Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 23. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

101. Programoplæg daginstitutionen Solstrålen, Lundgaardskolen og SFO

Sagsnr.: 28.06.00-P21-9-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Programoplæg daginstitutionen Solstrålen, Lundgaardskolen og SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Sven Nørgaard

Sagsresume

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets møde den 5. april 2017 pkt. 41: Lokaleoptimering Solstrålen, Lundgaardskolen og SFO fremlægges herved i henhold til udvalgets beslutning programoplæg for et samlet skole- og dagtilbud i Lundgaardskolens distrikt.

 

Programoplægget er udarbejdet af et fælles byggeudvalg bestående af repræsentanter fra ledelserne, arbejdsmiljørepræsentanter, bestyrelsesrepræsentanter samt repræsentanter fra Center for Børn og Læring og Kommunale Ejendomme.

Sagsfremstilling

Daginstitutionen Solstrålen er i dag beliggende på 3 adresser, og Lundgaardskolens SFO er beliggende på 2 adresser. Forvaltningen har i samarbejde med Kommunale Ejendomme og ledelserne på Lundgaardskolen og Solstrålen udarbejdet Ideoplæg, hvor aktiviteterne samles omkring Lundgaardskolen og samtidig lokaleoptimeres.

 

Børnehuset Solstrålen er en kommunal integreret institution med vuggestue og børnehave. Institutionen er fordelt på tre adresser:

 • Bakken - Bytoften 69 - 71              (Vuggestue og børnehave)
 • Skoven - Fenrisvej 22                    (Børnehave)
 • Engen - Frijsenborgvej 14             (Børnehave)

 

Lundgaardskolen er beliggende på Tjelevej 35. Skolen har en SFO afdeling med ca. 180 børn. SFO-afdelingen er beliggende på 2 adresser:

 • Lundgaardskolens kælder
 • Spøttrupvej 50 (lejemål)

 

Programoplægget indeholder følgende elementer:

Lokaleoptimering

 • Opsigelse af lejemålet Bytoften 69 – 71
 • Afhændelse af Frisenborgvej 14
 • Opsigelse af lejemål på Spøttrupvej 50
 • SFO’en i kælderen på Lundgaardskolen lukkes

 

Ny- og ombygning

 • Renovering af Fenrisvej 22
 • Nybygning af daginstitution, som sammenbygges med Lundgaardskolens Indskoling
 • SFO’en etableres i Lundgaardskolen nuværende bygninger med basislokaler og fællesanvendelse skole/SFO

 

Antallet af adresser reduceres herved fra 5 til 2. Der vil være driftsbesparelser herved, der vil kunne medvirke til at indfri ambitionen om lokaleoptimering.

 

Programoplægget indeholder den pædagogiske profil, fordele ved sammenbygning af skole og daginstitution, omfang, normering, specialforudsætninger, forslag til fremadrettet styre- og arbejdsgruppe, rumprogram, økonomi.

 

Det bemærkes, at prisniveauet i forhold til ideoplægget i april 2016 er korrigeret ud fra erfaringstal for andre institutionsbyggerier. Desuden er provenu ved salg af overskydende bygninger samt istandsættelse af lejede bygninger ikke medtaget.

 

Programoplægget foreligger til mødet.

 

Mira Søballe og Sven Nørgaard deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager programoplægget til efterretning, og oplægget indgår i de fremadrettede drøftelser og prioriteringer af anlægsbudgettet.
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Programoplæg Lundgård 22.08.2017
 • Udkast Tillæg til Programoplæg Lundgård 22.08.2017