Dagsordener og referater

Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 1. februar 2021
Mødested: Teams møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 12. august 2019 at igangsætte ny planlægning for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning.


For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan nr. 14.B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning, er der udarbejdet et tillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 107 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning indstilles hermed til foreløbig vedtagelse


Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 14.B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår anvendelsen til boligformål, etageantal og bygningshøjde.


Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag1).


Redegørelse for ændringer

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 107 ændrer eksisterende rammeområde 14.E3 for erhvervsområde ved Kikkenborg til nyt rammeområde 14.B16 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning.


Områdets anvendelse ændres fra erhverv til boligformål. De nuværende bestemmelser om at bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal bebyggelseshøjde på 12 meter ændres, så der fremover må opføres etageboligbebyggelse i op til 11 etager og maksimalt 35 meters højde.


Bygningshøjder og indblik til naboområderne behandles under lokalplansagen.


Formålet med ændringerne

Formålet med ændringerne er at give mulighed for at udvikle området til etageboligbebyggelse.Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller: 14. december 2020, pkt. 162:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelseBeslutning fra Byplanudvalget, 14. december 2020, pkt. 162:

Udsat

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 12. august 2019 at igangsætte ny planlægning for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning.


Forslag til lokalplan nr. 14.B16.1 er udarbejdet for at give mulighed for at udvikle området til etageboligbebyggelse.


Lokalplanen indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet anvendes i dag til tekstilvirksomhed i form af lager og administration, samt til offentlig vej (Dæmningen) og stianlæg (Dæmningsstien).

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre bygherres ønske om at udvikle ejendommen til etageboliger.


Lokalplanen ledsages af tillæg nr. 107 til Herning Kommuneplan 2017-2028.


Området

Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Herning, tæt på bymidten, og tæt på byens store rekreative områder; Vestre Anlæg mod nord og Knudemosen mod sydvest.


Lokalplanens område afgrænses mod nord af Dronningens Boulevard, mod sydøst af et detailhandelsområde med dagligvarehandel og et område planlagt til etageboligbebyggelse,og mod sydvest af Kikkenborgvej samt et eksisterende parcelhusområde.


Størstedelen af lokalplanens område er beliggende på et plateau ca. 2 meter over Dronningens Boulevard. En mindre del af området mod øst ligger i en lavning 4-5 meter lavere, og er i risiko for periodevis oversvømmelse. Mod sydvest afgrænses området af en jordvold med en markant, bevaringsværdig beplantning bestående af 40-50 år gamle egetræer og skovfyr. Mod sydøst, langs Dæmningen, er der tilsvarende en bevaringsværdig beplantning af egetræer og skovfyr.


Lokalplanområdet omfatter et areal på i alt ca. 13.570 m2.


Luftfoto af lokalplanens område og de nære omgivelserLokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre etageboligbebyggelse i form af punkthuse i op til 8-10 etager med en maksimal højde på 32 meter. Derudover giver lokalplanforslaget mulighed for, at der kan etableres udendørs opholdsareal i form af tagterrasser og drivhuse/orangerier på bebyggelsens tage med en maksimal højde på 3 meter udover det maksimalt tilladte etageantal og den maksimalt tilladte højde.


Planforslaget giver mulighed for at opføre i alt 10.500 m2 bebyggelse svarende til en maksimal bebyggelsesprocent på ca. 80 for området som helhed.


Lokalplanforslaget disponerer området så bebyggelsens placering mod Dronningens Boulevard og krydset Dronningens Boulevard/Dæmningen, i videst muligt omfang skærmer de udendørs opholdsarealer for trafikstøj og så det samtidig sikres, at bebyggelsen ikke giver skyggegener for naboerne.


For at indpasse bebyggelsen i det omkringliggende bymiljø og markere hjørnet og indkørslen til hele området, stiller lokalplanforslaget krav om at bebyggelsens højde gradueres, så den er lavest mod parcelhusområdet mod vest og højest på hjørnet af Dronningens Boulevard/Dæmningen mod øst.


Lokalplanen indeholder bestemmelser, som skal sikre den bevaringsværdige træbeplantning på jordvolden mod Kikkenborgvej og langs Dæmningen – og som derudover sikrer, at projektområdet afgrænses mod de omkringliggende veje af en beplantning som i karakter og skala minder om områdets eksisterende beplantning.


Klimasikring

Lokalplanen stiller krav om, at regnvand fra tage i videst muligt omfang nedsives på egen grund for at forsinke vandafstrømningen til kloak. Derudover stiller lokalplanen krav om, at det lavtliggende område i lokalplanens delområde III indrettes og anlægges på en måde, som muliggør nedsivning af overfladevand så det kan bruges til periodevis opmagasinering af skybrudsregn.


Veje, stier og parkering

Lokalplanområdet vejbetjenes via Dronningens Boulevard, Dæmningen og Kikkenborgvej. Dæmningsstien løber parallelt med Dæmningen og fører under Dronningens Boulevard. Dæmningsstien må anvendes som redningsvej for den del af bebyggelsen, som har facade ud mod Delområde III.


Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads og mindst 2 cykelparkeringspladser pr. bolig. Parkering må etableres både på terræn og i parkeringskælder.


Støjdæmpende foranstaltninger

Lokalplanen muliggør etablering af støjdæmpende foranstaltninger mod Dronningens Boulevard og mod den del af Dæmningen, som vender ud mod Dagligvarebutikken syd for lokalplanens område.Lokalplanforslaget findes som bilag 1.


Lokalplanens kortbilag 2Bygningshøjder og indkig

For at kunne vurdere graden af indbliksgener til nabobebyggelserne fra de planlagte etageboliger ved Kikkenborgvej, har bygherre, på Herning Kommunes foranledning, fået taget en række dronefotos i henholdsvis 6, 8 og 10 etagers højde på ejendommen. Dronebillederne er taget med høj opløsning, og det er derfor muligt at zoome meget ind i panoramabillederne og ind i de få haver, som ikke ligger skjult bag beplantning og bygninger. I praksis vil det, man kan se fra vinduer og altaner, dog svare til det, man ser på panoramabillederne uden zoom. Dronebillederne findes i bilag 2.


Syd for lokalplanområdet er et projekt i 6 etager under opførelse. Bygherren har for dette projekt udarbejdet en panoramavideo som viser udsigten fra bebyggelsen. Denne video kan supplere dronefotos og kan tilgås via dette link. http://www.dæmningen-herning.dk/udsigt.php


Det er, på baggrund af ovenstående, forvaltningens vurdering, at indbliksgenerne er en lille smule større fra den punkthusbebyggelse i 6 etager, som er under opførelse ved Dæmningen, end den vil være fra den planlagte etagebebyggelse i op til 8-10 etagers højde ved Kikkenborgvej. Det skyldes dels at bebyggelsen ved Dæmningen er tættere på naboerne, end det er tilfældet ved den planlagte bebyggelse ved Kikkenborgvej og dels, at den afskærmende træbeplantning ved Dæmningen er lavere end den, der afskærmer etagebebyggelsen ved Kikkenborgvej.


Det er ligeledes, på baggrund af de fremsendte dronebilleder, forvaltningens vurdering, at der kun er ubetydelig forskel på indkigsgenerne fra den planlagte bebyggelse ved Kikkenborgvej, når højden på bebyggelsen øges fra 6 etager til 8 og 10 etager.
Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til Lokalplan nr. 14.B16.1 for etageboliger ved Kikkenborgvej i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-20 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for regnvandsbassin ved Sports Alle i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XX


XSagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 81.R1.1 for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg (bilag).


Lokalplanen giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin ved Tranholm Bæk tæt på boldbanerne ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.


Forslag til lokalplan 81.R1.1 for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere et regnvandsbassin langs Tranholm Bæk i Vildbjerg, som skal forsinke hverdagsregn. Den gældende lokalplan 124 for offentligt område ved Vildbjerg Fritidscenter giver ikke mulighed for at etablere regnvandsbassin.


Regnvandsbassinet er indeholdt i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025.


Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Vildbjerg og omfatter et mindre areal vest for Tranholm Bæk ved de offentlige boldbaner tæt ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Vildbjerg Søpark, som er et rekreativt område bestående af flere søer.


Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning


Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Vildbjerg Lund, som er et grønt privatejet rekreativt område, som benyttes af byens borgere. Mod syd afgrænses området af boldbaner samt Vildbjerg Søpark. Lokalplanområdet er mod øst og vest omgivet af boldbaner. Lokalplanområdet har vejadgang fra Sports Allé vest for lokalplanområdet.


Forslag til lokalplan omfatter del af matrikel 4aa Vildbjerg Præstegaard, Vildbjerg og udgør et areal på ca. 15.400 m2.


Lokalplanområdet anvendes i dag som et grønt område med en gravet sø, der fødes af oppumpet grundvand. Lokalplanområdet er forbundet med den øvrige del af Vildbjerg Søpark og Vildbjerg Lund via stiforbindelse igennem området. Lokalplanområdet bruges derudover bl.a. til sociale arrangementer som f.eks. til fejring af Skt. Hans.


Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 81.R1.1 (bilag) giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin.


Lokalplankortet


Lokalplanområdet er i hovedtræk disponeret efter de eksisterende forhold. Lokalplanen fastlægger, at regnvandsbassinet skal placeres, hvor den eksisterende sø ligger. Dette forudsætter dog en dispensation til naturbeskyttelseslovens §3, hvilket skal søges efter lokalplanens vedtagelse.

Lokalplanen stiller krav til regnvandsbassinets udtryk og placering, så regnvandsbassinet tilpasses omgivelserne ved Vildbjerg Søpark og Tranholm Bæk.

Lokalplanen udlægger en ny vejadgang fra Sports Allé mod nord, da det vil give bedre adgang til servicering af regnvandsbassinet.

Lokalplanen sikrer rækken af bevaringsværdige træer langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning.


Herning Kommuneplan

Lokalplan 81.R1.1 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032, hvor der inden for rammeområde 81.R1 er mulighed for etablering af regnvandsbassin.


Lokalplanforslaget kan ikke endelig vedtages før Herning Kommuneplan 2021-2032 er endelig vedtaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 81.R1.1 for et regnvandsbassin ved Sports Allé i Vildbjerg til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt


Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-20 Sagsbehandler: Julie Krengelund Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 33.E7.2 for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk (bilag).

Lokalplanen giver mulighed for etablering af regnvandsbassiner i området mellem Silkeborgvej og Ny Gjellerupvej.

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan 33.E7.2 for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål at muliggøre etablering af regnvandsbassiner, som skal opmagasinere hverdagsregn op til 5 års regn samt skabe et rekreativt grønt område.

Etablering af regnvandsbassin indenfor lokalplanområdet er ikke i overensstemmelse med Herning kommunes spildevandsplan. Der er derfor udarbejdet tillæg til spildevandsplanen sideløbende med at lokalplanen udarbejdes.


Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Birk. Nord for Silkeborgvej, øst for en virksomhed, vest for den gamle Hammerum Skole og syd for det åbne land efter Hammerum Bæk.Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning


Forslag til lokalplan omfatter del af matr. nr. 5a, Hammerum By, Gjellerup, del af matr. nr. 6b, Gjellerup By, Gjellerup, del af matr. nr. 15a, Gjellerup By, Gjellerup samt del af litra 7000ay, Hammerum By, Gjellerup og udgør et areal på ca. 83.065 m2.

Lokalplanområdet anvendes i dag som et skovområde, som er ejet af en virksomhed vest for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er forbundet med den øvrige del af virksomhedens område via stiforbindelse igennem området.


Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 33.E7.2 (bilag) giver mulighed for etablering af regnvandsbassiner.


Udsnit af lokalplankortet


Lokalplanen stiller krav til regnvandsbassinernes udtryk og placering, så de tilpasses omgivelserne særligt ved Hammerum Bæk.

Lokalplanen udlægger to servicevejadgange fra Industrivej Nord, én til delområde I og III. Vejen skal have karakter af at være servicevej og lokalplanen fastsætter en maksimumsbredde til vejen. Lokalplanen udlægger også en vej til brandkøretøjer fra Ny Gjellerupvej til bassinet i delområde I.


I et lille område ud mod Ny Gjellerupvej er der bevaringsværdige træer i form af bøg og hestekastagne. Med forslag til lokalplan nr. 33.E7.2 skal disse træer bevaret.


Herning Kommuneplan

Lokalplan 33.E7.2 er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032, hvor der inden for rammeområde 33.E1 er mulighed for etablering af regnvandsbassin.

Lokalplanforslaget kan ikke endelig vedtages før Herning Kommuneplan 2021-2032 er endelig vedtaget.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 33.E7.2 for regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt


Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-20 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solceller ved Gindeskovgård ved Hessellundvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget vedtog på møde den 21. oktober 2019 at igangsætte planlægningen for projekt for opstilling af solceller ved Gindsskovgård. På den baggrund blev udarbejdet et debatoplæg for projektet, som har været i offentlig høring i 4 uger fra den 12. maj til den 9. juni 2020. Der indkom i alt 9 bemærkninger til projektet. Bemærkningerne er indarbejdet i miljøkonsekvensrapporten.


Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr 09.T47.1 med tilhørende Miljørapport, Miljøkonsekvensrapport for det konkrete anlæg, samt udkast til §25-tilladelse.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 09.T47.1, miljøkonsekvensrapport og udkast til §25 tilladelse foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 for solceller ved Gindeskovgård ved Hessellundvej omfatter et lokalplanområde på i alt ca. 242 ha hvoraf ca. 53 ha udlægges til natur og faunapassage.


Solcelleanlægget får en installeret forventet effekt på ca. 166 MWp. og en forventet årlig produktion på næsten 200.000 MWh. Det vil øge produktion af vedvarende energi svarende til strømforbruget fra ca. 60.000 husstande. I forhold til CO2 spares ca. 154.000 tons årligt i forhold til strøm baseret på kulkraft.


Figur 1 Lokalplanområde of delområdeafgrænsninger


Lokalplanen og det konkrete anlæg får en størrelse der gør, at der skal udarbejdes en miljørapport for planen og en miljøkonsekvensrapport for det konkrete anlæg, før projektet kan realiseres. Dokumenterne er bilag til sagen. Miljøkonsekvensrapporten omhandler emnerne støj, refleksioner, fauna og flora, visuel påvirkning, landskab og kulturhistorie samt mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger.


Særligt fauna og flora har i udarbejdelsen af lokalplanen og miljøkonsekvensrapporten haft fokus, i forhold til at sikre bevarelsen og kvaliteten af det ca. 20 ha store naturområde i midten af lokalplanområdet. Naturarealet består af hede, mose, overdrev og sø. Særligt for området er at den store forekomst af vildt der sikrer at naturområdet opretholder den nuværende kvalitet. Derfor er der i lokalplanen indarbejdet en afstandszone på mindst 75 meter, til at sikre, at vildtet i området kan bevæge sig uhindret ind og ud af naturområdet, samt har mulighed for at bevæge sig gennem lokalplanområdet i nord-sydgående retning.


Desuden indarbejdes et vilkår om fjernelse af nysåede træer i §25-tilladelsen, så bygherre har ansvar for at medvirke til at naturområdet opretholder sin nuværende kvalitet, hvis vildtet grundet projektet ikke længere i nødvendigt omfang medvirker til at opretholde naturområdets kvalitet.


Med lokalplanen gives ligeledes mulighed for at fjerne eksisterende læhegn i området. Læhegnene er med til at give området et karakteristisk landskabsudtryk, men fjernes for at kunne optimere udnyttelsen af arealerne. Af samme årsag stilles vilkår om at læhegn skal genetableres når solcelleanlægget fjernes efter endt brug.


Grøn pulje

Den grønne puljeordning forpligter opstillere af større solcelleanlæg til at betale et engangsbeløb til en grøn pulje i den kommune, hvor energianlægget opstilles. Det beløb, der skal betales til kommunen, vil være forskelligt for anlægstyperne, idet fuldlasttimerne, dvs. antallet af timer på et år, hvor produktionskapaciteten producerer ved maksimal effekt, er forskellige. Opstillere af solcelleanlæg skal betale et beløb svarende til 42.000 kroner pr. MW (1.150 fuldlasttimer). Midlerne skal fortrinsvist benyttes til grønne tiltag i nærområdet for energianlægget. Har kommunalbestyrelsen ikke indenfor 3 år allokeret midlerne i grøn pulje, skal det indbetalte beløb overføres til statskassen.


Ved det konkrete projekt vil der derfor være tale om et beløb på op mod 6,9 millioner kr. som skal indbetales til grøn pulje på tidspunktet for net tilslutning af anlægget.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring sammen med miljøkonsekvensrapporten og udkast til §25 tilladelse for det konkrete anlæg. Høringsperioden fastlægges til 8 uger på baggrund af, at der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 09.T47.1 for solcelleanlæg ved Gindeskovgård ved Hessellundvej til foreløbig vedtagelse

Beslutning

Tiltrådt


Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for etablering af håndværkerkollegie ved Svanekevej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og erhvervsudvalget har på mødet den 7. december 2020, pkt. 359, godkendt en hensigtserklæring mellem i BRF Fonden og Herning Kommune vedrørende etablering af et håndværkerkollegium ved Svanekevej i Herning.


Godkendelse af hensigtserklæringen betød bl.a., at der blev igangsat udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag for at kunne etablere håndværkerkollegiet.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 12.OF5.6 ved Svanekevej i Herning foreløbig vedtages.


Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af nærværende lokalplanforslag er et ønske om at etablere et håndværkerkollegium i Herning. Ønsket har baggrund i BRF Fondens vision om at sikre og udvikle håndværkstraditionerne. Udover etablering af et håndværkerkollegium i Herning, etablering af yderligeres to håndværkerkollegier i Horsens og Roskilde.

Visionen for de nye håndværkerkollegier er at skabe rammer for unge som skal tage en håndværksmæssig uddannelse inden for byggeri. Det er ønsket, at håndværkerkollegiet i Herning vil medvirke til at styrke respekten og skabe et positivt image om håndværksfagene. Samtidig forventes kollegierne at kunne tiltrække flere unge til uddannelserne, og derigennem medvirke til at sikre, at det fremtidige behov for dygtige håndværkere i Danmark kan opfyldes af kvalificeret arbejdskraft.

Lokalplanforlsaget har til formål at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, herunder undervisningsinstitutioner med tilhørende værksteder, kollegium, ungdomsboliger, fri-og opholdsarealer, parkering, naturområde samt klimatilpasningsforanstaltninger. I den forbindelse giver lokalplanforslaget mulighed for etablering af et håndværkerkollegium ved Svanekevej.

Lokalplanområdet omfatter ca. 32.400 m2, hvoraf grunden til etablering af håndværkerkollegiet er på i alt 18.000 m2.

Kollegiet disponeres som en naturlig forlængelse af det eksisterende område til offentlige formål i Hernings nordøstlige del, herunder Herningsholm Campus. Som vist på nedenstående illustration disponeres lokalplanområdet med to delområder, hvor delområde I skal anvendes til etablering af håndværkerkollegiet, og delområde II friholdes for byggeri og forbliver som naturområde i forlængelse af det nærliggende Lillelund Engpark vest for lokalplanområdet.

Principskitse med disponering af lokalplanområdet med to delområder, I og II. Grund til etablering af håndværkerkollegium: hvid markering. Lokalplangrænse: hvid prikket signatur. Udvidelse af Svanekevej: gul prikket signatur. Forlængelse af cykelsti: rød signatur. Grøn kile: grøn signatur.

Lokalplanområdet forventes vejbetjent via Svanekevej. Da hele erhvervs- og uddannelsesområdet langs Lillelundvej forventes at vokse med tiden, foreslås Svanekevej udvidet mod syd, med en ny kombineret busvej og cykelstiforbindelse. Den nye vej skal forbinde uddannelsesbåndet langs Lillelundvej med bymidten ved HP Hansens Vej. Derudover foreslås de eksisterende offentligt cykel- og gangstier i området forlænget igennem lokalplanområdet, således at der sikres en god stiforbindelse mod omgivelserne. I en efterfølgende sag fremsendes dispositionsforslag samt økonomisk overslag over vej og stiprojektet i området.

Bebyggelsen til håndværkerkollegiet forventes at omfatte omkring 8.000 m2. I første fase bygges 6.000 m2 med 70 studieboliger til cirka 84 beboere, fælles faciliteter med undervisningsarealer, værksteder og lignende, samt rekreative arealer og parkeringspladser. I en senere fase udvides bebyggelsesarealet med yderligere 2.000 m2. Bebyggelsesprocenten for hele området som helhed fastlægges til 50.

Projektet forventes at omfatte overdækkede arealer, porte, udhæng og lignende, som forventes at sætte det byggede og ubebyggede i sammenhæng, samt skabe variation, rytme og en luftig atmosfære. Bygninger må opføres i maksimum 5 etager med en maksimumhøjde på 18 meter.

Derudover forventes projektet at omfatte synlige LAR-løsninger såsom regnvandsbassin(/er), grøfter, kanaler, og lignende, som vil kunne bidrage som rekreativt element i området.

Desuden fastlægger lokalplanen bestemmelser for etablering af opholdsarealer svarende til minimum 50% af bruttoetagearealet til boliger og 10% af bruttoetagearealet til erhverv og uddannelse. Opholdsarealer må etableres på terræn, altaner, som tagterrasser med videre.

For at sikre at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til håndværkerkollegiet og sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser inden for lokalplanens delområde I. Som minimum skal der etableres mindst 1 p-plads pr. 50 m2 undervisning eller/og administrationslokaler, mindst 1/2 p-plads pr. ungdoms- eller studiebolig, mindst 1 cykelparkeringsplads pr. ungdomsbolig og mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 2 bilparkeringspladser.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 12.OF5.6 for etablering af et håndværkerkollegium ved Svanekevej i Herning til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt


Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-503-19 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Dispensation til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan nr. 12.E1.1 – Åkirkebyvej 3, Herning.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese, Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 12.E1.1 for Erhvervsområdet omkring Vesterholmvej i Herning.


Ansøgningen har været i naboorientering fra den 8. december 2020 til og med den 28. december 2020. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.


Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til lokalplanens anvendelsesbestemmelser i op til tre år, så ejendommen Åkirkebyvej 3 kan anvendes til idrætsformål. Forvaltningen anbefaler desuden, at det inden for de næste tre år undersøges, om der skal udarbejdes en ny lokalplan for hele eller dele af området, så muligheden for idræts-/fritidsformål kan gøres permanent.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Åkirkebyvej 3, Herning, har ansøgt om lovliggørelse af ejendommen til crossfit-træning.

Ejendommen ligger i et område, som er omfattet af lokalplan 12.E1.1, delområde 1A. Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om, at delområdet skal anvendes til erhvervsområde. Idræts-/fritidsfaciliteter er ikke umiddelbart tilladt og kræver derfor en dispensation.Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller hvis dispensationen tidsbegrænses i op til 3 år.

Dette fremgår af planloven (§19, stk.1). Da anvendelsesbestemmelserne er en del af lokalplanens principper, kan dispensationen kun gives midlertidigt.


De ejere og lejere, som kan blive berørt af dispensationen, skal have mulighed for at komme med deres bemærkninger, inden kommunen kan dispensere fra lokalplanen. Dette fremgår af planloven (§20, stk.1).


Sagen har derfor været sendt til naboorientering fra den 8. december 2020 til den 28. december 2020. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.


Forvaltningens vurdering

Ejendommen har i mange år været anvendt til crossfit-træning. Kultur og Fritid har givet tilsagn om et mindre tilskud til foreningen på betingelse af, at de plan- og bygningsmæssige forhold er lovlige. Ejer har derfor søgt om lovliggørelse af anvendelsen.


Anvendelsen til crossfit-træning vurderes ikke at være generende for de omkringliggende virksomheder. Der er ikke tale om en følsom anvendelse, som kan pålægge virksomhederne yderligere miljøkrav.


Samtidig vurderes anvendelsen at kunne indpasses i området, da den foregår i en tidligere maskinfabrik, som ikke er ombygget udvendigt til formålet.


I området ligger i forvejen et stort legeland, som har en sammenlignelig anvendelse.


Da anvendelsen vurderes at kunne indpasses i området, vurderer forvaltningen at der kan gives en midlertidig dispensation i op til 3 år eventuel med henblik på udarbejdelse af en ny lokalplan for hele eller dele af lokalplanområdet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget meddeler dispensation fra lokalplan 12.E1.1, så ejendommen Åkirkebyvej 3 kan anvendes til idrætsformål i op til 3 år

Beslutning

Tiltrådt


Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-1644-20 Sagsbehandler: Thomas Brandt Ebbesen  

Dispensation til lokalplan 137 i Skibbild-Nøvling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Skibbild-Nøvling Borgerforening har søgt om at få lov til at etablere en kælkebakke, på op til 8 meters højde, i den vestlige del at matr. nr. 5 am Den nordvestlige Del, Nøvling.

Kælkebakken indgår som en ide i Skibbild-Nøvling Borgerforenings plan: Oplevelses- og spiluniverset i Skibbild-Nøvling.


Der skal gives dispensation for lokalplanens krav om terrænregulering, hvorfor sagen er sendt i naboorientering. Der er indkommet 4 bemærkninger i høringsperioden.


Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til at lave kælkebakken.

Sagsfremstilling

Skibbild-Nøvling Borgerforening har ansøgt om at få lov til at bygge en op til 8 m høj kælkebakke på et kommunalt areal i Skibbild.

Arealet, hvor kælkebakken ønskes placeret, er i dag forpagtet ud til en landmand. Området er lokalplanlagt. Det område, der evt. vil blive berørt af kælkebakken, er i lokalplanen udlagt til: Område 1 til boliger, område 3 til et offentligt grønt område og område 4 til institutioner. Vej, Trafik og Byggemodning har meddelt, at en evt. kommende kælkebakke ikke har negativ indflydelse på muligheden for at opføre boliger i området.


Kælkebakken ønskes placeret indenfor kirkebeskyttelseszone 3, hvor det skal tilstræbes at undgå bebyggelser over 12,5 m højde.


Skibbild-Nøvling Borgerforening har fået tilbudt, at få jorden, til at bygge kælkebarken af, leveret og formet af Skibbild Møbelfabrik, der skal til at udvide, med opstart den 1. februar 2021.


Oversigtskort med placering af kælkebakken


Naboorientering

Da terrænreguleringen, i forbindelse med kælkebarken, ikke overholder lokalplanens bestemmelser, omkring max +/- 75 cm terrænregulering, har projektet været sendt i høring i lokalplanområdet. Se bilag 1.


I høringsperioden er der indkommet 4 bemærkninger, 1 som er mod dispensationen og 3 der syntes projektet er en god ide.


1. Indsigelse fra ejer af Gefionsvej 48. Ejer ønsker at beholde området som et grønt område og de ønsker at beholde deres nuværende udsigt til Nøvling Kirke. Indsiger spørger til overfladen på kælkebakken da sne er en mangelvare. Indsiger gør opmærksom på at der er etableret kurve til disc-golf omkring deres matrikel og ønsker et område der bare er ”grønt” uden aktiviteter af nogen art.


2. Skibbild/Nøvling idrætscenter vil gerne anbefale projektet. Kælkebakken ligger tæt på Idrætscenteret, discgolf og boldbaner og passer dermed fint ind i det udtryk man gerne vil have i området med mange aktivitetsmuligheder både indendørs og udendørs. Projektet vil også falde fint i tråd med Herning Kommunes projekt ”Bevæg dig for livet”, da vil være med til at gøre flere borgere aktive.


3. Fællesbestyrelsen ved Sinding-Ørre Midtpunkt har ingen indsigelser i forbindelse med etablering af ny kælkebakke ved Midgaardsvej. De ser det som en gevinst for Midgaardens børn, at de får en kælkebakke tæt på institutionen.


4. Menighedshuset, Nøvlingskovvej 1B, har ingen indvendinger mod anlæggelse af en kælkebakke ved Midgaarden.


Ad 1. Forvaltningen vurderer at indsigelsen om at området er et grønt område hvor der ikke må ske aktivitet ikke er i strid med lokalplanen. I lokalplanen er det grønne område/den grønne kile udlagt til offentligt grønt område for instruktioner, rekreation, leg og ophold.

I forhold til udsigt til kirken så kan man se kirken for indsigers grund. Dispensationen vil give mulighed for en kælkebakke på maksimum 8 meter over det naturlige terræn. I lokalplanen for området er den maksimale bygningshøjde 8,5 meter.

Forvaltningen anbefaler, at indsigelsen ikke giver anledning til nogle ændringer i dispensationen.


AD 2-4. Forvaltningen ser positivt på at de forskellige instruktioner i området er positive over for projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der kan gives dispensation til at fravige kravet om max +/- 75 cm terrænregulering og der gives lov til at opføre den ønskede kælkebakke, den maksimale højde på kælkebakken må være 8 meter over det naturlige terræn.

Beslutning

Tiltrådt


Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-1559-20 Sagsbehandler: Søren Kirkegaard  

Dalgasgade 13-15, 7400 Herning - Dispensation til byggelinje, byggefelter og materialevalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Marius Reese

Sagsresume

På ejendommen Dalgasgade 13-15, Herning ansøges om tilladelse til at nedrive eksisterende bebyggelse og opføre et nyt etageboligprojekt fordelt på 3 bygninger. Projektet indeholder både private boliger, almene ungdomsboliger og erhverv. I forbindelse med ansøgningen er der bl.a. søgt om dispensation fra fire forhold i lokalplanen, herunder at etablere bolig i en del af stueplan, byggeri uden for angivne byggefelter, anvendelse af stålplader som facadebeklædning af en 12-etagers bygning og sokkelhøjde på 1,2m


Forvaltningen anbefaler, at de ønskede dispensationer til projektet imødekommes.

Sagsfremstilling

Projektet består af en p-kælder hvor der placeres 3 selvstændige bygninger, der både indeholder private boliger, almene ungdomsboliger og erhverv. P-kælderen udgør en base, hvorpå der etableres et hævet gårdrum med plads til udeophold for beboerne.De tre bygninger står som fritliggende voluminer, i hhv. 4 etager mod Dalgasgade og 12 etager mod Dr. Boulevard. Mellem bygningerne fører to trapper op til det hævede gårdrum, som med forskellige planter og græsser får et grønt rekreativt karakter. En trappe på sydsiden af gårdrummet fører ned til et parkeringsareal, beliggende under den cirkulære gangbro, der leder over Dr. Boulevard. P-kælderen ligger under bygning A og B, med indkørsel fra Bryggergade.

Bygning A indeholder erhverv i stueetagen, og private boliger på 1. – 3. sal. Bygning B er i stueplan indrettet med et fællesrum for alle ungdomsboligerne, fællesrummet er placeret ud mod Dalgasgade. Den bagerste del af stueplanet, med facade mod bygning C, indeholder private boliger. På 1. – 3. sal ligger ungdomsboliger og private boliger, og på 3. sal en fælles tagterrasse til alle boliger i projektet. Bygning C indeholder ungdomsboliger fra stue til og med 11. sal.


Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 11.C30.1, som udlægger området til centerformål i form af liberalt erhverv, kontorer, bankvirksomhed, serviceerhverv, boliger og publikumsorienteret erhverv, som fx restaurationer. (§3.1-§3.2)


Formålet med lokalplanen er bl.a. jf. § 1.7, at fastlægge bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden, til sikring af en arkitektonisk videreførelse og tilpasning til de nyeste byggerier i området omkring Dalgasgade, Dalgashus mv.


Der ansøges om dispensation til flg. 4 bestemmelser:


 • At der kan gives dispensation til etablering af boliger i en del af stueplanet.
 • At der kan gives dispensation til at afvige fra byggelinje og byggefelter som ansøgt.
 • At der kan gives dispensation til at anvende stål- eller aluminiumsplader på bygning C.
 • At der kan gives dispensation til en sokkelhøjde på op til 1,2 m.


- Lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at bebyggelsens stueetage ikke må anvendes til boliger.

- Lokalplanen indeholder desuden en bestemmelse om, at bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 angivne byggefelter samt, at der skal bebygges i den påbudte byggelinje.

- Lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at ydervægge skal opføres i tegl eller tegllignende materialer eller som pudset overflade, naturstensfacader, naturlig el. indfarvet beton, skifer og andre faste fiberplader

- Lokalplanen indeholder endvidere en bestemmelse om, at soklen maksimalt må være 30 cm. høj.


Da projektet kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser, har projektet været sendt i naboorientering ved de berørte naboer. (se bilag)


Der er i forbindelse med naboorienteringen kommet bemærkninger og 3 indsigelser til projektet fra Ejerforeningen Sønderport, Dalgasgade 17A og B.


Indsigelserne går primært på følgende:

1.Bekymring om at der er tilstrækkelige parkeringspladser til det ansøgte.

2.Indsigelse til den ændrede beklædning af bygning C.
3.Indsigelse vedr. dispensation til byggefelter.


Parkeringsforhold

Der er ikke søgt en dispensation fra lokalplanens bestemmelse om etablering af parkeringspladser. Projektet skal således opfylde lokalplanens bestemmelser til parkeringsforhold beskrevet i § 4. Projektet er bl.a. angivet med en parkeringskælder samt parkering på terræn på egen grund, hvorfor det vurderes, at det nødvendige antal parkeringspladser kan tilvejebringes.

Det er forvaltningens vurdering, at realiseringen af projektet ikke vil have negativ indflydelse på de eksisterende parkeringsforhold i området, da lokalplanens krav til antal af parkeringspladser opfyldes i projektet.


Beklædning

Der er kommet bemærkninger fra naboer, der er bekymret for, om der ved en 12-etagers bygning beklædt med stål eller aluminium, vil være risiko for meget genskin ved lavtstående sol.

Naboerne henstiller derfor til, at der ikke gives dispensation til denne beklædning, uden at bygherre sender yderligere beskrivelse og billedmateriale af påtænkte beklædning til beboere i området og at der stilles krav om, at den valgte beklædning ikke vil give lys eller refleksionsgener mod naboer.


Ansøger har på baggrund af kommentarerne fra naboerne revideret ansøgningsmateriet således, at bygning C nu ønske opført i indfarvet beton i en rødlig nuace med lodrette spor.

Facademateriale i indfarvet beton er i overensstemmelse med lokaplanens bestemmelser. Denne del af dispensatonsansøgningen fader derfor væk.


Dispensation til byggefelter

Der er modtaget indsigelser mod den ansøgte dispensation om at byggefeltet må overskrides. Naboer ønsker at byggeriet holdes inden for den oprindelige lokalplans byggelinjer og felter, samtidig med at højden reduceres med henvisning til at nabobygningerne (både Queens Corner, Sydbank og Årstiderne Arkitekter - alle bygninger med erhverv), kun har 3 etager ud mod Dalgasgade. Derudover vurderer naboerne, at et 12 etagers hus på den planlagte placering, vil give betydelige og uønskede skyggepåvirkninger for hele Sønderport og dermed forringe lys, luft og udsigt for alle beboere.

Lokalplanen giver i § 7.3 og 7.4 mulighed for at opføre 4 etager med en bygningshøjde på 16 m plus tagterrasse mod Dalgasgade, og en 12 etagers bygning på maksimalt 45 m mod Dr. Boulevard. Det ansøgte er dermed i overensstemmelse med bestemmelserne lokalplanen med hensyn til højden af bygningerne. Tættest mod stiforbindelsen over Dr. Boulevard er der søgt om en overskridelse af byggefeltet, (henholdsvis 1,88m for højhuset og 5,7m for der hævede dæk mellem bygningerne). Det vurderes ikke at medføre væsentligt øgede skyggevirkninger for de omkringliggende grunde. Overskridelse af byggefeltet mod øst på 34cm., vurderes ikke at medføre væsentligt øgede skyggegener for de omkringliggende grunde.


Forvaltningens samlede vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte projekt har til hensigt at sikre en videreførelse af det arkitektoniske udtryk i området, som bl.a. er tilsigtet i lokalplanens formålsbetemmelser. Projektet vurderes at tilpasse sig til områdets nyeste markante byggerier i området omkring Dalgasgade og Dalgashus mv.


Det er forvaltningens vurdering, at der kan gives dispensation til at indrette en del af stueetagen i bygning B og C til bolig, da boligerne er placeret væk fra Dalgasgade. Ud mod Dalgasgade og Dalgaspassagen indrettes der i stueplanet hhv. erhvervslejemål samt fællesrum for ungdomsboligerne som vist på situationsplanen. Boligerne placeres tilbagetrukket fra vejen, og generes således ikke af forbipasserende fodgængere eller cyklister. Samtidig fastholdes lokalplanens intention om at indretningen af bygningerne i stueetagen skal bidrage med liv i gaderummet, således at bebyggelsen ikke skal stå tom og forladt om aftenen.


Forvaltningen vurderer endvidere, at der kan dispenseres fra kravet om at byggeriet skal placeres inden for byggefelterne samt i den påbudte byggelinje, da lokalplanen er blevet udarbejdet til et konkret projekt, som ikke er blevet realiseret.


I redegørelsen til lokalplanen er der angivet 4 eksempler på, hvordan bebyggelsen kan udformes. Her er der bl.a. angivet et eksempel, som minder om det ansøgte projekt, hvor der ikke er angivet bebyggelse i den påbudte byggelinje. Bygningens placering samt afvigelser fra byggelinjer og byggefelter er angivet på nedenstående situationsplan.

Overskridelserne af byggefelterne vurderes at være af mindre betydende karakter for området, da byggefeltet primært overskrides ud mod den offentlige cykel- og gangsti der fører over Dr. Boulevard. Overskridelserne vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på naboerne i form af skygge og/eller indbliksgener.


Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles dispensation til en sokkelhøjde på op til 1,2m, da bygningerne på den modstående side af Dalgasgade, hhv. nr. 8,10, 12 og 14, ligeledes er opført med en høj sokkel på omtrent 1 meter. Det vurderes dermed, at projektet vil passe ind i de eksisterende forhold i området. Lokalplanens bestemmelse om en maksimal højde mod Dalgaspassagen og Dalgasgaden på 16m og mod Dr. Boulevard på 45m overholdes fortsat.Økonomi

Der gøres opmærksom på, at etableringen af de almene ungdomsboliger forudsætter kommunens særskilte behandling og godkendelse af skema A, som forventes godkendt efterfølgende.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender de ansøgte dispensationer til projektet.


Beslutning

Der gives dispensation til:

 • At der kan gives dispensation til etablering af boliger i en del af stueplanet.
 • At der kan gives dispensation til at afvige fra byggelinje og byggefelter som ansøgt.
 • At der kan gives dispensation til en sokkelhøjde på op til 1,2 m.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.00-P19-1587-20 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Grønningen 18-20 og 42, Aulum – Dispensation fra byggefeltet i lokalplanen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: - Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Grønningen 18-20 og 42, Aulum søgt om tilladelse til placering af en bebyggelse udenfor byggefeltet og nærmere jernbanen end 50 meter.


Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til at bygge udenfor byggefeltet som ansøgt.

Sagsfremstilling

Der er på ejendommen Grønningen 18-20 og 42, Aulum, søgt om dispensation til at opføre en tæt/lav bebyggelse udenfor byggefeltet på grunden.


Ejendommene er beliggende i et eksisterende boligområde, men helt ud til jernbanens areal. Området er omfattet af lokalplan nr. 1.28, delområde 2.


Lokalplanen angiver at bebyggelse i delområde 2 skal placeres indenfor det angivne byggefelt med krydsskravering (§5.03).


Området med skråskravering kan anvendes til garageanlæg (§5.04) og rekreative formål (§9.03).


Ansøger ønsker at placere boligbebyggelsen i en afstand af mindst 30 meter fra jernbanemidte, hvilket er udenfor det angivne byggefelt.

Mellem boligerne og jernbanen etableres vejadgang til boligerne samt parkering og sekundærbebyggelse i form af udhuse.


Alle boligernes udendørs opholdsarealer placeres på den modsatte side af bebyggelsen – væk fra jernbanen. Det gælder også for det fælles grønne opholdsareal, som placeres i den vestlige del af grunden.Naboorientering

Da placeringen af bebyggelsen ikke overholder lokalplanens bestemmelser, har projektet været sendt i høring i hele lokalplanområdet. (se bilag)


Der er i høringsperioden ikke kommet bemærkninger fra beboerne i området, men der er kommet en enkelt bemærkning fra Banedanmark, som også er blevet orienteret.

Banedanmark anbefaler, at det sandsynliggøres, at der kan bygges i den ønskede afstand, inden der gives en dispensation til placeringen. (se bilag)


På baggrund af bemærkningen har ansøger fået udarbejdet et notat fra en konsulent med speciale i støj og akustik. I notatet redegøres for, at både beregningsmodeller, støjgrænser og omfanget af togtrafik er ændret siden lokalplanens vedtagelse i 1998. I notatet vurderes det sandsynligt, at både vibrations- og støjgrænserne kan overholdes i projektet. (se bilag)


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at bestemmelserne om byggefeltets placering i lokalplanen er lavet for at begrænse gener fra jernbanen i de kommende boliger.

Ud fra det fremsendte notat vurderes det sandsynligt, at bebyggelsen efter opførelsen kan overholde Miljøstyrelsens vejledende vibrations- og støjgrænser ved jernbaner. Der kan i dispensationen stilles vilkår om dette.


Med den konkrete udnyttelse af området vurderes det, at friarealerne får en bedre placering i forhold til støj end lokalplanen lægger op til. I projektet virker bebyggelsen afskærmende i forhold til både de nære og de fælles opholdsarealer og medvirker derfor til opholdsarealer med en bedre kvalitet.


Det er forvaltningens samlede vurdering, at der kan gives dispensation til placering af bebyggelsen udenfor byggefeltet som ansøgt, hvis der stilles vilkår om overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænser for vibrationer og støj.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der kan gives dispensation til at fravige byggefeltet til det konkrete projekt på vilkår af, at Miljøstyrelsens vejledende grænser for vibrationer og støj overholdes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Pulje til landsbyfornyelse 2020 og 2021 - herunder tildeling af støtte

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Frydensbjerg, Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19. oktober 2020 (pkt.145) behandlet en sag om tildeling af støtte til bygningsfornyelse med Pulje til landsbyfornyelse 2020. På mødet blev der givet et tilsagn om støtte til nedrivning samt et tilsagn om støtte til istandsættelse. Derudover blev behandlingen af to ansøgninger om støtte til nedrivning udsat med henblik på yderligere belysning. Der er derfor indhentet nye tilbud ifm. de to ansøgninger, der blev udsat.


Der er efterfølgende med finanslovsaftalen for 2021 vedtaget en statslig Pulje til landsbyfornyelse 2021, som Herning Kommune har søgt andel i. Aktiviteter, der gennemføres med landsbypuljemidler i 2021, udløser op til 80% statsrefusion.


Byplanudvalget skal beslutte, om der skal meddeles tilsagn om støtte til nedrivning til de to ansøgninger på baggrund af de nye tilbud.

Byplanudvalget skal desuden beslutte, hvordan landsbypuljemidlerne skal anvendes fremadrettet.

Sagsfremstilling

Pulje til landsbyfornyelse 2020

Herning Kommune har fået del i statens Pulje til landsbyfornyelse i 2019 og 2020, og Byrådet har derfor på mødet den 21. januar 2020 (pkt. 4) besluttet at give tilskud til bygningsfornyelse på baggrund af en ansøgningsrunde med følgende kriterier, som er fastsat i henhold til byfornyelsesloven:


 • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger (hvor erhvervet er ophørt). Bygningen skal være fra før 1960 og/eller have væsentlige installationsmangler.
 • Istandsættelse af klimaskærmen (vinduer, tag mv.), optimering af tilgængelighed samt afhjælpning af kondemnable forhold på forsamlingshuse eller lignende. Bygningen skal være i anvendelse til formålet og til fælles nytte og gavn for alle byens borgere.


Der kan kun søges støtte til ejendomme i det åbne land eller ejendomme beliggende i byer med færre end 4.000 indbyggere.


For både nedrivning og istandsættelse gælder det, at arbejdet ikke må være påbegyndt, før et eventuelt tilsagn om støtte er modtaget på skrift. Der kan kun gives tilsagn om støtte, hvor der indgås frivillige aftaler med ejer. Der kan ikke gives støtte til nedrivning, hvor formålet med nedrivningen er opførelse af nybyggeri.

Til nedrivning af private boliger og erhvervsbygninger vil støtten som udgangspunkt udgøre 50 % af de samlede udgifter. Hvis en nedrivning er til fælles nytte og gavn for lokalsamfundet, kan der dog tildeles støtte på op til 100 % af de samlede udgifter.

Til istandsættelse af forsamlingshuse og lignende vil støtten som udgangspunkt udgøre 50 % til 75 % af de samlede udgifter. Der kan dog i ganske særlige tilfælde gives støtte på op til 100 % af de samlede udgifter.

Støttens størrelse vil blive fastsat i hvert enkelt tilfælde og på baggrund af antallet af ansøgninger.

I øvrigt skal støtte til arbejde som ydes efter anden lovgivning, og tilskud fra anden side fratrækkes den udgift, der søges støtte til.


Det blev iøvrigt på Byrådets møde den 21. januar 2020 besluttet at tildele støtte jf. nedenstående:

 • ansøgninger om støtte til nedrivning af privat bolig kan administrativt tildeles støtte på 50% af nedrivningsudgifterne. Dette er i tråd med Herning Kommunes hidtidige praksis.
 • ansøgninger om støtte til nedrivning på baggrund af lokalt, fælles initiativ og til gavn for lokalsamfundet samt nedrivning af erhvervsbygninger behandles politisk i hvert enkelt tilfælde.
 • ansøgninger om støtte til istandsættelse af f.eks. forsamlingshuse på baggrund af lokalt, fælles initiativ og til gavn for lokalsamfundet behandles politisk i hvert enkelt tilfælde.


Forvaltningen har i efteråret 2020 modtaget seks ansøgninger om støtte til nedrivning samt én ansøgning om støtte til istandsættelse af forsamlingshus.


På Byplanudvalgets møde den 19. oktober 2020 (pkt. 145), hvor de indkomne ansøgninger blev behandlet, blev det besluttet, at meddele et tilsagn om støtte til nedrivning (bolig) samt et tilsagn om støtte til istandsættelse (forsamlingshus).


Derudover blev det besluttet, at udsætte behandlingen af to ansøgninger om støtte til nedrivning af hhv. en bolig og et garageanlæg (nedlagt erhverv) med henblik på yderligere belysning. Der foreligger to nye tilbud jf. nedenstående (bilag 1 og 2):


Ejendom

Udgifter i alt, inkl. moms

Anbefalet maks. støtte, inkl. moms

Skjernvej 227, 6973 Ørnhøj (bolig)

Tilbud 1: 115.000 kr.

Tilbud 2: 112.500 kr.

56.250 kr.

(50% af de samlede udgifter)

Borupsvej 13, 7550 Sørvad (garageanlæg, nedlagt erhverv)

Tilbud 1: 362.500 kr.

Tilbud 2: 393.750 kr.

181.250 kr.

(50% af de samlede udgifter)


Det anbefales, at der meddeles tilsagn om støtte på 50% af de samlede nedrivningsudgifter til Skjernvej 227 på i alt 56.250 kr. og til Borupsvej 13 på i alt 181.250 kr.


Det kan iøvrigt oplyses, at Byplanudvalgets beslutning (jf. Byplanudvalgsmødet den 19. okt 2020), om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet ved videresalg til nybyggeri eller egen benyttelse til nybyggeri, ikke er holdbar i praksis. Byfornyelseslovens krav om, at en evt. værdistigning skal modregnes den tildelte støtte er kun aktuel i de tilfælde, hvor der meddeles tilsagn om støtte på 100% af de samlede udgifter. Ved tildeling af delvis støtte, f.eks. 50% af de samlede udgifter, er der i princippet taget højde for en evt. værdistigning.


Pulje til landsbyfornyelse 2021

I finanslovsaftalen for 2021 er aftalt en ekstraordinær indsats i landdistrikterne, som betyder at Herning Kommune har fået mulighed for at søge andel i de i alt 261 mio. kr. til Pulje til landsbyfornyelse 2021.

Fordelingen af rammerne vil ske efter samme fordelingsnøgle som de foregående år, og udmeldingen til kommunerne forventes at ske i februar 2021. Det forventes at Herning Kommune får tildelt en ramme på ca. 2 mio.kr. for 2021.


Med aftalen hæves den statslige refusionsprocent fra 60% til 80% for tilsagn, der gives i 2021. De 80% refusion vil også gælde for den restramme, som kommunen har fra tidligere år.


Landsbypuljemidlerne kan anvendes til byfornyelsesaktiviteter i kommunens landsbyer og centerbyer med færre end 4.000 indbyggere samt i det åbne land. Det vil sige, at aktiviteter i Herning, Vildbjerg og Sunds som udgangspunkt ikke er omfattet.


Der kan gives tilskud til følgende aktiviteter:


1. Opkøb af ejendomme

Opkøb af nedslidte bolig- og erhvervsejendomme, med henblik på nedrivning eller bygningsfornyelse.


2. Nedrivning

 • Frivillige aftaler om nedrivning af nedslidte boliger, bygget før 1960.
 • Frivillige aftaler om nedrivning af tomme erhvervsbygninger.
 • Tvangsnedrivning af boliger og af erhvervsbygninger, der har været anvendt til ophold, hvis der samtidig kan ske kondemnering.

3. Bygningsfornyelse

 • Udlejningsboliger. Udvendig istandsættelse af nedslidte udlejningsejendomme, bygget før 1960 – tilskud kan gå op til 100%.
 • Ejerboliger. Udvendig istandsættelse, etablering af bad og energibesparende foranstaltninger på ejerboliger bygget før 1960. Tilskud max 50%, dog 75 %, hvis bygningen er bevaringsværdig.
 • Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Udvendig istandsættelse, tilgængelighed for bevægelseshæmmede, energibesparende foranstaltninger. Tilskud normalt op til 50%, med mulighed for op til 100%, hvis det er nødvendigt.
 • Ombygninger af erhvervsbygninger og tidl. offentlige bygninger til private udlejningsboliger (kan dog næppe praktiseres).


4. Etablering af mindre, fælles opholdsarealer i lokalsamfund

Kun, hvor bygningen nedrives/er nedrevet efter byfornyelsesloven.


5. Oprydning

Oprydning på private beboelsesejendomme, opført før 1960. Kun, hvor der kan indgås frivillig aftale.


6. Kondemnering m.v.

Udgifter til bygningsundersøgelser og til genhusningsudgifter.


7. Områdefornyelse

Kan kun ske i mindre byer. Tilskud til bl.a.


 • etablering af offentlige pladser mv.,
 • fælleslokale,.
 • trafikale foranstaltninger,
 • klimasikring,
 • programudarbejdelse.


For at udnytte landsbypuljemidlerne bedst muligt og opnå op til 80% i statsrefusion, foreslår forvaltningen, at der sættes fokus på et samarbejde med kommunens landsbyer og centerbyer med færre end 4.000 indbyggere om gennemførelse af byfornyelsesaktiviteter i 2021, jf. ovenstående. Det anbefales, at der gennemføres aktiviteter, der er omfattet af pkt. 1-6 og på baggrund af frivillige aftaler. Dog anbefales det ikke at gennemføre ombygninger af erhvervsbygninger og tidl. offentlige bygninger til private udlejningsboliger (jf. pkt. 3).


Det anbefales ikke at anvende landsbypuljemidlerne til områdefornyelse (jf. pkt. 7), da det hverken økonomisk eller tidsmæssigt vil være den mest hensigstmæssige udnyttelse af midlerne.

Økonomi

Der er på stednr. 015097 Pulje til landsbyfornyelse 2019-2020 afsat i alt 3.544.280 kr., hvoraf Herning Kommune kan få op til 1.954.000 kr. i refusion fra staten.


Den statslige refusion er fordelt på en ramme for 2019, der skal være brugt inden maj 2021, og en ramme for 2020, der skal være brugt inden februar 2022. Derudover forventes en statslig ramme på ca. 2 mio. kr. i 2021.


Tildeling af støtte til nedrivning af hhv. Skjernvej 227 og Borupsvej 13 i henhold til ovennævnte anbefaling udgør i alt 237.500 kr. af den samlede pulje på 3.544.280 kr. Heraf modtages 80% i refusion, således at Herning Kommunes nettoudgift bliver 47.500 kr.

Der er dermed, efter de anbefalede tilsagn om støtte, fortsat 3.306.780 kr. på stednr. 015097 Pulje til landsbyfornyelse 2019-2020.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget meddeler tilsagn om støtte til nedrivning af Skjernvej 227 på i alt 56.250 kr., og
at Byplanudvalget meddeler tilsagn om støtte til nedrivning af Borupsvej 13 på i alt 181.250 kr., og
at Byplanudvalget beslutter, at der sættes fokus på et samarbejde med kommunens landsbyer og centerbyer med færre end 4.000 indbyggere om gennemførelse af byfornyelsesaktiviteter i 2021, herunder
at der gennemføres aktiviteter, der er omfattet af pkt. 1-6 og på baggrund af frivillige aftaler,
at der ikke gennemføres ombygninger af erhvervsbygninger og tidl. offentlige bygninger til private udlejningsboliger (jf. pkt. 3), og
at der ikke gennemføres områdefornyelse (jf. pkt. 7).


Beslutning

Tiltrådt idet at udvalget ønsker, at projekter som beskrevet under områdefornyelse forfølges som enkeltprojekter.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Deltagelse i det tværkommunale gavlkunstprojekt "Verdensmålsgavle i Midtjylland"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Byplanudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om midler til deltagelse i det tværæstetiske og tværkommunale projekt ”Verdensmålsgavle i Midtjylland” med fokus på gavlkunst og FN’s 17 Verdensmål.


Sagsfremstilling

Ikast-Brande Kommune har indbudt alle nabokommuner til et tværkommunalt og tværæstetisk kunstprojekt under titlen ”Verdensmålsgavle i Midtjylland”. Foruden Herning har Viborg, Silkeborg, Hedensted, Vejle og Ringkøbing-Skjern udvist interesse for samarbejdet. En række andre kommuner i Region Midtjylland overvejer i øjeblikket.


Projektet har til formål at koble kunsten og FN’s 17 Verdensmål på en ny måde, hvor borgere, kommuner og kunstnere i fællesskab afvikler verdenskunst på en række gavle i det midtjyske. Projektet dækker over 17 gavlværker fordelt på 17 kunstarter i 17 byer med de 17 verdensmål som tema. Projektet afvikles desuden over 17 uger hen over sommeren 2021.


Det er projektets ambition at sætte fokus på både verdensmål og bæredygtighed, men i høj grad også gavlkunst som selvstændigt kunstformat. Intentionen er, at gavlværkerne kan være med til at skabe en lokal fælles identitet på tværs af kommuner og regioner med et internationalt tilsnit.


Det er ikke 17 traditionelle gavlværker, der skal præsenteres, og derfor skal der udvælges 17 forskellige kunstarter. Det kan fx være arkitektur, billedkunst, installationskunst, multimediakunst, dans, drama, film, fotografi, litteratur eller musik. Ligeledes vil de 17 verdensmål skulle fordeles imellem de 17 gavlværker. For at nå målet om 17 gavlværker i alt, kan hver kommune ønske mere end et værk.


Det forventes, at der laves et Open Call til kunstnere både i Danmark, Norden og Europa for at sikre en bred spredning i stil og form. En endnu ikke fastsat kuratorgruppe med en bred faglighed vil få ansvar for at sikre det kunstfaglige og internationale niveau. Det vil være et krav, at alle værker gennemføres på et bæredygtigt grundlag.


Hele projektet skal bidrage til at fastholde og udbygge kommunernes kompetencer til at samskabe samt udvikle, afvikle og promovere internationale kulturaktiviteter i Midtjylland. Herunder inddragelse af frivillige borgere, foreninger og kulturinstitutioner i projektet med samarbejde og opkvalificering in mente.


I praksis fungerer Ikast-Brande Kommune som formel projektejer, mens alle deltagende kommuner nedsætter en tværkommunal styregruppe med fælles ansvar for den overordnede gennemførelse af projektet. Det er den fælles styregruppes ansvar at udpege kuratorgruppe, tekniske samarbejdspartnere til udførelse på tværs af kommuner og projektledelsen. Ligeledes bliver det den fælles styregruppes ansvar at fordele værker mellem kommunerne herunder verdensmålene og kunstarter. Hver by eller kommune nedsætter derudover en lokale styregruppe for at sikre gennemførelsen lokalt. Tilladelser, forsikring og lignende afklares også i den enkelte kommune.


Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune byder ind på to gavlværker fordelt på et værk i Herning by og et i en landsby i kommunen. Igennem Landsbykontaktudvalget inviteres de enkelte landsbyer til at byde ind med interessante placeringer samt en kort indstilling til, hvilken forskel et værk kunne skabe i netop deres lokalsamfund.


En prioritering af ønskede kunstarter samt ønskede verdensmål jf. Kultur- og Fritidsudvalget og Byplanudvalgets fokus på særligt interessante mål kunne se ud som følger:


Kunstart

Værk 1 (Herning)

Værk 2 (Landsby)

Street art

Billedkunst

Billedkunst

Installationskunst

Grafik

SkulpturkunstVerdensmål

Værk 1 (Herning)

Værk 2 (Landsby)

13. Klimaindsats

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

3. Sundhed og Trivsel

15. Livet på land

17. Partnerskaber for handling

7. Bæredygtig Energi


Desuden anbefaler forvaltningen, at kuratorgruppen og dermed den fælles styregruppe anmodes om udvælgelse af to-tre bud på hvert værk, hvorefter der træffes beslutning lokalt omkring den endelige udvælgelse af et værk.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 3,0 mio. kr.


Projektets udgifter dækker over gennemsnitligt 125.000 kr. pr. gavlværk til en samlet udgift på 2.125.000 kr. Dertil kommer fælles projektledelse på 300.000 kr., fælles kuratorgruppe på 75.000 kr., fælles tekniske løsninger på 400.000 kr. samt fælles markedsføring på 100.000 kr.


Hver kommune skal bidrage med 50.000 kr. pr. gavl., hvilket forventes at skabe en indtægt på 850.000 kr. i alt. Derudover forventes der lokal medfinansiering fra fx LAG eller lokalråd på 10.000 pr. kunstværk. Herning Kommune har ikke et LAG, og derfor foreslås denne udgift afholdt af Herning Kommune. Desuden skal hver by sørge for forplejning og lignende til den enkelte kunstner.


Den Jyske Kunstfond har bevilliget 250.000 kr., og Kulturlaboratoriet har bevilliget 300.000 kr. Der er igangværende dialog med landsdækkende fonde om det resterende beløb på 1.430.000 kr.


Forvaltningen bemærker, at andre kommuner har betinget deres deltagelse af, at Europæisk Kulturregion (Region Midtjylland) bidrager til projektet.


I alt skal Herning Kommune bidrage med en samlet udgift på 180.000 kr. Dette dækker over 2 x 60.000 kr. til gavlværker, op til 40.000 kr. til klargøring af murværk samt op til 20.000 kr. til kunstnerophold.


Byplanudvalget har afsat i alt 200.000 kr. af Herning C midlerne til et nyt gavlmaleri hvert år i 2019, 2020 og 2021. Der er nu udført 2 værker i Herning Bymidte: Bredgade 24F og Skolegade 7. Med udgiftsposter til værker, klargøring af murværk og lignende er der i alt forbrugt 250.000 kr. til dette formål, hvorfor der ikke resterer restmidler øremærket til gavlmalerier. Derfor anbefaler forvaltningen følgende fordeling af udgiften:


 • 60.000 kr. finansieres på Herning C stednr. 223046 fra reserverede midler til overdækkede områder, der nedskrives tilsvarende
 • 60.000 kr. finansieres af Forskønnelsespuljen for 2021 stednr. 223043
 • 60.000 kr. finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender 60.000 kr. i finansiering fra Herning C stednr. 223046
at Byplanudvalget godkender 60.000 kr. i finansiering fra forskønnelsespuljen for 2021 stednr. 223043.
at finansieringen er betinget af, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender en udgift på 60.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, samt at den resterende finansiering til projektet kan opnås
at deltagelse i projektet er betinget af medfinansiering fra Europæisk Kulturregion (Region Midtjylland)
at anbefalingen til prioriterede kunstarter godkendes
at anbefalingen til prioriterede verdensmål godkendes
at anbefaling til indhentning af 2-3 værkforslag pr. gavlværk til lokal behandling godkendes


Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Prioritering af projekter for 2021 samt frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der er afsat 1,550 mio. kr. til forskønnelses i center, omegns- og landsbyer i 2021.


Nærværende sag omhandler forslag til prioritering af projekter for 2021.


Forskønnelsesmidlerne for 2021 på 1,550 mio. kr. er på Serviceområde 09 Trafik sted nr. 223043, og søges frigivet

Sagsfremstilling

Der er i Forskønnelsespuljen 1,550 mio. kr. til projekter i 2021. I nærværende sag er der forsalg til 7 projekter for 2021.


På Byplanudvalgets møde den 10. august 2020 (punkt 104) er der beskrevet kommende projekter i Hammerum/Gjellerup og Timring. Forvaltningen forslår, at der prioriteres projektmidler til projekterne.


Hammerum/Gjellerup kilen:

Projektet omhandler mødesteder med ophold, men også med en funktion, som relaterer sig til "Bevæg dig for livet" med særligt fokus på at rumme aktiviteter for de unge. Der er en dialog i gang med Lindbjergskolen om en "miniproces" som køres med skolens overbygningselever i 8-9. klasse. Her skal eleverne være med til at komme med input til hvad der kan laves i den grønne kile. Forvaltningen vurderer, at projektet med stor fordel kan forankres hos de unge, så de tager ejerskab bruger og passer godt på det anlæg der udføres.


Økonomi: 340.000 kr. i 2021.


Stiforbindelse mellem Herning bymidte og MCH:

Projektet har fokus på forbindelsen mellem Herning bymidte og MCH. Forbindelsen er for gående og cyklister. Forbindelsen går gennem den sydlige del af Herning, gennem boligområder og en del af Knudmosen. Projektet omhandler en markering af ruten med en genkendelig way-finding, opholds- og pause muligheder på ruten, samt mødesteder og aktiviteter. Projektet har en samlet økonomi på knap 2,3 mio. kr. som er inkl. de 500.000 kr. fra Forskønnelsespuljen.


Forvaltningen anbefaler at der prioriteres forskønnelsesmidler til projektet. Forskønnelsesmidlerne foreslås anvendt til beplantningselementer langs Godthåbsvej og nedslag med ophold og mødesteder langs ruten. Nedslagene er pauser på strækningen, hvor der også kan være aktiviteter som knytter sig op på ”Bevæg dig for livet”. De elementer der etableres for forskønnelsesmidlerne, er ligeledes tiltænkt byens borgere så de får oplevelser og mulighed for leg og bevægelse på turen.


Økonomi: 500.000 kr. i 2021.


Indfaldsvejene til Aulum:

Der er i budgetforliget for 2021 prioriteret at indfaldsvejene til Aulum prioriteres i 2021. Forvaltningen anbefaler at der udarbejdes projekt for Jersildvej fra rundkørslen ved Hovedvejen og ind mod byen. Rundkørslen skal forskønnes så det første indtryk af Aulum fremstår mere indbydende. Belysningen i rundkørslen står ligeledes overfor en renovering og forskønnelses- og belysningsprojektet sammentænkes som ét samlet projekt. Ind af Jersildvej forslås der en allé beplantning. Løsningen vil kræve at der indgås aftaler med flere af virksomhedsejerne langs vejen da der skal plantes på deres jord.

Den anden vejstrækning som forvaltningen anbefaler at der laves projekt på, er Holstebrovej. Vejstrækningen er bred og der kører ikke den sammen mængde biler på som tidligere. Langs strækningen kan der etableres plantebede som forskønner strækningen og som samtidig kan have en tragikdæmpende effekt.

Fra nord ved ankomst på Jersildvej skal det ses nærmere på om der skal være forskønnende tiltag, her er der et kig til Aulum kirke, som der skal tages hensyn til.


Økonomi: 250.000 kr. i 2021.


Lind:

Forvaltningen har modtaget en ansøgning til forskønnelse af et grønt område i Lind.

Projektet ”Marken” omhandler en opgradering af det rekreative område mellem byen og skoven i den sydlige del af Lind. Her arbejdes på at etablere mødesteder med mulighed for ophold, leg og bevægelse, og skal bl.a. ses som en indsats der relaterer sig til satsningen på at få flere borgere i bevægelse under "Bevæg dig for livet". ”Marken er i dag et sted der af mange bruges til gå- og løbeture og bruges af mange aldersgrupper.

Projektet udføres i samarbejde med Teknik- og Miljø, Natur- Grønne Områder.


Projektet omhandler følgende:

 • Hundelegeplads
 • Opgradering af boldbane
 • Mødested med borde og bænke
 • Ny beplantning


Økonomi: 250.000 kr. i 2021.


Gavlkunst og forskønnelse i en af kommunes landsbyer:

Herning Kommune er gået med i et samarbejde med flere midtjyske kommuner omkring projektet ”Verdensmålsgavle i Midtjylland”. Herning kommune byder ind med 2 værker. Det ene værk skal opsættes i en af kommunes landsbyer et andet værk i Herning bymidte.

Herning Kommune skal bidrage med 60.000 kr. til et værk i en landsby.

Igennem Landsbykontaktudvalget inviteres de enkelte landsbyer til at byde ind med interessante placeringer samt en kort indstilling til, hvilken forskel et værk kunne skabe i netop deres lokalsamfund.


Økonomi: 60.000 kr. i 2021.


Projekt ved Sunds sø:

Der blev afsat 500.000 kr. til forskønnelse af Sunds Hovedgade i forbindelse med kloakrenoveringen af gaden. 1. etape er udført og 2. etape udføres i 2022.

Det har i projektforløbet vist sig at der er overskydende midler i projektet og forvaltningen vil derfor anbefale at der afsættes 200.000 kr. af disse midler til et toilet ved Sunds sø. Der har tidligere været et toilet med offentlig adgang på campingpladsens areal. Dette toilet er nu nedlagt og der ønskes et nyt offentligt toilet til søens besøgende.

Projektet med et nyt toilet ved Sunds sø omfatter mere en et toilet. Området er sammentænkt med en ankomstplads, udebrusere og ophold. Projektet forberedes til at der kan komme en overdækning til madpakkehus. Projektet laves i samarbejde med Teknik og Miljø, Natur og Grønne områder som ligeledes prioriter midler til projektet i 2021.


Økonomi: 150.000 kr. i 2021, samt 200.000 kr. som tidligere er prioriteret til Sunds Hovedgade prioriteres til projektet ved Sunds sø.


Timring, central plads i byen:

Borgerforeningen "Aktiv Timring" har et ønske om forskønnelse af en plads centralt i byen.

Det forslås at parkeringsarealet reduceres og at indkørslen ud til Møltrupvej sløjfes. Dermed bindes torvet og det grønne areal bedre sammen. Borgerforeningen vil gerne fastholde torvet som et mødested med ophold og i det grønne areal ønsker de at der kan komme aktiviteter man kan mødes om. Aktiviteterne knytter sig op på "Bevæg dig for livet" ved steder, hvor man kan være aktive sammen, og samtidig være mødesteder for byens borgere.

Forvaltningen anbefaler at det endelige projekt udarbejdes i samarbejde med borgerforeningen, Aktiv Timring.


Økonomi: 230.000 kr. i 2019, af ikke prioriterede midler til konkret projekt som tidligere er prioriteret til landsbyerne.


Beløbene i skemaet er placeret i de årstal hvor de prioriteres

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,550 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 til forskønnelse i center, omegns- og landsbyer. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.


Forvaltningen anbefaler, at det resterende beløb på 230.000 kr. for 2019 prioriteres til projekt i Timring, Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043.


Forvaltningen anbefaler, at der prioriteres 200.000 kr. fra projekt på Sunds Hovedgade til projekt ved Sunds sø.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at de forslåede projekter for 2021 godkendes
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,550 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 Forskønnelse i center, omegns- og landsbyer,
at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,550 mio. kr. i 2021 på samme stednr.
at der prioriteres 200.000 kr. fra Sunds Hovedgade til projekt ved Sunds sø.
at det godkendes at der prioriteres 230.000 kr. fra 2019 til projekt i Timring, fra stednr. 223043.Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-1-21 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Perspektivnotater 2021-22 for Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til Herning Kommunes budgetvejledning skal der normalt for hvert serviceområde udarbejdes perspektivnotater for den kommende budgetperiode. I forlængelse af Byrådets vedtagelse af et 2-årigt budget for 2021 og 2022, sker dette ved en grundig revidering af perspektivnotaterne for 2021. I forhold til den overordnede tidsplan skal Byplanudvalget senest marts måned behandle forslagene.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et samlet perspektivnotat for serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse, 09 Trafik og 20 Administration.


I perspektivnotatet for 2021-22 på Byplanudvalgets område er der fokus på følgende overskrifter; Byplanlægning, Herning Bymidte og bymidter generelt, samt Byfornyelse.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at perspektivnotatet på Byplanudvalgets område tages til orientering.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-578-20 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Nedrivning af bevaringsværdig ejendom - Skjernvej 201, 7500 Holstebro

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har den 10. juni 2020 modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen om nedrivning af alle bygninger på adressen Skjernvej 201, 7500 Holstebro.

Ansøgningen er fremsendt, da Naturstyrelsen vurderer, at ejendommen er i meget dårlig stand og dermed ikke er egnet til udlejning. Beboelsen er ikke opvarmet og vil henfalde yderligere i løbet af de næste par år. Ansøger bemærker desuden, at økonomien ved udlejning af ejendomme i Vestjylland er meget dårlig, og hvis ejendommen ikke bliver godkendt til nedrivning, vil den ikke blive beboet. Naturstyrelsen har i øvrigt begrænsede muligheder for at sælge ejendomme på grund af stramme krav i Skovloven. Det skal besluttes om ejendommen kan tillades nedrevet.

Sagsfremstilling

Ejendommen er den 19. august 2020 bevaringsvurderet efter SAVE-metoden, og bevaringsværdien er fastsat til 4, hvilket betyder at ejendommen er bevaringsværdig (se bilag).


En SAVE-vurdering bygger på fem forskellige forhold ved en bygning:

 • Arkitektonisk værdi
 • Kulturhistorisk værdi
 • Miljømæssig værdi
 • Originalitet
 • Tilstand

Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen.

Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Som hovedregel vil den arkitektoniske, kulturhistoriske og originalitetsværdi dog veje tungest. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi.

Bygningerne med værdierne 1-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og originalitet er fremtrædende eksempler inden for deres kategori og i henhold til kommuneplanen er bevaringsværdige.

I henhold til SAVE-metoden, er der ikke foretaget en indvendig tilstandsvurdering af bygningerne.


Luftfoto af ejendommen


Ejendommen

Ejendommen Skjernvej 201 (Toftsminde) er på trods af manglende vedligehold, et sjældent godt eksempel på et husmandssted fra slutningen af 1800-tallet, der er udviklet over tid i mild grad med hensyn til tidens krav til boligstandard og landbrugsdrift.

Ansøgningen om nedrivning har været i offentlig høring i 4 uger, og der er indkommet én indsigelse fra Museum Midtjylland vedr. Ejendommen Skjernvej 201, 7500 Holstebro (se bilag).


- Indsiger kan ikke anbefale at bygningerne på ovennævnte ejendom nedrives, idet ejendommen er et vigtigt levn og vidnesbyrd om den husmandsbevægelse, som fik stor betydning i slutningen af 1800-tallet i Danmark, både lokalt og nationalt, og hvilket resulterede i organiseringen af en egentlig husmandsbevægelse omkring år 1900. Ejendommen er dermed et essentielt bygningskompleks fra bevægelsens formative år og bidrager til at formidle og dokumentere denne centrale brydningstid i dansk landbohistorie. Ligeledes har løbende renovereringer respekteret ejendommens oprindelige udtryk, således at denne fremstår som et velbevaret eksempel på husmandsbevægelsens betydning.

- Der er herudover, inden høringsperioden, indkommet en uopfordret bemærkning fra en borger via e-mail til sagen, indeholdende en appel mod
nedrivning af Ejendommen Skjernvej 201, 7500 Holstebro.


Det er Forvaltningens vurdering at ejendommen fremstår tidsmæssigt bevaret som et samlet anlæg i materialer og proportioner, hvor vindues- og dørhuller generelt er respekteret ved udskiftninger gennem tiderne. Bebyggelsen er tidstypisk som beboelse med stald og kørelade i vinkel med denne, og med vaskehus beliggende mod nord på køkkensiden af beboelsen.
Forvaltningen vurderer at indsigelsen fra Museum Midtjylland, mod nedrivning af Skjernvej 201 er relevant, i forhold til at bevare et anlæg, hvor bebyggelsen fremstår rimeligt autentisk for sin tid, dog med de ændringer, som en løbede vedligehodese har medført, så dog tro mod hovedformålet som husmandssted.Ligeledes indeholder ejendommen en kulturhistorisk, miljømæssig og arkitektonisk fortælleværdi som er vigtig i formidling og dokumentation af en tidsperiode i dansk landbohistorie.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Ejendommen Skjernvej 201, 7500 Holstebro ikke kan nedrives

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.00-G01-12-20 Sagsbehandler: Sine Dall  

Overdækning på Torvet i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede ansøgning om en overdækning på Torvet i Herning den 16. november 2020 (punkt 158). Her besluttede Byplanudvalget, at der skulle udarbejdes et konkret forslag til overdæknings projektet forud for, at detailplanlægningen igangsættes.


Såfremt der ønskes at give mulighed for at etablere en overdækning på Torvet anbefaler Forvaltningen at der arbejdes videre med en løsning som vist i scenarie 3.


Sagsfremstilling

Torvet i Herning er et centralt samlingspunkt som benyttes af alle. Som Hernings vigtigste byrum, tiltrækker Torvet liv og aktiviteter, og er det naturlige omdrejningspunkt for et bredt spænd af festligheder, arrangementer og udfoldelsesmuligheder. Torvet er derfor et vigtigt sted for byens erhvervs- og kulturliv.


Torvet er omkranset af forretninger, restauranter og Herning Rådhus. Torvet reflekterer byens bevægelse igennem døgnets- og kalenderårets rytme – både som et sted for den stille pause, og hvor det er muligt at afholde store events, der samler hele byen.


Der er med Schønherr Landskabs skitseforslag fra september 2018 lavet flere tiltag på Torvet ud fra de tanker, der har været i det oprindelige torveprojekt som Jeppe Aagaard Andersen lavede.

De nye tiltag der er udført er nye plantebede med siddemulighed rundt om springvandet, der er kommet blomster på Torvet, siddemulighed ved Rådhuset, legeplads samt ny belysning med nye master og up-light under træerne. Derudover er Seated Woman blevet flyttet til en placering foran Rådhuset.


Torvet i Herning er kileformet, en form som åbner sig op fra gågaden og mod Herning Kirke. Kileformen og sigtelinjen mod Herning Kirke og er det bærende element i Jeppe Aagaard Andersens projekt fra 1996-97.

Det er den stærke form på Torvet som der er taget udgangspunkt i, både i det oprindelige projekt og i det projekt som Schønherr landskab skitserede i 2018.


Forvaltningen har skitseret 4 scenarier for en måde at skabe mere overdækket areal for de erhvervsdrivende på Torvet.

Scenarie 1, som er ansøgers ønske.

Scenarie 2, som er en udbygning langs bygningernes facader.

Scenarie 3, som er en fritstående enhed på Torvet.

Scenarie 4, ændring af mulighederne for udeservering på Torvet.

Scenarie 5, mulighederne for udeservering og overdækninger fastholdes som de er i dag.


Scenarie 1 er den løsning der er ansøgt om. Her opføres en bygning ud på Torvet, som er sammenbygget med den eksisterende bygning.

Ved denne løsning bliver Torvets klare kileform meget sløret af bygningen som ”fylder” en store del af torvets areal. Torvet fremstår her ikke som et samlet byrum. Der er 2 træer som ved denne løsning skal fældes. Det er fine kastanjetræer med nyetableret up-light.


I scenarie 2 er der 2 løsninger, 2a som kun er en tilbygning ved en enkelt erhvervsdrivende og 2b som er en løsning som løber langs hele facaden på Torvets østlige side. Denne løsning giver en mindre bygning end det ansøgte projekt med udbygningen. Den er bygget sammen med den eksisterende restaurant. Ved løsning 2a kan det undersøges om der kan bygges ud på den anden side af bygningen mod gårdsiden, og derved kan der opnås et større sammenhængende areal til den erhvervsdrivende. I forbindelse med Scenarie 2a og 2b er det muligt at skabe en sammenhæng mellem udeservering og den nye tilbygning så udeserveringsarealet og tilbygningen kan flyde sammen og der skabes en sammenhængende caféstemning.


Scenarie 3 er en selvstændig bygning som står frit i rummet på torvet. Denne løsning fastholder Torvets kileform og en fritstående bygning kan få sin egen særlige arkitektur på torvet. Der er 2 træer som ved denne løsning skal fældes. Det er fine kastanjetræer med nyetableret up-light.


Scenarie 4 er en opdatering af de muligheder der er for udeservering på Torvet i dag. Forholdene forbedres med en bedre løsning for overdækning med en større parasolløsning/markise samt mulighed for højere skærme, der kan skabe læ. Der kan sættes skærme op på 110 cm og en transparent højdejusterbar skærm i op til 170 cm. Ved denne løsning kan der laves aftaler for udeservering som de aftaler der indgås i dag. Området kan fastholdes som vejareal og Herning Kommune har mulighed for at kunne bruge hele torvet ved særlige lejligheder.


Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen kan ikke anbefale, at bygningerne på hjørnet af Torvet ud mod gågaden, skal have mulighed for en udbygning. De flotte karaktergivende ejendomme, er med til at skabe byrummet langs gågaden og byrummet på Torvet. Bygningerne har en arkitektur og formsprog der er med til at ramme byrummet og Torvet ind. Forvaltningen vurderer ligeledes, at det ikke er hensigtsmæssigt at bygge ud på Torvets vestside - rådhussiden. Der er her en kileform med trappelandskab foran rådhuset som er den del at Torvets arkitektur. Hvis der ønskes ændringer på rådhussiden, er det kun scenarie 4 der kan anbefales her.


Der kan være udfordringer ved brand og redning i scenarie 2 men nok især ved scenarie 1, da der bygges udenpå facaden som dermed kan gøre det svært at komme frem med stiger og redningskøretøjer. Der skal ved begge scenarier ses nærmere på redningsåbninger i bygningers øvrige etager.


I forhold til den rkitektoniske indvirkning af en fast bygning på Torvet, de store arrangementer på Torvet, som også forventes a tskulle afvikles i fremtiden, vil forvaltningen anbefale at der arbejdes videre med scenarie 2, da det vurderes, at denne model rummer den mest hensigtsmæssige løsning.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at godkende scenarie 2a, med mulighed for en senere udbyg ung mod nord som scenarie 2b.
at den fornødne detailplanlægning igangsættes

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.00-A21-1-17 Sagsbehandler: Sine Dall  

Brug Byen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
x

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Forvaltningen har afholdt møde med en repræsentant fra restauratørforeningen i Herning, som har et ønske om at gøre forholdene for udeserveringen i Herning gågade bedre, ved at der bliver mulighed for en højrer cafeafskærmning.

Sagsfremstilling

De nyeste retningslinjer for Brug Byen blev vedtaget i Byplanudvalget den 18. september 2017 (punkt 151), hvor en del af beslutningen var, at ordningen evalueres efter senest 4 år.


Forvaltningen vurderer, at ordningen med ansøgning gennem Brug Byen fungerer godt på den måde det kører på nuværende tidspunkt.


Restauratørerne i Østergade har et ønske om at få nogle bedre forhold for afskærmning ved deres udeservering.


Principsnit fra Brug Byen, gældende for bla. Østergade


For udeservering på strækningen gælder følgende i Brug Byen:


For café-afskærmning gælder følgende i Byen:


For parasoller gælder følgende i Byen:

Restauratørerne har et ønske om få en afskærmning mellem de forskellige udeserveringsarealer med en højere afskærmning som kan afskærme mere mod vinden end det er tilladt i dag. De ønsker en afskærmning, der som udgangspunkt har den samme højde på 110 cm som det er tilladt i dag, men hvor det er muligt f.eks. at skyde en glasplade højere op som kan skærme mere mod vinden. Denne løsning er også opsat ved terrassen ved Skolegade, hvor der er et glasparti mod vest som kan hæves til dobbelt højde.


Forvaltningen anbefaler at deres ønske imødekommes og at retningslinjerne i Brug Byen rettes til så det gælder for strækning fra Torvet og til Kongrescenteret.


For at sikre at afskærmningen ikke spærrer for kig ind til facaderne, anbefales det at afskærmningen fra 110 cm og op til 170 cm skal være transparent. H1 bliver da 110 cm og H2 bliver 170 cm. Den nederste del på de 110 cm kan kombineres med plantekummer eller være i en mørk grå nuance som det øvrige inventar der er i gågaden.


Princip som viser højden


En udfordring er at nogle former for afskærmning kræver at de fastgøres til belægningen. Dette har vi indtil nu ikke givet tilladelse til og dette er ikke muligt i henhold til Brug Byen. Forvaltningen anbefaler, at dette fastholdes. Løsningen skal derfor kombineres med en tungere bund eller sammen med plantekummer.


Forvaltningen anbefaler at der stilles krav om hvilken farve afskærmningen må have. Det anbefales at bruge nogle af de samme farver som ved parasollerne i gågaden sort (RAL 9005) og antracitgrå (RAL 7016).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender at der kan opsættes højde justerbare cafeafskærmning i gågaden på strækningen fra Torvet og til Kongrescentret.
at den øverste del af afskærmningen fra 110 cm til 170 cm skal være transparent og at farverne sort (RAL 9005) og antracitgrå (RAL 7016) skal anvendes.
at afskærmningen ikke må fastgøres til belægningen
at Brug Byen tilrettes herefter

Beslutning

Tiltrådt

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-20-16 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af areal

 

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Maja Søndergaard Eg  

Meddelelser til/fra Byplanudvalget