Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 25. november 2015
Mødested: Dagplejen, Østergade 5, Aulum, mødelokale 1

Dagsordenpunkter

120. Frigivelse af anlægsbevilling til Kaldalen

Sagsnr.: 82.20.00-P20-6-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til Kaldalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af om- og tilbygning af Kaldalen i Skarrild.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2016.

 

Der er i investeringsoversigten for 2016 sted nr. 513099 01, Kaldalen, under serviceområde 10, Dagtilbud for børn, afsat et rådighedsbeløb på kr. 4.312.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedr. Kaldalen udgør kr. 9.131.000 i perioden 2016-2017.

 

Programoplægget tager udgangspunkt i, at nedrive den 26 år gamle nedslidte pavillon og erstatte den med nye/andre lokaler. Byggeprojektet omfatter opførelse af en ny integreret daginstitution, beliggende i tilknytning til skole, kultur og idrætscenteret. Ved at skabe synergieffekt for hele Landsbycentret via fælles administration, toiletter og øvrige lokaler gøres hele Landsbycentret mere tværfagligt og bæredygtigt. Målet er lokaleoptimering, der betyder, at lokalerne udnyttes bedre samlet set.

 

Der ønskes et byggeri af god kvalitet, således at byggeriet også i fremtiden bevarer sin værdi. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke kvalitet. Den nye indretning skal lægge vægt på tilgængelighed og signalere åbenhed og funktionalitet.

 

I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt.

Ved valg af konstruktion og materialevalg skal følgende prioriteres højt:

- Indeklima

- Lydforhold

- Lav miljøbelastning

- Lang levetid

- Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 4.312.000 til serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 513099 01, Kaldalen

at beløbet på kr. 4.312.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 513099 01, Kaldalen.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.