Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 25. november 2015
Mødested: Dagplejen, Østergade 5, Aulum, mødelokale 1

Dagsordenpunkter

116. Inklusionsstrategi for Henring Kommune 2015-2020

Sagsnr.: 00.00.00-P19-3-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Inklusionsstrategi for Henring Kommune 2015-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Britta Andersen og Minna Bøgh Vindbjerg

Sagsresume

Forligskredsen har i forbindelse med Strukturforliget i 2014 skrevet: Knæk Kurven-strategierne, der har øget inklusionen på skoler og dagtilbud i Herning Kommune, skal opdateres og udvikles, så de tilpasses målsætningen fra folkeskolereformen: ”Alle børn skal blive så dygtige, de kan”.

 

Erfaringerne fra Knæk Kurven og forskningen viser, at udviklingen af læringsmiljøerne er helt central. Læringsmiljøerne skal være præget af et fælles sprog med fokus på den udvikling, barnet og dets omgivelser skal opleve.

 

Udviklingen af nye strategier, der øger inklusionen i dagtilbud og skoler, skal fokusere på kvaliteten i læringsmiljøerne. Kvaliteten skal være kendetegnet ved, at lærerne får mulighed for at mestre undervisningsopgaven med adgang til specialistviden i form af resursepersoner.

 

Strategierne skal ligeledes omfatte nye former for forældreinddragelse. Desuden skal der sættes fokus på progression i børnenes læring, så de bliver i stand til at indgå i en ungdomsuddannelse.

 

Inklusions-strategierne skal indeholde en plan for økonomisk omfordeling, så skolerne decentralt kan beslutte og iværksætte initiativer, der styrker inklusions indsatsen.

 

I Budgetforliget 2015 nævnes opmærksomheden på inklusionen igen:

Det er nu igen tid til at øge fokus på inklusionen. Inklusionen i Herning Kommunes folkeskoler skal have yderligere opmærksomhed i 2015, blandt andet gennem øget inddragelse af forældrene.

Sagsfremstilling

På baggrund af Forligskredsens beslutningen er det nedsat flere projektgrupper. Alle børn og unge er en del af fællesskabet blev nedsat i november 2014 med en organisering på tværs af centrene i Børn og Unge. Foruden decentrale ledere, har BUBL og HLF været repræsenteret i arbejdsgruppen. FOA har haft tilbud om repræsentation. 

 

Der har i dette projektet været afholdt 6 styregruppemøder og 9 arbejdsgruppemøder.

 

Desuden har der været afholdt en række information og sparringsmøder:

·        Kick-off og Midvejsmøde sammen med børn – og familieudvalgets medlemmer samt forældrerepræsentanter, medorganisationen og projektets deltagere

·        Ledermøder, møder med repræsentanter for ledelsen

·        Møder med øvrige medarbejdere på forvaltningen, CBF og CBL

 

Endelig har der været afholdt en række høringsmøder:

·        Netværkene på Dagtilbud og skole repræsenteret i SEI (Sverige, evidens og inklusion)

·        Forældrerepræsentanter fra Samrådene

·        De faglige organisationer, BUPL og HLF

·        Handicaprådet

Høringssvarene er vedlagt sagen, men er også indarbejdet i strategien på en række områder.

 

 

I strategien: Alle børn og Unge er en del af fællesskabet er der ikke udarbejdet en plan for økonomisk omfordeling. Denne udarbejdes i forbindelsen med projekt: Ny struktur på det specialiserede område.

 

Strategien omfatter foruden en beskrivelse af de enkelte delelementer også to sammenfatninger – én rettet mod forældre og en rettet mod medarbejdere i Herning Kommune.

 

Som en del af strategien er der udarbejdet en plan for implementeringen og forankringen af inklusionen i Herning Kommune (Kapitel 7 og 8 –Inklusionsprofilen).

 

Målet med strategi – og handleplanen har været, at udarbejde en fælles kommunal plan, der fastlægger pejlemærkerne for arbejdet med inklusion i Herning Kommune frem til 2020. Som et centralt omdrejningspunkt er udarbejdelsen af et mindset, der skal være grundforståelsen for arbejdet med inklusionsstrategien, når den implementeres i hele 0-18 års området.

 

Mindsettet:

·        Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes – det er en egenskab ved fællesskabet

·        Alle børn og unge kan komme i en udsat position

·        Respekt for forskellighed

·        Forældrene er en resurse både for det enkelte barn og fællesskabet

 

Hvert afsnit i strategien afsluttes med rammer for indholdet i en inkluderende organisation.

  

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der hvert andet år gives en status til Børne- og Familieudvalget herunder gennem kvalitetsrapporterne

at alle Børn og Unge er den del af fællesskabet sendes til høring i forældre – og skolebestyrelser samt faglige organisationer.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Indstillinger godkendt.

Bilag

  • Høringssvar fra Handicaprådet
  • Høringssvar fra de 6 netværk
  • Behandling af høringssvar i SEI udvalget
  • Pixiudgave til fagprofessionelle
  • Høringssvar fra HLF
  • Forældrepjece om inklusionsstrategien
  • Inklusionsstrateg, Alle børn og unge er en del af fællesskabet
  • Bilagsrapporten