Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 23. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

104. Orientering om aftale om stærke dagtilbud

Sagsnr.: 28.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om aftale om stærke dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om aftalen mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet".

Sagsfremstilling

Regeringen har indgået aftalet med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om en dagtilbudsaftale. Aftaleparterne er enige om at sætte ind på tre overordnede indsatsområder, som styrker dagtilbuddene:

 1. Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier
 2. Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv
 3. Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse

 

I seneste finanslov er afsat 580 millioner kroner over fire år til at styrke dagtilbudsområdet. Herudover er der afsat 120 millioner kroner årligt fra 2021 og frem. Nogle af midlerne udmøntes som ansøgningspuljer.

 

Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier

I perioden 2017-2020 afsættes knap 60 millioner kroner til øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier. Dette indsatsområde indeholder følgende initiativer:

 

 • Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
 • Styrket mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud
 • Ret til at vælge deltidstilbud for forældre på barsels- eller forældreorlov
 • Øget fleksibilitet i ordningen med tilskud til pasning af egne børn
 • Større gennemsigtighed gennem ny informationsportal
 • Kampagne om muligheden for dagtilbud og forældres frie valg
 • Bedre vilkår for private leverandører
 • Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser

 

Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv

I perioden 2017-2020 afsættes omkring 300 millioner kroner til bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv. Derudover afsættes fra 2021 og frem permanent 83 millioner kroner om året til at ansætte flere pædagoger i de dagtilbud, hvor der er størst andel af udsatte børn.

 

Dette indsatsområde indeholder følgende initiativer:

 

 • En styrket pædagogisk læreplan
 • Det åbne dagtilbud
 • Fokus på, at børn skal have ferie
 • Mere tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation
 • Bedre kvalitet i private pasningsordninger og mere gennemsigtighed for forældrene
 • Flere pædagoger til daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner
 • Forsøg med målrettede sociale indsatser
 • Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6-årige
 • Bedre overgange via målrettede forløb for børn frem mod skolestart
 • Bedre udveksling af relevant viden om børnene
 • Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem frem mod start i børnehaveklassen

 

Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse

I perioden 2017-2020 afsættes omkring 210 millioner kroner til højere kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse – heraf 165 millioner til kompetenceløft af dagplejere, ledere og medarbejdere. Dette indsatsområde indeholder følgende initiativer:

 

 • Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne
 • Førstehjælpskurser til personale i dagtilbud
 • Implementering af en styrket pædagogisk læreplan på pædagoguddannelsen og på den pædagogiske assistentuddannelse
 • Viden til praksis og implementering af en styrket pædagogisk læreplan gennem inspirationsmaterialer mv.
 • Partnerskab om kompetenceudvikling og viden til praksis for at styrke faglighed og ledelse

 

Aftalen skal omsættes i konkret lovgivning, som vil blive forelagt udvalget i takt med, at det sker.

 

Der kan læses yderligere om aftalen her: http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/bred-aftale-om-24-nye-initiativer-til-bedre-dagtilbud-og-mere-fleksibilitet-for-foraeldre/

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering om aftale om stærke dagtilbud tages til efterretning.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.