Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 2. februar 2015
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-15 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 38 for solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget har i en principgodkendelse på mødet d. 24. oktober 2014, punkt 174 tilkendegivet, at planlægningen kan igangsættes for et solfangeranlæg på matrikel 4bz, Fjerdeholdt By, Rind nord for Kølkær.
 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 72.T1.1 - Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær samt forslag til kommuneplantillæg nr. 38. Forvaltningen har vurderet, at anlægget er omfattet af Lov om miljøvurdering, og der er derfor udarbejdet miljørapport for planerne. Forvaltningen har endvidere foretaget en VVM-screening af anlægget, og vurderet, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt.
 
Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at inddrage matrikel 4bf i planlægningen. Derfor er planområdets areal større, end det var planlagt ved principgodkendelsen.

Sagsfremstilling

Området er ligger i landzone, og er ikke omfattet af rammer for lokalplanlægningen i kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024, der giver mulighed for teknisk anlæg i form af solfangeranlæg samt opførelse af et varmeværk. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 38 fastlægges der et nyt rammeområde for teknisk anlæg nr. 72.T1.
 
Med kommuneplantillægget foreslås følgende bestemmelser: 


Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til teknisk anlæg, for eksempel solfangeranlæg og et varmeværk med tilhørende tekniske anlæg.

Bebyggelsesforhold

 • Der må højest etableres 250m2 i bebyggelsens areal.

 • Bygningshøjde maksimum på 8,5 meter,

 • Silo og tankanlæg med en højde på maksimum 20 meter,

 • Skorstenshøjde maksimum på 19 meter.

 • Etageantal: Højest 2 for bebyggelse.

 

Infrastruktur

Parkeringspladser: Mindst 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-30-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 72.T1.1 for solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget har i en principgodkendelse på mødet d. 24. oktober 2014, punkt 174 tilkendegivet, at planlægningen kan igangsættes for et solfangeranlæg på matrikel 4bz, Fjerdeholdt By, Rind nord for Kølkær .
 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 72.T1.1 - Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær . Forvaltningen har vurderet, at anlægget er omfattet af Lov om miljøvurdering, og der er derfor udarbejdet miljørapport for planerne . Forvaltningen har endvidere foretaget en VVM-screening af anlægget , og vurderet, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligt.
 
Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at inddrage matrikel 4bf i planlægningen, derfor er lokalplanarealet større, end det var planlagt ved principgodkendelsen.

Sagsfremstilling

Området som lokaplanforslaget omfatter er ca. 1,3 ha nord for Kølkær. Arealet er beliggende på matr. nr. 4bz og 4bf Fjederholdt by, Rind.
Mod vest afgrænses området af et skovbælte og jernbanestrækningen Vejle - Herning, mod øst og nord grænser lokalplanområdet op til det åbne land. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af et område med fredsskov. 
 
Området er beliggende i landzone, og er ikke kommuneplanlagt. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024, der giver mulighed for teknisk anlæg i form af solfangeranlæg samt opførelse af et varmeværk.
 
Lokalplanforslag 72.T1.1 giver mulighed for opstilling af solfangeranlæg, udvidelse af varmecentralen samt opføresel af nyt anlæg inden for eksisterende byggefelter, hvis behovet for det opstår.
Lokalplanområdet ligger i landzone, og indeholder derfor bestemmelser om, at arealet efter endt brug overføres til landzone igen, hvorefter driften af jorden kan fortsætte.  
 
Med Lokalplanforslaget stilles endvidere krav om,

at solfangerne afskærmes visuelt mod omgivelserne med beplantning,

at der kun må etableres ubefæstede veje til anlægget, og

at der kun kan etableres vejadgang fra Kølkær Hovedgade.

Herudover stilles med forslaget krav om, at oplag af antifrostvæske i og uden for varmecentralen skal placeres på tæt belægning, så der ikke sker nedsivning til grundvandet ved spild, lækage m.m.
 
Et solfangeranlæg omdanner solens energi til varme, der kan fortrænge brugen af fossile brændsler. Opstilling af et 2.872 m2 stort solfangeranlæg vil medføre en besparelse i CO2-udledning på ca. 20,6 tons hvert år over de næste 20 år. Dette udgør i en periode mellem 2016-2035 ca. 0,0015 % - 0,0079 % om året af den samlede mængde CO2-reduktionen for hele Herning Kommune.
Endvidere vil et solfangeranlægs produktion betyde reduktion i varmeomkostningerne for forbrugere i Kølkær og omegn. 

 
Miljørapport

Forvaltningen har vurderet, at forslag til kommuneplantillæg er omfattet af Lov om Miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der undersøger planernes forventede påvirkning af omgivelserne. Herunder gengives de vigtigste forhold og konklusioner.

 

På grund af det udlagte areals størrelse, må der forventes en vis visuel påvirkning af omgivelserne. Denne afbødes dog væsentligt af bestemmelser om afskærmende beplantning fastsat i lokalplanen. Solfangerne er refleksfrie, og der forventes derfor ingen refleksgener for naboer eller forbipasserende på omkringliggende veje.

Da solfangeranlægget indeholder frostvæske, kan der være risiko for forurening af jord og grundvand, hvis væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Anlægget indeholder et avanceret sikkerhedssystem, der advarer om muligt udslip, inden væsken kommer i kontakt med omgivelserne. Da der ikke er lokaliseret særlige drikkevandsinteresser i området, vurderes risikoen for forurening at være lille.
 
Lokalplanforslaget er udarbejdet som en landzonelokalplan, hvilket betyder, at arealet vil vende tilbage til sin nuværende stand, når solfangeranlæggets drift ophører. 

 

VVM-screening
Solfangeranlæg i tilknytning til offentlig forsyning er omfattet af VVM-screeningspligt. Der er derfor foretaget en screening af det ønskede anlægs forventede indflydelse på omgivelserne. Det er vurderet, at det ønskede anlæg ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
 
Scoping
Der er tilføjet to nye punkter i scopingen om støjforurening og trafik. Punkterne fremgår i miljørapporten samt i det opdaterede scoping-skema, der er vedlagt som bilag A i miljørapporten.
 
Herudover i punktet nr. 6 for Jordbundsforhold i scoping-skemaet, blev der fjernet ”Vurderes, herunder risiko for okker i området”. Efter nærmere undersøgelse viste det sig, at lokalplanområdet ligger uden for okkerpotentielle områder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 72.T1.1 for solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 26 for område i Lillelund Engpark

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet behandlede den 11. november 2014, pkt. 324, forslag til kommuneplantillæg nr. 26 for et offentligt område i Lillelund Engpark i Herning til foreløbig vedtagelse.
 
Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 19. november 2014 til 14. januar 2015, der er indkommet 3 bemærkninger til planforslaget, som vedrører lokalplanen. Bemærkningerne bliver behandlet i lokalplansagen.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 12.OF1.2 for et område udlagt til et større Klimatilpasnings anlæg i form af regnvandsbassiner mm, ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan 2013-2024.
Kommuneplantillægget ændrer afgrænsningen af rammeområderne 12.OF3 og ændrer rammebestemmelserne for 12.R2.  


Rammeområde 12.OF3 som omfatter Nordre Kirkegaard  foreslås reduceret for at præcisere, hvor det er muligt at udvide kirkegården. Rammeområde 12.R2 ændres til et offentligt område 12.OF1 for at sikre erhvervsområdet mod nord, mod yderligere begrænsninger i forhold til støjgrænser.
 
Kommuneplantillægget giver desuden mulighed for, at der kan opføres bebyggelse i op til én etage i området.
 
Kommuneplantillægget ledsages af lokalplanforslag 12.OF1.2 for et område til klimatilpasningsanlæg og rekreativeformål i Lillelund Eng.


Miljøvurdering:

Der er foretaget miljøvurdering af lokalplan 12.OF1.2 og kommuneplantillæg nr. 26 i henhold il Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.
I forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som redegør for planernes indvirkning på miljøet. Se bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 26 Lillelund Eng i Herning endelig vedtagelse

Beslutning

Tiltådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 12.OF1.2 for Offentligt område i Lillelund Engpark i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet behandlede den 11. november 2014, pkt. 325, forslag til lokalplan 12.OF1.2 for offentligt område tilklimatilpasning i Lillelund Engpark i Herning til foreløbig vedtagelse.
 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 19. november 2014 til 14. januar 2015. Der er indkommet 3 bemærkninger til planforslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 12.OF1.2 udlægger området Lillelund Eng til offentligt område og anlæg til klimatilpasning i form af f.eks. regnvandsbassiner. Området ligger i den nordlige del af Herning og grænser op til et erhvervsområde ved Vesterholmvej, boligområde og Nordre Kirkegård mod syd og Gullestrupvej mod vest.  

 

Lokalplanen er inddelt i 2 delområder, delområde I til offentligt område og klimatilpasnings anlæg og delområde II til begravelsesplads eller offentligt område. Størrelsen på arealet til begravelsesplads er udlagt i samarbejde med Herning Kirkegårde.  

 

I lokalplanforslaget er der lagt vægt på, at offentligheden fortsat skal have adgang til området, og at der skabes forbindelse til Sportscenter Herning, Fuglsang sø samt de omkringliggende bolig- og erhvervsområder.  

 

De aktiviteter, der kan være i området, er leg, ophold, stier, græsning mm.
 
Der er indkommet 3 bemærkninger til planforslaget. Bemærkningerne kan ses i bilagene.
 

 1. EnergiMidt har den 19/11-14 fremsendt en kabelplan over området.

 2. Tre Birkes debatgruppe, Dueoddevej 9 i Herning har den 12/1-15 skrevet at de bruger hjertestien i området rigtig meget, men at den ikke er handicapvenlig nok. Flere brugere i Tre Birke er kørestolsbrugere eller gangbesværede, og de har derfor et meget stort ønske om, at der anlægges en handicapvenlig sti rundt i området. De foreslår ligeledes at der etableres en handicap p-plads ved Gullestrupvej.

 3. Kommentarer fra Naturstyrelsen den 14/1-15, hvor de gør opmærksom på at lokalplanområdet er omfattet af OSD (område med særlige drikkevandsinteresser). Når området ændrer anvendelse fra rekreativt område til offentligt område medfører dette en redegørelse i lokalplanen, som redegør for at arealanvendelsesændringen ikke er mere grundvandstruende. Ligeledes vil Naturstyrelsen gerne have præciseret, hvilke offentlige formål lokalplanen giver mulighed for.

  
Ad. 1. Materialet, som Energi Midt har fremsendt viser, at der er et kabel til stibelysning på tværs af området. Bemærkningen har ingen indflydelse på lokalplanen.
 
Ad. 2 I lokalplanen stilles der krav til stier i området. Lokalplanen beskriver ikke, hvilken belægning stierne skal have, andet end at cykelstien på tværs, skal være asfalteret og med belysning. Forvaltningen vil viderebringe Tre Birkes kommentarer om handicapvenlige stier i området til Teknik- og Miljøudvalget, som står for projektets udførelse hvad angår anlæg og stier.


Der er Forvaltningens vurdering at det ikke muligt at etablere en parkeringsplads med udkørsel til Gullestrupvej, da det trafiksikkerhedsmæssigt ikke er en hensigtsmæssig løsning. Dette forslag har været undersøgt ved udarbejdelsen af lokalplanen. De indkomne bemærkninger til planforslaget giver ingen anledning til ændringer i lokalplanen.
  
Ad. 3 Forvaltningen anbefaler, at der i lokalplanens redegørelse beskrives under afsnittet med Grundvand ”at ændringen af arealanvendelsen ikke er grundvandstruende”, jf. Naturstyrelsens bemærkninger.
Ligeledes anbefaler forvaltningen at der i lokalplan bestemmelserne §3.1 og 3.2 tilføjes ”såsom stier, arealer til ophold og leg”, for at præcisere områdets anvendelse som ikke grundvandstruende.
 
Miljøvurdering:
Der er foretaget en miljøvurdering af lokalplan 12.OF1.2 og kommuneplantillæg nr. 26 i henhold il Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.
I forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som redegør for planernes indvirkning på miljøet. Se bilag.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at BYplanudvalget indstiller lokalplanforlag 12.OF1.1 for Offentligt område med klimatilpasning i Lillelund Engpark i Herning til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at §3.1 ændres til ”Delområde I må anvendes til klimatilpasning og offentlige formål, såsom stier, arealer til ophold og leg”.

 

at §3.2 ændres til ”Delområde II må anvendes til begravelsesplads eller offentlige formål, såsom stier, arealer til ophold og leg”.

 

at der i lokalplanens redegørelse i afsnittet Grundvand, tilføjes en beskrivelse om, at ændringen af arealanvendelsen ikke er grundvandstruende. 

Beslutning

Tiltådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 32 for rammeområde 41.B11 og 41.OF4 ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 7. oktober 2014, pkt. 166, foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde i Tjørring. Forslaget er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 41.B11.3 for et boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 32 ændres afgrænsninger samt størrelse af eksisterende kommuneplanrammer 41.OF4 og 41.B11.
 
Planforslagene har været i offentlig høring fra den 21. oktober 2014 til den 17. december 2014. Der er i perioden kommet 1 indsigelse/bemærkning til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da en del af det sydøstlige areal ændrer anvendelse fra offentlig formål til boligformål. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan 2013–2024 for den pågældende del af rammeområde 41.OF4 der overføres til 41.B11. For at områdets nye anvendelse kan være i overensstemmelse med kommuneplanen, overføres den pågældende del af rammeområde 41.OF4 til rammeområde 41.B11 og anvendelsen ændres til boligformål. Endvidere justeres bebyggelsesforholdene i det overførte del af rammeområde 41.OF4, hvad angår maksimal højde og etageantal, så dette stemmer overens med bebyggelsesforholdene i et boligområde.
 

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40 for tæt/lav bebyggelse.

 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.

 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 meter.

 • Opholdsarealer på mindst 100% af boligetagearealet.

 • Parkeringspladser: Mindst 1½ pr. bolig

 
Der er i høringsperioden kommet 1 indsigelse/bemærkning til lokalplanforslaget fra Andelsboligforeningen Baunetoften. Indsigelsen og bemærkning er kommenteret og vurderet af forvaltningen i dagsorden for endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 41.B11.3 for boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring.

 

Indsigelsen påvirker ikke indeholdet i kommuneplantillægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

atByplanudvalget indstiller tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring til endelig vedtagelse.

Beslutning

Tiltådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-14 Sagsbehandler: Yelena Kostova Folkestad  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 41.B11.3 for boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 7. oktober 2014, pkt. 165, foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 41.B11.3 for boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 21. oktober 2014 til den 17. december 2014. Der er i perioden kommet 1 indsigelse/bemærkning til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget muliggør anvendelse af større dele af lokalplanområdet til boligformål i form af tæt – lav boligbebyggelse. Resterende areal beliggende sydvest i lokalplanområdet anvendes fortsat til offentlig formål og er udlagt til offentligt grønt areal.
 
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da en del af sydøstlige areal ændrer anvendelsen fra offentlig formål til boligformål. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan 2013 – 2024 for den pågældende del af rammeområde 41.OF4 der overføres til 41.B11.
 
Der er i høringsperioden kommet 1 indsigelse/bemærkning til lokalplanforslaget fra Andelsboligforeningen Baunetoften. Behandlingen af indsigelse og Planafdelingens vurdering fremgår af nedenstående.

 

 1. Indsiger ønsker, at byggefelt B4 i delområde III flyttes længere mod vest, så den eventuelle skyggevirkning på de boliger der ligger i delområde I op til Baunetoften bliver mindre. Byggefelt B4 foreslås placeret således at det ligger på linje med den eksisterende 2-etagers bygning.

 

Planafdelingen vurderer, at byggefeltet med fordel kan placeres i forlængelse af eksisterende 2-etagers bebyggelse i delområde III. Det nye placering vil skabe en bedre struktur og åbne området op mod Baunetoften og de boliger der ligger tæt på byggefelt B4. Størrelsen på byggefeltet ændres fra 17 til 15 meter i bredden, således at nyt byggeri vil ligge i samme facadelinje som den eksisterende bebyggelse i delområde III.

 1. Indsiger ønsker, at ved etableringen af parkering/carporte i delområde II skal afstanden til deres matrikel 8ip respekteres. Der foreslås at parkering/carporte kun placeres i mellem byggefelterne B1, B2 og B3.

 

Planafdelingen vurderer, at carporte skal placeres inden for byggefelterne i sammenhæng med bebyggelsen. Ikke overdækkede parkeringer kan etableres i hele delområde II.

 1. Indsiger ønsker, at etablering af indkørsel til delområde II sker længst muligt væk fra matrikel 8ip. Indsiger mener at illustrationsforslaget i lokalplanen på side 11 viser en indkørsel der ligger alt for tæt på deres skel.

 

Planafdeling vurderer, at indkørsel til delområde II kommer til at ske i overensstemmelser med vejreglerne for trafiksikkerhed. Lokalplanen beskriver kun overordnede principper for, hvordan vejbetjeningen kommer til at ske.
 

 1. Indsiger laver bemærkninger til hastigheden på vejene omkring lokalplanområdet. De oplyser, at den tilladte hastighed i området er 70 km/t langs Gilmosevej og Østerbyvej. Der ønskes derfor, at lokalplanen regulerer hastigheden ned til 50km/t.

 

Lokalplanen kan ikke regulere hastighederne i området. Hastigheden langs Østerbyvej kan reguleres iht. vejloven til 50km/t, når der etableres nyt byggeri i området. Inden byggeriet og den nye tilkørsel er taget i brug, kan byskiltet ikke flyttes og derfor kan der heller ikke reguleres for hastigheden inden dette sker, iht. vejloven.

 
På baggrund af indkommet indsigelse foreslås mindre ændringer i lokalplanen i forhold til byggefelt B4`s placering, størrelse samt afgrænsningen af delområde III. Herudover foreslås et nyt punkt nr. 4.9 i §4 vej-, sti- og parkeringsforhold med krav til placering af carporte.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

atByplanudvalget indstiller Lokalplan nr. 41.B11.3 for boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at Byggefelt B4 ændres i bredde fra 17 til 15 meter og placeres i forlængelse af eksisterende bebyggelse inden for delområde III.

 

at I forbindelse med justeringen af placeringen af byggefelt B4 inden for delområde III, ændres der afgrænsningen af delområde III i den sydlige del.

 

atDer tilføjes et nyt punkt nr. 4.9 i §4 vej-, sti- og parkeringsforhold med krav til placeringen af garager/carporte i lokalplanområdet - ” pkt. 4.9 Garager/carporte skal placeres inden for byggefelterne. ”

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-P19-1-14 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Ophævelse af fredskovpligt på areal til solcelleanlæg ved Skarrildhus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte på mødet den 22. september 2014, pkt. 163,  at der skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan med mulighed for opførelse af et solcelleanlæg på 1 MW på et areal ved hotel- og kursusejendommen Skarrildhus, der ligger i det åbne land syd for Skarrild.

 

Da arealet er omfattet af fredskovpligt har Herning Kommune været i dialog med Naturstyrelsen om ophævelse af fredskovpligten for arealet. Naturstyrelsen har meddelt Herning Kommune, at der ikke kan forventes ophævelse af fredskovpligten på arealet.

Sagsfremstilling

Efter Byplanudvalgets principgodkendelse af, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for et solcelleanlæg på matr. nr. 2a, Sønderlandet, Skarrild ved Skarrildhus, har forvaltningen forespurgt Naturstyrelsen om muligheden for at få ophævet fredskovpligten for det areal, hvor solcelleanlægget skal opføres. Det er en forudsætning for den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan, at fredskovpligten ophæves for den del af ejendommen, hvor anlægget ønskes opført.

 

Arealerne omkring Skarrildhus er over de sidste 20 år tilplantet med skov. På det areal, hvor solcelleanlægget ønskes placeret, har der tidligere ligget en landbrugsejendom med tilhørende marker omkring. Da landbrugsejendommen blev opkøbt af ejeren af Skarrildhus var det en forudsætning for ophævelse af landbrugspligten på ejendommen, at markerne blev tilplantet med skov, og at der blev tinglyst fredskovpligt på ejendommen. Tilplantningen af ejendommen er godkendt ved besigtigelse i 2001. Da der frem til 2005 har ligget landbrugsbygninger på det areal, hvor solcelleanlægget ønskes opført, har det aldrig været tilplantet.

 

Som det fremgår af korrespondancen mellem Naturstyrelsen og Herning Kommune (vedhæftet som bilag) er der fremført følgende argumenter for ophævelse af fredskovpligten:

 

Tilkobling af solcelleanlægget til forsyningsnettet

Det er planen, at 2/3 af den producerede strøm skal afsættes til forsyningsnettet. Det er derfor en teknisk forudsætning for etableringen af solcelleanlægget, at der kort afstand til Skarrildhus, hvor anlægget skal kobles på forsyningsnettet via Skarrildhus´ egen måler.

 

Alternative placeringsmuligheder

Hele Skarrildhus´ ejendom er pålagt fredskovpligt, og det er derfor ikke muligt at finde alternative placeringsmuligheder inden for Skarrilhus´ egen ejendom. Da der heller ikke i Herning Kommuneplan er udlagt arealer til tekniske anlæg i form af solceller i området omkring Skarrildhus uden for fredskovarealerne, vurderes det, at der ikke er oplagte alternative placeringsmuligheder af solcelleanlægget.

 

Vedvarende energi

Ejeren af Skarrildhus har ønske om at drive sin virksomhed med fokus på energibesparelser og mindskelse af CO2-udslip. Det er i tråd med Herning Kommunes klimamål og de statslige mål om at nedbringe CO2-udslippet. Opførelse af solcelleanlægget er derfor et bidrag til det overordnede samfundsmæssige mål med at øge produktionen af vedvarende energi.

 

Herning Kommune har desuden oplyst, at der i en lokalplan for et solcelleanlæg ved Skarrildhus vil blive stillet krav om, at lokalplanområdet tilbageføres til sin oprindelige tilstand som lysåbent fredskovareal, når solcelleanlægget ikke længere er i drift.

 

Naturstyrelsen oplyser, at det af skovlovens § 6 fremgår: Når særlige grunde taler for det, kan miljøministeren ophæve fredskovpligten på areal, som ønskes anvendt til andet formål. Der gives kun tilladelse til ophævelse af fredskovpligten, hvis den ønskede ændrede anvendelse ikke kan ske uden for fredskov, og hvis andre samfundsmæssige hensyn er vigtigere end hensynet til, at arealet bevares med fredskovpligt. Naturstyrelsen oplyser endvidere, at der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til ophævelse af fredskovpligt på arealer, der fortsat vil være helt omgivet af fredskov til alle sider. 

 

På baggrund af ovenstående oplyser Naturstyrelsen, at der ikke kan forventes tilladelse til ophævelse af fredskovpligten på arealet med henblik på at opføre et solcelleanlæg. 

 

Ejeren af Skarrildhus (Danmarks Lærerforening) har oplyst Herning Kommune, at de fortsat har ønske om at opføre det ansøgte solcelleanlæg, og at de derfor har ønske om, at Herning Kommune arbejder videre med at finde en løsning for at kunne opføre anlægget, selvom arealet på nuværende tidspunkt er omfattet af fredskovpligt.

 

Hvis Herning Byråd godkender et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan til foreløbig vedtagelse og fremlægger det til offentlig høring kan Miljøministeriet gennem Naturstyrelsen nedlægge veto mod planforslagene. Planforslagene kan først endelig vedtages, hvis Miljøministeriet og Herning Kommune kan forhandle sig frem til en løsning, hvor Miljøministeriet ophæver vetoet igen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager sagens forløb og forvaltningens korrespondance med Naturstyrelsen til efterretning

 

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med at udarbejde forslag til tillæg til kommuneplantillæg og lokalplan

Beslutning

Byplanudvalget tager sagen til efterretning og fortsætter arbejdet med at udarbejde forslag til tillæg til kommuneplantillæg og lokalplan

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Strategi for Pulje til landsbyfornyelse 2015 samt frigivelse af anlægsbevillinger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Frydensbjerg, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune har i 2015 fået tildelt en statslig ramme på 3 mio. kr. til Pulje til landsbyfornyelse. Midlerne kan anvendes til nedrivning, istandsættelse mv. Anvendelsen af de tildelte, statslige midler forudsætter 40% kommunal medfinansiering.

 

Med Budgetforlig 2015 har Byrådet afsat 1 mio. kr. netto til Pulje til landsbyfornyelse 2015.

 

På den baggrund fremlægger administrationen hermed forslag til en strategi for Pulje til landsbyfornyelse 2015.

 

Der anmodes desuden om frigivelse af anlægsbevillinger.

 

Sagsfremstilling

Pulje til landsbyfornyelse følger byfornyelseslovens regelsæt og skal skabe forskønnelse og oprydning i de mindre byer og landdistrikterne.

 

Geografisk kan puljemidlerne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt til bygninger beliggende i det åbne land.

 

Puljemidlerne kan anvendes til følgende typer af aktiviteter:

 

 • istandsættelse af nedslidte boliger,

 • nedrivning af nedslidte boliger,

 • nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse at erhvervet er ophørt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger i det åbne land er således ikke omfattet,

 • fjernelse af rod, skrot og affald, samt

 • kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

 

Boligen skal være opført før 1960 (jf. lovændring pr. 1. januar 2015) eller have væsentlige installationsmangler. Der kan kun gives tilsagn om støtte, hvor der kan indgåes frivillige aftaler med ejer. Det betyder, at puljemidlerne ikke kan anvendes til kondemnering og påbud om nedrivning.

 

Kommunerne kan meddele tilsagn af midlerne for 2015 inden for en periode på 1½ år - dvs. inden medio 2016.

Hvis en kommune ikke ønsker eller ikke har økonomi til at anvende de tildelte puljemidler, kan kommunalbestyrelserne i to eller flere kommuner indgå aftale om overdragelse af puljemidlerne. Dette skal sikre optimal udnyttelse af midlerne.

 

Pulje til Landsbyfornyelse 2014

På Byplanudvalgets møde den 22. april 2014 blev det besluttet, at Herning Kommune med Pulje til Landsbyfornyelse 2014 skulle fokusere på nedrivning, samt at der kunne meddeles støtte på 50% af de samlede udgifter til nedrivning (jf. Byfornyelsesloven kan der meddeles op til 100% i støtte til nedrivning).

Det blev også besluttet, at der skulle ske en prioritering af ansøgningerne i henhold til den prioritering af ejendomme, der tidligere er fastsat med " Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald" (2010).

 

På den baggrund blev der annonceret og gennemført ansøgningsrunde fra den 28. maj til den 20. august 2014. Der kom i alt 15 ansøgninger om støtte til nedrivning, hvoraf de 13 ansøgninger opfyldte kriterierne for at få tilsagn om støtte.

 

Puljens samlede budget var på 1.215.000 kr. bestående af en kommunal andel på 486.000 kr. (40%) og en statslig andel på 729.000 kr. (60%).

 

De 13 ansøgere havde ansøgt for et samlet beløb på ca. 1.600.000 kr. inkl. moms. Heraf meddeltes 50% i støtte, i alt 800.000 kr. Dette svarede til ca. 320.000 kr. af de afsatte kommunuale midler og ca. 480.000 kr. af den statslige ramme på 3 mio. kr.

 

Den tildelte, statslige ramme i 2014 på 3 mio. kr. blev således ikke udnyttet fuldt ud, og det blev ikke nødvendigt at prioritere de indkomne ansøgninger, i henhold til ovennævnte prioritering fastsat i handlingsplanen, da det samlede tilsagnsbeløb ikke oversteg budgettet.

 

Der var således en rest på ca. 160.000 kr., af de kommunale midler, der var afsat til formålet.

 

På budgettet er der pt. budgetteret med en statsrefusion på 50%. Aktiviteter i forbindelse med Pulje til landsbyfornyelse refunderes dog med 60%. Anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb til henholdsvis udgifter og indtægter forhøjes som følge heraf med 243.000 kr. i 2015. Nettoudgiften er 0 kr.

 

Økonomi

Med budgetforliget  2015 er der på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme,

afsat 1 mio. kr. netto i 2015 til Pulje til landsbyfornyelse.

 

Der skal frigives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. brutto, hvoraf 1,5 mio. kr., svarende til 60%, refunderes af staten. Nettoudgiften for Herning Kommune er således 1 mio. kr.

Desuden anbefaler forvaltningen, at de uforbrugte midler på ca. 160.000 kr., fra puljen i 2014 indgår i det videre arbejde med puljen i 2015. Beløbet overføres til 2015 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015.

 

Dermed vil puljens samlede budget være på ca. 2.900.000 kr. bestående af en kommunal andel på 1.160.000 kr. (40%) og en statslig andel på 1.740.000 kr. (60%).

 

Med budgetforliget 2015 er der ligeledes afsat 1 mio. kr. netto til landsbypuljearbejdet i 2016. Det er dog uvist, om den statslige pulje fortsætter i 2016.

 

Strategi for Pulje til landsbyfornyelse 2015

Administrationen har, på baggrund af de afsatte midler for puljen i 2015 og erfaringer fra Pulje til landsbyfornyelse 2014, vurderet, at der med Pulje til landsbyfornyelse 2015 bør satses bredere og ikke kun gives tilskud til nedrivning, men også til istandsættelse.

 

Det anbefales derfor, at der gives 33% og 25% i støtte til istandsættelse af ejendomme med bevaringsværdi på hhv. 1-4 og 5-9 i tråd med den igangværende ansøgningsrunde til Bygningsfornyelse 2015. 

 

Administrationen foreslår, at indkomne ansøgninger, om såvel støtte til nedrivning som til istandsættelse, prioriteres i henhold til den prioritering, der er vedtaget i "Handlingsplan for sundshedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald" (2010), som er:  

 1. Byområder, hvor tomme og forfaldne huse er en belastning for såvel de nuværende beboere som for en fremtidig udvikling og bosætning.

 2. Forfaldne og tomme huse langs de offentlige veje. Selv ganske få tomme huse på et vejstykke giver generelt indtryk af forfald og tilbagegang.

 3. Andre ejendomme, der enten er en belastning for områdets naboer eller for oplevelsen af kulturarv, naturværdier mv.

4.  Afsides beliggende, stærkt forfaldne ejendomme, der kun giver begrænsede gener.  

 

Desuden anbefales det, at der kan meddeles tilsagn om støtte til nedrivning på 100% af de samlede nedrivningsudgifter til ejendomme, der er omfattet af prioriteringens punkt 1, dvs. ejendomme beliggende i "Byområder, hvor tomme og forfaldne huse er en belastning for såvel de nuværende beboere som for en fremtidig udvikling og bosætning", og at der kan meddeles tilsagn om støtte på 50% af de samlede nedrivningsudgifter til øvrige ejendomme, dvs. ejendomme, der er omfattet af prioriteringens punkt 2, 3 og 4.

 

Det anbefales, at de ejendomme, som kommunen allerede er bekendt med i arbejdet med kondemnable ejendomme, jf. ovennævnte handlingsplan, og som opfylder ovennævnte kriterier, opfordres direkte til at søge støtte (Bilag 1).

 

Det anbefales i øvrigt, at puljen annonceres to gange i løbet af 2015 - f.eks. i marts og i september.  

 

Lovændring og revision af Byfornyelsesstrategi 2012-2015

Forvaltningen har i henhold til Byfornyelsesstrategi 2012-2015, annonceret ansøgningsrunde til Bygningsfornyelse 2015, der omfatter den nordlige del af kommunen, bl.a. Sunds, Ilskov, Aulum, Haderup, Feldborg, Simmelkær, Hodsager og Hammerum/Gjellerup.

 

Pr. 1. januar 2015 trådte en ændring af byfornyelsesloven i kraft. Dette betyder bl.a., at det nu er muligt at give støtte til boliger fra før 1960 mod tidligere 1950. Desuden giver lovændringen bl.a. mulighed for at forhøje tilskuddet til istandsættelse samt give tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse.

 

Forvaltningen fremsender forslag til revision af Byfornyelsesstrategi 2012-2015 medio 2015, hvor også mulighederne affødt af lovændringen vil blive belyst og indarbejdet.   

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller følgende til Byrådet:

 

at strategi for Pulje til landsbyfornyelse 2015 godkendes som beskrevet ovenfor, herunder,

 

at der kan meddeles tilsagn om støtte til istandsættelse på 33% og 25% til ejendomme med en bevaringsværdi på hhv.1-4 og 5-9,

 

at der sker en prioritering af de indkomne ansøgninger i henhold til den prioritering, der er vedtaget med "Handlingsplan for sundshedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme samt rod, skrot og affald",

 

at der kan meddeles tilsagn om støtte til nedrivning på 100% af de samlede nedrivningsudgifter til ejendomme, der er omfattet af prioriteringens punkt 1, dvs. ejendomme beliggende i "Byområder, hvor tomme og forfaldne huse er en belastning for såvel de nuværende beboere som for en fremtidig udvikling og bosætning",

 

at der kan meddeles tilsagn om støtte til nedrivning på 50% af de samlede nedrivningsudgifter til øvrige ejendomme, dvs. ejendomme, der er omfattet af prioriteringens punkt 2, 3 og 4,  

 

at administrationen bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud indenfor de fastsatte kriterier, 

 

at uforbrugte midler på ca. 160.000 kr. fra 2014 videreføres til puljen i 2015. Beløbet overføres til 2015 i den samlede sag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015,  

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning mv.,

 

at der til statslig medfinansiering på 60% meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning mv. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,

 

at den kommunale medfinansiering på 40% på 1 mio. kr. finansieres af Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 013091 nedrivningspulje, hvor der i 2015 er afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 2 mio. kr. til udgifter og 1 mio. kr. til indtægter, i alt netto 1 mio. kr.,

 

at afsat rådighedsbeløb til udgifter på 2 mio. kr. og 1 mio. kr. til indtægter på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 013091 i 2016 flyttes til stednr. 015083 i 2016,

 

at der som følge af en yderligere refusion på 10% ift. budgetteret meddeles en anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 243.000 kr. i 2015 til Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015083,  

 

at der som følge af yderligere refusion på 10% ift. budgetteret meddeles en anlægindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 243.000 kr. i 2015 til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015083. Indtægten finansierer den tilhørende udgift.  

Beslutning

Tiltrådt, dog således, at Byplanudvalget forelægges sager om støtte til nedrivning på over 50%. Ligesom udvalget forelægges alle sager om støtte til istandsættelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.00-P22-1-14 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Anlægsplan for bymidteprojekter og frigivelse af anlægsbevillinger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

For at fortsætte udviklingen af Herning Bymidte med renovering af torve, pladser og gader samt implementering af brugernes ønsker fra Vision Herning C, behandlede Byplanudvalget sagen første gang i november 2014, med henblik på en grov prioritering af projekter i bymidten i perioden 2015 - 2018.

 

Kommentarerne fra denne behandling er forsøgt indarbejdet i Forslag til anlægsplan for projekter i Herning Bymidte, som hermed foreligger til drøftelse. Anlægsplanen er tænkt at gælde for årene 2015 - 2018. Anlægsplanen og oversigtskort er vedlagt som bilag i denne dagsorden.

 

Anlægsplanen indeholder projekter bestående af både anlæg og delprojekter fra Herning C og handler om at skabe det gode liv imellem husene, de gode byrum med egen identitet og funktioner som inviterer til ophold og uformelle mødesteder. Dette kan en ny granitbelægning ikke klare alene, brugerne ønsker sig elementer der skaber ly og læ, områder med leg og aktiviteter, mere kunst, vand der skaber liv og glæde, flere bænke mm.  

 

Det er en forudsætning for de kommende anlægsprojekter, at delprojekterne fra Herning C udvikles sammen med de kommende anlæg helt fra start, og indgår således i anlægsprojekterne.

 

Det er nødvendigt med Byplanudvalgets godkendelse af anlægsplanen, således at forvaltningen kan igangsætte projektudvikling med bl.a. udbud, brugere, rådgivere mv. og udarbejde skitseprojekter der fremsendes til endelig godkendelse senere.

 

 

 

Sagsfremstilling

På baggrund af forvaltningens arbejde med planlægning af anlægsprojekter og delprojekter i Herning Bymidte samt Byplanudvalgets ønsker til prioritering af projekterne, er der udarbejdet et Forslag til anlægsplan for årene 2015 - 2018, der indeholder projekter, som er realisérbare i forhold til de økonomiske rammer og i forhold til den tekniske og praktiske udførelse.

 

Evaluering og erfaring fra tidligere gågadeetaper viser, at ny belægning ikke alene er nok til at skabe en attraktiv bymidte, og i 2015 og 2016 er det derfor også ønskeligt at arbejde med delprojekter fra Handlingsplanen fra Vision Herning C, for at tilføre funktioner brugerne af byen ønsker. Delprojekterne er primært ly & læ, leg & aktiviteter, vand, bænke og kunst. Der er allerede stor opmærksomhed for projektet ly og læ, der er yderligere beskrevet i bilag 3.

 

I tillæg til ly og læ er det i 2015 planlagt at starte følgende projekter:

Forskønnelse og forbedring af "Bredgade Vest",

Renovering af gågaden fra Poulsens Plads til Citypassagen,

Renovering af Torvet bestående af bl.a. indslag med ly & læ, vand, opholdssteder med bænke og ny belysning.

 

Det er en forudsætning for de kommende anlægsprojekter, at delprojekterne fra Herning C udvikles sammen med de kommende anlæg helt fra start, og indgår således i anlægsprojekterne.

 

I 2016 fortsætter gågaderenoveringen, planlægningen af Søndergade samt udvikling af flere delprojekter.  

 

I 2017 forventes det at sidste del af gågaden kan færdiggøres og der kan påbegyndes renovering af Søndergade og Sølvgade umiddelbart efter etableringen af den nye Banegårdsplads. Bredgade, Søndergade og Sølvgade er alle en overordentlig vigtig del af ankomsten til Herning og forbindelsen til bymidten og gågaden.

 

I 2018 er der i tillæg til færdiggørelsen af Søndergade foreslået afsat midler til forskønnelse og forbedring af Bethaniagade.

 

For årene 2019 - 2022 er der forslag til, hvilke projekter, der kan  påbegyndes i denne periode, samt et omtrentligt bud på et budget for projekterne.

 

Projekterne fra 2016 og fremover indgår i arbejdet med investeringsoversigten.

 

Generelt for alle projekter vil der ske en omfattende brugerinddragelse og kommunikation til relevante interessenter. Det vil parallelt med projektudviklingen blive undersøgt, om der kan tilvejebringes finansiering fra f.eks. fonde og lignende.

 

Skitseprojekter skal løbende behandles af Byplanudvalget, når disse foreligger.

Økonomi

Der er på budgettet på Serviceområde 09 Trafik, BYP afsat i alt 33.273.000 kr. i 2015 - 2018, hvoraf 10.557.000 kr. er afsat i 2015.

 

Anlægs- og delprojekter i bymidten foreslåes finansieret af følgende midler i 2015:

 

320.000 kr. på stednr. 222035 Projektudviklingsmidler, der skal finansiere projektudvikling i bymidten generelt.

 

5.237.000 kr. på stednr. 222086 Bymidteplan / Bymidter, der skal finansiere Bredgade Vest med 1.000.000 kr. og Bredgade mellem Poulsens Plads og Citypassagen med 4.237.000 kr., både projektering og anlæg.

 

5.000.000 kr. på serviceområde 9, Trafik, der skal finansiere delprojekter, som vand, ly & læ, leg, bænke og ophold, både projektering og anlæg.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller anlægsplanen til godkendelse i Økonomi- og erhvervsudvalget og Byrådet, og at udviklingen af anlæg og delprojekter kan påbegyndes herefter,

 

at anlægsprojekterne løbende godkendes af Byplanudvalget,

 

at der til projektudvikling meddeles anlægsudgiftsbevilling på 320.000 kr. i 2015 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler,

 

at udgiften på 320.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2015,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til Bredgade Vest på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. i 2015, 

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 4.237.000 kr. til Bredgade mellem Poulsens Plads og Citypassagen på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. i 2015,

 

at den samlede anlægsudgift til Bredgade Vest samt Bredgade mellem Poulsens plads og Citypassagen på 5.237.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 15 Trafik, stednr. 222086 i 2015, 

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til udvikling og realisering af delprojekter i bymidten på Serviceområde 9 Trafik, nyt stednr. i 2015,

 

at udgiften på 5 mio. kr. finansieres af afsat budget på Serviceområde 09 Trafik, Herning C  i 2015.

 

 

 

Beslutning

Tiltrådt dog således det tilstræbes at færdiggøre projekterne så tidligt som muligt, og at dette afspejler sig i udbudsformen/-kriterierne

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-7-14 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Principgodkendelse for ny lokalplan til kulturcenter på Mørupvej 1-5, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvriege sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Marius Reese

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget et projektforslag fra ÅbenKirke for et kulturcenter på Mørupvej 1-5 i Herning.

 

Det pågældende område ligger inden for lokalplan nr. 1.29.1 – for et område ved Damgårdvej. Projektforslaget kan ikke indarbejdes i den gældende lokalplan, da anvendelsesbestemmelsen foreskriver at området kun må anvendes til erhvervsvirksomhed.

 

Projektforslaget ligger ikke inden for den gældende kommuneplan eller lokalplan, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen samt en ny lokalplan for området, hvis projektforslaget skal realiseres.

Sagsfremstilling

ÅbenKirke, som i dag har til huse på Olufgade 10, har tidligere fremsendt projektforslag for ombygning af deres nuværende faciliteter. I processen er man blevet opmærksom på, at Olufgade 10 arealmæssigt ikke kan opfylde de ønsker og behov i fremtiden man har, hvorfor valget er faldet på Mørupvej 1-5, hvor Kirken får mulighed for at etablere sig på et meget stort areal, som menes at kunne opfylde ønsker og behov.
 
Kulturcenteret skal rumme et bredt spekter af kulturelle og kreative initiativer, som f.eks. koncerter, kulturelle- og musikalske aktiviteter for børn og unge, undervisnings- og kursusfaciliteter, kirkelige handlinger og socialt samlingssted for forskellige foreninger og aktiviteter i huset.
 
Kulturcenterets samlede areal udgøres af et eksisterende etageareal på ca. 12.000 m2, herudover er der et ønske om at udbygge med cirka 1.200 – 1.800 m2. Udbygningen sker hovedsagelig som tilbygning af en ekstra etage på eksisterende bygning (markeret som bygning 2 i bilaget, side 4).
 
Projektet består af hovedbygning med foyer, mødelokaler, toiletter, mindre auditorium, café, køkken, administration, værksted og undervisningslokaler. Hertil kommer et større auditorium med lydstudie og øvelokaler. Endvidere ønskes en multihal med omklædning og badefaciliteter, samt evt. reparation og salg af brugte møbler, og mulighed for overnatning i forbindelse med kursusfaciliteter.

KulturFabrikken har til huse inden for samme område og ÅbenKirke mener, at KulturFabrikken vil være et godt supplement til kulturcenteret.

Udearealerne skal indrettes med plads til ophold og leg samt parkering.   
 
Plangrundlag
Området ligger inden for kommuneplanramme nr. 14.E8 – Erhvervsområde ved Damgårdvej. Området må kun anvendes til detailhandel til særligt pladskrævende varegrupper samt industrivirksomheder, der stiller visse afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav. Der må ikke etableres boliger eller selvstændig kontorvirksomhed i områderne. Den vestlige del af 14.E8 er omfattet af 500 meter konsekvenszonen omkring rammeområde 14.E9.Det har dog ikke relevans for dette projekt.
 
Hvis projektforslaget skal realiseres, kræver det, at der bliver udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.
 
Mørupvej 1-5 ligger inden for lokalplan nr. 1.29.1 – for et område ved Damgårdvej.
Hvis projektforslaget skal realiseres, kræver det, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan for området, da lokalplanens anvendelsesbestemmelser foreskriver at området kun må anvendes til erhvervsvirksomhed så som: Produktion, udstilling, salg, service og oplagring, at der ikke må placeres kontorer og lignende anvendelsesformål ud over de til den enkelte virksomheder hørende administration samt at grundene nærmest jernbanen fortrinsvis bør anvendes af virksomheder med behov for jernbanespor.
 
Øvrige erhvervsområde
Jysk Aluminium og SuperGros, som er nærmeste naboer, har den primære produktion indendørs, hvilket betyder en reduceret risiko for støjgener fra virksomhederne.
 
Kulturcenteret skal gennem lokalplanen sikres det nødvendige antal parkeringspladser på egen grund, da især SuperGros er afhængig af at kunne komme til og fra området med mange lastbiler. Store arrangementer i kulturcenteret, kan medføre parkering langs vejene i området til gene for de øvrige virksomheder. Dette kan dog styres gennem skiltning, samt krav til parkering som stilles i lokalplanen.
 
Virksomhedsstøj

Mørupvej 1-5 ligger i dag inden for et erhvervsområde, hvor den øvre støjgrænse er 60 Db(A) dag og nat. A/S Jydsk Aluminium Industri og Supergros A/S har 24 timers produktions-tilladelse, hvilket kan påvirke det omgivende område med støj om natten.

For at sikre at de virksomheder, der bliver naboer til kulturcenteret, ikke får pålagt begrænsninger i forhold til deres produktion, vil den nye lokalplan medtage de nødvendige bestemmelser for støjdæmpende foranstaltninger inden for lokalplanområdet. Det kan f.eks. ske i form af støjvold, støjhegn el. lign. Det er derfor kulturcenteret der skal løse en evt. miljøkonflikt på egen grund.

Det er således en forudsætning for ibrugtagning at der etableres de nødvendige støjafskærmninger til at  nabovirksomhederne kan støje med op til 60 dB dag og nat.

 

Kravet i lokalplanen stilles på baggrund af en forudsætning om, at virksomhederene på nuværende tidspunkt overholder støjgrænserne. Det faktiske støjniveau i området kan således godt være større. Kommer der en klage om støj, på baggrund af etablering af Kulturcenteret, kan der således godt komme krav om at naboer skal lave yderligere støjdæmpende foranstaltninger selvom der er opført støjskærm.

 
Jordforurening
Der er på Mørupvej 1-5, kortlagt jordforurening på to niveauer: Vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2).
En grund kan kortlægges som måske forurenet, V1, hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening, og som derfor giver mistanke om forurening. Er der dokumentation for, at et areal er forurenet, bliver det kortlagt som V2. Det er typisk tekniske undersøgelser af jorden, der ligger til grund for en kortlægning på V2.
Ud fra disse oplysninger vil der være krav om en tilladelse efter jordforureningsloven ved en ændring af arealanvendelse fra erhverv til alment tilgængeligt eller rekreativt område på ejendommen. Sådanne ændringer af arealanvendelse kræver ligeledes en byggetilladelse.
 
Vurdering
Kulturcenteret ønsker at etablere foredragsvirksomhed, koncertsted, multihal og mødefaciliteter m.v. Som følge heraf, skal kulturcenteret der kan gives mulighed for i en ny lokalplan, betragtes som middelfølsomt erhverv.


Samtidig skal det gennem lokalplanen sikres, ved at der medtage bestemmelser om at kulturcenteret skal etablere støjafskærmende foranstaltninger inden for eget areal, så der ikke stilles øget krav over for nabovirksomhederne.
 
Det er planafdelingens vurdering, at kulturcenteret kan fungere som en buffer mellem erhvervs- og boligområdet. På den østlige side af Messevejen ligger et større boligområde. Kulturcenteret vil skabe en større afstand fra det egentlige erhvervsområde til boligområdet, hvilket vil betyde mindre risiko for støj og andre gener fra det bagvedliggende erhvervsområde. Mørupvej 1-5 vurderes at have en god beliggenhed for et kulturcenter af denne art, men det bemærkes, at det støjniveauet fra virksomheder i området ikke er dokumenteret, hvilket kan få betydning såfremt der gennemføres en planlægning, som giver mulighed for etablering af kultucenter mm i ejendommen Mørupvej 1-5 .

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der udarbejdes et forslag til en ny lokalplan og forslag til kommuneplantillæg på baggrund af principgodkendelsen

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S55-1-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Førstebehandling af mulighedskatalog på Byplanudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Byplanudvalget skal på eget fagudvalgsområde godkende perspektivnotat og behandle forslag til mulighedskatalog første gang.
 
Mulighedskataloget skal i henhold til den vedtagne budgetprocedure fagudvalgsbehandles to gange og indgår herefter i en samlet prioritering på første budgetkonference den 27. og 28. april 2015.

Sagsfremstilling

Budgetproceduren for 2016 er præget af, at der med vedtagelsen af budget 2015 er forudsat en proces, hvorefter der samlet set skal udarbejdes forslag til initiativer, der kan skabe finansieringskraft for 85 mio. kr. fra 2016 på servicedriftsudgiftsområdet.
 
Byplanudvalget skal levere forslag til en værdi af 3 % af servicedriftsudgifterne på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, hvilket svarer til 20.000 kr. årligt fra 2016 og frem.

Byplanudvalget arbejder bredt med byfornyelse jf. Byfornyelsesloven, og området omfatter hovedsageligt en anlægsside og en mindre driftsside.

På driften indeholder området en budgetpost på 667.000 kr. vedrørende udgifter til ydelsesstøtte til indeks- og nominallån på afsluttede, igangværende og nye byfornyelsesprojekter, kommunale og private boligforbedringsprojekter samt afdragsbidrag til lånefinansierede ombygningstab ved allerede gennemførte boligforbedringer efter saneringsloven.

Besparelsen vil kunne gennemføres uden større konsekvenser, da budgettet efter reduktionen vil svare til det reelle forbrug. 

Perspektivnotatet, som kun omhandler driftsbudgettet, indeholder derfor en kort beskrivelse af budgetposten vedr. ovennævnte ydelsesstøtte

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at perspektivnotatet for SO 3, Kommunale Ejendomme, byfornyelse og boligforbedring godkendes,

 

at forslag til mulighedskatalog behandles første gang.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Grøn Ordning Assing

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen, Pia Colstrup

Sagsresume

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.
 
Sigtet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen gives der tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der gives ikke tilskud til allerede igangværende projekter. 

 

Forvaltningen havde beregnet vindmølleprojektet ved Assing på 6,65 MW til at udløse 585.200 kr. til puljen for Grøn Ordning Assing. Yderligere blev der overført 85.137,50 kr. til puljen, fra Grøn Ordning Vildbjerg, da et stiprojekt i Sinding blev afvist af Energinet.dk. Puljen for Grøn ordning Assing var derfor på 670.337,50 kr., som Byrådet d. 4. marts 2014, pkt. 108, fordelte på 3 af de indkomne ansøgninger.

I forbindelse med Grøn Ordning Sunds har det vist sig, at puljen for Grøn Ordning Assing er på i alt 792.000 kr. Grunden hertil er, at vindmølleprojektet ved Assing er på 9 MW, da Energinet.dk ikke fraregner de tre vindmøller på i alt 2,35 MW, der blev nedtaget i forbindelse med projektet.
 
Der er derfor yderligere 206.800 kr. som venter på at blive brugt til initiativer i forbindelse med Grøn Ordning Assing.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Grøn Ordning Assing indkom nedenstående ansøgninger. Endvidere er medtaget en ansøgning fra Grøn Ordning Vildbjerg/Sunds.
 
Ansøgning nr. 1 – Plejehjemmet Sandfeldgården: Etablering af lysthus ved plejehjemmet Sandfeldgården. Byrådet tildelte 149.337,50 kr. til projektet.
Herning Kommune har fået tilsagn om tilskud til projektet ved Energinet.dk under forudsætning af, at der tinglyses en deklaration om offentlig adgang på arealet, hvilket er igangsat.
 
Ansøgning nr. 2 – Kibæk Skole: Renovering og udbygning af orienteringsbane i Kibæk. Projektet er realiseret eller under opførelse.
 
Ansøgning nr. 3 – De Grønne Pigespejdere i Kibæk: Udskiftning af oliefyr med ”luft-til-vand varmepumpeanlæg” i spejderhuset Skovlyst. Projektet er realiseret eller under opførelse.
 
Ansøgning nr. 4 blev delt op i to selvstændige ansøgninger - nr. 9 og 10.
 
Ansøgning nr. 5 og ansøgning nr. 6 var fra henholdsvis en privat lodsejer og en privat virksomhed, hvorfor projekterne ikke falder ind under Grøn Ordning.
 
Ansøgning nr. 7 – Kibæk Idrætsforening: Renovering af taget på den gamle hal i Kibæk. Byrådet tildelte 340.000 kr. til projektet.
Projektet afventer stadig manglende finansiering. Kibæk Krydsfelt har i 2013 modtaget en bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget på 300.000 kr. til renovering af en del af taget på baggrund af en ansøgning fra juni 2013. Efterfølgende er det konstateret, at der er problemer med hele taget. Kibæk Krydsfelt har været i dialog med producenten af tagpladerne, og fået en aftale på plads, således at producenten leverer nye tagplader til hele taget under garantien, svarende til 2580 tagplader og et beløb på ca. 258.000 kr. Renovering af hele taget vil koste 855.441,25 kr. inkl. moms.
Kibæk Krydsfelt har med midlerne fra Kultur- og Fritidsudvalget og Grøn Ordning Assing samlet i alt 640.000 kr. til renoveringen af taget og mangler dermed stadig 215.441,25 kr. for at taget kan blive renoveret.
Kultur- og Fritidsudvalget har reserveret det manglende beløb til renoveringen af taget i 2015. Beløbet vil ellers gå til renovering af andre nedslidte haller i Herning Kommune.
Formålet med projektet er at spare på energien og at ”sikre” den gamle hal i mange år fremover til styrkelse af de lokale idræts- og kulturelle aktiviteter i hallen til gavn for hele lokalbefolkningen, herunder skolen, SFO’en og børnehaven samt Kibæk Idræts Forenings 1.800 aktive medlemmer. Hallen har omkring 150.000 besøgende hvert år.
 
Ansøgning 8 – Studsgård Borgerforening: Etablering af friluftshytte i Studsgård. Projektet er realiseret eller under opførelse.
 
Ansøgning nr. 9 – Grundejerforeningen Klinten: Etablering af rekreativt stisystem syd og vest for grundejerforeningen Klinten. Der ansøges om 141.204,38 kr.
Projektet omhandler etablering af rekreativt stisystem med informationstavler, borde og bænke syd og vest for Klinten. Formålet er at skabe et sammenhængende stisystem rundt om Kibæk til gavn for alle borgerne i byen. Stiens nærmere placering skal fastlægges i samarbejde med Herning Kommune.
 
Ansøgning nr. 10 – Kibæk Idrætsforening: Etablering af outdoor fitness redskaber ved Kibæk Krydsfelt. Byrådet tildelte 181.000 kr. til projektet.
Projektet er etableret, og Herning Kommune arbejder nu på at få udbetalt penge fra Energinet.dk.
 
Ansøgning nr. 11 – Sinding-Ørre Borgerforening: Etablering af et stiprojekt i Sinding. Byrådet tildelte 85.137,50 kr. til projektet den 19. juni 2013, pkt. 209, under Grøn Ordning Vildbjerg. Projektansøgningen blev herefter afvist af Energinet.dk, da projektet primært omfattede en cykelsti. Midlerne fra det afviste projekt, blev i sin tid overført fra Grøn Ordning Vildbjerg puljen til Grøn Ordning Assing puljen, hvorfor projektet kan være relevant i denne sammenhæng.
Ansøgningen er efterfølgende tilrettet og forhåndsgodkendt af Energinet.dk. Sinding-Ørre Borgerforening ansøger nu Grøn Ordning Sunds puljen om 163.556,25 kr. til etablering af en rekreativ sti med belysning, der kan forbinde det eksisterende rekreative stisystem ”Bjergene i Sinding” og ”Sinding-Ørre Midtpunkt” til glæde for alle borgerne i Sinding-Ørre. Stiens nærmere placering skal fastlægges i samarbejde med Herning Kommune.
 
Opsummering – tildeling af midler Grøn Ordning Assing
Der er 206.800 kr. som venter på at blive brugt til initiativer i forbindelse med Grøn Ordning Assing. Byrådet har vedtaget, at puljemidlerne skal fordeles i henhold til Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune på baggrund af følgende:

 • Hvor mange mennesker i lokalbefolkningen, der vil få glæde af projektet.

 • Afstanden til vindmølleprojektet, som pengene stammer fra. Projekter i nærområdet prioriteres højere end projekter længere væk fra vindmølleområdet, for at tilgodese de lokalområder, som vindmøllerne påvirker mest.

 
Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune er vedhæftet i Bilag 1.
 
Der er følgende projekter, som kan tildeles midler:
 
Ansøgning nr. 7 – Kibæk Idrætsforening: Renovering af taget på den gamle hal i Kibæk. Der ansøges om 215.441,25 kr. Afstand til vindmøllerne ved Assing er 5,8 km
 
Ansøgning nr. 9 – Grundejerforeningen Klinten: Etablering af rekreativt stisystem syd og vest for grundejerforeningen Klinten. Der ansøges om 141.204,38 kr. Afstand til vindmøllerne ved Assing er 4,6 km.
 
Ansøgning nr. 11 – Sinding-Ørre Borgerforening: Etablering af et stiprojekt i Sinding. Der ansøges om 163.556,25 kr.
Afstand til vindmøllerne i Vildbjerg er 3,7 km. Afstanden til vindmøllerne ved Sunds er 6,5 km. Afstanden til vindmøllerne ved Assing er 23,3 km.
 
Ansøgningerne er vedlagt i bilag 2.

Økonomi

Alle ansøgninger fremsendes til Energinet.dk inklusiv moms, da Herning Kommune alene er berettiget til momsrefusion for projektudgifter, der kan henføres til kommunale aktiviteter.

 
Der ansøges samtidig om en samlet anlægsudgiftsbevilling samt en samlet anlægsindtægtsbevilling på hver 206.800 kr. Beløbende fordeles ud på de enkelte projekter med selvstændigt understednummer jævnfør den politiske beslutning.
 
Et eventuelt restbeløb overføres til næste ansøgningsrunde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der tages stilling til fordelingen af puljemidler, som ansøges hos Energinet.dk,

 

at der til indbetalinger fra Energinet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 207.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednummer 090096 Grøn Ordning Assing. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 207.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), stednummer 090096 Grøn Ordning Assing. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.dk.

 

 

 

 

Beslutning

Tiltrædes således at nedenstående projekter prioriteres til ansøgning hos Energinet.dk:
Ansøgning 11: kr. 85.137
Ansøgning 9: kr. 121.863
 
Johs Poulsen ønsker at projekt 7 bør nyde fremme i stedet for projekt 9.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.20-P20-1-14 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Grøn Ordning Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen, Pia Colstrup

Sagsresume

Grøn Ordning er en ordning under VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi), der giver penge til initiativer, som har til formål at fremme accepten af vindenergi. For hver MW vindenergi, der opstilles i Herning Kommune, indbetales der 88.000 kr. på en konto, der administreres af Energinet.dk.
 
Sigtet med VE-lovens grønne ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen gives der tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. Der gives ikke tilskud til allerede igangværende projekter. 
Det er kun Herning Kommune samt foreninger med et alment og ideelt formål, det vil sige ikke erhvervsdrivende/økonomiske foreninger, der kan ansøge om penge.
 
Ansøgningspuljen for Grøn Ordning Sunds er på i alt 880.000 kr. til initiativer i det berørte lokalområde. Der er ansøgt om tilskud for i alt 1.818.756,25 kr.

Sagsfremstilling

Vindmølleprojektet ved Sunds på 10 MW udløser 880.000 kr. til initiativer i det berørte lokalområde.
 
Der er indkommet 9 ansøgninger til Grøn Ordning Sunds, hvoraf 1 ansøgning er frafaldet, da projektet allerede er påbegyndt. Se ansøgningernes placering i forhold til vindmølleprojektet i Bilag 1. Der er ansøgt for i alt knapt 1.818.756,25 kr. i forbindelse med Grøn Ordning Sunds. Alle ansøgninger er vedlagt i Bilag 2.
 
Oversigtsskema over de indkomne ansøgninger:

Nr.
Beskrivelse
Ansøgt beløb (inkl. moms)
Ansøger
Ca. afstand til møllerne
1
Opførelse af bålhytte samt muld-toilet, der kan danne ramme om aktiviteter i naturen.
 
200.000 kr.
FDF Sunds
700 m
2
Etablering af udsigtstårn på Ovstrup Hede, der kan fremhæve områdets særlige kvaliteter for besøgende.
 
375.000 kr.
Aage V. Jensens Naturfond
3 km
3
I forbindelse med etablering af Sunds Bypark ansøges om midler til inventar til legeplads, bålplads, belysning langs sti og opholdsmuligheder i form af borde/bænke.
 
264.700 kr. ekskl. moms
Herning Kommune
3 km
4
Gårdhave med pavilloner og cykelparkering.
 
150.000 kr.
Sunds Idrætsforening
2 km
5
Afslutning af rekreativt stisystem, der kan samle Sinding-Ørre Midtpunkt, skolen og turistattraktionen ”Bjergene i Sinding”.   Dette projekt fremgik også af dagsordenspunktet Grøn Ordning Assing.
 
163.556,25 kr.
Borgerforeningen for Sinding-Ørre
6,5 km
6
Fremstilling af orienteringskort til alle husstande i Sunds By for at fremme interessen for orienteringssporten samt informere om vedvarende energikilder.
 
27.000 kr.
Herning Orienteringsklub
2 km
7
Udskiftning af bro, der gavner de mange motionister m.m., som dagligt bevæger sig rundt om Sunds sø.
 
138.500 kr.
Sunds Østre Grundejerforening
4 km
8
Supplement til finansiering af kunststofbane med multibane.
 
500.000 kr.
Sunds Idrætsforening
2 km

 
Byrådet har vedtaget, at puljemidlerne skal fordeles i henhold til Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune på baggrund af følgende:

 • Hvor mange mennesker i lokalbefolkningen, der vil få glæde af projektet.

 • Afstanden til vindmølleprojektet, som pengene stammer fra. Projekter i nærområdet prioriteres højere end projekter længere væk fra vindmølleområdet, for at tilgodese de lokalområder, som vindmøllerne påvirker mest.

 
Intern administrationspraksis for Grøn Ordning i Herning Kommune er vedhæftet i Bilag 3.

Økonomi

Alle ansøgninger fremsendes til Energinet.dk inklusiv moms, da Herning Kommune alene er berettiget til momsrefusion for projektudgifter, der kan henføres til kommunale aktiviteter. Herning Kommune er projektejer for projektet omhandlende inventar til byparken i Sunds, hvorfor dette projektregnskab er uden moms.
 
Der ansøges samtidig om en samlet anlægsudgiftsbevilling samt en samlet anlægsindtægtsbevilling på hver 880.000 kr. Beløbende fordeles ud på de enkelte projekter med selvstændigt understednummer jævnfør den politiske beslutning.
 
Et eventuelt restbeløb overføres til næste ansøgningsrunde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der tages stilling til fordelingen af puljemidler, som ansøges hos Energinet.dk

 

at der til indbetalinger fra Energinet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 880.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Sunds. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 880.000 kr. i 2015 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednummer Grøn Ordning Sunds. Der oprettes understednumre for de udvalgte projekter med tilhørende rådighedsbeløb. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.dk.

Beslutning

Tiltrædes således at nedenstående projekter prioriteres til ansøgning hos Energinet.dk:
Ansøgning 1: kr. 100.000 til bålhytte
Ansøgning 2: kr. 200.000
Ansøgning 3: kr. 200.000
Ansøgning 7: kr. 100.000
Ansøgning 8: kr. 280.000

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 2. februar 2015