Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. juni 2020
Mødested: Microsoft Teams-møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 104 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 16. september 2019, at der kan udarbejdes lokalplan for en udstykning til åben-lav boligbebyggelse ved Østergade i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 104 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for at der kan opføres boligbebyggelse nord for Østergade i Vildbjerg udarbejdes der et kommuneplantillæg for området, da en del af området ikke er med i den nuværende kommuneplan.

 

Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af kommuneplanramme 81.B5 og der sker en mindre justering i rammeområde 81.B11.

 

Med kommuneplantillæg nr. 104 fastholdes de bygningsregulerende bestemmelser. Det vil sige, at der er mulighed for boliger i op til to etager og en bygningshøjde på op til 8,5 meter.

 

Kommuneplantillæg nr. 104 ledsages af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg.

 

Ny afgrænsning for kommuneplanramme

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 104 for Boligområde ved Soldalen og Tranholm Bæk i Vildbjerg til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 16. september 2019, at der kan udarbejdes lokalplan for en udstykning til åben-lav boligbebyggelse ved Østergade i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 81.B5.1 for et boligområde nord for Østergade i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Vildbjerg nord for hovedindfaldsvejen Østergade. Området er ca. 2,6 ha og giver mulighed for 11 grunde til åben-lav boligbebyggelse.

 

Lokalplanområdet er inddelt i to delområder. Delområde I giver mulighed for etablering af åben-lav boligbebyggelse. Delområde II omfatter en eksisterende ejendom, hvor boligerne i delområde I udstykkes fra. Delområde II kan ikke udstykkes.

 

Lokalplankort

 

Bebyggelse kan opføres i op til to etager og med en bebyggelsesprocent på 30. Bygningshøjden er maksimum 8,5 meter.

 

Der er inden for lokalplanområdets delområde I, udlagt areal til regnvandsbassin for området.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Østergade via eksisterende vejadgang.

 

Der er flere bevaringsværdige diger inden for lokalplanområdet. Digerne er indarbejdet i lokalplanen som grønne elementer, og mod nord udgør et dige afgrænsningen mod det åbne land.

 

Lokalplan 81.B5.1 ledsages af kommuneplantillæg nr. 104 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Vejnavn:

Det anbefales, at lokalplanområdet får et nyt gadenavn. Gården, som området udstykkes fra, har ikke et navn. På nordsiden af Østergade ligger en række boligområder, som alle har adgang fra Østergade. De hedder Rugvænget, Hvedevænget og Havrevænget. Det foreslås at gaden kan hedde Bygvænget (findes også i Herning), Majsvænget eller Boghvedevænget. Et anden vejnavn kunne være Østerbyvænget, som knytter sig til Østergade og Østervang tæt på.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag 81.B5.1 for Boligområde nord for Østergade i Vildbjerg til foreløbig vedtagelse

 

at Byplanudvalget godkender et af de forslåede vejnavne

Beslutning

Tiltrådt.

 

Beslutningen om vejnavn afventer endelig vedtagelse af lokalplanen.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af kommunetillæg nr. 93 for Herningsholmskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 93 er udarbejdet for, at forslag til lokalplan 12.OF9.1 for Herningsholmskolen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Kommuneplantillægget har følgende ændringer for rammeområde 12.OF9 for offentligt område ved Herningsholmskolen

 • Bygningshøjden øges fra 2 til 4 etager samt fra 8,5 m til 16 m
 • Der kan etableres vejadgang fra både Sjællandsgade, Holbækvej og Kalundborgvej
 • Der skal minimum etableres 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal
 • Muligheden for at opføre en pedelbolig fjernes

 

Desuden overføres boligen på Sjællandsgade 82 fra det offentlige område 12.OF9 til boligområde 12.B21.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 12.OF9.1 for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til etageantal, bebyggelsehøjde og vejadgang, er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 93 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget omfatter rammeområde 12.OF9 for offentligt område ved Herningsholmskolen og rammeområde 12.B21 for boligområde ved Sjællandsgade / Holbækvej

 

Kommuneplanramme 12.OF9 muliggør, at området fortsat kan anvendes til offentlige formål som skole, institutioner samt fritids- og idrætsfaciliteter. Det maksimale etageantal ændres fra 2 etager til 4 etager, og den maksimale bebyggelseshøjde ændres fra 8,5 m til 16 m. Bebyggelsens fjerde etage må kun anvendes til tagterrasse herunder boldbane, legeareal og lignende. Det vurderes, at højere byggeri i op til 4 etager vil kunne indpasses i den eksisterende bymæssige kontekst uden væsentlige påvirkninger af den omkringliggende bebyggelse og omgivelserne i øvrigt. Bebyggelsesprocenten fastholdes på 40%, så der bliver ikke mulighed for mere byggeri end med den nuværende kommuneplanramme.

 

Vejadgang til og fra området kan ske via eksisterende adgange fra Holbækvej og Kalundborgvej samt Sjællandsgade. Det vil give bedre adgangsforhold til området og en mindre trafikbelastning af boligområdet syd for skolen.

 

I den nuværende kommuneplanramme er der ikke stillet krav om et minimum antal parkeringspladser. Det tilføjes derfor til kommuneplanrammen, at der skal etableres minimum 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. Det er halvt så mange parkeringspladser som normalt ved offentligt byggeri, men ud fra den eksisterende parkeringssitaution vurderes det at kunne dække behovet for parkering ved en større midtbyskole.

 

I rammeområde 12.OF9 er der mulighed for at bygge en pedelbolig. Den oprindelige pedelbolig er nedrevet, og der er ikke i forbindelse med nyt byggeri til skolen behov for at opføre en pedelbolig. Mulighed for etablering af en pedelbolig fjernes derfor i rammebestemmelserne for området.

 

Afgrænsningen mellem rammeområde 12.B21 til boligområde ved Sjællandsgade / Holbækvej og rammeområde 12.OF9 for offentligt område ved Herningsholmskolen flyttes, så den eksisterende bolig på matr. 1xx Herningsholm, Herning Jorder (Sjællandsgade 82) kommer til at ligge inden for boligområdet, i stedet for i det offentlige område. Desuden tilføjes det til rammerne for boligområde 12.B21, at matr. nr. 1xx kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse med de sædvanlige rammer for højde, bebyggelsesprocent, parkering og friareal.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 93 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Herning Byråd har gennem en årrække prioriteret folkeskoleområdet, herunder skolebyggeriet, og ved budgetforliget for 2019 blev det besluttet at afsætte penge til en ny Herningsholmskole. Herningsholmskolen er opført i 1954 som en såkaldt funktionsopdelt skole. Den nuværende skolebygning er utidssvarende, og der ønskes derfor en ny og moderne midtbyskole med nutidige læringsmiljøer.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 12.OF9.1 for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning. Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge en ny skole i op til 4 etager og 16 meters højde. Adgang til området for biler kan både ske fra Sjællandsgade samt Holbækvej og Kalundborgvej. Lokalplanforslaget sikrer bevaring af eksisterende beplantning samt udlæg af friarealer og ny beplantning.  

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger på Sjællandsgade i den østlige del af Herning. Området er omgivet af parcelhuse, der ligger ud til de omkringliggende veje, Sjællandsgade mod vest, Holbækvej og Kalundborgvej mod syd, Jakob Knudsens Vej mod øst og Jeppe Aakjærs Vej mod nord.

 

Lokalplanområdet er ca. 47.000 m².

 

Området benyttes i dag til Herningsholmskolen, herunder idrætshal og indskolingshus samt dertil hørende fri- og opholdsarealer. Der er ingen bevaringsværdige bygninger indenfor lokalplanområdet.

 

Luftfoto fra 2019. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvid priksignatur.

 

 

Lokalplankort.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at give mulighed for at bygge en ny Herningsholmskole. Områdets skal fortsat anvendes til offentlige formål som skole, institutioner samt idræts- og fritidsfaciliteter. Lokalplanen skal give mulighed for hel eller delvis nedrivning af den eksisterende skolebygning samt sikre at ny bebyggelse og anlæg indpasses i det eksisterende bymiljø. Endvidere skal lokalplanen muliggøre, at der etableres vejadgang til af- og pålæsning på Sjællandsgade, samtidig med at de eksisterende vejadgange fra Kalundborgvej og Holbækvej opretholdes.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er disponeret med ankomst- og parkeringsareal i forlængelse af områdets nye vejadgang, der skal etableres fra Sjællandsgade. Der udlægges to sammenhængende byggefelter, som dækker størstedelen af lokalplanområdet, og som giver mulighed for bebyggelse i op til henholdsvis to og fire etager. Inden for byggefelt 1 kan der bygges i op til 2 etager, og inden for byggefelt 2 kan der bygges i op til 4 etager. Bebyggelsens fjerde etage må kun anvendes til tagterrasse, herunder boldbane, legeareal og lignende. Området afgrænses mod øst af et eksisterende beplantningsbælte med skovlignende karakter, der anvendes til leg og ophold. Beplantningsbæltet skal bevares. De enkeltstående træer inden for lokalplanens område kan bevares.

 

Der må inden for området opføres et samlet etageareal på 15.000 m2. Bebyggelse skal placeres inden for de udlagte byggefelter. I den nordlige og vestlige del af området er der udlagt et byggefelt, som giver mulighed for bebyggelse i op til to etager med en maksimal bygningshøjde på 9 m. På størstedelen af den resterende del af grunden er der udlagt et byggefelt, som giver mulighed for bebyggelse i op til fire etager med en maksimal bygningshøjde på 16 m.

  

Området skal vejbetjenes fra Sjællandsgade samt Holbækvej og Kalundborgvej. Af- og pålæsning skal ske med adgang fra Sjællandsgade, mens øvrige parkeringspladser har adgang fra Holbækvej og Kalundborgvej. Lokalplanen stiller krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal og 3 cykelparkeringspladser pr. parkeringsplads. Parkeringsnormen for byggeri til offentlige formål er normalt 1 parkeringsplads pr. 50 m². Ud fra de nuværende parkeringsforhold vurderes det, at en større midtbyskole som Herningsholmskolen kun har behov for én parkeringsplads pr. 100 m² byggeri. Området skal have stiforbindelse til de omkringliggende veje og stier mod nord, syd og øst.

 

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 100 % af bruttoetagearealet. Udendørs opholdsarealer samt boldbaner kan etableres på terræn samt på plateauer, tagterrasser og lignende, når de er placeret og indrettet til formålet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 12.OF9.1 for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 106 for centerområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 16. december 2019 at igangsætte ny planlægning for center- og erhvervsområdet ved Dæmningen i Herning. For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning, er der udarbejdet et tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 106 Centerområde ved Dæmningen i Herning indstilles hermed til foreløbig vedtagelse

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår butiksstørrelse til detailhandel med dagligvarer, etageantal og bygningshøjde.

 

Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag1).

 

Redegørelse for ændringer 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 106 sammenlægger rammeområde 14.C3, rammeområde 14.E20 og en mindre del af rammeområde 14.C2.

 

Bestemmelserne for butiksstørrelse til detailhandel med dagligvarehandel ændres fra nuværende 1.200 m² til fremtidige 1.500 m², og hoteldrift og boliger fjernes som anvendelsesmuligheder.

 

De nuværende bestemmelser, om at bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal bebyggelseshøjde på 12 meter, ændres, så der fremover kan planlægges for enkelte punkthuse til liberalt erhverv i op til 5 etager og maksimalt 20 meters højde.

 

Samtidig udgår rammeområde 14.E20 og bestemmelserne om, at der kan etableres detailhandel med særligt pladskrævende varer. 

  

Formålet med ændringerne

Formålet med ændringerne er at give mulighed for en mindre udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik i rammeområde 14.C3 og få opdateret områdeafgrænsningerne og anvendelsesbestemmelserne, så de passer til de faktiske forhold i området.

 

Den fremtidige mulighed for enkelte punkthuse til liberalt erhverv i op til 5 etager og 20 meters højde, har til formål at opnå en bedre udnyttelse af den tilbageværende byggemulighed i området og en bedre indpasning i det planlagte bymiljø med etageboliger i op til 6 etager på naboejendommen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 16. december 2019 at igangsætte ny planlægning for center- og erhvervsområdet ved Dæmningen i Herning.

 

Forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 er udarbejdet for at give mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik fra 1.200 m2 til 1.500 m2.

 

Lokalplanen indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter en eksisterende dagligvarebutik, et selvbetjent tankanlæg med tilhørende vaskehal, en nyopført dyrlægeklinik og en enkelt tilbageværende byggegrund.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik, og for at sikre en bedre udnyttelse af den tilbageværende byggemulighed i området.

 

Lokalplanen ledsages af Tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Området

Lokalplanområdet er en del af detailhandelscenteret i bydelscenter Herning SV. Området afgrænses mod nordvest af Dæmningen, mod sydøst af Herning-Skjern jernbanen, mod nordøst af en eksisterende dagligvarebutik (den anden del af detailhandelscenteret) og mod sydvest af et planlagt boligområde med etageboliger. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1,86 ha.

 

Luftfoto

 

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget udlægger arealet til centerformål og præciserer, at der ikke må etableres nogen form for boliger indenfor lokalplanområdet.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik fra 1.200 m2 til 1.500 m2.

 

Lokalplanforslaget giver samtidig mulighed for, at der kan opføres bebyggelse til liberalt erhverv i op til 5 etager og 20 meters højde (mod 3 etager og 12 meter på resten af arealet) på den tilbageværende byggegrund i områdets sydvestlige hjørne. Formålet med at hæve etageantallet og bebyggelseshøjden her, er at kunne udnytte byggeretten bedre og indpasse bebyggelsen i det planlagte bymiljø med etageboligbebyggelse i 6 etagers højde på naboejendommen mod sydvest.

 

Derudover indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om udlæg af veje, stier, parkeringsarealer og beplantning, som skal sikre mere funktionelle trafikale forhold i området, og skabe en sammenhængende, overskuelig struktur i området, som fremstår meget fragmenteret i dag.

 

Bestemmelserne om beplantning skal endvidere være med til at skabe et mere imødekommende indtryk af området, som er adgangsvej til den planlagte etageboligbebyggelse.

 

Kortbilag 2. Lokalplankort

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager forslag til lokalplan nr. 41.B20.1 for Boligområde ved Gavnøvej i Tjørring.

Planforslagene er en del af ny planlægning for et centerområde og boligområde som del af en samlet plan, for udvikling af Lundgårdcenterets arealer.

 

Forslag til tillæg nr. 103 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse

Sagsfremstilling

Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af Kommuneplanramme 41.C2 Centerområde ved Holstebrovej. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til områdets anvendelse, ledsages den af tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget har til formål, at en del af rammeområde 41.C2 udgår og at rammens areal overflyttes til kommuneplanramme 41.B20 Boligområde ved Gavnøvej.

 

 

Fremtidig kommuneplanramme

 

Med kommuneplantillæg nr.103 foreslås følgende anvendelse for området:

Området skal anvendes til boliger i form af tæt-lav, rækkehuse med lodret lejlighedsskel, som townhouses, eller som etageboligbebyggelse.

 

Bebyggelsesforhold:

·       Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 60

·       Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager.

·       Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 14 m.

 

Infrastruktur:

Parkeringspladser: Mindst 1 p-plads pr. bolig

 

Miljøforhold:

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

 

Opholdsarealer:

Mindst 50% af boligetagearealet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at  Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 16. september 2019, sag om igangsætning af ny planlægning for et centerområde og boligområde som en del af en samlet plan for udvikling af Lundgårdcenterets arealer.

 

Hermed sendes forslag til lokalplan nr. 41.B20.1 til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet der omfatter et areal på ca. 9.500 m2, er beliggende i den sydlige del af Tjørring som en del af et større erhvervs- og boligområde med bilforhandler, dagligvarebutikker og kontorbygninger. Der er stiforbindelser til et større rekreativt grønt område ved og omkring Fuglsang sø.

 

 

Lokalplankort med Lokalplanområdets afgrænsning

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af boligbebyggelse som tæt-lav, rækkehuse med lodret lejlighedsskel (Townhouses), eller etagebebyggelse i op til 3 etager.

Bebyggelsen kan opføres med en maksimal højde på 14 meter, og bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er fastsat til 60.

Bebyggelsen skal opføres indenfor fastsatte byggefelter.

 

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Knuthenborgvej. For at undgå gennemkørsel i lokalplanområdet, lukkes vejforbindelsen fra nord, via Gavnøvej, og der skal etableres stiforbindelse af hensyn til de bløde trafikanters adgang til centerområdet og dagligvarebutikkerne mod nordvest.

Indenfor lokalplanområdet disponeres stiforløbene således, at der er taget højde for adgang til de øvrige stisystemer der fører til skole og rekreative områder. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 41.B20.1 for Boligområde ved Gavnøvej i Tjørring til foreløbig vedtagelse. 

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 108 for centerområde ved Vestparken i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 16. december 2019, pkt. 183, godkendt, at der igangsættes ny planlægning for detailhandel ved Vestparken og Langgade i Feldborg.

 

Derfor udarbejdes forslag til lokalplan 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg. Samtidig udarbejdes forslag til kommuneplantillæg nr. 108 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 108 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtages.  

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelse af lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg, som har til formål at muliggøre etablering af en dagligvarebutik med vaskehal og tankstander, opholdsareal og område til trafikafvikling.

 

Den største del af lokalplanområdet er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028. En mindre del af lokalplanområdet er dog hverken lokalplanlagt eller kommuneplanrammelagt. Desuden er cirka halvdelen af lokalplanområdet i landzone.

 

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, udarbejdes nærværende kommuneplantillæg nr. 108. Tillægget udvider den eksisterende kommuneplanramme 03.B3 - Boligområde ved Højmosevej og ændrer dens geografiske afgrænsning. Derudover tilføjer tillægget bestemmelser om opholdsarealer samt parkering.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 108 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for centerområde ved Vestparken i Feldborg til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vestparken i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 16. december 2019, pkt. 183, godkendt, at der igangsættes ny planlægning for detailhandel ved Vestparken og Langgade i Feldborg.

 

I den forbindelse udarbejdes forslag til lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg samt kommuneplantillæg nr. 108 for samme område. Planerne har til formål at sikre lokalplanområdets anvendelse til centerområde, herunder dagligvarebutik med vaskehal og tankstander, opholdsareal samt areal til trafikafvikling.

 

Derudover har lokalplanen til formål at sikre grønne friarealer, bevare den eksisterende beplantning, samt skabe en harmonisk overgang i forhold til omgivelserne. Lokalplanen har endvidere til formål at overføre en del i planområdet der er i landzone, til byzone.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg foreløbig vedtages.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 3900 m2 og er beliggende centralt i Feldborg. Mod syd afgrænses det af Vestparken og mod øst af Langgade. Mod nord og vest afgrænses lokalplanområdet af landbrugslodder. Mod nordøst, syd og øst er lokalplanområdet omkranset af boligbebyggelse. Da en del af lokalplanområdet ligger i landzone, skal den med lokalplanen overføres til byzone.

 

Lokalplanområdets afgrænsning og placering ved Vestparken / Langgade i Feldborg samt kortlægning af byzone

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om at opføre en dagligvarebutik på cirka 550 m2 med et tilhørende opholdsareal ved Vestparken i Feldborg. Derudover er der et ønske om mulighed for at kunne udvide butikken til 800 m2, samt på tidspunkt at etablere en vaskehal og en tankstander inden for området.

 

Lokalplanområdet disponeres med tre delområder som følgende:

- Delområde I - dagligvarebutik og tilhørende parkering samt opholdsareal;

- Delområde II - tankstander og vaskehal;

- Delområde III - areal til trafikafvikling.

 

Lokalplanområdets opdeling i delområder I, II og III, byggefelt til dagligvarebutik samt opholdsareal

 

Delområde I disponeres med et byggefelt langs Vestparken i den østlige del af lokalplanområdet, hvor der kan etableres en dagligvarebutik på maksimum 800 m2. Parkeringen foreslås etableret parallelt med butikkens langside. Mod øst, langs butikkens bredde, foreslås etableret opholdsareal til gavn for butikkens gæster samt byens borgere. Opholdsarealet foreslås etableret i sammenhæng med de nære elementer inden for delområde III, såsom eksisterende busstoppested, busholdeplads, beplantning, o.l., så de sammen kan skabe et holistisk rum og et rart sted at være i.

 

Vaskehal og tankstander foreslås etableret inden for delområde II, hvor der samlet må bygges maksimum 200 m2. For at reducere risikoen for støj- og lugtgener friholder delområde II en afstand på minimum 20 meter fra nærmeste boliger.

 

Arealet inden for delområde III er blevet inddraget i lokalplanafgrænsningen med henblik på at sikre en god trafikafvikling i området, samt skabe sammenhæng mellem eksisterende busholdeplads og fremtidig opholdsareal ved butikken. Derudover må der inden for delområde III etableres busholdeplads/busskur samt parkeringspladser og cykelparkering, så der er afsætning/hentningsmulighed tæt på bussen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedagelse af Tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Sønderager i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 3. marts 2020 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028, og lokalplan 13.B7.1 for Boligbebyggelse ved Sønderager i Herning.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 12. marts 2020, til og med den 9. april 2020, og der er kommet fire indsigelser til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til kommuneplantillæg nr 94 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Der henvises til lokalplansagen for så vidt angår indsigelserne.

Sagsfremstilling

Lokalplan 13.B7.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2018, i forhold til områdets anvendelse, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget har til formål, at rammeområde 13.OF11 udgår og at rammens areal overflyttes til kommuneplanramme 13.B7 Boligområde ved ”Komponistkvarteret”.

 

De nuværende bestemmelser for rammeområde 13.B7 ændres ikke.


Fremtidig kommuneplanramme

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at  Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Sønderager i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 3. marts 2020 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 13.B7.1 for Boligområde ved Sønderager i Herning og Tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 12. marts 2020, til og med den 9. april 2020, og der er kommet fire indsigelser til planforslagene. Forvaltningen vurderer, at indsigelserne ikke medfører ændring i lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan 13.B7.1 for Boligområde ved Sønderager i Herning indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet tog ved budgetforhandlingerne for 2019 beslutning om at bygge en ny talentskole ved Holing, og at arealerne ved Sønderager Skole skulle omdannes og sælges som boliggrunde til åben-lav bebyggelse. Lokalplanområdet har en størrelse på ca. 6,4 ha og er ejet af Herning Kommune.

 

Lokalplanen er inddelt i to delområder.

 

Delområde I: må kun anvendes til åben-lav bebyggelse, veje, stier, parkering og grønne arealer.

Delområde II: må kun anvendes til åben-lav bebyggelse.

For begge delområder må bebyggelsen opføres i op til to etager.

 

Området skal vejbetjenes fra Sønderagervej, dog skal delområde II vejbetjenes fra Tjaikofskisvej.

Lokalplanforslaget skal sikre, at beplantningsbælterne mod øst og vest bevares som omkransende beplantning. Her er det træerne der skal bevares, underbeplantningen kan udskiftes og med tiden skal beplantningen fremstå som en række solitære træer. Ligeledes skal der plantes bøgehæk på egen grund på de grunde der vender ud mod lokalplanområdets afgrænsning, henholdsvis mod nord, øst og vest.

 

Offentlig høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 12. marts 2020 til 9. april 2020, og der er i denne periode indkommet 4 indsigelser til planforslaget.

 

Indsigelserne omfatter følgende:

 

1.og 2.  Grundejere på Tjaikofskisvej. Indsigelserne er samstemmende og vedrører bekymring om en mulig forøget trafikmæssig belastning af Sønderagervej, som bliver adgangsvejen til lokalplanområdet. Der ønskes ikke, at der gives mulighed for parkeringsområde i lokalplanområdets sydvestlige hjørne, til benyttelse af kolonihaveområdet, der er beliggende vest for lokalplanområdet. Det begrundes med, at der for nuværende er ulovlig parkering af lastbiler i området. Der er ligeledes indsigelse mod bebyggelsens omfang og placering, i forhold til bebyggelseshøjde og placering af garage/carport for delområde II. Der ønskes en ligelig behandling af bebyggelsen på begge sider af Tjaikofskisvej, således at bebyggelseshøjden for delområdet sænkes til at være i én etage og samme højde som den nuværende bebyggelse på vejen, samt placering af carport/garage.

 

3.  Ejer af ejendommen nord for lokalplanområdet, hvilken udgør delområde III i lokalplan nr. 13.B19.1 for Boligområde ved Brændgårdvej i Herning. Indsiger sammenligner bestemmelser i lokalplan 13.B19.1 med bestemmelser i nærværende lokalplanforslag og bemærker, at der er tale om to helt ens situationer, men ikke reel ligestilling i forhold til den tilladte udnyttelse af grundene, alt efter om det er et kommunalt ejet eller et privat ejet areal. Indsiger ønsker samme muligheder for udnyttelse af arealerne til boligbyggeri indenfor delområde III i lokalplan nr. 13.B19.1 som i forslag til lokalplan nr. 13.B7.1.

             

4. Grundejer på Emil Reesens Vej. Indsiger bemærker at det planlagte byggeri er lagt helt op ad det eksisterende grønne bælte mod øst, og derved giver mindre luft og karakteristika. Indsiger bemærker at kompaktheden i det planlagte byggeri, fratager områdets nuværende beboere deres adgang til de rekreative grønne områder. Det bemærkes at Sønderagerstien indsnævres ved de sidste fem huse på Emil Reesens Vej, mod Holing hvor den, efter indsigers opfattelse, i stedet burde åbne op mod nord.

 

I det vedhæftede indsigelsesnotat er der en nærmere redegørelse for de indkomne indsigelser.

 

Ad 1. og 2.: Det er forvaltningens vurdering, at der ikke vil ske en øget trafikmæssig belastning af Sønderagervej, da et boligområde ikke genererer en trafikmængde som er markant anderledes end den, den tidligere skole gav anledning til.

Antallet af ulovligt parkerede biler vil næppe være anderledes end da der var skole i området. Til indsigelsen vedrørende boligbebyggelsens omfang og højde samt placering af carport/garage indenfor delområde II, set i forhold til at den eksisterende bebyggelse, bemærkes, at bebyggelse syd for lokalplanområdet er planlagt ud fra en Byplanvedtægt fra 1966. Situationerne er derfor ret forskellig, bl.a. fordi byggeriernes udfromning, arkitektur og behovene har ændret sig over årene, således at det ikke længere er relevant med lidentiske planmæssig bestemmelser på begge sider af Tjaikofskisvej.

Forvaltningen vurderer dermed, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. 

 

Ad 3.: Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om to helt forskellige lokalplanområder, som er planlagt med nogle års mellemrum, som derfor afspejler forskellige tiders forskellige ønsker og behov for udstykningens- og byggeriernes udformning.

Nærværende lokalplanforslag henvender sig mod syd, til det eksisterende boligområde, ”Komponistkvarteret”, og skaber i forhold hertil en sammenhæng, i form af åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanområdet mod nord, er planmæssigt disponeret efter at skabe en varieret og tættere bebyggelse, hvor der gives mulighed for både at opføre boliger som åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Der er derfor ikke saglige eller ligeretsmæssige argumenter for en identisk behandling byggemulighederne da forskellene i de byggeretsgivende bestemmelser er begrundet i planlægningsmæssige hensyn.

Dermed vurderes det at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Ad 4.: Det er forvaltningens vurdering, at der i lokalplanforslaget er sikret fastholdelse af det eksisterende grønne bælte, ved bestemmelser om bevaring af dette, samt etablering af bøgehække ud mod lokalplanområdets afgrænsning mod nord, øst og vest. Der er ikke ændret på de eksisterende forhold vedrørende Sønderagerstiens bredde og sammenhængen til øvrige stiforbindelser der fører til de grønne rekreative områder, nordvest for lokalplanområdet.

Forvaltningen vurderer, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 13.B7.1 for Boligområde ved Sønderager i Herning til endelig vedtaglse uden ændringer. 

Beslutning

Tiltrådt

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-5-20 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for erhverv på Nystedvej 33 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet d. 14. april ansøgning om udvidelse af en transportvirksomhed på Nystedvej 33 i Herning (pkt. 51). Ansøgningen om at udvide virksomheden mod nord ved fjernelse af en del af et fredskovsbælte fik afslag, idet Byplanudvalget besluttede ikke at igangsætte ny planlægning for nuværende, da et byggeri af ca. 1000 m2 på egen grund ikke kræver ny planlægning. Ansøger har nu fremsendt supplerende oplysninger til ansøgningen, hvorfor sagen fremsendes til fornyet behandling.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling på Byplanudvalgets møde d. 14. april 2020, punkt 51:

 

Området

En transportvirksomhed beliggende på Nystedvej 33 i Herning ønsker at udvide virksomheden mod nord på en del af matrikel 2a, der er ejet af Herning Kommune. Området er en del af et større erhvervsområde i den nordøstlige del af Herning. Matrikel 2at rummer en fragtvirksomhed med lagerbygning og et stort manøvreareal. Del af matrikel 2a består af et beplantningsbælte med en bredde på ca. 40 meter.

 

Luftfoto visende matrikel 2at og den ønskede udvidelse.

 

Projekt

Virksomheden har søgt om at købe beplantningsbæltet nord for matrikel 2at i hele matriklens længde. Beplantningsbæltet er ejet af Herning Kommune. Der ønskes erhvervet et areal på ca.5600 m2, så virksomheden kan udvide sin lagerkapacitet i første omgang med bebyggelse på ca. 1000 m2. Alternativt kan et mindre grundareal på ca. 3500 m2 være en mulighed. Det skaber dog ikke de optimale forhold virsomheden har brug for til manøvrearealer til last- og varebiler. Virksomheden har forsøgt at købe nabogrunden mod vest uden held (matrikel 2bm).

 

Plangrundlag

Området er omfattet af kommuneplanramme 12.E1 og lokalplan 12.E1.1.

 

Kommuneplanramme 12.E1

Området må anvendes til detailhandel til særligt pladskrævende varer samt industrivirksomheder, der stiller visse afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav. Der må ikke etableres boliger eller selvstændig kontorvirksomhed i området. Langs den nordlige grænse af området, skal det 40 m brede plantebælte fastholdes.

 

Lokalplan 12.E1.1

Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til forskellige typer erhvervsformål, at regulere arealanvendelse og bebyggelse, at forebygge miljøgener i forhold til følsomme anvendelser i og omkring erhvervsområdet, at sikre beplantning som et grønt element, og at sikre naboer mod støjgener.

 

Nord for lokalplan 12.E1.1 er der vedtaget en lokalplan 12.E17.1. Dette lokalplanområde er udlagt til erhvervsområde for erhverv med ingen, eller begrænset miljøbelastning. Lokalplanen fastlægger rammerne for den bygnings- og landskabsmæssige afgrænsning ud mod vådengen langs Herningsholm Å. Det nye erhvervsområde skal i arkitektur og landskbasbearbejdning danne en harmonisk overgang mellem byens front og naturen. Lokalplanen er endnu ikke realiseret.     

 

Fredskov

Beplantningbæltet nord for erhvervsområdet er fredskov på grunde af bredden på 40m. Fredskov afkaster en skovbyggelinje på 300 meter. Skovbyggelinjen er ophævet i det meste af lokalplanområde 12.E1.1. For den pågældende virksomhed ligger der stadig skovbyggelinje på virksomhedens manøvreareal nord for virksomhedens bebyggelse.

 

 

Illustrationen der viser skovbyggelinjen med grønt og arealet, hvor skovbyggelinjen er ophævet med gult.

Nystedvej 33 er markeret med en rød prik.

 

Forvaltningens vurdering

Det ønskede udvidelsesområde omfatter del af et fredskovsbælte, der strækker sig fra Gullestrupvej i vest til Viborgvej i øst, nord for det eksisterende erhvervsområde. Intentionen med det brede beplantningsbælte har været at skabe en grøn afrunding af byen mod nord over mod Gullestrup. Det har ligeledes været intentionen, at etablere en rekreativ stiforbindelse i beplantningsbæltet. Denne er dog aldrig blevet etableret. Der er med lokalplan 12.E17.1 lagt op til en ny byafrunding mod nord. Vigtigheden af beplantningsbæltet som byafrunding vurderes derfor ikke at have samme vægt, som før lokalplan 12.E17.1 blev vedtaget.

 

En udvidelse af virksomheden med et areal på ca. 3500 m2, vil gøre indhug i beplantningsbæltet. Den grønne byafrunding mod nord vil dog være indtakt, da der stadig vil stå ca. 15 meter tilbage af beplantningsbæltet. En udvidelse af virksomheden med et areal på ca. 5600 m2 vil skabe et stort hul i beplantningsbæltet, der ikke længere vil have samme effekt som grøn byafrunding mod nord. Begge scenarier vil kræve ny planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplan. Det er endvidere et principielt spørgsmål, om der kan planlægge for bebyggelse i fredskov, der i så fald skal fjernes. For hver kvadratmeter fredskov der nedlægges skal der genetableres 2 kvadratmeter et andet sted i kommunen som erstatningsskov. Der skal i en eventuel kommende planproces regnes med en indgående dialog med statslige myndigheder om ophævelse af fredskovsarealet.

 

Forvaltningen vurderer, at en eventuel ny planlægning bør omfatte de ejendomme, der potentielt kunne have behov for at udvide mod nord. Dette vil dog ikke give den konkrete virksomhed den mest optimale løsning i forhold til den ønskede udvidelse. Den østlige del af erhvervsområdet nord for Vesterholmvej bør ligeledes tænkes ind i en fremtidig planlægning, så disse virksomheder også kan få mulighed for udvidelse mod nord. Som fase ét for en ænding af planlægningen, foreslås det at der udarbejdes ny lokalplan for området mellem Vesterholmvej, Gullestupvej, plantebæltet mod nord og Nystedvej.

 

Anbefalet afgrænsning for eventuel ny planlægning.

 

Byplanudvalgets møde d. 2. juni 2020:

Virksomheden på Nystedvej 33 i Herning har igen forhørt sig hos ejeren af nabogrunden mod vest, med henblik på køb af grunden til udvidelse af virksomheden. Naboen har bekræftet, at man ikke ønsker at sælge grunden til Nystedvej 33.

Virksomheden har endvidere fremsendt en præcisering af, hvor stort et areal, der er nødvendigt for den ønskede udvidelse. Der er således behov for et areal 15 meter ind i plantebæltet i en længde af ca. 110 meter - ialt ca. 1650 m2. Der ønskes mulighed for at opføre en ny bygning på 945 m2 placeret som vist på luftfoto nedenfor. Placeringen er nøje udregnet i forhold til virksomhedens behov for manøvreareal.

 

Luftfoto visende det areal, der er nødvendigt at tilkøbe samt placering og

størrelse på ny bygning.

 

Forvaltningens vurdering

Med den fremsendte præcisering fra virksomheden på Nystedvej 33 viser det sig, at virksomheden kan nøjes med 15 meter af plantebæltet, hvor der i det tidligere fremsendte var et ønske om at købe mindst 25 meter af plantebæltet, så der kun stod 15 meter tilbage. Med den nye præcisering kan der altså bevares 25 meter af plantebæltet. Med denne bredde vil plantebæltet bevare sin fredsskovstatus og dermed også afkaste en skovbyggelinje. Fredskov skal søges ophævet ved Miljøstyrelsen. Som en del af ansøgningen skal der gøres rede for, hvor der plantes erstatningsskov. Der skal ved fældning af fredsskov forventes at skulle plantes dobbelt så stort et areal som erstatningsskov. Samtidig skal der gøres rede for, at der ikke er andre muligheder for den pågældende byudvikling, end den, der ligger til grund for ansøgningen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes en langsigtet planlægning for at muliggøre udvidelse af virksomhederne, der ligger op af plantebæltet. Planlægningen kan inddeles i etaper, så der ikke skal udarbejdes ny planlægning for hele erhvervsområdet nord for Vesterholmvej på én gang. Forvaltningen anbefaler en planlægning, hvor det meste af eller hele plantebæltet udlægges til erhvervsareal, der kan tilkøbes af de virksomheder, der grænser op til plantebæltet i dag. Dermed vil fredskovspligten kunne søges ophævet og skovbyggelinjen fjernet. Det samlede beplantningsbælte har et areal på 8 ha, og der vil dermed skulle findes 16 ha erstatningsskov ved fjernelse af hele beplantningsbæltet. Det er forvaltningens vurdering, at en samlet planlægning for området vil være mest realistisk i forhold til at få godkendt ophævelse af fredskovspligten.

Ved fældning af 15 meter af plantebæltet i hele sin udstrækning på ca. 2 km vil det dreje sig om 3 ha fredskov, der fjernes. Her vil der således skulle genplantes 6 ha skov et andet sted i kommunen. Ved kun at fjerne 1650 m2 beplantningsbælte, som er det areal virksomheden har brug for, skal der plantes 3300 m2 erstatningsskov.

 

Forvaltningen anbefaler, at der ved eventuelt behov for erstatningsskov søges en placering, der skaber bynære rekreative muligheder. I forvaltningen arbejdes der løbende med bynær skovrejsning som rekreative arealer for kommunens borgere. Her overvejes der ligenu ny bynær skovrejsning nord for Fejerskovparken i Lind, på jordindbygningsprojektet nord for Gullestrup mod omfartsvejen mod Holstebro, Vandværksskoven øst for Sunds Vandværk samt en skov sydvest for Løvbakkerne. Disse arealer kunne med fordel etableres som bynær erstatningsskov for nedlagt fredskov.

Endvidere arbejdes der i forvaltningen med at skabe et klimatilpasningsprojekt og en rekreativ forbindelse til Gullestrup nord for beplantningsbæltet inden for lokalplan 12.E17.1. Dette vil kunne indarbejdes som en del af en ny, grøn byafgræsning mod nord. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget beslutter der igangsættes ny planlægning for erhvervsområdet nord for Vesterholmvej
at Byplanudvalget i så fald beslutter, hvor stor en del af plantebæltet, der må fjernes

Beslutning

Der igangsættes ny planlægning for erhvervsområdet nord for Vesterholmvej. Der må fjernes 15 meter plantebælte i hele den kommende lokalplans udstrækning mod nord.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-19 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Igangsætning af projekt i Sydbyen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Tommy Jonassen, Kim Bredgaard Grarup, Martin Lystbech Nørgaard Frandsen, Pia Colstrup, Kurt Lauritsen

Sagsresume

Byplanudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget besluttede på møder i april og juni i 2019, at afsætte 8,482 mio. kr. til en række projekter i Sydbyen.

 

Forvaltningen anmoder om godkendelse af Sydbyprojektets fase 1, som består af et projekt for en renovering af den eksisterende gang- og cykeltunnel under Dronningens Boulevard samt en opgradering af veje og stier på Gl. Vejlevej.

 

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 8,482 mio. kr. til Sydbyprojektet. 

Sagsfremstilling

Baggrund

Sydbyen ligger som en “ø” mellem bymidten og Sdr. Anlægs rekreative arealer og Knudmosens bynære natur. Med sin særlige beliggenhed har området et stort udviklingspotentiale for nyt byliv og udfoldelsesmuligheder i Herning.

 

Byplanudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget har besluttet at igangsætte en række projekter, der skal forstærke og synliggøre Sydbyens forbindelser og knudepunkter.

 

By, Erhverv og Kultur har i samarbejde med Teknik og Miljø udarbejdet "Sydby-kataloget". Kataloget viser mulighederne for nye sammenhænge og forbindelser på tværs af byen, både til Knudmosens enestående bynære natur og til de nye aktiviteter omkring Terminalen.

 

Projektindholdet i fase 1 er revideret i I forhold til det tidligere godkendte ideforslag - i henhold til bl.a. udvalgenes ønsker om enkelte besparelser, der skal sikre realiseringen af de øvrige projektdele i Sydbyen og den praktiske gennemførelse.

 

Det betyder bl.a. at ombygningen af krydset, herunder trafiksanering og forbedring af forholdene for bløde trafikanter i krydsene mellem Gl. Vejlevej og Museumsgade og Grøndalsvej og Gl. Vejlevej gennemføres i efterfølgende faser, sammen med gennemførelse af andre delprojekter. Det drejer sig f.eks. som forbindelsen fra tunnelen til Terminalen og trappeanlægget, som afventer godkendelse ved Bane Danmark. Dog er der i første fase medtaget en renovering vejforbindelsen fra tunnellen til Museumsgade.

 

Fase 1 omfatter:

 

1. Lystunnel (Bilag 1).

Det 140 meter lange tunnelforløb fra Banegårdspladsen til Gl. Vejlevej er i dag uensartet og sammensat og har blinde vinkler. Projektet omdanner en slidt, mørk og kedelig tunnel til et nyt og attraktivt byrum, der tilfører stedet en ny oplevelsesmæssig kvalitet og samtidig styrker forbindelsen på en tryg og sikker måde på tværs af byen.

 

Tunnelen foreslås renoveret med en ny gennemgående indre lysende facade.

Lystunnelens vægge foreslås udført som et 140 meter langt lysbånd med paneler i polykarbonat. Materialet er robust, slid- og slagstærkt, og giver god sikring mod graffiti. Panelerne giver mulighed for integreret belysning, som kan programmeres med varierende farver og lysintensitet.

 

Lysbåndet giver et sammenhængende udtryk, som leder de gående og cyklister igennem, og skaber en god og tryg oplevelse for de mange, der bruger vejen hver dag.

 

En opgradering af tunnelen skal samtidig give en bedre oplevelse for byens gæster, der bruger tunnelen som primær adgangsvej på vej til events i MCH.

 

For at kunne realisere lystunnelens bærende princip med de ønskede besparelser, er asfaltslidlag og maling udtaget af projektet.

 

 

2. Opgradering af veje og stier på Gl. Vejlevej

Forvaltningen har udarbejdet et skitseforslag for en opgradering af veje og stier på Gl. Vejlevej. (Bilag 1).

 

Projektet skal bidrage til et kvalitetsløft for områdets gader og byrum.

Ny belysning og beplantning skal understøtte bydelens særlige kvaliteter.

Herudover skal der ske en oprydning af skilte, så det bliver lettere at orientere sig i området.

 

På det øverste stykke af Gl. Vejlevej foreslås beplantninger i stålindrammede bede.

 

På Gl. Vejlevej foreslås en allé beplantning med 45 nye bytræer.

Træerne plantes i rækker langs begge vejsider fra Museumsgade i nord til Grøndahlsvej mod syd.

Allé beplantningen bryder Gl. Vejlevejs meget brede vejrum, og skaber en grøn indramning af de åbne arealer mod parallelvejen langs villabebyggelsen i vejens østlige side - og mod parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg på vejens østlige side.

 

På parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg udfører Teknik og Miljø nyt slidlag på parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg som en del af den ordinære drift.

Der er i projektet afsat midler til en udskiftning af lysarmaturer på Gl. Vejlevej og Godsbanevej.

På parkeringspladsen foreslås beplantninger med blomstrende buske i stålindrammede bede samt en sideplint i hårdttræ. Bedene skal lede besøgende mod de eksisterende åbninger i hækken til stierne i Sdr. Anlæg.

 

Asfaltarbejde og omlægning af cykelsti ved krydset Gl. Vejlevej /Grøndahlsvej etableres som en del af fase 2.

 

Fase 2 Gennemføres så hurtigt som muligt efter at godkendelse fra Bane Danmark foreligger, og byggerierne på Grøndalsvej er færdige. Delprojekterne forelægges til politisk godkendelse når detailprojekterne er klar.  

 

Fase 2 omfatter:

Grøndahlsvej (delprojekt 7) samt Trafiksikkerhed Museumsgade/Gl. Vejlevej

 

Fase 3 omfatter:

Skater Trail og trappelandskab, samt ankomstområde v. Terminalen (delprojekt 3 og 4)

 

Fase 4 omfatter:

Lost Highway - Udviklingsprojekt for Knudmosen og Gl. Vejlevej

 

(Se skitsekatalog for Sydbyen. Vedlagt som bilag).

 

 

 

Oversigt over delprojekter i sydbyen

 

 

Økonomi

De to projektdele, der foreslås igangsat, har i det godkendte forslag en anslået anlægspris på 4,450 mio. kr. I det fremsendte forslag er indholdet revideret i henhold til Udvalgenes ønsker om besparelser, der skal sikre realiseringen af de øvrige projektdele i Sydbyen. De første to projektdele i fase 1 forventes i overslag at koste 3,850 mio. kr.

 

Det samlede anlægsbudget for Sydbyprojektet inkl. de efterfølgende faser udgør 8,482 mio. kr.

 

Sydbyprojektet finansieres delvist af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 035095, hvor der er afsat 5,210 mio. kr. i 2020 inkl. overførsler fra tidligere år til et rekreativt kultur- og fritidsområde omkring Gl. Vejlevej ("TimeLine") i Hernings sydlige bydel. Sydbyprojektet finansieres desuden med 3,172 mio. kr. i 2020 fra Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 byomdannelsesprojekt Thrigesvej.

Herudover besluttede Byplanudvalget på møde den 9. april 2019, pkt. 60, at disponere op til 100.000 kr. af Herning C midler til ideudvikling og skitsering af delprojekter i forbindelse med henholdsvis Terminalen og "Lost Highway".

 

Projektøkonomien skal ses i sammenhæng med de øvrige projekter for Sydbyen.

  

 

  

Udgifter til afledt drift i forbindelse med projektet indgår i arbejdet med investeringsoversigten. Udgiften er pt. endnu ikke beløbssat. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender forslag og revisioner for Sydprojektets fase 1 til udbud og realisering,

 

at sagen fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget med anmodning om overførelse af rådighedsbeløbene jfr. anbefalinger fra møde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 9. april 2019 samt møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 3. juni 2019,

 

at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbene på i alt 8,482 mio. på nyt stednr. vedr. Sydbyen jf. nedenfor,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,482 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb fordelt på henholdsvis 3,850 mio. kr. i 2020 og 4,632 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, nyt stednr. Sydbyen,

 

at anlægsudgiften delvist finansieres med 5,210 mio. kr. fra Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 035095 Timeline i 2020,

 

at anlægsudgiften delvist finansieres med 3,172 mio. kr. fra Serviceområde 09 Trafik, TMU, stednr. 222077 byomdannelsesprojekt Thrigevej i 2020,

 

at anlægsudgiften delvist finansieres med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr. 223046 Herning C i 2020. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 0,1 mio. kr. på samme stednr.  

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Drøftelse af temaer forud for indarbejdelse i forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Meinhard Hallund, Tanja Andreasen, Trine Eide

Sagsresume

Note: Dagsordenen drøftes på formødet

 

Inden der udarbejdes et egentlig forslag til kommuneplan, er der en række temaer, der bør drøftes i Byplanudvalget. Denne dagsorden vedrører vurderinger og anbefalinger omkring vedvarende energi, trafik, skovrejsning, klimatilpasning, kulturarv, bynatur og husdyrbrugs betydning for byudvikling.

 

Selve forslaget til kommuneplan forventes behandlet på et Byplanudvalgsmøde i efteråret.

Sagsfremstilling

Forvaltningen beskriver i denne dagsorden de foreløbige vurderinger og anbefalinger for en række temaer til det kommende forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Byplanudvalgets behandling vil danne grundlaget for udarbejdelsen af forslag til ny kommuneplan.

 

Vedvarende energi

Det foreslås, at der i kommuneplanen udarbejdes et samlet afsnit for vedvarende energi. Dermed samles afsnit om ”energistrategi”, ”vindmøller” og ”Biogas” i et afsnit. Dertil udarbejdes konkrete retningslinjer for etablering af solceller. Se bilag A-Vedvarende energi.

 

Kommuneplanen suppleres med en strategi for ”Produktion af vedvarende energi”. På baggrund af kommuneplanens retningslinjer og målsætningerne fastsat i strategien udarbejdes et kommuneplantillæg med konkretisering af målsætninger, retningslinjer og eventuelt udpegninger af nye områder til vindmøller, biogasanlæg og solceller..

 

Trafik

På baggrund af mobilitetsstrategien vedtaget i 2017 er der udarbejdet forslag til nye infrastrukturprojekter som forventes at skulle indarbejdes i forslag til kommuneplan. Se bilag B-Infrastruktur. Der er tale om nye udpegninger af:

 • Motorvejstilslutning i Lind
 • Ny vej nord for Vesterholmvej
 • Princip for fremtidig vejudbygning ved Mørupvej

 

Udpegninger har primært til formål at sikre der fremadrettet er reserveret plads til vejanlæg som kan styrke mobiliteten i kommunens erhvervsområder.

 

Skovrejsning

Skovrejsning er en metode til at skabe større CO2 lagring, bedre rekreative forhold, mere natur og grundvandsbeskyttelse med mere. Se bilag C-Skovrejsning.

 

I kommuneplanen fastlægges rammerne for skovrejsning gennem udpegning af positive og negative skovrejsningsområder. Negativ områder udpeges hvor for eksempel, natur, landskab eller vindmøller gør, at der er andre højere vægtede interesser. udpegningen af positive skovrejsningsområder har til formål, at medvirke til at sikre, at det danske skovareal fordobles over en trægeneration. Der er økonomiske støtteordninger til skovrejsning inden for de udpegede positiv områder. Forvaltningen har foretaget en forundersøgelse der viser, at erhvervelse af jord er en betingelse i de fleste tilfælde, hvis kommunen vil lave skovrejsning.

 

Det er forvaltingens vurdering at bynær skov primært skal ses som et rekreativtt element. Ved skovrejsning med et sigte på CO2 lagring er der et langt større arealbehov end hvad der kan findes bynært når dette skal sammenholdes med plads til byudvikling. Forvaltningen anbefaler, at der ses på mulighed for skovrejsning som et rekreativt element i de fremtidige byområder.

 

Forvaltningen anbefaler at det drøftes, hvilke prioriteringer der skal ligge til grund for nye retningslinjer og målsætninger for skovrejsning i Herning Kommune, herunder om der skal arbejdes for at lave en strategi for skovrejsning hvor Herning Kommune spiller en mere aktiv rolle i at realisere en øget skovrejsning.

 

Klimatilpasning

De fortsat stigende regnmængder har betydning for både de kommende arealudlæg til byudvikling men også for den eksisterende by. I kommuneplanen er der foretaget enkelte udpegninger til områder til opmagasinering af vand ved ekstremregn, men ikke udarbejdet konkrete målsætninger for den fremadrettede byudvikling. Forvaltningen anbefaler, at nuværende klimatilpasningsstrategi indarbejdes i forslag til kommuneplan samt at der ved fremtidige udpegninger til byudviklingsområder sikres de fornødne arealreservationer til håndtering af vand op til 50 års hændelser. Det er endvidere forvaltningens anbefaling, at der i forslaget til kommuneplan indarbejdes en målsætning om at skabe forbedrede vandveje i de eksisterende byområder, så risikoen for oversvømmelse mindskes. Se bilag D-Klimatilpasning.

 

Forvaltingen anbefaler derudover, at Teknik og Mljøudvalget anmodes om at tage stilling til det fremtidige kommunenale serviceniveau ved ekstrem regn, således at udvalget som fagudvalg kan tage stilling til dette forud for udarbejdelse af forslag til ny kommuneplan.

 

Kulturarv

Kommunens kulturhistorie beskrives gennem udpegninger af kulturmiljøer i kommuneplanen. Forvaltningen har fået udarbejdet en rapport om alle eksisterende udpegninger af kulturmiljøer i Herning Kommune. Rapporten er udarbejdet på baggrund af at eksisterende udpegninger er foretaget før 2007 i de daværende fire kommuner og var af stor svingende kvalitet i forhold til beskrivelser og afgrænsninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der fremadrettet fokuseres på fire hovedfortællinger om Herning Kommune i formidlingen og beskyttelsen af kommunens kulturmiljøer:

 • Det gamle kulturlandskab
 • Opdyrkningen af landskabet
 • Det moderne by- og industrisamfund
 • Kirker, Kirkegårde og Kapeller.

 

Særligt for kommuneplanens afsnit om kulturarv, foreslås udpeget et nyt særligt værdifuldt kulturmiljø ved Herning Sygehus’ ældste del. Se bilag E-Kulturarv.

 

Bynatur

Byudvikling, især ved fortætning, sætter stort pres på byens natur og den bynære natur. Det har i den sidste planperiode vist sig, at der flere steder er uoverensstemmelser med udpegninger til bynatur og mulige byudviklingsområder. Det er forvaltningens vurdering, at der skal ske en større prioritering af hvilke arealer, der skal fastholdes til bynatur og hvilke arealer, som kan indgå i byudvikling og byfortætning. Det er forvaltningens anbefaling, at der i den kommende planperiode arbejdes med bynatur i sammenhæng til Herning Kommunes natur- og parkpolitik, og at der ses på mulighederne for at skabe mere og bedre bynatur i sammenspil med den ønskede byudvikling. Se bilag F-Bynatur.

 

Husdyrbrugs betydning for byudvikling

Ved byudvikling som inddrager landbrugsjord bevæger byen sig tættere på de eksisterende husdyrbrug i landzonen. Dette kan skabe modstridende interesser, da byudviklingen kan betyde skærpede krav for de eksisterende husdyrbrug. Det er en forudsætning at byer overføres fra landzone til byzone hvis der skal foretages en egentlig boligudvikling. Se bilag G-Husdyrbrug og byudvikling.

 

I planperioden er det ligeledes blevet tydeligt, at en overførsel af landsbyer fra landzone til byzone i kommunens mindre byer, har betydning for udvidelsesmulighederne for de eksisterende husdyrbrug. Der forventes en svag befolkningstilbagegang i de to byer vind og Stakroge over de næste 12 år, og det er derfor forvaltningens vurdering, at behovet for boligbyggeri fremadrettet vil være begrænset. Forvaltningen anbefaler derfor, at Vind og Stakroge fremadrettet ikke indgår som byer, hvor der ønskes en egentlig boligudvikling. På den baggrund bedes Byplanudvalget tage stilling til, om Vind og Stakroge skal udgå som byer, hvor der ønskes en egentlig boligudvikling.

 

Forvaltningen vil ved behandlingen af forslag til kommuneplanen tydeliggøre, hvor nye udpegninger til byudvikling vil kunne betyde fremadrettede skærpede krav til eksisterende husdyrbrug.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter de enkelte temaer med henblik på indarbejdelse i forslaget til ny kommuneplan
at der i fremtidige boligområder sikres arealreservationer til sikring mod 50 års regnhændelser
at byplanudvalget tager stilling til om Vind og Stakroge skal udgå som byer, hvor der ønskes en egentlig boligudvikling. 

Beslutning

Byplanudvalget drøftede de enkelte temaer, med følgende retning til følge:

 

Vedvarende energi:

Positiv overfor flere vindmøller og solceller hvor der kan skabes lokal opbakning, og overfor biogasanlæg, hvor der bruges restprodukter. Herunder også mindre lokale anlæg.

 

Der skal indskrives et ambitiøst og realistisk måltal for produktion af vedvarende energi, der tager afsæt i 70% CO2 reduktions målsætningen.

 

Trafik:

I den 12 årige kommuneplan indtænkes et 30-års sigte på ny infrastruktur, herunder Lind Motorvejs tilslutning, Mørupvej og Snejbjergvej og østlig Vesterholmvejs tilslutning til vejen til fordelerringen.

 

Skovrejsning:

Generelt skal skovrejsning fremmes i Herning Kommune både for at fremme CO2 lagring, som rekreativ skov og for at forøge biodiversiteten.

Herunder udpegning af arealer til både skov og bynær skov. Ligesom arealer for negativ skovrejsning gennemgås med henblik på minimering.

 

Klimatilpasning:

I fremtidige boligområder sikres arealreservationer til sikring mod 50 års regn-hændelser, herunder arealer med dobbeltudnyttelse.

 

Kulturarv:

Der skal ske en øget fokusering på de væsentligste kulturmiljøer.

 

Bynatur:

Den blå/grønne struktur rundt om Herning opdateres i planperioden.

 

Husdyrbrugs betydning for byudvikling:

Vind og Stakroge skal udgå som byer og udvikle sig i landzone.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-7-20 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Midlertidigt samlingssted på Danmarksgades p-plads i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 11. maj 2020, at der skal udarbejdes et forslag til en lokalplan for et samlingssted for udsatte borgere i Kirsebærhaven på hjørnet af Fredensgade og Dalgas Allé i Herning. Det er desuden aftalt, at der i forbindelse med lokalplanen skal udarbejdes en rapport med erfaringer fra andre kommuner og lignende projekter, for blandt andet at belyse den optimale størrelse af et samlingssted. Mens dette arbejde pågår, er der behov for en midlertidig løsning for et samlingssted for udsatte borgere i Herning. Forvaltningen har på den baggrund undersøgt muligheden for at etablere et midlertidigt samlingssted på Danmarksgades parkeringsplads i Herning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Blå Kors har gennem en årrække drevet varmestue og herberg på Bethaniagade i Herning. Da de nuværende faciliteter er nedslidte og utidssvarende har Herning Kommune købt ejendommene Bethaniagade 26 – 30 for at opføre nyt byggeri til varmestue, herberg og ”skæve boliger”.

 

I baggården til Bethaniagade 26 har ”Den våde høne” været placeret. ”Den våde høne” har fungeret som samlingssted for en række borgere i Herning. I modsætning til varmestuens inden- og udendørs rum, har der i "Den våde høne" været mulighed at indtage alkohol og stoffer samt lignende aktiviteter.

 

Det er besluttet, at ”Den våde høne” ikke skal være en del af det nye byggeri i Bethaniagade. Da ”Den våde høne” delvist nedbrændte i september 2019 blev den nedrevet og

lukket. Siden da har brugerne manglet et etableret, værdigt og hensigtsmæssigt sted at mødes.

 

Beskæftigelsesudvalget har det faglige ansvar for etablering af et nyt samlingssted for udsatte borgere i Herning by. Udvalget har på møder i 2020 drøftet principper for dette samlingssted. Beskæftigelsesudvalget har ønske om, at der etableres åbne og transparente samlingssteder for udsatte i Herning by.

 

Byplanudvalget besluttede på mødet den 11. maj 2020, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag med mulighed for placering af et nyt, permanent samlingssted i Kirsebærhaven på hjørnet af Fredensgade og Dalgas Allé. Indtil et nyt, permanent samlingssted er etableret i Herning bymidte har forvaltnignen set på muligheden for at etablere et midlertidigt samlingssted på Danmarksgades parkeringsplads.

 

Planmæssige forhold

Danmarksgades parkeringsplads er omfattet af byplanvedtægt nr. 12 for kvarteret mellem Fonnesbechgade og Danmarksgade. Byplanvedtægten udlægger pladsen til parkering, men der ikke er forbud mod bebyggelse på pladsen. Etablering af et mindre, midlertidigt samlingssted med borde, bænke, en let overdækning / og eller afskærmning vurderes ikke i sig selv at være lokalplanpligtigt. Et midlertidigt samlingssted er også i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme 11.C8, der blandt andet udlægger området til offentlige formål. På den baggrund vurderer forvaltningen, at placering af et midlertidigt samlingssted på Danmarksgades parkeringsplads ikke er i strid med den gældende planlægning.

 

Placering og etablering af samlingssted

Forvaltnignen anbefaler, at et midlertidigt samlingssted placeres ved blodbøgen på den del af pladsen, der er belagt med grus. Herfra er der cirka 50 meter til de eksisterende offentlige toiletter på pladsen. Toiletterne driftes af Herning Kommune og åbne dagligt fra 7-22. Toiletternes åbningstider kan ændres efter behov. Blodbøgen giver skygge og læ, og den kan også fungere som et pejlemærke, der gør det let at finde samlingsstedet på pladsen. Arealerne omkring blodbøgen anvendes ligesom den øvrige del af pladsen til parkering. Parkeringspladserne benyttes blandt andet af slagteriets medarbejdere og kunder til de omkringliggende butikker, restaurationer med mere og har en høj udnyttelsesgrad. Forvaltningen vurderer, at der ved inddragelse af cirka 5 parkeringspladser kan etableres et midlertidigt samlingssted på pladsen.

 

Et samlingssted kan møbleres med kraftige borde- og bænkesæt i træ samt skaldespande. For at skabe en tryg og overskuelig zone for både brugere og øvrige borgere omkring samlingsstedet, anbefaler forvaltningen, at det afgrænses med et enkelt og transparent træhegn. Derudover kan der etableres yderligere ly og læ i form af lette afskærmninger og / eller overdækninger, for eksempel i form af sejl. Der kan placeres bede / blomsterkummer ved samlingsstedet for at skabe et indbydende miljø og som en generel forskønnelse af pladsen. Parkeringspladsen er oplyst med nyere parkarmaturer, der kan suppleres med yderligere belysning omkring samlingsstedet for at skabe tryghed i de mørke timer.

 

Blodbøgen på gruspladsen på Danmarksgades parkeringsplads. Til højre i billedet ses bygningen med de offentlige toiletter.

 

Forslag til placering af midlertidigt samlingssted på Danmarksgades p-plads, markeret med prikket skravering.

De stiplede pile viser adgang for fodgængere til pladsen.

 

Sammenhæng med byen og øvrige tilbud til udsatte borgere

Fra Danmarksgades parkeringsplads er der cirka 900 meter til Blå Kors varmestue i Bethaniagade og cirka 1100 meter til Markedspladsen, hvor der er forslag om at genhuse varmestuen, mens der bygges nyt i Bethaniagade. Det er en fordel, at et midlertidigt samlingssted ikke placeres helt tæt på varmestuen. Men der vurderes at være så langt fra varmestuen og "Den våde høne" i Bethaniagade, at der vil være behov for en form for "nudging" for at lede brugerne hen til et midlertidigt samlingssted på Danmarksgades parkeringsplads. Denne opgave kan blandt andet varetages af medarbejdere ved Herning Kommune, der i forvejen er i kontakt med målgruppen for samlingstedet.

 

Der er adgang til Danmarksgades parkeringsplads via Danmarksgade og smøger for fodgængere til Fonnesbechgade og Silkeborgvej.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager til efterretning at denne placering ikke kræver yderligere planlægning

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-3-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Budget 2021-2024 for Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 skal Byplanudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding.

Efter budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 4. juni 2020 fremsende budgetforslag til Budget og Analyse til viderefremsendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgenes budgetforslag skal i princippet bestå af følgende, opdelt på serviceområder:

 • Politiske årsmål
 • Driftsbemærkninger
 • Ændringsskema

 

På Byplanudvalgets serviceområde 09 Kommunale Ejendomme - Byfornyelse er der udarbejdet driftsbemærkninger og ændringsskema.

 

Der udarbejdes ikke politiske årsmål for Byplanudvalgets område.

 

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2020-priser, 1.000 kr.):

 

 

Regnskab 2019

Budget 2020

Budget 2021

00.25.15 Byfornyelse

479

499

497

Byfornyelse i alt

479

499

497

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender budgetforslag for 2021-2024, og at forslaget fremsendes til Budget og Analyse til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-12-20 Sagsbehandler: Marius Reese  

Fuglsang Holm

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget 2. juni 2020