Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. juni 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Udpegning af områder til placering af store husdyrbrug (fællesmøde med TMU)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 (x)
 (x)

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Kanstrup, Anders Debel, Marius Reese

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan har været behandlet på fællesmøde med Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 22. april 2014. Punktet blev udsat på baggrund af ønske om at få udarbejdet yderligere materiale til grundlag for en beslutning.
 
Der er udarbejdet en analyse med arealstørrelser som udvælgelseskriterie for udpegning af områder til store husdyrbrug samt en analyse af hvilke ændringer undladelse af ”større uforstyrrede landskaber” som parameter vil betyde for en udpegning. Dette fremgår af bilag 3.

Sagsfremstilling

Analysen med arealstørrelser som udvælgelseskriterie tager udgangspunkt i udpegningen beskrevet i Bilag 1, side 1-5. Endvidere er der i analysen vist arealstørrelser med og uden ”større uforstyrrede landskaber” som parameter for en udpegning.
  
Endvidere er udarbejdet notat om krav til bebyggelse i forbindelse med naturgasledninger, se bilag 4 samt nyt Kortbilag A med eksisterende husdyrbrug på kortet.

 

Minimumsafstandskrav til husdyrbrug i forhold til bymæssig bebyggelse: Inden for 50 meter er der tale om et forbud. Inden for 300 meter kan der gives godkendelse - evt. på vilkår til støj, lugt, fluer mm. Men de skal også altid overholde 5 OUE/m³ (som angiver geneafstanden til byzone). Geneafstanden reduceres dog, hvis landbruget er placeret nord for byzonen og den øges, hvis der, i samme punkt, er andre husdyrbrug, der lugter. 

 
Sagsfremstilling Byplanudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets behandling 22. april 2014 
Sagsresume
Dette forslag til tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet på baggrund af Naturstyrelsens indsigelse mod Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedrørende udpegning til placering af store husdyrbrug. Med kommuneplantillæg nr. 23 udpeger Herning Kommune i alt 8 områder til placering af store husdyrbrug.
 
Udpegningen er medvirkende til at sikre en større investeringssikkerhed for det enkelte landbrug, da man på baggrund af udpegningen må forvente, at Herning Kommune ikke tager arealerne i brug til anden anvendelse.
 
Sagsfremstilling
Naturstyrelsen gjorde i forbindelse med Forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024 indsigelse mod Herning Kommunes udpegninger til placering af store husdyrbrug. Store husdyrbrug er efter planloven defineret som husdyrbrug med over 500 dyreenheder (DE). For at sikre at Herning Kommuneplan 2013-24 kunne endeligt vedtages, blev det i den forbindelse aftalt, at Herning Kommune i det første halvår af 2014 skulle udarbejde et tillæg med en fornyet udpegning af områder til store husdyrbrug.
 
Nuværende udpegning består af en retningslinje om, at de store husdyrbrug skal placeres inden for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsjorde. Staten har stillet krav om, at der på kort sker en konkret udpegning af afgrænsede områder til store husdyrbrug. Herning Kommunes udpegning af særligt værdifulde landbrugsjorde ændres dermed ikke ved dette kommuneplantillæg, men fastholdes som udpeget i Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Ved udpegningen af områder til store husdyrbrug er der taget udgangspunkt i de prioriteringer, herunder arealer til byudvikling, beskyttelsesområder mv., der allerede er vedtaget gennem Herning Kommuneplan 2013-2024, samt de metoder til udpegninger som bl.a. nabokommunerne har benyttet. Herning Kommunes metode til udpegning kan direkte sammenlignes med metoden benyttet i Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommuner. Se bilag 2 for nabokommunernes konkrete udpegninger.
 
På den baggrund er følgende lagt til grund for en udpegning (se også bilag 1 samt kortbilag A):
 
A-, B- og C-målsatte naturområder, Grundvandsindsatsplanområder, Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomt indvindingsopland, Områder der anvendes til råstofindvinding, Hygiejnisk zone til vandværksboringer, oplande til vandområder, hvor målsætning ikke er opfyldt som følge af tilførslen af næringsstoffer (fosfor), § 3 arealer, potential natur, Natura2000, Spredningskorridorer, de kommunale handleplaner for de statslige Vand- og Naturplaner, større uforstyrrede landskaber, kirkebyggelinjer, fredninger, særligt værdifulde landskaber, skov, sø og å-beskyttelseslinjer, fredskov, 500 m til bebyggelse og 1000 m til centerbyer.
 
Analysen foretaget på baggrund af ovenstående parametre er at betragte som residual planlægning, dvs. en udpegning baseret kun på kendte bindinger uden en konkret vurdering af egnetheden af de enkelte områder. I ovenstående analyse er størsteparten af bindingerne baseret på lovgivning, som stiller specifikke krav til hvordan de enkelte arealer kan anvendes. Viborg og Ikast-Brande Kommuner har grundlæggende lavet residual planlægning.
 
Herning Kommune har et vist råderum inden for bindingerne ”Større uforstyrrede landskaber” og ”særligt værdifulde landskabsområder”, hvor der gerne må opføres landbrugsbygninger, men der må være en forventning om særlige krav i forhold til landskabet samt udpegning af ”Potentiel natur” og ”Spredningskorridorer”, som ikke er lovfastsatte udpegninger. Dog følger disse udpegninger å’er og anden natur med udpegninger fastsat efter anden lovgivning. Endvidere er fastlæggelsen af 500 m og 1000 m zonerne om bebyggelse ligeledes ikke lovfastsatte udpegninger, men medtaget med det formål at sikre plads til fremtidigt byudvikling.
 
Der er i den konkrete udpegning (de 8 områder) lagt til grund, at det er større sammenhængende områder, uden eller næsten uden bindinger, der udpeges. Der er taget særligt hensyn til områder der efter husdyrloven skal beskyttes mod kvælstofbelastning samt sammenhæng til områder udpeget i nabokommunerne.
Indstilling

Direktørerne for By, Erhverv og Kultur samt Teknik og Miljø indstiller,

at kriterier for udpegning af områder til store husdyrbrug drøftes og besluttes,

 

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-
2024 til foreløbig vedtagelse,

 

at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Byplanudvalget besluttede, at indstille forslag til tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024 om udpegningen for større husdyrbrug til foreløbig vedtagelse, med udgangspunkt i residualkortet inkl. ”større uforstyrrede landskaber” eks. områder indenfor ”omfratsvejen” ved Herning (bilag 3 side 3).
 
Johs Poulsen, Jørn Vedel Eriksen og Knud Nielsen kan ikke tiltræde beslutningen, men ønsker i stedet at udpegningen tager afsæt i det af forvaltningen på mødet den 22. april indstillede kort.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-13 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Forslag til klimatilpasningsplan til udsendelse i høring (fællesmøde med TMU)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Marius Reese, Anders Debel

Sagsresume

I 2012 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan. I overensstemmelse hermed fremlægges hermed forslag til Klimatilpasningsplan for Herning Kommune med henblik på udsendelse i høring. Klimatilpasningsplanen skal vedtages som Tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Prioriteringen af de kommende års klimaindsatser er foregået i samarbejde med Herning Vand A/S med henblik på at sikre enighed om indsatsernes gennemførelse. Efter endt høring forelægges planen til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med Herning Vand A/S udarbejdet forslag til Tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Forslaget vedlægges som bilag.
 
Under den offentlige høring vil borgerne have adgang til oversvømmelseskort, risikokort og klimatilpasningsplanen.
 
Klimatilpasningsplanen har til formål at beskrive hvilke lokale udfordringer, der er i Herning Kommune, og på baggrund heraf pege på, hvordan der kan ske klimatilpasning af byerne og det åbne land – på kort sigt og på langt sigt.
 
Til grund for klimatilpasningsplanen ligger et større kortlægningsarbejde, der er udført i samarbejde med Herning Vand A/S. Kortlægningen viser, hvor konsekvenserne af oversvømmelser vil være størst. På baggrund af kortlægningen er der sammen med Herning Vand A/S fundet frem til, hvordan klimaudfordringen bedst løses herunder prioriteret i hvilke områder, der skal igangsættes en indsats. Prioriteringen tager udgangspunkt i, hvor oversvømmelserne vil skade mest sammenholdt med de steder, hvor der i dag allerede er kendte oversvømmelseshændelser og prioriteringen tager ligeledes udgangspunkt i kriterierne i den tidligere vedtagne klimatilpasningsstrategi. Klimatilpasningsplanen har et fokus på Herning By da det under kortlægningsarbejdet blev identificeret at oversvømmelsesrisikoen er størst her.
 
I indsatsplanen er oplistet de indsatser, der ønskes gennemført de kommende år. Udover konkrete områder, hvor der skal laves nye klimaløsninger, lægges der op til en række generelle indsatser. Realiseringen af klimaindsatserne er et fælles ansvar. Planen indeholder til dette formål en række retningslinjer for kommunens planlægning, myndighedsbehandling og målsætninger for det fremtidige samarbejde mellem kommunen, forsyningen og private om at gennemføre klimatilpasningen.
Netop fordi klimatilpasning fordrer et øget samarbejde mellem Herning Kommune, Herning Vand A/S og de private grundejere og brugere af arealer, vil der i fremtiden være øget fokus på at sikre en god koordination og dialog om projekterne og de generelle indsatser. I afsnittene Handleplan er der nærmere redegjort for, hvordan klimatilpasning bør ske.
 
Der er i forbindelse med den offentlige høring af debatoplægget, fra 5. februar 2014 til den 5. marts 2014, indkommet én bemærkning til klimatilpasningsplanen. Bemærkningen omhandler placering af ny skole i Gjellerup/Hammerum i forhold til at der er udpeget en oversvømmelsesrisiko på boldbanerne ved Hammerum Hallen. Udpegningen betyder at der ved planlægning i området skal tages særligt stilling til hvor bygninger kan placeres samt behov for terrænregulering. Bemærkningen giver ikke anledning til særlige tiltag i selve klimatilpasningsplanen, men indgår i arbejdet med placeringen af skolen.
 
Regeringen og Kommunernes Landsforening har i 2012 indgået en aftale om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan, der kortlægger risikoen for oversvømmelse og skaber overblik over, og dermed danner et godt grundlag for beslutninger om nye investeringer i klimatilpasning. I aftalen ligger også et ønske om, at kommunerne skal løfte investeringerne til klimatilpasning med 2,5 mia. kr. om året.
 
Ny lovgivning gennemført foråret 2013 medvirker til, at forsyningsselskaberne kan medfinansiere klimatilpassede løsninger over jorden. Samtidig er der lagt op til tværgående løsninger, hvor tekniske anlæg, der f.eks. har et rekreativt indhold, kan medfinansieres af forsyningen. Forsyningens muligheder for medfinansiering gælder både kommunale og private anlæg og dækker både anlægs- og driftsudgifter, uden at selskabet altså kommer til at eje de nye anlæg. Herning Kommune og Herning Vand A/S samarbejder om 3 projekter (KLIT 1-3), hvoraf KLIT 1 ved Kløvervej er under udførelse.
 
KLIT projekterne etableres, inden klimatilpasningsplanen er færdig, men dækker et erkendt behov i området og ligger i naturlig forlængelse af de allerede planlagte oversvømmelsesbegrænsende tiltag i forhold til større regnvandshændelser i Herningsholm Å systemet.Indstilling

Direktørerne for By, Erhverv og Kultur samt Teknik og Miljø indstiller,

at Byplanudvalget indstiller forslag til Klimatilpasningsplan (tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024) til foreløbig vedtagelse,

 

at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P00-3-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Revision af parkeringskrav i f.m. nyt byggeri, til- eller ombygning eller ændret anvendelse af en ejendom (fællesmøde med TMU)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommunes parkeringsvedtægt ønskes revideret i forhold til de parkeringskrav Herning Kommune stiller over for restaurationer og hoteller i Herning Bymidte inden for det område, hvor Herning Kommunes Parkeringsfond finder anvendelse, se kortbilag A.

Sagsfremstilling

Den nuværende parkeringsvedtægt er fra før 1985 dog med en mindre ændring for ungdoms- og ældreboliger, som er reguleret fra 1 til en ½ p-plads i 90erne.
 
Krav til parkeringsarealer:
Parcel-/rækkehuse 2 p-plads pr. bolig
Etageboliger 1½ p-plads pr. bolig
1 værelses lejligheder 1 p-plads pr. bolig
Ungdomsboliger ½ p-plads pr. bolig
Ældreboliger ½ p-plads pr. bolig
Erhverv 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal
Hoteller 1 p-plads pr. værelse + 10 % til personale
Restauranter 1 p-plads pr. 8 siddepladser + 1 pr. samtidig beskæftiget personale.
 
Restauranter
De senere år er der sket en brancheglidning/udskiftning i bymidten, hvor der er kommet flere restaurationer. Ved den ændrede anvendelse stilles typisk et større krav til parkering da restaurationerne skal etablere 1 plads pr. 8 siddepladser til forskel fra 1 plads pr 50 m2 erhvervsareal for andre typer erhverv. Der er i de fleste tilfælde tale om ændring af lokaler i eksisterende bygningsmasse, hvilket betyder, at der ikke kan etableres yderligere parkeringsplader. Krav om indbetaling til Herning Kommunes Parkeringsfond for de pladser, der ikke kan etableres, har i flere tilfælde været årsag til, at projekter ikke realiseres. Dermed bliver parkeringskravet begrænsende for byudviklingen.
 
Det er forvaltningens vurdering, at parkeringskravet kan ændres til 1 pr. 12 siddepladser, uden det får betydning for, om der etableres det fornødne antal parkeringspladser. Dette begrundes med, at der i Herning Bymidte er gode kollektive transportmuligheder, samt at spidsbelastningstidspunkterne på byens parkeringspladser og anlæg ligger uden for restauranternes ”spidsbelastningstidspunkter”. Restauranter som barer og udskænkningssteder fordrer heller ikke kørsel i bil og dermed brug af parkeringspladser.
 
Hoteller
Herning Kommune stiller krav om, at der etableres én parkeringsplads pr. værelse ved opførelse af hoteller. For hoteller, som ønsker at placere sig tæt ved f.eks. banegården eller andre trafikknudepunkter for offentlig transport, hvor man må have en forventning om, at en del af kunderne benytter offentlig transport, kan parkeringskravet betyde, at projekterne er urealiserbare.
 
Det er forvaltningens vurdering, at der inden for parkeringsfondens område kan stilles et reduceret parkeringskrav på 25 % med begrundelse i, at en del af kunderne må forventes at benytte offentlig transport, og at gæster, der kommer i bil, i visse tilfælde ankommer flere i samme bil.
  
Forhold til allerede givne byggetilladelser
Fastlæggelse af parkeringsnormer er forvaltningsretligt at betragte som skøn under regel, hvilket konkret er lovligt, idet der netop er hjemmel til at fastsætte generelle normer. Der vil ikke i forbindelse med en generel praksisændring opstå problemer i relation til lighedsgrundsætningen, idet tidligere vedtagne lokalplaner har forholdt sig til de planmæssige forhold på tidspunktet for deres vedtagelse, se bilag.


Forhold til gældende lokalplaner

Herning Kommune kan i konkrete sager, på baggrund af en ændring i parkeringskravene, dispensere til parkeringskrav stillet i gældende lokalplaner. Dette kan ske når kravet om parkering ikke fremgår af lokalplanens formålsbestemmelse eller anvendelsesbestemmelse.
 
Krav til parkeringsarealer herefter
Parcel-/rækkehuse 2 p-plads pr. bolig
Etageboliger 1½ p-plads pr. bolig
1 værelses lejligheder 1 p-plads pr. bolig
Ungdomsboliger ½ p-plads pr. bolig
Ældreboliger ½ p-plads pr. bolig
Erhverv 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal
Hoteller ¾ p-plads pr. værelse + 10 % til personale
Restauranter 1 p-plads pr. 12 siddepladser + 1 p-plads pr. samtidig beskæftiget personale

Indstilling

Direktørerne for By, Erhverv og Kultur samt Teknik og Miljø indstiller,

at Byplanudvalget fastsætter parkeringskrav for restauranter inden for parkeringsfondens område (kortbilag A) til 1 p-plads pr. 12 siddeplader +1 p-plads pr. samtidig beskæftiget personale,

 

at Byplanudvalget fastsætter parkeringskrav for hoteller inden for parkeringsfondens område (kortbilag A) til ¾ p-plads pr. værelse + 10 % til personale,

 

at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Tiltrådt således at parkeringskrav for hoteller inden for parkeringsfondens område (kortbilag A) fastsættes til ¾ p-plads pr. værelse + 10 % af værelses antallet til personale.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.00-P15-1-13 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Mobilitetsstrategi (Fællesmøde med TMU)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Sagsresume

Der foreslås udarbejdet en mobilitetsstrategi for Herning Kommune, da mobilitet er afgørende for at fastholde kommunen attraktiv for erhvervslivet og bosætningen.

Mobilitetsstrategien vil indgå i tæt sammenhæng med kommunens øvrige planer og vil rangere på linje med Kommuneplanens strategiske niveau med direkte sammenhæng til underliggende temaplaner.
 
Hensigten med mobilitetsplanen er at give borgerne, de erhvervsaktive og virksomhederne de bedst mulige forudsætninger for at kunne transportere sig både som fodgænger, cyklist, kollektiv rejsende og i bil rundt i kommunen samt til/fra kommunen.  


Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en mobilitetsstrategi.

Sagsfremstilling

Formål
Herning Kommune har gennem de sidste årtier gennemgået en markant udvikling i både byudviklingen og infrastrukturen. Dette har været med til at gøre Herning til en attraktiv kommune for både erhvervslivet, til bosætning samt til oplevelser og fritidsaktiviteter.
 
For at sikre, at Herning Kommune også i fremtiden kan være en attraktiv kommune er der behov for udarbejdelse af en mobilitetsstrategi, der skal understøtte og muliggøre de politikker og visioner, der allerede foreligger ved at skabe et solidt fundament for fremtidig udvikling af den trafikale infrastruktur.
 
Mobilitetsstrategien vil indgå i en tæt sammenhæng med kommunens øvrige planer og rangerer på linje med Kommuneplanens strategiske niveau men med direkte reference til underliggende temaplaner som Trafiksikkerhedsplan, Cykelhandlingsplan, Kollektiv Trafikplan mv.
 
Derved sikres en overensstemmelse på tværs af de øvrige planer i kommunen, hvorved fysisk arealudvikling kombineres med overordnede målsætninger, der relaterer sig til både miljø, transport, erhvervsudvikling og borgerne generelt.
 
Målgruppe
Mobilitetsstrategien er et styringsredskab, som skal kunne give borgerne, de erhvervsaktive og virksomhederne de bedst mulige forudsætninger for at kunne transportere sig både som fodgænger, cyklist, kollektiv rejsende og i bil rundt i kommunen samt til/fra kommunen. Borgerne og erhvervslivet skal derved opleve at få reelle alternativer i forbindelse med deres transport.


Mobilitetsstrategien er et planstyrende redskab for forvaltningen i det daglige arbejde.  


Mobilitetsstrategiens principper
Mobilitet er noget der påvirker os alle i vores hverdag enten i form af vores eget transportbehov for at komme fra A til B eller i forbindelse med at flytte vare og gods mellem eksempelvis produktion, detailhandel og forbrugere.
 
Ofte bemærkes behovet for god mobilitet først når mobiliteten ikke er tilstrækkelig og generne overstiger det forventede og/eller det rentable. I sidste ende resulterer en dårlig mobilitet ofte i øgede omkostninger - menneskelige, økonomiske eller miljømæssigt – og dermed reduceret vækst.
 
I mobilitetsstrategien vil der blive arbejdet med to centrale begreber, nemlig
knudepunkter og korridorer, til beskrivelse af mobiliteten og de services og tilbud der tilbydes borgerne og de erhvervsdrivende for transport rundt om i kommunen.

Knudepunkter er lokaliteter, hvor to eller flere transportformer knyttes sammen med mulighed for at skifte transportmiddel. I knudepunkterne knyttes transportbehov for bolig, erhverv og rekreative tilbud sammen. Byudviklingen i området understøttes gennem udbuddet og tilstedeværelsen af forskellige transportformer.
 
Korridorer forbinder knudepunkterne ved hjælp af én eller flere transportformer og hvor der er et transportbehov mellem bolig, erhverv og rekreative tilbud.
 
De udpegende knudepunkter og korridorer i mobilitetsstrategien er ikke en beskrivelse af de eksisterende faciliteter, men skal ses som den fremadrettede vision for, hvilke transporttilbud Herning Kommune på sigt ønsker at arbejde hen imod at kunne tilbyde borgere og erhvervsdrivende i de enkelte områder.
 
Knudepunkterne og korridorerne beskrives med forskellige niveauer, til hvilke der knytter sig nogle forudbestemte services og faciliteter. På den baggrund er det muligt at udarbejde underliggende planer, der konkretiserer mobilitetsstrategiens visioner og målsætning gennem fysiske og adfærdsregulerende tiltag.

I mobilitetesstrategien vil der i øvrigt blive arbejdet med de gennemgående trafikanter nord/syd og øst/vest gennem kommunen, som skal sikre hurtig og sikker fremkommelighed for virksomheder og pendlere.

 

I Herning Kommune er der foretaget en række analyser og undersøgelser, der viser, at ca. 45 % af de daglige rejser under 5 km foretages i bil. Disse rejser er således for langt de fleste personer helt eller delvist mulige at gennemføre ved hjælp af andre transportmidler. Med et tilfredsstillende mobilitetssystem er det således muligt at kombineret transport, sundhed og bæredygtighed ved at understøtte brugen af cyklen på en del af rejsen.  

 
Sammenhæng
For at sikre sammenhæng og størst mulig værdi af de overordnede regionale og nationale strategier og infrastrukturprojekter, der i disse år er til debat, er det vigtigt, at Herning Kommune gennem mobilitetsstrattegien har klarlagt hvorledes kommunen bedst muligt kan støtte op om projekterne.
 
Mobilitetsstrategien vil derfor give beskrivelser af, hvorledes de nationale visioner kan sammentænkes med Herning Kommunes ønsker til den infrastrukturelle og bymæssige udvikling i kommunen.
  
Der vil på mødet blive givet en uddybende præsentation af den forventede arbejdsproces samt det nærmere indhold i mobilitetsstrategien.
Indstilling

Direktørerne for By, Erhverv og Kultur samt Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at udarbejdelsen af mobilitetsstategien igangsættes, så der skabes et grundlag for den fremtidige by- og infrastrukturudvikling i kommunen og som skal indgå i kommuneplanprocessen,

 

at Byplanudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 11.C5.5 - bevarende lokalplanforslag for Mindegade 2 - 6, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
   x
 
    x
    x

 

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslag nr. 11.C5.5 for Mindegade 2 – 6, Herning er, at Byplanudvalget i februar 2014 nedlagde forbud efter planlovens §14. Forbuddet blev nedlagt for at hindre nedrivning af Mindegade 4 og udnyttelse af ejendommen på en måde, som ville være i strid med den bevarende udpegning i Herning Kommuneatlas. Ejendommene Mindegade 2, 4 og 6 er udpeget som middel bevaringsværdige i kategori 6. Den bymæssige sammenhæng fra den tidlige bydannelse som de tre ejendomme indgår i, er en del af udpegningen. Derfor udarbejdes dette forslag til bevarende lokalplan for disse ejendomme.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan nr. 11.C5.5 for Mindegade 2 – 6, Herning stiller krav om bevaring af ejendommene og fastsætter bestemmelser for vedligeholdelse for at forhindre at ejendommene forfalder. Endvidere bestemmes med lokalplanforslaget, at ejendommene ved istandsættelse og ombygning skal tilbageføres til oprindeligt udseende, dog med mulighed for at udnytte tagetagen til bolig- og erhvervsformål. For at sikre bygningerne indeholder lokalplanen bestemmelser om, at det kræver Byrådets særlige tilladelse at nedrive eller ændre på disse bygninger.

 

Endelig bestemmes med lokalplanforslaget at bevaringsværdige træer i området, skal bevares og syge træer kan fældes og nye træer skal genplantes.

 

Området kan anvendes til boliger, let erhverv, café og restaurant. Der må ikke etableres butikker, spillehaller, banker, forsikringsselskaber og lignende.

 

I lokalplanforslaget stilles krav om parkeringspladser som minimum: 1 p-plads pr. bolig, ½ p-plads pr. ungdoms- eller ældrebolig, 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal og 1 p-plads pr. 8 siddepladser i beværtning. Kan parkeringskravene ikke opfyldes på egen grund, kan Herning Byråd tillade indbetaling til parkeringsfonden.
Bebyggelsesprocenten må højst være 100 og ny bebyggelse må ikke overskride aftrykket af den oprindelige bebyggelse ved gade- og gårdfacade. Mod vej skal bebyggelse opføres i skel.

 

Det bemærkes, at kommunen i særlige tilfælde kan blive overtagelsespligtig til ejendomme som er omfattet af bevaringsbestemmelser.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 11.C5.5 for Mindegade 2 – 6, Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-13 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 31.E2.2 for Køreteknisk Anlæg, Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslag nr. 31.E2.2 Køreteknisk Anlæg, Hammerum Øst, er et ønske fra køreteknisk anlæg om udvikling i en bæredygtig retning med f. eks. el-biler og klimavenlig energiindvinding, prøvebaner for politiet, for motorcykler samt etablering af undervisnings- og kontorlokaler i tilknytning til køreteknisk anlæg.

 

Sagsfremstilling

Den eksisterende lokalplan er fra oktober 1986. Planen forekommer i dag utidsvarende i forhold til industriets behov i dag. Kun en del af området er byggemodnet, fordi der ikke hidtil har været købere til det der allerede er byggemodnet.
 
Forslag til lokalplan nr. 31.E2.2 viderefører anvendelsen i området som let erhverv og udlægger et nyt delområde specifikt til undervisnings-, administrations- og kontorformål i tilknytning til køreteknisk anlæg. Der udlægges et trace til evt. forbindelsesvej fra Jens Mathiasens Vej i Hammerum til Tolstedvej i Gjellerup. Når denne vej etableres, skal tilkørslen til lokalplanområdet flyttes fra Hammerum Hovedgade til den nye forbindelsesvej. Grundstørrelserne i lokalplanområdet bliver mere fleksible ved at placering af underordnede læbælter ikke er fastlagt, og skal etableres af de pågældende kommende grundejere i forbindelse med etablering af bebyggelse.
 
Lokalplanen giver mulighed for etablering af anlæg til bæredygtig energi som f. eks. Solenergi, brintbaseret energi m.v. Der er også mulighed for at etablere anlæg til klimavenlig regnvandsbehandling og –afledning. Vindmøller kan, på grund af nærliggende boligområder, ikke etableres i lokalplanområdet.
 
Støjforholdende fra autoophuggervirksomheden i det nord-vestlige hjørne af lokalplanområdet, bliver reguleret ved miljøgodkendelse hvert 8. år. Virksomheden har begrænset lydniveauet med blandt andet høje mure.
 
En del af de overordnede plantebælter og nogle få af de underordnede i den eksisterende lokalplan, er etableret. Det er væsentligt, at de bliver bevaret og forbedret, samt at den overordnede idé i beplantningen færdiggøres i forbindelse med en genoptagelse af byggemodningen.
 
De bebyggelsesregulerende bestemmelser er som i den eksisterende lokalplan: - samlet rumfang højst 2 m3 pr. m2 grundareal og højst 40 % af grundens areal må bebygges; - der må bygges i højst 2 etager; - der skal min etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervs – etageareal, og parkeringen skal holdes på egen grund.


Der må ikke etableres detailhandel, spillehaller og boliger i lokalplanområdet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 31.E2.2 Køreteknisk anlæg og erhvervsområde, Hammerum Øst til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt dog således at delområde I og II sammenlægges og at bebyggelsesprocenten hæves til 50%.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 01.C4.1 for et centerområde ved Jyllandsgade i Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 01.C4.1 for et centerområde ved Jyllandsgade i Aulum. Baggrunden for lokalplanen er et §14 forbud nedlagt af Byplanudvalget d. 2. december 2013 mod nedrivning af ejendommen Jyllandsgade 11 i Aulum. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024.  

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart syd for Aulum Bymidte mellem Jyllandsgade og dækker et areal på ca. 5190 m2 omfattende matriklerne 1dk, 1rd, 1cz alle Kirkeby, Aulum, samt del af litra 7000c.  

 

Det er lokalplanens formål at fastlægge bevarende bestemmelser for den eksisterende, bevaringsværdige bebyggelse i lokalplanområdet. Disse bestemmelser skal sikre bevaring af eksisterende bebyggelses særlige arkitektoniske udtryk og bygningernes originale udseende. Det er nærmere betegnet den gamle mejeribygning og mejerimesterbolig, der skal sikres bevaret. Det er også lokalplanens formål at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden. Endelig er det lokalplanens formål at udpege og sikre eksisterende, bevaringsværdig beplantning.

 

Lokalplanområdet må anvendes til centerformål såsom boliger, udvalgsvarebutikker, kontorer, liberale erhverv, mindre håndværkspræget virksomhed, offentlige formål m.v.

 

Der stilles i lokalplanens bestemmelser krav til, hvordan istandsættelsesarbejder skal udføres på de to bygninger i lokalplanområdet, der har en høj bevaringsværdi. Således skal enhver istandsættelse og ombygning af en bygning med høj bevaringsværdi ske under hensyntagen til bygningens oprindelige udseende. Det vil sige, at istandsættelse skal ske i respekt for husets originale materialer, form og detaljer. Endvidere skal ethvert større istandsættelsesprojekt på en bygning med høj bevaringsværdi godkendes af Herning Byråd. Det betyder, at byrådet f.eks. skal give særlig tilladelse til bl.a. om- og tilbygning, ændring af farver og materialer samt udskiftning af tage, tagrender, skorstene, vinduer, døre, trapper, gelændere, sålbænke m.v.

 

Bebyggelse med høj bevaringsværdi må endvidere ikke nedrives.

 

Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse, hvorfor der stilles krav til materialer, omfang og placering af ny bebyggelse.

 

Det bemærkes, at kommunen i særlige tilfælde kan blive overtagelsespligtig til ejendomme som er omfattet af bevaringsbestemmelser.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 01.C4.1 for et centerområde ved Jyllandsgade i Aulum til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-14 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra bygherren om at opføre tæt-lav boligbebyggelse i området.

 

På byplanudvalgsmødet den 17. december 2012 blev et forslag til lokalplan for området udsat "indtil der foreligger et konkret projekt, inkl. vurdering af konsekvenser for naboer".

Sagsfremstilling

Plangrundlag

Lokalplanområet er beliggende i byzone og er i overensstemmelse med rammeområde 21.BL1 i Herning Kommuneplan 2013-2024, der er udlagt til blandet bolig og erhverv.

 

Der er ikke gældende lokalplan for området.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 47a og 51 Torup By og udgør ca. 0,5 ha i den sydøstlige del af Sunds.

 

Området afgrænses af Ilskovvej, en tankstation samt boliger mod nordvest og det offentlige, grønne areal Baneparken med Alhedestien mod sydøst. På den anden side af Baneparken, mod syd, ligger et mindre erhvervsområde.

 

Lokalplanområdet er i dag ubebygget efter nedrivning af blandt andet en ejendom, der tidligere fungerede som restauration.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i form af tæt/lav bebyggelse i maksimum 2 ½ etage. Det vurderes, at der kan etableres ca. 10 tæt/lav boliger i lokalplanområdet.

 

Lokalplanen udlægger arealer til vej-, sti- og parkeringsareal samt fælles fri- og opholdsarealer. Desuden stiller lokalplanen krav til beplatning og giver mulighed for etablering af støjskærm, såfremt dette viser sig nødvendigt.

 

En stor del af lokalplanområdet ligger i indsatsområdet til Sunds Vandværk og inden for 300 meter beskyttelseszonen til vandværksboringerne. Lokalplanen fastlægger derfor krav om beskytteles af grundvandet.

 

Lokalplanområdet disponeres i 4 delområder:

delområde I omfatter areal til bebyggelse, haver, fælles fri- og opholdsarealer samt evt. vej- og parkeringsareal,

delområde II omfatter areal til etablering af vej- og parkeringsareal,

delområde III omfatter arela til læbeplantning,

delområde IV omfatter et mindre friareal med mulighed for spredt beplantning.

 

Som vejnavn til lokalplanområdets vej A-A foreslåes "Alhedevænget" eller "Bøgely".

 

Der ligger en vejbyggelinie på 17,5 meter på Ilskovvej, der berører den vestlige del af lokalplanområdet.Vejbyggelinien skal respekteres, og der må ikke etableres nogen form for blivende anlæg inden for denne uden eventuel dispensation fra Vejdirektoratet.

 

Desuden er der tinglyst vejret for matr. nr. 47b og 1ar Torup By, som ligger umiddelbart nordvest og sydvest for lokaplanområdet. Denne vejret skal respekteres og er sammen med vejbyggelinien bestemmende for placeringen af lokalplanens vej A-A og dermed for disponeringen af området i øvrigt.

 

Vurdering af konsekvenser for naboer

Lokalplanområdet ligger i kommueplanrammeområde 21.BL1, som er udlagt til blandet bolig og erhverv. Umiddelbart sydøst for lokalplanområdet, på den anden side af Baneparken/Alhedestien, ligger erhvervsområdet E2, der er udlagt til erhverv i miljøklasse 2-3 (kan placeres i en afstand af 20-50 meter fra boliger).

 

I erhvervsområdet ligger to virksomheder, Thorupvej 11D (Ret-Lak A/S) og Thorupvej 15 (Sunds Autolager) - en autolakering og et tidligere autoophug, der er ophørt i 2013.  Virksomhederne ligger i en afstand af 40-100 meter fra lokalplanområdet og kan være til gene for de planlagte boliger.

 

Virksomhedernes aktuelle, lovlige drift kan fortsætte, men en eventuel udvidelse af virksomhederne vil vanskeliggøres med lokalplanens mulighed for etablering af boliger.

Virksomhedmiljø, Herning Kommune vurderer, at placeringen af tæt/lav boligbebyggelse nær erhvervsområdet E2 er uhensigtsmæssig og i modstrid med Miljøstyrelsens vejledning, jf. ovennævnte afstande (bilag 2).

 

Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanområdet, i kraft af dets placeirng i bymæssig kontekst, og i kraft af det eksisterende plangrundlag, hvor lokalplanområdet er udlagt til blandet bolig og erhverv og erhvervsområdet er udlagt til virksomhedsklasse 2-3, kan anvendes til boliger og erhvervsområdet ønskes nedjusteret.

 

På baggrund af ovennævnte kilder til støjforurening, indeholder lokalplanen mulighed for etablering af støjafskræmning langs lokalplanområdets sydøstlige afgrænsning mod erhvervsområdet og langs den nordvestlige grænse mod Ilskovvej.

 

Den nuværende stiforbindelse gennem området, der forbinder Granly med Baneparken/ Alhedestien bibeholdes med lokalplanen. Stien kan dog flyttes.

 

Lokalplanforslaget strider mod en tinglyst vejret til matr. nr. 47b og 1ar gennem lokalplanområdet. Lokalplanen giver fortsat vejadgang til de to matr., men lokalplanens vej A-A flyttes for at komme uden for vejbyggelinien på Ilskovvej og for at kunne etablere en sammenhængende støjskærm mod Ilskovvej såfremt dette viser sig at være nødvendigt. Der skal således indgåes aftale med de påtaleberittigede vedr. flytning af vejen forud for etablering af vej A-A. Såfremt der ikke kan indgåes aftale, er der med lokalplanen planlægsningsmæssigt grundlag for et gennemføre en ekspropriation af vejretten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 21.BL1.2 for et boligområde ved Granly i Sunds til foreløbig vedtagelse,

 

at Byplanudvalget indstiller, at vej A-A kan navngives "Alhedevænget" eller "Bøgely".

Beslutning

Tiltrådt således vej A-A navngives Alhedevænget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde i Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 29. oktober 2013 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde i Vildbjerg. Forslaget er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 81.B18.1 for et boligområde med klimatilpasning i Vildbjerg.


Planforslagene har været i offentlig høring fra den 13. november 2013 til d. 8. januar 2014.


Der er kommet i alt 5 henvendelser med indsigelser og bemærkninger til planforslagene.

Sagsfremstilling

Intentionen i det gældende rammeområde 81.B5 er bebyggelse med en åben/lav karakter og en bebyggelsesprocent på max 30. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 11 udlægges et nyt rammeområde 81.B18 til boligformål med mulighed for både åben/lav og tæt/lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på max 40. Der kan opføres bebyggelse i op til 2 etager med en højde på max 8,5 m. Der skal etableres opholdsarealer på mindst 100% af boligetagearealet og anlægges mindst 1 p-plads pr. bolig.

 

Der kan i området udlægges arealer til rekreative områder med regnvandsbassiner, og for at forbedre boligmiljøet og friarealerne, skal der ved nyanlæg kunne plantes langs veje, stier og på friarealer. Der skal være sikre og bekvemme stiforbindelser for cyklende og gående.

 

De indkomne indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag 81.B18.1 omhandler orientering om ledningsanlæg, oversigtsarealer, udformning af vendepladser, mulighed for liberalt erhverv, placering af regnvandsbassiner, bebyggelsesprocent, belægning på stier, mulighed for at opføre bebyggelse i to etager, placering af tilkørsel til lokalplanområdet, eventuel sammenlægning af grundejerforeninger, grundejerforeningsforpligtelser og udstykningen i det hele taget.

 

Indsigelserne og bemærkningerne er kommenteret og vurderet af forvaltningen i et selvstændigt indsigelsesnotat " Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan 81.B18.1 og forslag til tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2013-2024".

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde i Vildbjerg til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 81.B18.1 for boligområde i Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har d. 29. oktober 2013 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 81.B18.1 for et boligområde i Vildbjerg. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra d. 13. november 2013 til d. 8. januar 2014. Der er i offentlighedsperioden indkommet 5 indsigelser og bemærkninger.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål at give mulighed for boliger i form af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse og samtidig muliggøre etablering af et stort rekreativt område med regnvandsbassiner med henblik på klimatilpasning, beplantning og stiforbindelser til de omkringliggende boligområder. Udover regnvandsbassiner giver lokalplanen mulighed for at udføre andre klimatilpasningstiltag som f.eks. regnbede integreret i vejprofilerne.

 

Lokalplanforslaget er ikke i oversensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 i forhold til bebyggelsesprocenten, hvorfor der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 11.

 

Der er i offentlighedsperioden indkommet 5 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget:

 

De indkomne indsigelser og bemærkninger omhandler

 

 • Energi Midt: Orientering om ledningsanlæg (forvaltningen noterer sig bemærkningen)

 

 • Midt- og Vestjyllands Politi: Oversigtsarealer og udformning af vendepladser (forvaltningen indarbejder dette i den endelige lokalplan)

 

 • Nabo til lokalplanområdet: Indsigelse mod mulighed for liberalt erhverv (Dette er en mulighed, Herning Kommune generelt giver i boligområder, hvorfor forvaltningen anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes)

 

 • Nabo til loklalplanområdet: Placering af regnvandsbassiner (Forvaltningen anbefaler, at indsigelsen imødekommes, idet regnvandsbassinerne bør rykkes så langt mod nord som muligt)

 

 • Nabo til lokalplanområdet: For høj bebyggelsesprocent og befæstelsesgrad 40% (Forvaltningen anbefaler fortsat en bebyggelsesprocent på 40 hvad angår tæt-lav bebyggelse og 30 for åben-lav bebyggelse, hvilket er helt generelt for Herning Kommune. Forvaltningen anbefaler dermed, at indsigelsen ikke imødekommes)

 

 • Nabo til lokalplanområdet: Indsigelse mod grusstier i området med ønske om fast belægning på stier i delområde 2 (Forvaltningen anbefaler, at indsigelsen ikke anbefales, da det er intentionen, at delområde 2 skal have et naturmæssigt præg)

 

 • Beboere på Solvænget: Indsigelse mod muligheden for at opføre bebyggelse i to etager (Herning Kommune giver generelt mulig for at bygge i to etager i alle nye boligområder, hvorfor forvaltningen anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes)

 

 • Beboere på Solvænget og Grundejerforningen Kildebakken: Indsigelse mod placering af tilkørsel til lokalplanområdet (Forvaltningen vurderer, at indkørsel via Solvænget er mest optimal, bl.a. fordi der her er en eksisterende indkørsel til området. Derfor anbefaler forvaltningen, at indsigelsen ikke imødekommes)

 

 • Grundejerforeningen Kildebakken: Indsigelse mod eventuel sammenlægning af grundejerforeninger og nye grundejerforeningsforpligtelser (Forvaltningen vurderer, at §14.7 bør udgå, så indsigelsen for så vidt angår sammenlægning af grundejerforeninger imødekommes)

 

 • Grundejerforeningen Kildebakken: Indsigelse mod, at udstykningen bliver mulig i det hele taget, hvor der i dag er et grønt område (Der er med eksisterende lokalplan 46A mulighed for at opføre 44 tæt-lav boliger. Med lokalplan 81.B18.1 bliver der mulighed for ca. 13 boliger, og der vil fortsat være et stort naturpræget friareal. derfor anbefaler forvaltnigen, at indsigelsen ikke imødekommes)
   
  Indsigelserne og bemærkningerne er yderligere kommenteret og vurderet af forvaltningen i et selvstændigt indsigelsesnotat " Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan 81.B18.1 og forslag til tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2013-2024".

 

Forvaltningen vurderer, at der bør foretages følgende ændringer i den endeligt vedtagne lokalplan:

 

 • De to regnvandsbassiner rykkes efter revurdering af forvaltningen og Herning Vand så langt mod nord som muligt (i henhold til indsigelse 3.B)

 • Der medtages et for udstykningen passende areal til fælles friareal i delområde 1, som grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligehold af.

 • Delområdeafgrænsningen skal justeres derefter.

 • § 14.7 udgår af lokalplanen, således at der i forbindelse med stiftelse af en ny grundejerforening for lokalplanområdet ikke kan kræves sammenlægning med de omkringliggende grundejerforeninger (i henhold til indsigelse 5.F).

 • § 9.6 rettes til :"Ren- og vedligeholdelse af fællesarealer i delområde 1 skal til en hver tid varetages af den i § 14 nævnte grundejerforening".

 • § 14.4 rettes til:"Herning Vand skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af delområde 2".

 • Der tilføjes til §4.1: "...Der skal etableres en offentlig stiforbindelse i delområde 2 i princippet som vist på kortbilag 2.

 

 

Forvaltningen foreslår endvidere, at der fremsendes en sag til Byplanudvalget om beslutning af vejnavn i lokalplanområdet, når der foreligger en ansøgning om vejprojekt, og en byggemodning bliver aktuel.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 81.B18.1 for et boligområde med klimatilpasning i Vildbjerg til endelig vedtagelse med de foreslåede ændringer til disponering af delområde 2 samt

 

at § 14.7 udgår af lokalplanen

 

at § 9.6 rettes til :"Ren- og vedligeholdelse af fællesarealer i delområde 1 skal til en hver tid varetages af den i § 14 nævnte grundejerforening"

 

at § 14.4 rettes til:"Herning Vand skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af delområde 2"

 

at der tilføjes til §4.1: "...Der skal etableres en offentlig stiforbindelse i delområde 2 i princippet som vist på kortbilag 2.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-13 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 til Herning kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej, Herning,

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
    X
 
    X
    X

 

Sagsresume

Dette forslag til tillæg nr. 16 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er udarbejdet i
forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E4.3 Erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej, Herning.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplantillægget lægger de tre nordligste matrikler af rammeområde
14.Bl1 ind under rammeområde 14.E4, og tilføjer muligheden for hotelvirksomhed til
bestemmelserne i rammeområde 14.E4.

 

Reguleringen af rammeområdet sker for at fuldende muligheden for let erhverv i randen af 14.E4 langs Dronningens Boulevard og Messevejen.
Tilføjelsen til bestemmelserne om muligheden for hoteldrift er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 14.E4.3.

 

Forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra den 12. februar 2014 til den 9. april 2014. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 16 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Erhvervsområde ved Dronningens Boulevard og Messevejen til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-13 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 14.E4.3 Erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
    X

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslag nr. 14.E4.3 er en ansøgning om ændring af lokalplan nr. 14.E4.1 med henblik på at kunne drive hotelvirksomhed i området. Ansøgningen  blev principgodkendt på Byplanudvalgets møde den 16. september 2013. Beslutningen fra mødet er, at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen og lokalplan for området med mulighed for hotelvirksomhed.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 14.E4.3 giver mulighed for erhvervsbebyggelse, der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne, så som kontorer, liberale erhverv, offentlige formål, elektronikværksteder, laboratorier, lager, servicevirksomheder, håndværksprægede virksomheder og lignende samt hoteldrift. Bebyggelsesprocenten er 75 og der kan opføres bebyggelse i op til tre etager med en max højde på 15 m. Der kan etableres detailhandel i tilknytning til en virksomhed med et areal på 5% af virksomhedens bruttoetageareal dog højst 300 m2 til salg af produkter, der er fremstillet på virksomheden.

 

Lokalplanforslaget fastsætter krav om en p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv, hotelvirksomhed og detailhandel. Endvidere er der krav om 1 overdækket cykelparkeringsplads pr. 200 m2 etageareal.

 

Endelig indeholder lokalplanforslaget krav om bevaring af markante træer og forslag til anlæg af yderligere grønne arealer i området.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 12. februar 2014 til den 9. april. 2014. Der er indkommet et høringssvar til lokalplanforslaget. Høringssvarret indeholder 7 punkter hvoraf de 4 bliver vurderet til at forholde sig til lokalplanforslaget og de øvrige 3 er af general karakter eller angår områder uden for lokalplanområdet.

 

Punkt 1. Indsiger ønsker miljøgodkendelse. Det må være miljøvurdering der menes. Planafdelingen har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø. Etablering af et hotel kan medvirke til at generere mere trafik til området. Det vurderes dog, at det ikke er en væsentlig ændring i forhold til eksisterende trafik. Derfor er der ikke foretaget yderligere miljøvurdering.

Endvidere bemærkes det, at påklage over afgørelse, om der skal gennemføres miljøvurdering, skal rettes til Natur- og Miljøklagenævnet. Dette fremgår af den klagevejledning, der er indsat i afsnittet om miljøvurdering.

 

Punkt 2. Indsigelse mod at lokalplanen tillader bebyggelse i op til 3 etager. Indsiger ønsker højest 2 etager. Indsigelsen er ikke begrundet.

Forvaltningen anbefaler at fastholde 3 etager. Det kan medvirke til en smule fortætning og en bedre økonomi i ny bebyggelse.

 

Punkt 3. Indsigelse mod flere p-pladser i området, da det vil generere mere generende biltrafik.

Lokalplanforslaget stiller krav om parkeringspladser efter de vedtagne regler.

 

Punkt 4. Indsigelse mod restaurant- og hotelvirksomhed fordi det vil ændre området. Indsiger foreslår, at hotel- og restaurationsvirksomhed henvises til hovedgaden eller ledige bygninger tættere på messecentret.

Forvaltningen henviser til baggrunden for at udarbejde lokalplanen.

 

Punkt 5. Indsiger mener at området er velegnet til små firmaer.

Der er ikke noget konkret forslag til lokalplanen.

 

Punkt 6. Punket er af generel karakter og vedrører ikke specifikt lokalplanområdet.

 

Punkt 7. Punket vedrører Teglparkskoven som ligger uden for lokalplanområdet.

 

Sammenfattende konkluderer forvaltningen, at det ikke kan anbefales at imødekomme indsiger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalger indstiller forslag til lokalplan nr. 14.E4.3 Erhvervsområde ved Poppelvej, Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej, Herning til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-14 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 4. marts 2014 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2013-2024 som er udarbejdet i forbindelse med forslag til  lokalplan 02.B4.1 for et boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 12. marts 2014 til den 7. maj 2014. Der er ikke indkommet indsigelser til planforslagene.

Sagsfremstilling

Med kommuneplantillæg nr. 18 overføres rammeområde 02.OF3 til boligformål ved en sammenlægning med rammeområde 02.B4. Endvidere sker der en justering af afgrænsningen mellem rammeområderne 02.B4 og 02.R5, så afgrænsningen fremover er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
 
I rammeområde 02.B4 er der mulighed for både åben/lav byggelse med en bebyggelsesprocent på max 30 og tæt/lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på max 40. Der kan opføres bebyggelse i op til 2 etager med en højde på max 8,5 m.
Der skal etableres opholdsarealer på mindst 100% af boligetagearealet og anlægges mindst 2 p-pladser pr. bolig. Ved indretning af ungdomsboliger og ældre-/handicapegnede boliger skal der etableres mindst 1 p-plads pr. bolig.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-13 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 02.B4.1 for et boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 4. marts 2014 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan
02.B4.1 for et boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup samt forslag til tillæg nr.18 til Herning Kommuneplan 2013-2024.
Planforslagene har været i offentlig høring fra den 12. marts 2014 til den 7. maj 2014.
Der er ikke indkommet indsigelser til planforslagene.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter et areal på ca.12390 m² i den vestlige del af Haderup. Området er mod nord afgrænset af Jens Jensens Anlæg, mod vest af mark og krat, mod syd af et parcelhuskvarter og mod øst af Herningvej.
 
En del af området er omfattet af lokalplan 2.05, der udlægger et område til offentlige formål som f.eks. plejehjem. En fremtidig anvendelse til selvstændige boliger kan ikke realiseres med gældende planlægning, hvorfor nærværende lokalplan er udarbejdet.
 
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for boliger i form af åben/lav (parcelhuse) og tæt/lav (fx rækkehuse) bebyggelse. I den forbindelse er det muligt at nedrive eksisterende bebyggelse. Det er endvidere lokalplanens formål at give mulighed for at etablere fælles friarealer til områdets boliger.
 
Lokalplanområdet må anvendes til boligformål med tilhørende grønne områder og fællesfaciliteter. Der kan endvidere i området drives virksomhed til liberale erhverv, som er forenelig med områdets karakter af boligområde.
 
Bebyggelsesprocenten for åben/lav boligbebyggelse fastsættes til 30, mens den for tæt/lav boligbebyggelse fastsættes til 40. Bebyggelse kan opføres i maksimum 2 etager og med en højde på maksimum 8,5 meter. Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Jens Jensensvej. For at sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser i tilknytning til boligerne. Desuden skal der i lokalplanområdet sikres stier til områdets egen betjening.
 
Lokalplanen er ikke i oversensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 i forhold til anvendelsen, bygningshøjde og etageantal, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 18.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 02.B4.1 for et bligområde ved Jens Jensensvej i Haderup til endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.00.05-P19-2-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Principgodkendelse for Baunetoften i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Forvaltningen anbefaler at der muliggøres yderligere byggeri på ubebyggede arealer i Lokalplan nr. 41.B11.1 for boligområde nord for Østerbyvej i Tjørring ved Baunetoften. Samtidig anbefales en inddragelse af de grønne arealer beliggende syd for Baunetoften, til boligformål eller som grønne friarealer. For at imødekomme forvaltningens anbefalinger skal der udarbejdes ny lokalplan og eventuelt et kommuneplantillæg.

 

Som grundlag for Byplanudvalgets beslutning om områdets fremtidige planlægning fremlægges 3 scenarier til principgodkendelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 41.B11.1 for boligområde nord for Østerbyvej i Tjørring ved Baunetoften er forældet i forhold til områdets udvikling og muliggør ikke yderligere byggeri. De grønne arealer, der ligger i Lokalplan nr. 41. BL1.2 for område til boliger, erhverv og offentlige formål ved Tjørring Hovedgade, syd for Baunetoften, har ingen funktion i dag, og er ikke udlagt med nogen anvendelse i lokalplanen. For at opnå en større helhed i området samt at muliggøre salg af grunde til boligformål, anbefaler forvaltningen at medtage de grønne, ubenyttede arealer i planlægningen. Der er fremlagt 3 scenarier nedenfor der beskriver forskellige udviklingsmuligheder i lokalplanområdet.  

 

I scenarie 1, 2 og 3
De 3 scenarier omfattet alle udbygning af den vestlige del af lokalplanområdet med to byggefelter med 1- og 2 – etages boligbebyggelse. Der etableres en ny stiforbindelse i den vestlige del af lokalplanområdet samt vejføring og parkeringsarealer tilhørende de nye boligbebyggelser. I scenarie 2 og 3 etableres der bebyggelse på de sydlige arealer og et beplantningsbælte ud mod Gilmosevej i den sydlige del af lokalplanområdet. Gamle træer og beplantning søges bevaret i alle 3 scenarier. Bebyggelsesform og karakter, hvor bygningerne er placeret tæt på Baunekirke, vil tilpasses det eksisterende byggeri og respekterer kriterier for arkitekturen ved nyt byggeri tæt på kirken.

 

Scenarie 1

I henhold til scenarie 1, indgår de grønne arealer syd for Baunetoften i lokalplanområdet som fælles friarealer. Friarealerne kan med fordel udnyttes af bebyggelsen i lokalplanområdet i form af legeplads og friarealer. Ulemper ved dette forslag er, at den sydlige del af lokalplanområdet stadig vil ligge ubebygget som nu, samt fortsat vil skulle driftes som grønne områder.

 

Scenarie 2

Scenarie 2 omfatter ud over boligudbygning af den vestlige del af lokalplanområdet også bebyggelse af den østlige del af de grønne, ubenyttede arealer. Den østlige del af de grønne arealer bebygges med 1-etages boligbebyggelse, som tilpasses terrænnet og giver gennemkig i bebyggelsen. Den vestlige del af de grønne ubenyttede arealer forbliver ubebygget.

 

Fordele ved dette scenarie er, at byggemuligheden af det østlige område kan medvirke til en moderat udbygning i lokalplanområdet, og samtidig give mulighed for friere rammer til udnyttelse af de resterende grønne arealer, der eksempelvis kan

indgå i lokalplanområdet som fælles friarealer.

 

Ulemperne ligger i, at der kan opstå visuelle konflikter med hensyn til udsigt mod syd fra matriklerne 8ip og 8iq. Derfor er det hensigtsmæssig at bebygge dette areal med max. 1- etage højde med gennemkig i bebyggelsen.

 

Scenarie 3

Scenarie 3 tager udgangspunkt i udbygning af både den vestlige del af lokalplanområdet og hele det grønne, ubenyttede arealer beliggende syd for Baunetoften. På de grønne arealer kan der bebygges kun med max.1-etages højde på grund af udsigten mod syd fra ejendommene beliggende på matr. nr. 8ip og 8iq.

 

Scenarie 3 kan åbne muligheder for fuld udnyttelse af lokalplanområdet til boligbebyggelse og dermed lægge i tråd med Herning Kommunens ønsker om at sælge ubrugte arealer til boligudvikling.

 

Ulemper ved dette scenarie ligger i, at en del af det vestlige grønne areal er omfattet af den eksisterende lokalplan. 41. BL1.2 som et areal til udvidelse af parkering øst for Baunekirke. Dette areal har i lang tid ligget ubenyttet hen, og er samtidig ændret i forhold til vej- og stiforbindelser.


Planmæssige forhold

Lokalplanområdet er beliggende i byzone, inden for kommuneplanens rammeområder 41.B11 og 41.OF4. Hvis den foreslåede disponering som er vist i scenarier 2 og 3 skal kunne realiseres, skal der udarbejdes et tillæg til Herning Kommuneplan 2013 - 2024. Indeholdende ændring i afgrænsningen og anvendelsen af et areal beliggende i rammeområde 41.OF4 og overførsel af den til rammeområde 41.B11.

 

I scenarie 1 er der ikke behov for kommuneplantillæg, da anvendelsen af de grønne arealer ikke ændres.  

 

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssig at ændre dele af rammeområde 41.OF4 til boligformål, så der opnås en sammenhæng med boligområdet beliggende i det nordlige del af området. Det vil åbne flere muligheder for boligudvikling i området og dermed mindre restarealer i området.

 

For at skabe sammenhæng og kvalitet i området, vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssig at udarbejde en ny lokalplan, eventuelt med kommuneplantillæg, for det på kortbilag afgrænsede område.

 

En lokalplan skal indeholde bestemmelser om placering af bebyggelse, veje-, parkering- og fælles friarealer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning for området og 

 

at Byplanudvalget i så fald tager stilling til hvilket scenarie, der skal danne grundlag for planlægningen.

Beslutning

Byplanudvalget principgodkender planlægningen for området ud fra scenarie 2

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-P16-3-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Principansøgning for dagligvarebutik på Lysgaardvej i Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget ansøgning om igangsætning af en lokalplan, for en dagligvarebutik til lokalområdets forsyning iet område ved Lysgårdvej 24 og Hjejlevej 4 i Vildbjerg. (Se kortbilag A).
 
Området er omfattet af kommuneplanramme 81.BL2 der ikke giver mulighed for etablering af detailhandel. Projektet kan således kun realiseres gennem udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Ansøger ønsker at etablere en dagligvarebutik til lokalområdet forsyning på op til 1000 m2 til betjening af boligområderne i Vildbjergs vestlige del.
 
Området er omfattet af kommuneplanramme 81.BL2 som udlægger området til blandede bolig og erhvervsformål. Kommuneplanrammen giver ikke mulighed for etablering af detailhandel. Der skal således laves et kommuneplantillæg samt lokalplan for at kunne realisere projektet.
 
Området er placeret ca. 400 meter fra udpegningen af Vildbjerg Bymidte i Herning Kommuneplan 2013-2014 og ca. 600 meter fra område udpeget til dagligvarebutik til lokalområdets forsyning i lokalplan 81.B13.1.
 
Miljøministeriet har i forbindelse lovarbejdet med detailhandelsbestemmelserne i planloven udtalt, at der som udgangspunkt skal være 500 meter til andre detailhandelsudpegninger ved placering af dagligvarebutikker til lokalområdets forsyning. Dette for at sikre at der ikke sker en indirekte udvidelse af byenes bymidter. I den konkrete sag er det planafdelingens vurdering, at Park Alle kan betragtes som en barriere der vil sikre at der ikke sker en indirekte udvidelse af Vildbjerg bymidte.
 
Det er forvaltningens vurdering, at placering af en ny dagligvareforretning på det ansøgte sted vil gøre det svært at realisere en ny dagligvarebutik inden for lokalplan 81.B13.1. Endvidere betyder afstanden til Vildbjerg bymidte at en del af handlen fra bymidtens dagligvareforretninger kan forventes flyttet til den nye butik. Dermed kan en ny dagligvarebutik være med til at svække Vildbjerg bymidte. Dog bliver det samlede butiksudbud i Vildbjerg by større og kan medvirke til samlet at styrke byen som handelssted.
 
Børn og Familieudvalget har den 14. maj behandlet punkt om Daginstitutionen Himmelblå, som evt. ønskes flyttet til Trehøje Gl. Rådhus. Firmaet JCN-Bolig som ejer grunden har i forbindelse med præsentationen af projektet tilkendegivet, at de ligeledes forhandler med en dagligvarekæde omkring placering af butik på en anden del af ejendommen. Børn og Familieudvalget har besluttet ikke at arbejde videre med projektet.
  
En dagligvarebutik ved Trehøje Gl. rådhus vil medvirke til at sikre et større butiksudbud i Vildbjerg Bymidte og dermed styrke stedet som handelssted. Ved det konkrete projekt med både daginstitution og dagligvarebutik på samme grund skal der kunne findes en trafikal løsning som tilgodeser både kundestrømmen til butik samt behovet for stor trafiksikkerhed ved dagsinstitutionen.
 
Det er forvaltningens vurdering at skulle det vise sig umuligt at placere en dagligvarebutik på ejendommen med Trehøje Gl. Rådhus vil virksomheden med al sandsynlighed kunne finde en anden placering inden for Vildbjerg Bymidte.
 
Forvaltningens samlede vurdering er derfor at nuværende detailhandelsstruktur bør fastholdes, således at Vildbjerg bymidte fremadrettet stadigt prioriteres som områdets vigtigste handelssted.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der gives afslag på det ansøgte

Beslutning

Tiltrådt, da det er i strid med kommuneplanen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P19-1-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Principgodkendelse erhvervsområde i Fårbæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af eksisterende virksomhed i Fårbæk,  som ønsker at udvide erhvervsarealet.

Sagsfremstilling

I den sydlige del af Fårbæk ligger en eksisterende transportvirksomhed som ønsker at udvide virksomheden mod syd. Udvidelsen omfatter et areal til tankvogntrailere. Tidligere har virksomheden haft arealer andre steder, men denne mulighed er ikke til stede længere.

 

Plangrundlag:

Området ligger uden for kommuneplanen, og der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg. Dette medfører en udvidelse af kommuneplanramme 09.BL18 hvor områdets anvendelse er til bolig- erhvervs og landbrugsformål.

 

Lokalplanen er en landzonelokalplan, og nogle af de punkter der skal indarbejdes er trafikforhold, befæstelse og beplantning som skal sikre mod indkig til virksomheden.

 

Hvis ansøgningen skal imødekommes, skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget igangsætter kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for området.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P19-2-13 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Bygningsfornyelse 2014 - den centrale del af Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Herning Byråd godkendte i maj 2012 "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan".

 

I henhold til byfornyelsesstrategien er der i februar 2014 gennemført ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den centrale del af Herning Kommune, som omfatter Herning, Lind, Gullestrup og Tjørring.  

 

Der er i alt indkommet 3 ansøgninger, som er behandlet af forvaltningen og fremstillet nedenfor.

Sagsfremstilling

I henhold til byfornyelsesstrategien skal bygningsfornyelsesmidlerne fordeles generelt efter geografisk inddeling af kommunen.

 

Der er således gennemført ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i 2012 i den vestlige del af kommunen, i 2013 i den sydlige del af kommunen og i 2014 i den centrale del af kommunen. I 2015 gennemføres ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den nordlige del af kommunen.

 

Ansøgningsrunden i den centrale del af kommunen blev annonceret medio december 2013 og med ansøgningsfrist ultimo februar 2014. Der er afholdt informationsmøde i Herning i januar 2014, hvor interesserede har haft mulighed for at høre nærmere om kriterierne og mulighederne for at søge støtte.

 

Kriterier

Med denne ansøgningsrunde, kan der ydes støtte til ejedomme, der primært anvendes til boligformål, og der kan også ydes støtte til istandsættelse af forsamlingshuse i landsbyer og landdistrikter.

 

Der kan kun tildeles støtte til ejendommens klimaskærm:

 

 • nye vinduer og udvendige døre eller istandsættelse heraf,

 • istandsættelse af facader og udvendige bygningsdele som f.eks. trapper, mure og skorstene,

 • fornyelse af tagdækning og kviste eller istandsættelse heraf.

 

For at komme i betragtning skal ejendommen være opført før 1950. Det er en forudsætning, at der ikke er sundhedsfare eller risiko for sammenstyrtning i ejendommene, eller at disse forhold fjernes i forbindelse med istandsættelse af klimaskærmen. Endvidere skal ejer- og andelsboliger være beboet af ejer.

 

Støtten skal sikre, at bygningens originalitet og arkitektoniske værdi bevares eller højnes, og der stilles krav til udførelse og materialevalg.

 

Ansøgninger

Der er kommet i alt tre ansøgninger. Forvaltningen har vurderet ansøgningerne i henhold til byfornyelsesloven og redegjort herfor med anbefalinger, jf. bilag 1, 2 og 3.

 

Det anbefales at to af de tre ansøgninger meddeles tilsagn om støtte. Det drejer sig om ejendommene Mindegade 6 og Haakonsgade 1 i Herning.  

 

Derudover opfordres ejer af ejendommen H. C. Ørsteds Vej 36 til at indhente nyt tilbud i henhold til anbefalingerne og derefter gives tilsagn om støtte i henhold til regninger på 25% af istandsættelsesbeløbet.

 

Byfornyelsesloven giver mulighed for at give op til 25% af istandsættelsessummen i tilskud til bygningsfornyelse af ejendomme med bevaringsværdi 5-9 og op til 33% af istandsættelsessummen i tilskud til ejendomme med bevaringsværdi 1-4.

 

Forvaltningen foreslår, at der tildeles maksimal støtte i henhold til ovennævnte.

 

Ejendom
Samlet overslag
Anbefalet maks. støtte
 
Mindegade 6, Herning
 
648.750 kr.
 
214.088 kr.
Haakonsgade 1, Herning
189.063 kr.
47.266 kr.
H. C. Ørsteds Vej 36, Herning
106.437 kr.
Bør indhente nyt tilbud
 
 
 
I alt (inkl. moms)
944.250 kr.
261.354 kr.

 

Økonomi

Der er ansøgt om et samlet istandsættelsesbeløb på 944.250 kr. Det anbefales, at der meddeles tilsagn om støtte til de to ansøgere, Mindegade 6 og Haakonsgade 1, på i alt op til 261.354 kr. i henhold til regninger.

 

Der er på SO 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015087, Bygningsfornyelse 2012-2015 afsat 1.613.000 kr., hvoraf staten giver 50% i refusion.

Tilsagnet på op til i alt 261.354 kr. afholdes deraf.

 

De resterende midler til bygningsfornyelse, stednr. 015087, forventes overført til 2015, hvor der i henhold til byfornyelsesstrategien skal gennemføres en tilsvarende ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den nordlige del af kommunen bl.a. i Sunds. 

 

Desuden er der igangsat områdefornyelse i Sunds, og i den forbindelse er der søgt om en ekstraordinær statslig ramme til bygningsfornyelse i forbindelse med  områdefornyelsen.

 

Forvaltningen har på investeringsoversigten for 2015 foreslået, at der afsættes 1.500.000 kr. til denne ekstraordinære bygningsfornyelse, hvoraf staten ligeledes giver 50% i refusion.

 

Det anbefales, at såfremt der viser sig et behov, kan uforburgte midler på stednr. 015087, Bygningsfornyelse 2012-2015 evt. anvendes til udnyttelse af den ekstraordinære ramme til bygningsfornyelse i Sunds.

 

Bygningsfornyelse 2015

I henhold til byfornyelsesstrategien skal der gennemføres ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den nordlige del af Herning Kommune i 2015. Forvaltningen foreslår, at ansøgningsrunden sker på baggrund af de samme kriterier som ansøgningsrunden i 2012, 2013 og 2014 som beskrevet ovenfor. 

 

Forvaltningen anbefaler, at Byfornyelsesstrategi 2012-2015, herunder ordningen vedr. bygningsfornyelse, evalueres ultimo 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles tilsagn om støtte på i alt op til 261.354 kr. til de to ansøgere som anbefalet,

 

at ansøger H. C. Ørsteds Vej 36, indhenter nyt tilbud i henhold til anbefalingen, og derefter gives et tilsagn om støtte administrativt,

 

at der gennemføres ny ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den nordlige del af Herning Kommune i 2015 jf. Byfornyelsesstrategi 2012-2015 på baggrund af de samme kriterier som i 2012, 2013 og 2014,

 

at uforbrugte midler i 2015 på stednr. 015087 Bygningsfornyelse 2012-2015 evt. anvendes til udnyttelse af den ansøgte ekstraordinære ramme til bygningsfornyelse i Sunds i forbindelse med områdefornyelsen.

Beslutning

Tiltrådt. Dog således at der meddeles afslag på ansøgningen til H.C.Ørsteds Vej 36, da det vurderes ikke at leve op til formålet med ordningen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Vindmøllemidler fra Grøn Ordning Assing

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 3. februar 2014 behandlet sagen omkring Grøn Ordning Assing, dagsordenspunkt nr. 18. Sagen er ligeledes behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. februar, dagsordenspunkt nr. 69 og af Byrådet den 4. marts 2014, dagsordenspunkt nr. 108.
 
Det blev dengang besluttet at reservere et beløb til et projekt, der dengang ikke faldt ind under Grøn Ordning omhandlende etablering af et lysthus ved plejehjemmet Sandfeldgården.

Sagsfremstilling

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi indbetales der 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.  
Ansøgningspuljen for Grøn Ordning Assing var på 670.337,50 kr. til initiativer i det berørte lokalområde. Der var ansøgt om tilskud for i alt knapt 1,9 mio. kr.
Byplanudvalget reserverede dengang 149.337,50 kr. til revideret ansøgning for projektet omhandlende etablering af et lysthus i plejehjemmet Sandfeldgårdens have.
 
Forvaltningen har herefter være i dialog med ansøger og Energinet.dk omkring projektet.
 
Ansøger har herefter fremsendt en opdateret ansøgning, se bilag 1, så projektet nu falder ind under Grøn Ordning og overholder den af Byplanudvalget reserverede beløbsramme.
 
Forholdene omkring anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevillinger i forbindelse med Grøn Ordning Assing er afklaret i forbindelse med den tidligere behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller, at den opdaterede ansøgning godtages, så der kan ansøges om midler til projektet hos Energinet.dk.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-3-13 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Planlægningsproces for den ny bydel "Ny nordisk by, Helstrup"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Kommune har pr. 2. januar 2014 modtaget afslag om støtte til afholdelse af en parallel-konkurrence. Byplanudvalget har den 3. februar 2013, pkt. 26, besluttet i stedet at afholde en workshop. Forvaltningen har vurderet at workshoppen og en efterfølgende bearbejdning bedst sikre udarbejdelsen af en strukturplan for området.

 

Der anmodes om at afsat budget på 773.000 kr. i 2014 på Serviceområde 20 Administration til afholdelse af byplankonkurrence for Helstrup i samarbejde med Realdania i stedet anvendes til planlægningsproces for ”Ny nordisk by, Helstrup”, med afholdelse af Workshop og efterfølgende bearbejdning.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling


På byplanmødet den 3. februar 2013, pkt. 26, blev det, på baggrund af Realdanias afslag på støtte til en byplankonkurrence, besluttet at afholde en workshop med eksterne eksperter for af en nye by vest for Herning, som alternativ til en arkitektkonkurrence.


Workshoppen og den efterfølgende bearbejdelse skal levere bud på, hvordan der skabes sammenhæng mellem det nye hospital ”DNV Gødstrup”, ny bebyggelse med sygehusrelateret erhverv, personaleboliger, nye boligtyper og forstæderne Snejbjerg og Tjørring. Workshoppen skal med udgangspunkt i en byrumsplan give bud på hvordan, og i hvilken takt, udbygningen i området kan foregå og i hvilken takt den private og offentlige service kan tænkes udbygget over en årrække.


I workshoppen deltager - ud over de indbudte eksperter/rådgivere, opponenter og oplægsholdere – en facilitator samt repræsentanter fra Herning Kommunes direktion. Opponenterne vil udfordre og perspektivere arbejdet på workshoppen. Forventningen til workshoppen er ikke en færdig plan på to dage, men derimod en struktur og en række visioner, der kan danne et godt politisk beslutningsgrundlag, når der skal tage stilling til den efterfølgende retning for den konkrete planlægning.


Efter præsentation af workshoppens foreløbige resultater, vil disse kunne viderebearbejdes til en endelig strukturplan for området, som kan danne grundlag for en mere detaljeret kommune- og lokalplanlægning for de konkrete områder, som byrådet efterfølgende og i årene efter beslutter skal udvikles gennem en privat eller kommunal byggemodning.


Strukturplanen kan opfattes som en illustration af en vision for den nye bydel. Strukturplanen har i sig selv ikke hjemmel i Planloven, da det alene er kommuneplanen og en efterfølgende lokalplanlægning for området, som danner det juridisk bindende grundlag for ejere og investorers muligheder for at realisere strukturplanen. Det er derfor byrådet der alene bestemmer udbygningstakten, hvilke områder der skal byggemodnes osv. Byrådet er besluttende myndighed i samtlige faser af udviklingen og kan dermed løbende styre proces og indhold. Realiseringen af planen kan derfor afstemmes i overensstemmelse med, at der sker en hensigtsmæssig udvikling overalt i kommunen, uden at udviklingen sker på bekostning af ønsket om og behovet for udvikling i andre af kommunens bysamfund.
 
I strukturplanen kan de enkelte etaper af realiseringen også fastlægges. Det kan besluttes, at der i første fase alene udvikles arealer til erhvervsformål og infrastruktur anlæg, hvorefter der udvikles nye boligområder, centerområder og rekreative anlæg. Miljøministeriets krav om at undgå spredt byvækst skal naturligvis respekteres.
 
Strukturplanen er dynamisk og skal løbende tilpasses udviklingen i samfundet og området. Herning Kommune har en lang tradition for at udarbejde visionære strukturplaner som løbende justeres, så den overordnede byplanmæssige idé fastholdes..
 
Økonomi
På byplanmødet den 3. februar 2013, pkt. 26, blev det vedtaget at workshoppen holdes indenfor det i budget 2014 på Serviceområde 20 Administration afsatte beløb på 773.000 kr. til afholdelse af Byplankonkurrence.

 

Budget for projekt 
Kroner excl moms
Workshop og afrapportering
430.000
Efterbearbejdning af workshop og interessentinddragelse
320.000
Øvrige udgifter
23.000
Samlet
773.000

 

 

 


Tidsplan (Forventet)


2014 
Marts/april: Udarbejdelse af analyser samt forberedelse af workshop. Tilrettelægning af workshop i samarbejde med proceskonsulent. Rådgiverteam sammensættes.
 
Maj: Afholdelse af workshop.
 
Juni: Første politiske behandling.
Juli/august: Materialet fra workshopforløbet bearbejdes og der udarbejdes visualiseringer.
 
September: Politisk behandling.
 
Oktober: Detailplanlægningen påbegyndes.
 
2015
August: Vedtagelse af lokalplan(er).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller, at afsat budget på 773.000 kr. på Serviceområde 20, administration, konto 6511337508, i 2014 anvendes til planlægningsproces for ”Ny nordisk by, Helstrup”, med afholdelse af Workshop og efterfølgende bearbejdning.Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.03-P20-1-14 Sagsbehandler: Marius Reese  

Ansøgning om tilladelse til opførelse af boliger på hjørnet af Silkeborgvej/Haakonsgade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Ejeren af ejendommen Silkeborgvej 42 har fremsendt ansøgning om principgodkendelse af boligprojekt med 10 boliger og en mindre butik på ejendommen.

Projektet er lokalplanpligtigt.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Silkeborgvej 42 har fremsendt ansøgning om principgodkendelse af boligprojekt med 10 boliger og en mindre butik på ejendommen som ligger på hjørnet af Silkeborgvej og Haakonsgade. Bebyggelse tænkes opført i 4 etager, hvoraf 4. etage er en tilbagtrukket penthouse. I bebyggelsens stuetage indrettes en mindre butik.

 

Parkering og friarealer etableres i gården øst for byggeriet. Kørende adgang sker fra Haakonsgade, gående adgang til bebyggelsen sker fra både gade- og gårdsiden.

 

Planforhold.

I kommuneplanen er ejendommen udlagt i et blandet bolig og erhvervsområde. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max 50, etageantallet til max 2 etager. Parkeringskravet er én parkeringsplads pr. bolig og friarealet skal udgøre 50% af boligarealet. Der er ikke lokalplan for ejendommen.

 

Vurdering.

Bebyggelsesprocenten er i projektet ca. 152 og friarealet udgør ca. 48 af etagearealet. Parkeringskravet er opfyldt på grunden.

Bebyggelsen afslutter på en fin måde hjørnet af Haakonsgade og Silkeborgvej, og kan være med til at skabe et et lille torv på hjørnet fordi bebyggelsen vest for er trukket tilbage på grunden.

 

Friarealet til boligerne etableres dels som altaner, dels på terræn, og forekommer hensigtsmæssigt udformet, omend kravet efter kommuneplanen ikke er opfyldt.

 

I forhold til naboejendomme, forekommer 4 etager højt, da langt den overvejende bebyggelse er 1-1½ etage.  Det vurderes, at der kan forekomme skygge på naboejendommene øst for den påtænkte bebyggelse.

 

Alt i alt forekommer projektet ganske hensigtsmæssigt, men det bør overvejes om etageantallet bør fastsættes til 3 fulde etager.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget vurderer om etagehøjden skal fastsættes til 3 etager, og

 

at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen og lokalplan for projektet.

Beslutning

Byplanudvalget ønsker at se et nyt udkast til bebyggelsen i max 2½-3 etage med sadeltag og røde sten.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-2-13 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Anvendelse af midler i forbindelse med omdannelse af sygehusgrunden, Herning+

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Falborg

Sagsresume

Byrådet besluttede d. 17. september 2013, punkt 289, at fremsende ansøgning til Realdania om støtte til afholdelse af en byplankonkurrence for Herning+.
 
Planafdelingen har modtaget positiv tilbagemelding på støtte til en række forundersøgelser, som Realdania stiller som betingelse for deres medfinansiering af en eventuel byplankonkurrence og har d. 19 maj, modtaget bevilling fra Realdania. (Se bilag 3)
 
På den baggrund foreslår forvaltningen, at der tages stilling til en ændret anvendelse af de afsatte midler, med henblik på afholdelse af forundersøgelser samt en kommende byplankonkurrence.

Sagsfremstilling

Historik
På baggrund af Byrådets beslutning d. 17. september 2013, punkt 289, fremsendte forvaltningen ansøgning til Realdania om støtte på 1.869.697 kr. til afholdelse af en byplankonkurrence (parallelopdrag) for Herning+. I den forbindelse blev der afsat 1.542.000 kr. på budget 2014 til afholdelse af Herning Kommunes udgifter i forbindelse med en byplankonkurrence. Heraf er 720.000 kr. allerede afsatte lønmidler, og der er afsat 822.000 kr. på budget 2014 på Serviceområde 20, Administration, konto 6511337001, byplankonkurrence gl. sygehusgrund.
 
I svarmail d. 24. oktober 2013 betingede Realdania sin støtte til afholdelse af en byplankonkurrence med krav om opfyldelse af en række anbefalinger. Før Realdania vil tage stilling til medfinansiering af en byplankonkurrence, skal der gennemføres en forundersøgelse af området, med følgende indhold:

 

 1. Områdets bevaringsværdier og potentialer kortlægges, herunder bygningsgennemgang og væsentlige sammenhænge og koblingspunkter med den omkringliggende by.

 2. Byens behov kortlægges såvel i forhold til kultur som boliger samt erhverv og det undersøges hvilke funktioner der vil være potentiale for at placere i området – en såkaldt markedsanalyse for byområdet.

 3. Evt. en vurdering af og potentiale for en strategisk plan for områdets transformation, hvor også midlertidige anvendelser indgår i en langsigtet plan for omdannelsen.

 

Planafdelingen indsendte d. 20. februar 2014 særskilt ansøgning om støtte til forundersøgelser til Realdania, se bilag 1. Hertil var vedlagt en revideret projektbeskrivelse, se bilag 2.
 
Planafdelingen har modtaget positiv tilbagemelding på støtte til en række forundersøgelser, som Realdania stiller som betingelse for deres medfinansiering af en eventuel byplankonkurrence og har d. 19 maj, modtaget bevilling fra Realdania. (Se bilag 3) Når resultatet af forundersøgelserne foreligger, vil Realdania tage stilling til den tidligere fremsendte ansøgning om medfinansiering af byplankonkurrencen.  


Indhold af forundersøgelser
Forundersøgelserne skal analysere Sygehusgrundens fysiske rammer og de menneskelige aktiviteter, ønsker og behov. Med solid viden om bevaringsværdier, økonomi, borgernes ønsker og proces kan der skabes en vellykket strategi for områdets omdannelse.
 
Forundersøgelserne skal give anbefalinger til den videre proces, eksempelvis en byplankonkurrence, som kan levere en samlet strategi og en overordnet byplan for ”Herning+”, samt anvise konkrete løsningsmuligheder for områdets potentiale.

 
Realdania har meddelt 50 % finansiering af følgende forundersøgelser:

 

Forundersøgelser
DKK eks. moms
 
 
1. Kortlægning af områdets bevaringsværdier
Overslagspris, NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning)
 
200.000
2. Analyse af genanvendelsespotentiale for udvalgte bygningsafsnit
Tilbud, Rambøll
 
100.000
3. Markedsanalyse og økonomisk screening
Tilbud, Cowi
 
175.000
4. Konklusion, anbefalinger til proces og organisation
Tilbud, Cowi
 
95.000
Samlet pris
570.000
 
 
Tilsagn om delfinansiering, Region Midtjylland
100.000
Beløb til deling mellem Herning Kommune og Realdania
470.000
 
 
Realdania 50 %, tilsagn inkl. tilskudsmoms
277.000
 
 
Herning Kommune 50 %
235.000

 
 
Økonomi
I det oprindelige budget for konkurrencen, der blev godkendt af byrådet i september 2013, og hvor der blev afsat 822.000 kr. til afholdelse af byplankonkurrence, er der kun indeholdt 50.000 kr. til udgifter til forundersøgelser. Der er derfor behov for at byrådet godkender, at 235.000 kr. af de afsatte 822.000 kr. anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med forundersøgelserne.

 

De samlede projektudgifter forventes uændret.
 
Forvaltningen søger om anvendelse af hele beløbet på 822.000 kr., idet næste skridt i processen vil være afholdelse af en byplankonkurrence, såfremt Realdania meddeler deres støtte til konkurrencen. Forundersøgelserne forventes udført i 2014 og resterende budgetbeløb herudover på 587.000 kr. anmodes flyttet fra 2014 til 2015.
 
I fald Realdania ikke vil støtte en byplankonkurrence, vil forvaltningen komme med forslag til, hvorledes processen skal fortsætte, og de resterende midler anvendes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller, at afsat budget på 822.000 kr. på Serviceområde 20 Administration, konto 6511337001, anvendes til brug for forundersøgelser på 235.000 kr. og efterfølgende byplankonkurrence. Sidstnævnte betinget af Realdanias medfinansiering,

 

at der til tilskud fra Realdania afsættes indtægts- samt tilhørende udgiftsbudget på 235.000 kr. i 2014 til Serviceområde 20 Administration, byplankonkurrence gl. sygehusgrund,

 

at der af afsat budget på Serviceområde 20 Administration, byplankonkurrence gl. sygehusgrund, kto. 6511337001, flyttes 587.000 kr. fra 2014 til 2015.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.14.08-P00-1-14 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Retningslinier for udeserveringsarealet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

I 2011 blev Brug Byen vedtaget af byrådet. Brug Byen angiver generelle retningslinier for brugen af offentligt areal i Herning City.

Dengang blev arealet foran butikker og restaurationer opdelt med 80 cm lige ud for facaden, en fri ganglinje på 120 cm og et areal der varierer i bredden med gadens bredde. Hensigten var dengang at Herning Kommune ville sætte markeringssøm til at markerer arealet. Da den nye gågade-belægning bliver udført i etaper, er der pt. ikke nedsat markeringssøm.

Samtidig ønsker mange af restaurationerne at afgrænse udeserveringsarealet med café-afskærmning.

For at sikre, at der sker en fortsat forskønnelse af bymidten, fremlægges hermed også retningslinier for café-afskærmning til godkendelse.

Sagsfremstilling

Da restaurationerne ønsker at afskærme for vinden, anbefales det at ændre areal-opdelingen foran restaurationerne til at strække sig fra facaden og ud til trælinjen. Det sikrer, at facaden er med til at skærme for vinden, samtidig med at der med café-afskærmning, som tager udgangspunkt ved facaden og mod trælinjen, skabes læ, og at restaurationerne har mulighed for at opsætte markiser på deres facade jf. de gældende retningslinier for markiser, så der skabes læ og ly ved restaurationerne.
 
Retningslinier for café-afskærmning

 • Der må kun opstilles café-afskærmning ud for den pågældende restaurations facade.

 • Café-afskærmningen må have en maksimal højden på 110 cm. Undtaget er hvis der er tale om levende grøn beplantning, som kan være højere.

 • Plantekasser, krukker og lignende skal være flytbare og må maks. være 100 cm lange, 40 cm brede og 120 cm høje inkl. planter.

 • Hvis der vælges beplantning, skal den holdes i god stand. Døde eller beskadiget planter skal udskiftes. Plantekummerne må ikke flyde med affald eller benyttes som askebæger

 • Som udgangspunkt må der ikke monteres noget i belægningen, dog kan der efter ansøgning gives tilladelse til nedstøbning af bøsningsrør til stolper til café-afskærmning. Bøsningsrør skal lukkes når de ikke benyttes.

 • Café-afskærmningen kan udføres med ensfarvet sejldug, plexiglas-plade med klar hvid eller mat hvid overflade eller lign.

 • Café-afskærmningen må fremstå med navn og evt. logo på den pågældende restauration. Prægning med andre logoer og navne er ikke tilladt.

 • Hvor to restaurationer støder op til hinanden, må der ikke påføres navn. Endvidere skal de blive enige om typen af afskærmning.

 • Der må opstilles ét menu-skilt, maks. mål 50 cm x 70 cm, indeholdende restaurantens navn, sortiment og priser.

 • Der må ikke opstilles nogen former for reklameinventar på eller omkring udeserveringsarealet i form af yderlig skilte, attrapper, standere, papirkurve, lysreklamer el. lign.

 • Kasser, flasker, tom emballage m.v. må ikke stilles på eller ved arealerne. Der skal opstilles et passende antal affaldsbeholdere på arealet. Disse må ikke bære nogen form for firmanavn eller reklame.

 • Café-afskærmningen må opsættes med sæson start den 15. marts og skal fjernes igen ved sæson afslutning den 15. oktober.

 • Alt inventar til udeservering skal godkendes af kommunen jf. Brug Byen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget vedtager at udeserveringsarealet ændres for resturationer o.lign., således at arealet regnes fra facaden og til trælinien.

 

at Byplanudvalget vedtager retningslinier for café-afskærmning og disse indarbejdes i retningslinierne for Brug Byen.

Beslutning

Tiltrådt, dog således at periodebegrænsningen bortfalder. Udvalget ønsker herudover, at retningslinjerne vedr. markiser revideres med henblik på, at der i stedet opsættes midlertidig lette løsninger.

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl