Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 23. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

107. Orientering om halvårsregnskab 2017

Sagsnr.: 00.01.00-A00-10-17 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Orientering om halvårsregnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

I henhold til kommunens styrelseslov skal der udarbejdes et halvårsregnskab, som aflægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget til Kommunalbestyrelsen. Halvårsregnsskabet tager udgangspunkt i økonomivurderingerne foretaget i forbindelse med forårets budgetopfølgninger og suppleres med tekniske beregninger. Halvårsregnskabet behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet samt de fagudvalg, hvor der er væsentlige nye forventninger. Børne- og Familieudvalget orienteres således, da der er fortaget en justering af det forventede regnskab for serviceområde 16, Børn og Forebyggelse.

Sagsfremstilling

Forårets budgetopfølgning udviste et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. samlet set for Børne- og Familieudvalgets området. I forbindelse med halvårsregnskabet er prognosen for serviceområde 16 Børn og Familie ændret med 6 mio. kr. Årets forventede resultat udgør herefter et samlet mindreforbrug på 16,1 mio. kr.

  

 

 

De stigende udgifter ses især på anbringelsesområdet, som præges af enkeltstående omkostningstunge anbringelser. Hertil kommer øget brug af forebyggende foranstaltninger, blandt andet øget brug af overvåget samvær og ydelser fra Ungeteamet.

 

Det bemærkes, at det forventede forbrug i 2017 på serviceområde 16 Børn og Familie fortsat er lavere end det realiserede forbrug i 2016.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.