Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 25. november 2015
Mødested: Dagplejen, Østergade 5, Aulum, mødelokale 1

Dagsordenpunkter

117. Tilslutning til Brugerportalinitiativet

Sagsnr.: 00.01.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Tilslutning til Brugerportalinitiativet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Poul Venø, Preben Siggaard, Ellen Dissing

Sagsresume

KL har bedt om kommunernes tilslutning til et fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskole og dagtilbud.

Sagsfremstilling

Baggrunden for Brugerportalsinitiativet

Regeringen og KL indgik i 2014 en aftale om et fælles brugerportalsinitiativ påfolkeskoleområdet. Initiativet skal understøtte målene i folkeskolereformen og bringe den digitale folkeskole videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, som kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen.

 

Aftalen betyder, at kommunerne frem mod skolestart i 2016/2017 skal anskaffe brugervenlige løsninger, der understøtter kommunikations- og læreprocesser i folkeskolen. Det omfatter dels en Samarbejdsplatform, som blandt andet skal afløse det eksisterende SkoleIntra, og dels en lærings-platform, som skal understøtte folkeskolens kerneprocesser i form af elevernes læring og det pædagogiske personales tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af læringsforløb.

 

I denne sagsfremstilling fokuseres på samarbejdsplatformen, idet det er denne, kommunerne skal tage stilling til i løbet af oktober 2015.

 

Samarbejdsplatformen – national løsning

Samarbejdsplatformen skal sikre kommunikationen mellem blandt andet lærere, elever og forældre, og gøre det nemt for alle parter at finde information. Den nye Samarbejdsplatform vil derfor i vid udstrækning være en erstatning for det system, der hedder SkoleIntra, og som alle kommuner benytter sig af i dag. I tråd med mange kommuners tilkendegivelser har KL besluttet, at en løsning på dagtilbudsområdet indgår som en del af udbuddet om Samarbejdsplatformen. Ved at have en fælles løsning for folkeskole- og dagtilbud vil børn, unge og deres forældre kunne opleve, at kommunen stiller en sammenhængende kommunikationskanal til rådighed på tværs af de tilbud, som familien anvender i dagligdagen.

 

Kommunerne kan eventuelt vælge udelukkende at tilslutte sig skoledelen af udbuddet. En samarbejdsplatform vil dog også have stor værdi på dagtilbudsområdet, dels til understøttelse af dialog og samarbejde mellem dagtilbud og forældre, dels fordi nyere forskning netop viser, at forældrenes engagement og involvering i barnets hverdag har stor betydning for en god udvikling. Ligeledes vil platformen kunne anvendes til understøtte børnenes overgang mellem dagtilbud og skole i forhold til at sikre mere ensartede rammer for læringsstil samt dialog mellem medarbejdere og familier.

 

 

Forventet tidsplan

- skoledelen

KOMBIT forventer, at løsningen vil være stillet til rådighed for alle kommuner efter sommerferien 2018, såfremt samarbejdsaftalen indgås inden den 20. november 2015. Herning Kommune har fået en forlængelse og tilslutningen skal tages inden 30. november 2015.

 

- dagtilbudsdelen

Implementeringen på dagtilbudsområdet forventes påbegyndt umiddelbart efter, at Samarbejdsplatformen er udbredt og i stabil drift på alle folkeskoler.

 

KL og KOMBIT søger alligevel allerede nu tilslutning til løsningen på dagtilbudsområdet fra kommunerne, da det forudsætter en vis tilslutningsgrad at kunne indkøbe løsningen på dagtilbudsområdet, som en del af det samlede udbud. Der skal således være flere kommuner, der tilslutter sig, før det er hensigtsmæssigt at igangsætte en kravsspecifikation m.m. af et dagtilbudssystem.

Såfremt der ikke opnås en tilstrækkelig tilslutning til dagtilbudsområdet, vil denne del af

løsningen ikke blive indkøbt.

 

Forvaltningen Børn & unge` s vurdering:

Forvaltningens ledelse i samarbejde med Koncern IT anbefaler, at Herning Kommune tilslutter sig det fælleskommunale udbud og binder sig til efterfølgende at anvende samarbejdsplatformen, når denne er udviklet, på både folkeskoleområdet og på det kommunale og selvejende dagtilbudsområde.

 

Løsningen vil blandt andet kunne anvendes til at indføre et digitalt kommunikationsredskab mellem ledere, medarbejdere og forældre. Ligesom det vil kunne bidrage til den faglige og kvalitetsmæssige udvikling af børnenes kompetencer i forhold til digitale redskaber.

 

Økonomi

Økonomi og finansiering:

Det antages i beregningen af den samlede udgift for det nye Brugerportalinitiativ, at 90% af landets kommuner tilslutter sig aftalen.

 

Det vurderes, at folkeskolerne samt de kommunale og selvejende institutioner samt den kommunale dagpleje, der forventes at indgå i løsningen, har de nødvendige it opkoblinger til at drive systemet allerede i dag, hvorfor der ikke vil være ekstraudgifter forbundet med opkobling. Den samlede årlige driftsudgift i Herning Kommune efter implementering forventes at beløbe sig til:

 

 

Tabel 1. Estimerede udgifter vedr. tilslutningsaftalen

 

 

Netto prisen pr. år vil beløbe sig til DKK. 627.500 gældende fra 2018 – 2026.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskole og dagtilbud godkendes 

at finansieringen findes i forbindelse med budgetlægning 2018 indenfor budgetrammen på SO 10, dagtilbud og SO 12, folke- og ungdomsskoler. 

 

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt.