Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 25. november 2015
Mødested: Dagplejen, Østergade 5, Aulum, mødelokale 1

Dagsordenpunkter

128. Orientering om CBL's anbefalinger omkring præmature børn

Sagsnr.: 00.00.00-P19-6-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om CBL's anbefalinger omkring præmature børn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Bøgh Vindbjerg

Sagsresume

Der er i CBL arbejdet med præmature børn med det formål at afdække eksisterende tilbud og eventuelle behov for tiltag ift præmature børn i dagtilbud og skoler. I den forbindelse er der bl.a. gennemført en surveyundersøgelse, som involverer alle skoler og dagtilbud i kommunen.

 

Præmature børn er af høj prioritet i Herning Kommunes Børn og Unge forvaltning, der i de nye kommunale årsmål fokuserer på præmature børn, der er et af vejene til målet ift. inklusionsarbejdet. 

Sagsfremstilling

 Arbejdet med præmature børn har affødt 7 anbefalinger:

 

 1. Opkvalificering ift. at give pædagogisk personale en generel viden om for tidlig fødte/small for date gennem kurser og temadage
   
 2. Oplæg omkring for tidlig fødte/small for date skal på diverse ledermøde for decentrale ledere
   
 3. Tværfagligt præmaturteam oprettes i kommunen for pædagogisk personale. Teamet består af fagpersoner, der har en specialviden inden for de førnævnte områder. Temaet består af centrale som decentrale medarbejdere
   
 4. Præmaturteam oprettes i kommunen for forældre. Teamet består af sundhedsplejersker og kan trække på andre fagpersoner ad hoc
   
 5. Forældrefolder udarbejdes indeholdende væsentlig viden omkring det for tidlig fødte barns udvikling og vilkår, der understøtter det gode forældresamarbejde mellem det pædagogiske personale og forældrene
 6. Skema i pladsanvisningen skal redigeres, så forældrene fremover skal udfylde et felt, hvor de gør opmærksom på om barnet er for tidlig født/small for date. Dette skema skal fremover følge barnet fra 0-18 år, så informationen ikke går tabt
   
 7. Det skal fremover være et krav til den indledende samtale i dagpleje/vuggestue/børnehave/SFO/skole, at der spørges ind til om barnet er for tidlig født/small for date og om personalet i så fald på tage kontakt til sundhedsplejen for yderligere informationer.

 

Desuden vil emnet præmature bør blive præsenteret på diverse ledermøder, samrådsmøder og der vil blive afholt temadage med eksterne specialister i præmature børn.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Taget til efterrertning

Bilag

 • Præsentation af arbejdsgruppens fund vedrørende præmature
 • Tidsplan