muligheden for etablering af transformerstation konkretiseres med lokalplan nr. 14.T12.1 for transformerstation syd for Dronningens Boulevard ved Herning.

 

Kommuneplantillæg og lokalplan har været i offentlig høring fra den 21. november til den 19. december 2019. Der er indkommet 2 høringssvar. Disse er behandlet under lokalplansagen. Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke bør give anldning til ændringer af kommuneplantillæg nr. 99 ved den endelige vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 99 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 til endelig vedtagelse uden ændringer

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan 14.T12.1 for transformerstation syd for Dronningens boulevard ved Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 14.T12.1 for transformerstation ved Dronningens Boulevard ved Herning har sammen med kommuneplantilæg nr. 99 for samme område været i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar. Det ene høringssvar giver anledning til at flytte en del af et beplantingsbælte samt reducere byggefelt.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan nr. 14.T12.1 endelig vedtages med en ændring af beplantingsbæltet på lokalplanens kortbilag 2.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for etablering af ny transformerstation er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 14.T12.1 for transformerstation syd for Dronningens Boulevard ved Herning. Der er behov for større transformerkapacitet på grund af udbygning med vedvarende energi i området samt tilslutning af to nye felter til Banedanmark, til forsyning af Banedanmarks kørestrømsanlæg, når strækningen Vejle-Struer skal elektrificeres i 2024.

 

Forslag til lokalplan nr. 14.T12.1 for transformerstation ved Dronningens Boulevard ved Herning har været i offentlig høring fra den 21. november til den 19. december 2019. Der er indkommet to høringssvar.

 

Høringssvarenes hovedpunkter er ønske om etablering af vold mod syd og vest mod naboer, samt ændring af lokalplanområdet, i forhold til beplantning og vejanlæg, for at skabe større trafiksikkerhed. Se indsigelsesnotat med forvaltningens bemærkninger for en uddybning af høringssvarenes indhold. Høringssvar i deres fulde ordlyd er vedhæftet som bilag til sagen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der ændres på placeringen af beplantningsbæltet samt reduceres i byggefeltet for en lille del af lokalplanområdet, til at sikre bedre oversigtsforhold for trafik fra privat fællesvej ud til Dronningens Boulevard.

 

Figur 1: Kortbilag 2 fra lokalplanforslag til venstre - Kortbilag 2 med ændret beplantningsbælte og byggefelt til højre.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanforslaget til endelig vedtagelse med ændring af lokalplanens Kortbilag 2 med ændret placering af beplantningsbælte og reduktion af byggefelt, se bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 14.T12.1 for transformerstation ved Dronningens Boulevard ved Herning til endelig vedtagelse med følgende ændring:
at Kortbilag 2 ændres som vist på bilag med Kortbilag 2.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 102 for område ved Bethaniagade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 17. december 2019 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 102 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Centerområde på hjørnet af Nørgaards Alle og Bethaniagade i Herning.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 19. december 2019 til 16. januar 2020, der er ikke indkommet bemærkninger til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 102 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for flere etager og en mindre justering i bebyggelsesprocenten udarbejdes der kommuneplantillæg for området.

 

Den nuværende kommuneplanramme siger en bygningshøjde på 18 meter og 4 etager. Bebyggelsesprocenten er på 146.

 

Med kommuneplantillæg nr. 102 fastholdes bygningshøjden på 18 meter men med 5 etager. Bebyggelsesprocenten justeres til 150.

 

I kommuneplantillægget er der indarbejdes beskrivelse af forbindelsen fra Herning bymidte til Herning+ og byrummet ”Plusset” via Nørgaards Alle.

 

Kommuneplantillæg nr. 102 ledsages af lokalplan 11.C32.2 for Boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslag til kommuneplantillæg nr. 102 for Centerområde på hjørnet af Nørgaards Alle og Bethaniagade i Herning endelig vedtages.

Beslutning

Udsat

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-2-20 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Dispensation til anvendelsesbestemmelsen i lokalplan 11.C7.1 vedrørende Smedegade 1 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet d. 16. december 2019 en sag om flytning af Team Teaterskole fra Herning Højskole til egnede lokaler i ejendommen Smedegade 1 i Herning bymidte - punkt 146.

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen om tilskud til Team Teaterskoles husleje i nye lokaler.

Det er dog med gældende lokalplan 11.C7.1 ikke muligt at anvende den ønskede lokation til undervisningsformål. Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til lokalplanens anvendelsesbestemmelser i op til tre år, så ejendommen Smedegade 1 kan anvendes til undervisningsformål, og at der inden for de næste tre år udarbejdes en ny lokalplan, så muligheden for undervisningsformål kan gøres permanent.

Sagsfremstilling

Team Teaterskole skal skifte lejemål og ønsker at etablere sig i ejendommen Smedegade 1, der er beliggende midt i Herning i karréen Smedegade, Østergade, Fonnesbechsgade og Grønnegade - matrikelnummer 470 Herning Bygrunde. Det ønskede lejemål er på 325 m2 og er beliggende i bygning 3. Team Teaterskoles aktiviteter er undervisning i scenekunst og teater. Lejemålet har tidligere været anvendt til kontor.

 

 

Luftfoto visende lejemålets beliggenhed

 

Plangrundlag

Ejendommen Smedegade 1 er omfattet af kommuneplanramme 11.C7 og Lokalplan 11.C7.1 - byfornyelsesbeslutning og gårdlavsdeklaration for området Østergade, Fonnesbechsgade, Sølvgade og Smedegade i Herning.

 

Kommuneplanramme 11.C7

Området skal anvendes til butikker, kontorvirksomheder og andre liberale erhverv, forlystelsesetablissementer samt boliger og offentlige formål. Stueetagen langs Smedegade, Fonnesbechsgade og Sølvgade kan anvendes til mindre butikker, kontorvirksomheder, liberale erhvervsvirksomheder samt boliger. De øvrige etager skal fortrinsvis anvendes til boliger.

 

Lokalplan 11.C7.1

Ejendommen er omfattet af lokalplanens delområde 2, for hvilken der blandt andet gælder, at bebyggelsens stueetage langs Sølvgade, Smedegade, Østergade og Fonnesbechsgade samt mod karrémidten må anvendes til mindre butikker, mindre kontorvirksomheder, mindre liberale erhvervsvirksomheder, kulturelle formål, restaurationsvirksomheder og boliger. De øvrige etager skal fortrinsvis anvendes til boligformål.

 

Forvaltningens vurdering

Team Teaterskoles ønskede anvendelse af Smedegade 1 må betegnes som undervisningsformål, hvilket er i strid med lokalplan 11.C7.1. Forvaltningen vurderer dog, at det er oplagt at placere teaterskolen inden for den pågældende karré, hvor Team Teatret også er placeret - endog inden for det samme delområde. Endvidere giver kommeplanramme 11.C7 mulighed for offentlige formål, som også omfatter undervisningsformål. Forvaltningen anbefaler derfor, at der dispenseres til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.C7.1, og at der inden for tre år udarbejdes en ny lokalplan, der giver mulighed for undervisningsformål.

Mulighed for dispensation til den eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser kan gives på baggrund af vedtagelse af ny planlov bekendtgjort d. 15. juni 2017. Med planlovens §19, stk. 1 kan dispensationer til en lokalplans anvendelsesbestemmelser meddeles i op til tre år under forudsætning af, at der er tale om ibrugtagning af eksisterende bygninger.

 

Procedure

Såfremt Byplanudvalget beslutter, at der skal meddeles dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 11.C7.1, skal dispensationen i høring ved de nærmeste naboer i 21 dage. Hvis der ikke indkommer bemærkninger, kan dispensationen godkendes og meddeles ansøger. Hvis der indkommer bemærkninger, skal disse behandles politisk, inden der formelt kan meddeles dispensation til ansøger.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget meddeler dispensation til lokalplan 11.C7.1, så ejendommen Smedegade 1 kan anvendes til undervisningsformål i op til tre år
at der inden for de næste tre år igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan for ejendommen Smedegade 1

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Behandling af bæredygtighed på fagudvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

Budgetforlig 2020 fastslår, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende skal

arbejde med bæredygtighed som minimum hvert kvartal.

Byplansudvalget drøfter, hvordan det vil arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål på en måde, så det giver mening for det respektive udvalg og fagområde.

Sagsfremstilling

FN’s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

 

Herning Kommune er allerede i gang med en lang række initiativer, der understøtter verdensmålene. Ligesom såvel civilsamfundet som erhvervslivet i Herning Kommune arbejder både dygtigt og ambitiøst med bæredygtighed.

Forligspartierne bag Budgetforlig 2020 er enige om, at Herning Kommune skal arbejde målrettet videre med bæredygtighed i en kommunal kontekst. Det fremgår af forligsteksten, at de politiske fagudvalg konkret får til opgave minimum én gang i kvartalet at forholde sig til verdensmålene for på den måde at sikre videreudvikling og bevidstgørelse i arbejdet med bæredygtighed - både

politisk og administrativt.

 

Til at følge det løbende arbejde med verdensmålene i kommunen er der nedsat en politisk følgegruppe. Følgegruppen forslår, at de enkelte udvalg skal arbejde med verdensmål og bæredygtighed på en måde, der giver mening for det respektive udvalg og fagområde af hensyntagen til disses forskelligheder.

 

Byplansudvalget bedes drøfte:

 • På hvilke områder og hvilken måde, Verdensmålene kan inddrages i fagudvalgets arbejdsområde, f.eks. om man ønsker at arbejde med udvalgte mål eller alle mål som ligeværdige.
 • Hvilken proces, fagudvalget ønsker for arbejdet med bæredygtighed
 • På hvilken måde, der løbende kan følges op på arbejdet med Verdensmålene inden for fagudvalgets arbejdsområde

 

Følgegruppen lægger op til en løbende dialog mellem fagudvalgsformændene og følgegruppen for på den måde at kunne inspirere hinanden på tværs af fagudvalgene og søge synergier, hvor de måtte være.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes med bæredygtighed inden for fagudvalgets arbejdsområde.
at Byplanudvalget drøfter, hvorledes der løbende følges op på arbejdet med Verdensmålene.

Beslutning

Udvalget ønsker at starte med en status, og forventer derefter at fokusere ind omkring mål nr. 3 Sundhed og Trivsel, nr. 7 Bæredygtig Energi, nr. 11 Bæredygtige Byer og Lokalsamfund og nr. 13 Klimaindsats. Her skal der både sikres at lokalplaner mv. medvirker til bæredygtig udvikling inden for disse mål, ligesom der skal diskuteres om der er nye ideer og inspiration.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-19 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Frigivelse af anlægsbevilling til områdefornyelse i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde den 19. juni 2017, pkt. 97, blev det besluttet at gennemføre områdefornyelse i Kibæk. Der er i alt afsat ca. 6,400 mio. kr. til områdefornyelsesprojektet i perioden 2019-2022.

 

Der er på Herning Kommunes investeringsoversigt på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme afsat 1,680 mio. kr. i 2020 på stednr. 015080, hvoraf 0,712 mio. kr. er frigivet jf. beslutning på byrådsmøde den 22. januar 2019, pkt. 10, samt 1,039 mio. kr. i 2020 på stednr. 015099 03 til områdefornyelse i Kibæk.

 

Der anmodes således om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 2,007 mio. kr. til områdefornyelse i Kibæk i 2020.

Sagsfremstilling

Områdefornyelsen i Kibæk er startet op i efteråret 2019 med en programfase. I programfasen har forvaltningen i samarbejde med en gruppe borgere indkredset temaer og indsatsområder, som skal danne grundlag for kommende delprojekter i områdefornyelsen. Programmet er under udarbejdelse og forventes godkendt på Byplanudvalgets møde den 9. marts 2020. Når programmet er godkendt afholdes borgermøde, hvor programmets indhold præsenteres, og der nedsættes arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med at konkretisere de enkelte delprojekter.  

Økonomi

Der er på Herning Kommunes investeringsoversigt på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme afsat rådighedsbeløb på 1,680 mio. kr. i 2020 på stednr. 015080, hvoraf 0,712 mio. kr. er frigivet, og 1,039 mio. kr. i 2020 på stednr. 015099 03 til områdefornyelse i Kibæk. På Byrådsmødet den 22. januar 2019, pkt. 10, er der givet anlægsindtægtsbevilling på 0,712 mio. kr. til statslig medfinansiering. Da kommunen ikke som tidligere kan søge om en særlig, statslig ramme til områdefornyelse, finansieres områdefornyelsesprojektet hovedsagligt med kommunale byfornyelessmidler, dog er det besluttet at anvende kommunens ordinære statsramme til byfornyelse på 0,712 mio. kr. til områdefornyelsen i Kibæk. Der anmodes således om frigivelse af 2,007 mio. kr. i 2020.

 

Der er herudover afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 1,039 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022 på investeringsoversigten til områdefornyelsen i Kibæk på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015099 03.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,007 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015080 Områdefornyelse i Kibæk, samt en forhøjelse af afsat rådighedsbeløb med 1,039 mio. kr. på samme stednr. i 2020,

 

at anlægsudgiften på 2,007 mio. kr. delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,968 mio. kr. på samme stednr. i 2020,

 

at anlægsudgiften på 2,007 mio. kr. delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,039 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015099 03 Områdefornyelse i Kibæk i 2020.

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl