Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 25. november 2015
Mødested: Dagplejen, Østergade 5, Aulum, mødelokale 1

Dagsordenpunkter

121. Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Skolefonden

Sagsnr.: 82.20.00-P20-8-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Skolefonden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af kompetenceudvikling og bygningsjusteringer i 2016 i forbindelse med folkeskolereformen.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2016.

 

Der er i investeringsoversigten for 2016 sted nr. 301053, Skolefond, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 4.842.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedr. Skolefonden udgør kr. 19.141.000 i perioden 2014-2017.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til udgifter i forbindelse med lærernes kompetenceudvikling samt bygningsjusteringer i forbindelse med Folkeskolereformen blandt andet til etablering/ombygning af lokaler til faget håndværk og design.

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 4.842.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond for 2016,

at beløbet på kr. 4.842.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

  • Opgaver Håndværk og Design