Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: BEK A2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 98 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 9. april 2019 at igangsætte ny planlægning for boliger på ejendommen Toustrupvej 2 samt to mindre naboejendomme i Snejbjerg.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan nr. 51.C1.1 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade, er der udarbejdet et tillæg nr. 98 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 98 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 51.C1.1 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade stemmer ikke overens med herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bygningshøjde, etageantal, bebyggelsesprocent og etablering af udendørs opholdsarealer. Lokalplanen lever heller ikke op til kommuneplanens intensioner om at området skal styrkes med bla. liberalt erhverv og butikker.

Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 98 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag1).

 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 98 ændrer bestemmelserne for den del af rammeområde 51.1 som ligger indenfor lokalplanområdet.

 

Bestemmelserne om bebyggelsesprocent: Fra nuværende 40% til 100%.

Bestemmelserne om etageantal: Fra nuværende 2 etager til 3 etager.

Bestemmelserne om bygningshøjde: Fra nuværende 8,5 meter til 12 meter.

Bestemmelserne om udendørs opholdsareal: Fra nuværende 50% at boligetagearealer til 30% af boligetagearealet.

 

Øvrige forhold vedrørende rammeområde 51.C1 ændres ikke, ligesom rammeområdet beholder sin nuværende afgrænsning.

 

Formålet med ændringerne er, at skabe fortætning omkring den centrale del af Snejbjerg Hovedgade, og dermed forstærke oplevelsen af et centrum i byen.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 98 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr 51.C1.1 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 9. april 2019 at igangsætte ny planlægning for boliger på ejendommen Toustrupvej 2 samt to mindre naboejendomme i Snejbjerg.

 

Forslag til lokalplan nr. 51.C1.1 er udarbejdet, for at give mulighed for opførelse af boligbebyggelse i 2-3 etager på hjørnet af Snejbjerg Hovedgade, Toustrupvej og Sydgaden i Snejbjerg.

 

Lokalplanen indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter en tidligere dagligvarebutik med tilhørende parkeringsareal samt to boliger. Dagligvarebutikken står tom, og grundejer ønsker at udvikle sin ejendom. Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af boligbebyggelse i 2-3 etager på ejendommen.

 

Lokalplanen ledsages af Tillæg nr. 98 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanområdet ligger centralt i Snejbjerg, ud mod Snejbjerg Hovedgade og byens eksisterende centerområde med dagligvarehandel, parkeringsplads, tankstation og etageboligbebyggelse i 2-3 etager. Området omkranses af åben lav boligbebyggelse mod øst, vest og syd. Lokalplanområdet har et areal på 3.775 m2.

 

Luftfoto

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre boligbebyggelse med både lodrette og vandrette lejlighedsskel i 3 etager og 12 meters højde mod Snejbjerg Hovedgade og 2 etager og 9 meters højde mod Toustrupvej. Bebyggelsen må opføres med altangange, hvis de integreres i bebyggelsens facader og ikke kan opleves som et selvstændigt påhæftet element.

 

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om blandt andet facadelinjer, som sikrer, at bebyggelsen placeres på en måde, som fremhæver oplevensen af et fortættet centrum i Snejbjerg. Lokalplanforslaget indeholder desuden bestemmelser som sikrer, at området indrammes af en sammenhængende træbeplantning, som skaber en overgang mellem de omkringliggende lavere parcelhusbebyggelser og giver et grønt udtryk ud mod Snejbjerg Hovedgade.

Planforslaget stiller krav om, at der etableres udendørs opholdsareal svarende til mindst 30% af det samlede boligetageareal.

 

Lokalplanforslaget stiller endvidere krav om, at det bevaringsværdige træ i lokalplanområdets nordvestlige hjørne bevares og beskyttes.

 

Kortbilag 2. Lokalplankort

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 51.C1.1 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade til foreløbig vedtagelse

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 101 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

En virksomhed inden for rammeområde 61.E5 i Lind har fået et aktuelt behov for at udvide virksomhedens bygningsmasse med yderligere lagerfunktioner og administration. Forvaltningen vurderer at behovet for yderligere bygninger betyder en lille ændring af de gældende kommunplanrammer. Der skal bl.a. ske en tilpasning af afgrænsningen mellem to kommuneplanområder og en mindre justering af rammerne. Sagen forelægges derfor til foreløbig vedtagelse uden at der er truffet besluting om igangsætning af ny planlægning for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind.

 

I den forbindelse er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 101 og forslag til lokalplan for den ønskede udvidelse. Tillæg nr. 101 skal sikre, at kravet om at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, er opfyldt.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 61.E8 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind.

Sagsfremstilling

Da Messevejen er hovedvejsadgangen og den primære udviklingsakse i Lind, er der fokus på en balanceret blanding af anvendelser langs vejen.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde, 61.E8 til erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind, som følger samme afgrænsning som forslag til lokalplan nr. 61.E8.1.

 

Rammeområdet har derfor til formål at regulere området langs Messevejen, samt udlægge området til erhverv i miljøklasse 1-3, der ikke, eller kun i ubetydeligt omfang forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik. Samtidigt må der kun etableres virksomheder, der ikke medfører en risiko for grundvandsressourcen.

 

Rammeområdet 61.E8 åbner mulighed for etablering af bebyggelse i højest 4 etager og maksimum 16 meters højde. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 50. Området skal primært vejbetjenes fra Vejlevej.

     

Planområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 101 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der foreligger forslag til lokalplan nr. 61.E8.1 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind. Forslaget til lokalplan følger forslag til kommuneplantillæg nr. 101 for samme område. Lokaplanforslaget er udarbejdet for at en virksomhed i området kan udvide med lager og administration.

 

Forvaltningen fremsender hermed forslag til lokalplan nr. 61.E8.1 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

 

 

En virksomhed indfor rammeområde 61.E5 i Lind har fået et aktuelt behov for at udvide virksomhedens bygningsmasse med yderligere lagerfunktioner og administration. Forvaltningen vurderer at behovet for yderligere bygninger ved en mindre justering af rammerne kan rummes indenfor rammerne af de gældende kommunplanrammer, idet der dog skal ske en tilpasning af afgrænsningen mellem to kommuneplanområder og en mindre justering af rammerne. De ønskede byggerier er lokalplanpligtige.Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 101 og nærværende forslag til lokalplan for den ønskede udvidelse.

 

Messevejen er hovedadgangsvej og den primære udviklingsakse for erhverv i Lind. Det søges gennem planlægningen at faslægge en balanceret blanding af anvendelser langs vejen. Lokalplanområdet afgrænses direkte af Messevejen mod vest og Vejlevej mod øst. Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr. nr. 14p og 14lq Lind By, Rind, med et samlet areal på ca. 31.600 m2,

 

Lokalplanforslaget har til formål at udlægge området til erhverv i form af virksomheder i i miljøklasse 1-3, som kun giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Det vil sige produktionsvirksomheder, kontorvirksomheder samt liberale erhverv. Idet lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, må der kun etableres virksomheder der ikke medfører risiko for forurening af grundvandsressourcen. Af bl.a. trafikale årsager vurderes det ikke, at der med lokalplanforslaget skal kunne etableres servicefunkutioner i området.

 

Desuden har lokalplanforslaget til formål at give mulighed for udvidelse af eksisterende virksomhed inden for området med ca. 7.200 m2 til lager, varegård, testområde og administration, syd for virksomhedens eksisterende bygninger. Samtidigt fastsætter lokalplanforslaget bestemmelser vedrørende tilkørselsforhold til området samt retningslinjer for parkering. Desuden har lokalplanforslaget til formål at forebygge miljøkonflikter og sikre grønne friarealer ud mod Messevejen og Vejlevej.

 

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 61.E8.1 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-19 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for offentligt område ved Engbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Porsgaard Olesen

Sagsresume

Forslag til lokalplan 51.OF3.1 for et offentligt område ved Engbjerg Skole i Snejbjerg er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af daginstitutionen Engblommen. Planforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Snejbjerg og omfatter det offentlige område ved Engbjerg Skole og idrætsbaner. Lokalplanen udarbejdes fordi den eksisterende daginstitution Engblommen ønsker at udvide med en ny bygning på omkring 1000 m2. For at kunne skabe en planlægningsmæssig helhed for det samlede offentlige område, medtager lokalplanen ligeledes Engbjerg Skole og tilhørende idrætsarealer. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 og indeholdt i rammeområderne 51.OF3 Offentligt område ved Engbjerg Skole og 51.B10 Boligområde ved Ørskovvej og Engbjerg samt med mindre overlap til de rekreative områder syd og vest for Engbjerg Skole, rammeområder 51.R5 og 51.R4.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at udlægge området til offentlige formål i form af skole-, fritids- og institutionsformål med tilhørende administrative funktioner, herunder tilhørende friarealer, legepladser og boldbaner.

 

Lokalplanen giver derfor mulighed for at etablere ny bebyggelse såvel som at ombygge den eksisterende bebyggelse på Engbjerg.

 

Lokalplanen har ligeledes til formål at fastsætte bestemmelser for vejanlæg med henblik på at opnå en sikker afvikling af trafikken i området.

 

Disponering og bebyggelsesregulerende bestemmelser

Planforslaget opdeler lokalplanområdet i to delområder. Delområde I rummer idrætsbanerne, eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse, mens der i delområde II reserveres et areal til eventuel fremtidig udvidelse af daginstitution eller skole.

 

I lokalplanforslaget udlægges en ny vejadgang fra Ørskovbakken, så der er separat vejadgang til skole og daginstitution fra henholdsvis Engbjerg og Ørskovbakken. Der udlægges ligeledes parkeringsarealer i tilknytning til vejadgangene. Da lokalplanen muliggør ny bebyggelse, hvor der i dag findes en offentlig cykelsti, fastlægger lokalplanen, at der skal etableres en ny sti vest om byggefeltet.

 

Primær bebyggelse inden for delområde I skal opføres inden for det angivne byggefelt. Byggefeltet kan desuden rumme udendørs opholdsarealer, legepladser og cykelparkering. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

 

Delområde II indeholder ikke bebyggelsesregulerende bestemmelser, og vil derfor kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, når bebyggelse inden for dette område bliver relevant.

 

Kortudsnit af lokalplanforslagets kortbilag 2, der viser områdets opdeling i delområder samt placering af byggefelt, vejadgange, parkering, stier og passagemuligheder.

 

Forslag til lokalplan 51.OF3.1 for et offentligt område ved Engbjerg Skole i Snejbjerg fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 51.OF3.1 for et offentligt område ved Engbjerg Skole i Snejbjerg til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 102 for område ved Bethaiagade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 7. januar 2019 sag om igangsætning af ny planlægning for Bethaniagade 14-16 i Herning. Hvor der blev besluttet, at der gives mulighed for boliger i stueetagen, og at der udarbejdes lokalplan med en sammenhængende randbebyggelse langs Nørgaards Alle og Bethaniagade.

 

Byplanudvalget behandlede forslag til kommuneplantillæg nr. 102 på mødet den 21. oktober 2019, hvor sagen blev udsat. Forvaltningen har herefter været i dialog med en af ejerne og forslag til kommuneplantillæg forelægges igen for Byplanudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 201, foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for flere etager og en mindre justering i bebyggelsesprocenten er der udarbejdet kommuneplantillæg for området.

 

Den nuværende kommuneplanramme fastlægger en bygningshøjde på 18 meter og 4 etager. Bebyggelsesprocenten er 146.

 

Med kommuneplantillæg nr. 102 fastholdes bygningshøjden på 18 meter, men med mulighed for 5 etager. Bebyggelsesprocenten ændres til 370.

 

I kommuneplantillægget er der indarbejdet beskrivelse af forbindelsen fra Herning bymidte til Herning+ og byrummet ”Plusset” via Nørgaards Alle.

 

Kommuneplantillæg nr. 102 ledsages af lokalplan 11.C32.2 for Boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 102 for Centerområde på hjørnet af Nørgaards Alle og Bethaniagade i Herning til foreløbig vedtagelse.

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C32.2 for boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 7. januar 2019 sag om igangsætning af ny planlægning for Bethaniagade 14-16 i Herning. Hvor der blev besluttet, at der gives mulighed for boliger i stueetagen, og at der udarbejdes lokalplan med en sammenhængende randbebyggelse langs Nørgaards Alle og Bethaniagade.

 

Byplanudvalget behandlede lokalplanforslag 11.C32.2 på mødet den 21. oktober 2019, hvor sagen blev udsat. Forvaltningen har herefter været i dialog med en af ejerne og lokalplanen forelægges igen for Byplanudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 11.C32.2 for Boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Allé i Herning.

Området kan anvendes til centerformål og boliger. I lokalplanen er det muligt, at der kan opføres bebyggelse til detailhandel, restaurant, liberalt erhverv i stueetagen. Lokalplanen giver mulighed for at der kan være boliger i stueetagen.

 

Lokalplankort

 

 

I lokalplanen er der udlagt et byggefelt og en påbudt facadebyggelinje ud mod Bethaniagade og Nørgaards Allé. Langs Bethaniagade følger facadelinjen bagsiden af fortovet som den øvrige bebyggelse langs gaden. Langs Nørgaards Allé er facadelinjen tilbagetrukket 2 meter fra fortovet. Mellem facadelinjen og fortovet skal der etableres lav beplantning. Udtrykket langs Nørgaards Alle følger det eksisterende udtryk langs vejstrækningen. Hvis der etableres café, restaurant eller lign. i stueetagen, kan der være udeservering i stedet for beplantning.

 

Vejadgangen er fastsat fra Nørgaards Allé via eksisterende indkørsel til boligforeningens boliger. Denne løsning er valgt for at få så få indkørsler som muligt mod Nørgaards Allé.

 

Byggeriet skal opføres i røde teglsten for at sikre sammenhæng med den ekisterende bebyggelse i Bethaniagade.

 

Bygningshøjden for området er 18 meter og 5 etager. Der kan opføres 4630 m² etageareal inden for lokalplanområdet.

 

Bygherre har et ønske om, at den 5. etage giver mulighed for mindre opholdsrum såsom orangeri, atelier, bolig, stue, soveværelse mm. Ligeledes ønskes der tagterrasser.

Ønsket om en 5. etage indenfor den samme bygningshøjde på 18 meter, har ikke været beskrevet i sagen om ny planlægning.

I lokalplanforslaget er muligheden med den 5. etage indarbejdet. Den 5. etage skal være tilbagetrukket 2 meter i forhold til facadelinjen, der kan dog etableres tagterrasse ud til facadelinjen.

 

Lokalplanen giver mulighed for at indbetale til Herning Kommunes Parkeringsfond, såfremt parkeringskravene ikke kan opfyldes på egen grund. Muligheden er dog skærpet så det kun er til opfyldelse af 25% af det samlede p-krav i lokalplanområdet der kan ind-betales til Parkeringsfonden.

 

Bearbejdningen af området ud mod Nørgaards Alle tager højde for et kommende byrumsprojekt, med forbindelsen mellem bymidten og byomdannelsesområdet "Herning+".

 

Forvaltningen har været i dialog med ejeren af Bethaniagade 14-16 og ansøgers projekt og et muligt projekt på nabogrunden, Nørgaards Alle 2, kan sammentænkes og dermed realiseres inden for lokalplanens muligheder. Det er forvaltningens vurdering at der kan opnås en sammenhæng i byggerierne. Der i lokalplanen er stillet krav om et muret byggeri i rød tegl.

 

Lokalplan 11.C32.2 ledsages af forslag til kommuneplantillæg nr. 102.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 11.C32.2 for boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning til foreløbig vedtagelse.

 

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan for boliger på Præstegårdvej 22 i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Tillæg til nr. 95 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 har sammen med forslag til lokalplan for boliger på Præstegårdvej 22 i Sunds har været i offentlig høring.

Der er indkommet én indsigelse til planforslagene. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen ikke bør give anledning til ændringer af kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 21.B1.2 for boliger på Præstegårdvej 22 i Sunds er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Lokalplanen ledsages derfor af tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Tillægget overfører Præstegårdvej 22 fra rammeområde 21.OF2, der giver mulighed for offentlige formål, til rammeområde 21.B1, der giver mulighed for boliger. Det tilføjes desuden til bestemmelserne for rammeområde 21.B1, at Præstegårdvej 22 må anvendes til tæt-lav boliger. Det giver mulighed for, at der enten kan opføres åben-lav eller tæt-lav boliger på Præstegårdvej 22.

 

Præstegårdvej 22 har tidligere været anvendt til daginstitution. Da denne anvendelse er ophørt, er der ønske om at sælge ejendommen og give mulighed for at anvende den til boliger.

 

Kommuneplantillæg nr. 95 har sammen med forslag til lokalplan 21.B1.2 for boliger på Præstegårdvej 22 i Sunds været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019. Der er indkommet én indsigelse til planforslagene. Indsigelsen handler om højden på det kommende byggeri og er behandlet under lokalplansagen. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen ikke bør give anledning til ændringer af kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 til endelig vedtagelse uden ændringer

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 21.B1.2 for boliger på Præstegårdvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan for boliger på Præstegårdvej 22 i Sunds har sammen med tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan været i offentlig høring. Der er indkommet én samlet indsigelse fra naboer til Præstegårdvej 22 i forbindelse med høringen. Indsigelsen handler primært om højden på det nye byggeri. Forvaltningen vurderer, at der ligesom på de omkringliggende ejendomme bør være mulighed for at bygge i op til 2 etager og 8,5 meter på Præstegårdvej 22. Forvaltningen anbefaler derfor, at lokalplan 21.B1.2 indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund og indhold

Præstegårdvej 22 i Sunds har tidligere været anvendt til daginstitution. Denne anvendelse er ophørt og ejendommen skal sælges. For at give mulighed for at nedrive den eksisterende bebyggelse og bygge boliger er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan.

 

Lokalplanens område ligger syd for Sunds kirke og sognegård og har et areal på 2.000 m².

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Boligerne kan enten opføres som rækkehuse eller parcelhuse. Grunde til rækkehuse skal minimum være 300 m². Grunde til parcelhuse må være mellem 650 m² og 1.000 m².

 

Offentlig høring og indsigelser

Forslag til lokalplan 21.B1.2 og kommuneplantillæg nr. 95 har været i offentlig høring fra den 10. oktober til 7. november 2019. Der er i perioden indkommet én indsigelse. Den er underskrevet af i alt 10 naboer. Indsigelsen er vedhæftet som bilag til sagen.

 

Indsigerne er som udgangspunkt positivt stemt overfor, at der bliver bygget nyt på Præstegårdvej 22. De ønsker dog at gøre indsigelse mod at der kan bygges i op til 2 etager og 8,5 meter, da de mener, at det vil være skæmmende og dominerende i forhold til kirken og den øvrige bebyggelse i området.

 

De anfører, at Præstegårdvej 43 tidligere har fået afslag på ansøgning om overbygning med begrundelse om, at det vil være skæmmende for kirken. Det har ikke været muligt at finde denne sag i Herning Kommunes sagssystem.

 

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen i tilstrækkelig grad sikrer, at ny bebyggelse på Præstegårdvej 22 tilpasses omgivelserne på følgende måde:

 

  • Ny boligbebyggelse skal placeres i en facadebyggelinje 5 meter fra skellet mod vejen som den øvrige bebyggelse langs Præstegårdvej.
  • Mindst halvdelen af arealet mellem bebyggelsen og vejen skal anvendes til en grøn forhave med græs, lave buske, stauder eller lignende.
  • Ny bebyggelse skal have ydervægge i mursten eller som pudset mur ligesom den øvrige bebyggelse i området.
  • Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager og 8,5 meter i overensstemmelse med kommuneplanramme 21.B1. Den omkringliggende boligbebyggelse på Præstegårdvej ligger også i kommuneplanramme 21.B1 og må derfor også opføres i op til 2 etager og 8,5 meter
  • Præstegårdvej 22 har indtil nu ligget i kommuneplanramme 21.OF2 sammen med blandt andet kirken og sognegården. I kommuneplanramme 21.OF2 er der mulighed for at bygge i op til 2 etager og 12 meter. Det vil sige, at den mulige højde på nyt byggeri på Præstegårdvej 22 nedsættes ved at flytte ejendommen fra kommuneplanramme 21.OF2 til 21.B1.
  • Bebyggelsesprocenten for Præstegårdvej 22 er med forslag til lokalplan 21.B1.2 30 % for åben-lav bebyggelse og 40 % for tæt-lav bebyggelse. Det er byggelovens sædvanlige byggemuligheder for henholdsvis åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

 

Forvaltningen indstiller derfor at forslag til lokalplan 21.B1.2 vedtages endeligt uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 21.B1.2 for boliger på Præstegårdvej i Sunds til endelig vedtagelse uden ændringer

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 97 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 8. oktober 2019, pkt. 215, at foreløbigt vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 97 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds. Forslag til kommuneplantillæg nr. 97 har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019, hvor der ikke er indkommet kommentarer  eller indsigelser til forslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 97 til Herning Kommune 2017-2028 endeligt vedtages.  

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 97 er at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplan nr. 39.E17.1 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds.

Planområdet ligger langs Sundsvej og omfatter ca. 25.000 m2. Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslaget er en ansøgning om udvidelse af en eksisterende tekstilvirksomhed ved Sundsvej. Det ansøgte projekt omhandler en udvidelse med to nye haller pa ca. 4000 m2. Derudover ønsker virksomheden på sigt at udvide med en ekstra etage på omkring 1400 m2 oven på den eksisterende bebyggelse. Syd for de eksisterende bygninger ønsker virksomheden at etablere en ny vejadgang fra Sundsvej.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 39.E17 til erhverv ved Sundsvej syd for Sunds, som følger samme afgrænsning som lokalplanområde 39.E17.1.

 

Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

 

Offentlig høring

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 97 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019. Der er ikke indkommet kommentarer eller indsigelser til forslaget. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 97 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 8. oktober 2019, pkt. 216, at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan nr. 39.E17.1 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019.

 

Der er i høringsperioden kommet en bemærkning.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 39.E17.1 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds vedtages med de foreslåede ændringer, som fremgår af nedenstående.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets formål er at muliggøre udvidelse af en eksisterende tekstilvirksomhed ved Sundsvej syd for Sunds. Virksomheden ønsker at inddrage et areal på ca. 4000 m2 med henblik på at opføre en ny hal. Derudover ønsker virksomheden på sigt at udvide den eksisterende bygning med en ekstra etage på ca. 1400 m2. Lokalplanområdet afgrænses som vist på nedenstående oversigtskort og opdeles i to delområder.

 

Delområde I omfatter to byggefelter:

- byggefelt A - eksisterende bebyggelse + fremtidig udvidelse med en ekstra etage på ca. 1400 m2;

- byggefelt B - areal til udvidelse med to nye haller på maksimum 4000 m2.

Derudover omfatter delområde I interne veje, parkering, opholds- og grønne arealer.

 

Delområde II udlægger areal til etablering af ny vej, inklusiv parkering, opholds- og grønne arealer.

 

 

 

Offentlig høring

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019. Der er i denne periode ikke indkommet indsigelser til lokalplanforslaget. Der er dog indkommet en bemærkning fra Vejdirektoratet. Bemærkningen samt forvaltningens kommentarer er vedhæftet sagen som Bilag 1-Høringsnotat.

 

Høringsnotatet indeholder følgende opmærksomhedspunkter:

 

Trafikale forhold

Vejdirektoratet påpeger at vejanlæg, der skal tilsluttes Sundsvej (statsvej), kræver Vejdirektoratets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Forvaltningen anbefaler derfor, at §4.3 ''Vejen skal anlægges i henhold til Vejdirektoratets typetegninger, jf. bilag A.'' udgår og at §12.3 tilføjes ''eksisterende vejadgang nedlægges.'' Redegørelsen suppleres med en vejledende tekst om Vejdirektoratets rolle og vejanlæggets udformning.

 

P-pladser

Vejdirektoratet undrer sig over, at lokalplanen muliggør etablering af 47 p-pladser, på trods af, at der ikke kommer flere lastbiler, samt der ikke forventes flere ansatte i virksomheden.

Forvaltningen oplyser, at Herning Kommunes parkeringsnorm fastlægger krav om etablering af 1 p-plads pr 50 m2 erhverv, men på grund af det store lagerareal som virksomheden disponerer over, fastlægger lokalplanen lempede krav om etablering af 1 p-plads pr. 150 m2 erhverv, hvilket genererer omkring 47 p-pladser.

 

Detailhandel

Vejdirektoratet bemærker, at det er vigtigt for deres vurdering af lokalplanforslaget, at der inden for lokalplanområdet ikke må foregå detailhandel. Derfor undrer de sig over, at redegørelsens illustrationer på side 13 indeholder en butiksfortegnelse. Vejdirektoratet efterspørger, at illustrationerne ændres, så at de bliver i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelse om at der ikke må etableres detailhandel inden for lokalplanområdet.

Forvaltningen oplyser at ''butikken'', som fremgår af illustrationerne på side 13 i lokalplanforslagets redegørelse indikerer virksomhedens nuværende fabriksudsalg, som er eksisterende lovlig anvendelse. Forvaltningen foreslår, at butiksfortegnelsen ændres til ''fabriksudsalg''.

 

Vejbyggelinjer

Vejdirektoratet orienterer om, at der er tinglyst vejbyggelinjer langs den berørte del af statsvejen, og byggeri og andre faste anlæg forudsætter Vejdirektoratets godkendelse. Derfor anbefaler de, at vejbyggelinjen markeres på lokalplanens kortbilag.

Forvaltningen anbefaler at imødekomme Vejdirektoratets ændringsforslag, så det fremgår af kortbilag 2, hvor vejbyggelinjen er i forhold til lokalplanområdet.

 

Skiltning

Vejdirektoratet bemærker, at der ifølge lokalplanforslagets §8.7 kan opsættes et mindre oplysningsskilt ved områdets afgang til Sundsvej, at skiltet skal være rektangulært og ikke må overstige 0,25 m2. Vejdirektoratet orienterer om, at skiltet ikke må overstige 0,50 m2 (frem for 0,25 m2) og skiltets overkant ikke må overstige 1 m over terræn, jf. BEK nr. 817 af 20/06/2018.

Forvaltningen anbefaler, at §8.7 ændres, så den bliver i overensstemmelse med Vejdirektoratets bemærkning.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanforslaget til endelig vedtagelse med de anførte ændringer i redegørelsen samt bestemmelserne.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 39.E17.1 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds til endelig vedtagelse med følgende ændringer:
at §4.3 udgår og §12.3 tilføjes ''den eksisterende vejadgang nedlægges.'' samt redegørelsen suppleres med en vejledende tekst om Vejdirektoratets rolle og vejanlæggets udformning
at Illustrationerne på side 13 i lokalplanforslagets redegørelse ændres, så at butiksfortegnelsen erstattes af ’’fabriksudsalg’’
at Vejdirektoratets vejbyggelinje markeres på lokalplanforslagets kortbilag 2
at I §8.7 ændres oplysningsskiltets størrelse fra 0,25 m2 til 0,50 m2 

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 90 for en udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X  

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 8. oktober 2019 foreløbigt vedtaget forslag til Kommuneplantillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028, og lokalplan 84.OF1.1 for en udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 10. oktober 2019, til og med den 7. november 2019 og der er indkommet én bemærkning.

 

Forvaltningen anbefaler at tillæg nr. 90 indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanrammerne 84.OF Offentlig område ved Skolen og rammeområde 84.B1 Boligområde Vads Dal, Sønderparken Falkevej og Kjærs Vej

Da lokalplan 84.OF1.1 ikke stemmer overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, i forhold til bebyggelsesprocent, bebyggelseshøjde og infrastruktur, er der udarbejdet tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

I tillægget justeres en del af indholdet i den eksisterende  ramme 84.OF Offentlig område ved Skolen.

 

Den geografiske afgrænsning af de eksisterende rammer, ændres en smule i omfang, idet ramme 84.B3 afgiver matr.nr. 22ei Hovedejerlavet Nr. Omme, samt en del af matr.nr. 7000d. til ramme 84.OF.

 

De fremtidige kommuneplanrammer

 

Herning Byråd har på mødet den 8. oktober 2019 foreløbigt vedtaget forslag til Kommuneplantillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028, og lokalplan 84.OF1.1 for en udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019, og der er indkommet én bemærkning. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

 

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedtagelse af lokalplan for udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 8. oktober 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 84.OF1.1 og kommuneplantillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028, for en udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 10. oktober 2019 til og med den 7. november 2019, og der er indkommet én bemærkning til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler at planforslagene indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder, hvor delområde I omfatter området med det eksisterende plejehjem, samt mulighed for udvidelsen mod nordvest, mens delområde II omfatter ny fælles adgangsvej og fælles parkeringsareal.

 

Disponering af lokalplanområdet i delområder og med byggefelt i delområde I

(lokalplanens kortbilag 2)

 

 

Lokalplanens formål

Forslag til lokalplan nr. 84.OF1.1 giver mulighed for en udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem med flere ældreboliger. Herudover gives der mulighed for udvidelse af parkeringsareal og ændrede tilkørselsforhold med vejadgang fra Hovedgaden til en fælles parkeringsplads. Denne skal betjene både skole, idrætshal, og opfylde en del af plejehjemmets parkeringsbehov.

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Ørnhøj, og er afgrænset mod nord og vest af boligområder, og mod nord desuden af Ørnhøjhallen med idrætsanlæg. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Ørnhøj Skoles arealer og syd for af Hovedgaden.

 

Byrådet vedtog forslagene, pkt. 211 og 212. den 8. oktober 2019

Planforslagene var i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019 og der er indkommet én bemærkning.


Bemærkningen fra naboen omhandler blandt andet, at en lukning af eksisterende indkørsel fra Halkjærvej og en udvidelse af vejadgangen fra Hovedgaden til plejehjem, skole og sportshal vil øge trafikken markant, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. (se bilag).

 

Forvaltningen vurderer, at den nye vejadgang fra Hovedgaden og frem til den den fælles parkeringsplads giver en smidigere infrastruktur i forhold til afvikling af trafikken for skole, idrætshal og plejehjem, men ikke at trafikken øges uhensigtsmæssigt mere, da der allerede i dag er trafik af variabel karakter fra Hovedvejen og frem til Plejehjemmet.

Forvaltningen vurderer,at indsigelsen ikke giver anledning til ændring af indholdet i lokalplanen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at   Byplanudvalget indstiller lokalplan 84.OF1.1 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P19-353-19 Sagsbehandler: Søren Kirkegaard  

H.N. Andersens Vej 13 - dispensation til etageboligprojekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på H.N. Andersens Vej 13, 7400 Herning søgt om tilladelse til opførelse af etageboliger i 3 etager med en samlet bebyggelsesprocent på 103 med vejbetjening fra Grøndahlsvej. Etageboligbebyggelsen ønskes placeret på byggefelt B og C samt mellem de to byggefelter.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til opførelse af etagebolgbyggeri som ansøgt, og med dispensation til lokalplanens bestemmelser for ændret vejadgang fra Grøndahlsvej, opholdsareal på 45% og bebyggelse mellem byggefelterne B og C, herunder tilladelse til at opføre elevator, trapper og svalegange uden for byggefelterne.  

Sagsfremstilling

Der er på ejendommen H.N. Andersens Vej 13, Herning, søgt om tilladelse til at opføre etageboliger i 3 etager.

Som vist på nedenstående situationsplan ønskes der tilladelse til at etablere bebyggelse mellem byggefelt B og C.

Den samlede bebyggelsesprocent for matriklen bliver 103.

 

 

 

 

Området er omfattet af lokalplan 14.BL6.1, som udlægger området til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse i form af tæt/lav- eller etagebebyggelse. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er jf. §7.1 fastsat til 70. Der søges om tilladelse til en bebyggelsesprocent på 103.

 

Der er i lokalplanen (§4.1) fastlagt, at ejendommen skal vejbetjenes fra H.N. Andersens Vej. Der søges om tilladelse til at projektet kan vejbetjenes fra Grøndahlsvej.

 

Ifølge lokalplanens §9.1 skal der etableres opholdsarealer på mindst 50% af etagearealet. Der er i det ansøgte redegjort for opholdsarealer på 45%.

 

Lokalplanen fastlægger 3 byggefelter (A, B og C). Nærværende ansøgning omhandler dele af byggefelt B samt byggefelt C. Der søges om tilladelse til at opføre etageboligbyggeri mellem byggefelt B og C.

 

 

Der ønskes tilladelse til opførelse af elevatorer, trapper og svalegange uden for byggefelterne, hvilket der jf. lokalplans § 7.2 kan meddeles tilladelse til med kommunalbestyrelsens accept.

 

Da projektet kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser har projektet været sendt i naboorientering. (Bilag - Naboorientering)

 

Der er i forbindelse med naboorienteringen kommet bemærkninger til projektet fra 1 høringspart. (Bilag – Indsigelse)

 

 

·         Flytningen af tilkørselsforhold til Grøndahlsvej vil medføre støjgener og markant øget trafik, samt affødt larm til villa-haver langs Gl. Vejlevej

·         Overskridelse af lokalplanens §7.1 bebyggelsesprocent, som giver en forøget trafik og støjgener i området.

 

Flytningen af tilkørselsforhold til Grøndahlsvej vil medføre støjgener og markant øget trafik, samt affødt larm til villa-haver langs Gl. Vejlevej

Med hensyn til flytningen af tilkørselsforhold vurderes dette ikke selvstændigt at medføre øget trafik. Det anføres ligeledes at der etableres beplantningsbælte i det østlige skel mod henholdsvis Gl. Vejlevej nr. 26 og 28, som medvirker til at skabe en vis distance mellem de to matrikler. Med hensyn til larm, er der i projektet udlagt et område i det nordøstlige skel til personophold mod villahaver langs Gl. Vejlevej. Opholdsarealet vurderes dog ikke at være beboernes primære opholdsareal, da der etableres private haver i stueplan og private terrasser herover. Det vurderes således ikke, at det ansøgte vil medfører væsentlig øgede støjgener for beboere lang Gl. Vejlevej.

 

Overskridelse af lokalplanens §7.1 bebyggelsesprocent, som giver en forøget trafik og støjgener i området.

Der vurderes ikke, at der vil være en væsentlig større trafikmængde i området som følge af, at der opføres 33 relativt store boliger. Såfremt der opføres 33 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 86 m2, vil bebyggelsesprocenten overholdes, men dette vil ikke nødvendigvis skabe en væsentlig mindre trafikbelastning i området.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at vejadgangen kan ændres således at projektet vejbetjenes fra Grøndahlsvej frem for H.N. Andersens Vej. De foreslåede ændringer med hensyn til vejadgangen er fremsendt til forvaltningen, som ikke har bemærkninger til den ændrede placering.

Forvaltningen vurderer, at der i den konkrete sag kan meddeles dispensation til at reducere de samlede opholdsarealer til 45%, da der i projektet er angivet forholdsvis store (12 m2) altaner for de boliger der er hævet over terræn, samt gårdhaver på ca. 55 m2. Boligernes altan/gårdhave vil fungere som primære opholdsareal og er placeret mod syd og vest, og vurderes at være af god kvalitet og i en passende størrelse.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan gives dispensation til opførelse af etageboligbebyggelse mellem byggefelt B og C som ansøgt. Der er i det ansøgte et sammenhængende helhedsindtryk. Det vurderes ikke at medføre væsentlige forøgede skygge- og indbliksgener.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at der kan meddeles tilladelse til placering af elevatorer og svalegange mv. uden for byggefelterne, da det vurderes at være sekundære bygningsdele og med en placering som er hensigtsmæssig i forhold til det ansøgte.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der gives tilladelse til opførelse af etageboligbyggeri som ansøgt, herunder
at der gives tilladelse til opholdsareal på 45% og bebyggelse mellem byggefelterne B og C,
at der gives tilladelse til at opføre elevator, trapper og svalegange uden for byggefelterne.
at der gives dispensation til lokalplanens bestemmelser for ændret vejadgang fra Grøndahlsvej,

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Orientering om "Bevæg dig for livet"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Juul Baunsgaard, Anne Kristine Hundahl Mikkelsen

Sagsresume

I budgetforliget 2018 blev det besluttet, at Herning Kommune skal være visionskommune i DIF og DGI's landsdækkende projekt "Bevæg dig for livet". For at arbejde mod visionen om, at borgerne i Herning Kommune skal blive mere fysisk aktive, er der udarbejdet en visionsaftale mellem Bevæg dig for livet og Herning Kommune i et tæt samarbejde mellem kommunens forvaltninger samt DGI, DIF, Herning Idrætsråd og den boligsociale helhedsplan og med løbende input fra en række øvrige aktører.

 

Visionsaftalen sendes hermed til orientering i Byplanudvalget.

Sagsfremstilling

DIF og DGI har en målsætning om, at i 2025 er 50% af befolkningen aktive i foreninger, mens 75% er aktive enten i foreninger eller på eget initiativ. 25-50-75-visionen går under navnet "Bevæg dig for livet", og i Herning Kommunes budgetforlig 2018 blev det besluttet, at Herning Kommune skal være en af de såkaldte visionskommuner i Bevæg dig for livet. Det vil sige kommuner, der arbejder aktivt og sammenhængende for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Der blev afsat 500.000 kroner i 2019 og i hvert af overslagsårene til formålet.

Konkret betyder det i Herning Kommune, at 25-50-75-målsætningen arbejder mod at aktivere ca. 5.300 flere borgere, og at mindst 50% af de nye motionsaktive inkluderes i foreningsregi. Nationalt er der fokus på vigtigheden af, at borgerne er fysisk aktive. Og vi ved, at øget fysisk aktivitet, motion og idræt i fællesskaber skaber glæde og værdi i sig selv. Det bidrager til en forbedret fysisk og mental sundhed for det enkelte menneske og dermed en forbedret livskvalitet.

 

For at forfølge visionen er der udarbejdet en visionsaftale mellem Herning Kommune og Bevæg dig for livet, som skal sikre retning og rammer for indsatserne i samarbejdet, der er skræddersyet til den måde, vi arbejder på i Herning Kommune. Derfor er visionsaftalen udarbejdet i en projektgruppe som et bredt samarbejde på tværs af alle forvaltninger i kommunen samt DGI, DIF og Idrætsrådet.

Visionsaftalen er bygget op om en række temaer, der er kommet til syne på tværs af data fra analyser og rapporter fra de forskellige forvaltninger og samarbejdspartnere omhandlende fysisk aktivitet, mental sundhed, trivsel, faciliteter og foreningsdeltagelse. Endvidere hviler temaerne på Herning Kommunes respektive visioner og politikker for at sikre, at aftalen baserer sig på kommunens strategiske og visionære grundlag. De enkelte temaer skal ses som retningsgivende for et meningsfuldt arbejde med at øge den fysiske aktivitet og mentale sundhed blandt borgerne i Herning Kommune. De indeholder hver især en række forslag til mulige indsatser og mulige målgrupper, der skal være med til at indikere, hvordan aftalen kan udmøntes inden for de givne rammer.

 

Særlige indsatser på planområdet

Bevæg dig for livet er indarbejdet i planstrategien som er i høring i perioden 16. oktober 2019 til 11. december 2019. Herefter starter arbejdet med den kommende kommuneplan 2021- 2032. I processen med udarbejdelse af kommuneplanen arbejdes der med hvordan Bevæg dig for livet skal indarbejdes.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner arbejdes der med stiforbindelser, så kommunes stinet bindes sammen. Der indarbejdes rekreative arealer som kan udnyttes til bevægelse osv. Ved planlægning for skoler, haller eller lignende indarbejdes der gode og sikre forhold for de bløde trafikanter, for at få så mange så muligt til at gå og cykle.

I forvaltningens anlægsprojekter er der fokus på hvor der skal indarbejdes bevægelse og ophold i projekterne. Dette kan f.eks. være områder til leg og bevægelse, opholdsarealer hvor man kan mødes og nye cykel- og gangzoner ved kloakrenovering.

Forvaltningen ser på hvordan Bevæg dig for livet kan indarbejdes i forbindelse med områdefornyelsesprojekter, forskønnelsesprojekter samt landdistriktspuljen .

 

For at nå omkring alle temaer i visionsaftalen og skabe positive forandringer i hver enkelt indsats, kræver det, at nogle af indsatserne i perioder får et stort fokus, mens de i andre perioder får ro til at modnes. Derfor vil der i aftaleperioden blive udarbejdet årlige handleplaner, der sætter retning og handling på visionen, og som vil beskrive og uddybe relevante målgrupper, fysiske områder/faciliteter og indsatser. Til at udmønte indsatserne i Bevæg dig for livet er der pr. 1. november 2019 blevet ansat en projektleder i en delt ansættelse hhv. Bevæg dig for livet-projektet og i Herning Kommune. Det bliver projektlederens opgave at drive processen med arbejdet i Bevæg dig for livet i samarbejde med den øvrige organisering, herunder politisk følgegruppe og administrativ styregruppe.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte aftalen på udvalgsmødet den 21. oktober 2019. Visionsaftalen er endvidere blevet behandlet på direktionen den 31. oktober 2019 samt politisk behandlet i DGI og DIF sideløbende. Endeligt blev visionsaftalen godkendt på politisk styregruppemøde i Bevæg dig for livet fredag den 1. november 2019.

Visionsaftalen sendes til endelig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager orienteringen om Bevæg dig for livet til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning, idet der opfordres til at der laves et formaliseret samarbejde med boligorganisationer og uddannelsesorganisationer

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering om indkomne bemærkninger fra fordebat til udvidelse af Studsgaard Biogasanlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Udvidelse af Studsgaard Biogasanlæg forudsætter udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport til afdækning af mulige væsentlige miljøpåvirkninger.

Afgrænsningen af, hvad miljøkonsekvensrapporten forventeligt skal indeholde, skal ligeledes sendes i offentlig høring forud for selve rapportens udarbejdelse.

Debatoplægget har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019. Der er i perioden indkommet i alt 5 høringssvar. Høringssvarene skal indgå i det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten for biogasanlægget og miljøvurderingen af det konkrete forslag til kommuneplantillæg samt den byggeretsgivende lokalplan.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvidelse af biogasanlægget er omfattet af lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport før byggeriet kan realiseres. Miljøkonsekvensrapporten udarbejdes på baggrund af en afgrænsning af de emner, som rapporten som minimum skal indeholde. Forud for at Herning Kommune træffer afgørelse om dette, skal der foretages en høring af offentligheden og berørte myndigheder (andre myndigheder hvis tilladelser er nødvendige for at kunne realisere projektet).

 

Høring i forbindelse med "Ideer afgrænsning af miljøkonsekvensrapport blev indarbejdet i et samlet debatoplæg, der har været i offentlig høring i 4 uger fra den 10. oktober til den 7. november 2019. Der er i perioden indkommet i alt 5 høringssvar, se bilag 1.

 

Høringssvarenes hovedpunkter

1. Høringssvar fra flere ejere af boliger ved Ørneborgvej

Ejerne ønsker trafikken af lastbiler af Ørneborgvej begrænset, da der er tale om en mindre vej med jernbaneoverskæring uden bomme. I bemærkningen nævnes at vejens størrelse gør at den ikke er egnet til lastbil trafik og at en udvidelse af biogasanlæggets produktion kun vil gøre dette værre.

 

2. Høringssvar fra ejer af Bæktoftvej 2

Trafikken ønskes ledt ud på de større veje for at undgå trafik på de mindre veje, herunder nævnes Bæktoftvej. En opgradering af de nærliggende så de kan holde til den øgede trafikmængde nævnes ligeledes.

 

3. Høringssvar fra ejer af Snejbjergvej 21

Ejer ønsker sikret at eksisterende lugtgener overholdes før der gives mulighed for en udvidelse af biogasanlægget.

 

4. Høringssvar fra flere ejere af boliger ved Ørneborgvej

Der gøres opmærksom på støjgener, herunder også rystelser, fra afbrænding af overskudsgas på biogasanlægget.

 

5. Høringssvar fra ejer af Vesterlindvej 41

Der gøres opmærksom på støjgener, herunder også rystelser, fra afbrænding af overskudsgas på biogasanlægget.

 

Forvaltningens bemærkninger

Det sikres, at de indkommende bemærkninger indgår i miljøkonsekvensrapporten for biogasanlægget.

 

Trafik. I miljøkonsekvensrapporten beskrives den nuværende trafikale situation og der laves en vurdering af konsekvenserne ved en udvidelse. Dette ligger til grund for en fastsættelse af krav til fremtidige transportruter.

 

Lugt. Der laves i miljøkonsekvensrapporten en vurdering i forhold til lugtgener og det sikres at anlægget kan overholde de almindelige lugtgenekrav. Dette behandles også i den miljøgodkendelse som virksomheden skal have efterfølgende.

 

Støj og vibration. Der laves i miljøkonsekvensrapporten en vurdering af støjforholdene på anlægget og det sikres at anlægget kan overholde støj og vibrationskrav. Dette behandles ligeledes også i den miljøgodkendelse som virksomheden skal have efterfølgende.

 

Miljøkonsekvensrapport for anlægget, forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljørapport af planerne forventes, at kunne politisk behandles i foråret 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.00-A21-1-17 Sagsbehandler: Marius Reese  

Evaluering og udbud af stadepladser til madboder, ændring af takster

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på møde den 27. november 2018 placering af stadeplader til madboder i gågadesystemet. Det blev samtidig besluttet, at placering og åbningstider skal evalueres inden udgangen af 2019.


I forbindelse med sagen om placeringen af madboderne blev det også drøftet, at de enkelte stadepladser skal i udbud. Administrationen har udarbejdet et forslag til udbudsform samt kriterier for et eventuelt udbud af stadepladser til madboder.


De gældende takster for stadepladser på f.eks. Tinghuspladsen er ikke ændret siden Brug Byen! trådte i kraft, hvorfor det kan overvejes, om taksterne skal justeres.


Byplanudvalget godkendte den 21. oktober 2019 placeringen af madboder, dog således at beslutningen om placeringen på Poulsens Plads afventer yderligere møder om sagen. Møderne har nu været afholdt.

Sagsfremstilling

Madboder og stadepladser

I bymidten er der udpeget 5 permanente steder, jfr bilag 1, hvor der kan placeres mad- og serveringsboder, to på Tinghuspladsen, én ved Aksel Diderichsens Plads, én i Bredgade og én på Poulsens Plads. De udpegede steder har nu været i i brug i knap et år, og i henhold til Byplanudvalgets beslutning i november sidste år, skal placering og åbningstider evalueres.


Generelt har der været tilfredshed med placeringerne. Dog blev den ene stadeplads på Tinghuspladsen rykket længere mod øst på baggrund af en henvendelse fra nogle beboere, som følte sig generet af støj fra boden. Siden har der ikke været klager over denne placering. Pladseringen af en madbod på Poulsens plads har givet anledning til klager fra en restauratør i Smallegade, som finder at madboden spærrer for kundestrømmen til dennes pizzarestaurant i Smallegade. Stadepladslejeren har fået påbud og påtaler om at sikre kabler, der krydser gaden, så fodgængere ikke kan falde i dem. Efter at dette er blevet påtalt et par gange, har forholdene omkring serveringsvognen opfyldt de stillede krav. Efterfølgende har administrationen og politiet besigtiget forholdene omkring stadepladsen, men ingen af gangene har der været anledning til at påtale forhold vedr. overholdelse af vilkårne over for ejeren.


Placeringen har i starten givet anledning til et par klager fra beboere over støj og uro. Administrationen skal bemærke, at den konkrete placering kan være uhensigtsmæssig i forhold til færdslen i gaden, i de sene natte- og tidlige morgentimer i wekenderne, særligt når der er mange mennesker i byen. Det vurderes imidlertid ikke at være muligt at placere en serveringsvogn andre steder på Poulsens Plads, uden at den vil være til større gene for de omkringboende eller færdslen.


Alternativet vurderes derfor at være, at der ikke placeres en serveringsbod på Poulsens Plads. Når renoveringen af Bredgade vest er afsluttet, kan det eventuelt som et forsøg, i en afgræset periode, undersøges om der kan placeres en madbod i denne del af gågadesystemet.


De øvrige placeringer af madboder eller tidspunkterne, hvor de har været benyttet, har ikke givet anledning til klager eller påtaler vedr overholdelse af vilkårne.


Åbningstiderne for madboder har ikke givet anledning til problemer. I forhold til eventuelle nye takster, generelt for stadepladser, bør det specificeres, at åbningtiden for stadepladser i dagtimerne er 10.00-18.00 og nat 23.00-05.00. I dissse tidsrum skal boderne, som i dag holde åbent 80% af tiden. I tidsrummet 18.00-23.00 foreslås det at madboderne kan holde åbent. I tidsrummet 05.00-10.00 skal der være lukket. Kun madboder som har dag og nat godkendelse skal ikke fjernes fra pladsen udenfor åbningstid.


Udbud.

De 5 placeringsmuligheder til madboder har alle været udlejet siden ordningen trådte i kraft. Dog har pladsen ved Aksel Diderichsens Plads kun været udlejet i forbindelse med enkelte arrangementer på Torvet. Alle pladserne er udlejet tidbegrænset frem til årsskiftet.


Adminstrationen anbefaler, at pladserne fremover udbydes for en periode af f.eks. 5 år. I bilag A er givet konkrete forslag til, hvordan udbuddet kan ske, herunder udbudsvilkår og kriterier for udvælgelse af stadepladslejere.


Det anbefales, at standardvilkårene skal indeholde skærpelse af kravene til sikring af f.eks. ledninger, rengøring og renholdelse omkring stadepladsen, overholdelse af åbningstider, herunder at pladsen skal være i brug min 80% af den åbningstid, der er på den enkelte stadeplads.


I udbudsbetingelserne anbefales endvidere, at der fremover også stilles krav til designet af madboderne, så de falder naturligt og harmonisk ind i bybilledet. Det anbefales, at der fastsættes en maks. størrelse på 10 m2 for den enkelte stadeplads eller serveringsbod, inkl.overdækninger, serveringsborde o.l., dog således at der kan ansøges om en større stadeplads, mod en højere betaling for stadepladsen jfr. nedenfor.


Alternativt til at udbyde stadepladserne er at der oprettes en venteliste, hvor potentielle lejere kontakes når der bliver en ledig stadeplads, som ved udlejning af stadepladser til markedshandel.


Takster

De gældende takster fremgår af bilag B. Det vurderes, at taksterne i dag, i forhold til omfanget af stadepladser i bymidten, både de permanete stadepladser på markedsdage, permanente madboder og lejlighedsvise stadepladser, forekommer bureaukratiske og indviklede. Adminstrationen foreslår, at der gennemføres en kraftig forenkling, således at der fremover opkræves en årlig leje pr. halve døgn på 5.000,- kr. ekskl. moms. for en stadeplads på 10 m2. Hertil opkræves en leje på 5,- kr. ekskl. moms pr. m2 ud over 10 m2. Det bemærkes, at alle stadepladser i princippet kan forsynes med strøm, som derfor er inkl. i lejen.


Lejen for en stadeplads i dag, som er på 9 m2 vil dermed blive forøget fra 1.900 kr. årligt til 5.000 kr. årligt eksl. moms. Stadepladser som udlejes til madboder, der udlejes i både dag-, aften- og nattetimerne, koster derfor det dobbelte.


Herning Kommunes takster ligger i dag lidt under gennemsnittet i forhold til de kommuners takster, der er undersøgt, men en direkte sammenligning er meget vanskelig, da stadepladsernes pris, størrelse, tidsrum og beliggenhed varierer meget. Med den foreslåede stigning vurderes det, at taksterne i Herning kommer til at ligge lidt over gennemsnittet blandt de undersøgte kommuner. Det bemærkes, at nogle kommuner ikke opkræver betaling for stadepladser.


Baggrunden for et ønske om at hæve taksterne er, at der fra forskellig side har været kritik af, at visse varetyper, som forhandles fra f.eks. en madbod eller en stadeplads på markedsdage på Tinghuspladsen, er i direkte konkurrence med "faste" butikker i gågaderne, hvorfor en meget lav stadepladsleje opfattes som ulige konkurrence.


Det må imidlertid også konstateres, at netop markeder, flere gange om ugen, i høj grad bidrager til et interessant, varieret og spændende byliv, som trækker gæster og kunder til byen.


Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller: 21. oktober 2019, pkt. 161:

at Byplanudvalget godkender placeringen af madboder, jfr. Bilag 1

at Byplanudvalget godkender udbudsvilkårene for udbud af serverings- og madboder i Herning Bymidte, Bilag A

at Byplanudvalget godkender forslag til takster som beskrevet for stadepladsudlejning i Herning Bymidte, og fremsender sagen til ØKE og BYR til godkendelse,


Byplanudvalget, 21. oktober 2019, pkt. 161:

Byplanudvalget godkender placeringen af madboder, jfr. Bilag 1, dog således at beslutningen om placeringen på Poulsens Plads afventer yderligere møder om sagen.

Stadepladser sættes ikke i udbud, men tilbydes på de vilkår, der gælder i dag.

Forslag til takster anbefales overfor Økonomiudvlaget og Byrådet.

Økonomi

Indtægter fra stadepladser indeholdes i det afsatte driftsbudget på Serviceområde 20 Administration.


Byplanudvalgets møde 2. december 2019


Byplanudvalget godkendte den 21. oktober 2019 placeringen af madboder, dog således at beslutningen om placeringen på Poulsens Plads afventer et møde med en gruppe klagere om sagen. Mødet har været afholdt. På mødet med erhvervdrivende og ejere i området, Cityforeningen, Borgmesteren og Planchefen fremkom der ønske om at stadepladsen på Poulsens plads skal ophøre. Begrundelsen var førstog fremmest at der er uro omkring den madbod som er opstillet på pladsen i nattetimerne i weekenderne. Klagerne har i flere omgange, op til mødet og på mødet anført, at vilkårene for pladsen efter deres opfattelse ikke er overholdt, særligt vedr. afdækning af strømkabler, renholdelse og overholdelse af åbningstidene.


Forvaltningen har i flere omgange besigtiget forholdene, og ikke konstateret graverende forhold, dog er en utiltrækkelig og mangelfuld afdækning af et strømkabel blevet påtalt flere gange, og forholdene af lejeren delvist blevet rettet op. Ved seneste besigtigelse natten mellem lørdag den 16. november og søndag den 17. november kunne der ikke konstateres forhold, som ikke er i overensstemmelse med vilkårene for lejen af stadepladsen.Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om stadepladsen for madbod på Poulsens Plads skal kunne fortsætte.

Beslutning

Byplanudvalget beslutter, at der med udløbet af nuværende kontrakt ikke skal være stadeplads på Poulsens Plads

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl