Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 1. juni 2015
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.16.06-P19-2-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12 for MCH TimeWorld og erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard og Mette Damkær

Sagsresume

Der er udarbejdet en masterplan for udviklingen af området ved MCH. Formålet er at sikre en sammenhængende planlægning og fremtidssikret udvikling af MCH-området. Forslag til tillæg nr. 12 til kommuneplanen og lokalplan nr. 14.E6.3 er udarbejdet på baggrund af masterplanen.

 

Forslag til tillæg nr. 12, giver mulighed for etablering af oplevelsesattraktionen TimeWorld ved MCH Messecenter Herning (MCH) samt en samlet udbygning af området omkring MCH (Se bilag 1).

 

Forslag til tillæg nr. 12 danner rammerne for forslag til lokalplan nr. 14.E6.3 – Erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning. En udbygning af området omkring MCH, vil ske efter rammerne i lokalplanen.

 

På Byrådets møde den 29. oktober 2013, blev debatoplæg for TimeWorld godkendt. Med debatoplægget indkaldtes ideer og forlsag til VVM-redegørelsen for projektet. Debatoplægget har været i offentlig høring i perioden den 13. november til den 27. november 2013. De indkomne bemærkninger (bilag 3) er inddraget i planlægningen, i det omfang det har været relevant (bilag 4).

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til tillæg nr. 12 med VVM-redegørelse og miljørapport (bilag 2) foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

 

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 12 regulerer rammeområde 14.E6. Området rummer de eksisterende aktiviteter ved MCH samt et eksisterende erhvervsområde nordvest for MCH-området.

 

Fremtidig kommuneplanramme 14.E6.

 

Rammeområde 14.E6 er i kommuneplanen udlagt til erhvervsformål med mulighed for at etablere udstillingsvirksomhed, kulturelle arrangementer, hotel og parkering m.v. Endvidere kan der etableres liberalt erhverv, kontorvirksomhed og butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Der kan også etableres oplevelsesattraktioner.

 

Forslaget giver mulighed for at etablere oplevelsesattraktionen TimeWorld samt de øvrige elementer i lokalplan 14.E6.3.  Med forslaget foretages følgende ændringer inden for rammeområde 14.E6:

 

Bebyggelseshøjde: Den maksimale bebyggelseshøjde øges fra maksimalt 9 etager og 30 meter til makismalt 20 etager og 70 meter. Bygningshøjden øges for at give mulighed for at opføre bebyggelse, der kan rumme funktioner som hotel, oplevelsesattraktion og kontorerhverv samt markere projektområdet i Hernings skyline.

 

Bebyggelsesprocent: Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed fastholdes på 45%. Der er mulighed for, at bebyggelsesprocenten for enkelte ejendomme kan være højere, da det er intentionen, at området omkring Vardevej for fremtiden skal fremstå mere bymæssigt og med en højere tæthed. De enkelte byggemuligheder præciseres i lokalplanen for området.

 

Øvrige ændringer: Kommuneplantillægget fastlægger desuden retningslinjer for parkering, miljøforhold, opholdsarealer samt mulighed for at overføre arealer fra landzone til byzone.  

 

Justering af afgrænsning af kommuneplanrammer 14.E6, 14.E7 og 14.R5: Tillægget overfører en mindre del af rammeområde 14.E7 Erhvervsområde ved Baggeskærvej og Vardevej samt en mindre del af rammeområde 14.R5 Rekreativt område ved Knudmosen til rammeområde 14.E6. Dette gøres for at bringe rammeområdernes afgrænsning i overensstemmelse med den faktiske anvendelse og de matrikulære skel.

 

Projektet TimeWorld:

Målet med TimeWorld er at skabe en attraktion i international klasse, der i sig selv kan være motiv til at besøge Danmark. Det skal også være et populært udflugtsmål flere gange om året for den lokale befolkning. TimeWorld har fokus på tid, og er et sted, hvor gæster kan få sjove, spændende og lærerige oplevelser om tid og tiden.

 

I sammenhæng med TimeWorld etableres River of Time, som er en overdækket fysisk forbindelse mellem TimeWorld, messehallerne og Jyske Bank BOXEN. Det er tanken, at River of Time skal forbinde faciliteterne i området og med tiden skabe forbindelse til trinbrættet og den ny bebyggelse vest for Vardevej.

 

Attraktionen og de øvrige nye tiltag skal danne grundlag for videreudvikling af MCH-området til en bredere oplevelsesvirksomhed, der forventer at medføre flere besøgende til området og byen, og at styrke af turismeøkonomien i Herning.

 

Proces:

Da projektet omhandler ”Turisme og fritid: Forlystelsesparker o.l.” er der foretaget en vurdering af, om projektet er VVM-pligtigt, en såkaldt VVM-screening. Herning Kommune har vurderet, at projektet er VVM-pligtigt, og der er derfor udarbejdet en Vurdering af Virkningen på Miljøet for projektet (en VVM-redegørelse) i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning”.  

Ifølge ”Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer” skal der også foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i en rapport: ”MCH TimeWorld ved MCH Messecenter Herning, VVM-redegørelse og miljørapport, Maj 2015 (Se bilag 2).

 

I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningen for projektet har debatoplæg og scoping (som fastsætter indholdet i VVM-redegørelse og miljørapport) været i offentlig høring. Der er indkommet 11 bemærkninger hertil (Se bilag 3). Bemærkningerne er behandlet i bilag 4.

 

VVM og miljørapport:

Rapporten belyser projektets forventede påvirkninger af landskab og visuelle konsekvenser, kulturarv og kulturmiljøer, trafik og infrastruktur, støjforhold, grundvand, spildevand og overfladevand, natur og vandløb, jord, råstoffer og affald, klima og luft, samt socioøkonomiske forhold. Der er udarbejdet et ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og miljørapport, hvor af de vigtigste konklusioner fremgår. Det ikke tekniske resume kan ses i rapportens kapitel 2.

VVM-redegørelse og miljørapport opstiller et hovedforslag og et 0-alternativ. Hovedforslaget omhandler realiseringen af masterplanen for MCH-området. Målsætningen for masterplanen er blandt andet at danne en samlet ramme om oplevelser af høj kvalitet. Masterplanen for MCH-området er beskrevet yderligere i det næste dagordenspunkt omkring foreløbig vedtagelse af lokalplan 14.E6.3.

 

Masterplanen for MCH-området omfatter etablering af:

Oplevelsesattraktionen TimeWorld, i den runde hal B,

den overdækkede forbindelse River of Time,

› ny multifunktionel forplads ved Jyske Bank BOXEN og MCH Arena,

› et nyt hotel med en højde på 70 meter, som skal fungere som landmark for hele MCH området,

› en landskabsbro over Messevejen med en rekreativ stiforbindelse til Knudmosen

› en park med nye landskabsrum,

› nye parkeringsarealer

› ny bebyggelse på vestsiden af Vardevej til sport- og kultur, kontor- og servicevirksomhed, parkeringshus mm.

0-alternativet beskriver situationen, som den vil være i området, hvis projektet ikke gennemføres. Der er ikke opstillet yderligere alternativer.

Rapportens vigtigste konklusioner for påvirkning af Landskab og visuelle konsekvenser, Trafik og infrastruktur, Grundvand, Natur og vandløb er gengivet i de efterfølgende afsnit.

Landskab og visuelle konsekvenser: Projektbebyggelsens store skala vil sammen med den eksisterende bygningsmasse markere sig som en tydelig port til Herning. Den vil tegne overgangen fra land til by, og blive et tyngdepunkt i Hernings sydlige byprofil.

Især hotelbygningen på 70 meter, men også TimeWorld og de øvrige høje bygninger på op til 48 meter, vil udgøre pejlemærker i området og være synlige fra flere steder i byen.

Bebyggelsens skala er generelt tilpasset de eksisterende store bygningsvolumener i MCH- området og i det tilstødende industriområde, samt det åbne landskab syd for området.

Trafik og infrastruktur: Der forventes en generel stigning af trafikken på vejnettet omkring MCH fra 2013 til 2028, som følge af den forventede byudvikling i perioden og planlagte ændringer i infrastrukturen i og omkring Herning.

Etableringen af TimeWorld forudsættes at skabe ekstra trafik til og fra området på samlet ca. 1.100 biler/døgn. Trafikstigningen vil være størst på den del af vejnettet som ligger tættest på området, mens der vil være beskedne ændringer på vejnettet længere væk.

 

Den fulde realisering af masterplanen forventes at skabe en mertrafik på ca. 4.000 biler/døgn. Trafikstigningen vil primært ske på forbindelser mellem området og Herning By med forstæder, og i mindre grad på det overordnede vejnet. Stigningerne giver dog ikke anledning til nævneværdige forringelser i fremkommeligheden, hvis der ikke samtidigt er eventtrafik til området.

I forbindelse med events vil der til gengæld opstå en del kø og forsinkelse i enkelte kryds, hvilket i nogen grad forværres af realiseringen af masterplanen. Trafikafviklingen ved events kan forbedres. Dette kan gøres ved at der ændres på signalprogrammerne ved Vardevej/Messevejen og Messevejen/Dr. Boulevard og ved fortsat at benytte manuel dirigering af trafikken.

Grundvand: Projektområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område). En del af området er det grundvandsdannende opland til Vestre Vandværk og den sydlige del af projektområdet er nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).

MCH-områdets overordnede anvendelse og den planlagte videreudbygning til at omfatte hotel, kontor- og serviceerhverv og kulturelle formål er ikke en grundvandstruende anvendelse, og regnes af Naturstyrelsen som en byudviklingstype, der er angivet på ”tilladelseslisten” over anlæg, der kan etableres i OSD og NFI- områder. Det forudsættes, at der stilles skærpede krav til at tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelse.

Risikoen for påvirkning af grundvandet er hovedsageligt i forbindelse med håndtering af overfladevand fra parkeringsarealer, idet overfladevandet kan indeholde olierester og tungmetaller mv.

 

Hensynet til grundvandsdannelsen varetages i planen ved at placere parkeringsarealerne uden for det grundvandsdannende opland. Parkeringsarealer inden for NFI-området befæstes med fast belægning i overensstemmelse med de statslige og kommunale retningslinjer. Der stilles krav om, at overfladevand ikke nedsives, men forsinkes gennem bassin med sand- og oliefang inden udledning til recipient. Recipienten er betegnelsen for det vandområde der modtager spildevandet. På den baggrund vurderes projektet ikke at påvirke grundvandsinteresserne.

Overfladevand: Håndteringen af overfladevand fra MCH-området forventes som i dag at ske med delvis nedsivning og delvis udledning til recipient – dels en nordlig udledning til Søndre Kanal og to sydlige udløb til Asmindkær Bæk og Lervadskær Bæk. Overfladevandet ledes gennem vandløbssystemerne til Natura 2000 områderne Nissum og Ringkøbing Fjorde. Den samlede udledning af næringsstoffer til Natura 2000 områderne ikke må øges i forbindelse med realiseringen af projektet. Dette ensbetydende med at den østlige del af området på sigt, skal udtages af landbrugsmæssig drift, for at nedbringe masterplanområdets samlede udledning af næringsstoffer.

Den årligt afledte vandmængde kan reduceres ved anvendelse af LAR-metoder (Lokal Afledning af Regnvand).  Det forudsættes at følgende LAR-tiltag indarbejdes i forbindelse med gennemførelse af projektet:

› Parkeringsarealer uden for NFI-område og dele af den kommende forplads foran Jyske Bank BOXEN kan etableres med vandgennemtrængelig belægning.
› Bebyggelser vest for Vardevej etableres med grønne tage.
› Overfladevand fra befæstede parkeringsarealer opsamles af hensyn til grundvandsinteresser og ledes til forsinkelsesbassin med sand- og oliefang.

Herning Vand A/S har vurderet at den skal etableres nye regnvandsbassiner med bassinstørrelser på ca. 10.600 m3, hvilket skønnes at have et samlet arealbehov på 20-30.000 m2 afhængigt af udformningen. Det endelige volumen og areal til regnvandsbassiner afhænger af det endelige projekt og myndighedskrav.

Ud fra områdets topografi vurderes det mest realistisk at etablere hovedparten af bassinvoluminet i den sydlige del af området mellem Kaj Zartows Vej og motorvejen, hvor der også er tilstrækkeligt areal til det nødvendige volumen. En mindre del af overfladevandet skal dog håndteres i regnvandsbassiner i den nordlige del af området og i området vest for Vardevej. Forslag til lokalplan nr. 14.E6.3 fastlægger retningslinjer for placering og udformning af bassiner inden for disse områder.

Natur og vandløb: Realiseringen af projekterne i henhold til masterplanen får begrænset betydning for naturen, da størstedelen af projektet realiseres på marker og arealer, som allerede i dag er påvirkede af bebyggelse, parkering, landskueplads og lignende.

 

De væsentligste naturværdier knytter sig til projektområdets areal nord for Messevejen, hvor der er § 3 beskyttede arealer i den sydlige del af Knudmosen.

 

Projektet indebærer blandt andet at de nuværende plantebælter langs sydsiden af Messevejen udvides med nye træbeplantninger, der skaber et sammenhængende faunabælte med forbindelse til Knudmosen via den planlagte brede landskabsbro/faunapassage over Messevejen. Skovbæltet vurderes at forbedre betingelserne for planter og dyreliv i området.

 

Opsummering

Forvaltningen har på baggrund af VVM-redegørelsen vurderet, at det er vigtigt at være opmærksom på en række følger af realiseringen af masterplanen for MCH-området.

 

Realiseringen af hele masterplanen vil betyde en væsentlig forbedring af området ved MCH. Det vil videreudvikle området til en bredere oplevelsesvirksomhed og skabe en samlet ramme om oplevelser af en høj kvalitet. Dette vil medføre flere besøgende til området og byen og styrke turismeøkonomien i Herning.

 

Visualisering fra masterplanen for MCH-området.

  

Visuelt vil MCH-området ændre profil med realiseringen af hele masterplanen. Området vil fremstå mere bymæssigt og med højere tæthed. Den høje bebyggelse vil markere MCH-området i Herning skyline og markere sig som en tydelig port til Herning fra syd.

 

Trafikmængden i MCH-området vil øges i de kommende år, som følge af byudvikling og trafikale ændringer i og omkring Herning. Realiseringen af masterplanen vil ligeledes øge trafikmængden i MCH-området. I forbindelse med events vil der opstå en del kø og forsinkelse i enkelte kryds, hvilket i nogen grad forværres af realiseringen af masterplanen.

Det vil derfor på sigt blive nødvendigt at forbedre trafikafviklingen ved events. Dette kan gøres ved at ændre på signalprogrammerne ved Vardevej/Messevejen og Messevejen/Dr. Boulevard.

 

Som følge af realiseringen af masterplanen, bliver det nødvendigt at udtage et område fra landbrugsmæssig drift, for at sænke udledningen af næringsstoffer. Det betyder at Herning Kommune ikke længere kan leje den østlige del af området ud til landbrugsmæssig drift.  

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for MCH Timeworld til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt


Fraværende i Byplanudvalget - 1. juni 2015:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-P16-7-11 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 14.E6.3 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen og Mette Damkær

Sagsresume

For at kunne realisere oplevelsesattraktionen MCH TimeWorld ved MCH Messecenter Herning (MCH) er der udarbejdet et forslag til lokalplan 14.E6.3 for erhvervsområde ved MCH med tilhørende kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljørapport.

 

Lokalplanforslagets formål er at sikre en fortsat udvikling af området omkring MCH for at danne en samlet ramme om oplevelser af høj kvalitet.

 

Sagsfremstilling

For at sikre en sammenhængende planlægning og fremtidssikret udvikling af området omkring MCH Messecenter Herning (MCH) er der udarbejdet en masterplan for MCH-området. Masterplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Herning Kommune, MCH og Realdania. De tre målsætninger for masterplanen er:

 • Området omkring MCH skal ved at skabe sammenhæng og synergi mellem nye og eksisterende aktiviteter og faciliteter udvikles til et unikt resort af høj international standard.
 • Området omkring MCH skal fra ankomst til afrejse opleves som en samlet ramme om oplevelser af høj kvalitet
 • Sammenhængen mellem Herning by og MCH skal styrkes, så Herning og MCH tilsammen bliver en destination, der kan tiltrække regionale, nationale og internationale gæster.

 

Byplanudvalget besluttede i december 2013, at der med udgangspunkt i masterplanen skulle udarbejdes et nyt plangrundlag for området ved MCH i forbindelse med udviklingsprojektet MCH TimeWorld. Der er derfor  udarbejdet forslag til tillæg nr. 12 til kommuneplanen og lokalplan 14.E6.3 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning. Planforslagene giver mulighed for at realisere MCH TimeWorld og de øvrige elementer i masterplanen.

 

Masterplan for området ved MCH Messecenter Herning

 

Der er udarbejdet en samlet VVM-rapport og miljøvurdering for projektet og planerne. Den er vedlagt som bilag til det forrige dagsordenspunkt omkring foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 12 til kommuneplanen. Rapportens vigtigste konklusioner er ligeledes beskrevet under det foregående punkt.

 

Forslag til lokalplan 14.E6.3 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning omfatter et areal på cirka 150 ha med MCHs eksisterende bygninger på Vardevej, Landsskuepladsen, parkeringsarealerne vest for Vardevej, området mellem Kaj Zartows Vej og Messemotorvejen samt en mindre del af Knudmosen.

 

Lokalplanområdet

 

Lokalplanens område udlægges til oplevelses- og forlystelsesformål i form af oplevelsesattraktioner og faciliteter til kultur,- sports-, messe- og udstillingsarrangementer samt events. For at sikre mulighed for at området også fortsat kan være et attraktivt erhvervsområde, er der også mulighed for at etablere hotel, kontorerhverv, servicevirksomheder og liberalt erhverv.

 

Med udgangspunkt i masterplanen er lokalplanområdet disponeret, så der er mulighed for at etablere en forholdsvis høj og tæt bebyggelse omkring Vardevej. Oplevelsesattraktionen MCH TimeWorld kan placeres i den eksisterende runde hal B. Sammen med muligheden for at opføre et hotel på op til 70 meters højde på hjørnet af Messevejen og Vardevej kan der skabes et nyt tyngdepunkt i den nordlige del af MCH-området. På den nuværende parkeringsplads, vest for Vardevej, kan der også skabes et nyt tyngdepunkt, da lokalplanen giver mulighed for at opføre i alt 100.000 m² nyt byggeri i op til mellem 20 og 48 meters højde. De 10.000 m² af byggeretten vest for Vardevej er reserveret til at opføre en ny hal som erstatning for den runde hal B.

 

Der udlægges større arealer til parkering på den eksisterende parkeringsplads vest for Vardevej og på arealerne mellem Kaj Zartows Vej og motorvejen. Der kan desuden anlægges parkeringspladser ved MCH TimeWorld i den nordlige del af området. Som en del af bebyggelsen vest for Vardevej og i forbindelse med det nye hotel på hjørnet af Vardevej og Messevejen kan der bygges parkeringshuse.

 

Pladsen foran Jyske Bank BOXEN er udlagt til ankomst-, event-, og parkeringsplads. Det vil sige, at pladsen kan tages i brug til forskellige formål i forbindelse med events i området. Der vil også være mulighed for af- og pålæsning for taxi, busser og personbiler. For at sikre mulighed for direkte sti- eller vejforbindelse til Knudmosen, giver lokalplanen mulighed for at etablere en landskabsbro over Messevejen.

 

For at sikre en sammenhængende grøn struktur i lokalplanområdet, indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om beplantning. Herunder placering af hegn og trægrupper. Formålet er at skabe en varieret oplevelse, hvor beplantningen ikke hindrer indkig til de markante bygninger i området. Ankomsten fra nord og syd på Vardevej skal markeres med beplantning. For at skabe rum og læ skal beplantning  inddele de store parkeringsarealer i mindre enheder.

 

Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring placering og udformning af skilte i området. Skilte på bygninger skal fremstå som en integreret del af bygningens arkitektur. Fritstående skilte skal sikre overskuelighed og indgå som en del af den samlede bearbejdning af friarealerne i form af beplantning, belysning og lignende. Som erstatning for det eksisterende skilt ved ankomsten til området fra nord og på Vardevej, kan der opsættes et digitalt skilt med annoncering af events, arrangementer og lignende.

 

Langs motorvejen og i Knudmosen er der udlagt arealer til regnvandsbassiner. De skal opsamle vand fra arealer til parkering og bebyggelse. Den sydlige del af parkeringsarealerne langs motorvejen skal anlægges, så de kan oversvømmes ved ekstreme regnskyl. På parkeringsarealerne vest for Vardevej kan der anlægges regnbede og lignende, som tilbageholder regnvandet.For at minimere mængden af afstrømmende overfladevand skal den nye bebyggelse vest for Vardevej opføres med grønne tage, og befæstelsesgraden må maksimalt være 75%.

 

Da der bliver dannet grundvand i området, sikrer lokalplanen også, at det dannede grundvand ikke forurenes med miljøfremmede stoffer.

 

Lokalplanen giver mulighed for at nedrive 3 bygninger. Disse bygninger er registreret med høj eller middel bevaringsværdi i 1991. Forvaltningen har besigtiget bygningerne. Den bygning, der er registreret med høj bevaringsværdi, har ændret status på grund af udskiftning af døre og vinduer, og har nu middel bevaringsværdi. De bevaringsværdige bygninger vurderes at kunne nedrives, da ingen af de udpegede bygninger i sig selv har så høj bevaringsværdi eller indgår i så værdifulde sammenhænge, at de bør bevares.

 

Hvis hele pladsen foran Jyske Bank BOXEN skal realiseres, skal det eksisterende Hotel Herning på Vardevej fjernes. Der er ikke handlepligt i forhold til en lokalplan. En endelig vedtagelse af lokalplanen vil derfor ikke hindre, at hotellet kan fortsætte sin eksisterende lovlige anvendelse. Da der ikke er mulighed for at opføre ny bebyggelse inden for det delområde, hotellet ligger i, vil hotellet ikke kunne udvide. Der vil heller ikke være mulighed for at genopføre det efter en alt ødelæggende brand eller lignende skade af bygningen. Det betyder, at ejeren formentlig vil kunne kræve overtagelse af ejendommen, hvis hotellet for eksempel brænder eller ved stormskade på anden hændelig måde bliver så beskadiget, at det skal genopbygges for at kunne fortsætte sin eksisterende anvendelse.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 14.E6.3 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt


Fraværende i Byplanudvalget - 1. juni 2015:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 11.C3.5 Centerområde i Bryggergade 8, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

X 

 X

 

Sagsresume

Baggrunden for at udarbejde lokalplanforslag nr. 11.C3.5 Centerområde i Bryggergade 8, Herning er en ansøgning fra ejeren af ejendommen om mulighed for at anvende ejendommen til boligformål.

 

Byplanudvalget har den 22. september 2014 besluttet ikke at godkende det ansøgte projekt, men principgodkendt, at der indledes dialog om at området udvikles til boligområde.

 

Ejeren har efterfølgende indsendt et ændret projekt, som forvaltningen har skønnet kan danne baggrund for udarbejdelse af et lokalplanforslag.

 

Lokalplanforslaget forelægges hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i Herning centrum som en del af Dalgashus karréen.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 11.C3 Karreen Jyllandsgade, Bredgade, Bryggergade, Dalgasgade. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

 

Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan nr. 11.C3.3 Karréen Bredgade, Bryggergade, Dalgasgade og Jyllandsgade. Efter den endelige vedtagelse og bekendtgørelse af nærværende lokalplanforslag, ophæves lokalplan nr. 11.C3.3 for den del der er omfattet af lokalplanforslag nr. 11.C3.5.

 

Baggrund

Ejendommen Bryggergade 8 står i dag tom. Det har iflg. ejeren ikke været muligt at udleje ejendommen efter de gældende anvendelsesformål. Derfor har ejer søgt om, at anvendelsen bliver ændret til at omfatte boligformål.

 

Projektet

Ejer har indleveret et projekt, der indeholder 2 butikslokaler i stueplan og 6 boliger. Der bliver isat vinduer i nordfacaden, så lejlighederne bliver velbelyste. Den vestligste bygning, der stikker ud i gårdrummets parkeringsarealer, bliver fjernet. Dermed bliver der arealer på terræn til udeopholdsarealer, som bliver suppleret med altaner. Samtidig skaber nedrivningen tilstrækkelig plads til, at der kan etableres 7 nye, private parkeringspladser til ejendommen.

 

  

Ejeren har beregnet, at prisen for ombygning og istandsættelse er tæt på prisen for nybyggeri. Han har derfor spurgt, om han kan få lov til at rive hele bebyggelsen ned og bygge nyt i stedet. I denne forbindelse vil han gerne have lov til at opføre det hele i 4 etager. Ejeren argumenterer med, at en ny bebyggelse vil være mere hensigtsmæssig og bedre kan leve op til nutidens standard.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag nr. 11.C3.5 ændrer anvendelsen af ejendommen til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte boligformål i bagbygninger og i alle etager. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 235 % og udvendige opholdsarealer til 10 % af etagearealet. Etageantallet er 4 etager med en højde på maksimum 18 meter for forhus, og 3 etager med en højde på maksimum 14 meter for baghus. Der er mulighed for at installere og etablere vinduer og altangange i de facader, der ligger i skel. I lokalplanforslaget bliver der stillet krav om, at der ved nybyggeri og større ombygninger, skal etableres grønne sedumtage.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de omtalte ændringer har ført til et projekt af en god kvalitet. Lejlighederne er blevet større og mere velbelyste, og indretningen er hensigtsmæssig. Parkeringssituationen er acceptabel, og det kan lade sig gøre at overholde kravet til udeopholdsarealer.

 

Arkitektonisk vurderes det acceptabelt at opføre facadebebyggelsen mod Bryggergade i 4 etager. Bagbygningen bør ikke tillades højere end 3 etager, da 4 etager her kan blive dominerende i gårdrummet og blokere for lyset til boligerne i Bryggergade 6.

 

Forvaltningen kan anbefale, at etageantallet kan være max 4 etager med en maksimum højde på 18 meter mod Bryggergade i 3 etager og max. 14 meter mod karrémidte, og at der kan etableres vinduer i facader, der ligger i skel.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

 

at Byplanudvalget beslutter, at etageantallet kan være 4 etager med en maksimum højde på 18 meter mod Bryggergade og 3 etager med en maksimum højde på 14 meter i gårdrummet

 

at Byplanudvalget beslutter, at der kan være vinduer i facader, der ligger i skel

 

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 11.C3.5 Centerområde i Bryggergade 8, Herning til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt


Fraværende i Byplanudvalget - 1. juni 2015:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 01.OF2.1 for Aulum Skole- og Fritidscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Helle Rasmussen, Morten Koppelhus 

Sagsresume

Lokalplan 01.OF2.1 for offentligt område Aulum Skole- og Fritidscenter ved markedspladsen skal give mulighed for at Aulum Fritidscenter kan opføre et nyt halbyggeri.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 01.OF2.1 giver mulighed for at Aulum Fritidscenter kan opføre ny halbyggeri nordøst for det eksisterende Fritidscenter.

 

For at skabe en helhed i området er der udarbejdet en ny lokalplan for et større område, som også omhandler skole og boldbaner. Lokalplanområdet er ca. 15 ha.

 

Lokalplanområdet inddeles i 2 delområder. Delområde I udlægges til offentlige formål med skole-, institutions-, fritids- og kulturbyggeri. Delområde II udlægges til offentlige formål i form af idrætsbaner.

 

Der er i delområde I ca. 13.500 m² eksisterende byggeri og lokalplanen giver mulighed for at der i delområdet kan opføres ny bebyggelse. Det samlede etageareal for hele lokalplanområdet må maksimum være 24.000 m².

 

Bebyggelse inden for delområde I kan opføres i op til 2 etager og med en bygningshøjde på 8,5 meter. For at give mulighed for nyt halbyggeri er der indlagt et byggefelt hvor det er muligt at opføre bebyggelse i op til 12 meter, byggeriet skal tilpasses det naturlige terræn. Byggefeltet på de 12 meter ligger inden for kirkebyggelinien hvor bebyggelseshøjden er 8,5 meter. Højden på op til 12 meter er fastlagt ud fra at ventilation og lignende skal indeholdes i bygningens tagkonstruktion og derfor ikke må være synlig.

 

Inden for delområde II må der kun opføres mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til idrætsformål. Disse bygninger må have en maksimum bygningshøjde på 4 meter og i 1 etage. Anlæg til tribuner kan have en større højde. Omkring boldbanerne kan der opstilles lysmaster med en maksimum højde på 18 meter.

 

Det eksisterende byggeri i området er opført i røde mursten. For at skabe en sammenhæng med de eksisterende forhold stiller lokalplanen krav om at byggeri skal opføres i rød tegl, men at halbyggeri kan opføres i elementbyggeri i mørke afdæmpede farver.

 

Der er inden for lokalplanområdet 2 bygninger som er bevaringsværdige med en middel bevaringsværdi. Istandsættelse af bygningerne skal udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

 

Der er flere bevaringsværdige træer i lokalplanområdet, samt bevaringsværdige læhegn rundt om de eksisterende boldbaner. De omkransende læhegn omkring boldbanerne bevares i lokalplanen. Øvrige læhegn kan dog fældes for at give plads til ændringer af boldbaner.

 

Der er registeret 188 p-pladser i området. De eksisterende parkeringspladser indgår i en sammenhæng så de er med til at sikre parkeringspladser til områdets brugere. Der udlægges øst for den nordlige del af Markedspladsen et areal til ekstra parkering. Her kan der etableres 15-20 parkeringspladser, hvis der opstår behov for flere p-pladser.

Lokalplanen stiller ikke krav om etablering af nye parkeringspladser, men fastholder de eksisterende parkeringspladser. Dette gøres ud fra en betragtning om at det er forskellige tidspunkter på dagen der er behov for parkering i området. Skolen har på hverdage og i dagtimerne brug for parkering, mens Fritidscentret har brug for parkering i aftentimerne og i weekenden.

Der stilles krav om cykelparkering ved nybyggeri, 1 cykelplads pr. 100 m² etageareal.

 

Lokalplanen giver mulighed for en ny vej på rulleskøjtehallens vestlige side. Vejen skal fungere som servicevej for idrætshallerne og boldbanerne. Vejen etableres for at der ikke skal være gennemkørende trafik hen over Aulum Byskoles fritidsordning, Krudthusets grund. Vejløsningen er lavet i samarbejde med Skoleforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Aulum Fritidscenter.

 

Den eksisterende sti bag ved skole- og idrætsbyggeriet bevares som cykel- og gå forbindelse. Stien som kaldes Ungdomsstien, forbinder den nordøstlige og sydøstlige del af Aulum med området og er skolevej for flere af områdets børn. 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget forløbig vedtager lokalplan 01.OF2.1 for Offentligt område Aulum Skole- og Fritidscenter ved Markedspladsen i Aulum

Beslutning

Tiltrådt


Fraværende i Byplanudvalget - 1. juni 2015:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 38 for solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X 

 

Sagsresume

Kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 3. marts 2014, punkt 61 og har været i offentlig høring fra den 5. marts til den 30. april 2015.

 

I den offentlige høring er der indkommet to bemærkninger til det tilhørende lokalplanforslag 72.T1.1.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 38 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg:

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i sammenhæng med lokalplan 72.T1.1 på baggrund af en ansøgning om opstilling af et solfangeranlæg beliggende i landzone ved Kølkær Hovedgade nord for Kølkær.

 

Tillægget fastlægger en ny ramme for området, der giver mulighed for opførelse af teknisk anlæg i form af solfangere og varmeværk med tilhørende tekniske anlæg. Solfangeranlægget vil medføre en årlig besparelse i CO2-udledning på ca. 20,6 tons.

 

Miljørapport:

Der er udarbejdet en miljørapport af tillægget, der også omfatter lokalplan 72.T1.1, som belyser den eventuelle miljøpåvirkning, som planerne kan få på omgivelserne. Miljørapporten har ligeledes været fremlagt i den offentlige høring. Miljørapporten viser, at den største miljøpåvirkning forventes at være en visuel påvirkning af omgivelserne, som dog kan afbødes ved etablering af afskærmende beplantning, hvilket der er stillet krav om i lokalplanen. Solfangerne er endvidere refleksfri, og der forventes derfor ikke gener i form af genskin.

 

Der er i solfangeranlægget installeret flere typer af sikkerhedsforanstaltninger, som skal forhindre forurening af jord og grundvand i tilfælde af uheld. I lokalplanen stilles der krav om, at der skal etableres et beplantningsbælte med en mindre jordvold langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning. Jordvolden skal sikre mod utilsigtet glykol-udslip til den nærliggende afvandingsgrøft, som afleder overfladevand til Trindkjær Bæk.

 

Varmecentral Kølkær er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2012, hvori støjgrænser for varmecentralen er fastlagt. I miljørapporten vurderes, at solfangeranlægget ikke afgiver støj. Støjen vil komme fra eksterne støjkilder, som f.eks. skorsten og luftindtag. Miljørapporten konkluderer, at realisering af lokalplanens muligheder stadig vil være inden for de i miljøgodkendelsen fastsatte støjgrænseværdier.

 

Miljørapporten viser også, at der vil ske en reduktion i CO2-udslip samt øvrige miljøforurenende stoffer, som følge af fortrængning af bl.a. fossile brændsler. Derudover forventes der ikke andre væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Indkomne bemærkninger:

Der er i høringsperioden indkommet to bemærkninger til lokalplan 72.T1.1, se bilag 1. Bemærkningerne er fra Region Midtjylland og EnergiMidt. Region Midtjylland har ingen bemærkninger. Bemærkningen fra EnergiMidt omhandler eksisterende ledninger og kabler i området.

 

De indkomne bemærkninger medfører ikke ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 38 og tillæggets indstilles derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Sammenfattende redegørelse: 

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå. Bilag 2.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

Tiltrådt


Fraværende i Byplanudvalget - 1. juni 2015:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-30-14 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 72.T1.1 – Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

  

Sagsresume

Lokalplanforslag nr. 72.T1.1 – Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 3. marts (punkt 62) og har været i offentlig høring fra den 5. marts til den 30. april 2015.

 

I den offentlige høring er der indkommet to bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen bliver endelig vedtaget med enkelte ændringer, som forvaltningen anbefaler på baggrund af den offentlige høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanen:

Lokalplan 09.T27.1 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om opstilling af et solfangeranlæg beliggende i landzone ved Kølkær Hovedgade nord for Kølkær.

 

Lokalplanen muliggør etablering af solfangeranlæg og udvidelse af eller opførelse af ny Kølkær Varmecentral. Lokalplanen sikrer, at der etableres afskærmende beplantning med jordvolde langs lokalplanområdets nordlige og østlige afgrænsning samt sikre, at det eksisterende beplantningsbælte langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning bevares.

 

Lokalplanen skal også sikre, at delområde I med solfangeranlæg vender tilbage til nuværende tilstand, dvs. landbrug eller skovbrug, når solfangeranlægget ikke længere er i brug.

 

Et solfangeranlæg omdanner solens energi til varme, som kan fortrænge brugen af bl.a. fossile brændsler. Solfangeranlægget vil medføre en årlig besparelse i CO2-udledningen på ca. 20,6 tons.

 

Miljørapport:

Der er udarbejdet en miljørapport af lokalplanen, der også omfatter tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som belyser den eventuelle miljøpåvirkning, som planerne kan få på omgivelserne. Miljørapporten har ligeledes været fremlagt i den offentlige høring. Miljørapporten viser, at den største miljøpåvirkning forventes at være en visuel påvirkning af omgivelserne, som dog kan afbødes ved etablering af afskærmende beplantning, hvilket der er stillet krav om i lokalplanen. Solfangerne er endvidere refleksfri, og der forventes derfor inden refleksgener.

 

Der er i solfangeranlægget installeret flere typer af sikkerhedsforanstaltninger, som skal forhindre forurening af jord og grundvand i tilfælde af uheld. I lokalplanen stilles der krav om, at der skal etableres et beplantningsbælte med en mindre jordvold langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning. Jordvolden skal sikre mod utilsigtet glykol-udslip til den nærliggende afvandingsgrøft, som afleder overfladevand til Trindkjær Bæk.

 

Varmecentral Kølkær er omfattet af en miljøgodkendelse fra 2012, hvori støjgrænser for varmecentralen er fastlagt. Miljørapporten vurderer, at solfangeranlægget ikke afgiver støj. Støjen vil komme fra eksterne støjkilder, som f.eks. skorsten og luftindtag. Miljørapporten vurderer, at realisering af lokalplanens muligheder stadig vil være inden for de i miljøgodkendelsen fastsatte støjgrænseværdier.

 

Miljørapporten viser også, at der vil ske en reduktion i CO2-udslip samt øvrige miljøforurenende stoffer, som følge af fortrængning af bl.a. fossile brændsler. Derudover forventes der ikke øvrige væsentlige miljøpåvirkninger.

 

De indkomne bemærkninger:

Der er i høringsperioden indkommet to bemærkninger til lokalplan 72.T1.1, se bilag 1.

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke medfører ændringer i forslag til lokalplan 72.T1.1. Den eksisterende 10 kV-ledning ligger langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning, hvor der et eksisterende beplantningsbælte.

 

Sammenfattende redegørelse:

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøhensyn er integreret i planen, hvordan der er taget hensyn til de indkomne bemærkninger, hvorfor den pågældende plan er valgt, samt hvordan overvågning af planen vil foregå. Se bilag 2.

 

Forvaltningens anbefaling til ændringer:

Forvaltningen har efter den offentlige høring gennemgået lokalplanforslaget og fundet det hensigtsmæssigt, at enkelte bestemmelser tilføjes, jf. indstillingen.

  

I lokalplanforslagets redegørelse i afsnittet: ”Teknisk forsyning” er det beskrevet, at ”Delområde II forsynes med el, vand og kloak fra private og offentlige ejede virksomheder på de respektive ledningsejeres til enhver tid gældende betingelser” og ”Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til vand, kloak og elforsyning har fundet sted”. Det ovenstående fremgår ikke af lokalplanforslagets bestemmelser om teknisk anlæg (§5) og forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse (§12). Forvaltningen anbefaler derfor, at følgende indskrives i lokalplanens bestemmelser, henholdsvis §5 og §12: ”Ved nybyggeri i delområde II har grundejerne pligt til lade deres ejendomme tilslutte private eller offentligt ejede forsyningsledninger på de af forsyningsvirksomhederne til enhver tid gældende betingelser” og ”Ny bebyggelse og anlæg i delområde II må ikke tages i brug før: ejendommen er tilsluttet private eller offentlige ejede forsyningsledninger.”  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan nr. 72.T1.1 – Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

   

at der i §5 tilføjes følgende bestemmelse: ”Ved nybyggeri i delområde II har grundejerne pligt til lade deres ejendomme tilslutte private eller offentligt ejede forsyningsledninger på de af forsyningsvirksomhederne til enhver tid gældende betingelser.”

 

at der i §12 tilføjes følgende bestemmelse: ”Ny bebyggelse og anlæg i delområde II må ikke tages i brug før: ejendommen er tilsluttet private eller offentlige ejede forsyningsledninger.”  

   

Beslutning

Tiltrådt


Fraværende i Byplanudvalget - 1. juni 2015:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-P17-7-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Høring af statsligt kommuneplantillæg for 150 kV ledning til Kystnær havvindmøllepark Vesterhav Nord ved Harboør

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Sagsresume

Naturstyrelsen har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for landanlæg til kystnære havvindmøller ved Harboør i offentlig hørring,i perioden 5. maj til 30. juni 2015. Kommuneplantillægget omhandler en arealreservation til en 150 kV jordledning, som skal forbinde de kystnære havvindmøller med transformarstationen i Herning.

 

Arealreservationen indeholder to linjeføringer omkring Gødstrup Sø. Den sydlige linjeføring vil hindre byudvikling mellem Regionshospitalet DNV Gødstrup og Snejbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gøres indsigelse mod kommuneplantillægget med et ønske om at der kun fastlægges en arealreservation nordøst om Gødstrup Sø. Der er ligeledes udarbejdet et udkast til høringssvar.

 

Miljøministeren kan efter Planlovens §3 udarbejde kommuneplantillæg til at sikre de statslige interesser. Herning Byråd skal således ikke godkende og kan ikke senere ændre et kommuneplantillæg vedtaget af Miljøministeren.

Sagsfremstilling

Den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Nord ved Harboøre vil give mulighed for at opstille vindmøller med en kapacitet på op til 200 MW. Projektet forventes i fuld drift i 2020 hvis det realiseres. Forslag til kommuneplantillæg nr. 45 fastlægger arealreservation til 150 kV jordledning fra Harboøre til Herning og skal sikre, at den producerede strøm kan forbindes til det overordnede elnet. Ved Gødstrup Sø indeholder arealreservationen to linjeføringer.

 

Ved realiseringen af projektet for de kystnære vindmøller vil 60 kV luftledning fra transformerstation Herning op langs Tjørring til Skive blive nedtaget.

 

I Bilag A - uddrag af kommuneplantillæg nr. 45, er vist kort og hovedpunkter fra kommuneplantillægget og den medfølgende Vurdering af Visse offentlige og private anlægs virkning på Miljøet (VVM). Det samlede kommuneplantillæg med VVM (i alt 742 sider) kan findes her: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2999846&plantype=12&status=F.

 

Kommuneplantillæggets konsekvenser

Arealreservationen sydvest om Gødstrup Sø vil hindre at Herning Kommune kan gennemføre planlægningen for at byudvikle området mellem DNV Gødstrup og Snejbjerg. Arealreservationen sydvest om Gødstrup Sø medtaget som alternativ i kommuneplantillægget på grund af fredningen ved Gødstrup Sø.

 

Fredningsnævnet har i en lignende sag udtalt, at nedlægning af et kabel ikke vil være i strid med fredningen, såfremt arealet retableres fuld ud som det var. Se også nedenfor.

 

Kommuneplantillæggets retningslinjer hindrer etablering af bygninger, anlæg, beplantning eller planlægning, som kan være til hinder for placeringen af kablet. Når kablet er placeret vil sikkerhedszonen omkring kablet ligeledes skabe en barriere gennem området, hvor der ikke kan bygges eller beplantes. Efter etablering af kablet kan retningslinjerne i kommuneplanen i princippet ophæves, idet kablet sikres gennem deklaration.

 

Yderligere bindinger i området

Fredningsnævnet har givet tilladelse til at føre gasledningen gennem fredningen langs Tjørring, idet dette ikke er i strid med fredningens formål. (Bilag B - Fredningsafgørelse). Konsulentfirmaet EnviDan arbejder samtidig med en placering af en biogasledning fra Sinding Værket til Studsgaard Værket, da værkernes ejer BigaDan ønsker at kunne transportere gas til Studsgaard og videre til Arla i Ringkøbing Skjern Kommune.

 

Forvaltningens vurdering

Kommuneplantillæggets retningslinjer vil hindre Herning Kommune i at kunne byudvikle området mellem DNV Gødstrup og Snejbjerg. Det er derfor afgørende for Herning Kommune, at arealreservation sydvest om Gødstrup Sø fjernes ved den endelige vedtagelse af kommuneplantilægget. Derudover er der allerede en fredningsafgørelse, som beskriver at det er muligt at føre ledninger gennem fredningsområdet, hvorfor arealreservation sydvest om Gødstrup Sø ikke længere er nødvendig.

 

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der gøres indsigelse til kommuneplantillæg nr. 45. Udkast til høringssvar er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der gøres indsigelse mod kommuneplantillæg nr. 45 for at sikre, at arealreservation ved Gødstrup Sø kun sker nordøst om søen.

 

at udkast til høringsvar godkendes

Beslutning

Tiltrådt


Fraværende i Byplanudvalget - 1. juni 2015:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-14 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Principgodkendelse af revideret projekt i vindmølleområde ved Stakroge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Planafdelingen har modtaget en opdateret projektanmeldelse (bilag 1) omhandlende fem vindmøller af 150 meter i vindmølleområde T22 ved Stakroge. De fem eksisterende vindmøller i vindmølleområdet skal blive stående i området. De nye vindmøller ønskes opsat i en bueformation, hvilket vurderes at være i strid med den nuværende kommuneplan.  

 

Projektudvikler har ligeledes fremsendt et notat omkring valg af projektforslag (bilag 2). Notatet belyser følgende projektforslag:

- opsætning af fem nye vindmøller på 150 meter sammen med de fem eksisterende vindmøller på 76 meter. Når de eksisterende vindmøller er nedtaget, kan en sjette vindmølle opsættes i rækken mod sydøst.

- et projekt med seks vindmøller på 150 meter, hvor de fem eksisterende vindmøller nedtages.

Projektudvikler ønsker ikke at bekoste nedtagning af de eksisterende vindmøller.

 

Projektudvikler ønsker en principgodkendelse af, at der alene arbejdes videre med det anmeldte projektforslag på fem vindmøller på 150 meter opsat i en bueformation, og de eksisterende vindmøller fortsat bliver stående i området.

 

Da vindmølleområde T22 er udlagt i kommuneplanen, er Herning Kommune forpligtet til at virke for udarbejdelsen af planlægning for området.

 

Sagsfremstilling

Historik

Byplanudvalget har den 2. december 2013 principgodkendt udvidelse af vindmølleområde T22 ved Stakroge (vindmølleområde T22). Udvidelsen af vindmølleområdet er muligt fordi en ejendom, der blev regnet for bolig i forbindelse med udarbejdelsen af vindmølleplanen, ikke har været beboet i mange år. Ejendommen skal derfor ikke betragtes som bolig, i forbindelse med afstandskrav og støjberegninger.

 

Samtidig blev igangsætning af planarbejdet for et projekt med 6 vindmøller principgodkendt. Det skulle samtidig undersøges om vindmøllerne kunne blive 150 meter høje. Det skulle også undersøges om det ville være muligt at opstille vindmøllerne i to etaper af tre i takt med at de eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22 fjernes.  

 

Dengang blev der arbejdet med tre scenarier for den fremtidige udnyttelse af vindmølleområde T22. Forvaltningen foretog dengang en umiddelbar vurdering af de forskellige scenariers påvirkning af landskabet.

 

Scenarie I: Opstilling af fem vindmøller med en totalhøjde på 130 meter opsat på en ret linje i vindmølleområde T22. De fem eksisterende vindmøller med en totalhøjde på 76 meter bliver stående i området.

 

 

Visualisering af scenarie I med fem nye vindmøller sammen med de fem eksisterende vindmøller. Vindmøllerne ses fra sydøst.

 

 

Visualisering af scenarie I med fem nye vindmøller sammen med de fem eksisterende vindmøller. Vindmøllerne ses fra Sandet.

 

Scenarie I vurderes at give et uheldigt visuelt samspil mellem de to vindmølleparker, specielt set fra sydøst.

 

Scenarie II: Opstilling af seks vindmøller med en totalhøjde på 130 meter på en ret linje. De fem eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22 nedtages. De eksisterende vindmøller er opsat i 2001. Vindmøller har en levetid på 20 år eller mere.

 

 

Visualisering af scenarie II med seks nye vindmøller. De fem eksisterende vindmøller er nedtaget. Vindmøllerne ses fra sydøst.


Scenarie II vurderes at være landskabeligt acceptabelt. Forslaget vil fra starten give den bedste løsning i forhold til landskabet.

 

Scenarie III: Opstilling af fem vindmøller med en totalhøjde på 130 meter på en ret linje. Den nordligste af de fem eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22 nedtages, mens de øvrige fire vindmøller på 76 meter bibeholdes.

 

 

Visualisering af scenarie III med fem nye vindmøller. Fire af de fem eksisterende vindmøller bliver stående i området. Den nordligste af de fem eksisterende vindmøller nedtages. Vindmøllerne ses fra sydøst.

 

I scenarie III vurderes det visuelle samspil mellem de eksisterende og nye vindmøller umiddelbart at være landskabeligt acceptabelt. De to anlæg fremstår som særskilte anlæg, hvis den nordligste vindmølle nedtages.

 

Forvaltningen anbefalede dengang, at igangsætte planlægningsprocessen for projektet. Der blev henvist til, at den endelige vurdering af, om en eller flere af de eksisterende vindmøller skulle nedtages, inden der kunne sættes flere nye vindmøller op i vindmølleområdet, burde foretages på baggrund af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningen på Miljøet). Blandt andet på baggrund af flere visualiseringer, til belysning af om det landskabelige samspil mellem de nye og de eksisterende vindmøller er acceptabelt.

 

Byrådet har den 26. august 2014 godkendt et debatoplæg for vindmøller ved Stakroge, for et projekt omfattende fire vindmøller på 150 meter. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 10. september til den 1. november 2014. Der blev ligeledes gennemført en partshøring af ejerne af de eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22 i perioden 5. november til 26. november 2014. Byplanudvalget er blevet orienteret om debatperiode og partshøring den 15. december 2014 og den 5. januar 2015.

 

Herning Kommune har i marts 2015 givet byggetilladelse til en skovejerbolig med maskinhus øst for vindmølleområde T22. Etableres skovejerboligen med den ønskede placering, vil det ikke være muligt at udnytte vindmølleområde T22 optimalt, grundet afstandskravet til boliger. Etableringen af den ønskede skovejerbolig kræver ligeledes en landzonetilladelse, hvilket den ikke har fået. Derfor er det varslet at byggetilladelsen trækkes tilbage, hvilket pt. er i partshøring.

 

Det nye projekt

Projektudvikler har nu ændret på projektet. Planafdelingen har modtaget en opdateret projektanmeldelse (bilag 1) omhandlende fem vindmøller af 150 meter. De fem eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22 vil fortsat blive stående.

 

De fem nye vindmøller ønskes opsat i en bueformation. Dette vil medføre en bedre energiproduktion for vindmølleparken. Opstilles de fem vindmøller på en lige linje er deres estimerede produktion på 43,5 GWh/år. Opstilles de fem vindmøller i en bueformation er deres estimerede produktion 44,5 GWh/år. Forskellen på de to opstillingsmønstre vil svare til ca. 300 husstandes årlige elforbrug om året.

 

 

På kortet ses den ønskede vindmølleopstilling i bueformation.

 

Projektudvikler har sammen med den opdaterede ansøgning fremsendt et notat omkring valg af projektforslag (bilag 2). Projektudvikler har vurderet, at der i vindmølleområde T22 kan opstilles op til 6 vindmøller på 150 meter. Notatet belyser følgende projektforslag:

- opsætning af fem nye vindmøller på 150 meter, sammen med de fem eksisterende vindmøller på 76 meter. Når de eksisterende vindmøller er nedtaget, kan en sjette vindmølle opsættes i forlængelse af rækken mod sydøst.

- et projekt med seks vindmøller på 150 meter, hvor de fem eksisterende vindmøller nedtages.

 

Den samlede effekt af projektforslaget med fem nye vindmøller (16 MW) og eksisterende vindmøller (4,5 MW) er 20,5 MW over en årrække. Herefter 16 MW, når de eksisterende vindmøller nedtages. Ved opsætning af seks vindmøller vil den samlede effekt være 19,2 MW.

 

Lokal opbakning til projektet

For at skabe lokal opbakning til det anmeldte projekt, vil projektudvikler overdrage rettighederne til opsætning af den sjette vindmølle til det vindmøllelaug der etableres i forbindelse med køberetsordningen. Dette betyder at de der køber andele i de nye vindmøller, vil få overdraget rettighederne til etablering af den sjette vindmølle, når de eksisterende vindmøller er nedtaget efter en årrække.

 

Projektudvikler vil kun overdrage rettighederne til den sjette vindmølle, hvis der kan sættes nye vindmøller op i vindmølleområde T22 uden, at de eksisterende vindmøller skal nedtages først.

 

Den sjette vindmølle indgår ikke som en del af det anmeldte projekt. Hvis det efterfølgende ønskes at opsætte en sjette vindmølle, vil dette kræve en ny politisk stillingtagen hertil. Herunder om igangsætning af planarbejdet for en sjette vindmølle ønskes til den tid. Derefter skal der udarbejdes VVM-redegørelse, lokalplan og kommuneplantillæg for den sjette vindmølle, inden den kan etableres.

 

Nedtagning af eksisterende vindmøller

Projektudvikler og ejerne af de eksisterende vindmøller i vindmølleområdet har forsøgt at indgå i dialog omkring nedtagning af vindmøllerne. Det har ikke været muligt at opnå enighed.

 

Af notat fremgår, at projektudvikler ikke ønsker nedtagning af de eksisterende vindmøller, grundet omkostninger til opkøb og nedtagning af disse. Projektudvikler ønsker ikke, at VE-lovens køberetsordning skal belastes af omkostninger til nedtagning af de eksisterende vindmøller. Køberetsordningen giver lokalbefolkningen mulighed for at købe andele i projektet. 20% af vindmølleprojektet udbydes i andele til kostpris.

 

Et projekt omhandlende opstilling af fem vindmøller vil ikke være økonomisk rentabelt for projektudvikler, hvis denne skal bekoste nedtagning af de eksisterende vindmøller i T22. Hvis det besluttes at de eksisterende vindmøller skal nedtages, inden der må sættes nye vindmøller op i vindmølleområde T22, vil projektudvikler ændre projektet til opstilling af seks vindmøller. Køberetsordningen vil i givet fald omhandle 20% af de seks vindmøller.

 

Projektudvikler ønsker en principgodkendelse af, at der alene arbejdes videre med det anmeldte projektforslag på fem vindmøller på 150 meter opsat i en bueformation, og at de eksisterende vindmøller fortsat kan blive stående i området.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har foretaget en umiddelbar vurdering af vindmøllernes påvirkning af landskabet i de forskellige projektforslag. Vurderingen er foretaget på baggrund af de nuværende oplysninger. Primært på grudlag af visualiseringer af projektet fra sydøst. Der henvistes til, at en endelige vurdering bør foretages på baggrund af en behandling af de enkelte opstillingsforslag i en VVM-redegørelse. Herved vil en samlet vurderingen kunne fortages på fuldstændigt oplyst grundlag, ud fra flere visualiseringer.  

 

Opstillingsmønster

Opstilling af vindmøller i en bueformation kan være i strid med kommuneplanens generelle retningslinjer for opstilling af vindmøller. Kommuneplanen foreskriver, at vindmøller skal opstilles i et let opfatteligt mønster. Formålet er, at oplevelsen i landskabet skal være så harmonisk som muligt. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at opsætning af vindmøller i en bueformation, ikke er et let opfatteligt mønster, i dette tilfælde set fra sydøst.

 

 

Visualiseringen viser fem vindmøller på 150 meter opsat i en bueformation. De eksisterende vindmøller i området bliver stående. Den nordligste af de eksisterende vindmøller ses mellem de nye vindmøller.

 

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at opstilling af fem nye vindmøller sammen med de eksisterende fem vindmøller i vindmølleområde T22, vil give et uheldigt samspil mellem vindmølleparkerne. Opstillingen af de fem nye vindmøller i en bueformation vil forstærke det uheldige visuelle udtryk. Specielt fra sydøst, hvor de to vindmølleparker ikke fremstår som særskilte anlæg, hvilket lovgivningsmæssigt ikke er acceptabelt.  

 

De eksisterende vindmøller har en teknisk restlevetid på minimum 6 år, alt efter hvor godt de vedligeholdes. Der vil derfor være risiko for, at det uheldige samspil mellem de to vindmølleparker, vil opleves i landskabet i en længere periode.  

 

Forvaltningen anbefaler at der i forbindelse med projektet stilles krav om, at der skal opstilles et alternativ hvor vindmøllerne står på en ret linje. Hermed er der mulighed for at vurdere hvilket opstillingsmønster der er bedst i forhold til landskabet, støj, skygge og produktion.    

 

Forvaltningen anbefaler generelt at der stilles krav om, at der ved projektforslag hvor vindmøller ønskes opstillet i bueformation, skal opstilles et alternativ hvor vindmøllerne står på en ret linje.

 

Nedtagning af eksisterende vindmøller

Da projektudvikler ikke har råderet over de fem eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22, kan disse vindmøller ikke indgå som en del af vindmølleprojektet.

 

Herning Kommune kan derfor ikke stille krav om, at projektet skal bekoste nedtagning af de eksisterende vindmøller. Det tidligere nævnte scenarie III, hvor den nordligste af de eksisterende vindmøller nedtages og de øvrige fire vindmøller bliver stående i området, er derfor ikke en løsningsmulighed.

 

Herning Kommune kan heller ikke stille krav om, at der i VVM-redegørelsen for projektet skal belyses et alternativ, hvor de eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22 nedtages, da det ikke er et reelt projektalternativ på grund af den manglende råderet.

 

Politisk kan det stadig besluttes, at der ikke må sættes nye vindmøller op i vindmølleområde T22, før de eksisterende vindmøller er nedtaget.

 

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der ikke bør opsættes nye vindmøller i vindmølleområde T22 før de eksisterende vindmøller er nedtaget af landskabelige hensyn.

 

Ved nedtagning af de eksisterende vindmøller, vil man kunne udnytte områdets potentiale fuldt ud. Herved vil man undgå en eventuel konflikt mellem fem nye vindmøller og en sjette vindmølle opsat efter en længere årrække.

 

Opsummering

Der har fra d. 10. september til 1. oktober 2014 været et debatoplæg i offentlig høring for et vindmølleprojekt med fire vindmøller på 150 meter ved Stakroge. Opstiller har siden hen revurderet vindmølleprojektet og ønsker at ændre vindmølleprojektet til fem møller, som opstilles i en bueformation, som giver mulighed for opsætning af en sjette vindmølle, når de eksisterende møller er nedtaget. Tanken er, at rettigheden til opsætningen af den sjette vindmølle skal overgå til lokalbefolkningen. De eksisterende møller er opstillet i 2001 og har en teknisk restlevetid på minimum ca. 6 år.

 

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at det landskabelige samspil mellem de nye og eksisterende møller kan være uheldigt. Derfor kan der blive stillet krav om nedtagning af de eksisterende møller inden nye møller kan opstilles. Dette kan først ske, når VVM-redegørelsens vurderinger foreligger eller ved den endelig vedtagelse af projektet. Forvaltningen finder, at det vil være mest hensigtsmæssigt med et projekt på seks møller og nedtagelse af de eksisterende møller af hensyn til den landskabelige påvirkning og i forhold til produktion. Forvaltningen vurderer, at lokalbefolkningen måske kan have svært med at rejse kapital til opstilling af den sjette vindmølle og udarbejdelse af VVM og derfor kan den sjette mølle, hvis rettighederne overgår til lokalplanbefolkningen måske ikke være en realitet. I forhold til Herning Kommunes målsætning om ny vindmølleenergi vil seks vindmøller være at foretrække frem for fem vindmøller. Forvaltningen vurderer, at et opstillingsmønster på en ret linje er et lettere opfatteligt mønster i landskabet end en bueformation. Den landskabelige påvirkning vurderes derfor også at være mindre end ved opstilling i en bueformation. Der kan dog stadig være et uheldigt landskabelig samspil mellem de nye og eksisterende møller, uanset om de opstilles i en lige line eller en bueformation.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes et nyt debatoplæg med mulighed for opstilling af fem nye møller i en lige linje på 150 meter sammen med de eksisterende fem vindmøller.  

Beslutning

Der skal udarbejdes et nyt debatoplæg med mulighed for opstilling af fire nye møller på op til 150 meter i en lige linje sammen med de eksisterende fem vindmøller.


Fraværende i Byplanudvalget - 1. juni 2015:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-2-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Principgodkendelse af tilbygning til Herning Kirkehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

  

Sagsresume

Herning Sogns Menighedsråd ønsker at udvide Herning Kirkehus på Østre Kirkevej 1A.

Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan.

 

Det indstilles, at der udarbejdes lokalplan for Herning Kirkehus på baggrund af det projekt, der er beskrevet i sagsfremstillingen nedenfor. 

 

 

Sagsfremstilling

Historik

Den 14. december 2010 foreløbig vedtog Byrådet lokalplan 12.B22.1 Herning Kirkehus. Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra den 22. december 2010 til den 16. februar 2011. Der kom i alt 3 indsigelser, som repræsenterede flere beboere i området, og primært omhandlede byggeriets påvirkning af og gene for både naboer og det bevaringsværdige villakvarter som helhed, for så vidt angik byggeriets højde, placering i skel samt det arkitektoniske udtryk.

 

Lokalplanforslaget blev ikke endeligt vedtaget, da sagen blev sat i bero på grund af en sideløbende sag mellem Herning Sogns Menighedsråd (Østre Kirkevej 1A) og naboen (Nørre Allé 4).

 

Sagen mellem naboen og Menighedsrådet omhandlede ueninghed om et byggeretligt skel. Den 21. maj 2014 blev Byrettens dom i sagen stadfæstet i Vestre Landsret, og ejeren af Nørre Allé 4 blev pålagt at anerkende den oprindelige tinglysning af et byggeretligt skel.

Dommen betyder, at Herning Kommune kan anerkende det eksisterende Herning Kirkehus som lovligt etableret i skel. På de arealer, der er omfattet af det byggeretlige skel, har det den konsekvens for ejeren af Nørre Allé 4, at der ikke må bebygges på arealet i 2,5 meters afstand fra skel.

 

Med afgørelsen i sagen, ønsker Herning Sogns Menighedsråd at genoptage planerne for udvidelsen af Herning Kirkehus. Da det lokalplanforslag, der blev offentliggjort i 2010, er over tre år gammelt, skal der, jf. Planloven, udarbejdes et nyt lokalplanforslag.

 

Planlægningsmæssige forhold

Lokalplanområdet, der er ca. 1210 m² stort, ligger umiddelbart nord for Herning Kirke, på kanten af byens ældste villakvarter, og udgør en del af matr. nr. 570b Herning Bygrunde.

 

En del af lokalområdet er omfattet af eksisterende lokalplan 12.B12.4 For Herning Kirkehus og Kirkeplads, som aflyses for det område, der omfattes af den nye lokalplan, ved dennes endelige vedtagelse.

Området er omfattet af kommuneplanramme 11.OF6 Offentligt område ved Herning Kirke. Af kommuneplanrammen fremgår bl.a. følgende:

 

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 90.
 • Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager.
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 meter.
 • Der skal etableres parkeringspladser svarende til mindst 1 p-plads pr. 8 siddepladser og 1 p-plads pr. 50 m² erhverv.

 

Lokalplanen kan udarbejdes inden for den eksisterende kommuneplanramme.

 

Lokalplanområdet er registeret i Herning Kommuneatlas som en del af et bevaringsværdigt bymiljø med stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi.

 

Der ligger to bygninger inden for lokalplanområdet; det eksisterende Herning Kirkehus (Østre Kirkevej 1A) og kirkebetejntboligen (Østre Kirkevej 1B).

Kirkebetjentboligen, der er en rødstensvilla opført i 1917, har middel bevaringsværdi. Lokalplanen vil muliggøre nedrivning af den bevaringsværdige villa for at give plads til udvidelsen af kirkehuset.

 

Projekt

Projektet for udvidelsen af Herning Kirkehus omfatter dels en bevaring og renovering af det eksisterende kirkehus og dels tilføjelsen af en ny fløj langs Østre Kirkevej, hvor kirkebetjentboligen ligger i dag.

 

Det eksisterende kirkehus underordner sig sin nabo, Herning Kirke, på en fin måde med sit enkle, arkitektoniske udtryk, og danner en harmonisk overgang til villakvarteret. Huset er udført i røde teglsten med rødt tegltag.

 

Det ansøgte projekt for udvidelsen af kirkehuset udføres i røde teglsten, glas, kobber og plademateriale. Taget udføres med tagpap.

Den nye fløj er et stort og højt volumen, som arkitektonisk adskiller sig fra det eksisterende kirkehus. Som et hængsel mellem de to byninger er der indføjet et kobberelement, som friholdes fra facaden med glaspartier. Kobberelementet markerer kirkehusets hovedindgang. Facaden mod vest fremstår lukket og har en maksimal bygningshøjde på 2,5 meter over terræn for så vidt angår den del af bygningen, der er placeret i skel.

 

Det ansøgte projekt omfatter af en udvidelse på ca. 350 m², som består af multisal og køkken i stueetagen, kontorer og mødelokale på 1. sal og toiletter og garderobe i kælderen. Rummene bindes sammen af en åben hall. Multisalen er fleksibel og kan rumme store arrangementer på op til ca. 150 personer. Der vil dog i daglig brug være tale om en standard opstilling med 72 siddepladser.

 

På baggrund af bl.a. de indsigelser, der kom til lokalplanforslaget i 2010, er der sket en mindre tilpasning af projektet i forhold til det projekt, der lå til grund for lokalplanforslaget i 2010.

Facaden mod Østre Kirkevej er trukket ca. 0,5 meter tilbage fra vejskel, en del af facadehøjden mod gaden er sænket med hhv. ca. 0,3 meter og 0,6 meter, facaden mod naboen mod vest (Nørre Allé 4) er sænket, så den i skel ikke bliver højere end 2,5 meter over terræn, det religiøse symbol på facaden mod Østre Kirkevej er udeladt, og der er tilføjet en kobberstern på det nye byggeri, som skal være med til at binde den nye bygningsdel sammen med det eksisterende kirkehus.

 

Parkering

Med lokalplanen skal der gives mulighed for indbetaling til p-fonden, da det arealmæssigt ikke er muligt at etablere tilstrækkelig parkering eller anlægge fornuftig adgang til parkeringskælder inden for lokalplanområdet.

 

Der vil med lokalplanen blive stillet krav om etablering af 1 p-plads pr. 50 m² erhverv, jf. kommuneplanrammen. Det ansøgte projekt for udvidelsen af kirkehuset på ca. 350 m² udløser i alt 7 p-pladser. Deruderover nedlægges 4 eksisterende p-pladser. Dvs. der skal etableres i alt 11 p-pladser, som alle forventes etableret ved indbetaling til p-fonden.

 

Der vil med lokalplanen desuden blive stillet krav om cykelparkering.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte projekt virker dominerende i bymiljøet, og især ved ankomsten til området fra nord ad Østre Kirkevej, vil åbenheden og den visuelle kontakt til Kirken og Kirkepladsen være påvirket.

Forvaltningen anbefaler, at det ansøgte projekt i højere grad tilpasses omgivelserne og det eksisterende kirkehus. Dette kan f.eks. ske med en reduktion af højden samt videreførelse af arkitektoniske træk fra det eksisterende kirkehus. Facaden mod Østre Kirkevej bør bearbejdes blandt andet i forhold til reduktion af kobberelementet og pladematerialet på den murede del af facaden. Det anbefales desuden, at synlige tagflader (tagflader med hældning) udføres med rød vingetegl, og at vinduesrammer, døre mv. udføres i samme diskrete farve (mørk grøn, mørk grå eller sort), så der opnåes en helhedsvirkning med det eksisterende kirkehus.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender, at der udarbejdes lokalplan for Herning Kirkehus, og

 

at Byplanudvalget beslutter, at der skal ske en arkitektonisk bearbejdning af det ansøgte projekt jf. ovenstående anbefaling.

Beslutning

Forud for igangsætning af lokalplanudarbejdelse ønsker udvalget, at der udarbejdes nyt projekt, der i sin arkitektur er tilpasset områdets karakter og kirken.


Fraværende i Byplanudvalget - 1. juni 2015:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Bygningsfornyelse 2015 - godkendelse af tilsagn om støtte til istandsættelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Herning Byråd godkendte i maj 2012 "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan".

 

I henhold til byfornyelsesstrategien er der i marts 2015 gennemført en ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den nordlige del af kommunen, som blandt andet omfatter Sunds, Aulum, Haderup, Ilskov, Feldborg, Hodsager, Simmelkær, Gjellerup og Hammerum.

 

Der er kommet i alt 10 ansøgninger om støtte til istandsættelse. Ansøgningerne er behandlet af forvaltningen med anbefalinger, som er fremstillet nedenfor.

 

Anbefalingerne indstilles hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til byfornyelsesstrategien, skal bygningsfornyelsesmidlerne fra 2012-2015 fordeles efter en geografisk inddeling af kommunen. Der er på den baggrund gennemført en ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den vestlige del af kommunen i 2012, i den sydlige del af kommunen i 2013 og i den centrale del af kommunen i 2014.

 

Ansøgningsrunden i 2015, for den nordlige del af kommunen, blev annonceret den 14. januar med ansøgningsfrist den 11. marts 2015. Der er afholdt infomationsmøde i Sunds den 26. jan 2015, hvor interesserede har haft mulighed for at høre nærmere om kriterierne og mulighederne for at søge støtte.

 

Kriterier

Der kan ydes støtte til ejendomme, der primært anvendes til boligformål, dog kan der også ydes støtte til istandsættelse af forsamlingshuse i landsbyer og landdistrikter.

 

Der kan kun tildeles støtte til ejendommens klimaskærm:

 

 • Nye vinduer og udvendige døre eller istandsættelse heraf
 • Istandsættelse af facader og udvendige bygningsdele som f.eks. trapper, mure og skorstene
 • Fornyelse af tagdækning og kviste eller istandsættelse heraf

 

For at komme i betragtning skal ejendommen være opført før 1950. Det er en forudsætning, at der ikke er sundhedsfare eller risiko for sammenstyrtning i ejendommene, eller at disse forhold fjernes i forbindelse med istandsættelse af klimaskærmen. Endvidere skal ejer- og andelsboliger være beboet af ejer.

 

Jf. Byfornyelsesloven skal støtten sikre, at bygningens originalitet og arkitektoniske værdi bevares eller højnes, og der stilles krav til udførelse og materialer.

 

Ansøgninger

Der er kommet i alt 10 ansøgninger, som forvaltningen har vurderet i henhold til Byfornyelsesloven.

Det anbefales, at fire af i de i alt 10 ansøgninger meddeles tilsagn om støtte. De fire ansøgninger, der kan tildeles støtte er Skolegade 20, 7490 Aulum, Rotvigvej 14, 7490 Aulum, Nøvlingvej 37, 7400 Herning og Bredvigvej 8, 7400 Herning (bilag 1).

 

Derudover opfordres ejer af Bredgade 5, 7540 Haderup til at indhente nyt tilbud i henhold til anbefalingerne og derefter meddeles tilsagn om støtte på 25% af istandsættelsesbeløbet (bilag 1).

 

Det anbefales, at de fem ansøgninger vedr. ejendommene Hammerum Hovedgade 114, 7400 Herning, Gl. Sundsvej 28, 7451 Sunds, Skærbækvej 8, 7490 Aulum, Teglgårdvej 6, 7451 Sunds og Thorupvej 51, 7451 Sunds meddeles afslag, da disse ikke opfylder kravene til støtte i henhold til byfornyelsesloven. Jf. Byfornyelsesloven skal støtten gives til istandsættelse, der enten højner eller understøtter originaliteten og dermed bevaringsværdien af den pågældende ejendom. Almindelig vedligehold og istandsættelse af allerede istandsatte, uoriginale bygninger kan der ikke gives støtte til. Desuden må istandsættelsesarbejdet ikke være påbegyndt.

 

Med ændringen af byfornyelsesloven pr. 1 januar 2015 er der mulighed for at give op til 50% af istandsættelsessummen i støtte til bygningsfornyelse af ejendomme med bevaringsværdi 5-9 og op til 75% af istandsættelsessummen i støtte til ejendomme med bevaringsværdi på 1-4. Desuden giver lovændringen mulighed for at give støtte til ejendomme fra før 1960. Ansøgningsrunden er gennemført med et kriterie om, at ejendommen skal være opført før 1950. Forvaltningen anbefaler, at der gives 25% af istandsættelsessummen i støtte til ejendomme med bevarinsgværdi 5-9 og 33% af istandsættelsessummen i støtte til ejendomme med bevaingsværdi 1-4. Ovenstående er i tråd med de tre foregående ansøgningsrunder i puljen til bygningsfornyelse 2012-2015, og dermed er bygningsfornyelsen gennemført på lige vilkår i hele kommunen.

 

Ejendom

Ansøgt beløb

Anbefalet maks. støtte

 

 

 

Skolegade 20, 7490 Aulum

93.750,00 kr.

23.438,00 kr.                               (25% af det ansøgte beløb)

Rotvigvej 14, 7490 Aulum

398.485,00 kr.

99.622,00 kr.                               (25% af det ansøgte beløb)

Nøvlingvej 37, 7400 Herning

219.000,00 kr.

72.270,00 kr.                               (33% af det ansøgte beløb)

Bredvigvej 8, 7400 Herning

350.000,00 kr.

115.500,00 kr.                             (33% af det ansøgte beløb)

Bredgade 5, 7540 Haderup

 

Bør indhente nyt tilbud

 

 

 

I alt (inkl. moms)

1.061.235,00 kr.

310.830,00 kr.

 

 

Økonomi     

Med de i alt 10 indkomne ansøgninger er der ansøgt om et samlet istandsættelsesbeløb på i alt ca. 1.623.915,00 kr.

Det anbefales, at der meddeles tilsagn om støtte til de fire ansøgere, der opfylder kriterierne, på i alt op til 310.830,00 kr. i henhold til regninger. Dette svarer til, at to ejendomme tildeles 25% af det samlede istandsættelsesbeløb i støtte, og to ejendomme tildeles 33% af det samlede istandsættelsesbeløb i støtte.

 

Der er på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015087, Bygningsfornyelse 2012-2015 afsat ca. 1.545.000,00 kr. Tilsagnet om støtte til bygningsfornyelse på i alt 310.830,00 kr. afholdes deraf.

 

Revision af byfornyelsesstrategien

Herning Kommunes "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan" forventes revideret i 2015 med virkning fra 2016. Med revisionen vil der ske en prioritering af kommunens byfornyelsesaktiviteter fremadrettet, og de muligheder, ændringen af byfornyelsesloven giver, vil blive belyst og indarbejdet.

 

Det anbefales, at der med den forestående revision af byfornyelsesstrategien sker en vurdering af, om uforbrugte midler på 1.234.000 kr. til bygningsfornyelse i 2015 på Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015087, skal indgå i den kommende revision af byfornyelsesstrategien, og dermed prioriteres til byfornyelsesaktiviteter fremadrettet. 

 

Revisionen af byfornyelsesstrategien forventes at blive forelagt Byplanudvalget i efteråret 2015.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles tilsagn om støtte på i alt op til 310.830,00 kr. til de fire ansøgere som anbefalet,

 

at ansøger Bredgade 5, Haderup opfordres til at indhente nyt tilbud i henhold til anbefalingen, og derefter, jf. det nye tilbud, meddeles tilsagn om støtte administrativt,

 

at uforbrugte midler til Bygningsfornyelse 2012- 2015, Serviceområde 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015087 på i alt ca. 1.234.000 kr. indgår i den forestående revision af byfornyelsestrategien.

Beslutning

Tiltrådt


Fraværende i Byplanudvalget - 1. juni 2015:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-15 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Midlertidigt byrum Bredgade Vest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Trab Worm, Rasmus Bartholdy

Sagsresume

I foråret 2014 gennemførte Byrådet projektet Herning C, som var en proces som primært havde til formål at sætte fokus på udviklingen i bymidten. I et meget koncentreret forløb mellem en række af bymidtens centrale aktører kom der flere hundrede ideer til nye initiativer og projekter som kan være med til at skabe ny udvikling af Herning Bymidte. De mange ideer blev samlet under overskrifter som ”Kunst i byen”, ”Ly og læ”, ”Grønt i byen”, ”Leg og ophold”, ”Vand i byen” og ”Arrangementer og events i byen”. Der er arbejdet videre med disse ideer, og de første af dem er nu klar til realisering i den vestlige del af Bredgade, mellem Møllegade og Poulsens Plads.

 

Sagsfremstilling

Siden september 2013 har Bredgade Vest fungeret som sivegade med ensrettet biltrafik fra øst mod vest, og cyklister i begge retninger. Forsøget som sivegade er begrænset til to år og blev til, ud fra et ønske om at forsøge at skabe mere handelsliv i denne del af bymidten.

 

I marts i år besluttede Byrådet, under ”paraplyen for Herning C”, at gennemføre et projektet for Bredgade Vest, der handler om at udvikle gaden i tæt samarbejde og fællesskab med interessenter og brugere, med det formal at skabe et anderledes og spændende byrum med mangfoldigt byliv.

 

En vigtig del af processen for Bredgade Vest-projektet, har været at inddrage brugerne i højere grad end tidligere. Det skete bl.a. ved et startmøde i midten af marts, hvor interessenterne i gaden blev inviteret til at deltage i arbejdet.

 

I projektet er der derfor oprettet en følgegruppe bestående af brugere og interessenter, der er kommet med deres visioner og ønsker for gaden i fremtiden.

 

Med udgangspunkt i brugernes ønsker og forvaltningens indledende arbejder med at finde konkrete eksempler fra referenceprojekter i ind –og udland, har kunstneren Søren Taaning udviklet et idéoplæg for udviklingen af Bredgade Vest.

 

Hovedelementer i projektet:.

Helt overordnet for følgegruppens ambition med projektet for Bredgade Vest er, at gaden skal have en særlig identitet, som i projektet får karakter af en række midlertidige installationer.

 

Parallelt med at der etableres konkrete fysiske anlæg, vil Cityforeningen sammen med bl.a. de handelende i gaden, gennemføre forskellige initiativer og events, med henblik på at styrke bylivet i gaden.

 

Hovedelementerne er af forskellig karaktér og noget vil kunne udvikles hurtigere end andet. Det må forventes en vis lag-på-lag-effekt i omdannelsen af Bredgade Vest, samt løbende evaluering af om de etablerede elementer fungerer og medvirker til at opfylde målet, for dermed at sikre, at projektet er på ret spor.

 

En forudsætning for udvikling af alle hovedelementer er, at der tages behørigt hensyn til trafik. Byrumsinstallationerne forventes derfor at være midlertidige og flytbare, men samtidig også have en tilstrækkelig finish og robusthed i bymiljøet. Nogle elementer skal designes og konstrueres til en levetid på 6-8 år, andre må forventes at få en kortere levetid.

 

Der er afsat 1.0 mio. kr. til projektet i Bredgade vest, som anvendes til de konkrete projekter som det besluttes at etablere. Etableringen kan evt. ske over en periode på 1-3 år.

 

I bilag 1 er vist forskellige eksempler på konkrete internationale reference elementer, som kan etableres i Bredgade vest. Forvaltningen anbefaler at der realiseringsfasen etableres lignende elementer ud af følgende temaer:

 

Gadeinventar

Denne kategori indeholder bl.a. belysning, beplantning, belægning, bænke, skraldespande, læ-skærme/skur, cykelstativer, markering af p-båse, trafikskilte og informationsskilte, træer, beplantning.

 

De 10 steder

De 10 steder kan være områder, hvor der er skulpturer eller grønne og uformelle mødesteder i gaden til leg, motion og ophold. Mødestederne kan være mobile og/eller fleksible i forhold behovet, årstiderne o.l. Placeringen af disse mødesteder skal koordineres med p-pladser og gadens indretning i øvrigt.

 

Kunstprojekt

Nyskabende kunst kan udgøre en vigtig del af projektet for Bredgade Vest. Både byrumsinstallationer og evt. objekter på Pladsen, i gaden, på facader mv. eller ”De 10 steder” kan udføres af forskellige kunstneriske aktører med erfaring på området. Der tilknyttes en kurator til projektet, som skal sikre den kunstneriske kvalitet i denne del af projektet.

 

Frihed

Med frihed menes det, at der i omdannelsesprocessen for Bredgade Vest skal arbejdes med at skabe identitet ved at tillade flere forsøg, f. eks. i forhold til regler for gadens daglige brug, indretning, skilte mm. En fællesnævner for brugerne og interessenterne er at ”Bredgade Vest skal være skævt og et superattraktivt kvarter.

 

Pladsen

Der etableres en større midlertidig plads i gadeforløbet, som samler gaden på tværs og har forbindelse til et baggårdsmiljø. I dette område kan der f.eks. gennemføres særlige event, udstillinger, markeder, koncerter osv.  

 

Det er endnu ikke afklaret hvor præcist Pladsen kan placereres, men tanken er, at indrette pladsen til et grønt og urbant ”hænge-ud-miljø” med f.eks. kunst der også kan indeholde legemuligheder, læ og ly, opholdsmuligheder i form af bænke og borde osv.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at hovedelementerne i projektet som de er beskrevet godkendes

 

at realiseringen af hovedelementer igangsættes

Beslutning

Der laves testelementer jf. det beskrevne frem mod en sag på augustmødet, hvor den samlede anlægssum disponeres.

I samme proces skal det belyses, hvad "gaden", Cityforeningen mv. bidrager med.

Om muligt inddrages kommunens uddannelsessteder i udvikling og produktion af gadeelementerne.


Fraværende i Byplanudvalget - 1. juni 2015:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-S55-1-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Budget 2016-2019 for Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019 skal Byplanudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding.
Efter budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene senest den 30. juni 2015 fremsende budgetforslaget til Koncern Økonomi til viderefremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgenes budgetforslag skal i princippet bestå af følgende, opdelt på serviceområder:

 • Politiske årsmål.
 • Driftsbemærkninger.
 • Ændringsskema.

 

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.):

 

 

På Byplanudvalgets område på serviceområder 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse og 09 Trafik - Belægninger mv. er der udarbejdet driftsbemærkninger og ændringsskemaer.

Der er vedlagt politiske årsmål for serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse.

Vedrørende serviceområde 09 Trafik - Belægninger mv. er der budgetteret 5.000.000 kr. til Herning C som forventes overført til anlægsprojektet. Der er derfor ikke udarbejdet politiske årsmål for dette serviceområde.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender budgetforslaget for 2016-2019, og at forslaget herefter fremsendes til Koncern Økonomi, til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Byrådet

Beslutning

Tiltrådt


Fraværende i Byplanudvalget - 1. juni 2015:
Knud Nielsen

Bilag

 

Sagsnr.: 24.00.00-P05-1-14 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Analyse

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl