Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 23. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

106. UngMod 24-7's fremtid

Sagsnr.: 27.00.00-P00-3-14 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

UngMod 24-7's fremtid

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Samarbejdet med Regionen om UngMod 24-7 udløber 30. september 2017. Der er gode resultater i projektet. Hvorvidt Regionen vil fortsætte med at finansiere samarbejdet er tvivlsomt men på nuværende tidspunkt uafklaret. Hvis Regionen trækker deres del af finansieringen bør UngMod 24-7's fremtid overvejes idet de fleste henvendelser drejer sig om seksuel sundhed. Sagen fremlægges til beslutning.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

UngMod 24-7 Herning er et gratis tilbud til Herning Kommunes unge i aldersgruppen 12-25 år om anonym rådgivning, hvor de kan tale om livet, trivsel, seksualitet, forventninger og erfaringer. Formålet med UngMod 24-7 er at fremme de unges fysiske og psykiske sundhed og trivsel, at styrke deres identitetsudvikling i relation til beskæftigelse, uddannelse, kønsidentitet og seksualitet samt at forebygge uønskede graviditeter og seksuelt overførte sygdomme. Dette indebærer, at unge i Herning Kommune kan modtage gratis anonym rådgivning og vejledning om de temaer, der kan optage og bekymre dem. 

 

UngMod 24-7 Herning eksisterer i et samarbejde mellem Herning Kommune og Region Midtjylland. Formålet er, at unge har én indgang til en række rådgivningsfunktioner og til eventuelt at blive hjulpet videre i systemet, hvad enten det drejer sig om sundhedsmæssige eller sociale problemstillinger.

 

Herning Kommune stiller lokaler til rådighed samt personale i form af socialrådgiver og psykolog. Region Midtjylland sørger for specialindretning af lokaler, dvs. leje til gynækologisk undersøgelse og redskaber til prøvetagning osv. samt personale i form af sexologer og speciallæge med erfaring fra Ungdomsmodtagelser i regionen. Fra 17. august 2015 har Forebyggelsesudvalget bevilget gratis prævention i en projektperiode indtil 17. august 2017 til unge op til 25 år i Herning Kommune.

 

Resultater

Opgørelser viser, at der er flest unge mellem 17-19 år, der gør brug af UngMod 24-7. Desuden er piger mere tilbøjelige end drenge til at henvende sig for at få hjælp. De primære henvendelsesårsager er sundhedsfaglige behov samt psykiske vanskeligheder. Dette stemmer overens med, at UngMod 24-7 har oplevet en stigning i antallet af unge, der søger rådgivning og behandling efter etableringen af tilbuddet om gratis prævention. En stor andel af de unge henvender sig i forhold til prævention/graviditet, som udgør 86 % af det samlede antal af sundhedsfaglige henvendelser. Derudover tyder det som antaget på, at etableringen af Headspace har medvirket til, at målgruppen af unge i UngMod 24-7 har ændret sig i retning af unge med tungere problemstillinger.

 

I den periode hvor UngMod 24-7 har eksisteret tyder det på, at der er fald i antallet af klamydiatilfælde, hvilket ikke er tilfældet på landsplan. Der ser desuden ud til at være en nedadgående tendens i antallet af aborter blandt unge i målgruppen 15-25 år. Endelig ses det tilsvarende en tendens til faldende forekomst at børnefødsler blandt i målgruppen 15-20 år.

 

Der er ca. 900 henvendelser om året til UngMod 24-7 herunder også udvidet psykologhjælp, som blev iværksæt fra 2017. Psykologhjælp foregår så ubureaukratisk som mulig med henblik på at håndtere så mange unge som muligt.

 

Udfordring fremadrettet

Udfordringen er, at den 30. september 2017 udløber samarbejdsaftalen omkring UngMod 24-7 med Region Midtjylland. Tilkendegivelserne fra Regionen er, at Regionen sandsynligvis ikke vil finansiere et videre samarbejde. Der afventes en officiel tilbagemelding fra Region Midtjylland.

 

Bortfalder Regionens engagement i UngMod 24-7, bør UngMod 24-7's fremtid overvejes. Blandt andet set i lyset af, at Headspace tager sig af en del af den oprindelige målgruppe, og fordi seksuel sundhed i dag udgør en meget stor del af henvendelserne. Tilbud til unge om psykologhjælp mv. kunne flyttes sammen med Center for Børn og Forebyggelses Åben Rådgivning.

 

Region Midtjylland er ikke afvisende overfor, at Herning Kommune køber ydelserne fra Regionen således, at samarbejdet kan fortsætte men uden udgifter for Regionen, der almindeligvis varetager opgaven.

 

Derudover bortfalder bevillingen fra Forebyggelsesudvalget til gratis prævention ultimo august 2017.

Økonomi

Budget for UngMod 24/7 udgør:

  • 1.526.000 kr. Herning kommunes drift (husleje, socialrådgiver, 2x psykologer mv.)
  • 250.000 kr. Gratis prævention
  • 320.000 kr. Regionens drift (sexolog)

 

Heraf er kun de 1.526.000 kr. finansieret

 

Herning Kommunes udgifter til Ungerådgivning vil kunne reduceres med 700.000 kr. i form af opsigelse af lejemål og reduktion af socialfaglige aktiviteter. Rådgivning og psykologhjælp overflyttes til Åben rådgivning.

 

Skal UngMod 24-7 fortsætte i sin nuværende form, mangler der finansiering på 570.000 kr. Forvaltningen kan ikke anvise en finansiering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om UngMods 24-7 fremtid og eventuelle finansiering.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Som konsekvens af at regionen ikke kan fortsætte finansieringen af deres andel af UngMod 24-7, omlægges UngMod 24/7 sådan at det organisatorisk hænger sammen med den øvrige tilbudsvifte. Det vil således fortsat være muligt at få gratis anonyme psykologsamtaler og rådgivning.